ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด...
29/11/2021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Rapid Test Kit) แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ตามมาตรการของ ศบค.

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะก...
26/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้าง (TOR) และคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง โครงการการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ณ ห้องประชุม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมบรรยายความรู้...
26/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมบรรยายความรู้เรื่องงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และสรุปภาพรวมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่คณะแพทย์ ที่เข้าอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ รุ่นที่ 35 ที่ศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดโดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผ่านระบบ ( Application Zoom )

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นำมร.โทริยะ คุมาซากิ กรรมการผู้จัดการให...
25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นำมร.โทริยะ คุมาซากิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทโตโยต้า ออโต้ เวิคส์ พร้อมคณะ มาศึกษาดูงานศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 โดยมีนางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ให้การต้อนรับ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายชนมภูมิ อุนะพำนัก นั...
25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายชนมภูมิ อุนะพำนัก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี โดยมีพลอากาศโทสมยศ จุลเสน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พร้อมดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการกลุ่ม เสี่ยงแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัด และปกครองจังหวัด ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ลงพื้นที่เ...
25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อติดตามและประเมินผล ภายหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูฯ จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 โดยได้มอบเครื่องอุปโภค และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ซึ่งได้รับบริจาคจากบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 2 ราย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เข้าร่วมงาน "Pathum...
24/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เข้าร่วมงาน "PathumThani Labour Management Excellence Award 2021" เพื่อมอบรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในธีเปิดพร้อมมอบรางวัล และนายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ทินิดี โฮเต็ลบางกอก กอล์ฟ คลับ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์ฟื้น...
23/11/2021

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมงานพิธีมอบอุปกรณ์เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพให้แก่ คนพิการ จากบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ได้มอบของที่ระลึก แก่บริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) ในโครงการ Life must go on พลังเพื่อก้าวต่อไป โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมอา...
23/11/2021

วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมอาชีพเสริมระยะสั้น หลักสูตร "การเพาะต้นอ่อนผักปลอดภัย" วิทยากรนำโดยนายพงศุตม์ สุรัตนาสถิตกุล ผู้มีความรู้การประกอบธุรกิจในการเพาะต้นอ่อนพืชผัก เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรือทำเป็นธุรกิจ และเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้ ให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ หอประชุม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางสาวศรัญญา สงสัย นักจ...
23/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นางสาวศรัญญา สงสัย นักจิตวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2564 มีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชสีห์บัวหลวงศาลากลางจังหวัดปทุมธานี โดยสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ตามมาตรการของ ศบค.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 ร่วมแสดงความยิ...
22/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 1 ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 เจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (นายเธียร ทองลอย และนายสมศักดิ์ รวมทรัพย์) นักกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการ ตัวแทนทีมชาติไทย ที่ได้รับเหรียญรางวัล 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งคนพิการชิงแชมป์โลก รายการ IBF Para Bowling World Championship 2021 ระหว่างวันที่ 9 - 18 พฤศจิกายน 2564 ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายภรภัทร อุทรักษ์ นักว...
22/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายภรภัทร อุทรักษ์ นักวิชาการประกันสังคม 4 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ ตลอดจนการควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในเขตตำบลหลักหก และตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 แห่ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายมานิต กถาไชย เจ้าพนั...
22/11/2021

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้นายมานิต กถาไชย เจ้าพนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 4 การกำหนดกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยี (Technology Strategy and Technology Architecture) โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ Enterprise Architecture (EA) ของสำนักงานประกันสังคม โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Meeting Server)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร...
22/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มีกิจกรรมดังนี้ ประกวดกระทงสวยงามประจำปี ประกวดแต่งกายชุดไทยสวยงาม และกิจกรรมนันทนาการ พร้อมลอยกระทง บริเวณสระน้ำ หน้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 โดยสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จัดกิจกรรมฝึกอบรมการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ และงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2564 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มีกิจกรรมดังนี้ ประกวดกระทงสวยงามประจำปี ประกวดแต่งกายชุดไทยสวยงาม และกิจกรรมนันทนาการ พร้อมลอยกระทง บริเวณสระน้ำ หน้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 โดยสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูส...
19/11/2021

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมการประชุมกรม ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามผลการดำเนิน งานและหารือข้อราชการตามภารกิจงานของสำนักงานประกันสังคม โดยมีนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานการประชุม เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ VDO Conference ณ ห้องประชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committ...
19/11/2021

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (Screening committee) ครั้งที่ 2/2564 นำโดยนายแพทย์ประทีป โภคะกุล ประธานคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมพิจารณาเพื่อให้ลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ จากการทำงาน เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ระหว่างรอเข้าที่ประชุมมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล สร้างระยะห่างของสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ตามมาตรการของ ศบค.

วันที 17 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางมรกต จินสุยานนท์ และ นางสาวนิกร วันนุบล เจ้าหน้าท...
18/11/2021

วันที 17 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางมรกต จินสุยานนท์ และ นางสาวนิกร วันนุบล เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ ตลอดจนการควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 แห่ง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ชมรมกีฬา แล...
16/11/2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมาย ให้เจ้าหน้าที่ชมรมกีฬา และกลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงสนามเปตอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับฟื้นฟูสมรรถภาพสามารถใช้บริการได้

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้น...
16/11/2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม กลุ่มงานวิชาการและแผนงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยมและประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน แก่ลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน เพื่อรับเข้าบริการที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ในโอกาสต่อไป ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะก...
16/11/2021

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้น...
15/11/2021

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านจิตใจและสังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิประโยชน์ แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ และผู้สนใจ ประกอบด้วยสิทธิประโยชน์ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์คนพิการ

วันที 15 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน...
15/11/2021

วันที 15 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายปัญญา บางน้อย เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องการการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ ตลอดจนการควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในเขตอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 แห่ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชมรมหอพัก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ...
12/11/2021

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชมรมหอพัก ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 พาผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเดินทางไปทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เยี่ยมชมทุ่งทานตะวันและน้ำตกวังก้านเหลือง จังหวัดลพบุรี เป็นกิจกรรมคลายความเครียด และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยสวมหน้ากากอนามัย ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาโครงการ IL...
11/11/2021

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ปทุมธานี เข้าร่วมสัมมนาโครงการ ILO/SSO เรื่องการขยายความครอบคลุมทางประกันสังคม (Seminar on Extension of Coverage) โดยมีนางสาวไพลิน จินดามณีพร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานประชุม ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงษ์ ชั้น 4 อาคารเอนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูฯ ด้านจิตใจและสังคม และกลุ...
11/11/2021

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานฟื้นฟูฯ ด้านจิตใจและสังคม และกลุ่มงานฟื้นฟูฯ ด้านการแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เดินทางไปเยี่ยมและประเมินปัญหาของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (นายชัยรัตน์ สุขุประการ) ในกิจกรรมฝากฝึกในสถานประกอบการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เข้าทำงานกับนายจ้างใหม่ ณ บริษัทสมายส์ เคียวซิน โปรปริ๊นต์ จำกัด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสาวพรทิพ วงศรีเทพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสาวพรทิพ วงศรีเทพ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ออกตรวจสถานประกอบการเพื่อป้องการการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ ตลอดจนการควบคุมการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 3 แห่ง

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะก...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ลงพื้นที่เ...
10/11/2021

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อติดตามและประเมินผล ภายหลังสิ้นสุดการฟื้นฟูฯ จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 โดยได้มอบเครื่องอุปโภค และอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งนำส่งจักรเย็บผ้า ซึ่งได้รับบริจาคจากบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ

09/11/2021
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะกร...
09/11/2021

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมบัวหลวง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี พร้อมดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงแบบบูรณาการเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี ตำรวจภูธรจังหวัด และปกครองจังหวัด ดำเนินการตรวจสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภ...
09/11/2021

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดอบรมโครงการ "ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันยาเสพติด" เพื่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโทษของยาเสพติด และป้องกันไม่ให้มีการใช้ยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน โดยวิทยากรจากทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ มีการสร้างระยะห่างของสังคม พร้อมสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า covid-19 ตามมาตรการของ ศบค. ณ ห้องประชุม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้...
08/11/2021

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 มอบหมายให้กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 จัดกิจกรรมวาดภาพ เพื่อส่งเสริมทักษะในการใช้มือสร้างความคิดจินตนาการ และเป็นกิจกรรมคลายความเครียด แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

นที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ...
05/11/2021

นที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางศิริรัตน์ ศรีชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 เป็นตัวแทนมอบอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพทำร้านกาแฟ (แฟรนซ์ชายช่อลดา คอฟฟี่เซต S2B+ของแถม 65 รายการ) จากบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) ที่บริจาคให้แก่นางสาวเปมิกา ใจจ้อง อดีตผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1

ที่อยู่

97 หมู่ 3, ถนนรังสิต-ปทุมธานี, ตำบลบางพูน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี, 12000
Bang Phun
12000

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

2-5670847

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ

ความคิดเห็น

ทัศนศึกษาลพบุรีจร้า
มาให้กำลังใจคนป่วย
มีความสุขทุกครั้งที่มาเยือน เรายังดีมีแขนขาครบ สู้ต่อไปค่ะ....อุดหนุนฝีมืออันงดงามของผู้พิการ
งานสถาปนา 0ปีนี้จัดไหมครับ
ยุนี่นะคะ
Field Trips for student exchange program at The industrial rehabilitation centre,Pathumthani.