สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮด

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านแฮด
1.สภาพทั่วไป
ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านแฮดได้รับการประกาศตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านแฮด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลบ้านแฮด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ 8.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,318 ไร่ ยาวตามแนวถนนสายมิตรภาพ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) สายสระบุรี - ขอนแก่น ระหว่างกิโลเมตรที่ 26
ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจายไปทั่วตามแนวเขตของหมู่บ้าน

2.ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงด้านทิศตะวันออกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบสูง ประมาณ 30 % ของพื้นที่และมีพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันตกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณ 70 % ของพื้นที่มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านพื้นที่ 1 สาย คือ ลำห้วยหนองโง้ง ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร

ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

เปิดเหมือนปกติ

เทศบาลตำบลบ้านแฮดนายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบ้านแฮด มอบหมาย ทีมกองช่างออกสำรวจถนนลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นชุมชนบ้...
27/10/2021

เทศบาลตำบลบ้านแฮด
นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบ้านแฮด มอบหมาย ทีมกองช่างออกสำรวจถนนลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นชุมชนบ้านแฮดหมู่ที่ 2

เทศบาลตำบลบ้านแฮดนายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบ้านแฮด มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทีมสร้างสุขปรับภูมิทัศ...
27/10/2021

เทศบาลตำบลบ้านแฮด
นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบ้านแฮด มอบหมาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดทีมสร้างสุขปรับภูมิทัศน์สนามฟุตซอล วันที่ 27 ตุลาคม 2564

27/10/2021

เทศบาลตำบลบ้านแฮด วันที่ 27 ตุลาคม 2564
ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผ่นพัฒนาท้องถิ่น ) พ.ศ. 2566 - 2570 ) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานณ์ปัจจุบันตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ณ ห้องประชุมแคนทอง อำเภอบ้านเเฮด จังหวัดขอนแก่น

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด มอบหมาย กองคลังลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด ในวันที...
27/10/2021

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด มอบหมาย กองคลังลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด ในวันที่ …27 ตุลาคม2564หมู่บ้านแฺฮด ม.1

เทคนิคจัดกระเป๋านักเรียน ให้พร้อม เอาตัวรอดจากโควิด
26/10/2021

เทคนิคจัดกระเป๋านักเรียน ให้พร้อม เอาตัวรอดจากโควิด

เทคนิคจัดกระเป๋านักเรียน ให้พร้อม เอาตัวรอดจากโควิด

นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบ้านแฮด และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมโครงการนำเครื่องมือนวัตกรรมทางการพยาบาลระบบ...
25/10/2021

นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบ้านแฮด และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เข้าร่วมโครงการนำเครื่องมือนวัตกรรมทางการพยาบาลระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือ เว็บไซต์"ฮักแพง แยงเบิ่ง" จัดโดยนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่4 คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านแฮด

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด มอบหมาย กองคลังลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด ในวันที...
25/10/2021

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด มอบหมาย กองคลังลงพื้นที่ สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด ในวันที่ …25 ตุลาคม2564หมู่บ้านหนองโง้ง ม.3และม.10

วันที่ 23 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ...
25/10/2021

วันที่ 23 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

20/10/2021

สร้างการเรียนรู้เครือข่าย (รุ่นที่ 1 ) วันที่ 1
ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564
" หลักสูตรการสร้างความเท่าเทียม โดยชุมชนท้องถิ่น"
(Community Based Development For Equity : CDE)
ณ เทศบาลตำบลบ้านเเฮด อำเภอบ้านเเฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด มหาวิชชาลัยบ้านแฮด สร้างความเท่าเทียม

สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแฮด วันนี้เข้าเขต บ้านหนองโง้ง ม.10 วันที่ 20 ตุลาคม 2564
20/10/2021

สำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านแฮด วันนี้เข้าเขต บ้านหนองโง้ง ม.10 วันที่ 20 ตุลาคม 2564

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการเรียนรู้เครือข่าย (รุ่นที่ 1 ) ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564" หลักสูตรการสร้างค...
19/10/2021

ยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการเรียนรู้เครือข่าย (รุ่นที่ 1 ) ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2564
" หลักสูตรการสร้างความเท่าเทียม โดยชุมชนท้องถิ่น"
(Community Based Development For Equity : CDE)
ณ เทศบาลตำบลบ้านเเฮด อำเภอบ้านเเฮด จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด

สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแฮด 19 ตุลาคม 2564
19/10/2021

สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลบ้านแฮด 19 ตุลาคม 2564

18/10/2021
18/10/2021
18/10/2021
15/10/2021
😍ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด😍 🔍เปิดให้บริการ🔎 วันจัทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 📆ตั้...
14/10/2021

😍ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด😍
🔍เปิดให้บริการ🔎 วันจัทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
📆ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. (ฟรีไม่มีค่าบริการ) 📅
💻มีบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง💻
📌 Free Wifi 📌
👉สตูดิโอสำหรับถ่ายรูป
👉มีห้องประชุมบริการ
👉 มีที่นั่งอ่านหนังสือ
🙋‍♀️มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ฯ ให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ 🙋‍♀️
(ท่านที่จะเข้าใช้บริการให้เตรียมบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือ เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 08-1497-9822

กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแฮด #ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแต่งตั้งคณะกรรมการ...
14/10/2021

กองการศึกษาเทศบาลตำบลบ้านแฮด #ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กกรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 14 ตุลาคม 2564

นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด ประชุมโครงการนำเสอนผลจัดการเก็บและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนถิ...
14/10/2021

นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด ประชุมโครงการนำเสอนผลจัดการเก็บและรับรองข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนถิ่นทัอง ประจำปี 2564 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถานีภูมิปัญญาผู้สูงวัย

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำ...
13/10/2021

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลบ้านแฮด

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลบ้านแฮด

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแฮด's post
12/10/2021

Photos from ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลบ้านแฮด's post

งานพัฒนาชุมชน นำโดย คณะผู้บริหารกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด เป็นตัวแทน มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมา...
11/10/2021

งานพัฒนาชุมชน นำโดย คณะผู้บริหารกรรมการชมรมผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านแฮด เป็นตัวแทน มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแฮด นายทร จำพร ม.2 เป็นจำนวนเงินรายละ 20,000 บาท

งานศูนย์บริการฯให้บริการคลินิกตรวจโรคทั่วไป และ ให้บริการวัคซีนโควิดเข็มที่2สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดยมีทีมสหวิชา...
11/10/2021

งานศูนย์บริการฯให้บริการคลินิกตรวจโรคทั่วไป และ ให้บริการวัคซีนโควิดเข็มที่2สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง โดยมีทีมสหวิชาชีพ นำโดย นายแพทย์ธนพล ศรีวงษ์ และเภสัชกร มณียา แสงไสว ออกให้บริการในวันนี้ ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไป24รายและให้บริการวัคซีนโควิด เข็มที่2 จำนวน 13 ราย วันที่ 11 ตุลาคม 2564

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อำเภอตำบลบ้านแฮด โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ออกฉีดวัคซีนชุมชน...
11/10/2021

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อำเภอตำบลบ้านแฮด โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ออกฉีดวัคซีนชุมชนบ้านแฮด ม.1 และ บ้านหนองโง้ง ม.10 วันที่ 11 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลบ้านแฮดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 11 ตุลาคม 2564
11/10/2021

เทศบาลตำบลบ้านแฮด
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันที่ 11 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลบ้านแฮด นำโดย นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด ต้อนรับ พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภา...
11/10/2021

เทศบาลตำบลบ้านแฮด นำโดย นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด ต้อนรับ พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เพื่อมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตพื้นที่ตำบลโคกสำราญ วันที่ 10 ตุลาคม 2564

บรรยากาศตลาดนัดบ้านขามเปี้ย วันอาทิตย์😍
10/10/2021

บรรยากาศตลาดนัดบ้านขามเปี้ย วันอาทิตย์😍

ตอนนี้ยังมีผู้คนติดเกาะ บ้านละว้า ตำบลเมืองเพืย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ต้องการความช่วยเหลือ ครับ พ่อเขียว และครอบครัว ...
09/10/2021

ตอนนี้ยังมีผู้คนติดเกาะ บ้านละว้า ตำบลเมืองเพืย อ.บ้านไผ่ ขอนแก่น ต้องการความช่วยเหลือ ครับ พ่อเขียว และครอบครัว ติดเกาะ รอความช่วยเหลือ0935430853พ่อเขียวและครอบครัว

ขอบคุณที่ช่วยเหลือคนประสพภัยน้ำท่วม บ้านโนนพันชาติ อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่นพรอันประเสริฐเลิศล้ำ ของให้กับทุกท่าน ด้วยเทอ...
08/10/2021

ขอบคุณที่ช่วยเหลือคนประสพภัยน้ำท่วม บ้านโนนพันชาติ อำเภอบ้านแฮด ขอนแก่นพรอันประเสริฐเลิศล้ำ ของให้กับทุกท่าน ด้วยเทอญ ขอบคุณ มากมายครับผม❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

พิธีมอบป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแฮด วันที่ 8 ตุลาคม 2564
08/10/2021

พิธีมอบป้ายศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านแฮด วันที่ 8 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลบ้านแฮดนายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด และคณะร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุท...
08/10/2021

เทศบาลตำบลบ้านแฮด
นายจันทร์ศรี ฝ่ายลุย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด และคณะร่วมพิธีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย วันที่ 7 ตุลาคม 2564

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเเฮด เปิดให้บริการ วันจัทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.3...
05/10/2021

ศูนย์ดิจิทัลชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเเฮด เปิดให้บริการ วันจัทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. (ฟรีไม่มีค่าบริการ) มีบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 เครื่อง Free Wifi สตูดิโอสำหรับถ่ายรูป มีห้องประชุมบริการ มีที่นั่งอ่านหนังสือ และมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลศูนย์ฯ ให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ (ท่านที่จะเข้าใช้บริการให้เตรียมบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือ เพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ตอนนี้ชาวบ้านโนนพันชาติ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขาดน้ำดื่ม ขาดอาหาร และเครื่องใช้อุปโภ...
05/10/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
ตอนนี้ชาวบ้านโนนพันชาติ ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขาดน้ำดื่ม ขาดอาหาร และเครื่องใช้อุปโภค
ทางหมู่บ้านโนนพันชาติมีประมาณ 140 หลังคาเรือนใครที่อยากจะร่วมช่วยเหลือชาวบ้านโนนพันชาติสามารถโอนได้ที่บัญชีด้านล่างนี้ และแพนจะรวบรวมเงินและนำไปจัดซื้อของที่จำเป็น และเข้าช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
#ส่วนท่านใดต้องการบริจาคสิ่งของสามารถบริจาคได้นะครับผมจะรวบไปแจกชาวบ้านครับ
#0615611070 พร้อมเพ
ปล.ขอทำเพื่อบ้านเกิด ภาวนาให้น้ำลดลงในเร็ววัน

05/10/2021

กลุ่มอาการที่เฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีนนักเรียน

อย่าลืมสวมหน้ากาก รักษาระยะห่าง หมั่นล้างมือ นะคะ

#โควิด19 #วัคซีนโควิด
#สถานการณ์โควิด19
#กรมควบคุมโรค
#ไทยรู้สู้โควิด

ที่อยู่

353 ม.2 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด
Ban Haet
40110

สาย ขอนแก่น-บ้านแฮด-บ้านโคกสำราญ ,สถานีรถไฟบ้านแฮด

ข้อมูลทั่วไป

สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของ ตำบลบ้านแฮด ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแฮด ตำบล/แขวง จำนวน(หลัง) หมู่ที่ 0 บ้านแฮด 1 หมู่ที่ 1 บ้านแฮด 332 หมู่ที่ 2 บ้านแฮด 558 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโง้ง 92 หมู่ที่ 4 บ้านหนองไฮ 352 หมู่ที่ 5 บ้านขามเปี้ย 280 หมู่ที่ 6 บ้านโนนกล้วยหอม 197 หมู่ที่ 9 บ้านขามเปี้ย 268 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโง้ง 114 ตำบลบ้านแฮด 2194

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

043218169

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮด:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

1.)สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านแฮด 1.สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านแฮดได้รับการประกาศตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านแฮด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลบ้านแฮด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ 8.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,318 ไร่ ยาวตามแนวถนนสายมิตรภาพ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) สายสระบุรี - ขอนแก่น ระหว่างกิโลเมตรที่ 26 ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจายไปทั่วตามแนวเขตของหมู่บ้าน 2.ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงด้านทิศตะวันออกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบสูง ประมาณ 30 % ของพื้นที่และมีพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันตกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณ 70 % ของพื้นที่มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านพื้นที่ 1 สาย คือ ลำห้วยหนองโง้ง ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

2.)สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของ ตำบลบ้านแฮด ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแฮด (อัพเดท มิถุนาคม 2562)

ตำบล/แขวง จำนวน(หลัง)

หมู่ที่ 0 บ้านแฮด 1 หมู่ที่ 1 บ้านแฮด 332 หมู่ที่ 2 บ้านแฮด 588 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโง้ง 92 หมู่ที่ 4 บ้านหนองไฮ 352 หมู่ที่ 5 บ้านขามเปี้ย 280 หมู่ที่ 6 บ้านโนนกล้วยหอม 197 หมู่ที่ 9 บ้านขามเปี้ย 268 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโง้ง 114 ตำบลบ้านแฮด = 2,194

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ฝากติตามเพจ หน่วยสัสดีอำเภอบ้านแฮด ด้วยน่ะครับ ขอบคุณครับ👮‍♂️👮👮‍♀️👮‍♂️
บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.2561 วันเสาร์ที่ 28 ก.ค.2561 ช่วงเช้า
แม่กะพาลูกชายไปเฮ็ดนามาคือกันเด้อจ้า..เขาม่วนหลาย..ได้เล่นน้ำนำ