สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮด

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮด สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านแฮด 1.สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านแฮดได้รับการประกาศตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านแฮด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลบ้านแฮด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ 8.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,318 ไร่ ยาวตามแนวถนนสายมิตรภาพ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) สายสระบุรี - ขอนแก่น ระหว่างกิโลเมตรที่ 26 ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจายไปทั่วตามแนวเขตของหมู่บ้าน 2.ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงด้านทิศตะวันออกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบสูง ประมาณ 30 % ของพื้นที่และมีพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันตกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณ 70 % ของพื้นที่มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านพื้นที่ 1 สาย คือ ลำห้วยหนองโง้ง ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

Untitled Album
05/08/2020

Untitled Album

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด#ถวายเทียนพรรษาและทำบุญในวันธรรมสวนะ_ระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดป่าวราราม ม.9 อ.บ้านแฮด...
04/08/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#ถวายเทียนพรรษาและทำบุญในวันธรรมสวนะ_ระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดป่าวราราม ม.9 อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#ถวายเทียนพรรษาและทำบุญในวันธรรมสวนะ_ระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดป่าวราราม ม.9 อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด#ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี 2563วันจันทร์ที่ 3 สิงหา...
03/08/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคนทอง ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคนทอง ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด เทศบาลตำบลบ้านแฮด

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #ถวายเทียนและทำบุญในวันธรรมสวนะ ระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสวรร...
20/07/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #ถวายเทียนและทำบุญในวันธรรมสวนะ ระหว่างเข้าพรรษา ประจำปี 2563 วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสวรรค์บ้านแฮด​ หมู่2 อ.บ้านแฮด​ ต.บ้านแฮด​ จ. ขอนแก่น

20/07/2020
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทำเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องกล้วยกล้วย
ชุมชนชนะเลิศด้านการจัดขยะระดับประเทศ
ชุมชนบ้านโนนกล้วยหอม
ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
.
20 กรกฎาคม 2563
.
#คุณภาพสิ่งแวดล้อมคือคุณภาพชีวิต
#กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักเทศบาลตําบลบ้านแฮด#งานพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกเสาโท ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๔ ห้องเรียน เพื่อให้ นักเรียนได้มี...
09/07/2020

สำนักเทศบาลตําบลบ้านแฮด
#งานพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกเสาโท ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๔ ห้องเรียน เพื่อให้ นักเรียนได้มีอาคารเรียนพร้อมห้องเรียนที่ได้มาตรฐานเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และจะได้ทําพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรผู้ใช้สถานที่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สำนักเทศบาลตําบลบ้านแฮด
#งานพิธีวางศิลาฤกษ์และยกเสาเอกเสาโท ก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๔ ห้องเรียน เพื่อให้ นักเรียนได้มีอาคารเรียนพร้อมห้องเรียนที่ได้มาตรฐานเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน ในการ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และจะได้ทําพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อเป็นศิริมงคลให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรผู้ใช้สถานที่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

26/06/2020
สุขภาวะชุมชน

สุขภาวะชุมชน

เมื่อการเปิดเทอมของเด็ก ๆ ต้องมาพร้อมการใช้ชีวิตแบบ New Normal! หน้าที่ของคุณครู จึงไม่ได้มีเพียงการสอนองค์ความรู้ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนอีกต่อไป แต่การระวัง ป้องกันไม่ให้มีการระบาดรอบสอง ก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้
.
มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในงานเสวนาออนไลน์ สุขสนทนา “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง : เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเทอม” กันได้แล้วตอนนี้!
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส

26/06/2020
สุขภาวะชุมชน

สุขภาวะชุมชน

เมื่อการเปิดเทอมของเด็ก ๆ ต้องมาพร้อมการใช้ชีวิตแบบ New Normal! หน้าที่ของคุณครู จึงไม่ได้มีเพียงการสอนองค์ความรู้ให้กับเด็ก ๆ ในชุมชนอีกต่อไป แต่การระวัง ป้องกันไม่ให้มีการระบาดรอบสอง ก็เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้
.
มาร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในงานเสวนาออนไลน์ สุขสนทนา “ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง : เตรียมความพร้อมก่อนวันเปิดเทอม” กันได้แล้วตอนนี้!
.
#เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
#ชุมชนเข้มแข็ง
#สสส

#เตรียมเปิดสถานศึกษา..**ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด คณะผู้บริหารฯ นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ปลัดเทศบาล...
17/06/2020

#เตรียมเปิดสถานศึกษา..
**ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด คณะผู้บริหารฯ นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ปลัดเทศบาลฯ นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา #ประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน(เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) #ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดCovid19 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแคนทอง

#เตรียมเปิดสถานศึกษา..
**ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด คณะผู้บริหารฯ นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ปลัดเทศบาลฯ นายจีระศักดิ์ แก่นดู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมคณะบุคลากรทางการศึกษา #ประชุมแนวทางเตรียมความพร้อมเปิดสถานศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน(เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563) #ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดCovid19 วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแคนทอง

*สำนักเทศบาลตำบลบ้านแฮด#ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ #ในก...
16/06/2020

*สำนักเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ #ในการติดตามโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแคนเงิน เทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
#นโยบาย 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

*สำนักเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ #ในการติดตามโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมแคนเงิน เทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
#นโยบาย 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

**ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล และจิตอา...
07/06/2020

**ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล และจิตอาสาชุมชน #ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่านิเวศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนป่านิเวศเทศบาลตำบลบ้านแฮด วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

**ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะผู้บริหารฯ พนักงานเทศบาล และจิตอาสาชุมชน #ร่วมจัดกิจกรรมปลูกป่านิเวศ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนป่านิเวศเทศบาลตำบลบ้านแฮด วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริญ...
03/06/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
เทศบาลตำบลบ้านแฮด

-----------

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง
31/05/2020
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง

มาดูอันตรายของการสูบบุหรี่ พร้อมคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก ตั้งแต่ปี 2531 - 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด#งานเลี้ยงส่ง นายใจกล้า ตะเภาพงษ์(หมอใจกล้า) และ นางสาวพัทธนันท์ บุตรยุทธ (หัวหน้าโอ) การพบเจอ ...
29/05/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#งานเลี้ยงส่ง นายใจกล้า ตะเภาพงษ์(หมอใจกล้า) และ นางสาวพัทธนันท์ บุตรยุทธ (หัวหน้าโอ) การพบเจอ การลาจาก เป็นเรื่องธรรมดา...!! แต่ทำงานร่วมกันมาตั้งนาน มีเวลาดีๆ ร่วมกันมาก็มากมาย !!

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#งานเลี้ยงส่ง นายใจกล้า ตะเภาพงษ์(หมอใจกล้า) และ นางสาวพัทธนันท์ บุตรยุทธ (หัวหน้าโอ) การพบเจอ การลาจาก เป็นเรื่องธรรมดา...!! แต่ทำงานร่วมกันมาตั้งนาน มีเวลาดีๆ ร่วมกันมาก็มากมาย !!

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮดครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดส่งใบงาน และมอบนมกล่องให้กับนักเ...
28/05/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดส่งใบงาน และมอบนมกล่องให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา พร้อมพบปะผู้ปกครอง ให้คำแนะนำการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดส่งใบงาน และมอบนมกล่องให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษา พร้อมพบปะผู้ปกครอง ให้คำแนะนำการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ Covid-19

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #การมอบถุงยังชีพ*ผู้ได้รับถุงยังชีพที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...
28/05/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #การมอบถุงยังชีพ
*ผู้ได้รับถุงยังชีพที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดย บริษัท WP-energy ณ ห้องประชุมแคนเงิน เทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #การมอบถุงยังชีพ
*ผู้ได้รับถุงยังชีพที่รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดย บริษัท WP-energy ณ ห้องประชุมแคนเงิน เทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

สำนักงานเทศบสลตำบลบ้านแฮด #กองการศึกษา*ประชุมการรับนโยบายการจัดการศึกษา โดย ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้าน...
13/05/2020

สำนักงานเทศบสลตำบลบ้านแฮด #กองการศึกษา
*ประชุมการรับนโยบายการจัดการศึกษา โดย ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแฮด ผอ.จิระศักดิ์ แก่นดู่ และ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคนเงิน อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สำนักงานเทศบสลตำบลบ้านแฮด #กองการศึกษา
*ประชุมการรับนโยบายการจัดการศึกษา โดย ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด นางสุทัศนีย์ เพ็ชร์นนท์ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านแฮด ผอ.จิระศักดิ์ แก่นดู่ และ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คุณครูโรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคนเงิน อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด#วาระการประชุมชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาลของโรคโควิด19 โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 โดย ด...
05/05/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#วาระการประชุมชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาลของโรคโควิด19 โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 โดย ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายยกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด และเป็นประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ทต.บ้านแฮด ชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดฉุกเฉินในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - 19 ที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมชนแคนเงิน ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันที่ 5 พฤษาภาคม 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
#วาระการประชุมชี้แจงสถานการณ์การแพร่ระบาลของโรคโควิด19 โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 โดย ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายยกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด และเป็นประธานกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 ทต.บ้านแฮด ชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดฉุกเฉินในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด - 19 ที่กำหนดใช้ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมชนแคนเงิน ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันที่ 5 พฤษาภาคม 2563

24/04/2020
ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด และนางนริศรา อรุณเดชาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายบัล...
16/04/2020

ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด และนางนริศรา อรุณเดชาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.ขอนแก่น นายอำเภอบ้านแฮด #มอบอุปกรณ์ใช้ในการคัดกรองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดCovid19 #มอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮดทั้ง46หมู่บ้าน
- เจลแอลกอฮอล์
- เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลอินฟราเรด
ณ ห้องประชุมแคนเงิน อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันที่ 16 เมษายน 2563

ดร.ศิริพงษ์ อรุณเดชาชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮด และนางนริศรา อรุณเดชาชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น นายบัลลังก์ อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จ.ขอนแก่น นายอำเภอบ้านแฮด #มอบอุปกรณ์ใช้ในการคัดกรองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดCovid19 #มอบให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแฮดทั้ง46หมู่บ้าน
- เจลแอลกอฮอล์
- เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอลอินฟราเรด
ณ ห้องประชุมแคนเงิน อ.บ้านแฮด ต.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น วันที่ 16 เมษายน 2563

ลงทะเบียนคืนเงินประกันน้ำประปา ย้ำไม่ต้องมา ทำเพียง 4 ขั้นตอนออนไลน์https://news.ch7.com/detail/406813
15/04/2020

ลงทะเบียนคืนเงินประกันน้ำประปา ย้ำไม่ต้องมา ทำเพียง 4 ขั้นตอนออนไลน์
https://news.ch7.com/detail/406813

*ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์จาก https://thailand-sroi.online/#คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : ...
14/04/2020

*ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์จาก https://thailand-sroi.online/
#คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม : Social Return on Investment (SROI)
#ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคม_เรียนออนไลน์ฟรี
#งานวิจัยSROIในประเทศไทย
#ข้อมูลSROI
*สอบถามข้อมูลติดต่อ Email: [email protected] - [email protected]

12/04/2020

สงกรานต์ 2020 4 ไม่ 3 ทำ
#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #ปลอดภัย

รัฐบาลและกสทช. ร่วมกับ ทรูมูฟ เอช (1คน/1สิทธิ์/) #สมัครได้ทุกเครือข่าย ได้ตั้งแต่ 10 เม.ย - 30 เม.ย 2536  #ได้เฉพาะแบบเต...
10/04/2020

รัฐบาลและกสทช. ร่วมกับ ทรูมูฟ เอช (1คน/1สิทธิ์/) #สมัครได้ทุกเครือข่าย ได้ตั้งแต่ 10 เม.ย - 30 เม.ย 2536 #ได้เฉพาะแบบเติมเงินรายวัน (เติมเงินแบบรายเดือนไม่ได้นะครับ)

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
08/04/2020

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แจ้งเบาะแส COVID-19 ผ่านไลน์แอด

ทุกเบาะแส ทั้งพรบ. พรก. ผู้ป่วย แหล่งเสี่ยง หรือข่าวสารอื่นๆเกียวกับ โควิด ผ่านช่องทางนี้ฟรี
ข้อมูลส่งตรงผู้ที่เกี่ยวข้อง แบบเรียลไทม์
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

#โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
#ไวรัสโคโรนา2019 #ไวรัสโคโรนา
#เชื้อไวรัสโคโรนา2019 #กรมควบคุมโรค
#COVID19 #ไวรัสโคโรนา19
#ไวรัสโคโรนา19ป้องกันได้

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #พัฒนาชุมชน*ประชุมเตรียมความพร้อม #จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ และผู้พิการ ภายในชุมชน ประจำเดือน...
08/04/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #พัฒนาชุมชน
*ประชุมเตรียมความพร้อม #จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ และผู้พิการ ภายในชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2563 ในวันที่ 10 เมษายน 2563

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด_19*ประชุมการเตรียมความพร้อม เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนในทุกระดั...
08/04/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด_19
*ประชุมการเตรียมความพร้อม เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนในทุกระดับ ในไสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส และกระทรวงมหาดไทยให้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง8หมู่บ้าน วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมแคนเงิน อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด #ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด_19
*ประชุมการเตรียมความพร้อม เพื่อทำความเข้าใจแก่ผู้นำชุมชนในทุกระดับ ในไสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส และกระทรวงมหาดไทยให้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง8หมู่บ้าน วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมแคนเงิน อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮด's cover photo
04/04/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮด's cover photo

#ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด*ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด  ดังนี้ #การประชุมสภาเทศบา...
03/04/2020

#ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด
*ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด ดังนี้ #การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแฮด
*ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
#ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายและตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลบ้านแฮด
ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมแคนทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด

#การเฝ้าระวังที่ดีที่สุด ณ เวลานี้.....!!1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน2.ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ3.เว้นระยะห่าง...
29/03/2020

#การเฝ้าระวังที่ดีที่สุด ณ เวลานี้.....!!
1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน
2.ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ
3.เว้นระยะห่างทางสังคม หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม(Social Distancing)แล้วเราจะปลอดภัยจากการแพร่ระบาด covid 19

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด*โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถ...
20/03/2020

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
*โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านแฮด ประจําปี พ.ศ. 2536 #ปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา_2019_ในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง_รวมถึงในประเทศไทยเองพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อแล้ว วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคนเงิน เทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด
*โครงการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตําบลบ้านแฮด ประจําปี พ.ศ. 2536 #ปัจจุบันมีสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา_2019_ในหลายประเทศทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง_รวมถึงในประเทศไทยเองพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อแล้ว วันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคนเงิน เทศบาลตำบลบ้านแฮด อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลบ้านแฮด ดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เช็ดทำความสะอาดอ...
20/03/2020

ศูนย์กู้ชีพกู้ภัย เทศบาลตำบลบ้านแฮด ดำเนินการ ป้องกันควบคุมโรค COVID-19 ตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์การแพทย์และรถฉุกเฉิน

ที่อยู่

353 ม.2 ต.บ้านแฮด อ.บ้านแฮด
Ban Haet
40110

สาย ขอนแก่น-บ้านแฮด-บ้านโคกสำราญ ,สถานีรถไฟบ้านแฮด

ข้อมูลทั่วไป

สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของ ตำบลบ้านแฮด ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแฮด ตำบล/แขวง จำนวน(หลัง) หมู่ที่ 0 บ้านแฮด 1 หมู่ที่ 1 บ้านแฮด 332 หมู่ที่ 2 บ้านแฮด 558 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโง้ง 92 หมู่ที่ 4 บ้านหนองไฮ 352 หมู่ที่ 5 บ้านขามเปี้ย 280 หมู่ที่ 6 บ้านโนนกล้วยหอม 197 หมู่ที่ 9 บ้านขามเปี้ย 268 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโง้ง 114 ตำบลบ้านแฮด 2194

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 08:00 - 20:00
พฤหัสบดี 08:00 - 20:00
ศุกร์ 08:00 - 20:00
เสาร์ 08:00 - 20:00
อาทิตย์ 08:00 - 20:00

เบอร์โทรศัพท์

043218169

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮดผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเเฮด:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

1.)สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลบ้านแฮด 1.สภาพทั่วไป ลักษณะที่ตั้ง เทศบาลตำบลบ้านแฮดได้รับการประกาศตั้งเป็นสุขาภิบาลบ้านแฮด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลบ้านแฮด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีพื้นที่ 8.51 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,318 ไร่ ยาวตามแนวถนนสายมิตรภาพ(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) สายสระบุรี - ขอนแก่น ระหว่างกิโลเมตรที่ 26 ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกบ้านเรือนอาศัยอยู่กระจายไปทั่วตามแนวเขตของหมู่บ้าน 2.ลักษณะภูมิประเทศ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบสูงด้านทิศตะวันออกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบสูง ประมาณ 30 % ของพื้นที่และมีพื้นที่ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก ด้านทิศตะวันตกของถนนมิตรภาพเป็นที่ราบลุ่ม ประมาณ 70 % ของพื้นที่มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านพื้นที่ 1 สาย คือ ลำห้วยหนองโง้ง ยาวประมาณ 9 กิโลเมตร ลักษณะภูมิอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน มีนาคม - เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์

2.)สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของ ตำบลบ้านแฮด ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแฮด (อัพเดท มิถุนาคม 2562)

ตำบล/แขวง จำนวน(หลัง)

หมู่ที่ 0 บ้านแฮด 1 หมู่ที่ 1 บ้านแฮด 332 หมู่ที่ 2 บ้านแฮด 588 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโง้ง 92 หมู่ที่ 4 บ้านหนองไฮ 352 หมู่ที่ 5 บ้านขามเปี้ย 280 หมู่ที่ 6 บ้านโนนกล้วยหอม 197 หมู่ที่ 9 บ้านขามเปี้ย 268 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโง้ง 114 ตำบลบ้านแฮด = 2,194

3.)สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน แยกรายพื้นที่ ระดับตำบล ข้อมูลของ ตำบลบ้านแฮด ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบ้านแฮด

ตำบล/แขวง ชาย หญิง รวม

หมู่ที่ 0 บ้านแฮด 6 0 6 หมู่ที่ 1 บ้านแฮด 215 214 429 หมู่ที่ 2 บ้านแฮด 830 818 1,648 หมู่ที่ 3 บ้านหนองโง้ง 168 159 327 หมู่ที่ 4 บ้านหนองไฮ 541 568 1,109 หมู่ที่ 5 บ้านขามเปี้ย 565 601 1,166 หมู่ที่ 6 บ้านโนนกล้วยหอม 325 344 669 หมู่ที่ 9 บ้านขามเปี้ย 511 559 1,070 หมู่ที่ 10 บ้านหนองโง้ง 172 148 320 ตำบลบ้านแฮด 3,333 3,411 6,744

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

บริการติดตั้งตาข่ายป้องกันนกพิราบ ตามอาคาร บ้านเรือน สถานที่ราชการ โรงงาน ฯลฯ บริการทำความสะอาดโรงาน อาคาร พื้นที่สูง ติดต่อ 0991141161 แอร์ ครับ Line : ekker [email protected] : @bestprotection #bestprotection https://www.facebook.com/Bestprotection2018/
กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ก.ค.2561 วันเสาร์ที่ 28 ก.ค.2561 ช่วงเช้า
แม่กะพาลูกชายไปเฮ็ดนามาคือกันเด้อจ้า..เขาม่วนหลาย..ได้เล่นน้ำนำ