Clicky

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย (Irrigation: Mission งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจำนวนมาก ดำเนินการโดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ พ.ศ. 2431 เริ่มขุดคลองเมื่อพ.ศ. 2433 มีระยะเวลาดำเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี โครงการประกอบด้วยการ ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เขตจังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงไปยังแม่น้ำนครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำตลอดทั้งปี

หลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการ มาประมาณ 10 ปี เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้ไปตรวจราชการที่ทุ่งรังสิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2442 พบว่า ทุ่งรังสิต จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการชลประทานเป็นการด่วน จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จ้างนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศ มาศึกษาพิจารณา และแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิตให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านการชลประทาน

yahoman ในพ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรมคลอง" และทรงแต่งตั้ง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน

นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ได้ทำรายงานเสนอเห็นควรให้สร้างเขื่อนทดน้ำปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2457 และทรงแต่งตั้ง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทดน้ำ รวมทั้งจัดสร้างโครงการชลประทาน ป่าสักใต้ โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ คือ เขื่อนพระราม 6 ขึ้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 680,000ไร่ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย

เขื่อนพระรามหก ก่อสร้างด้วยหลักวิชาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ำสมัยใหม่อย่างแท้จริง และนับจากนั้นเป็นต้นมา ได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดการหาน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค บริโภค งานก่อสร้างโครงการชลประทานได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิต และความต้องการบริโภคภายในประเทศ จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า หน้าที่ของกรมทดน้ำ มิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน้ำเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดน้ำปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลอง การทดน้ำ รวมทั้งการส่ง น้ำตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2470 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้ำ การส่งน้ำ และการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง

ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาและพระ ราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาแหล่งน้ำมาตลอด เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ที่กรมชล ประทานก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งในรัชกาลของพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินงาน พัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศมาแล้วประมาณ 2,000 โครงการ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
05/05/2022

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 5 พ.ค 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.72  ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน   1...
05/05/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 5 พ.ค 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.72 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.88 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 339 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 65.99 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 404.99 cms.
LMC 65.754 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 41.114 cms.
1R 90.717 cms.
2R 10.642 cms.
คลองจระเข้สามพัน 0 cms.
คลองประปา 18.906 cms.

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
03/05/2022

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 3 พ.ค 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.70  ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน   ...
03/05/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 3 พ.ค 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.70 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.47 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 230 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 130.42 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 360.42 cms.
LMC 59.723 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 46.455 cms.
1R 90.717 cms.
2R 10.802 cms.
คลองจระเข้สามพัน 0 cms.
คลองประปา 18.923 cms.

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
02/05/2022

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 2พ.ค. 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.54 ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน   12....
02/05/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 2พ.ค. 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.54 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.24 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 132.25 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 132.25 cms.
LMC 76.250 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 46.580 cms.
1R 90.717 cms.
2R 10.147 cms.
คลองจระเข้สามพัน 0 cms.
คลองประปา 18.467 cms.

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
28/04/2022

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 28 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.71 ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน   1...
28/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 28 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.71 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.15 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 113 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 131.80 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม244.80 cms.
LMC 95.474 cms.
1 L 20.514 cms.
2 L 71.497 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 20.00 cms.
คลองประปา 18.923 cms.

27/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 27 เม.ย 2565
เวลา 09.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.75 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.08 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 113 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 128.71 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 241.71 cms.
LMC 95.852 cms.
1 L 20.718 cms.
2 L 71.615 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.279 cms.
คลองจระเข้สามพัน 20.00 cms.
คลองประปา 18.914 cms.

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
26/04/2022

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 26 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.75 ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน   1...
26/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 26 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.75 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.05 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 191 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 63.10 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 254.10 cms.
LMC 95.663 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 66.141 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 10.00 cms.
คลองประปา 18.948 cms.

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 25 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.63 ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน 11....
25/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 25 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.63 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.54 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ126.90 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 126.90 cms.
LMC 95.474 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 61.860 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 10.00 cms.
คลองประปา 18.632 cms.

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 24 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.53  ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน  ...
24/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 24 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.53 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.01 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 130.89 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 130.89 cms.
LMC 95.663 cms.
1 L 20.660 cms.
2 L 61.860 cms.
1R 90.717 cms.
2R 15.996 cms.
คลองจระเข้สามพัน 10.00 cms.
คลองประปา 18.467 cms.

Mobile uploads
21/04/2022

Mobile uploads

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 21 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.65 ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน  1...
21/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 21 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.65 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.93 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 37 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 129.20 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 166.20 cms.
LMC 95.474 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 61.626 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.279 cms.
คลองจระเข้สามพัน 10.00 cms.
คลองประปา 18.933 cms.

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 20 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.73   ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน ...
20/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 20 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.73 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.24 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 113 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 130.55 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 243.55 cms.
LMC 95.663 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 61.744 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 25.00 cms.
คลองประปา 18.936 cms.

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
19/04/2022

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 19 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.75   ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน ...
19/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 19 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.75 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.55 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 113 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 60.73 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 173.73 cms.
LMC 95.852 cms.
1 L 20.514 cms.
2 L 61.744 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 25.00 cms.
คลองประปา 18.948 cms.

Mobile uploads
18/04/2022

Mobile uploads

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 18 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.74    ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน...
18/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 18 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.74 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.39 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 113 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 0 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 113 cms.
LMC 95.852 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 61.744 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 15.00 cms.
คลองประปา 18.966 cms.

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 17 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.75    ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อ...
17/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 17 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.75 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.20 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 113 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 60.10 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 173.10 cms.
LMC 95.663 cms.
1 L 20.514 cms.
2 L 61.744 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 15.00 cms.
คลองประปา 18.948 cms.

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
16/04/2022

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 16 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.73     ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื...
16/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 16 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.73 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.07 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 113 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 130.22 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 243.22 cms.
LMC 90.721 cms.
1 L 20.314 cms.
2 L 61.744 cms.
1R 90.714 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 15.00 cms.
คลองประปา 18.936 cms.

15/04/2022

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย (มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2565)"
ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 15 เมษายน 2565

14/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 14 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.74 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.18 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 113 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 128.32 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 241.32 cms.
LMC 90.721 cms.
1 L 20.660 cms.
2 L 61.860 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 15.00 cms.
คลองประปา 18.966 cms.

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
12/04/2022

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 12 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.73   ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน ...
12/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 12 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.73 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.94 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 56 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 126.77 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 182.77 cms.
LMC 90.546 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 65.997 cms.
1R 90.717 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 15.00 cms.
คลองประปา 18.936 cms.

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 11 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.65   ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน ...
11/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 11 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.65 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.57 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 132.60 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 132.60 cms.
LMC 85.754 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 66.141 cms.
1R 80.633 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 15.00 cms.
คลองประปา 18.741 cms.

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post
10/04/2022

Photos from กรมอุตุนิยมวิทยา's post

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 10 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.73   ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน ...
10/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 10 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.73 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.20 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 113 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 129.50 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 242.50 cms.
LMC 85.443 cms.
1 L 20.572 cms.
2 L 66.251 cms.
1R 80.633 cms.
2R 16.558 cms.
คลองจระเข้สามพัน 15.00 cms.
คลองประปา 18.983 cms.

เขื่อนแม่กลอง สชป.13วันที่ 9 เม.ย 2565      เวลา 06.00 น.ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.67   ม.รทกระดับน้ำท้ายเขื่อน ...
08/04/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 9 เม.ย 2565
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.67 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 12.36 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 201 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 131.56 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 332.60 cms.
LMC 85.593 cms.
1 L 20.365 cms.
2 L 66.414 cms.
1R 80.633 cms.
2R 16.279 cms.
คลองจระเข้สามพัน 15 cms.
คลองประปา 18.754 cms.

ที่อยู่

233 หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ
Amphoe Song Phi Nong
72190

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6635553019

เว็บไซต์

http://irrigation.rid.go.th/songphinong

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ผคบ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่พบผู้เดือดร้อน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการช่วยเหลือ โดยไม่มีคำว่า " ไม่มี ทำไม่ได้"