โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทย (Irrigation: Mission
(13)

งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการขุดลอกคลองและขุดคลองขึ้นใหม่ในบริเวณ ทุ่งราบภาคกลางจำนวนมาก ดำเนินการโดยเอกชน คือบริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม Siam Canals, Lands and Irrigation Company) ได้รับพระบรมราชานุญาต เมื่อ พ.ศ. 2431 เริ่มขุดคลองเมื่อพ.ศ. 2433 มีระยะเวลาดำเนินการ ตามสัมปทาน 25 ปี โครงการประกอบด้วยการ ก่อสร้างระบบคลอง ในบริเวณพื้นที่ราบฝั่งตะวัน

ออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เขตจังหวัดปทุมธานี ที่เรียกว่า ทุ่งรังสิต โดยขุดคลองสายใหญ่ เชื่อมระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงไปยังแม่น้ำนครนายก พร้อมกับการสร้างประตูระบายน้ำ สำหรับ ควบคุมการเก็บกักน้ำเพื่อการเพาะปลูก และสร้างประตู เรือสัญจรเพื่อการคมนาคมขนส่งทางน้ำตลอดทั้งปี

หลังจากที่บริษัทดังกล่าวได้ดำเนินการ มาประมาณ 10 ปี เจ้าพระยาเทเวศวงศ์วิวัฒน์ เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ ได้ไปตรวจราชการที่ทุ่งรังสิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2442 พบว่า ทุ่งรังสิต จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านการชลประทานเป็นการด่วน จึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จ้างนายช่างชลประทานชาวต่างประเทศ มาศึกษาพิจารณา และแก้ไขเรื่องการจัดหาน้ำในบริเวณทุ่งรังสิตให้ดีขึ้น พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นชอบ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดหาวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านการชลประทาน

yahoman ในพ.ศ. 2445 ได้ว่าจ้าง นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดา มาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย และทรงแต่งตั้งให้ นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เข้ารับราชการ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2445 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง "กรมคลอง" และทรงแต่งตั้ง นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด เป็นเจ้ากรมคลองคนแรก เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ ไม่ให้ตื้นเขิน

นาย เย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด ได้ทำรายงานเสนอเห็นควรให้สร้างเขื่อนทดน้ำปิดกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2457 และทรงแต่งตั้ง นายอาร์ ซี อาร์ วิล สัน เป็นเจ้ากรมทดน้ำ รวมทั้งจัดสร้างโครงการชลประทาน ป่าสักใต้ โครงการสร้างเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่ คือ เขื่อนพระราม 6 ขึ้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้ประมาณ 680,000ไร่ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย

เขื่อนพระรามหก ก่อสร้างด้วยหลักวิชาการ ที่ถูกต้องและทันสมัยตามหลักเทคโนโลยีการพัฒนาแหล่งน้ำสมัยใหม่อย่างแท้จริง และนับจากนั้นเป็นต้นมา ได้เริ่มก่อสร้างโครงการชลประทานกระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการจัดการหาน้ำเพื่อการเกษตร และเพื่อการอุปโภค บริโภค งานก่อสร้างโครงการชลประทานได้ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง เพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิต และความต้องการบริโภคภายในประเทศ จนในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่า หน้าที่ของกรมทดน้ำ มิได้ปฏิบัติงานอยู่เฉพาะแต่การทดน้ำเพียงอย่างเดียว งานที่กรมทดน้ำปฏิบัติอยู่จริงในขณะนั้นมีทั้งการขุดคลอง การทดน้ำ รวมทั้งการส่ง น้ำตามคลองต่าง ๆ อีกทั้งการสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือการเพาะปลูก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2470 โดยให้มีหน้าที่รับผิดชอบงานการขุดคลอง การทดน้ำ การส่งน้ำ และการสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกอย่างทั่วถึง

ในสมัยรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาและพระ ราชทานแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาแหล่งน้ำมาตลอด เช่น โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อันเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรก ที่กรมชล ประทานก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 ซึ่งในรัชกาลของพระองค์ได้ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินงาน พัฒนาแหล่งน้ำทั่วประเทศมาแล้วประมาณ 2,000 โครงการ

11/08/2023

สํานักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์

ได้ที่ >>> https://wellwishes.royaloffice.th/index.php/home/index/30

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ สำนักงานชลประทานที่  13
26/07/2023

เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณ สำนักงานชลประทานที่ 13

25/07/2023
15/07/2023
https://www.facebook.com/100064938390676/posts/pfbid0jxvSihxguN3jCxmaLtEG6ZtLRSfa6EZCR2AJ3azKanVHKnggzWX5JDgTKtcAD7Mwl/?...
12/07/2023

https://www.facebook.com/100064938390676/posts/pfbid0jxvSihxguN3jCxmaLtEG6ZtLRSfa6EZCR2AJ3azKanVHKnggzWX5JDgTKtcAD7Mwl/?mibextid=SDPelY

การพิจารณาอนุญาตให้ใช้น้ำจากทางน้ำชลประทาน💧ที่เรียกเก็บค่าชลประทานนั้น ต้องพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบประกาศคำสั่ง และหลักเกณฑ์ของกรมชลประทานกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลังและของส่วนราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะต้องไม่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการชลประทาน

👉 มาดูขั้นตอนต่าง ๆ ในการขออนุญาตใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน ว่ามีอะไรบ้าง

#กรมชลประทาน #ขั้นตอนการขออนุญาตใช้น้ำในทางน้ำชลประทาน

16/06/2023

👍👍👍

121 ปี กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ร่วมจัดงานครบรอบวันสถาปนา 121 ปี (พิธีสงฆ์) ณ วัดบ่อสุพรรณ อำเภอ...
13/06/2023

121 ปี กรมชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง ร่วมจัดงานครบรอบวันสถาปนา 121 ปี (พิธีสงฆ์) ณ วัดบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

06/06/2023

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนงานชลประทาน
ภายใต้แนวคิด RID TEAM “เราจะก้าวไปด้วยกัน” มีนโยบายการดำเนินงานไว้ 4 ด้าน ได้แก่

🔵นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและสังคม

🔵นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำหนดมาตรฐานและพัฒนาการให้บริการบนพื้นที่ฐานของกระบวนการ การมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

🔵นโยบายด้านองค์การ ยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้วิสัยทัศน์ที่มีเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผ่านการวางกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล สร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

🔵นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็น Smart Worker นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินงาน พัฒนาระบบและวิธีการทำงาน ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของบุคลากร

#กรมชลประทาน

29/05/2023
23/05/2023

📘ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 2 ขอประชาสัมพันธ์ "แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝน ในเขตชลประทาน พ.ศ. 2566" เพื่อใช้เป็นคู่มือการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนในเขตชลประทาน 🌧
พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วที่เว็บไซต์ ฝ่ายจัดสรรน้ำ กรมชลประทาน
👉 http://water.rid.go.th/hwm/wmoc/
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━
ฝ่ายจัดสรรน้ำที่ 2
ส่วนบริหารจัดการน้ำ
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
✦ ━━━━━━━━━━━━━━━━
Facebook : https://bit.ly/3SNAHRY
Youtube : https://bit.ly/3ENDC75
Website : http://water.rid.go.th/hwm/wmoc/

22/05/2023

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 22 พ.ค 2566
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 22.65 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 10.88 ม.รทก
ผ่านปตร. เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 48.50 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 48.50 cms.
LMC 75.694 cms.
1L 21.690 cms.
2L 87.164 cms.
1R 87.640 cms.
2R 17.634 cms.
คลองจระเข้สามพัน 0 cms.
คลองประปา 16.282 cms.

20/05/2023

เอลนีโญ (El Nino) ☀️ และ ลานีญา (La Nina) 🌧
ปรากฏการณ์สุดขั้วตรงข้ามของวัฏจักรการหมุนเวียนกระแสอากาศ และกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออก

มาดูกันว่า มีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศของโลกของเรา อย่างไรบ้าง ?

#กรมชลประทาน #เอลนีโญ #ลานีญา

15/05/2023

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 15 พ.ค 2566
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 22.74 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.05 ม.รทก
ผ่านปตร. เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 49.60 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 49.60 cms.
LMC 85.272 cms.
1L 21.292 cms.
2L 97.145 cms.
1R 90.717 cms.
2R 18.993 cms.
คลองจระเข้สามพัน 10 cms.
คลองประปา 16.516 cms.

12/05/2023

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 12 พ.ค 2566
เวลา 09.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 22.68 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 10.88 ม.รทก
ผ่านปตร. เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 48.97 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 48.97 cms.
LMC 90.895 cms.
1L 21.486 cms.
2L 93.398 cms.
1R 90.717 cms.
2R 18.662 cms.
คลองจระเข้สามพัน 10 cms.
คลองประปา 16.480 cms.

13/03/2023

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 13 มี.ค 2566
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 22.72 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.65 ม.รทก
ผ่านปตร. เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 113.60 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 113.60 cms.
LMC 80.521 cms.
1L 9.166 cms.
2L 87.258 cms.
1R 60.947 cms.
2R 10.881 cms.
คลองจระเข้สามพัน 30 cms.
คลองประปา 16.258 cms.

13/03/2023

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน
ฉบับที่ 8 (78/2566)
(มีผลกระทบในช่วงวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566)

-------------------------

🎯ในช่วงวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2566 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือ ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคตะวันออกมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจจะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีดังนี้

🎯วันที่ 13 มีนาคม 2566

ภาคเหนือ: จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดเลย และหนองคาย

ภาคกลาง: จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
และสมุทรสงคราม รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ภาคตะวันออก: จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

🎯 วันที่ 14 มีนาคม 2566

ภาคตะวันออก: จังหวัดจันทบุรี และตราด

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 05.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปใน วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 17.00 น.

11/03/2023

📢เตือน !! พื้นที่เสี่ยงกับพายุฤดูร้อน
12-13 มีนาคม 2566

09/03/2023

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 9 มี.ค 2566
เวลา 09.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 22.68 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.42 ม.รทก
ผ่านปตร. เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 90.68 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 90.68 cms.
LMC 90.108 cms.
1L 9.166 cms.
2L 87.044 cms.
1R 90.717 cms.
2R 18.662 cms.
คลองจระเข้สามพัน 30 cms.
คลองประปา 16.361 cms.

08/03/2023
08/03/2023

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 8 มี.ค 2566
เวลา 06.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน + 22.67 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.45 ม.รทก
ผ่านปตร. เขื่อน 0 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 100.50 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 100.50 cms.
LMC 90.286 cms.
1L 9.431 cms.
2L 87.258 cms.
1R 90.717 cms.
2R 18.662 cms.
คลองจระเข้สามพัน 30 cms.
คลองประปา 16.335 cms.

07/12/2022

เขื่อนแม่กลอง สชป.13
วันที่ 7 ธ.ค 2565
เวลา 09.00 น.
ระดับน้ำเหนือเขื่อน +22.75 ม.รทก
ระดับน้ำท้ายเขื่อน 11.95 ม.รทก
ผ่านปตร.เขื่อน 94 cms.
ผ่านโรงไฟฟ้าพลังน้ำ 127.51 cms.
ระบายท้ายเขื่อนรวม 221.51 cms.
LMC 42.886 cms.
1 L 2.373 cms.
2 L 30.747 cms.
1R 15.520 cms.
2R 0 cms.
คลองจระเข้สามพัน 0 cms.
คลองประปา 16.961 cms.

ที่อยู่

233 หมู่ที่ 16 ตำบลบ่อสุพรรณ
Amphoe Song Phi Nong
72190

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6635553019

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้องผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ความคิดเห็น

ผคบ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่พบผู้เดือดร้อน พร้อมทั้งเร่งดำเนินการช่วยเหลือ โดยไม่มีคำว่า " ไม่มี ทำไม่ได้"
#}