กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย

กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย เป็นองค์กรส่งเสริมสุขภาพสู่ ทอ.ห่างไกลโรค (เพื่อเป็นกองทัพที่ดีที่สุดในภูมิภาค) วัฒนธรรมองค์กร

“ขยัน กตัญญู รู้รักสามัคคี
มีความพอเพียง
ร้อยเรียงร่วมใจ อยู่ในศีลธรรม”

เปิดเหมือนปกติ

23/11/2021

รณรงค์วันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔
.......................................................
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายนของทุกปี เป็น “วันสร้างสุขภาพแห่งชาติ” กระทรวงสาธารณสุขมี
นโยบายมุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านสุขภาพ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมดูแลบริหารจัดการระบบสุขภาพได้ โดยเน้นการสร้างสุขภาพ มากกว่า การซ่อมสุขภาพ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้มีผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก และส่งผลกระทบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีโรคประจำตัวจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ร่วมด้วย เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคอ้วนลงพุง โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง เป็นต้น
กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ขอสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยให้บุคลากรกองทัพอากาศ มีสุขภาพดี ซึ่งประกอบไปด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างเหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การพักผ่อนที่เพียงพอ การป้องกันโรค และที่สำคัญคือการออกกำลังกายที่สม่ำเสมอ ส่งผลทำให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรง สดชื่น กระฉับกระเฉง และพร้อมที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยความปรารถนาดีจากแผนกส่งเสริมสุขภาพ กวป.พอ. โทร.๒-๖๐๗๗, ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗

วิธีใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง๑. ดึงไหมขัดฟันยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ม้วนไหมพันที่นิ้วกลางทั้ง ๒ ข้าง และเหลือไหมไว้ตรงกลางปร...
23/11/2021

วิธีใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง
๑. ดึงไหมขัดฟันยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ม้วนไหมพันที่นิ้วกลางทั้ง ๒ ข้าง และเหลือไหมไว้ตรงกลางประมาณ ๕ เซนติเมตรใช้นิ้วชี้หรือนิ้วโป้งเป็นตัวควบคุมไหม
๒. จับไหมขัดฟันให้แน่นระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ขยับขึ้นลงเบาๆ ระหว่างซอกฟัน
๓. ใช้ไหมขัดระหว่างซอกฟันเบาๆ โดยระวังอย่าให้กระทบกับเหงือกแรงๆ เพราะอาจทำให้ไหมขัดบาดเหงือกได้
๔. อย่าลืมโอบไหมขัดฟันแนบกับผิวฟัน และที่สำคัญอย่าลืมทำให้ครบทุกซอกฟัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ห้องทันตกรรม แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๑, ๒-๕๕๑๑

วิธีใช้ไหมขัดฟันที่ถูกต้อง
๑. ดึงไหมขัดฟันยาวประมาณ ๒๐ เซนติเมตร ม้วนไหมพันที่นิ้วกลางทั้ง ๒ ข้าง และเหลือไหมไว้ตรงกลางประมาณ ๕ เซนติเมตรใช้นิ้วชี้หรือนิ้วโป้งเป็นตัวควบคุมไหม
๒. จับไหมขัดฟันให้แน่นระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้ขยับขึ้นลงเบาๆ ระหว่างซอกฟัน
๓. ใช้ไหมขัดระหว่างซอกฟันเบาๆ โดยระวังอย่าให้กระทบกับเหงือกแรงๆ เพราะอาจทำให้ไหมขัดบาดเหงือกได้
๔. อย่าลืมโอบไหมขัดฟันแนบกับผิวฟัน และที่สำคัญอย่าลืมทำให้ครบทุกซอกฟัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ห้องทันตกรรม แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๑, ๒-๕๕๑๑

เรื่อง ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นเสนอ  นขต.ทอ.๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก...
14/11/2021

เรื่อง
ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
เสนอ นขต.ทอ.
๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก ที่ ศปม๔.๑/๑ ลง ๕ ต.ค.๖๔ เห็นสมควรผ่อนคลาย
มาตรการ และกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ ในข้อที่ ๓.๔ การตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิด
สามารถดำเนินการได้ โดยให้ พอ.พิจารณาจัดทำมาตรการ และแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ตามความเหมาะสม นั้น
๒. พอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามข้อ ๑
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาคพื้น ณ กวป.พอ.ตั้งแต่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 จากการที่มีผู้มารับบริการขอให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดในเดือน ต.ค. ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ต.ค. ถึง
พ.ย.๖๔ โดยของดการเข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๑๘ - ๒๖ ต.ค.๖๔ เนื่องจากมีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือน
เข้ารับราชการ ทอ.
๒.๒ ผู้ที่มีเดือนเกิดตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้เป็นปกติ
ภายในเดือนเกิด ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๖๓
๒.๓ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นสามารถให้บริการได้วันละ
๑๐๐ คน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
๒.๔ สามารถทำการนัดหมายการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นได้ที่
QR CODE ตามแนบ โดยผู้ที่ไม่มารับการตรวจตามวันที่นัดหมายจะต้องลงทะเบียนเพื่อรอรับการตรวจใหม่
ในวันถัดไป
๒.๕ ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ให้มารับการตรวจสุขภาพฯ ในปีงบประมาณ ๖๕ ในเดือนเกิดตามระเบียบที่
กำหนด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปชส.กวป.พอ. โทร.๒-๖๐๘๓, ๒-๔๘๓๒

เรื่อง
ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
เสนอ นขต.ทอ.
๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก ที่ ศปม๔.๑/๑ ลง ๕ ต.ค.๖๔ เห็นสมควรผ่อนคลาย
มาตรการ และกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ ในข้อที่ ๓.๔ การตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิด
สามารถดำเนินการได้ โดยให้ พอ.พิจารณาจัดทำมาตรการ และแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ตามความเหมาะสม นั้น
๒. พอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามข้อ ๑
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาคพื้น ณ กวป.พอ.ตั้งแต่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 จากการที่มีผู้มารับบริการขอให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดในเดือน ต.ค. ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ต.ค. ถึง
พ.ย.๖๔ โดยของดการเข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๑๘ - ๒๖ ต.ค.๖๔ เนื่องจากมีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือน
เข้ารับราชการ ทอ.
๒.๒ ผู้ที่มีเดือนเกิดตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้เป็นปกติ
ภายในเดือนเกิด ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๖๓
๒.๓ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นสามารถให้บริการได้วันละ
๑๐๐ คน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
๒.๔ สามารถทำการนัดหมายการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นได้ที่
QR CODE ตามแนบ โดยผู้ที่ไม่มารับการตรวจตามวันที่นัดหมายจะต้องลงทะเบียนเพื่อรอรับการตรวจใหม่
ในวันถัดไป
๒.๕ ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ให้มารับการตรวจสุขภาพฯ ในปีงบประมาณ ๖๕ ในเดือนเกิดตามระเบียบที่
กำหนด
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ปชส.กวป.พอ. โทร.๒-๖๐๘๓, ๒-๔๘๓๒

ภารกิจหลักของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ อีกภารกิจหนึ่ง คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทา...
05/11/2021
แนะนำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ทอ..mp4

ภารกิจหลักของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ อีกภารกิจหนึ่ง คือ การให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ทอ. การทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นมี ๓ วิธี คือ การดันพื้น การลุกนั่ง และการวิ่งหรือการเดินในบุคลากรที่มีข้อจำกัด กวป.พอ.ได้จัดทำวิดิทัศน์นี้ขึ้น ซึ่งวิดิทัศน์นี้จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าที่ถูกต้องของ การดันพื้นและการลุกนั่ง สำหรับผู้หญิงและผู้ชาย
ดูผ่าน Youtube
https://youtu.be/uKPTslkosUo
ดูผ่านช่องทางอื่นๆ
https://drive.google.com/file/d/1oIkLjGu4NrOzWRfM_2MwVejetw2pCZrX/view

ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔                         ...
27/10/2021

ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔ คณก.สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของ พอ.
ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหารของ พอ.ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔ ส่งประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “อยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย ออกกำลังกายต้านโควิดกัน” (Fit at Home) ชิงเงินรางวัล ๔ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลขวัญใจชาวเฟส เงินสด ๒,๐๐๐ บาทสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้จากคิวอาร์โค้ด (ตามแนบ) ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ ที่ประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศผลรางวัลผ่าน Facebook กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔

ขอเชิญร่วมส่งประกวดผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔ คณก.สร้างเสริมสุขภาพกำลังพลของ พอ.
ขอเชิญ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหารของ พอ.ร่วมสนุกกับกิจกรรมวันสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ ปี ๖๔ ส่งประกวดคลิปวีดีโอรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ภายใต้หัวข้อ “อยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย ออกกำลังกายต้านโควิดกัน” (Fit at Home) ชิงเงินรางวัล ๔ รางวัล ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๕,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินสด ๔,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินสด ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลขวัญใจชาวเฟส เงินสด ๒,๐๐๐ บาทสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้จากคิวอาร์โค้ด (ตามแนบ) ได้ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๔ ที่ประชาสัมพันธ์ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประกาศผลรางวัลผ่าน Facebook กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ วันที่ ๒๔ พ.ย.๖๔

19/10/2021
“การล้างมือ” ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้มี “วันล้างมือโลก - Global Hand Washing Day...
19/10/2021

“การล้างมือ” ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้มี “วันล้างมือโลก - Global Hand Washing Day” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ ตุลาคมของทุกปี

“Seconds Save Lives - Clean Your Hands" เพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้
" ล้างมือกันเถอะ”คำขวัญเนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี ๒๕๖๔ จากองค์กรอนามัยโลก (WHO)

✳️ เพราะสุขอนามัยของมือเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนั้น เราจึงต้องใส่ใจสุขอนามัยของมือ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

✳️ ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

“การล้างมือ” ถือเป็นเรื่องสำคัญระดับโลก โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ กำหนดให้มี “วันล้างมือโลก - Global Hand Washing Day” ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๕ ตุลาคมของทุกปี

“Seconds Save Lives - Clean Your Hands" เพียงไม่กี่วินาทีก็สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้
" ล้างมือกันเถอะ”คำขวัญเนื่องในวันล้างมือโลก ประจำปี ๒๕๖๔ จากองค์กรอนามัยโลก (WHO)

✳️ เพราะสุขอนามัยของมือเรานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนั้น เราจึงต้องใส่ใจสุขอนามัยของมือ โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

✳️ ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓

ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนค่ะ
17/10/2021

ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนค่ะ

ประกาศเลื่อนวันฉีดวัคซีนค่ะ

ออกกำลังกายต้านโควิด-๑๙     “อยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย ออกกำลังกาย ต้านโควิดกัน”      ๕ กิจกรรม ออกกำลังกายง่าย ๆ ที...
12/10/2021

ออกกำลังกายต้านโควิด-๑๙
“อยู่บ้านไม่นิ่งดูดาย ออกกำลังกาย ต้านโควิดกัน”
๕ กิจกรรม ออกกำลังกายง่าย ๆ ที่บ้าน “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ได้แก่
✳️ ๑.เดินเร็ว หรือวิ่งเหยาะ ๆ วนไปรอบบ้าน
✳️ ๒.กระโดดเชือก ใช้พื้นที่น้อย เรียกเหงื่อได้อย่างดี
✳️ ๓.เต้นแอโรบิค เปิดคลิปเต้นตามความชอบได้ที่บ้าน
✳️ ๔.เล่นโยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียด
✳️ ๕.บอดี้เวท กิจกรรมสร้างความแ Bข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อและหัวใจ
✳️ ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร.๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗, ๒-๖๐๗๗ ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

"กองเวชศาสตร์ป้องกันเปิดบริการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วค่ะ"............................................เชิญท่านที่เกิดเดือนต...
08/10/2021

"กองเวชศาสตร์ป้องกันเปิดบริการตรวจสุขภาพประจำปีแล้วค่ะ"
............................................
เชิญท่านที่เกิดเดือนตุลาคมตรวจสุขภาพประจำปีได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่เกิดเดือนที่ผ่านมาแล้ว รอตรวจให้ตรงกับเดือนเกิดของท่านนะคะ

ด้วยความปรารถนาดีจาก กองเวชศาสตร์ป้องกันกรมแพทย์ทหารอากาศค่ะ 🌸

เรื่อง ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นเสนอ  นขต.ทอ.๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก...
08/10/2021

เรื่อง
ขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
เสนอ นขต.ทอ.
๑. ตามหนังสือ ศปม.ทอ.ด่วนมาก ที่ ศปม๔.๑/๑ ลง ๕ ต.ค.๖๔ เห็นสมควรผ่อนคลาย
มาตรการ และกำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๘ ในข้อที่ ๓.๔ การตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิด
สามารถดำเนินการได้ โดยให้ พอ.พิจารณาจัดทำมาตรการ และแนวทางดำเนินการให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ตามความเหมาะสม นั้น
๒. พอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ตามข้อ ๑
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งเปิดให้บริการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
ภาคพื้น ณ กวป.พอ.ตั้งแต่ ๑๑ ต.ค.๖๔ เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 จากการที่มีผู้มารับบริการขอให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ ผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นที่เกิดในเดือน ต.ค. ให้เข้ารับการตรวจ ระหว่าง ต.ค. ถึง
พ.ย.๖๔ โดยของดการเข้ารับการตรวจ ระหว่าง ๑๘ - ๒๖ ต.ค.๖๔ เนื่องจากมีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือน
เข้ารับราชการ ทอ.
๒.๒ ผู้ที่มีเดือนเกิดตั้งแต่เดือน พ.ย.เป็นต้นไป สามารถเข้ารับการตรวจได้เป็นปกติ
ภายในเดือนเกิด ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตรวจสุขภาพผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น พ.ศ.๒๕๖๓
๒.๓ การให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นสามารถให้บริการได้วันละ
๑๐๐ คน ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
๒.๔ สามารถทำการนัดหมายการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นได้ที่
QR CODE ตามแนบ โดยผู้ที่ไม่มารับการตรวจตามวันที่นัดหมายจะต้องลงทะเบียนเพื่อรอรับการตรวจใหม่
ในวันถัดไป
๒.๕ ผู้ที่ไม่ได้รับการตรวจสุขภาพตามวาระภายในเดือนเกิดสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคพื้น
ประจำปีงบประมาณ ๖๔ ให้มารับการตรวจสุขภาพฯ ในปีงบประมาณ ๖๕ ในเดือนเกิดตามระเบียบที่
กำหนด
๓. ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ น.อ.หญิง คมคาย กรีพานิช ประจำ พอ.โทร.๒-๖๐๘๓ หรือ
๒-๔๘๓๒ เป็นผู้ติดต่อประสานโดยตรง

Walk in วันที่ 4-8 ตุลาคม 64 ค่ะ
04/10/2021

Walk in วันที่ 4-8 ตุลาคม 64 ค่ะ

Walk in วันที่ 4-8 ตุลาคม 64 ค่ะ

เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือนเข้าบรรจุเป็นกำลังพลพิเศษ ในวันที่ ๑๘ - ๒๐, ๒๕ แ...
01/10/2021

เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือนเข้าบรรจุเป็นกำลังพลพิเศษ ในวันที่ ๑๘ - ๒๐, ๒๕ และ ๒๖ ต.ค.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
จึงของดการให้บริการการตรวจสุขภาพทุกภารกิจในวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประเมินผล กวป.พอ.เบอร์โทรศัพท์ ๒-๔๔๑๐, ๒-๒๖๐๐, ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๑๐, ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐

เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจตรวจบุคคลพลเรือนเข้าบรรจุเป็นกำลังพลพิเศษ ในวันที่ ๑๘ - ๒๐, ๒๕ และ ๒๖ ต.ค.๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐
จึงของดการให้บริการการตรวจสุขภาพทุกภารกิจในวันและเวลาดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ห้องประเมินผล กวป.พอ.เบอร์โทรศัพท์ ๒-๔๔๑๐, ๒-๒๖๐๐, ๐ ๒๕๓๔ ๔๔๑๐, ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐

เริ่ม 1 ต.ค.64 ค่ะ
30/09/2021

เริ่ม 1 ต.ค.64 ค่ะ

นอ.หญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กร กวป.พอ.พร้อ...
30/09/2021

นอ.หญิง พันธิภา วิวัฒนขจรสุข ผู้อำนวยการกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กร กวป.พอ.พร้อมคณะฯ ได้นำเสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้จำนวน ๑๒ ลังและเงินจำนวน ๔,๕๐๐ บาท ร่วมบริจาคเนื่องในกิจกรรม"กวป.พอ.จิตอาสา ช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก บ้านพักฉุกเฉินดอนเมือง" ณ "สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙๐๐
พร้อมกันนี้ได้ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์งานฝีมือของสมาชิก บ้านพักฉุกเฉินอีกด้วย

27 ก.ย.-1 ต.ค.64 ค่ะ
27/09/2021

27 ก.ย.-1 ต.ค.64 ค่ะ

27 ก.ย.-1 ต.ค.64 ค่ะ

ศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้ค่ะ
23/09/2021

ศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้ค่ะ

ศุกร์ที่ 24 กันยายนนี้ค่ะ

✳️ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายง่าย ๆที่บ้าน “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ต้านโรคโควิด-๑๙                      ...
23/09/2021

✳️ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายง่าย ๆที่บ้าน “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ต้านโรคโควิด-๑๙ ✳️ จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอยู่บ้าน หรือ Work From Home มากขึ้น โอกาสออกกำลังกายนอกบ้านก็เป็นไปได้ค่อนข้างยาก อาจส่งผลทำให้ภูมิต้านทานลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ อย่างไรก็ตามการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายก็ยังมีความจำเป็นโดยเฉพาะระหว่างที่อยู่บ้าน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ แต่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้
✅ วันนี้เราจะมาแนะนำ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายที่บ้านแบบง่าย ๆซึ่งทำได้โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านดังนี้
๑. เดินเร็ว หรือวิ่งเหยาะ ๆวนไปรอบบ้าน
๒. กระโดดเชือก ใช้พื้นที่น้อย เรียกเหงื่อได้อย่างดี
๓. เต้นแอโรบิก เปิดคลิปเต้นตามความชอบได้ที่บ้าน
๔. เล่นโยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียด
๕. บอดี้เวท กิจกรรมสร้างความแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อ และหัวใจ
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗, ๒-๖๐๗๗
:[email protected]
ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

✳️ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายง่าย ๆที่บ้าน “เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน” ต้านโรคโควิด-๑๙ ✳️ จากสถานการณ์โควิด-๑๙ ระบาด ทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องเปลี่ยนมาใช้ชีวิตอยู่บ้าน หรือ Work From Home มากขึ้น โอกาสออกกำลังกายนอกบ้านก็เป็นไปได้ค่อนข้างยาก อาจส่งผลทำให้ภูมิต้านทานลดลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ อย่างไรก็ตามการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายก็ยังมีความจำเป็นโดยเฉพาะระหว่างที่อยู่บ้าน ซึ่งอาจมีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ แต่ใช่ว่าจะไม่สามารถทำได้
✅ วันนี้เราจะมาแนะนำ ๕ กิจกรรมออกกำลังกายที่บ้านแบบง่าย ๆซึ่งทำได้โดยไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านดังนี้
๑. เดินเร็ว หรือวิ่งเหยาะ ๆวนไปรอบบ้าน
๒. กระโดดเชือก ใช้พื้นที่น้อย เรียกเหงื่อได้อย่างดี
๓. เต้นแอโรบิก เปิดคลิปเต้นตามความชอบได้ที่บ้าน
๔. เล่นโยคะ ยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายความเครียด
๕. บอดี้เวท กิจกรรมสร้างความแข็งแรงทั้งกล้ามเนื้อ และหัวใจ
ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ๐ ๒๕๓๔ ๖๐๗๗, ๒-๖๐๗๗
:[email protected]
ที่มา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วิธีใช้ไม้พันสำลี Swab อย่างถูกวิธี สำหรับตรวจ Antigen Test Kit ๑. นั่งศีรษะตรง ไม้ต้องเงยหรือก้ม ๒. แหย่ไม้พันสำลี ไปตา...
17/09/2021

วิธีใช้ไม้พันสำลี Swab อย่างถูกวิธี สำหรับตรวจ Antigen Test Kit
๑. นั่งศีรษะตรง ไม้ต้องเงยหรือก้ม
๒. แหย่ไม้พันสำลี ไปตามแนวของฐานจมูก หรือแนวขนานกับเพดานปาก จนรู้สึกว่าชนกับส่วนหลังของโพรงจมูก
๓. ความลึกจากปลายจมูกถึงหน้าใบหู ประมาณ ๒ เซนติเมตร
๔. ค้างไม้พันสำลีไว้ ๕ วินาที และหมุนประมาณ ๕ รอบ

ข้อควรระวัง
❌ ไม่แหย่ไม้พันสำลีขึ้นไปตามดั้งจมูก
❌ ไม่ดันไม้พันสำลี เมื่อรู้สึกว่าชนกับสิ่งกีดขวาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

วิธีใช้ไม้พันสำลี Swab อย่างถูกวิธี สำหรับตรวจ Antigen Test Kit
๑. นั่งศีรษะตรง ไม้ต้องเงยหรือก้ม
๒. แหย่ไม้พันสำลี ไปตามแนวของฐานจมูก หรือแนวขนานกับเพดานปาก จนรู้สึกว่าชนกับส่วนหลังของโพรงจมูก
๓. ความลึกจากปลายจมูกถึงหน้าใบหู ประมาณ ๒ เซนติเมตร
๔. ค้างไม้พันสำลีไว้ ๕ วินาที และหมุนประมาณ ๕ รอบ

ข้อควรระวัง
❌ ไม่แหย่ไม้พันสำลีขึ้นไปตามดั้งจมูก
❌ ไม่ดันไม้พันสำลี เมื่อรู้สึกว่าชนกับสิ่งกีดขวาง

ด้วยความปรารถนาดีจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ
โทร.๒-๕๕๑๓, ๐ ๒๕๓๔ ๕๕๑๓ ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

ที่อยู่

171 ถนน พหลโยธิน
Bangkok
10220

รถเมล์สาย 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543, 34, 39, 114, 185, 503, 520, 522, 543.

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อ 9 พ.ย. 2491 กองเสนารักษ์ทหารอากาศได้เลื่อนฐานะเป็นกรมแพทย์ทหารอากาศ มีนายแพทย์ใหญ่ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมีหน่วยขึ้นตรง 6 หน่วย และก่อกำเนิดกองการแพทย์สุขาภิบาลขึ้นในแผนกที่ 1 ต่อมาเมื่อ 24 ธ.ค. 2495 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงอัตรากำลังพล และ ส่วนราชการ ออกเป็นสามหน่วย ซึ่งในปีนี้มี แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และงานบริการแพทย์ทหารอากาศเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 1 ม.ค. 2498 มีการปรับปรุงส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ กรมแพทย์ทหารอากาศได้เปลี่ยนชื่อ กองสุขาภิบาลและอนามัย เป็นกองการสุขศาสตร์ มีหัวหน้ากองเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 มีการปรับปรุงและยกฐานะหัวหน้ากองขึ้นเป็นผู้อำนวยการกอง และกองสุขศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นกองเวชศาสตร์ป้องกันพร้อมทั้งได้ย้ายมาอาคารหลังปัจจุบันตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นไป

เบอร์โทรศัพท์

025346083

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เดือนนี้ ห้องตรวจโรคประจำปีข้าราชการทอ.เปิดทำการหรือเปล่าครัับผม
ห้องเวชระเบียน กองเวชศาสตร์ป้องกัน ทำงานได้ช้ามาก เห็นเจ้าหน้าที่ในห้องบัตรมีมากมาย แต่กลับทำงานล่าช้า วันนี้คนมารอรับบริการไม่เยอะ แต่รอบัตร นานกว่า 20 นาที บางคนมาที่หลังได้บัตรก่อน ควรปรับปรุงการให้บริการด้วย!!!!! แปลกมากที่แผนกอื่นกลับไม่มีปัญหา ขอชื่นชมแผนกอื่นๆทุกแผนก ว่าทำงานได้รวดเร็วเป็นระบบมาก ประทับใจ ยกเว้น!!!ห้องเวชระเบียน