Clicky

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพสู่ ทอ.ห่างไกลโรค
(43)

วัฒนธรรมองค์กร

“ขยัน กตัญญู รู้รักสามัคคี
มีความพอเพียง
ร้อยเรียงร่วมใจ อยู่ในศีลธรรม”

เปิดเหมือนปกติ

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้กำลังพล ทอ.มาเลิกยาเสพติด ภายใต้สโลแกน“ใครติดยา ยกมือขึ้น”⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️กำลังพลทอ.กลุ่...
25/05/2023

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้กำลังพล ทอ.มาเลิกยาเสพติด ภายใต้สโลแกน“ใครติดยา ยกมือขึ้น”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
กำลังพลทอ.กลุ่มเสี่ยงที่เจ็บป่วยจากการใช้ยาเสพติดประเภทต่าง ๆ เป็นระยะเวลานานและต่อเนื่อง รวมถึงผู้ที่ใช้กัญชาในปริมาณมาก จนเกิดความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายหรือจิตใจ สามารถ Walk in เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาระบบสมัครใจ ณ สถานพยาบาล ทอ.ทั้ง ๑๓ แห่งด้วยตนเอง ข้อดี คือกระบวนการบำบัดรักษาจะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่ถูกบันทึกลงในประวัติรับราชการ ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีความผิด ไม่มีโทษทางอาญา และไม่ถูกนับสิทธิกำลังพล ทอ.ด้านการบำบัดรักษาฯ ๑๖ สัปดาห์ (๑ คอร์ส) เมื่อบำบัดครบ (ผ่าน) ตามเกณฑ์ที่สถานพยาบาล ทอ.กำหนด จะได้รับความรู้มากมายเช่น ทราบถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ค้นพบแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจของตัวเองที่จะเลิกยาเสพติด และมีทักษะในการลด ละ เลิกยาเสพติด หากบำบัดไม่ครบ (ไม่ผ่าน) ตามเกณฑ์ที่สถานพยาบาล ทอ.กำหนด สถานพยาบาล ทอ. จึงทำหนังสือแจ้งผล “ไม่ผ่าน” ให้หน่วยต้นสังกัดทราบ เพื่อหาวิธีป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ของหน่วยงาน
✅ทั้งนี้ กำลังพล ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้ติดต่อหน่วยงานเสพติด ผสส.กวป.พอ.ชั้น ๓ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กวป.พอ.โทร.๒-๔๕๑๘
✅กำลังพล ทอ.กองบิน ให้ติดต่อ รพ.กองบินที่ใกล้ที่สุด
✅กำลังพล ทอ.พื้นที่ รร.การบิน ให้ติดต่อ ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกัน รพ.จันทรุเบกษา พอ.โทร.๓-๘๕๕๑
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารอากาศ (ศป.ปส.พอ.)

เนื่องด้วย คณก.อำนวยการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขอใช้ กวป.พอ.เป็นสถา...
23/05/2023

เนื่องด้วย คณก.อำนวยการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขอใช้ กวป.พอ.เป็นสถานที่ในการตรวจร่างกาย จึงของดการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพภารกิจต่างๆ ในห้วงเวลาดังต่อไปนี้

​❌ตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔-๒๕ พ.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐

✅✅ เปิดทำการปกติตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๖ พ.ค.๖๖ เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์โทร.๒-๖๐๘๓, ๒-๔๘๓๒

แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (Inbody) 💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪ผสส.กวป...
23/05/2023

แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (Inbody)
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
ผสส.กวป.พอ.ให้บริการตรวจวัดองค์ประกอบร่างกาย (Inbody) ให้กับข้าราชการที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารสวัสดิการทหารอากาศชั้นต้น รุ่นที่ ๒๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๐๐-๑๑๐๐ ณ ห้องสันทนาการ ชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน พอ. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินความแข็งแรงของร่างกาย และเตรียมความพร้อมในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาในหลักสูตรฯ ดังกล่าว จำนวนรวมทั้งสิ้น ๕๑ คน

ขั้นตอนการตรวจและนัดทำฟันของทหารกองประจำการ ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️๑. ติดต่อนัดตรวจ เพื่อรับคิวรักษ...
22/05/2023

ขั้นตอนการตรวจและนัดทำฟันของทหารกองประจำการ ทอ.ณ ที่ตั้งดอนเมือง
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
๑. ติดต่อนัดตรวจ เพื่อรับคิวรักษาที่ห้องทันตกรรม (ชั้น ๒ ) กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
๒. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ มาให้พร้อม
๓. สำหรับผู้ที่มีใบนัดรักษาจากห้องทันตกรรม ให้นำมาด้วยในวันนัดทำฟัน มาก่อนเวลานัดหมาย ๑๕ นาที
❌❌❌❌❌❌❌
ไม่รับการตรวจในช่วงบ่าย
✅ ตรวจในวันและ เวลาราชการ ช่วงเวลา ๐๘๐๐ – ๑๑๐๐ เท่านั้น

❎ งดรับผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือหายจากการติดเชื้อโควิด – ๑๙ ไม่ถึง ๑๔ วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ห้องทันตกรรม กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๑, ๒-๕๕๑๑

กวป.พอ.และอย. เตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อนในทหารกองประจำการ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️กองเวชศา...
21/05/2023

กวป.พอ.และอย. เตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอันตรายจากความร้อนในทหารกองประจำการ
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกสุขาภิบาล ดำเนินการตรวจแนะนำ การเตรียมความพร้อมเพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันอันตรายจากความร้อนในทหารกองประจำการที่รับใหม่ ให้กับ หน่วยฝึกทหารใหม่ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทุกหน่วย ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพร้อมของบุคลากร อุปกรณ์ และแนวทางการปฏิบัติ ทั้งนี้แผนกสุขาภิบาล กวป.พอ.ได้แนะนำการตรวจวัดดัชนีความร้อนและสอบถามความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมมอบโปสเตอร์การสังเกตสีปัสสาวะและคำแนะนำการวัดอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและดัชนีความร้อน ให้กับหน่วยในคราวนี้ด้วย

กิจกรรมโครงการอบรม "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การปฐมพยาบาลเบื้...
19/05/2023

กิจกรรมโครงการอบรม "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางจราจร และสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ”
🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘🆘
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม โครงการอบรม“การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardiopulmonary resuscitation (CPR), การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางจราจร และสิ่งแปลกปลอมอุดกั้น ทางเดินหายใจ”เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กวป.พอ. โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ ร.อ.ณภัทรชนม์ มีสุขมาก และร.อ.อดิศรศักดิ์ รื่นเสือ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พอ.และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.ในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และ ฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางจราจร และสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจเบื้องต้นได้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการ นขต.ทอ. จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน

กวป.พอ.จัดกิจกรรมโครงการอบรม "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การปฐม...
19/05/2023

กวป.พอ.จัดกิจกรรมโครงการอบรม "การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางจราจร และสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
น.อ.หญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต รองผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม“การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน Cardiopulmonary resuscitation (CPR), การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางจราจร และสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ”เมื่อวันอังคาร ที่ ๑๖ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน กวป.พอ. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ร.อ.ณภัทรชนม์ มีสุขมาก และ ร.อ.อดิศรศักดิ์ รื่นเสือ จากวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ พอ.และโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.ในกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) การปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางจราจร และสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจเบื้องต้นได้ ผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการสังกัด ชย.ทอ., สน.ผม.ดม., สพ.ทอ., เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาสังกัดแผนกกีฬา ทอ.จำนวนรวมทั้งสิ้น ๑๐๙ คน

๑๗ พ.ค.๖๖ เป็น #วันพืชมงคล วันสำคัญซึ่งมีประวัติพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงค...
17/05/2023

๑๗ พ.ค.๖๖ เป็น #วันพืชมงคล วันสำคัญซึ่งมีประวัติพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ ตั้งแต่สุโขทัยเป็นราชธานี เพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกร นั่นคือ #พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย ๒ พิธีรวมกัน
▪️ "พระราชพิธีพืชมงคล" เป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้น ปราศจากโรคภัยและอุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
▪️ "พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ" เป็นพิธีพราหมณ์ จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ ท้องสนามหลวง เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายให้เป็นสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว
👨‍🌾👩‍🌾 นอกจากนี้วันพืชมงคล ยังถูกกำหนดให้เป็น #วันเกษตรกร อีกด้วย เพื่อให้ผู้ทำอาชีพทางเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตร และร่วมมือกันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่อาชีพของตนนั่นเอง

ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบค่ะ ขณะนี้"ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ กวป.พอ."รวมทั้งการส่งผล"การตรวจสุขภาพประจำปีทางเมล์ทอ." 📣📣📣📣...
17/05/2023

ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบค่ะ
ขณะนี้"ระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ กวป.พอ."รวมทั้งการส่งผล"การตรวจสุขภาพประจำปีทางเมล์ทอ."
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
❌เกิดการขัดข้อง ❌
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️
🆘อยู่ในระหว่างการแก้ไข 🆘
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line id:pr26083 หรือโทร.ห้องสารสนเทศ 2-3075 📣
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏🌸

เนื่องด้วย คณก.อำนวยการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขอใช้ กวป.พอ.เป็นสถา...
16/05/2023

เนื่องด้วย คณก.อำนวยการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขอใช้ กวป.พอ.เป็นสถานที่ในการตรวจร่างกาย จึงของดการตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพภารกิจต่างๆ ในห้วงเวลาดังต่อไปนี้
​🐳 ตรวจร่างกายบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๔-๒๖ พ.ค.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐-๑๒๐๐
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องประเมินผล โทร.๒-๒๖๐๐, ๒-๔๔๑๐

กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ทหารกองประจำการผลัดใหม่ทุกราย⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️กองเวชศาสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทห...
15/05/2023

กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจคัดกรองโควิด-๑๙ ทหารกองประจำการผลัดใหม่ทุกราย
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
กองเวชศาสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหาร กรมแพทย์ทหารอากาศ ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ภารกิจรับทหารกองประจำการผลัดใหม รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๑ จำนวน ๑,๑๗๘ คน ณ กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ (กรม ตอ.รอ.อย.)ในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘๐๐-๐๓๐๐

📢ขอประชาสัมพันธ์เวลาทำการ ฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ👩🏻‍⚕️❤️🐶🐱🔷เนื่องด้วยมีข้าราชการ ทอ.และผู้ปร...
12/05/2023

📢ขอประชาสัมพันธ์เวลาทำการ ฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ👩🏻‍⚕️❤️🐶🐱

🔷เนื่องด้วยมีข้าราชการ ทอ.และผู้ประสงค์นำสัตว์เลี้ยงมาเข้ารับบริการรักษาโรคทั่วไป ฉีดวัคซีน และนัดหมายผ่าตัดที่ ฝ่ายสัตวแพทย์ กวป.พอ.เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้น
🔷ฝ่ายสัตวแพทย์ กวป.พอ.จึงขอประชาสัมพันธ์เวลาทำการ ให้แก่ข้าราชการ ทอ.และผู้ประสงค์นำสัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ ดังนี้
⭐️วันจันทร์-พุธ รักษาโรคทั่วไป-ฉีดวัคซีน(เวลา ๐๘.๐๐ ถึง ๑๒.๐๐ น.)
🧶วันพฤหัสบดี ปฎิบัติงานด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข(ออกตรวจสุขาภิบาลคอกสัตว์และสุนัขทหาร)
🐳วันศุกร์ผ่าตัด-ทำหมันสุนัขและแมว(ตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย)

🔷ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
🔷สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสัตวแพทย์ กวป.พอ.โทร ๒-๕๐๗๙, ๐ ๒๕๓๔ ๕๐๗๙

📌๑๔ พ.ค.ออกไปใช้สิทธิ#ต้องปลอดภัยจากโควิดนะจ๊ะ❎🇹🇭❎🇹🇭❎🇹🇭❎🇹🇭❎🇹🇭😷 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา💦 ล้างมือก่อนเข้าและออกจากหน่วยเล...
11/05/2023

📌๑๔ พ.ค.ออกไปใช้สิทธิ
#ต้องปลอดภัยจากโควิดนะจ๊ะ
❎🇹🇭❎🇹🇭❎🇹🇭❎🇹🇭❎🇹🇭

😷 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
💦 ล้างมือก่อนเข้าและออกจากหน่วยเลือกตั้ง
🖊️ ใช้ปากกาส่วนตัว
👥 เว้นระยะห่างจากผู้อื่น อย่างน้อย ๑ เมตร

หลักฐานที่ใช้แสดงตน🇹🇭
▶️ บัตรประจำตัวประชาชน
▶️ หลักฐานที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่าย

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๒๖๐๔, ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๔
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการปฏิบัติในห้วงที่มีการเลือกตั้ง 
10/05/2023

แนวทางการปฏิบัติในห้วงที่มีการเลือกตั้ง 

09/05/2023

....Hello....ปุกาดๆๆๆ...ค่ะ📣📣📣

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมตรวจเยี่ยมกับคณะสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑, กองบิน ๒๑ และกองบิน ๒๓♻️♻️...
09/05/2023

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมตรวจเยี่ยมกับคณะสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑, กองบิน ๒๑ และกองบิน ๒๓
♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️♻️
นาวาอากาศเอกหญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ร่วมกับ คณะตรวจเยี่ยมสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ นำโดย พลอากาศโท วิทยา ถาน้อย รองเสนาธิการ ทหารอากาศ เข้าตรวจเยี่ยมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ ณ กองบิน ๑, กองบิน ๒๑ และกองบิน ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะตรวจเยี่ยมได้ทำการตรวจเยี่ยมผลงานการจัดการขยะอินทรีย์ ขยะเศษอาหาร โดยการนำมาหมักปุ๋ยประจำบ้านพักอาศัย ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️น.อ.หญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต รองผู้อำนวยการ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทห...
06/05/2023

"เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
น.อ.หญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต รองผู้อำนวยการ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง กวป.พอ. จำนวน ๑๕ คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พร้อมกล่าวปฏิญาณ " เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ณ บก.พอ.เมื่อวันอังคารที่ ๒ พ.ค.๖๖ เวลา ๐๙๐๐ หลังจากนั้นได้นำข้าราชการและลูกจ้าง กวป.พอ. ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารเวชศาสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทหารอากาศ ทั้งในบริเวณและพื้นที่สาธารณะโดยรอบ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระห...
04/05/2023

๕ พฤษภาคม วันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม     วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวง...
04/05/2023

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ และดำรงพระอิสริยยศเป็น “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้หัดสุนัข👩🏻‍⚕️🐶🔹โรคไวรัสไข้หัดสุนัข หรือ Canine Distemper Virus สามารถพบได้ในสุนัข และสัตว์ป่าบ...
02/05/2023

ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้หัดสุนัข👩🏻‍⚕️🐶
🔹โรคไวรัสไข้หัดสุนัข หรือ Canine Distemper Virus สามารถพบได้ในสุนัข และสัตว์ป่าบางชนิด เช่น แรคคูน สกังค์ สุนัขจิ้งจอก เฟอเรท
🔹เมื่อติดเชื้อจะมีอัตราการเสียชีวิตสูง ขึ้นกับระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสุนัขแต่ละตัว พบการติดเชื้อมากในลูกสุนัข สุนัขไม่มีภูมิคุ้มกัน หรือไม่ได้ทำวัคซีน
🔹อาการที่พบ ได้แก่ มีน้ำมูก ตาแฉะ มีไข้ ซึม เบื่ออาหาร
🔹ทั้งนี้ ด้วยฝ่ายสัตวแพทย์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีหน้าที่ในการป้องกัน ควบคุมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ และโรคที่สัตว์นำมาสู่คน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ กองทัพอากาศ จึงขอประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไวรัสไข้หัดสุนัข ตามเอกสารที่ได้แนบมา ดังต่อไปนี้

🎈“เตือนภัย ยาเสพติด HAPPY WATER”📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣🎈เตือนภัย “ยาเสพติด HAPPY WATER”เสพถึงตายได้ 🎈HAPPY WATER ยาแฮปปี้ หรือน้ำสว...
01/05/2023

🎈“เตือนภัย ยาเสพติด HAPPY WATER”
📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣📣
🎈เตือนภัย “ยาเสพติด HAPPY WATER”เสพถึงตายได้
🎈HAPPY WATER ยาแฮปปี้ หรือน้ำสวรรค์ เป็นยาเสพติดชนิดใหม่ ที่กำลังแพร่ระบาดในหมู่วัยรุ่นและนักท่องเที่ยว โดยเกิดจากการผสมของยาเสพติดหลายประเภท และนำมาชงกับน้ำร้อน ผสมกับน้ำหวาน หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยส่วนผสมหลักๆที่พบ ประกอบด้วย ยาอี ทาร์มาดอล ไดอะซีแพม คาเฟอีน เมทแอมเฟตามีน ยาเสพติดชนิดนี้จะออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เมื่อเสพเข้าไปแล้วจะมีอาการเคลิ้ม สนุกสนาน ไม่อ่อนเพลีย ผลข้างเคียงของยาคือ ทำลายสมอง ส่งผลให้เป็นโรคความจำเสื่อมขั้นรุนแรง เกิดอาการปวดศรีษะ มึนงง ความทรงจำเสื่อมชั่วขณะ ความดันโลหิตสูง และทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง ได้แก่โรควิตกกังวล เห็นภาพหลอน ความจำเสื่อม จิตเภท นอนไม่หลับ สูญเสียการทรงตัว และหากเสพปริมาณมาก ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์จะเสริมฤทธิ์ อาจเกิดอันตรายต่อร่างกายและสมองของผู้เสพ ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ข้อมูลจาก สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.)
ด้วยความปรารถนาดีจาก ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กรมแพทย์ทหารอากาศ (ศป.ปส.พอ.)

สื่อวีดิทัศน์เรื่อง“วิธีที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทอ.”⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️  ภารกิจหลักของก...
01/05/2023
แนะนำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ. (การดันพื้นและการลุกนั่ง สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย)

สื่อวีดิทัศน์เรื่อง“วิธีที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทอ.”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
ภารกิจหลักของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ อีกภารกิจหนึ่ง คือ การให้ความรู้ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทอ.
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นมี ๓ วิธี คือ การดันพื้น การลุกนั่ง และการวิ่ง หรือการเดินในบุคลากรที่มีข้อจำกัด กวป.พอ.ได้จัดทำวิดิทัศน์นี้ขึ้น ซึ่งวิดิทัศน์นี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าที่ถูกต้องของ การดันพื้น และการลุกนั่ง สำหรับผู้หญิง และผู้ชาย

ภารกิจหลักของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ อีกภารกิจหนึ่ง คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ.....

#ทรงพระเจริญวันที่ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูล...
29/04/2023

#ทรงพระเจริญ
วันที่ 29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548 เวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ สำหรับพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า "ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง"

บรรยายให้ความรู้เรื่อง การสำรวจสุขภาพจิตในทหารกองประจำการ และการป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อน⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️นาวา...
28/04/2023

บรรยายให้ความรู้เรื่อง การสำรวจสุขภาพจิตในทหารกองประจำการ และการป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อน
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
นาวาอากาศเอกหญิง รุ่งอรุณ ธรรมลิขิต รองผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย แผนกส่งเสริมสุขภาพ และแผนกสุขาภิบาล กวป.พอ. บรรยายให้ความรู้เรื่อง การสำรวจสุขภาพจิตในทหารกองประจำการ และการป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อน พร้อมสาธิตวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้แก่ ข้าราชการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ที่ทำหน้าที่ครูฝึกทหารกองประจำการที่รับใหม่ จำนวน ๖๓ คน เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ เม.ย.๖๖ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐ ณ หอประชุม ศทย.อย.(๔) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจสุขภาพจิตในทหารกองประจำการ และการป้องกันอันตรายจากโรคลมร้อนพร้อมสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อลดอันตรายจากผู้ที่มีภาวะโรคลมร้อนได้

โครงการ “ทอ.ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี ๖๖”⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผ...
28/04/2023

โครงการ “ทอ.ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี ๖๖”
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการ “ทอ.ห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี ๖๖” เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ เม.ย.๖๖ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารเวชศาสตร์ป้องกัน พอ.โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.อ.ภูมิพิชญ์ชากรณ์ จรรยาวิจักษณ์ อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ/อดีตเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบาย ผบ.ทอ.ที่ให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพกำลังพล ทอ.ให้มีสุขภาพดี และเพื่อให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ผู้เข้ารับการอบรมเป็นกำลังพลที่มาตรวจสุขภาพประจำปีที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในเดือนเกิดกุมภาพันธ์ ๖๖ รวมทั้งสิ้น ๑๑๔ คน

#รู้ให้เท่าทัน ทำให้เท่าเทียมHIV🫂🩸❤️🫂💉💜🫂🤰💚🫂👶กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกควบคุมโรคติดต่อ ได้รับเชิญเป็นผ...
27/04/2023

#รู้ให้เท่าทัน ทำให้เท่าเทียมHIV
🫂🩸❤️🫂💉💜🫂🤰💚🫂👶

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยแผนกควบคุมโรคติดต่อ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายความรู้ เรื่อง "รู้ให้เท่าทัน ทำให้เท่าเทียม HIV" ให้แก่ผู้ต้องขัง จำนวน ๑๐๐ คน เมื่อวันพุธ ที่ ๒๖ เม.ย.๖๖ เวลา ๐๙๓๐ – ๑๑๓๐ ณ รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคเอดส์ สามารถป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคเอดส์ได้

-ทำให้เท่าเทียม
Condom use -ส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยให้เป็นเรื่องปกติ

นาวาอากาศเอกหญิง อรนุช จุลชาต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้นำจนท.รพ.รร.นนก. จำนวน ๑๕ ...
26/04/2023

นาวาอากาศเอกหญิง อรนุช จุลชาต ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ได้นำจนท.รพ.รร.นนก. จำนวน ๑๕ คน มาดูงาน ระบบบริหารโรงพยาบาล Hospital OS ของห้องต่างๆ ได้แก่ ห้องเวชระเบียน, ห้องLab, ห้อง x-ray, ห้องตรวจโรค, ห้องทันตกรรม, ห้องจ่ายยาและห้องการเงิน ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ในวันนี้ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓๐๐-๑๕๐๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานและนำไปเป็นแบบอย่างในการวางระบบของโรงพยาบาลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชต่อไป

การเตรียมร่างกายก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองทัพอากาศ💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪เพื่อให้การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.เกิดคว...
26/04/2023

การเตรียมร่างกายก่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล กองทัพอากาศ
💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪
เพื่อให้การทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ.เกิดความปลอดภัย และมีความสามารถสูงสุดในการทดสอบสมรรถภาพ แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ จึงขอแนะนำการเตรียมร่างกายก่อนการทดสอบสมรรถภาพ อย่างน้อย ๖ สัปดาห์ ดังนี้
๑. ฝึกร่างกายให้พร้อม
๒. งดการรับประทานยาที่เป็นสารกระตุ้นอย่างน้อย ๗ วัน
๓. งดออกกำลังกายอย่างหนักอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง
๔. รับประทานอาหารประจำวันตามปกติ
๕. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
๖. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย ๘ ชั่วโมง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร : ๒ - ๖๐๗๗, ๒ - ๒๗๗๙

"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจากเป็น...
25/04/2023

"วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช"
ตรงกับวันที่ 25 เมษายน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันที่คนไทยร่วมน้อมรำลึกถึง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์นักรบผู้ยิ่งใหญ่และกล้าหาญ ในอดีตพระองค์ได้กอบกู้อิสรภาพของไทย และทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนปกปักรักษาเอกราชของชาติจนทำให้มีประเทศไทยอย่างเช่นทุกวันนี้ ซึ่งกิจกรรมในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จะมีการจัดกิจกรรมวางพวงมาลาเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

วัคซีนโควิด-๑๙ ฉีดอย่างไร☔💉☔💉☔💉☔💉☔🌦️ ฉีดปีละ ๑ เข็ม เริ่มตั้งแต่ เม.ย.๖๖💪 ฉีดพร้อมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้👍 ฉีดห่างจากวัคซีน...
25/04/2023

วัคซีนโควิด-๑๙ ฉีดอย่างไร
☔💉☔💉☔💉☔💉☔

🌦️ ฉีดปีละ ๑ เข็ม เริ่มตั้งแต่ เม.ย.๖๖
💪 ฉีดพร้อมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้
👍 ฉีดห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่กี่วันก็ได้
🤟 ฉีดห่างจากวัคซีนโควิดเข็มสุดท้าย อย่างน้อย ๓ เดือน
🤔 ฉีดห่างจากการติดเชื้อโควิดครั้งสุดท้าย อย่างน้อย ๓ เดือน

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๒๖๐๔, ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๔
ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

โควิดสายพันธุ์ XBB.1.16🦠🌦️🦠🌦️🦠🌦️🦠🌦️🦠▶️ มีชื่อเรียกว่า อาร์คทูรัส (Arcturus) ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้เป็นสายพันธุ...
24/04/2023

โควิดสายพันธุ์ XBB.1.16
🦠🌦️🦠🌦️🦠🌦️🦠🌦️🦠

▶️ มีชื่อเรียกว่า อาร์คทูรัส (Arcturus) ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าติดตาม เนื่องจากแพร่กระจายได้เร็วกว่า XBB.1.5 ประมาณ 1.2 เท่า

👁️ อาการสำคัญ คือ เยื่อบุตาอักเสบ คันตา เป็นต้น

เน้นย้ำ ๓ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
💉 ๑. เข้ารับการ #ฉีดวัคซีนโควิด-๑๙ ประจำปี โดยสามารถรับพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้
😷 ๒. #สวมหน้ากากในที่สาธารณะ
🦠 ๓. เมื่อมีอาการทางเดินหายใจ ไข้ ไอ เจ็บคอ เป็นต้น หากผลเป็นบวก ให้สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดผู้อื่น หลีกเลี่ยงใกล้ชิดกลุ่ม ๖๐๘ สถานที่มีคนจำนวนมาก หากอาการมากขึ้น เช่น เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๒-๒๖๐๔, ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๔
ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

ที่อยู่

171 ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625346083

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เดือนนี้ ห้องตรวจโรคประจำปีข้าราชการทอ.เปิดทำการหรือเปล่าครัับผม
ห้องเวชระเบียน กองเวชศาสตร์ป้องกัน ทำงานได้ช้ามาก เห็นเจ้าหน้าที่ในห้องบัตรมีมากมาย แต่กลับทำงานล่าช้า วันนี้คนมารอรับบริการไม่เยอะ แต่รอบัตร นานกว่า 20 นาที บางคนมาที่หลังได้บัตรก่อน ควรปรับปรุงการให้บริการด้วย!!!!!
แปลกมากที่แผนกอื่นกลับไม่มีปัญหา ขอชื่นชมแผนกอื่นๆทุกแผนก ว่าทำงานได้รวดเร็วเป็นระบบมาก ประทับใจ ยกเว้น!!!ห้องเวชระเบียน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทั ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอา กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอาก ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลภูมิพล กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทห โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ก ฝูงบิน601 - กองบิน6 RTAF ATTS Honor Guard Drill Team โรงเรียนจ่าอากาศ