ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง ศูนย์การศึกษาสำหรับคนพิการ Website : http://www.sp-special.net/index.php

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันลอยกระทง ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็น...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันลอยกระทง ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ล่วงเกินและกระทำการที่ไม่สมควรลงไป เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงออนไลน์
https://season.sanook.com/loykrathong/

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันลอยกระทง ประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ล่วงเกินและกระทำการที่ไม่สมควรลงไป เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันลอยกระทงออนไลน์
https://season.sanook.com/loykrathong/

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารและคณะครู ...
12/11/2021

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้ากลุ่มบริหารและคณะครู ให้การต้อนรับพร้อมกับรับมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา จำนวน 10 ชุด จากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนพิการ ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประเมินห้องเรียน ที่ใช้ในการจัดการเ...
10/11/2021

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประเมินห้องเรียน ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรอบแนวทาง 6 มิติ เพื่อรอรับการประเมินจากสาธารณสุขจังหวัดก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นำโดย นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ ร่วมด้วย นางสุนันฑา ไกรยศ รองผู้อำนวยการ และฝ่ายบริหารวิชาการ นิเทศ กำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นไปตามกรอบแนวทาง 6 มิติ ต่อไป

รณรงค์ขอความร่วมมือ มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบไม่ปิดบังข้อมูล กรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสเสี่ยงสูง
03/11/2021

รณรงค์ขอความร่วมมือ มีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
ไม่ปิดบังข้อมูล กรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อหรือสัมผัสเสี่ยงสูง

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการแถลงผลงาน “การสร้างโอกาสให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโ...
28/10/2021

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ เข้าร่วมการแถลงผลงาน “การสร้างโอกาสให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส” ภายใต้แนวคิด “การศึกษาไทย หัวใจนำทาง” ของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึงการพัฒนาระบบปักหมุดค้นหาเด็กพิการ การพัฒนาคู่มือ สิ่งอำนวยความสะดวกสื่อ บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ศูนย์เด็กป่วยในโรงพยาบาล และการสร้างอาชีพให้เด็กด้อยโอกาส รวมถึงคุณหญิงกัลยา โสภณพณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

ในวันเสาร์ที่ 9 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ประสานงานนัดหมายและพาน...
28/10/2021

ในวันเสาร์ที่ 9 และ วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการได้ประสานงานนัดหมายและพานักเรียนไปฉีดวัคไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มแรก จำนวน 9 คน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 วัดบางพลีใหญ่กลาง โดยโรงพยาบาลบางพลี ตามนโยบายประเทศไทยให้วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียน/นักศึกษาซึ่งศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา นำโดยนางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ และ นางสุนันฑา ไกรยศ รองผู้อำนวยการ รวมถึงคณะครูและบุคลากร ที่ได้รับมอบหมาย

📣📣 ประชาสัมพันธ์ ไม่ตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติ ผู้อาจติดเชื้อ หรือ ผู้ติดเชื้อ โควิด-19
28/10/2021

📣📣 ประชาสัมพันธ์ ไม่ตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติ ผู้อาจติดเชื้อ หรือ ผู้ติดเชื้อ โควิด-19

📣📣 ประชาสัมพันธ์ ไม่ตีตรา ไม่เลือกปฏิบัติ ผู้อาจติดเชื้อ หรือ ผู้ติดเชื้อ โควิด-19

https://youtu.be/BCizC3C_qM0
27/10/2021
แถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส

https://youtu.be/BCizC3C_qM0

แถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสสดจาก หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิก....

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำบุญ ประจำปีโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธ...
23/10/2021

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำบุญ ประจำปีโดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ฉันเช้า จำนวน 9 รูป จากวัดป่าพิชัยวัฒนมงคล นำโดยนางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ และ นางสุนันฑา ไกรยศ รองผู้อำนวยการ รวมถึง คณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรมแด่ พระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งฟังเทศน์เพื่อขัดเกลาจิตใจ ให้เกิดปัญญาจิตแจ่มใส่ พร้อมใช้ชีวิตอย่างมีสติ และทำในสิ่งที่ดีต่อไป

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง...
22/10/2021

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 4 (บรรจุวันที่ 4 ตุลาคม 2562) โดยได้รับเกียรติจาก นางธนภรณ์ บุญประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วย นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ และ นางสุนันฑา ไกรยศ รองผู้อำนวยการ รวมถึงคณะครูเป็นกรรมการ

มอบสื่อฯ อุปกรณ์การเรียนและกล่องห่วงใย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางญาระตี ...
13/10/2021

มอบสื่อฯ อุปกรณ์การเรียนและกล่องห่วงใย ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ นางสุนันฑา ไกรยศ รองผู้อำนวยการ และครูผู้สอน มอบสื่อฯในการจัด การเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน และกล่องห่วงใยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อประกอบในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Hand และรูปแบบ On line ประจำเดือนตุลาคมโดยมีทั้งผู้ปกครองมารับที่ศูนย์ฯหรือหน่วยบริการ และจัดส่งทางไปรษรีย์ให้กับผู้ปกครองที่ไม่สะดวกมารับ เพื่อเป็นการจัดการเรียนการสอนและติดตามพัฒนาการของนักเรียนที่รับบริการยัง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตในดวงใจตราบนิจนิร...
13/10/2021

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 20...
01/10/2021

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 3)

📣📣ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมพบทีมฟื้นฟู รามา ฯ ...
01/10/2021

📣📣ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมพบทีมฟื้นฟู รามา ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ผ่านระบบ Google meet ร่วมกับผู้ปกครอง ครู และทีมสหวิชาชีพ เพื่อเป็นการปรึกษา แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาพฤติกรรม พัฒนาการ แนวทางการดูแล และส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเป็นรายบุคคล (หากผู้ปกครองท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ประสานได้ที่ครูประจำชั้นค่ะ )

📣📣ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับสมุดบัญชีธนาคารคืน และการส่งสมุดบันทึกความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนฯ ปีการศึกษา 2564
27/09/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับสมุดบัญชีธนาคารคืน และการส่งสมุดบันทึกความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนฯ ปีการศึกษา 2564

📣📣ประชาสัมพันธ์ แนวทางการรับสมุดบัญชีธนาคารคืน และการส่งสมุดบันทึกความก้าวหน้าของผู้ได้รับทุนฯ ปีการศึกษา 2564

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดส...
22/09/2021

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประทานทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม แก่เด็กพิการทุกประเภทในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงพระเมตตาประทานทุนการศึกษา สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อให้ผู้ปกครองนำไปพัฒนาบุตรหลานพิการ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล ในปี 2564 มูลนิธิคุณพุ่ม จัดสรรทุนการศึกษาให้เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เป็นตัวแทนผู้ได้รับมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม รับมอบทุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
สำหรับทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการทุกประเภทที่ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้ในระดับหนึ่ง รวมทั้งเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตของเด็กพิการให้ดีขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และ นางสุ...
18/09/2021

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ และ นางสุนันฑา ไกรยศ รองผู้อำนวยการ รวมทั้งหัวหน้ากลุ่มบริหารและข้าราชการครู เข้าร่วมอบรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านจาก เกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยแอปพลิเคชัน ZOOM โดยการอบรมครั้งนี้มีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้จัดการอบรม ตามโครงการของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านก...
16/09/2021

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานด้านการเงิน ด้านบัญชี และด้านพัสดุ จากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย ท่านผู้อำนวยการ โกสินทร์ สวัสดิ์ชัย พร้อมด้วยคณะ และจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี นำโดย ท่านผู้อำนวยการพิทักษ์ สุระชาติ พร้อมด้วยคณะ ตามโครงการนิเทศงานการเงิน บัญชี พัสดุ ของกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการเงิน บัญชี พัสดุ ระหว่างสถานศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ และคณะครู ได้เข้า...
03/09/2021

วันที่ 3 กันยายน 2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ นำโดยนางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ และคณะครู ได้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ร่วมให้กำลังใจแก่นักวิจัยศูนย์แกนนำ 35 ศูนย์ฯ ในโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ ในการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 23 ส.ค. – 3 ก.ย. 2564 โดยนักวิจัยจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมโครงการได้แก่ 1.นางสาววิชชุลดา นามสง่า 2.นางสาวชนินทร์ธิดา ช่องชนิล 3.ว่าที่ร.ต.สุภกิณห์ สิทธิยศ 4.นางสาวปฐมาภรณ์ ตานิ่ว 5.นางสาวยุพารัตน์ พืชผล 6.นางสาวจิราวรรณ ไชยมณี เข้าร่วมนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่...
26/08/2021

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่ 2 และ 4 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก นางธนภรณ์ บุญประเสริฐ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วย นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ และ นางสุนันฑา ไกรยศ รองผู้อำนวยการ

🚩🚩ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แนวปฎิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ...
26/08/2021

🚩🚩ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แนวปฎิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564

🚩🚩ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง แนวปฎิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564

📣📣ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 256...
26/08/2021

📣📣ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2564
(ขอให้ผู้ได้รับทุนฯ ปฏิบัติตามประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ได้รับทุนฯ ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 )

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการได้จัดการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา...
18/08/2021

วันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการได้จัดการพิจารณาทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Google Meet โดย นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการฯ นางต้องตา เต็งรัง ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑
นางสุทธินี กรินทรากุล ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรปราการเขต ๒ นางสาวกนกพร ด้วงประเสิรฐ นักสังคมสงเคราะห์ พมจ. สมุทรปราการ และคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผู้ขอรับทุนฯ จำนวน ๑๐๓ ทุน เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการประกาศ และแจ้งให้ผู้รับทุนฯ ทราบต่อไป

โครงการ " มอบกำลังใจ สุ่กำลังกาย ครูสอนเด็กพิเศษ สู่นักรบชุดขาว "วันที่ 12 สิงหาคม 2564  นำโดยนางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำ...
12/08/2021

โครงการ " มอบกำลังใจ สุ่กำลังกาย ครูสอนเด็กพิเศษ สู่นักรบชุดขาว "

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นำโดยนางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู และบุคาลากร ร่วมกันทำกิจกรรม จัดหาขวดพลาสติกแข็ง ส่งให้กับโรงงานเพื่อจัดทำชุด PPE ให้แก่บุคลากรทางการแทพย์ และ กิจกรรม ร่วมแรงร่วมใจ จัดทำข้าวกล่อง น้ำสมุนไพร มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลสนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว...
10/08/2021

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
https://forms.gle/qtJqy4Qn7BmbDVBv5

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564
https://forms.gle/qtJqy4Qn7BmbDVBv5

วันที่ 19 - 29 กรกฎาคม 2564 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ  และคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้จั...
02/08/2021

วันที่ 19 - 29 กรกฎาคม 2564 นางญาระตี เศรษฐบุปผา ผู้อำนวยการ และคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดประชุมผู้ปกครองในแต่ละห้องเรียน ผ่านระบบ Line meeting เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด - 19 และ การดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์ฯ อีกทั้งเป็น การพบประผู้ปกครอง พูดคุยปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ถูกรับการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจากคณะกรรมการแล้วนั้น  ผลการประเมินค...
31/07/2021

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ถูกรับการประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยจากคณะกรรมการแล้วนั้น ผลการประเมินคือ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการได้รับรางวัล เกียรติบัตรดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่สามของพวกเรา
“และพวกเราชาวศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ สัญญาว่าเราจะคงมาตรฐานความปลอดภัยให้ต่อเนื่อง ยั่งยืน และตลอดไป”

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร...
28/07/2021

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/WfBrPwS7TAzDqZsj9

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/WfBrPwS7TAzDqZsj9

แถลงการณ์ โรคโควิด-19 ในเด็ก (ฉบับที่ 2/2564) เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประ...
19/07/2021

แถลงการณ์ โรคโควิด-19 ในเด็ก (ฉบับที่ 2/2564) เรื่อง วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็ก จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

📣📣ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการเรื่อง การเลื่อนพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก แ...
12/07/2021

📣📣ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง การเลื่อนพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2564

📣📣ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง การเลื่อนพิจารณาผู้ขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ที่อยู่

99/2 หมู่ 14 ถนนสุขุมวิท (สายเก่า) ซอยเทศบาลบางปู 119 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี
Bang Phli
10540

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

021744013

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจัง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bang Phli บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอบคุณที่รับเข้ากลุ่ม