Prb-skill development

Prb-skill development สื่อการสอนออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
prb-skill development ระบบ e-Service

เปิดเหมือนปกติ

ขอเชิญรวมตอบแบบสอบถาม เรื่องการฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ https://docs.google.com/forms/d/1vD3VFGNS-CkRFTKAGxbi5YXynptpR-E0...
03/03/2021

ขอเชิญรวมตอบแบบสอบถาม เรื่องการฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ
https://docs.google.com/forms/d/1vD3VFGNS-CkRFTKAGxbi5YXynptpR-E0GtVirXdU6Z8/viewform?edit_requested=true

ขอเชิญรวมตอบแบบสอบถาม เรื่องการฝึกอบรมสถานประกอบกิจการ
https://docs.google.com/forms/d/1vD3VFGNS-CkRFTKAGxbi5YXynptpR-E0GtVirXdU6Z8/viewform?edit_requested=true

30/09/2020

เรียนสถานประกอบกิจการทุกแห่ง โปรดทราบ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สถานประกอบกิจการทุกแห่งสามารถพิมพ์หนังสือรับรองได้ด้วยตนเอง
และในการบันทึกข้อมูลการอบรมในระบบ e-Service ขอให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบคือ หลักสูตร ระยะเวลา และจำนวนผู้เข้าอบรม ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และหากมีค่าใช้จ่ายในการอบรมขอให้แนบสำเนาค่าใช้จ่ายที่รับรองโดยผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ และแนบให้ถูกต้อง
เนื่องจากหากหนังสือรับรองที่นายทะเบียนได้อนุมัติไปแล้ว สถานประกอบกิจการไม่เห็นด้วย จะต้องทำการอุทธรณ์และอาจมีระยะเวลาในการแก้ไข

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

14/09/2020

สถานประกอบกิจการทุกแห่งโปรดทราบ
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563
หนังสือรับรองหลักสูตรจะปรับเปลี่ยนเป็นระบบดิจิทัล เมื่อนายทะเบียนอนุมัติ ท่านสามารถพิมพ์หนังสือรับรองได้ด้วยตนเองโดยจะมีลายเซ็นผู้อำนวยการปรากฎ และสามารถนำไปใช้แนบลดหย่อนค่าใช้จ่ายกับสรรพากรได้ตามปกติค่ะ
จะเป็นการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกให้กับสถานประกอบกิจการในการเดินทางมารับหนังสือรับรอง ค่ะ
โดยท่านสามารถสั่งพิมพ์ ได้เมื่อสถานะ..อนุมัติ เท่านั้น

01/09/2020

ในปี 2563 ได้มีมาตรการเยียวยา ลดสัดส่วนการฝึกอบรมจาก 50 % เหลือ 10%
และเนื่องจากประกาศรับรองหลักสูตร online ไม่น่าจะประกาศใช้ได้ทันในปี 2563 นี้ จึงขอให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งเร่งดำเนินการอบรมในรูปแบบ classroom ให้ครบตามสัดส่วน และขอให้เสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2563
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอสารเพื่อใช้ในงาน พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (www.dsd.go.th/sdpaa) หรือช่องทาง...
10/07/2020

แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอสารเพื่อใช้ในงาน พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (www.dsd.go.th/sdpaa) หรือช่องทางตรงที่(http://www.dsd.go.th/sdpaa/Region/Doc_ShowDetails/13004)

ขอให้สถานประกอบกิจการทุกแห่ง กรุณาใส่จำนวนพนักงานให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องครบถ้วนทุกสาขา ทั้งนี้ หากการใส่ข้อมูลผิดพลาด...
08/07/2020

ขอให้สถานประกอบกิจการทุกแห่ง กรุณาใส่จำนวนพนักงานให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้องครบถ้วนทุกสาขา ทั้งนี้ หากการใส่ข้อมูลผิดพลาดจะมีผลให้การประมวลผลข้อมูลผิด และส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสถานประกอบกิจการที่อบรมครบตามเกณฑ์ที่ได้รับเงินช่วยเหลือ กรณีอบรมเกิน 70%

แจ้งปรับแก้ไขแบบหนังสือรับรอง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายกรมสรรพากร ให้ระบุในส่วนของวันที่เริ่มต้นฝึกอบรมและวันเสร็จสิ้นกา...
25/06/2020

แจ้งปรับแก้ไขแบบหนังสือรับรอง เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายกรมสรรพากร ให้ระบุในส่วนของวันที่เริ่มต้นฝึกอบรมและวันเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เพื่อใช้ในการพิจารณารอบระยะเวลาบัญชีของผู้ประกอบกิจการ เนื่องจากรายจ่ายในรอบปีภาษีที่เกิดขึ้นของสถานประกอบกิจการไม่ตรงกับรอบปีปฏิทินในการรับรองหลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ได้หารือเจ้าหน้าที่สรรพากรแล้วในประเด็นนี้ จะสามารถใช้ได้แค่ทางเดียวนะคะ ไม่สามารถใช้ควบทั้ง 2 ประมวลค่ะหักค่าใช้จ่ายได้...
24/06/2020
ราชกิจจาฯประกาศแล้ว! ยกเว้นภาษีเงินได้ "จัดอบรมสัมมนา-นำเที่ยว"ในประเทศ

ได้หารือเจ้าหน้าที่สรรพากรแล้วในประเด็นนี้ จะสามารถใช้ได้แค่ทางเดียวนะคะ ไม่สามารถใช้ควบทั้ง 2 ประมวลค่ะ

หักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มอีก 1 เท่า สำหรับใช้จ่ายในการอบรมสัมมนาภายในประเทศระหว่าง 1 ม.ค.63 - 31 ธ.ค. 63

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 697) พ.ศ.2563

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ โดยที่เป็นการสมควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้บริการธุรกิจการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้จัดให้มีการอบรมสัมมนาภายในประเทศให้แก่ลูกจ้าง สำหรับเงินได้เป็นจำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป เป็นค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่ง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรมสัมมนา หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เพื่อการอบรมสัมมนาดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

https://www.prachachat.net/finance/news-480839

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการย...

15/06/2020

เรียน สถานประกอบกิจการทุกแห่ง
เนื่องจากสถานประกอบกิจการเป็นจำนวนมากได้หารือแนวทางในการรับรองหลักสูตร online
กรมพัฒนาฝีมืออยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแนวทางการรับรองหลักสูตร online ซึ่งจะต้องผ่านการกลั่นกรองและลงมติจากคณะกรรมการ จนถึงกระบวนการยกร่างให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร ซึ่งหากแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบ และขอให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งติดตามข่าวเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ในช่องทางนี้ ค่ะ

09/06/2020

เรียน สถานประกอบกิจการทุกแห่ง
กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานขอตอบแนวทางการพิจารณาเกี่ยวกับการสัมมนา " การสร้างสุขภาวะองค์กร"
เนื่องจาก พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 20 เป็นกระบวนการฝึกอบรมโดยมีแนวพิจารณาหลักสูตรต้องสอดคล้องกับประเภทของกิจการ และหลักสูตรต้องสอดคล้องกับสมรรถนะ หรือตำแหน่งงาน
ดังนั้น หลักสูตรนี้ หากส่งขอรับรองหลักสูตรกับกรมพัฒน์ จนท.กรมพัฒน์จะพิจารณาประเภทสถานประกอบกิจการ และตำแหน่งงานผู้เข้าอบรม หากไม่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจะไม่สามารถพิจารณารับรองได้ค่ะ

หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
05/06/2020

หลักสูตร พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

มาตรการที่ 3 ออกมาแล้วสำหรับ มาตรการช่วยเหลือ สปก.จากสถานะการไวรัส โควิด 19 (3 มาตรการ) 1.มาตรการลดสัดส่วนการฝึกอบรม จาก...
07/05/2020

มาตรการที่ 3 ออกมาแล้วสำหรับ มาตรการช่วยเหลือ สปก.จากสถานะการไวรัส โควิด 19 (3 มาตรการ)
1.มาตรการลดสัดส่วนการฝึกอบรม จาก 50% เป็น 10%
2.ขยายระยะเวลาการส่งหลักสูตรจากเดิม 60 วัน เป็น 120 วัน
3.ขยายระยะเวลาในการส่ง สท.2 (แบบแสดงการส่งเงินสมทบ ปี พ.ศ. 2562 จากเดือนมีนาคม 2563 เป็น ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 (แต่ก็ไม่ควรดำเนินการแบบกระชั้นชิดนะครับ)

Prb-skill development's cover photo
30/04/2020

Prb-skill development's cover photo

เรื่อง ฝึกเตรียมเข้าทำงาน
27/04/2020

เรื่อง ฝึกเตรียมเข้าทำงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน1.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดท...
27/04/2020

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
1.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ สำหรับปี พ.ศ. 2563 (กรณีขยายระยะเวลาจากเดิม 60 วัน เป็น 120 วัน)
2.เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ประกอบกิจการที่ไม่ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับปี พ.ศ. 2563 (กรณีปรับลดการฝึกอบรมของจำนวนลูกจ้าง จากเดิม 50% เป็นเหลือ 10%)

24/04/2020

การจัดอบรมหลักสูตรที่จัดโดยให้พนักงานทุกคนเข้าอบรม เช่น positive thinking, 5 ส, creative and practical problem solving ฯลฯ
มีแนวโน้มที่จะไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสมรรถนะของงานในหน้าที่โดยตรง
เพราะฉะนั้น ขอให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งจัดทำหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
1. หลักสูตรสอดคล้องกับประเภทกิจการ
2. ตำแหน่งงานสอดคล้องกับหลักสูตร (ดูจาก job description)

หากมีกรณีสงสัย ขอให้สอบถามในโพสต์เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้คำแนะนำ ก่อนที่ท่านจะจัดการอบรม
เนื่องจากในปีที่ผ่านมา พบว่าสถานประกอบกิจการหลายแห่งไม่ได้รับการพิจารณารับรองหลักสูตร มีผลให้ต้องจ่ายเงินสมทบ

มาตรการเยียวยาสำหรับการอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545
03/04/2020

มาตรการเยียวยาสำหรับการอบรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545

เรียน สถานประกอบกิจการทุกแห่ง ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุณาบันทึกข้อมูล สท.2 ลงในระบบ (ด่วน) ...
11/03/2020

เรียน สถานประกอบกิจการทุกแห่ง ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรุณาบันทึกข้อมูล สท.2 ลงในระบบ (ด่วน) ผ่านช่องทางตามตัวอย่างขั้นตอนที่ถูกต้อง

แบบฟอร์มแบบแสดงจ่ายเงินสมทบประจำปี
11/03/2020

แบบฟอร์มแบบแสดงจ่ายเงินสมทบประจำปี

03/03/2020

สิทธิประโยชน์ที่สถานประกอบกิจการควรทราบ
😊 สถานประกอบกิจการที่อบรมลูกจ้างของตนเองเกิน 70 % ท่านทราบหรือไม่ว่าสถานประกอบกิจการของท่านมีสิทธิรับเงินกองทุนจากกรณีดังกล่าว หัวละ 200 บาท ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ที่ 71 เป็นต้นไป
ตัวอย่าง
หากสถานประกอบกิจการของท่านมีจำนวนลูกจ้าง 100 คน ท่านอบรมลูกจ้างตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด 50 คน ท่านมิต้องจ่ายเงินสมทบในปีนั้นๆ และหากท่านอบรมลูกจ้างได้ถึง 90 คนโดยรายชื่อไม่ซ้ำกัน ท่านสามารถขอรับเงินอุดหนุนจำนวน 200 บาทต่อหัว ตั้งแต่คนที่ 71- คนที่ 90
(19 หัว* 200 บาท)

03/03/2020

หากสถานประกอบกิจการของท่านอบรมไม่ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนดและจะต้องจ่ายเงินสมทบ
🥺 ขอให้สถานประกอบกิจการของท่านจ่ายเงินสมทบภายใน 31 มีนาคม ในปีถัดจากการอบรม เช่นการอบรมในปี 2562 จะต้องประเมินเงินสมทบประจำปี 2562 ภายใน 31 มีนาคม 2563
🤓 สถานประกอบกิจการของท่านมีสิทธิได้รับเงินคืน 10% จากยอดเงินสมทบที่ได้จ่ายไป โดยต้องมีเงื่อนไข 2 ข้อ ดังนี้
😁😊 จ่ายเงินสมทบทันภายใน 31 มีนาคม ในปีถัดจากปีอบรม
😋😛 ปีต่อมาสถานประกอบกิจการท่านจัดการอบรมได้ครบตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด 50 % 🙄

ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ใส่ข้อมูลจำนวนพนักงาน โดยการใส่ข้อมูลมีวิธีการ ดังนี้1. ใส่จำนวน พนง. ตามจำนวนที่ปร...
25/02/2020

ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ใส่ข้อมูลจำนวนพนักงาน โดยการใส่ข้อมูลมีวิธีการ ดังนี้

1. ใส่จำนวน พนง. ตามจำนวนที่ปรากฏใน สปส.1-10 ส่วนที่ 1

2. หากสถานประกอบกิจการมีการแยกส่งประกันสังคม ท่านจะต้องนำจำนวน พนง.ทุกสาขา ใส่ให้ครบ และรวบรวม สำเนา สปส.1-10 ส่วนที่ 1 ให้ครบทุกสาขา เพื่อใช้แนบส่งในช่วงการประเมินเงินสมทบประจำปี (ม.ค.- มี.ค. 64)

3. ตารางนี้ มีความสำคัญต่อการติดตามงาน การคัดกรองสถานประกอบกิจการที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ อุดหนุน (กรณีอบรมเกิน 70% ได้รับเงินคืนหัวละ 200 บาท)

4. เป็นการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้ประกอบกิจการ ซึ่งตารางนี้ จะประมวลผล คัดกรอง ตัดจำนวนซ้ำ เพื่อให้สถานประกอบกิจการทราบผลการดำเนินงานของตนเอง

จึงขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสถานประกอบกิจการของท่าน

Untitled Album
19/02/2020

Untitled Album

การใส่ค่าคะแนนประเมิน แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมGeneric8, แบบติดตามผลสัมฤทธิในการอบรม
17/02/2020

การใส่ค่าคะแนนประเมิน แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมGeneric8,
แบบติดตามผลสัมฤทธิในการอบรม

15/02/2020

สถานประกอบกิจการทุกแห่ง โปรดทราบ
เพจนี้จะเป็นช่องทางในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
1.กฎหมาย และระเบียบ พ.ร.บ.ที่ท่านควรทราบ
2.การบันทึกข้อมูลผลการอบรมลงในระบบ e-Service อย่างถูกต้อง
3.กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ข้อ 6. และ ข้อ 7.

ทั้งนี้ การสร้างช่องทางสื่อการสอน สำหรับสถานประกอบกิจการในช่องทางนี้ จะเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยเหลือ สนับสนุนด้านข้อมูล เพื่อให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งสามารถดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ได้อย่างถูกต้อง

กองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
กลุ่มงานส่งเสริมและรับรองสิทธิประโยชน์

ที่อยู่

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง
Bangkok
10400

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Prb-skill developmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Prb-skill development:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด