เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน

เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2924-9480 http://www.bangmoung.go.th เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0-2924-9480-3 กด 110 ต่อ สำนักปลัดเทศบาล หรือส่ง Fax กด 105 ต่อ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กด 111 ต่อ กองช่าง กด 106 ต่อ กองคลัง กด 109 ต่อ กองสาธารณสุขฯ

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลบางม่วง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ...
27/11/2020

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลบางม่วง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย เขตชุมชนวัดราษฎร์ประคองธรรรม กำจัดยุงลายตัวแก่ประจำเดือน ป้องกันการเกิดโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบาง...
26/11/2020

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางม่วง  ร่วมกับ อสม. จิตอาสา และผู้ประกอบการร้านค้า/แผงลอย ได้รับมอบหมายใ...
26/11/2020

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางม่วง ร่วมกับ อสม. จิตอาสา และผู้ประกอบการร้านค้า/แผงลอย ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ล้างพื้นทำความสะอาดร้านค้าชุมชน ซอย 7 และ 12 ตำบลบางเลน จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลบางม่วง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย ...
26/11/2020

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลบางม่วง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวเต็มวัย เขตชุมชนหลังวัดอินทร์ ป้องกันการเกิดโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในชุมชน

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางม่วง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ดำเนินการเก...
26/11/2020

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางม่วง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ดำเนินการเก็บป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาตในเขตเทศบาลฯ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลบางม่วง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่อ...
26/11/2020

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 - เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลบางม่วง ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณซอยชุมชนข้างวัดราษฎร์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - สิบตำรวจโทสวอง แก้วรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท...
24/11/2020

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 - สิบตำรวจโทสวอง แก้วรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

📢📢 ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง 📢📢เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนี...
17/11/2020

📢📢 ประกาศเทศบาลตำบลบางม่วง 📢📢
เรื่อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต
หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ 2559

📌 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
👉ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
👉ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
👉ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
👉ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

📌ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

📌ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน 2563 -13 พฤศจิกายน 2564)

🌸🌸🌸แต่ทั้งนี้ผู้ประกอบการยังต้องมาแจ้งขออนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตตามเดิม🌸🌸🌸

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางม่วง ลงพื้นที่ดำเนิ...
02/11/2020

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางม่วง ลงพื้นที่ดำเนินการดูแลรักษาความปลอดภัยทางบกและทางน้ำ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้ามาลอยกระทงภายในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลบางม่วง

ทั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลบางม่วง ต้องขออภัยอีกครั้งสำหรับการงดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยหากสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 กลับคืนสู่วาระปกติเมื่อใด ทางเทศบาลตำบลบางม่วงจะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานต่อไป

เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's cover photo
30/10/2020

เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's cover photo

30/10/2020
ฟิตเนสเทศบาลตำบลบางม่วง

เทศบาลตำบลบางม่วง ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย ณ ฟิตเนสเทศบาลตำบลบางม่วง โดยมีเวลาเปิดให้บริการ ดังนี้
- วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 - 19.30 น.
- วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 15.30 - 19.30 น.
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-924-9480 ต่อ 105 หรือติดต่อประธานชมรมฟิตเนสเทศบาลตำบลบางม่วง เบอร์โทรศัพท์ 092-389-7774 (คุณยุทธ)
*หมายเหตุ : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้

รับชมแบบ HD ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=2iUB4NMxP0o

28/10/2020
ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2563

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเบื้องต้น โดยถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง และโรงเรียนเทศบาลตำบลบางม่วง
โดยนางนิทรา ประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมการฝึกซ็อมแผนครั้งนี้ด้วย

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเบื้...
28/10/2020

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และการดับเพลิงเบื้องต้น โดยถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง และโรงเรียนเทศบาลตำบลบางม่วง
โดยนางนิทรา ประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรม ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลฯ เข้าร่วมการฝึกซ็อมแผนครั้งนี้ด้วย

-: ข่าวประชาสัมพันธ์ :-สวนสนุกดรีมเวิลด์ มองเห็นความสำคัญของการพักผ่อนผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับความสุข ความสนุกสนานและคว...
26/10/2020

-: ข่าวประชาสัมพันธ์ :-
สวนสนุกดรีมเวิลด์ มองเห็นความสำคัญของการพักผ่อนผู้สูงอายุ เพื่อให้ได้รับความสุข ความสนุกสนานและความประทับใจเมื่อมาเที่ยวดรีมเวิลด์ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จึงมีความยินดี เรียนเชิญผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ ้นไป มาพักผ่อนโดยใช้สิทธิ์ผ่านประตูฟรี เพียงนำาบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง
โดยผู้สูงอายุจะได้ชมโซนสวนสวยที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ร่มรื่นเหมาะแก่การมาพักผ่อน พร้อมชมการแสดงเบื ้องหลังการถ่ายทำาภาพยนตร์ฮอลลีวู้ด ที่โชว์ให้ชมทุกวัน เวลา 13.00 น.

เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's cover photo
20/10/2020

เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's cover photo

📣📢ประชาสัมพันธ์📣📢ด้วยศาลเจ้าพ่อบางใหญ่ (ปุนเถ้ากง) ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลกินเจ" (ถือศีลกินผัก) ระหว่างวันที่ 17 - 25 ตุลา...
16/10/2020

📣📢ประชาสัมพันธ์📣📢
ด้วยศาลเจ้าพ่อบางใหญ่ (ปุนเถ้ากง) ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลกินเจ" (ถือศีลกินผัก) ระหว่างวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2563 ณ ศาลเจ้าพ่อบางใหญ่ ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดย "มีอาหารเจให้ทานฟรีทุกวัน.!!"

**ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารเจ ติดต่อ คุณชาญกฤช ศิริประภาวัฒน์ โทร. 081-6387690

09/10/2020

📢📣ประชาสัมพันธ์📢📣
เทศบาลตำบลบางม่วง ขอแจ้งงดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบ 2 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ดุลยพินิจในการอนุญาตจัดกิจกรรมและงานประเพณีต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เทศบาลตำบลบางม่วงเล็งเห็นว่าในช่วงนี้ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงพักรักษาและกักตัวอยู่ในสถานที่ที่รัฐจัดเตรียมไว้ ประกอบกับหลายพื้นที่มีการลักลอบเข้าเมืองมาโดยไม่ผ่านการตรวจคัดกรองหรือกักกันโรค ทำให้ในพื้นที่เขตเทศบาลถือเป็นอีกจุดเสี่ยงหากมีการจัดกิจกรรมที่มีรวมกลุ่มมวลชนเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นเพื่อความไม่ประมาท เทศบาลตำบลบางม่วง จึงของดการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยทางเทศบาลตำบลบางม่วงจะจัดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง และตกแต่งเพิ่มแสงไฟฟ้าส่องสว่าง ณ บริเวณท่าน้ำริมคลองอ้อมนนท์ , คลองบางกอกน้อย และคลองบางใหญ่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาลอยกระทงในพื้นที่

ทั้งนี้ ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลบางม่วง ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งในการงดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ และหากสถานการณ์กลับคืนสู่วาระปกติเมื่อใด ทางเทศบาลตำบลบางม่วงก็พร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนงานต่อไป

ด้วยเทศบาลตำบลบางม่วง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อั...
07/10/2020

ด้วยเทศบาลตำบลบางม่วง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง ระหว่างวันที่ 9 - 20 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://bangmoung.go.th/public/list/data/detail/id/2388/menu/1554 หรือโทร. 02-924-9480 ต่อ 110 งานการเจ้าหน้าที่

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - นายธีรยุทธ์ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำ...
05/10/2020

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - นายธีรยุทธ์ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมเทศบาลตำบลบางม่วง โดยนางนิทรา ประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในการนำตรวจร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบางม่วง เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และวางแผนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางม่วงต่อไป

วันที่ 30 กันยายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบล...
30/09/2020

วันที่ 30 กันยายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบางม่วง ประจำเดือนกันยายน 2563 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการ และวางแผนการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลบางม่วงต่อไป

วันที่ 28 กันยายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ "นางเบญจพร ทองเหม ต...
28/09/2020

วันที่ 28 กันยายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ "นางเบญจพร ทองเหม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สังกัดสำนักปลัดเทศบาล" เนื่องในโอกาส ได้ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จนครบเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 28 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี ...
28/09/2020

วันที่ 28 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

28/09/2020

เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่นางเบญจพร ทองเหม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

รับชมคุณภาพ HD ได้ทาง : https://www.youtube.com/watch?v=3MrKyWU6OjU

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนายพรเทพ  ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ...
28/09/2020

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และผู้ใหญ่บ้าน ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่นางเบญจพร ทองเหม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 - นางจิรวรรณ์ คำดา ประธานสภาเทศบาลตำบลบางม่วง ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลบางม่วงมอบใบประกาศเก...
16/09/2020

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 - นางจิรวรรณ์ คำดา ประธานสภาเทศบาลตำบลบางม่วง ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลบางม่วงมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้กับ "นางจิราภรณ์ น้อมสวัสดิ์ ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม" เพื่อยกย่องเป็นพนักงานที่ปฏิบัติงานและมีความประพฤติดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 ตามกิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมภายในเทศบาลตำบลบางม่วง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 กันยายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ได้ดำเนินการนำเหรียญ 25 สตางค์และ 50 สตางค์ ตามที่ไ...
14/09/2020

วันที่ 14 กันยายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ได้ดำเนินการนำเหรียญ 25 สตางค์และ 50 สตางค์ ตามที่ได้รับการบริจาคจากประชาชน โดยรวบรวมนำไปแลกซื้อ "นมกล่อง UHT" เพื่อส่งมอบให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วงและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง ซึ่งเป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเหรียญทองเหลือใช้ ขอหนูไว้เพื่อการศึกษา

วันที่ 14 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี ...
14/09/2020

วันที่ 14 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 13 กันยายน 2563 - ขอบคุณการไฟฟ้าบางใหญ่ที่ช่วยดำเดินการแก้ไขเรื่องเสาไฟฟ้าล้มในคลองโรงสีบางชัน ม.2 บางม่วง รวดเร็...
14/09/2020

วันที่ 13 กันยายน 2563 - ขอบคุณการไฟฟ้าบางใหญ่ที่ช่วยดำเดินการแก้ไขเรื่องเสาไฟฟ้าล้มในคลองโรงสีบางชัน ม.2 บางม่วง รวดเร็ว ฉับไว ทันใจ ประชาชน
โดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนับสนุนการทำงาน

10 กันยายน 2563 - กองสาธารณสุขฯ ทต.บางม่วง ขอขอบคุณ ท่านอภิชชญา บุญรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ท่านอารีย์ อ่อนม...
12/09/2020

10 กันยายน 2563 - กองสาธารณสุขฯ ทต.บางม่วง ขอขอบคุณ ท่านอภิชชญา บุญรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ท่านอารีย์ อ่อนมั่ง สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้รวบรวมฝาเครื่องดื่มมาบริจาคสมทบ "กิจกรรมเรียกคืนวัสดุอะลูมิเนียม เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมพระราชทาน"

กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้
12/09/2020

กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้

วันที่ 10 กันยายน 63 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ของเทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี ถือเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่และประชาชนเลยค่า
#เทศบาลตำบลบางม่วง
#พี่มีกล่องน้องขอนะ
#กล่องยูเอชทีรีไซเคิลได้
#เปลี่ยนกล่องยูเอชทีในมือทำสื่ออักษรเบรลล์
#BecareBekindBookfortheBlind

วันที่ 5 กันยายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง และนายชูจิตร์ แย้มเงิน ได้ร่วมกันมอบเสื้อกีฬาให้เยาว...
05/09/2020

วันที่ 5 กันยายน 2563 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง และนายชูจิตร์ แย้มเงิน ได้ร่วมกันมอบเสื้อกีฬาให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฝึกสอนทักษะฟุตบอล/ฟุตซอล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการรับการฝึก ซึ่งในวันที่ 6 กันยายน 2563 จะเป็นการฝึกสอนในวันสุดท้าย พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยชมรมฟุตบอลบางม่วงมิวนิค เอฟซี

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรี ตำบลบางม่วง และนายชูจิตร์ แย้มเงิน ร่วมกันมอบเสื้อให้เด็ก ในการฝึกสอนทักษะฟุตบอล/ฟุตซอล ซึ่งเป็นโครงการกิจกรรมดีๆที่ทำให้เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งและมีทักษะความรู้ในด้านกีฬาฟุตบอล/ฟุตซอล โดยพรุ่งนี้จะปิดการฝึกสอน และมอบประกาศนียบัตรของชมรมฟุตบอลบางม่วงมิวนิค เอฟซี

#แจ้งเตือนภัย #ภัยสังคมสำหรับผู้ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอด ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง และบริเวณใกล้เคียง โปรดระวั...
05/09/2020
เร่งล่าตัวชายสูงวัยมือบอน แอบเจาะยางรถในลานจอดเทศบาลบางม่วง เสียหาย 5 คัน

#แจ้งเตือนภัย #ภัยสังคม
สำหรับผู้ที่นำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอด ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง และบริเวณใกล้เคียง โปรดระวังและตรวจดูทรัพย์สินของท่านด้วย

และผู้ที่ใช้บริการรถแท๊กซี่สาธารณะโปรดระมัดระวังบุคคลต้องสงสัยดังกล่าวด้วย

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลบางม่วง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก...
03/09/2020

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพคุณพ่อสมชาย จันทร์ศรี (บิดาของสามีนางเอื้องดอย จันทร์ศรี พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางม่วง) ณ วัดเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 - เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดอภิธรรมศพคุณพ่อสมชาย จันทร์ศรี (บิดาของสามีนางเอื้องดอย จันทร์ศรี พนักงานจ้างเทศบาลตำบลบางม่วง) ณ วัดเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำกล่องยูเอชที (กล่องนมเครื่องดื่ม) ส่งมอบให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นน...
02/09/2020

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำกล่องยูเอชที (กล่องนมเครื่องดื่ม) ส่งมอบให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เพื่อรวบรวมจัดส่งนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

และทั้งนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ยังกล่าวว่าได้มีนโยบายกระตุ้นเจ้าหน้าที่เน้นให้บริการประชาชนอีกด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์ เสรีนนท์ ฉบับที่ 191 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2563 หน้า 3

นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำกล่องยูเอชที (กล่องนมเครื่องดื่ม) ส่งมอบให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) เพื่อรวบรวมจัดส่งนำไปรีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ต่อไป

และทั้งนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ยังกล่าวว่าได้มีนโยบายกระตุ้นเจ้าหน้าที่เน้นให้บริการประชาชนอีกด้วย

ที่มา หนังสือพิมพ์ เสรีนนท์ ฉบับที่ 191 ประจำวันที่ 12 สิงหาคม 2563 หน้า 3

ที่อยู่

32/20 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
Bang Yai
11140

รถโดยสารประจำทาง สายท่าน้ำนนท์ - บางใหญ่เก่า

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลบางม่วง ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 32/20 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ – บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลดังนี้ 1. ตำบลบางม่วง ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 (ทั้งหมู่) และหมู่ 12 บางส่วน 2. ตำบลบางเลน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 (บางส่วน) และหมู่ที่ 5 (ทั้งหมู่) และหมู่ที่ 11(บางส่วน) 3. ตำบลเสาธงหิน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 (บางส่วน) หมู่ 2 (บางส่วน) และหมู่ี่ 3 (บางส่วน)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-924-9480

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

เทศบาลตำบลบางม่วง รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ในด้านการศึกษา “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bang Yai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด