กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพสู่ ทอ.ห่างไกลโรค (เพื่อเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในภูมิภาค) วัฒนธรรมองค์กร

“ขยัน กตัญญู รู้รักสามัคคี
มีความพอเพียง
ร้อยเรียงร่วมใจ อยู่ในศีลธรรม”

เปิดเหมือนปกติ

เรื่อง ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นเสนอ  นขต.ทอ.๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก...
14/11/2021

เรื่อง
ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
เสนอ นขต.ทอ.
๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก ที่ ศปม๔.๑/๑ ลง ๕ ต.ค.๖๔ เห็นสมควรผ่อนคลาย
มาตรการ และกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ ในข้อที่ ๓.๔ การตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิด
สามารถดำเนินการได้ โดยให้ พอ.พิจารณาจัดทำมาตรการ และแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ตามความเหมาะสม นั้น
๒. พอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามข้อ ๑
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาคพื้น ณ กวป.พอ.ตั้งแต่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 จากการที่มีผู้มารับบริการขอให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดในเดือน ต.ค. ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ต.ค. ถึง
พ.ย.๖๔ โดยของดการเข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๑๘ - ๒๖ ต.ค.๖๔ เนื่องจากมีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือน
เข้ารับราชการ ทอ.
๒.๒ ผู้ที่มีเดือนเกิดตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้เป็นปกติ
ภายในเดือนเกิด ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๖๓
๒.๓ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นสามารถให้บริการได้วันละ
๑๐๐ คน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
๒.๔ สามารถทำการนัดหมายการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นได้ที่
QR CODE ตามแนบ โดยผู้ที่ไม่มารับการตรวจตามวันที่นัดหมายจะต้องลงทะเบียนเพื่อรอรับการตรวจใหม่
ในวันถัดไป
๒.๕ ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ให้มารับการตรวจสุขภาพฯ ในปีงบประมาณ ๖๕ ในเดือนเกิดตามระเบียบที่
กำหนด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปชส.กวป.พอ. โทร.๒-๖๐๘๓, ๒-๔๘๓๒

เรื่อง
ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
เสนอ นขต.ทอ.
๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก ที่ ศปม๔.๑/๑ ลง ๕ ต.ค.๖๔ เห็นสมควรผ่อนคลาย
มาตรการ และกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ ในข้อที่ ๓.๔ การตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิด
สามารถดำเนินการได้ โดยให้ พอ.พิจารณาจัดทำมาตรการ และแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ตามความเหมาะสม นั้น
๒. พอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามข้อ ๑
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาคพื้น ณ กวป.พอ.ตั้งแต่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 จากการที่มีผู้มารับบริการขอให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดในเดือน ต.ค. ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ต.ค. ถึง
พ.ย.๖๔ โดยของดการเข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๑๘ - ๒๖ ต.ค.๖๔ เนื่องจากมีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือน
เข้ารับราชการ ทอ.
๒.๒ ผู้ที่มีเดือนเกิดตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้เป็นปกติ
ภายในเดือนเกิด ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๖๓
๒.๓ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นสามารถให้บริการได้วันละ
๑๐๐ คน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
๒.๔ สามารถทำการนัดหมายการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นได้ที่
QR CODE ตามแนบ โดยผู้ที่ไม่มารับการตรวจตามวันที่นัดหมายจะต้องลงทะเบียนเพื่อรอรับการตรวจใหม่
ในวันถัดไป
๒.๕ ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ให้มารับการตรวจสุขภาพฯ ในปีงบประมาณ ๖๕ ในเดือนเกิดตามระเบียบที่
กำหนด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปชส.กวป.พอ. โทร.๒-๖๐๘๓, ๒-๔๘๓๒

ภารกิจหลักของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ อีกภารกิจหนึ่ง คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทา...
05/11/2021
แนะนำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ..mp4

ภารกิจหลักของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ อีกภารกิจหนึ่ง คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทอ. การทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นมี ๓ วิธี คือ การดันพื้น การลุกนั่ง และการวิ่งหรือการเดินในบุคลากรที่มีข้อจำกัด กวป.พอ.ได้จัดทำวิดิทัศน์นี้ขึ้น ซึ่งวิดิทัศน์นี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าที่ถูกต้องของ การดันพื้นและการลุกนั่ง สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย
ดูผ่าน Youtube
https://youtu.be/uKPTslkosUo
ดูผ่านช่องทางอื่นๆ
https://drive.google.com/file/d/1oIkLjGu4NrOzWRfM_2MwVejetw2pCZrX/view

ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔                         ...
27/10/2021

ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔ คณก.สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของ พอ.
ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหารของ พอ.ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔ ส่งประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “อยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย ออกกำลังกายต้านโควิดกัน” (Fit at Home) ชิงเงินรางวัล ๔ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลขวัญใจชาวเฟส เงินสด ๒,๐๐๐ บาทสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้จากคิวอาร์โค้ด (ตามแนบ) ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ ที่ประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศผลรางวัลผ่าน Facebook กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔

ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔ คณก.สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของ พอ.
ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหารของ พอ.ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔ ส่งประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “อยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย ออกกำลังกายต้านโควิดกัน” (Fit at Home) ชิงเงินรางวัล ๔ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลขวัญใจชาวเฟส เงินสด ๒,๐๐๐ บาทสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้จากคิวอาร์โค้ด (ตามแนบ) ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ ที่ประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศผลรางวัลผ่าน Facebook กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔

19/10/2021
“การล้างมือ” ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้มี “วันล้างมือโลก - Global Hand Washing Day...
19/10/2021

“การล้างมือ” ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้มี “วันล้างมือโลก - Global Hand Washing Day” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ ตุลาคมของทุกปี

“Seconds Save Lives - Clean Your Hands" เพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้
" ล้างมือกันเถอะ”คำขวัญเนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี ๒๕๖๔ จากองค์กรอนามัยโลก (WHO)

✳️ เพราะสุขอนามัยของมือเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนั้น เราจึงต้องใส่ใจสุขอนามัยของมือ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

✳️ ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

“การล้างมือ” ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้มี “วันล้างมือโลก - Global Hand Washing Day” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ ตุลาคมของทุกปี

“Seconds Save Lives - Clean Your Hands" เพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้
" ล้างมือกันเถอะ”คำขวัญเนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี ๒๕๖๔ จากองค์กรอนามัยโลก (WHO)

✳️ เพราะสุขอนามัยของมือเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนั้น เราจึงต้องใส่ใจสุขอนามัยของมือ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

✳️ ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนค่ะ
17/10/2021

ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนค่ะ

ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนค่ะ

ออกกำลังกายต้านโควิด-๑๙     “อยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย ออกกำลังกาย ต้านโควิดกัน”      ๕ กิจกรรม ออกกำลังกายง่าย ๆ ที...
12/10/2021

ออกกำลังกายต้านโควิด-๑๙
“อยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย ออกกำลังกาย ต้านโควิดกัน”
๕ กิจกรรม ออกกำลังกายง่าย ๆ ที่บ้าน “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ได้แก่
✳️ ๑.เดินเร็ว หรือวิ่งเหยาะ ๆ วนไปรอบบ้าน
✳️ ๒.กระโดดเชือก ใช้พื้นที่น้อย เรียกเหงื่อได้อย่างดี
✳️ ๓.เต้นแอโรบิค เปิดคลิปเต้นตามความชอบได้ที่บ้าน
✳️ ๔.เล่นโยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียด
✳️ ๕.บอดี้เวท กิจกรรมสร้างความแ Bข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อและหัวใจ
✳️ ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗, ๒-๖๐๗๗ ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

"กองเวชศาสตร์ป้องกันเปิดบริการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วค่ะ"............................................เชิญท่านที่เกิดเดือนต...
08/10/2021

"กองเวชศาสตร์ป้องกันเปิดบริการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วค่ะ"
............................................
เชิญท่านที่เกิดเดือนตุลาคมตรวจสุขภาพประจำปีได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่เกิดเดือนที่ผ่านมาแล้ว รอตรวจให้ตรงกับเดือนเกิดของท่านนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก กองเวชศาสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทหารอากาศค่ะ 🌸

เรื่อง ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นเสนอ  นขต.ทอ.๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก...
08/10/2021

เรื่อง
ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
เสนอ นขต.ทอ.
๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก ที่ ศปม๔.๑/๑ ลง ๕ ต.ค.๖๔ เห็นสมควรผ่อนคลาย
มาตรการ และกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ ในข้อที่ ๓.๔ การตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิด
สามารถดำเนินการได้ โดยให้ พอ.พิจารณาจัดทำมาตรการ และแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ตามความเหมาะสม นั้น
๒. พอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามข้อ ๑
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาคพื้น ณ กวป.พอ.ตั้งแต่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 จากการที่มีผู้มารับบริการขอให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดในเดือน ต.ค. ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ต.ค. ถึง
พ.ย.๖๔ โดยของดการเข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๑๘ - ๒๖ ต.ค.๖๔ เนื่องจากมีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือน
เข้ารับราชการ ทอ.
๒.๒ ผู้ที่มีเดือนเกิดตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้เป็นปกติ
ภายในเดือนเกิด ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๖๓
๒.๓ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นสามารถให้บริการได้วันละ
๑๐๐ คน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
๒.๔ สามารถทำการนัดหมายการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นได้ที่
QR CODE ตามแนบ โดยผู้ที่ไม่มารับการตรวจตามวันที่นัดหมายจะต้องลงทะเบียนเพื่อรอรับการตรวจใหม่
ในวันถัดไป
๒.๕ ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ให้มารับการตรวจสุขภาพฯ ในปีงบประมาณ ๖๕ ในเดือนเกิดตามระเบียบที่
กำหนด
๓. ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ น.อ.หญิง คมคาย กรีพานิช ประจำ พอ.โทร.๒-๖๐๘๓ หรือ
๒-๔๘๓๒ เป็นผู้ติดต่อประสานโดยตรง

Walk in วันที่ 4-8 ตุลาคม 64 ค่ะ
04/10/2021

Walk in วันที่ 4-8 ตุลาคม 64 ค่ะ

Walk in วันที่ 4-8 ตุลาคม 64 ค่ะ

เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือนเข้าบรรจุเป็นกำลังพลพิเศษ ในวันที่ ๑๘ - ๒๐, ๒๕ แ...
01/10/2021

เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือนเข้าบรรจุเป็นกำลังพลพิเศษ ในวันที่ ๑๘ - ๒๐, ๒๕ และ ๒๖ ต.ค.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
จึงของดการให้บริการการตรวจสุขภาพทุกภารกิจในวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประเมินผล กวป.พอ.เบอร์โทรศัพท์ ๒-๔๔๑๐, ๒-๒๖๐๐, ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๑๐, ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐

เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือนเข้าบรรจุเป็นกำลังพลพิเศษ ในวันที่ ๑๘ - ๒๐, ๒๕ และ ๒๖ ต.ค.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
จึงของดการให้บริการการตรวจสุขภาพทุกภารกิจในวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประเมินผล กวป.พอ.เบอร์โทรศัพท์ ๒-๔๔๑๐, ๒-๒๖๐๐, ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๑๐, ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐

เริ่ม 1 ต.ค.64 ค่ะ
30/09/2021

เริ่ม 1 ต.ค.64 ค่ะ

นอ.หญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กร กวป.พอ.พร้อ...
30/09/2021

นอ.หญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กร กวป.พอ.พร้อมคณะฯ ได้นำเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้จำนวน ๑๒ ลังและเงินจำนวน ๔,๕๐๐ บาท ร่วมบริจาคเนื่องในกิจกรรม"กวป.พอ.จิตอาสา ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง" ณ "สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐
พร้อมกันนี้ได้ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาชิก บ้านพักฉุกเฉินอีกด้วย

27 ก.ย.-1 ต.ค.64 ค่ะ
27/09/2021

27 ก.ย.-1 ต.ค.64 ค่ะ

27 ก.ย.-1 ต.ค.64 ค่ะ

ศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้ค่ะ
23/09/2021

ศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้ค่ะ

ศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้ค่ะ

✳️ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายง่าย ๆที่บ้าน “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ต้านโรคโควิด-๑๙                      ...
23/09/2021

✳️ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายง่าย ๆที่บ้าน “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ต้านโรคโควิด-๑๙ ✳️ จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอยู่บ้าน หรือ Work From Home มากขึ้น โอกาสออกกำลังกายนอกบ้านก็เป็นไปได้ค่อนข้างยาก อาจส่งผลทำให้ภูมิต้านทานลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ อย่างไรก็ตามการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายก็ยังมีความจำเป็นโดยเฉพาะระหว่างที่อยู่บ้าน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ แต่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้
✅ วันนี้เราจะมาแนะนำ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายที่บ้านแบบง่าย ๆซึ่งทำได้โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านดังนี้
๑. เดินเร็ว หรือวิ่งเหยาะ ๆวนไปรอบบ้าน
๒. กระโดดเชือก ใช้พื้นที่น้อย เรียกเหงื่อได้อย่างดี
๓. เต้นแอโรบิก เปิดคลิปเต้นตามความชอบได้ที่บ้าน
๔. เล่นโยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียด
๕. บอดี้เวท กิจกรรมสร้างความแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อ และหัวใจ
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗, ๒-๖๐๗๗
:[email protected]
ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

✳️ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายง่าย ๆที่บ้าน “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ต้านโรคโควิด-๑๙ ✳️ จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอยู่บ้าน หรือ Work From Home มากขึ้น โอกาสออกกำลังกายนอกบ้านก็เป็นไปได้ค่อนข้างยาก อาจส่งผลทำให้ภูมิต้านทานลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ อย่างไรก็ตามการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายก็ยังมีความจำเป็นโดยเฉพาะระหว่างที่อยู่บ้าน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ แต่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้
✅ วันนี้เราจะมาแนะนำ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายที่บ้านแบบง่าย ๆซึ่งทำได้โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านดังนี้
๑. เดินเร็ว หรือวิ่งเหยาะ ๆวนไปรอบบ้าน
๒. กระโดดเชือก ใช้พื้นที่น้อย เรียกเหงื่อได้อย่างดี
๓. เต้นแอโรบิก เปิดคลิปเต้นตามความชอบได้ที่บ้าน
๔. เล่นโยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียด
๕. บอดี้เวท กิจกรรมสร้างความแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อ และหัวใจ
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗, ๒-๖๐๗๗
:[email protected]
ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วิธีใช้ไม้พันสำลี Swab อย่างถูกวิธี สำหรับตรวจ Antigen Test Kit ๑. นั่งศีรษะตรง ไม้ต้องเงยหรือก้ม ๒. แหย่ไม้พันสำลี ไปตา...
17/09/2021

วิธีใช้ไม้พันสำลี Swab อย่างถูกวิธี สำหรับตรวจ Antigen Test Kit
๑. นั่งศีรษะตรง ไม้ต้องเงยหรือก้ม
๒. แหย่ไม้พันสำลี ไปตามแนวของฐานจมูก หรือแนวขนานกับเพดานปาก จนรู้สึกว่าชนกับส่วนหลังของโพรงจมูก
๓. ความลึกจากปลายจมูกถึงหน้าใบหู ประมาณ ๒ เซนติเมตร
๔. ค้างไม้พันสำลีไว้ ๕ วินาที และหมุนประมาณ ๕ รอบ

ข้อควรระวัง
❌ ไม่แหย่ไม้พันสำลีขึ้นไปตามดั้งจมูก
❌ ไม่ดันไม้พันสำลี เมื่อรู้สึกว่าชนกับสิ่งกีดขวาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

วิธีใช้ไม้พันสำลี Swab อย่างถูกวิธี สำหรับตรวจ Antigen Test Kit
๑. นั่งศีรษะตรง ไม้ต้องเงยหรือก้ม
๒. แหย่ไม้พันสำลี ไปตามแนวของฐานจมูก หรือแนวขนานกับเพดานปาก จนรู้สึกว่าชนกับส่วนหลังของโพรงจมูก
๓. ความลึกจากปลายจมูกถึงหน้าใบหู ประมาณ ๒ เซนติเมตร
๔. ค้างไม้พันสำลีไว้ ๕ วินาที และหมุนประมาณ ๕ รอบ

ข้อควรระวัง
❌ ไม่แหย่ไม้พันสำลีขึ้นไปตามดั้งจมูก
❌ ไม่ดันไม้พันสำลี เมื่อรู้สึกว่าชนกับสิ่งกีดขวาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

การตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง เป็นการตรวจหาเชื้อโควิดที่สะดวก รวดเร็ว และทำได้ง่าย ผู้ตรวจต้องมีความเข้าใจ และสามาร...
17/09/2021

การตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง เป็นการตรวจหาเชื้อโควิดที่สะดวก รวดเร็ว และทำได้ง่าย ผู้ตรวจต้องมีความเข้าใจ และสามารถทำได้อย่างถูกต้อง โดยชุดของ Antigen Test Kit ๑ ชุด ประกอบด้วย
- แผ่นทดสอบ
- หลอดดูด
- น้ำยา
- ไม้พันสำลี
- หลอดตัวอย่าง
วิธีการตรวจ
๑. เทน้ำยาลงในหลอดตัวอย่าง
๒. นำไม้พันสำลีแหย่จมูกไปตามแนวฐานจมูก โดยความลึกจากระยะปลายจมูกถึงหน้าใบหู ประมาณ ๒ ซม.
๓. นำไม้พันสำลีมาใส่หลอด หมุนวนในน้ำยา ประมาณ ๕ ครั้ง
๔. นำหลอดดูดน้ำยาลงในช่อง ประมาณ ๒-๓ หยด
การแปลผล
✳️ ขีดสีแดง ขึ้นเฉพาะแถบ C หมายถึง ผลลบ ไม่พบการติดเชื้อโควิด-๑๙ หากมีประวัติเสี่ยง ควรแยกกักตัวไว้ก่อน และทดสอบซ้ำภายหลัง ๓ - ๕ วัน และหากมีอาการป่วยคล้ายโรคโควิด-๑๙ ให้ทดสอบซ้ำทันที
🛑 ขีดสีแดง ขึ้น ๒ แถบ (T และ C) หมายถึง ผลบวก กำลังติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้แยกกักตัวเอง แจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยง และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
❌ กรณีไม่ปรากฏแถบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สงสัยอาการ แนะนำให้ทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

การตรวจ Antigen Test Kit ด้วยตนเอง เป็นการตรวจหาเชื้อโควิดที่สะดวก รวดเร็ว และทำได้ง่าย ผู้ตรวจต้องมีความเข้าใจ และสามารถทำได้อย่างถูกต้อง โดยชุดของ Antigen Test Kit ๑ ชุด ประกอบด้วย
- แผ่นทดสอบ
- หลอดดูด
- น้ำยา
- ไม้พันสำลี
- หลอดตัวอย่าง
วิธีการตรวจ
๑. เทน้ำยาลงในหลอดตัวอย่าง
๒. นำไม้พันสำลีแหย่จมูกไปตามแนวฐานจมูก โดยความลึกจากระยะปลายจมูกถึงหน้าใบหู ประมาณ ๒ ซม.
๓. นำไม้พันสำลีมาใส่หลอด หมุนวนในน้ำยา ประมาณ ๕ ครั้ง
๔. นำหลอดดูดน้ำยาลงในช่อง ประมาณ ๒-๓ หยด
การแปลผล
✳️ ขีดสีแดง ขึ้นเฉพาะแถบ C หมายถึง ผลลบ ไม่พบการติดเชื้อโควิด-๑๙ หากมีประวัติเสี่ยง ควรแยกกักตัวไว้ก่อน และทดสอบซ้ำภายหลัง ๓ - ๕ วัน และหากมีอาการป่วยคล้ายโรคโควิด-๑๙ ให้ทดสอบซ้ำทันที
🛑 ขีดสีแดง ขึ้น ๒ แถบ (T และ C) หมายถึง ผลบวก กำลังติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้แยกกักตัวเอง แจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยง และแจ้งหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน
❌ กรณีไม่ปรากฏแถบอย่างใดอย่างหนึ่งแต่สงสัยอาการ แนะนำให้ทำการทดสอบใหม่อีกครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : ศูนย์ข้อมูล Covid-19 และคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับเกียรติบัตรรับรองว่า ได้ผ่านการสำรวจ "องค์กรแห่งความสุข"ระดับประเทศประจำปี ๒...
16/09/2021

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับเกียรติบัตรรับรองว่า ได้ผ่านการสำรวจ "องค์กรแห่งความสุข"ระดับประเทศประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ณ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้รับเกียรติบัตรรับรองว่า ได้ผ่านการสำรวจ "องค์กรแห่งความสุข"ระดับประเทศประจำปี ๒๕๖๓ ด้วยเครื่องมือ HAPPINOMETER ณ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ จาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ที่อยู่

171 ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10220

รถเมล์สาย 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543, 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543.

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อ 9 พ.ย. 2491 กองเสนารักษ์ทหารอากาศได้เลื่อนฐานะเป็นกรมแพทย์ทหารอากาศ มีนายแพทย์ใหญ่ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน่วยขึ้นตรง 6 หน่วย และก่อกำเนิดกองการแพทย์สุขาภิบาลขึ้นในแผนกที่ 1 ต่อมาเมื่อ 24 ธ.ค. 2495 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงอัตรากำลังพล และ ส่วนราชการ ออกเป็นสามหน่วย ซึ่งในปีนี้มี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และงานบริการแพทย์ทหารอากาศเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 1 ม.ค. 2498 มีการปรับปรุงส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ กรมแพทย์ทหารอากาศได้เปลี่ยนชื่อ กองสุขาภิบาลและอนามัย เป็นกองการสุขศาสตร์ มีหัวหน้ากองเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 มีการปรับปรุงและยกฐานะหัวหน้ากองขึ้นเป็นผู้อำนวยการกอง และกองสุขศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นกองเวชศาสตร์ป้องกันพร้อมทั้งได้ย้ายมาอาคารหลังปัจจุบันตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นไป

เบอร์โทรศัพท์

025346083

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เดือนนี้ ห้องตรวจโรคประจำปีข้าราชการทอ.เปิดทำการหรือเปล่าครัับผม
ห้องเวชระเบียน กองเวชศาสตร์ป้องกัน ทำงานได้ช้ามาก เห็นเจ้าหน้าที่ในห้องบัตรมีมากมาย แต่กลับทำงานล่าช้า วันนี้คนมารอรับบริการไม่เยอะ แต่รอบัตร นานกว่า 20 นาที บางคนมาที่หลังได้บัตรก่อน ควรปรับปรุงการให้บริการด้วย!!!!! แปลกมากที่แผนกอื่นกลับไม่มีปัญหา ขอชื่นชมแผนกอื่นๆทุกแผนก ว่าทำงานได้รวดเร็วเป็นระบบมาก ประทับใจ ยกเว้น!!!ห้องเวชระเบียน