โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา http://www.ds.ru.ac.th/

https://twitter.com/DSRUofficial โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา

คติพจน์ : ความรู้คู่คุณธรรม
คำขวัญ : ลูกพ่อขุน วินัยดี มีปัญญา น้ำใจนักกีฬา พัฒนาสังคม

ตราประจำโรงเรียน : พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พฤกษาสัญลักษณ์ : ดอกสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)
(พฤกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมาร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๒)

สีประจำโรงเรียน : น้ำเงิน-ทอง
สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ คือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
สีทอง หมายถึง ยุคที่รุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย
เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชลูกพ่อขุนเกรียงไกร
อักษรย่อภาคปรกติ : สธ.มร. / D.S.R.U.
อักษรย่อภาคภาษาอังกฤษ : DSRU English Program

เปิดเหมือนปกติ

31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื...
31/08/2021

31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินเป็นดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการตรวจประเมิน : ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน : ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมิน : ยอดเยี่ยม

31 สิงหาคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุปผลการประเมินเป็นดังนี้
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน ผลการตรวจประเมิน : ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ผลการประเมิน : ดีเลิศ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผลการประเมิน : ยอดเยี่ยม

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564ผ่าน...
25/08/2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564
ผ่าน google classroom
***ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจและเว็บไซต์***

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2564
ผ่าน google classroom
***ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจและเว็บไซต์***

23/08/2021

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
กำหนดวันพิธีไหว้ครูในรูปแบบ ออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 8.10 น. คาบโฮมรูม

- ตัวแทนห้องมอบการ์ด
ผ่านระบบออนไลน์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษา

- นักเรียนร้องเพลงบูชาครู หรือเปิดเพลงบูชาครู

- อาจารย์ที่ปรึกษาอวยพรแก่
นักเรียนหรือมอบการ์ดให้กับนักเรียนผ่าน
ระบบออนไลน์ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ศิษย์

- อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำนักเรียน เกี่ยวกับการแสดงออกซึ่งความเคารพต่อคุณครู อาจารย์

- เสร็จพิธี

23/08/2021
FROM ME TO YOU

ขอเชิญชวนนักเรียนปัจจุบันทุกห้อง ช่วยกันคิดแคปชั่นสั้นๆหรือกลอนถึงคุณครู แล้วกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจัดทำการ์ดในนามห้อง แล้วมอบให้กับคุณครูที่ปรึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 (ในคาบโฮมรูม)

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ใน...
23/08/2021

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๑๐ น.

และขอเชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรม "From me to you จดหมายจากลูกศิษย์ถึงครู 💌 " เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณครูและเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน โดยจะมีสองกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมด้วยกัน คือ
1. ขอเชิญชวนนักเรียนทุกห้อง ช่วยกันคิดแคปชั่นสั้นๆหรือกลอนถึงคุณครู แล้วกรอกแบบฟอร์ม เพื่อจัดทำการ์ดในนามห้องแล้วมอบให้กับครูที่ปรึกษาในวันจัดกิจกรรม (เป็นกิจกรรมรายห้อง)

2.ร่วมกันเขียนข้อความแสดงความรักและความเคารพถึงคุณครูประจำชั้นสามารถกรอกแบบฟอร์มในรูปที่สองได้เลยครับ (เป็นกิจกรรมรายบุคคล)

กำหนดการโครงการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25649.00-11.00 น. รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแ...
21/08/2021

กำหนดการโครงการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
9.00-11.00 น. รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย ชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 และตอบคำถามที่ท่านผู้ปกครอง ผ่านทาง Facebook Live
11.00 – 12.00 น. ผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทาง Google Meet
13.00 – 14.30 น. ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบกับอาจารย์ประจำวิชา
14.30 – 16.00 น. ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบกับอาจารย์ประจำวิชา
***หมายเหตุ***
- ท่านที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ดาวน์โหลดแอพลิเคชัน Google Meet เพื่อเข้าห้องประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชา
- ลิงก์สำหรับการเข้าห้อง Google Meet ตรวจสอบได้จากเอกสาร โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ภาพ หรือพิมพ์ลิงก์สั้น https://bit.ly/dsru-parent164 ที่เบราว์เซอร์ หรือแอพลิเคชั่นสำหรับการเข้าอินเตอร์เน็ต

กำหนดการโครงการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
9.00-11.00 น. รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย ชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 และตอบคำถามที่ท่านผู้ปกครอง ผ่านทาง Facebook Live
11.00 – 12.00 น. ผู้ปกครองพบอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านทาง Google Meet
13.00 – 14.30 น. ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นพบกับอาจารย์ประจำวิชา
14.30 – 16.00 น. ผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายพบกับอาจารย์ประจำวิชา
***หมายเหตุ***
- ท่านที่ใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ ดาวน์โหลดแอพลิเคชัน Google Meet เพื่อเข้าห้องประชุมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำวิชา
- ลิงก์สำหรับการเข้าห้อง Google Meet ตรวจสอบได้จากเอกสาร โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ภาพ หรือพิมพ์ลิงก์สั้น https://bit.ly/dsru-parent164 ที่เบราว์เซอร์ หรือแอพลิเคชั่นสำหรับการเข้าอินเตอร์เน็ต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กำหนดวันประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 Link Google Meet สำหร...
20/08/2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
กำหนดวันประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
Link Google Meet สำหรับการเข้าพบอาจารย์
โฮมรูมและประจำวิชา
https://drive.google.com/.../1z7jXs_qnGvgpk.../view...

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
กำหนดวันประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564
Link Google Meet สำหรับการเข้าพบอาจารย์
โฮมรูมและประจำวิชา
https://drive.google.com/.../1z7jXs_qnGvgpk.../view...

17/08/2021

ประกาศจากฝ่ายวิชาการเรื่องกำหนดการวันประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564 และ Link Google Meet สำหรับการเข้าพบอาจารย์โฮมรูมและประจำวิชา

https://drive.google.com/file/d/1z7jXs_qnGvgpk_YivRpF-Mb8E3uRtpZV/view?usp=drivesdk

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ...
13/08/2021

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และหลักเกณฑ์การคัดเลือกได้ตาม QR Code และยื่นใบสมัครได้ทางฝ่ายวิชาการ วันและเวลาราชการ

ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
สามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และหลักเกณฑ์การคัดเลือกได้ตาม QR Code และยื่นใบสมัครได้ทางฝ่ายวิชาการ วันและเวลาราชการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ...
10/08/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี จัดทำนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
http://ds.ru.ac.th/index.php/queen09

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
การนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี จัดทำนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
http://ds.ru.ac.th/index.php/queen09

กิจกรรมดีๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเชิญชวนนักเรียนส่งคลิปวีดีโอเข้าประกว...
09/08/2021

กิจกรรมดีๆ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ในโครงการสัปดาห์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
เชิญชวนนักเรียนส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด
ระดับชั้น ม.ต้น ในหัวข้อ “ปัญหาท้าประลอง”
ระดับชั้น ม.ปลาย ในหัวข้อ “คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด-19”
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงิน 1,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงิน 500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงิน 300 บาท
และรางวัลชมเชย
***นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน***
โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ - 16 สิงหาคม 2564
สามารถสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564  ภาย...
09/08/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ระหว่างวันที่ 1-20 ส.ค. 64 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนค่ะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ ระหว่างวันที่ 1-20 ส.ค. 64 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคนค่ะ

บัดนี้การจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว              กลุ่มสาระก...
09/08/2021
พิธีประกาศผลรางวัลโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๖๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแ

บัดนี้การจัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔ ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จึงขอเชิญชวนทุกท่านรับชมวีดิทัศน์พิธีประกาศผลรางวัลและการสรุปผลโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๔
ขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยค่ะ

พิธีประกาศผลรางวัลการแข่งขันและการประกวดทักษะทางด้านภาษาไทย จัดทำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเร....

ประกาศจากงานคลังและพัสดุ ฝ่ายธุรการรายละเอียดการคืนเงินค่ากิจกรรม ปีการศึกษ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายม...
06/08/2021

ประกาศจากงานคลังและพัสดุ ฝ่ายธุรการ

รายละเอียดการคืนเงินค่ากิจกรรม ปีการศึกษ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มีดังนี้

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คืนค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ม.ต้น 1,000 บาท และค่ากิจกรรมปฐมนิเทศ 1,000 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คืนค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ม.ต้น 1,000 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คืนค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ม.ต้น 1,000 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คืนค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ม.ต้น 1,000 บาท และค่ากิจกรรมปฐมนิเทศ 1,000 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คืนค่ากิจกรรมเสริมม.ปลาย 500 บาท (สำหรับนักเรียนรหัส 60) หรือ ค่ากิจกรรมประสบการณ์ ม.ปลาย 1,000 บาท (นักเรียนรหัส 61-64)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คืนค่ากิจกรรมเสริมม.ปลาย 500 บาท (สำหรับนักเรียนรหัส 59) หรือ ค่ากิจกรรมประสบการณ์ ม.ปลาย 1,000 บาท (นักเรียนรหัส 61-64) และค่ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 500 บาท (สำหรับนักเรียนรหัส 59) หรือ ค่ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1,000 บาท (นักเรียนรหัส 61-64)

และขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามข้อมูล เพื่อส่งหลักฐานการขอรับเงินค่ากิจกรรม และค่าสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล 2,000 บาท โดยกรอกแบบสอบถามได้ที่ :
https://bit.ly/dsru-refund2564
(สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2564)

ประกาศจากงานคลังและพัสดุ ฝ่ายธุรการ

รายละเอียดการคืนเงินค่ากิจกรรม ปีการศึกษ 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) มีดังนี้

- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คืนค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ม.ต้น 1,000 บาท และค่ากิจกรรมปฐมนิเทศ 1,000 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คืนค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ม.ต้น 1,000 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 คืนค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ม.ต้น 1,000 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คืนค่ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ ม.ต้น 1,000 บาท และค่ากิจกรรมปฐมนิเทศ 1,000 บาท
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 คืนค่ากิจกรรมเสริมม.ปลาย 500 บาท (สำหรับนักเรียนรหัส 60) หรือ ค่ากิจกรรมประสบการณ์ ม.ปลาย 1,000 บาท (นักเรียนรหัส 61-64)
- ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คืนค่ากิจกรรมเสริมม.ปลาย 500 บาท (สำหรับนักเรียนรหัส 59) หรือ ค่ากิจกรรมประสบการณ์ ม.ปลาย 1,000 บาท (นักเรียนรหัส 61-64) และค่ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 500 บาท (สำหรับนักเรียนรหัส 59) หรือ ค่ากิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1,000 บาท (นักเรียนรหัส 61-64)

และขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามข้อมูล เพื่อส่งหลักฐานการขอรับเงินค่ากิจกรรม และค่าสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาล 2,000 บาท โดยกรอกแบบสอบถามได้ที่ :
https://bit.ly/dsru-refund2564
(สามารถกรอกแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2564)

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก e-mail เพื่...
03/08/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก e-mail เพื่อทำการเพิ่มอีเมลของผู้ปกครองเข้าระบบ google classroom โดยผู้ปกครองจะสามารถติดตามงานของนักเรียน ผ่านรายงานจากระบบที่ส่งเป็นสรุปให้ในอีเมลผู้ปกครอง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciV95SsX6YPKoBoRW7ttuT4Fo0VPUjP0STWBT-iwX4RPtWYA/viewform

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก e-mail เพื่อทำการเพิ่มอีเมลของผู้ปกครองเข้าระบบ google classroom โดยผู้ปกครองจะสามารถติดตามงานของนักเรียน ผ่านรายงานจากระบบที่ส่งเป็นสรุปให้ในอีเมลผู้ปกครอง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciV95SsX6YPKoBoRW7ttuT4Fo0VPUjP0STWBT-iwX4RPtWYA/viewform

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปรับเวลาเรียนเป็บคาบเรียนละ 40 นาที เริ่มใช้ตารางเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิง...
02/08/2021

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปรับเวลาเรียนเป็บคาบเรียนละ 40 นาที เริ่มใช้ตารางเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m1_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m2_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m3_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m4_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m5_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m6_164_40m.pdf

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปรับเวลาเรียนเป็บคาบเรียนละ 40 นาที เริ่มใช้ตารางเรียนตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m1_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m2_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m3_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m4_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m5_164_40m.pdf

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 :http://ds.ru.ac.th/doc/2564/164_table_40m/m6_164_40m.pdf

พิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมั
29/07/2021
พิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมั

พิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมั

พิธีเปิดโครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ รูปแบบออนไลน์ จัดทำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรี.....

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ขยายเวลาในจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564ผ่าน ...
27/07/2021

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
ขยายเวลาในจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564
ผ่าน google classroom
***ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจและเว็บไซต์***

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)
ขยายเวลาในจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์
ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2564
ผ่าน google classroom
***ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางแฟนเพจและเว็บไซต์***

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเ...
20/07/2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี จัดทำนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
http://www.ds.ru.ac.th/index.php/rama10

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
การนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี จัดทำนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการและร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่
http://www.ds.ru.ac.th/index.php/rama10

นายณภัทร อัสสันตชัย (เค้ง) ม.6/3(4-2) ศิลปินคริปโตอาร์ตรุ่นใหม่ที่มีอายุเพียง 17 ปี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ...
19/07/2021
คุยกับเค้ง - ณภัทร ศิลปินดิจิทัลวัย 17 ปีที่กำลังสร้างรายได้จากการสร้างงานศิลปะ NFT

นายณภัทร อัสสันตชัย (เค้ง) ม.6/3(4-2) ศิลปินคริปโตอาร์ตรุ่นใหม่ที่มีอายุเพียง 17 ปี จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) เริ่มต้นสร้างงาน NFT และขายได้จริงแล้วในตลาดที่เปิดกว้าง
สามารถอ่านบทการสัมภาษณ์ได้ที่ https://bit.ly/3knThkg

รู้จักกับศิลปินคริปโตอาร์ตรุ่นใหม่ที่มีอายุเพียง 17 ปีอย่าง น้องเค้ง - ณภัทร อัสสันตชัย นักเรียนชั้นม.6 จากโ.....

Photos from อักษราสาธิตราม's post
18/07/2021

Photos from อักษราสาธิตราม's post

18/07/2021
#แนะนำแฟนเพจน้องใหม่ #อักษราสาธิตราม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดทำแฟนเพจ "อักษราสาธิตราม" เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเ...
09/07/2021

#แนะนำแฟนเพจน้องใหม่
#อักษราสาธิตราม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดทำแฟนเพจ "อักษราสาธิตราม" เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเผยแพร่ความรู้ด้านภาษาไทย ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงนำเสนอโครงการและกิจกรรมที่น่าสนใจของกลุ่มสาระ ฯ ที่จะขึ้นตลอดทั้งปี
ประเดิมด้วยโครงการแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ ซึ่งจะจัดทำ ”โครงการสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติในรูปแบบออนไลน์” เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีสวนร่วมกับเกมและกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ บอกได้เลยว่านักเรียนจะได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และที่สำคัญก็คือมีของรางวัลและเกียรติบัตรรอนักเรียนทุกคนอยู่จำนวนมาก
ดังนั้นจึงจะขอเชิญชวนทั้งคณาจารย์ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน กดติดตาม กดไลก์ หรือกดแชร์ เพจอักษราสาธิตราม “ได้ที่ Link หรือ แสกน QR ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะ

พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธ...
06/07/2021

พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ม.ร.ฝ่ายมัธยม มอบอาหารกลางวัน และขนมหวาน จำนวน 300 กล่อง ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

ขอบคุณภาพและข่าวจาก PR Ramkhamhaeng University ค่ะ

พ.ต.ท.ดร.ศิริพงษ์ เศาภายน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ดร.คึกฤทธิ์ ศิลาลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิต ม.ร.ฝ่ายมัธยม มอบอาหารกลางวัน และขนมหวาน จำนวน 300 กล่อง ให้แก่ศูนย์บริการฉีดวัคซีน-19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน(เข็มที่1) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)***ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2...
28/06/2021

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน(เข็มที่1)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

***ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564***
ขอขอบคุณ ข้อมูลจากหน่วยพยาบาล

จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฉีดวัคซีน(เข็มที่1)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

***ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564***
ขอขอบคุณ ข้อมูลจากหน่วยพยาบาล

ที่อยู่

2086 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
Bang Kapi
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623108456

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bang Kapi บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด