ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
(9)

เปิดเหมือนปกติ

สรุปรวมข่าวกิจกรรมสำคัญๆ ประจำเดือนมกราคม 2564 ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1
01/02/2021

สรุปรวมข่าวกิจกรรมสำคัญๆ ประจำเดือนมกราคม 2564 ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะกรมการจังหวัด ห...
28/01/2021

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนมกราคม 2564 (ครั้งที่ 4/2564) เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อหารือข้อราชการสำคัญเร่งด่วน และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยประชุมผ่านระบบทางไกล Facebook live

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ได้อนุญาตให้ศูนย์บริการวิชาการแ...
25/01/2021

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ได้อนุญาตให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูฯ ภาค 1 ในโครงการ "พัฒนาหลักสูตร e-Learning ของสำนักงานประกันสังคม ประจำปี2563" พร้อมทั้งบันทึกภาพสถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฟื้นฟูฯต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อ e-Leamning วิชางานฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจร ระหว่างการถ่ายทำมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สร้างระยะห่างของสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ตามมาตรการของ ศบค.

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายมานิต กถาไชย เจ้าพ...
20/01/2021

วันที่ 20 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายมานิต กถาไชย เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญงาน ร่วมประชุมกับคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการ ค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง แบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัด และปกครองจังหวัด ดำเนินการตรวจ 3 สถานประกอบการ ในเขตตำบลลำลูกกา บึงคำพร้อย และบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟู...
20/01/2021

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถ- ภาพคนงานภาค 1 ร่วมกับมูลนิธิคุณากร ในพระราชูปถัมภ์ เข้าทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ และลงนามสมุดเยี่ยม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางประพรรณรินทร์ บุญม...
19/01/2021

วันที่ 19 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางประพรรณรินทร์ บุญมั่น นายช่างพิมพ์ชำนาญงาน ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 5 สถานประกอบการ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

19/01/2021
วันที่ 18 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายวีระพล หมวดเพ็ชร์ ...
18/01/2021

วันที่ 18 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายวีระพล หมวดเพ็ชร์ ครูฝึกฝีมือแรงงาน ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 5 สภานประกอบการ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางสาวศรัญญา สงสัย นั...
15/01/2021

วันที่ 15 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางสาวศรัญญา สงสัย นักจิตวิทยาปฏิบัติการ และนางสาวชนัฎดา ภูบุญปลูก นักจิตวิทยา 4 ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 9 สภานประกอบการ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

15/01/2021
วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นักว...
14/01/2021

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายอานนท์ มูสิกะ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาววิชุตา รักวิจิตร นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 8 สภานประกอบการ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางสาวสมศรี ต้านคือ เ...
13/01/2021

วันที่ 13 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางสาวสมศรี ต้านคือ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวจิราภรณ์ ประเสริฐชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ จังหวัดปทุมธานี โดยดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีความสุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) จำนวน 6 สภานประกอบการ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้งานพยาบาล กลุ่มงานฟื้นฟูฯด้านการแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูส...
11/01/2021

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้งานพยาบาล กลุ่มงานฟื้นฟูฯด้านการแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดกิจกรรมให้ความรู้การใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง ความเข้าใจเกี่ยวการปฏิบัติตัวในขณะเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ตามมาตรการของ ศบค.ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนางสาวสราวดี เอี่ยมสอาด พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ได้อนุญาตให้ ศูนย์สารนิเทศ สำนัก...
11/01/2021

วันที่ 8 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ได้อนุญาตให้ ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม เข้ามาถ่ายทำสกู๊ปข่าวผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่ได้รับอุบัติเหตุเนื่องจาก การทำงาน และกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป ระหว่างการถ่ายทำมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สร้างระยะห่างของสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ตามมาตรการของ ศบค.

07/01/2021
วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม...
07/01/2021

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบและการปฏิบัติตัวในขณะเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า covid 19 ตามมาตรการของ ศบค. ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพสัญชาติเมียนมา โดยนางสาวศรัญญา สงสัยนักจิตวิทยาปฏิบัติการ และนายสุรชัย ชลิตาปิยะมน ล่ามประจำศูนย์ฟื้นฟูฯ

เปิดช่องผู้ประกันตนขอรับสิทธิฯว่างงานจากโควิด-19 เริ่ม 4 ม.ค.นี้https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_25114...
06/01/2021
เปิดช่องผู้ประกันตนขอรับสิทธิฯว่างงานจากโควิด-19 เริ่ม 4 ม.ค.นี้

เปิดช่องผู้ประกันตนขอรับสิทธิฯว่างงาน
จากโควิด-19 เริ่ม 4 ม.ค.นี้
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2511440

เปิดช่องผู้ประกันตนขอรับสิทธิฯว่างงานจากโควิด-19 เริ่ม 4 ม.ค.นี้

ผู้ประกันตนเฮ ! เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น800 บาท เริ่มงวดม.ค.นี้ https://www.thansettakij.com/content/no...
06/01/2021
ผู้ประกันตนเฮ ! เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น800 บาท เริ่มงวดม.ค.นี้

ผู้ประกันตนเฮ ! เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็น800 บาท เริ่มงวดม.ค.นี้
https://www.thansettakij.com/content/normal_news/462674?as=

ผู้ประกันตนเฮ ! เงินสงเคราะห์บุตรประกันสังคมปรับเพิ่มเป็นเดือนละ 800 บาท สูงสุดไม่เกินคราวละ 3 คน ให้กับผู้ป.....

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ให้การต้อนรับเจ้...
05/01/2021

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประเทศไทย พร้อมบรรยายความรู้เรื่องงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และสรุปภาพรวมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ที่ขอความอนุเคราะห์เข้ามาศึกษาถอดบทเรียนรูปแบบการจัดบริการทางสังคมที่จัดโดยองค์กรคนพิการ

สรุปรวมข่าวกิจกรรมสำคัญๆ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1
30/12/2020

สรุปรวมข่าวกิจกรรมสำคัญๆ ประจำเดือนธันวาคม 2563 ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดกิจกรรมการท...
29/12/2020

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดกิจกรรมการทำ "Big Cleaning Day" เน้นทำความสะอาดเครื่องใช้ส่วนตัวและบริเวณจุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ลูกบิด กลอนประตู และโทรศัพท์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID- 19 เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้มาติดต่อ

18/12/2020
18/12/2020
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committee...
18/12/2020

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committee) ครั้งที่ 11/2563 นำโดยนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะ อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อให้ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ระหว่างรอเข้าที่ประ- ชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สร้างระยะห่างของสังคม (Social Distancing)

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภ...
18/12/2020

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการประกันสังคมทั่วไทยสู่แรงงานภาคอิสระ" รุ่นที่ 5 (กรุงเทพปริมณฑล) เพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 และสร้างแรงจูงใจแรงานภาคอิสระ โดยมีนายคมสัน เจริญอาจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวต้อนรับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมายให้นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ สำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 นำโดยนางสาวนิธยาพร ลิมปะพันธุ์ อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 และเจ้าหน้าที่ร่วมจัดบูธสาธิตการทำขนมโค และการร้อยลูกปัด ในการนี้ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ให้เกียรติร่วมสาธิตการทำขนมโค และมีผู้ร่วมงานสนใจการร้อยลูกปัดเป็นจำนวนมาก พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่

97 หมู่ 3, ถนนรังสิต-ปทุมธานี, ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 12000
Bang Phun
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-5670847

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ทัศนศึกษาลพบุรีจร้า
มาให้กำลังใจคนป่วย
มีความสุขทุกครั้งที่มาเยือน เรายังดีมีแขนขาครบ สู้ต่อไปค่ะ....อุดหนุนฝีมืออันงดงามของผู้พิการ
งานสถาปนา 0ปีนี้จัดไหมครับ
ยุนี่นะคะ
Field Trips for student exchange program at The industrial rehabilitation centre,Pathumthani.