เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน

เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน สำนักงานเทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2924-9480 http://www.bangmoung.go.th เทศบาลตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ 0-2924-9480-3
ต่อ 100 - สำนักปลัดเทศบาล (ส่วนกลาง)
ต่อ 101 - นายกเทศมนตรี
ต่อ 102 - รองนายกเทศมนตรี
ต่อ 103 - รองปลัดเทศบาล
ต่อ 105 - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อ 106 - กองคลัง
ต่อ 107 - กองคลัง (Fax)
ต่อ 108 - หน้าห้องนายกเทศมนตรี
ต่อ 109 - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ต่อ 110 - สำนักปลัดเทศบาล
ต่อ 111 - กองช่าง
ต่อ 112 - ศูนย์วิทยุฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ต่อ 114 - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
ต่อ 122 - ปลัดเทศบาล

โทรสาร 0-2595-1562

เปิดเหมือนปกติ

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง's post
19/01/2022

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง's post

19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมร...
19/01/2022

19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการจาก นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ CI โดยมอบหมายให้เทศบาลตำบลบางม่วงดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่

📣 จากประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง งดรับประทานอาหารร่วมกับคนนอกครอบครัว🙏 เป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาค...
18/01/2022

📣 จากประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง งดรับประทานอาหารร่วมกับคนนอกครอบครัว
🙏 เป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด19 หน่วยงานใดที่มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว หากมีการดำเนินการแล้ว และ มีความจำเป็น ต้องทำกิจกรรม การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยยังเป็นความจำเป็น อยู่ ก็ขอให้เคร่งครัดในเรื่องมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาด
📌 ทั้งนี้ ไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถจัดได้ หากปฏิบัติตามมาตราการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

📣 จากประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง งดรับประทานอาหารร่วมกับคนนอกครอบครัว

🙏 เป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด19 หน่วยงานใดที่มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว หากมีการดำเนินการแล้ว และ มีความจำเป็น ต้องทำกิจกรรม การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยยังเป็นความจำเป็น อยู่ ก็ขอให้เคร่งครัดในเรื่องมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาด

📌 ทั้งนี้ ไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถจัดได้ หากปฏิบัติตามมาตราการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

Photos from งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางม่วง's post
17/01/2022

Photos from งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางม่วง's post

17 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antig...
17/01/2022

17 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK ให้เด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ฯ

14/01/2022

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา2565

14/01/2022
Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง's post
14/01/2022

Photos from ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง's post

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภคิน คำทัศน์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายบัญชา คล้ายเรือน ผู้ช่...
13/01/2022

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภคิน คำทัศน์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายบัญชา คล้ายเรือน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ได้สำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อเช็คอายุการใช้งานรวมทั้งเช็คประสิทธิภาพพร้อมใช้กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)🚷 มีผลตั้งแต...
11/01/2022

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565

🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68)

🚷 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565

ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว
- สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะฯ (เปิดเป็นร้านอาหารได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอำเภอ)
- สถานประกอบกิจการอาบอบนวด

ข้อ 2 และข้อ 3 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 500 คน (เว้นแต่เข้าตามข้อยกเว้น หรือได้รับอนุญาต)

ข้อ 4 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อ 5 ให้สถานที่บางประเภทเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ให้บริการได้ โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดตามมาตรการแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้

ข้อ 6 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและห้ามแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ข้อ 7 กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

🔴 ทั้งนี้ ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่

📌 จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป

28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มอบชุดเครื่องตรวจ ATK และชุดอุปกรณ์ล้างมือ ให้โรงเรียนอนุบาลเท...
28/12/2021

28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี มอบชุดเครื่องตรวจ ATK และชุดอุปกรณ์ล้างมือ ให้โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔เวลา ๐๙.๐๐ น.นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางใหญ่ นายพรเ...
27/12/2021

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอบางใหญ่ นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาสีกำแพงวัด ณ วัดเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (๒๘ ธันวาคม ของทุกปี)

📣 #จังหวัดนนทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3734/2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื...
23/12/2021

📣 #จังหวัดนนทบุรี ยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3734/2564 เรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม มีผล 23 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

วันนี้ 20 ธันวาคม 2564กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร...
20/12/2021

วันนี้ 20 ธันวาคม 2564
กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดงานมหกรรมส่งเสริมการเล่นอิสระและการเล่นที่ครอบครัวมีส่วนร่วมตามช่วงวัย (Play Day) ขับเคลื่อน Model 3F : Family – Free – Fun สร้างกระแสการเล่นอิสระ และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้อำนวยการเล่น (Play worker) ในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มพื้นที่ต้นแบบเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก ตำบลละ 1 แห่ง

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post
16/12/2021

Photos from เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนทบุรี's post

15 ธันวาคม 2564 – วันนี้เวลา 09.30 – 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางม่วง ลงพื้นที่ตรวจวั...
15/12/2021

15 ธันวาคม 2564 – วันนี้เวลา 09.30 – 10.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางม่วง ลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเค็มของแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 4 จุด ปรากฏผลอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน้ำปานกลาง ใช้ได้กับทุเรียนแต่ควรเฝ้าระวัง ดังนี้
1. คลองบางใหญ่ – จุดหน้าวัดอินทร์ = 0.31 ppt.
2. คลองบางใหญ่ - จุดหน้าศาลเจ้าบางใหญ่ = 0.31 ppt.
3. คลองบางกอกน้อย - จุดหน้าวัดพิกุลเงิน = 0.30 ppt.
4. คลองอ้อมนนท์ - จุดหน้าวัดเสาธงหิน = 0.30 ppt.
** ผลการตรวจค่าน้ำประปา = 0.12 ppt.

8 ธันวาคม 2564 – วันนี้เวลา 09.00 – 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางม่วง ลงพื้นที่ตรวจว...
08/12/2021

8 ธันวาคม 2564 – วันนี้เวลา 09.00 – 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางม่วง ลงพื้นที่ตรวจวัดค่าความเค็มของแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 4 จุด ปรากฏผลอยู่ในเกณฑ์ คุณภาพน้ำปานกลาง ใช้ได้กับทุเรียนแต่ควรเฝ้าระวัง ดังนี้
1. คลองบางใหญ่ – จุดหน้าวัดอินทร์ = 0.30 ppt.
2. คลองบางใหญ่ - จุดหน้าศาลเจ้าบางใหญ่ = 0.29 ppt.
3. คลองบางกอกน้อย - จุดหน้าวัดพิกุลเงิน = 0.29 ppt.
4. คลองอ้อมนนท์ - จุดหน้าวัดเสาธงหิน = 0.28 ppt.
** ผลการตรวจค่าน้ำประปา = 0.12 ppt.

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี งานวันต่อต้านคอร...
07/12/2021

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น.-16.00 น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)ของจังหวัดนนทบุรี ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ในการนี้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับคะแนน ITAในระดับ A โดยนางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง ได้เป็นตัวแทนในการรับเกียรติบัตรในระดับ A ในครั้งนี้

วันนี้ 7 ธันวาคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีนโย...
07/12/2021

วันนี้ 7 ธันวาคม 2564 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ได้ลงพื้นที่ประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีนโยบายขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการเล่น ตามนโยบายพัฒนาเด็กปฐมวัยเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก (Family-Free-Fun)

1 ธันวาคม 2564 – วันนี้ เวลา 09.30 – 10.00 น. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพในแหล่งน้ำวิกฤตของเทศบาลตำบลบางม่...
01/12/2021

1 ธันวาคม 2564 – วันนี้ เวลา 09.30 – 10.00 น. กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพในแหล่งน้ำวิกฤตของเทศบาลตำบลบางม่วง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองบางใหญ่ จุดใกล้ศาลเจ้าบางใหญ่ ม.2 ต.บางม่วง เพื่อรายงานผลการตรวจไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้รับทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี ผลจากการตรวจสอบปรากฏผล ดังนี้
1. อุณหภูมิของน้ำ 25.3 – 25.6 องศาเซลเซียส
2. ค่า pH = 7.0 (ค่า pH ในน้ำที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 5-9)
3. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) = 1.0 มก./ล.
คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (เหมาะสำหรับเพื่อการคมนาคม) และจากการตรวจวัดค่าความเค็มของแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 4 จุด ปรากฏผลคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ใช้ได้กับทุเรียนแต่ควรเฝ้าระวัง ดังนี้
1. คลองบางใหญ่ – จุดหน้าวัดอินทร์ = 0.29 ppt.
2. คลองบางใหญ่ - จุดหน้าศาลเจ้าบางใหญ่ = 0.29 ppt.
3. คลองบางกอกน้อย - จุดหน้าวัดพิกุลเงิน = 0.28 ppt.
4. คลองอ้อมนนท์ - จุดหน้าวัดเสาธงหิน = 0.28 ppt.
** ผลการตรวจค่าน้ำประปา = 0.12 ppt.

🏦 จังหวัดนนทบุรี #ผ่อนคลาย ให้สถานที่เปิดดำเนินการ หรือทำกิจกรรม หรือให้บริการได้ #โดยมีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม...
30/11/2021

🏦 จังหวัดนนทบุรี #ผ่อนคลาย ให้สถานที่เปิดดำเนินการ หรือทำกิจกรรม หรือให้บริการได้ #โดยมีเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 3490/2564 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 66)

📌 ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

23/11/2021

📢 นนท์พร้อม Pfizer Day Again!!

💉 จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 (เข็ม 2 เป็นวัคซีน Pfizer) สำหรับชาวไทยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน‼️

📲 เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. ถึงวันที่ 24 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด) https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/pfizerday-no4th

📍 ฉีดวัคซีนวันที่ 25 (6,000 คน), วันที่ 26 (6,000 คน) และวันที่ 27 พ.ย. 2564 (7,000 คน) ที่ ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

‼️ เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

Photos from งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางม่วง's post
18/11/2021

Photos from งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางม่วง's post

11 พฤศจิกายน 2564 - วันนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำพนักงานเทศบาลลงพื้นที่ทำความสะอาด ล้างพื้นภายใน...
11/11/2021

11 พฤศจิกายน 2564 - วันนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำพนักงานเทศบาลลงพื้นที่ทำความสะอาด ล้างพื้นภายในบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ ม.1 ต.เสาธงหิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการออกกำลังกาย และพักผ่อนหย่อนใจ

11 พฤศจิกายน 2564 - วันนี้เวลา 09.30 น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำพนักงานเทศบาลดำเนินการสนับสนุนการล...
11/11/2021

11 พฤศจิกายน 2564 - วันนี้เวลา 09.30 น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นำพนักงานเทศบาลดำเนินการสนับสนุนการล้างพื้นทำความสะอาด พร้อมฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณอาคารของโรงเรียนวัดเสาธงหินเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนต้นสัปดาห์หน้า

Photos from งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางม่วง's post
10/11/2021

Photos from งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบางม่วง's post

📢 จังหวัดนนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหลายกลุ่มเป้าหมาย กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และลงทะเบียนให้ตรงตามกลุ่ม1️⃣ นน...
09/11/2021

📢 จังหวัดนนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ในหลายกลุ่มเป้าหมาย กรุณาตรวจสอบเงื่อนไข และลงทะเบียนให้ตรงตามกลุ่ม
1️⃣ นนท์ link Pfizer
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 8-12 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17.00 น. ssjnonthaburi.moph.go.th/nontlink
📍 วันที่และสนามฉีดวัคซีน
✅ วันที่ 15 และ 17 พ.ย. 64 วันละ 1,500 คน ที่ ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬา📢📢กำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)
✅ วันที่ 18 พ.ย. 64 จำนวน 4,000 คน ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
2️⃣ นนท์ refresh Pfizer
ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8-12 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. ที่ http://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontrefresh
📍 ฉีดวัคซีนวันที่ 15 และ 17 พ.ย. 64 วันละ 500 คน ที่ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย)

08/11/2021

8 พฤศจิกายน 2564 -สถานการณ์ปัญหาวัชพืชและผักตบชวาบริเวณคลองบางกอกน้อย คลองอ้อมนนท์ คลองบางใหญ่ หน้าเทศบาลตำบลบางม่วงวันนี้มีปริมาณเล็กน้อย เรือสามารถสัญจรได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเฝ้าระวัง เตรียมเรือให้พร้อมในการดึงลากวัชพืชและผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ เพื่อเตรียมรองรับการบริการประชาชนในวันลอยกระทง ช่วงระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564

4 สิงหาคม 2564 - วันนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นางอภิชชญา บุญรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศ...
04/08/2021

4 สิงหาคม 2564 - วันนี้นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง นางอภิชชญา บุญรอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาลจัดเตรียมความพร้อมสถานที่ศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมร่วมรับมอบพัดลม จำนวน 25 ตัว จากครอบครัว "ตั้งพูลสินธนา" เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เข้าพัก ณ ศูนย์พักคอย โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี...ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

4 สิงหาคม 2564 – วันนี้ เวลา 09.30 – 10.00 น. สมาชิกกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพในแหล่งน้ำวิกฤตของเทศบาลตำบ...
04/08/2021

4 สิงหาคม 2564 – วันนี้ เวลา 09.30 – 10.00 น. สมาชิกกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพในแหล่งน้ำวิกฤตของเทศบาลตำบลบางม่วง ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองบางใหญ่ จุดใกล้ศาลเจ้าบางใหญ่ ม.2 ต.บางม่วง เพื่อรายงานผลการตรวจไปยังสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (นนทบุรี) ได้รับทราบสถานการณ์คุณภาพน้ำในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรี ผลจากการตรวจสอบปรากฏผล ดังนี้
1. อุณหภูมิของน้ำ 29.3 – 29.7 องศาเซลเซียส
2. ค่า pH = 7 (ค่า pH ในน้ำที่เหมาะสมควรอยู่ในช่วง 5-9)
3. ค่าปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ (DO) = 1.0 มก./ล.
คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก (เหมาะสำหรับเพื่อการคมนาคม) และจากการตรวจวัดค่าความเค็มของแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทุเรียนนนท์ในเขตเทศบาลฯ จำนวน 4 จุด ปรากฏผลคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำ แจ้งเตือนภัยห้ามใช้รดทุเรียน ใช้ได้กับพืชทนเค็มเท่านั้น ดังนี้
1. คลองบางใหญ่ – จุดหน้าวัดอินทร์ = 0.42 ppt.
2. คลองบางใหญ่ - จุดหน้าศาลเจ้าบางใหญ่ = 0.40 ppt.
3. คลองบางกอกน้อย - จุดหน้าวัดพิกุลเงิน = 0.41 ppt.
4. คลองอ้อมนนท์ - จุดหน้าวัดเสาธงหิน = 0.42 ppt.
** ผลการตรวจค่าน้ำประปา = 0.12 ppt.

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2126/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 60)👉 มีผลตั้...
02/08/2021

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 2126/2564 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 60)
👉 มีผลตั้งแต่วันที่ 3 - 31 สิงหาคม 2564

📌 ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

1 สิงหาคม 2564 - วันนี้เวลา 08.30 น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองป...
01/08/2021

1 สิงหาคม 2564 - วันนี้เวลา 08.30 น. นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกกอง/ฝ่าย ร่วมทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่ในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย (Community Isolation :CI) ณ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบล...
23/07/2021

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 - นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบางม่วง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ในครั้งแรกของการดำรงตำแหน่ง เพื่อวางแผนการปฏิบัติราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลตำบลบางม่วงต่อไป

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. - เทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 คร...
23/07/2021

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. - เทศบาลตำบลบางม่วง ได้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางม่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางม่วง ซึ่งมีการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1998/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 58)👉 มีผลตั...
21/07/2021

🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1998/2564 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 58)
👉 มีผลตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564

📌 ขอให้พี่น้องชาวนนทบุรีทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด และเชื่อมั่นว่าเราจะก้าวผ่านสถานการณ์ในครั้งนี้ไปพร้อมกัน

ที่อยู่

32/20 ต.บางม่วง อ.บางใหญ่
Bang Yai
11140

รถโดยสารประจำทาง สายท่าน้ำนนท์ - บางใหญ่เก่า

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลบางม่วง ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สำนักงานเทศบาลตั้งอยู่เลขที่ 32/20 หมู่ที่ 2 ถนนบางใหญ่ – บางคูลัด ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 1.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบลดังนี้ 1. ตำบลบางม่วง ประกอบด้วย หมู่ที่ 2 (ทั้งหมู่) และหมู่ 12 บางส่วน 2. ตำบลบางเลน ประกอบด้วย หมู่ที่ 4 (บางส่วน) และหมู่ที่ 5 (ทั้งหมู่) และหมู่ที่ 11(บางส่วน) 3. ตำบลเสาธงหิน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 (บางส่วน) หมู่ 2 (บางส่วน) และหมู่ี่ 3 (บางส่วน)

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02-924-9480

เว็บไซต์

http://www.bangmoung.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง เทศบาลตำบลบางม่วง จังหวัดนน:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

เทศบาลตำบลบางม่วง รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายพรเทพ ประดับพลอย นายกเทศมนตรีตำบลบางม่วง เข้ารับมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ในด้านการศึกษา “ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางม่วง” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 500 คน เข้าร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bang Yai บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

19 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง นำโดยนางสาวกัญญากร ไข่สง ปลัดเทศบาลตำบลบางม่วง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังข้อสั่งการจาก นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์ CI โดยมอบหมายให้เทศบาลตำบลบางม่วงดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่
📣 จากประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง งดรับประทานอาหารร่วมกับคนนอกครอบครัว 🙏 เป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อลดการระบาดของโรคโควิด19 หน่วยงานใดที่มีการจัดกิจกรรมไปแล้ว หากมีการดำเนินการแล้ว และ มีความจำเป็น ต้องทำกิจกรรม การรับประทานอาหารร่วมกัน โดยยังเป็นความจำเป็น อยู่ ก็ขอให้เคร่งครัดในเรื่องมาตรการต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาด 📌 ทั้งนี้ ไม่ได้มีคำสั่งห้ามจัดกิจกรรม ซึ่งสามารถจัดได้ หากปฏิบัติตามมาตราการ COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด
17 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลบางม่วง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด - 19 ด้วยชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit หรือ ATK ให้เด็กนักเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางม่วง ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ฯ
วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายภคิน คำทัศน์ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายบัญชา คล้ายเรือน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ได้สำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อเช็คอายุการใช้งานรวมทั้งเช็คประสิทธิภาพพร้อมใช้กล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลฯ
🧾 คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 32/2565 ลงวันที่ 9 มกราคม 2565 🔴 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 68) 🚷 มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2565 ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว - สถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะฯ (เปิดเป็นร้านอาหารได้เมื่อได้รับอนุญาตจากอำเภอ) - สถานประกอบกิจการอาบอบนวด ข้อ 2 และข้อ 3 ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกินกว่า 500 คน (เว้นแต่เข้าตามข้อยกเว้น หรือได้รับอนุญาต) ข้อ 4 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ ให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ข้อ 5 ให้สถานที่บางประเภทเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ ให้บริการได้ โดยมีเงื่อนไข รายละเอียดตามมาตรการแนบท้ายคำสั่งฉบับนี้ ข้อ 6 ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวและห้ามแรงงานต่างด้าวเข้า-ออก พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ข้อ 7 กำหนดมาตรการพึงปฏิบัติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 🔴 ทั้งนี้ ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่ 📌 จังหวัดนนทบุรีไม่มีนโยบายปิดสถานที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป