กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กร

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กร ขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ ใบอนุญาตผลิต,นำเข้า,ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ

เปิดเหมือนปกติ

ปศุสัตว์ ก้าวสู่มิติใหม่ 4.0 นำร่องให้บริการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์เชื่อมโยงเบ็ดเสร็จทุกขั้นต...
26/11/2021

ปศุสัตว์ ก้าวสู่มิติใหม่ 4.0 นำร่องให้บริการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์
เชื่อมโยงเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันเดียว"

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์เปิดตัวนำร่องการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบการนำเข้า-ส่งออก ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดยบริการทุกขั้นตอนเบ็ดเสร็จเชื่อมโยงหนึ่งเดียว ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการ ทุกอย่างทำได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การยื่นคำขออนุญาต การตรวจสอบผ่านระบบอัติโนมัติ (Automated service) การจ่ายเงิน (e-Payment) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ภายใน 1 วันทำการ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมารับบริการด้วยตัวเอง ลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตลอดจนสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 4.0

กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0 ที่มุ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตลอดมา ได้ประยุกต์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการด้านทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งรองรับงานบริการด้านการอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การผลิต การขาย การออกหนังสือรับรอง Health Certificate ของอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ต่อมาได้มีการพัฒนาการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment และได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นต้น โดยล่าสุดใน�ปี 2564 ได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบอัตโนมัติ (Automated service) เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร อีกทั้งยังมีระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ซึ่งเป็นการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว รองรับการดำเนินชีวิตวิถีถัดไป (Next normal) และการขยายตลาดด้านอาหารสัตว์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนมีการใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศมีมูลค่ารวมปีละมากกว่า 6 หมื่นล้านบาท โดยมีการเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการของระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์พร้อมกับการฝึกอบรมการลงลายมือชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์และออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารสำนัก/กอง เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual meeting) รวมทั้งสิ้น 130 คน ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้เกียรติลงลายมือชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะฉบับแรก

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์รูปแบบใหม่เป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จเชื่อมโยงในหนึ่งเดียว เป็นช่องทางการให้บริการมิติใหม่แบบไร้พรมแดน ซึ่งปัจจุบันมีการใช้บริการแล้วมากกว่า 100,000 ครั้งต่อปี และเมื่อเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ จะสามารถตรวจสอบและอนุมัติได้ทันทีเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน ภายใน 1 วันทำการ และผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใบอนุญาตเพื่อนำไปใช้งานได้ โดยไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง ลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้กระดาษ และสามารถอำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออกด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แก่ผู้มารับบริการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สะดวกและพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการด้วย
ข่าวและข้อมูลโดย : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ (23 พฤศจิกายน 2564)

****************************************

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ...
16/11/2021

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564
ให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ยื่นความประสงค์ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน (แต่ไม่เกิน 90 วัน) ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตหรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนหมดอายุ (ชื่อสถานะอาจมีการเปลี่ยนแปลง หลังระบบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะแจ้งอีกครั้ง) รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/pragad-news-menu/1090-2564-6

การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564
ให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ยื่นความประสงค์ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน (แต่ไม่เกิน 90 วัน) ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตหรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนหมดอายุ (ชื่อสถานะอาจมีการเปลี่ยนแปลง หลังระบบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะแจ้งอีกครั้ง) รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/pragad-news-menu/1090-2564-6

แจ้งเตือน ! ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่จะสิ้นอายุในวันที...
15/11/2021

แจ้งเตือน ! ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แจ้งเตือน ! ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ
ให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564

แจ้งการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ "สีเขียว" เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคตhttps://afvc.d...
05/11/2021

แจ้งการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ "สีเขียว" เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต
https://afvc.dld.go.th/webnew/images/stories/Document/other/5-11-64/green---5.11.64.pdf

แจ้งการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ "สีเขียว" เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคต
https://afvc.dld.go.th/webnew/images/stories/Document/other/5-11-64/green---5.11.64.pdf

**ขอปรับแบบตอบรับการอบรม HACCP ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะ โดยผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ที่สนใจเข้...
28/10/2021

**ขอปรับแบบตอบรับการอบรม HACCP ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะ โดยผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ขอให้ศึกษารายละเอียดในแบบตอบรับเพิ่มเติมนี้ค่ะ**

**ขอปรับแบบตอบรับการอบรม HACCP ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะ โดยผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ขอให้ศึกษารายละเอียดในแบบตอบรับเพิ่มเติมนี้ค่ะ**

ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร HACCP ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีเนื้...
27/10/2021

ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร HACCP ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำระบบ GHPs และระบบ HACCP ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะ ไพรเวซี่ บีชรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

*** สำหรับผู้ประกอบการฯ ที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียด และส่งแบบตอบรับ มาที่ e- mail : [email protected] ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564***

เฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ บุกทลายแหล่งขายวัคซีน ASF และลัมปี สกิน เถื่อน"​เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อ...
07/10/2021

เฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ บุกทลายแหล่งขายวัคซีน ASF และลัมปี สกิน เถื่อน"

​เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร เข้าตรวจค้นและจับกุมร้านขายยาสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภายหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการประกาศขายวัคซีนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) และวัคซีนลัมปี สกิน ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบของกลางการกระทำผิดเป็นวัคซีนโรคอหิวาต์​แอฟริกา​ใน​สุกร​(ASF) และวัคซีนลัมปี สกิน ที่ไม่มีทะเบียนตำรับยา จำนวน 5 รายการ มูลค่ากว่าแสนบาท ดังนี้

1. วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จำนวน 27 ขวด ขวดละ 20 โดส มูลค่า 72,900 บาท (ราคาขวดละ 2,700 บาท)

2. วัคซีนโรคลัมปี สกิน จำนวน 4 ยี่ห้อ รวม 252 โดส มูลค่า 27,200 บาท

​โดยได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ในข้อหาขายยาที่มิได้
ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามมาตรา 72(4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560

​นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าวัคซีนที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย นอกจากจะไม่มีการพิสูจน์ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแล้ว อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากวัคซีนดังกล่าวทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ได้ ดังนั้น หากเกษตรกรมีความต้องการใช้วัคซีนที่ถูกต้อง ควรดูรายละเอียดที่ระบุในฉลาก โดยเฉพาะเลขทะเบียนตำรับยา วันผลิต วันหมดอายุ วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้วัคซีน หรือพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือเบอร์โทรศัพท์ 0 2501 3473 ต่อ 112 ,0 2159 0406 ต่อ 104

****************************************
ข่าวและข้อมูลโดย : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์
(6 ตุลาคม 2564)

ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์บุกจับผู้ขายอาหารสัตว์และยาสัตว์เถื่อน#AFVCNEWS#กองควบคุมอาหารและยาสัตว์#กรมปศุสัตว์
09/09/2021

ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์บุกจับผู้ขายอาหารสัตว์และยาสัตว์เถื่อน

#AFVCNEWS
#กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
#กรมปศุสัตว์

ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์บุกจับผู้ขายอาหารสัตว์และยาสัตว์เถื่อน

#AFVCNEWS
#กองควบคุมอาหารและยาสัตว์
#กรมปศุสัตว์

14/05/2021
05/05/2021
NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ
27/04/2021

NO GIFT POLICY
งดรับ งดให้ของขวัญ

NO GIFT POLICY
งดรับ งดให้ของขวัญ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรต...
02/04/2021

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ (ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์), นายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา (ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ), นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักกฎหมาย, กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รองเลขาธิการก.พ.ร.) , นายชัยณรงค์ โชไชย (ประธานคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐคณะทำงานที่ 1) และคณะ, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) และคณะ และคณะจาก Thai Identities (บริษัทที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร.) เข้าร่วม
ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการดำเนินการเพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Doing Business Poral)
การพัฒนาระบบ Biz Portal ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผ่านมา มีการดำเนินการใบอนุญาตจำนวน 6 ใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะซึ่งซากสัตว์, ใบขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์, ใบขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ และใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2564 ได้มีแผนการดำเนินงานในการขยายผลและการยกระดับการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางในการอนุมัติ อนุญาตแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ 20 ใบอนุญาต , เพิ่มเติม 3 Smart Functions อาทิ Smart Link, Smart Decision และ Smart Warning พร้อมทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในต่างจังหวัด
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/71-2018-10-28-04-20-03/1037-biz-portal-2564

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง "การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 ในวันอังคารที่ 30 ...
27/03/2021

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง "การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบโปรแกรม ZOOM

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่อง "การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ 2535 ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ผ่านทางระบบโปรแกรม ZOOM

ด่วน !!! วันสุดท้ายของการลงทะเบียน"มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์"วันพฤหัสบดีที่ 25...
24/03/2021

ด่วน !!! วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

"มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์"

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ด่วน !!! วันสุดท้ายของการลงทะเบียน

"มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์"

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

กรมปศุสัตว์จัดอบรมผู้ตรวจประเมิน ev.2020”Introduction and Internal Auditor" เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ให...
23/03/2021

กรมปศุสัตว์จัดอบรมผู้ตรวจประเมิน ev.2020”Introduction and Internal Auditor" เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล
23 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดอบรมหลักสูตรระบบ GHPs/ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กล่าวรายงาน และมีนายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมระบบ GHPs/ในครั้งนี้
ระบบการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในสถานประกอบการ (GMP) และระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิต (HACCP) เป็นระบบควบคุมคุณภาพการผลิตอาหารสัตว์ให้มีคุณภาพ และความปลอดภัย ที่ใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้า สำหรับการซื้อขายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในปี 2563 คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐานอาหาร FAO/WHO ได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดของระบบ GMP/HACCP Rev.4-2003 โดยเพิ่มหัวข้อความตระหนักและจิตสำนึก เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร สารก่อภูมิแพ้และการควบคุมกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เรื่องความปลอดภัยของอาหารให้เพิ่มมากขึ้น และเปลี่ยนชื่อระบบเป็น GHPs/HACCP Rev.2020
โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ระบบ GHPs/HACCP แก่เจ้าหน้าที่ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการตรวจประเมิน ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ในการจัดทำระบบให้เกิดความปลอดภัยตลอดห่วงโซ่อาหาร (From Farm to table)
ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญหลักการและวิธีดำเนินงานในการนำระบบGHPS/ HACCP ไปใช้ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอาหารสัตว์ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อการส่งออก และทำให้เกิดความปลอดภัย ทั้งระบบในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งจะเป็นผลดีทำให้การผลิตอาหารสัตว์มีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและยอมรับของต่างประเทศ ต่อไป
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/69-2018-10-28-03-51-08/1013-ev-2020-introduction-and-internal-auditor

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ “มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”*สนใจลงทะเบ...
19/03/2021

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมออนไลน์
“มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”

*สนใจลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564*

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมประชุมออนไลน์
“มาตรการและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์”

*สนใจลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564*

18/03/2021

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดาและตารางสอบพนักงานจ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล
http://afvc.dld.go.th/webnew/images/stories/Document/Job-register/18-3-64/DOC180321-180321.pdf

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมค...
16/03/2021

วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ ครั้งที่ 26-9/2564 ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ (พญาไท) โดยพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียนประเภทผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน พิจารณาถึงการใช้งาน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ อัตราการใช้เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/71-2018-10-28-04-20-03/1010-26-9-2564

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดาhttp://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/apply-job-me...
08/03/2021
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบุคคลธรรมดา
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/apply-job-menu/1006-2021-03-08-09-24-55
ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/apply-job-menu/1007-2021-03-08-09-26-43

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

26/02/2021

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุม ระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้ระบบบริการอิเล็คทรอนิกส์ กรมปศุสัตว์

ที่มา : ข่าวเที่ยง ช่อง 7 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

กรมปศุสัตว์โชว์นวัตกรรมใหม่ ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไร้กระดาษ ทั้งอนุญาต ตรวจสอบและลงนาม ภายในวันเดียวด้วยเทคโนโลยีด...
25/02/2021

กรมปศุสัตว์โชว์นวัตกรรมใหม่ ระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จไร้กระดาษ ทั้งอนุญาต ตรวจสอบและลงนาม ภายในวันเดียวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.30 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบ ภายใต้โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้าน การปศุสัตว์ ระยะที่ 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ระดมความคิดเห็น และเพื่อนำไปพัฒนาระบบตามความต้องการใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้ระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มีประสิทธิภาพสูงสุด
กรมปศุสัตว์ได้ให้ความสำคัญ และกำกับดูแลผู้ประกอบการ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาโดยตลอด โดยกรมปศุสัตว์ ได้ริเริ่มให้บริการทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมามีผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์อย่างมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นการลดขั้นตอน ระยะเวลา การบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และเป็นการบริการในรูปแบบ ไร้กระดาษ (Paperless) โดยอาศัยเทคโนโลยีทางดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน เพื่อก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบบริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว รัดกุม มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริการออกใบอนุญาตผลิต นำเข้า ขาย รวมถึงการแจ้งนำเข้า ส่งออก ตลอดจนการขึ้นทะเบียน และออกใบรับรองต่างๆ ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 ขึ้น โดยเพิ่มระบบการปฏิบัติการ ดังนี้
1) ระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ (Automation service)
2) ระบบการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) ใน PC และ smart phone
3) ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic license)
ทั้งนี้ สำหรับการบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานระบบ 36,325 ราย โดยใช้งานเฉลี่ยประมาณเดือนละ 10,000 คำขอ โดยจำนวนผู้ใช้งานเฉลี่ยวันละ 1,000 ราย ซึ่งระยะเวลาที่ให้การอนุมัติหลังจากรับคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนเฉลี่ย 3 วันทำการ เมื่อระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวได้รับการพัฒนาเรียบร้อยแล้ว จะสามารถอนุมัติได้ภายใน 1 วันทำการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ณ โรงแรมบางกอก โอเอซิส กรุงเทพฯ
http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/71-2018-10-28-04-20-03/1003-2021-02-25-06-57-32

ที่อยู่

91
Bang Kadi
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-159-0406

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ปศุสัตว์ ก้าวสู่มิติใหม่ 4.0 นำร่องให้บริการนำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านปศุสัตว์ เชื่อมโยงเบ็ดเสร็จทุกขั้นตอนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันเดียว" นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์เปิดตัวนำร่องการใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบการนำเข้า-ส่งออก ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ โดยบริการทุกขั้นตอนเบ็ดเสร็จเชื่อมโยงหนึ่งเดียว ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน และระยะเวลาในการให้บริการ ทุกอย่างทำได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่การยื่นคำขออนุญาต การตรวจสอบผ่านระบบอัติโนมัติ (Automated service) การจ่ายเงิน (e-Payment) การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License) ภายใน 1 วันทำการ ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมารับบริการด้วยตัวเอง ลดการใช้กระดาษ (Paperless) ตลอดจนสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ 4.0 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานภาครัฐ 4.0 ที่มุ่งอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตลอดมา ได้ประยุกต์นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้บริการด้านทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ มาตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งรองรับงานบริการด้านการอนุญาตนำเข้า-ส่งออก การผลิต การขาย การออกหนังสือรับรอง Health Certificate ของอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ต่อมาได้มีการพัฒนาการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment และได้เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นต้น โดยล่าสุดใน�ปี 2564 ได้มีการพัฒนาระบบการตรวจสอบอัตโนมัติ (Automated service) เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร อีกทั้งยังมีระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ซึ่งเป็นการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว รองรับการดำเนินชีวิตวิถีถัดไป (Next normal) และการขยายตลาดด้านอาหารสัตว์ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนมีการใช้บริการต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับ ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประเทศคู่ค้า ซึ่งปัจจุบันการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศมีมูลค่ารวมปีละมากกว่า 6 หมื่นล้านบาท โดยมีการเปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการของระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์พร้อมกับการฝึกอบรมการลงลายมือชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์และออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้บริหารสำนัก/กอง เข้าร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศ เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Virtual meeting) รวมทั้งสิ้น 130 คน ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ให้เกียรติลงลายมือชื่อในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะฉบับแรก อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การบริการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์รูปแบบใหม่เป็นการให้บริการเบ็ดเสร็จเชื่อมโยงในหนึ่งเดียว เป็นช่องทางการให้บริการมิติใหม่แบบไร้พรมแดน ซึ่งปัจจุบันมีการใช้บริการแล้วมากกว่า 100,000 ครั้งต่อปี และเมื่อเปิดใช้งานระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบ จะสามารถตรวจสอบและอนุมัติได้ทันทีเมื่อเอกสารถูกต้องครบถ้วน ภายใน 1 วันทำการ และผู้ประกอบการสามารถดาวน์โหลดใบอนุญาตเพื่อนำไปใช้งานได้ โดยไม่ต้องเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเอง ลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้กระดาษ และสามารถอำนวยความสะดวกในการนำเข้า-ส่งออกด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์แก่ผู้มารับบริการได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำให้สะดวกและพึงพอใจทั้งผู้ให้และผู้รับบริการด้วย ข่าวและข้อมูลโดย : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ (23 พฤศจิกายน 2564) ****************************************
การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ให้ผู้ประกอบการวัตถุอันตราย ยื่นความประสงค์ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 7 วัน (แต่ไม่เกิน 90 วัน) ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุให้แล้วเสร็จก่อนใบอนุญาตหรือใบสำคัญการขึ้นทะเบียนหมดอายุ (ชื่อสถานะอาจมีการเปลี่ยนแปลง หลังระบบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะแจ้งอีกครั้ง) รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่าง http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu/pragad-news-menu/1090-2564-6
แจ้งเตือน ! ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ให้ยื่นต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวก่อนที่จะสิ้นอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
แจ้งการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศให้เข้าสู่ระบบ "สีเขียว" เพื่อรองรับความต้องการของตลาดในอนาคตhttps://afvc.dld.go.th/webnew/images/stories/Document/other/5-11-64/green---5.11.64.pdf
**ขอปรับแบบตอบรับการอบรม HACCP ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เป็นเวอร์ชั่นใหม่ค่ะ โดยผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ที่สนใจเข้าร่วมอบรม ขอให้ศึกษารายละเอียดในแบบตอบรับเพิ่มเติมนี้ค่ะ**
ขอเชิญผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร HACCP ให้แก่ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทำระบบ GHPs และระบบ HACCP ในโรงงานผลิตอาหารสัตว์ แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมเดอะ ไพรเวซี่ บีชรีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 17 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี *** สำหรับผู้ประกอบการฯ ที่สนใจ สามารถกรอกรายละเอียด และส่งแบบตอบรับ มาที่ e- mail : [email protected] ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564***
เฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ บุกทลายแหล่งขายวัคซีน ASF และลัมปี สกิน เถื่อน" ​เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ สั่งการให้ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร และสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร เข้าตรวจค้นและจับกุมร้านขายยาสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ภายหลังได้รับการร้องเรียนว่ามีการประกาศขายวัคซีนโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) และวัคซีนลัมปี สกิน ผ่านทางสื่อออนไลน์ พบของกลางการกระทำผิดเป็นวัคซีนโรคอหิวาต์​แอฟริกา​ใน​สุกร​(ASF) และวัคซีนลัมปี สกิน ที่ไม่มีทะเบียนตำรับยา จำนวน 5 รายการ มูลค่ากว่าแสนบาท ดังนี้ 1. วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) จำนวน 27 ขวด ขวดละ 20 โดส มูลค่า 72,900 บาท (ราคาขวดละ 2,700 บาท) 2. วัคซีนโรคลัมปี สกิน จำนวน 4 ยี่ห้อ รวม 252 โดส มูลค่า 27,200 บาท ​โดยได้มีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธร ในข้อหาขายยาที่มิได้ ขึ้นทะเบียนตำรับยา ตามมาตรา 72(4) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 มีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้ยังเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 ​นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่าวัคซีนที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยา ซึ่งลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทย นอกจากจะไม่มีการพิสูจน์ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคแล้ว อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากวัคซีนดังกล่าวทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ได้ ดังนั้น หากเกษตรกรมีความต้องการใช้วัคซีนที่ถูกต้อง ควรดูรายละเอียดที่ระบุในฉลาก โดยเฉพาะเลขทะเบียนตำรับยา วันผลิต วันหมดอายุ วิธีการใช้ วิธีการเก็บรักษา หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้วัคซีน หรือพบเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชั่น DLD 4.0 หรือเบอร์โทรศัพท์ 0 2501 3473 ต่อ 112 ,0 2159 0406 ต่อ 104 **************************************** ข่าวและข้อมูลโดย : กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ (6 ตุลาคม 2564)
ชุดเฉพาะกิจกรมปศุสัตว์บุกจับผู้ขายอาหารสัตว์และยาสัตว์เถื่อน #AFVCNEWS #กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ #กรมปศุสัตว์
NO GIFT POLICY งดรับ งดให้ของขวัญ
วันศุกร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์รักไทย งามภักดิ์ (ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์), นายสัตวแพทย์สิทธิพร อนันต์จินดา (ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ), นายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และ ผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักกฎหมาย, กองคลัง และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีนางอารีย์พันธ์ เจริญสุข (รองเลขาธิการก.พ.ร.) , นายชัยณรงค์ โชไชย (ประธานคณะทำงานส่งเสริมประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐคณะทำงานที่ 1) และคณะ, นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ (รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล) และคณะ และคณะจาก Thai Identities (บริษัทที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร.) เข้าร่วม ระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน โดยความร่วมมือของสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และหน่วยงานอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โดยมีแผนการดำเนินการเพื่อยกระดับงานบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ (Doing Business Poral) การพัฒนาระบบ Biz Portal ร่วมกับกรมปศุสัตว์ที่ผ่านมา มีการดำเนินการใบอนุญาตจำนวน 6 ใบอนุญาต อาทิ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์, ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะซึ่งซากสัตว์, ใบขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์, ใบขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลสัตว์ และใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์ ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2564 ได้มีแผนการดำเนินงานในการขยายผลและการยกระดับการพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มกลางในการอนุมัติ อนุญาตแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ 20 ใบอนุญาต , เพิ่มเติม 3 Smart Functions อาทิ Smart Link, Smart Decision และ Smart Warning พร้อมทั้งการขยายพื้นที่ให้บริการแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในต่างจังหวัด ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ http://afvc.dld.go.th/webnew/index.php/th/news-menu-2/royal-menu/71-2018-10-28-04-20-03/1037-biz-portal-2564