สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย ..

เปิดเหมือนปกติ

กระทรวงยุติธรรมติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม  ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐  จ.อุด...
21/01/2022

กระทรวงยุติธรรมติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ จ.อุดรธานี และ จ.เลย โดยในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๖๕ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำนโยบายที่ส่วนราชการต้องให้ความสำคัญ อาทิ การดำเนินงานในโครงการพระราชทาน กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) การลดความแออัดในเรือนจำ และคณะกรรมการพัฒนาการบริงานยุตธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี การแก้ไขปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน พร้อมทั้ง ภายหลังการประชุมได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผ่านระบบ VDO Conferrence เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. • นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ...
21/01/2022

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น.
• นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ 1กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดลพบุรีได้แก่
1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการปลูกฟ้าทะลายโจรภายในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
5.การดำเนินงาน โครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ● นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำ...
20/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
● นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๒ โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่หน่วยงานดังต่อไปนี้
๑. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี
๒. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
๓. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ
๔. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
๕. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี
๖. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑
๗. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี
๘. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี
เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่
๑. การพัฒนาระบบสงเคราะห์และติดตามดูแลเด็กและเยาวชน
ภายหลังปล่อย
๒. การบำบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
๓. การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๓๒ วรรคสอง
ของพระราชบัญญัติศาลและเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
๔. การผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี หนี้นอกระบบ และการบริหารสำนวนคดีแพ่งที่ค้างดำเนินการ ๑๐ ปีขึ้นไป
๕. การขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพย์สินเชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยี
มาสนับสนุนในการดำเนินการ
๖. การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของแต่ละต้นสังกัด และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อให้รีบรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ต้นสังกัดรับทราบโดยเร็ว อีกทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด- ๑๙

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. • นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบท...
20/01/2022

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น.
• นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ 1กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดสิงห์บุนรี ได้แก่
1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการปลูกฟ้าทะลายโจรภายในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
5.การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค-19)
• ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ● นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอ...
14/01/2022

วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕
● นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดนนทบุรี
โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน อาคารศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๓ และห้องประชุมตึกบัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ชั้น ๒ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการปลูกฟ้าทะลายโจรภายในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
๕. การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของแต่ละต้นสังกัด และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์เพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อให้รีบรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ต้นสังกัดรับทราบโดยเร็ว อีกทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด- ๑๙

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ● นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการรอบที่ 1 ...
11/01/2022

วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
● นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ได้ตรวจราชการรอบที่ 1 กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดอ่างทอง ได้แก่
1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการปลูกฟ้าทะลายโจรภายในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
5.การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)
● ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ● นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ตรวจราชการ รอบที่ 1ก...
11/01/2022

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
● นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
ได้ตรวจราชการ รอบที่ 1กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่
1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
5.การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค-19)
● ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ

📍 OIJ Activities: การประชุมขับเคลื่อนการตรวจราชการ ครั้งที่๑/๒๕๖๕
04/01/2022

📍 OIJ Activities
: การประชุมขับเคลื่อนการตรวจราชการ ครั้งที่๑/๒๕๖๕

📍 OIJ Activities
: การประชุมขับเคลื่อนการตรวจราชการ ครั้งที่๑/๒๕๖๕

📍 OIJ Activities: กราบสวัสดีปีใหม่ เลขานุการรมว.ยธ.
04/01/2022

📍 OIJ Activities
: กราบสวัสดีปีใหม่ เลขานุการรมว.ยธ.

📍 OIJ Activities
: กราบสวัสดีปีใหม่ เลขานุการรมว.ยธ.

📍 OIJ Activities: กราบสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
04/01/2022

📍 OIJ Activities
: กราบสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

📍 OIJ Activities
: กราบสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม

📍 OIJ Activities: ส่งความสุข และมอบของขวัญปีใหม่ 🎊
04/01/2022

📍 OIJ Activities
: ส่งความสุข และมอบของขวัญปีใหม่ 🎊

📍 OIJ Activities: ประชุมเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการตรวจราชการ
04/01/2022

📍 OIJ Activities
: ประชุมเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการตรวจราชการ

📍 OIJ Activities
: ประชุมเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการตรวจราชการ

HAPPY NEW YEAR 2022 🎊
01/01/2022

HAPPY NEW YEAR 2022 🎊

HAPPY NEW YEAR 2022 🎊

🎉 KM ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565📍 ในหัวข้อ OIJ Lover : สายใยวัฒนธรรมองค์กร #4
28/12/2021

🎉 KM ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
📍 ในหัวข้อ OIJ Lover : สายใยวัฒนธรรมองค์กร #4

🎉 KM ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
📍 ในหัวข้อ OIJ Lover : สายใยวัฒนธรรมองค์กร #4

🎉 KM ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565📍 ในหัวข้อ ตัวตายแต่หนี้ไม่ตาย  ตอน ทรัพย์มรดก
28/12/2021

🎉 KM ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
📍 ในหัวข้อ ตัวตายแต่หนี้ไม่ตาย ตอน ทรัพย์มรดก

🎉 KM ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
📍 ในหัวข้อ ตัวตายแต่หนี้ไม่ตาย ตอน ทรัพย์มรดก

📍 OIJ Activities: ต้อนรับผู้ตรวจราชการ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์
28/12/2021

📍 OIJ Activities
: ต้อนรับผู้ตรวจราชการ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์

📍 OIJ Activities
: ต้อนรับผู้ตรวจราชการ นายวีระกิตติ์ หาญปริพรรณ์

📍 OIJ Activities: ตักบาตรส่งท้ายปีพุทธศักราช ๒๕๖๔: การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา #๒
21/12/2021

📍 OIJ Activities
: ตักบาตรส่งท้ายปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
: การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา #๒

📍 OIJ Activities
: ตักบาตรส่งท้ายปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
: การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา #๒

📍 OIJ Activities: ต้อนรับผู้ตรวจราชการ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย
21/12/2021

📍 OIJ Activities
: ต้อนรับผู้ตรวจราชการ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย

📍 OIJ Activities
: ต้อนรับผู้ตรวจราชการ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย

✏️ OIJ ประชาสัมพันธ์ : การลดใช้ถุงพลาสติก
21/12/2021

✏️ OIJ ประชาสัมพันธ์ : การลดใช้ถุงพลาสติก

✏️ OIJ ประชาสัมพันธ์ : การลดใช้ถุงพลาสติก

📍 OIJ Activities: ตกแต่งสร้างบรรยากาศเทศกาลปีใหม่🎉
16/12/2021

📍 OIJ Activities
: ตกแต่งสร้างบรรยากาศเทศกาลปีใหม่🎉

📍 OIJ Activities
: ตกแต่งสร้างบรรยากาศเทศกาลปีใหม่🎉

📍 OIJ Activities: หารืองานเลี้ยงปีใหม่ 2565
16/12/2021

📍 OIJ Activities
: หารืองานเลี้ยงปีใหม่ 2565

📍 OIJ Activities
: หารืองานเลี้ยงปีใหม่ 2565

📍 OIJ Activities: ประชุมหารือการดำเนินงานกลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผลการตรวจราชการ
15/12/2021

📍 OIJ Activities
: ประชุมหารือการดำเนินงาน
กลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผลการตรวจราชการ

📍 OIJ Activities
: ประชุมหารือการดำเนินงาน
กลุ่มงานแผนและติดตามประเมินผลการตรวจราชการ

📍 OIJ Activities: จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
14/12/2021

📍 OIJ Activities
: จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

📍 OIJ Activities
: จัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

📍 OIJ Activities: จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP
14/12/2021

📍 OIJ Activities
: จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP

📍 OIJ Activities
: จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP

📍 OIJ Activities: ประชุมหารือประเด็นการตรวจราชการ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
13/12/2021

📍 OIJ Activities
: ประชุมหารือประเด็นการตรวจราชการ
ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

📍 OIJ Activities: ประชุมจัดทำประเด็นการตรวจราชการ
13/12/2021

📍 OIJ Activities
: ประชุมจัดทำประเด็นการตรวจราชการ

📍 OIJ Activities
: ประชุมจัดทำประเด็นการตรวจราชการ

📍 OIJ Activities: ประชุมกลุ่ม/ฝ่ายหารือแนวทางการดำเนินงาน
13/12/2021

📍 OIJ Activities
: ประชุมกลุ่ม/ฝ่ายหารือแนวทางการดำเนินงาน

📍 OIJ Activities
: ประชุมกลุ่ม/ฝ่ายหารือแนวทางการดำเนินงาน

📍 OIJ Activities : หารือการจัดทำแผนการตรวจราชการ
09/12/2021

📍 OIJ Activities
: หารือการจัดทำแผนการตรวจราชการ

📍 OIJ Activities
: หารือการจัดทำแผนการตรวจราชการ

🎉 KM ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565📍 ในหัวข้อ เทคนิคการใช้ Line เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงาน
25/11/2021

🎉 KM ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
📍 ในหัวข้อ เทคนิคการใช้ Line เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงาน

🎉 KM ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565
📍 ในหัวข้อ เทคนิคการใช้ Line เพื่อส่งเสริมกระบวนการทำงาน

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน​ 2564 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวงยุติธรรม ลงพื้...
04/09/2021

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน​ 2564 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ที่เรือนจำอำเภอหลังสวน​ จังหวัด​ชุมพร​ เข้าร่วมประชุมพร้อม​ นายอัสนีย์ สังขเนตร ผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอหลังสวน และ​เจ้าหน้าที่​เรือนจำอำเภอหลังสวน​ จังหวัด​ชุมพร​ ณ​ เรือนจำอำเภอหลังสวน​ จังหวัด​ชุมพร​ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและแนวทางแก้ไข ควบคุม และแนวทางปฏิบัติการในการป้องกันสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ COVID-19

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน​ 2564 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวงยุติธรรม ลงพื้...
04/09/2021

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน​ 2564 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ​กระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ที่เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ เข้าร่วมประชุมพร้อมนายนฤพนธ์. แก้วเทศ​ ผู้บัญชาการ​เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ และเจ้าหน้าที่​เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์​ ณ​ เรือนจำจังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและแนวทางแก้ไข ควบคุม และแนวทางปฏิบัติการในการป้องกันสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ COVID-19

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม​2564 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ​อกระทรวงยุติธรรม ลงพื...
28/08/2021

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม​2564 ปลัดกระทรวงยุติธรรมได้มอบหมายให้ นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ ผู้ตรวจราชการ​อกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เขตตรวจราชการ​ที่​18​ จังหวัดนครสวรรค์​เข้าร่วมประชุมพร้อมผู้บัญชาการ​เรือนจำกลาง​นครสวรรค์​ เจ้าหน้าที่​เรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์​ และผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครสวรรค์​ ณ​ เรือนจำกลางนครสวรรค์​ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและแนวทางแก้ไข ควบคุม และแนวทางปฏิบัติการในการป้องกันสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ COVID-19

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)...
24/08/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมระดับพื้นที่

ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ประชุมการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดยโสธร
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)...
24/08/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมระดับพื้นที่

ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ประชุมการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดอำนาจเจริญ
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)...
23/08/2021

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรมระดับพื้นที่

ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ประชุมการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 จังหวัดศรีสะเกษ
รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน แนวทางการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติงานตามแนวทางการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ที่อยู่

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม
Ban Song Hong
10210

เบอร์โทรศัพท์

021414976

เว็บไซต์

http://www.moj.go.th/th/home-oij

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

กระทรวงยุติธรรมติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ จ.อุดรธานี และ จ.เลย โดยในวันศุกร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๔๖๕ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เน้นย้ำนโยบายที่ส่วนราชการต้องให้ความสำคัญ อาทิ การดำเนินงานในโครงการพระราชทาน กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่และนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) การลดความแออัดในเรือนจำ และคณะกรรมการพัฒนาการบริงานยุตธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี การแก้ไขปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างรวดเร็ว และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน พร้อมทั้ง ภายหลังการประชุมได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผ่านระบบ VDO Conferrence เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. • นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ 1กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดลพบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดลพบุรีได้แก่ 1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการปลูกฟ้าทะลายโจรภายในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข 3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด 4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5.การดำเนินงาน โครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา 6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ● นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๒ โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่หน่วยงานดังต่อไปนี้ ๑. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ๒. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ๓. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ ๔. ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ๕. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ๖. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ ๗. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี ๘. สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่ ๑. การพัฒนาระบบสงเคราะห์และติดตามดูแลเด็กและเยาวชน ภายหลังปล่อย ๒. การบำบัด รักษา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ๓. การแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๓๒ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติศาลและเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ๔. การผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี หนี้นอกระบบ และการบริหารสำนวนคดีแพ่งที่ค้างดำเนินการ ๑๐ ปีขึ้นไป ๕. การขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพย์สินเชิงรุก โดยใช้เทคโนโลยี มาสนับสนุนในการดำเนินการ ๖. การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของแต่ละต้นสังกัด และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อให้รีบรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ต้นสังกัดรับทราบโดยเร็ว อีกทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด- ๑๙
วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น. • นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ 1กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดสิงห์บุนรี ได้แก่ 1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการปลูกฟ้าทะลายโจรภายในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข 3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด 4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5.การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา 6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) • ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
วันศุกร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ● นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดนนทบุรี โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน อาคารศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น ๓ และห้องประชุมตึกบัญชาการเรือนจำกลางบางขวาง ชั้น ๒ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่ ๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการปลูกฟ้าทะลายโจรภายในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข ๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ ๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา ๕. การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของแต่ละต้นสังกัด และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์เพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อให้รีบรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ต้นสังกัดรับทราบโดยเร็ว อีกทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด- ๑๙
วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ● นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการรอบที่ 1 กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดอ่างทอง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ 1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และการปลูกฟ้าทะลายโจรภายในเรือนจำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข 3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด 4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5.การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา 6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ● ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ● นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ 1กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ 1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) 2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข 3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด 4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ 5.การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา 6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) ● ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
📍 OIJ Activities : การประชุมขับเคลื่อนการตรวจราชการ ครั้งที่๑/๒๕๖๕
📍 OIJ Activities : กราบสวัสดีปีใหม่ เลขานุการรมว.ยธ.
📍 OIJ Activities : กราบสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม
📍 OIJ Activities : ส่งความสุข และมอบของขวัญปีใหม่ 🎊
📍 OIJ Activities : ประชุมเตรียมความพร้อมการสนับสนุนการตรวจราชการ