Clicky

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย ..

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑...
30/01/2023

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ กรณีปกติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกล่าวรายงานผลการตามดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผ่านมา ได้แก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
๕. การขับเคลื่อน กพยจ.
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอเน้นย้ำการทำงานขอให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานประชุม พูดคุย เพื่อสร้างความข้าใจกับผู้ใต้บัญชาสม่ำเสมอ หากมีปัญหา/อุปสรรค ในการทำงานขอให้มาปรึกษาหารือ ขอ ข้อเสนอแนะในการทำงาน ทำให้การทำงาน การคิดเห็นแตกต่างกัน จะทำให้ลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน เนื่องจากบุคคลากรในหน่วยงานมีความแตกต่างในช่วงวัย และขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการใ...
27/01/2023

ในวันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดสมุทรสาครและเขตตรวจราชการที่ ๘ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยทราบว่า วัตถุประสงค์ในการตรวจราชการมิได้มาตรวจเพื่อจับผิดหน่วยงาน แต่การตรวจราชการเน้นในการให้คำแนะนำ และขอกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกตำแหน่งในหน่วยงานพึงระวังอย่าได้กระทำผิดวินัย พร้อมได้ให้ข้อคิด 4 ประการในการปฏิบัติหน้าที่ว่า ๑.การทำงานอย่ามี Agenda ส่วนตัว” ๒.เมื่อมีอำนาจแล้วให้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ” 3. เวลาไม่มีตำแหน่ง สามารถวิจารณ์ได้ทุกเรื่อง 4.การจะพิจารณาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้พิจารณาจากผลงาน อย่างฟังแค่คำพูด ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม แม้บางนโยบายอาจจะไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานโดยตรง แต่ขอให้ทุกหน่วยงานต้องทำความเข้าใจ ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะทุกนโยบายเชื่อมโยงกัน อาทิ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 พระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระท้าความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. ๒๕๖๕ และนโยบายเรื่องนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เป็นต้น และขอให้หน่วยงานคัดเลือกงาน หรือสิ่งที่ต้องการจะแก้ไข ปรับปรุง หน่วยงานละ ๑ อย่าง เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานตนเอง พร้อมกันนี้ ขอให้หน่วยงานติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที ในช่วงท้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมขอขอบคุณทุกหน่วยงานในพื้นที่ ทั้ง 2 จังหวัด ที่มีความเข้มแข็งมาก ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑...
24/01/2023

วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ กรณีปกติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดสตูล โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกล่าวรายงานผลการตามดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผ่านมา ได้แก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
๕. การขับเคลื่อน กพยจ.
๖. การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิท - 19
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอเน้นย้ำการทำงานขอให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานประชุม พูดคุย เพื่อสร้างความข้าใจกับผู้ใต้บัญชาสม่ำเสมอ หากมีปัญหา/อุปสรรค ในการทำงานขอให้มาปรึกษาหารือ ขอ ข้อเสนอแนะในการทำงาน ทำให้การทำงาน การคิดเห็นแตกต่างกัน จะทำให้ลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน เนื่องจากบุคคลากรในหน่วยงานมีความแตกต่างในช่วงวัย และขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์     เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม...
21/01/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำ การสร้างการรับรู้กฏหมาย การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การช่วยเหลือด้านกองทุนยุติธรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช) การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเเก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาเพื่อเป็นมาตรการทางเลือกเเทนการลงโทษจำคุก และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมถึงฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #และคณะฯ #ลงพื้นที่ตรวจราชการ #ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการใ...
20/01/2023

ในวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม ผู้ตรวจราชการได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่รับทราบนโยบายของผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมทุกระดับ และให้นำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม การตรวจราชการไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อมาจับผิด แต่ขอกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัด อย่ากระทำผิดวินัย โดยเฉพาะงานด้านพัสดุ และการเงิน เป็นต้น พร้อมกันนี้ ขอให้หน่วยงานรับฟังข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที ในช่วงท้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ทำงานอย่างมีความสุข มีเวลาให้กับครอบครัว และตนเอง สร้างความสมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกร...
20/01/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์

โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตั้งเเต่เกิดเหตุจลาจลในพื้นที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อปี ๒๕๖๓ ก็ได้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดและได้ฝากความห่วงใยมายังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเสมอ ในฐานะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้อยากให้ปรับปรุงสถานที่ ที่ยังพอใช้งานได้เพื่อปล่อยให้ผู้ต้องขังสามารถออกมาใช้ชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆในช่วงกลางวันได้ ระหว่างรอการก่อสร้างใหม่ เนื่องจากสถานที่ปัจจุบันค่อนข้างคับเเคบ ระหว่างนี้จะเร่งรัดติดตามงบลุงทุนเพื่อให้การก่อสร้างเรือนจำใหม่โดยเร็วเพื่อให้เป็นเรือนจำที่เป็นมาตรฐานต่อไป

จากนั้นได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในส่วนของกรมราชทัณฑ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำถึง การตรวจสอบคุณภาพอาหารของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เป็นไปตามหลักโภชนาการที่กระทรวงกำหนด พร้อมทั้งกำชับดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัตถุดิบของอาหารเเต่ละชนิด ต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีมาตรฐาน สะอาด และสดใหม่อยู่เสมอ และการดูแลรักษาความสะอาดภายในเรือนจำ การบำบัดน้ำเสีย เเม้ว่าโครงสร้างภายในจะไม่สะดวก เเต่ก็ต้องรักษามาตรฐานให้ดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับญาติผู้ต้องขังว่า เราสามารถดูแลผู้ต้องขังได้ตามมาตรฐานของกระทรวง ในส่วนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำ การพัฒนาระบบสงเคราะห์และติดตามดูแลเด็กและเยาวชนหลังปล่อย การดูแลเด็กเเละเยาวชน ๔ ฝึก การบำบัด รักษา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด การเเก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๓๒ วรรคสองของพระราชบัญญัติศาลและเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมถึงฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

ต่อมาในภาคบ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ โดยกล่าวรู้สึกเป็นเกีรยติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในสำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมาและเน้นย้ำถึงการผลักดันทรัพย์สิน การบริหารสำนวนคดีเเพ่งที่ค้างดำเนินการ ๑๐ ปีขึ้นไป การไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #และคณะฯ #ลงพื้นที่ตรวจราชการ #ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

20/01/2023
20/01/2023
20/01/2023
✨️ เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม" ทำบุญตักบาตรประจำเดือน "ภายใต้กิจกรรม ๓ มิติ #การส่งเสร...
20/01/2023

✨️ เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม
" ทำบุญตักบาตรประจำเดือน "
ภายใต้กิจกรรม ๓ มิติ
#การส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
#คณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมสผต

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ กร...
18/01/2023

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ กรณีปกติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกล่าวรายงานผลการตามดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผ่านมา ได้แก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
๕. การขับเคลื่อน กพยจ.
๖. การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิท - 19
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอเน้นย้ำการทำงานขอให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานประชุม พูดคุย เพื่อสร้างความข้าใจกับผู้ใต้บัญชาสม่ำเสมอ หากมีปัญหา/อุปสรรค ในการทำงานขอให้มาปรึกษาหารือ ขอ ข้อเสนอแนะในการทำงาน ทำให้การทำงาน การคิดเห็นแตกต่างกัน จะทำให้ลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน เนื่องจากบุคคลากรในหน่วยงานมีความแตกต่างในช่วงวัย และขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการ...
17/01/2023

ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดสมุทรปราการ และเขตตรวจราชการที่ ๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม แม้บางนโยบายอาจจะไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานโดยตรง แต่ขอให้ทุกหน่วยงานต้องทำความเข้าใจเพราะทุกนโยบายเชื่อมโยงกัน โดยเน้นย้ำการทำงานหลักที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนให้มีความราบรื่น และขอให้หน่วยงานคัดเลือกงาน หรือสิ่งที่ต้องการจะแก้ไขปรับปรุง หน่วยงานละ 1 อย่าง เพื่อนำมาพัฒนาเป็นผลงานนวัตกรรมของหน่วยงานตัวเอง พร้อมกันนี้ขอให้หน่วยงานรับฟังข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที ในช่วงท้าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่ากระทำผิดวินัย และมอบขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา      เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกร...
17/01/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมวันเด็กเเห่งชาติ ภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา

โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเยี่ยมเด็กเเละเยาวชน ภายในศูนย์ฝึก ฯ เเห่งนี้ และเน้นย้ำให้เด็กและเยาวชนปรับตัวเป็นคนดี กลับสู่สังคมโดยหวังว่าจะไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก และยังกล่าวอีกว่าความผิดพลาดในอดีต ไม่สามารถตัดสินอนาคต สิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดคือโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีในอนาคต เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

จากนั้นได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมบังคับคดี ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๓ จังหวัดนครราชสีมา โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในส่วนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำ การพัฒนาระบบสงเคราะห์และติดตามดูแลเด็กและเยาวชนหลังปล่อย การดูแลเด็กเเละเยาวชน ๔ ฝึก การบำบัด รักษา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด การเเก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนตามมาตรา ๑๓๒ วรรคสองของพระราชบัญญัติศาลและเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๓ ในส่วนของกรมบังคับคดี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำถึงการผลักดันทรัพย์สิน การบริหารสำนวนคดีเเพ่งที่ค้างดำเนินการ ๑๐ ปีขึ้นไป การไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี

ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมถึงฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #และคณะฯ #ลงพื้นที่ตรวจราชการ #ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา      ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ...
14/01/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ในวันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ประชุมตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ ศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๓ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำ การสร้างการรับรู้กฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การช่วยเหลือด้านกองทุนยุติธรรม การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเเก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาเพื่อเป็นมาตรการทางเลือกเเทนการลงโทษจำคุก และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมถึงฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #และคณะฯ #ลงพื้นที่ตรวจราชการ #ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ...
14/01/2023

วันศุกร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ กรณีปกติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดพังงา โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกล่าวรายงานผลการตามดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผ่านมา ได้แก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
๕. การขับเคลื่อน กพยจ.
๖. การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิท - 19
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอเน้นย้ำการทำงานขอให้หัวหน้าแต่ละหน่วยงานประชุม พูดคุย เพื่อสร้างความข้าใจกับผู้ใต้บัญชาสม่ำเสมอ หากมีปัญหา/อุปสรรค ในการทำงานขอให้มาปรึกษาหารือ ขอ ข้อเสนอแนะในการทำงาน ทำให้การทำงาน การคิดเห็นแตกต่างกัน จะทำให้ลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน เนื่องจากบุคคลากรในหน่วยงานมีความแตกต่างในช่วงวัย และขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 25...
13/01/2023

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนครปฐม

ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เรือนจำ สถานกักกัน สำนักงานคุมประพฤติ สำนักงานบังคับคดี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จำนวน 5 แห่ง และศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ พร้อมทั้งได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม แม้บางนโยบายอาจจะไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานโดยตรง ขอให้ทุกหน่วยงานศึกษาและทำความเข้าใจเพราะทุกนโยบายเชื่อมโยงกัน ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน เรียนรู้จากต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการศึกษามาตรการ วิธีการและแนวทางในการสร้างกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่
โดยเน้นย้ำการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนให้บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ และขอให้หน่วยงานรับฟังข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรมให้เร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและรายงานให้ผู้บริหารรับทราบทันที พร้อมกันนี้ขอให้ทุกหน่วยงานคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานในหน้าที่ให้สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ ลดความยุ่งยาก ซับซ้อน
​ในช่วงท้าย ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่ากระทำผิดวินัย และมอบขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

บุคลากร สผต. ร่วมกิจกรรม Big cleanning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖#คณะดำเนินกิจกรรม5ส.
13/01/2023

บุคลากร สผต. ร่วมกิจกรรม Big cleanning day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

#คณะดำเนินกิจกรรม5ส.

✨️ เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม "ร่วมกันบริจาคปฏิทิน"#คณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมสผต
12/01/2023

✨️ เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม "ร่วมกันบริจาคปฏิทิน"

#คณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมสผต

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี     ในวันอังคารที่ ๑...
11/01/2023

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี

ในวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดปทุมธานีประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เรือนจำ ทัณฑสถาน สถานกักขัง สำนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สำนักงานบังคับคดี ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด/ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานรับทราบนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม ขอให้หน่วยงานดำเนินงานโครงการที่สำคัญตามแผนอย่างต่อเนื่อง และส่งต่อการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ แม้บางนโยบายอาจจะไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานโดยตรง ขอให้ทุกหน่วยงานศึกษา และทำความเข้าใจ เพราะทุกนโยบายมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำหลังพ้นโทษต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังในทุกขั้นตอน เพราะเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผู้กระทำผิดซ้ำในสังคม รวมถึงการขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ การสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเฉพาะการฝึกอาชีพ การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจ ศึกษาความต้องการด้านแรงงานจากผู้ประกอบการเพื่อปรับเปลี่ยนกลไกในการฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย รวมถึงต้องให้ความสำคัญกับระบบฐานข้อมูลผู้ต้องขัง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้ต้องขัง เพื่อให้ผู้ต้องขังมีงาน มีอาชีพรองรับหลังพ้นโทษจะได้มีงาน มีรายได้ ไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีก

พร้อมทั้งได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญที่สังคมเกิดคำถาม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรู้หน้าที่ตัวเองค้นหาสาเหตุของปัญหา จัดเตรียมข้อมูลที่ถูกต้อง และรีบชี้แจงให้สังคมรับรู้โดยเร็ว

ในช่วงท้าย ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่ากระทำผิดวินัย และมอบขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา   ...
10/01/2023

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ในวันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ประชุมตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑๓ โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำ ตรวจสอบคุณภาพอาหารของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เป็นไปตามหลักโภชนาการที่กระทรวงกำหนด พร้อมทั้งกำชับดูแลและควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัตถุดิบของอาหารเเต่ละชนิด ต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีมาตรฐาน สะอาด และสดใหม่อยู่เสมอ และการดูแลรักษาความสะอาดภายในเรือนจำ การบำบัดน้ำเสีย และการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี รวมถึงฝากความห่วงใยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

#ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม #และคณะฯ #ลงพื้นที่ตรวจราชการ #รอบที่๑ #เขตตรวจราชการที่๑๓ #ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ชาวสผต. ร่วมกัน Big cleaning day 🌈⚡️
10/01/2023

ชาวสผต. ร่วมกัน Big cleaning day 🌈⚡️

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ ...
09/01/2023

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ กรณีปกติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดระนอง โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกล่าวรายงานผลการตามดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผ่านมา ได้แก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
๕. การขับเคลื่อน กพยจ.
๖. การเฝ้าระวังสถานการณ์โควิท - 19
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอเน้นย้ำการทำงานขอให้หัวหน้าส่วนราชการแต่ละหน่วยงานประชุม พูดคุยกับผู้ใต้บัญชาสม่ำเสมอ หากมีปัญหา/อุปสรรค ในการทำงานขอให้มาปรึกษาหารือ ขอข้อเสนอแนะในการทำงานเนื่องจากบุคคลากรในหน่วยงานมีความแตกต่างในช่วงวัย ทำให้การทำงาน การคิดเห็นแตกต่างกัน จะทำให้ลดปัญหาเรื่องข้อร้องเรียน และขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรีในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 256...
07/01/2023

• ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนนทบุรี
ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ประชุมตรวจติดตามการดำเนินงาน และการให้บริการประชาชน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำจังหวัดนนทบุรี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนนทบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และข้อขัดข้องที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมกันนี้ ได้แนะนำให้หน่วยงานในพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน ขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้สื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ให้สามารถอธิบายให้ประชาชนผู้มารับบริการเข้าใจได้ชัดเจน โดยเน้นย้ำนโยบายที่สำคัญของกระทรวงยุติธรรม และดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ อาทิ โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง ยุติธรรมสร้างสุข การแก้ไขปัญหายาเสพติด นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ อุตสาหกรรมเรือนจำ การสร้างงานสร้างอาชีพ การพัฒนาพฤตินิสัย การขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแก้ไขปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นต้น
ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนและเตรียมความพร้อมรองรับ พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง ที่จะมีผลบังคับใช้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรง คือ กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์
พร้อมกันนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมได้ให้ข้อคิดในการปฏิบัติหน้าที่แก่หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ว่า
“การตัดสินใจในทุกเรื่องถ้าปราศจาก Agenda ส่วนตัว เราจะตัดสินใจถูกทุกครั้ง และจะไม่นำไปสู่การทำหน้าที่ที่ไม่โปร่งใส”
“การทำงานทุกอย่าง ถ้าไม่มีอำนาจอาจจะทำไม่สำเร็จ ดังนั้น เมื่อมีอำนาจแล้วขอให้ทำงานในหน้าที่ให้สำเร็จ”
​ในช่วงท้าย ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง อย่ากระทำผิดวินัย และมอบขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อให้มีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖ ๐๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่...
06/01/2023

วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖ ๐๐ น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ ๑ กรณีปกติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ ๖ จังหวัดภูเก็ต โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกล่าวรายงานผลการตามดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมในรอบที่ผ่านมา ได้แก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
๕. การขับเคลื่อน กพยจ.
ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

OIJ Activities 2566 : จิตอาสาประจำเดือนธันวาคม 2566
26/12/2022

OIJ Activities 2566 : จิตอาสาประจำเดือนธันวาคม 2566

✨️ เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม" ทำบุญตักบาตรประจำเดือน "ภายใต้กิจกรรม ๓ มิติ #การส่งเสร...
26/12/2022

✨️ เจ้าหน้าที่สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมกิจกรรม
" ทำบุญตักบาตรประจำเดือน "
ภายใต้กิจกรรม ๓ มิติ
#การส่งเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา
#คณะทำงานดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมสผต

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี     เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม...
20/12/2022

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ประชุมตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑ โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกรมบังคับคดี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำ การบริหารสำนวนคดีเเพ่งที่ค้างดำเนินการ 10 ปีขึ้นไป การไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมถึงฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      เมื่อวันพฤหัสบดีที่...
16/12/2022

📌 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และคณะฯ ประชุมตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ เขตตรวจราชการที่ ๑ โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และสำนักงานยุติธรรมจังหวัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี และศูนย์ปฎิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดดังกล่าว รายงานผลการดำเนินงานตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้มอบนโยบายไว้ และตามข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ในรอบที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เน้นย้ำ การสร้างการรับรู้กฏหมาย การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การช่วยเหลือด้านกองทุนยุติธรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช) การให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเเก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.) การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาเพื่อเป็นมาตรการทางเลือกเเทนการลงโทษจำคุก และการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมถึงฝากความห่วงใยไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
จากนั้น เวลา ๑๔.๐๐ น. ได้เดินทางไปยัง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ที่อยู่

สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงย
Ban Song Hong
10210

เบอร์โทรศัพท์

+6621415417

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในเขตตรวจราชการที่ ๑๕ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย สำนักงานยุติธรรมจังหวัด เรือนจำจังหวัด เรือนจำอำเภอฝาง ทัณฑสถานหญิง เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติ สาขาฝาง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สำนักงานบังคับคดี สาขาฮอด สำนักงานบังคับคดี สาขาฝาง สำนักงานบังคับคดี สาขาแม่สะเรียง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ เขตพื้นที่ 5 สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พร้อมกันนี้ ในช่วงแรกมีศูนย์ยุติธรรมชุมชนดอยสะเก็ด เข้าร่วมให้ข้อมูลการให้บริการประชาชนในพื้นที่ โดยการตรวจราชการครั้งนี้ เน้นให้หน่วยงานรับทราบนโยบายหลักของกระทรวงยุติธรรม และมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน และข้อขัดข้องที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมกันนี้ ได้แนะนำให้หน่วยงานในพื้นที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกัน ขอให้บูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้สื่อสารและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน ให้สามารถอธิบายให้ประชาชนผู้มารับบริการเข้าใจได้ชัดเจน ทั้งนี้ ย้ำเตือนให้ทุกหน่วยงานกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อย่ากระทำผิดวินัย และให้เคร่งครัดการปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันศุกร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕
● นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดนครปฐม
โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม ชั้น ๓ ได้เเก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ เขตพื้นที่ ๗ เรือนจำกลางจังหวัดนครปฐม และสถานกักกันนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)
๒. ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข การช่วยเหลือด้านกองทุนยุติธรรม การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ การสร้างการรับรู้กฎหมาย และการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา (สชง.)
๓. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ และการพักการลงโทษ โดยใช้อุปกรณ์ EM เพื่อติดตามกรณีพิเศษ
๔. การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา โครงการนำร่องฝึกอาชีพ – พัฒนานิสัยผู้ต้องขัง และโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
๕. การผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยในชั้นบังคับคดี และการบริหารสำนวนคดีแพ่งที่ค้างดำเนินการ ๑๐ ปีขึ้นไป
๖. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของแต่ละต้นสังกัด และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์เพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อให้รีบรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ต้นสังกัดรับทราบโดยเร็ว อีกทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด- ๑๙
จากนั้น นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าพบนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดนครปฐม ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัดนครปฐม ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.00 -15.00 น. นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ 1กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดชัยนาท เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดชัยนาท ได้แก่
1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
5.การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) ขอขอบคณุหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕
● นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี
โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๓ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่
๑. ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
๒. การขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.)
(การพัฒนาศักยภาพ ศยช./โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ของ สยจ.)
๓. การสร้างการรับรู้กฎหมาย การรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ และการช่วยเหลือด้านกองทุนยุติธรรม
๔. การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้เพื่อเป็นมาตรการทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก
๕. โครงการคืนคนดีสู่สังคม
จากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของแต่ละต้นสังกัด และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์เพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อให้รีบรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ต้นสังกัดรับทราบโดยเร็ว อีกทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด- ๑๙
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30-12.00 น.
● นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ตรวจราชการ รอบที่ 1กรณีปกติ ประจำปี 2565 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 1 จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการให้กับหน่วยงานในสังกัดจังหวัดสระบุรี ได้แก่
1.ภารกิจหลักของกระทรวง รวมทั้งความคืบหน้าที่กระทรวงดำเนินการอยู่ เช่น ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายยาเสพติด, เรื่องนิคมอุตสาหกรรม, เรื่องศูนย์ J-SOC ศูนย์ราชการสะดวก (GECC)
2.ศูนย์ยุติธรรม สร้างสุข
3.การดำเนินงานชุด "พาลีปราบยา" ในการริบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
4. การลดความแออัดของผู้ต้องขังในเรือนจำ
5.การดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปัณสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โครงการโคกหนองนา
6.การขับเคลื่อน กพยจ. ในการนี้ผู้ตรวจราชการได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุขในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิค-19) ขอขอบคุณหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่ที่ให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการ
วันพุธที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕
● นางสาวเอมอร เสียงใหญ่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เขตตรวจราชการที่ ๒ จังหวัดปทุมธานี
โดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่ เรือนจำจังหวัดปทุมธานี ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี และเรือนจำอำเภอธัญบุรี ณ ห้องประชุมทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี ชั้น ๑ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม พร้อมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และปลัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามคำแนะนำหรือข้อสั่งการของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้เเก่
๑. การบริหารจัดการความแออัดผู้ต้องขังในเรือนจำ การพักการลงโทษ โดยใช้อุปกรณ์ EM เพื่อติดตามกรณีพิเศษ และการพักโทษ ลดโทษ
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม โครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง โครงการนำร่องฝึกอาชีพ – พัฒนานิสัยผู้ต้องขัง และโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๓. การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด
๔. การบำบัดน้ำเสีย
๕. คุณภาพอาหารผู้ต้องขัง และการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายและปรุงจำหน่ายให้แก่ผู้ต้องขังในร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของแต่ละต้นสังกัด และแนวทางการปฏิบัติของศูนย์บริหารสถานการณ์เพร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากมีปัญหาติดขัดหรือมีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้อให้รีบรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้ต้นสังกัดรับทราบโดยเร็ว อีกทั้ง รับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด- ๑๙
กระทรวงยุติธรรมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ โดยให้ทุกหน่วยงานศึกษา ทำความเข้าใจ นโยบายหลัก อาทิ ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ นิคมอุตสาหกรรม ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (ศูนย์ J-SOC) ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) การแก้ไขปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน เป็นต้น หน่วยงานต้องสามารถตอบคำถาม และอธิบายให้ประชาชนที่มารับบริการของกระทรวงยุติธรรมได้ โดยในวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวนันทรัศมิ์ เทพดลไชย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ได้ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานรับตรวจในเขตตรวจราชการที่ ๑๐ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดบึงกาฬ โดยให้ทุกหน่วยงานระลึกเสมอว่า เราอยากได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างไร ประชาชนก็อยากได้รับบริการจากกระทรวงยุติธรรมแบบนั้น ให้งานบริการ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และขอให้ทุกหน่วยงานมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อให้บริการประชาชน เฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ป้องกันให้สังคมปลอดภัย ส่งเสริมให้ผู้กระทำผิด มีอาชีพ ดำรงชีพในสังคมได้ พร้อม เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติราชการตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อย่าทำผิดวินัย และภายหลังการประชุม ได้พบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
x

Ban Song Hong บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

Constitutional Court of Thailand กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุต ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และปร สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Att สำนักงานอัยการสูงสุด OAGTH กรมการกงสุล กระทรวงการต่างป กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพ กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA Thailand Institute of Justice (TIJ) สำนักงานคณะกรรมการการเลือก รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท