คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต คณะวนศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีปณิธานที่มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ความสามารถในศาสตร์ด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ทั้งกอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งมีความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและเป็นผู้ชี้นำทิศทางวิชาการป่าไม้แก่สังคม

เปิดเหมือนปกติ

10/09/2021

โครงการวนศาสตร์เราไม่ทิ้งกัน

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
10/09/2021

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564

คณะวนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับรศ.ดร.ประทีป ด้วงแค ที่ได้รับการจัดลำดับนักวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ปร...
10/09/2021

คณะวนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ที่ได้รับการจัดลำดับนักวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประจำปี 2021

รายละเอียด >>
https://www.adscientificindex.com/index.php?con=Asia&tit=Natural+Sciences&q=Kasetsart

คณะวนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.ประทีป ด้วงแค
ที่ได้รับการจัดลำดับนักวิทยาศาสตร์แห่งเอเชีย สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ประจำปี 2021

รายละเอียด >>
https://www.adscientificindex.com/index.php?con=Asia&tit=Natural+Sciences&q=Kasetsart

คณะวนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ- ศ.ดร.ดอกรัก มารอด - รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวงที่ได้รับการจัดลำดับเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์สา...
09/09/2021

คณะวนศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
- ศ.ดร.ดอกรัก มารอด
- รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
ที่ได้รับการจัดลำดับเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์สาขาการเกษตรและป่าไม้แห่งเอเชีย

รายละเอียดเพิ่มเติม >> https://www.adscientificindex.com/index.php?con=Asia&tit=Agriculture+%26+Forestry&q=Kasetsar

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
09/09/2021

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
07/09/2021

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
07/09/2021

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับความช่วยเหลือให้ยืมคอมพิวเตอร์ Notebook รอบที่ 2http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/n...
06/09/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับความช่วยเหลือให้ยืมคอมพิวเตอร์ Notebook รอบที่ 2
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/newsdetail.php?newsid=1189

ให้นิสิตดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับทราบเงื่อนไข และนัดหมายรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาได้รับความช่วยเหลือให้ยืมคอมพิวเตอร์ Notebook รอบที่ 2
http://www.forest.ku.ac.th/webdev3/newsdetail.php?newsid=1189

ให้นิสิตดำเนินการกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อรับทราบเงื่อนไข และนัดหมายรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
06/09/2021

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
06/09/2021

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์มาตรการผ่อนคลายให้นิสิตเข้า-ออกพื้นที่คณะวนศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564

คณะวนศาสตร์ได้จัดแนวทางผ่อนคลายและเปิดพื้นที่ภายในคณะบางส่วนเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้ามาพบปะกัน ลดภาวะความตึงเครียดในรู...
02/09/2021

คณะวนศาสตร์ได้จัดแนวทางผ่อนคลายและเปิดพื้นที่ภายในคณะบางส่วนเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้ามาพบปะกัน ลดภาวะความตึงเครียดในรูปแบบ bubble and seal โดยคณะฯจัดให้มีการกำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ จำกัดบริเวณพื้นที่ให้บริการ มาตรการการจัดการและป้องกันที่ยังคงระดับความเข้มข้นของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มศักยภาพ

โดยพื้นที่ให้บริการดังกล่าวเป็นพื้นที่มีการถ่ายเทอากาศสะดวก และจัดให้มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น พัดลม แอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกวัน และมีเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแล

คณะวนศาสตร์ได้จัดแนวทางผ่อนคลายและเปิดพื้นที่ภายในคณะบางส่วนเพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้ามาพบปะกัน ลดภาวะความตึงเครียดในรูปแบบ bubble and seal โดยคณะฯจัดให้มีการกำหนดจำนวนผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ จำกัดบริเวณพื้นที่ให้บริการ มาตรการการจัดการและป้องกันที่ยังคงระดับความเข้มข้นของการป้องกันการระบาดของโควิด-19 อย่างเต็มศักยภาพ

โดยพื้นที่ให้บริการดังกล่าวเป็นพื้นที่มีการถ่ายเทอากาศสะดวก และจัดให้มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ไม่ว่าจะเป็น พัดลม แอลกอฮอล์เจล การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากาก วัดอุณหภูมิ การฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดทุกวัน และมีเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแล

รายงานการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2564
02/09/2021

รายงานการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2564

รายงานการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564

ลิงก์ดาวน์โหลด : https://conference.forest.ku.ac.th/2020/%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b9%84/

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564ในวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564เวลา 10.00-12.00 น.รูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook ...
31/08/2021

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

รูปแบบออนไลน์ผ่าน
Facebook live "คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" และโปรแกรม Cisco Webex Meeting "https://bit.ly/kuff-rt-2564"

ขอเชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564
ในวันพุธที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
เวลา 10.00-12.00 น.

รูปแบบออนไลน์ผ่าน
Facebook live "คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์" และโปรแกรม Cisco Webex Meeting "https://bit.ly/kuff-rt-2564"

📍แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ยืมโน้ตบุ๊กคณะวนศาสตร์ ให้นิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบ...
30/08/2021

📍แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ยืมโน้ตบุ๊กคณะวนศาสตร์ ให้นิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍หมดเขตวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง หากมีจำนวนผู้ประสงค์ยืมมากกว่าจำนวนคอมพิวเตอร์ จะใช้ข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ ในการพิจารณาความเหมาะสม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHow-WSoaiPv3tdnTJhoQzDrKDLVkWXKxMyIRMHKM14nPcLw/viewform

📍แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ยืมโน้ตบุ๊กคณะวนศาสตร์ ให้นิสิตที่ได้รับความเดือดร้อนสำหรับการเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
📍หมดเขตวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564

หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ตามความเป็นจริง หากมีจำนวนผู้ประสงค์ยืมมากกว่าจำนวนคอมพิวเตอร์ จะใช้ข้อมูลตามแบบฟอร์มนี้ ในการพิจารณาความเหมาะสม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHow-WSoaiPv3tdnTJhoQzDrKDLVkWXKxMyIRMHKM14nPcLw/viewform

ซิมการ์ดสำหรับอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการสอบนิสิตทุกคนสามารถขอรับได้ ดูรายละเอียดได้ทางลิงค์ด้านล่างhttps://re...
30/08/2021

ซิมการ์ดสำหรับอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการสอบ
นิสิตทุกคนสามารถขอรับได้ ดูรายละเอียดได้ทางลิงค์ด้านล่าง
https://registrar.ku.ac.th/sim-for-nisit-2021

ซิมการ์ดสำหรับอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนและการสอบ
นิสิตทุกคนสามารถขอรับได้ ดูรายละเอียดได้ทางลิงค์ด้านล่าง
https://registrar.ku.ac.th/sim-for-nisit-2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.น...
28/08/2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.น...
25/08/2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "เคล็ดลับพิชิตทุนเรียนต่อต่างประเทศ แบบเด็กวนศาสตร์"วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 14:00-16:30 น. ท...
25/08/2021

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "เคล็ดลับพิชิตทุนเรียนต่อต่างประเทศ แบบเด็กวนศาสตร์"

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 14:00-16:30 น.
ทาง Cisco WebEx และ Facebook live คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียน: https://cutt.ly/GWqxYqL

ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "เคล็ดลับพิชิตทุนเรียนต่อต่างประเทศ แบบเด็กวนศาสตร์"

วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 14:00-16:30 น.
ทาง Cisco WebEx และ Facebook live คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงทะเบียน: https://cutt.ly/GWqxYqL

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.น...
24/08/2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเวทีรับฟังความเห็น “Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและค...
24/08/2021

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเวทีรับฟังความเห็น “Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี 2565” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพในปี 2565 รองรับความต้องการกำลังคนเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านการประชุมออนไลน์

ทั้งนี้คณะวนศาสตร์แสดงความพร้อมร่วมผลักดันให้เกิดการรับรองรุกขกร รวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่สีเขียว นักจัดการไม้ขุดล้อม และผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาไม้เศรษฐกิจ และไม้เพื่อการอนุรักษ์ ที่ควรมีการรับรองในอาชีพ

แหล่งข่าว: https://mgronline.com/politics/detail/9640000074708

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. เปิดเวทีรับฟังความเห็น “Stakeholder Engagement กับการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปี 2565” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพในปี 2565 รองรับความต้องการกำลังคนเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ผ่านการประชุมออนไลน์

ทั้งนี้คณะวนศาสตร์แสดงความพร้อมร่วมผลักดันให้เกิดการรับรองรุกขกร รวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพื้นที่สีเขียว นักจัดการไม้ขุดล้อม และผู้ปฏิบัติงานบนต้นไม้ ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาไม้เศรษฐกิจ และไม้เพื่อการอนุรักษ์ ที่ควรมีการรับรองในอาชีพ

แหล่งข่าว: https://mgronline.com/politics/detail/9640000074708

รู้หรือไม่ คณะวนศาสตร์มีสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์มากถึง 8 แห่ง ครอบคลุมที่ใดบ้าง ไปดูกัน >> https://bit.ly/3ylolVn
23/08/2021

รู้หรือไม่ คณะวนศาสตร์มีสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์มากถึง 8 แห่ง ครอบคลุมที่ใดบ้าง ไปดูกัน >> https://bit.ly/3ylolVn

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.น...
23/08/2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.น...
22/08/2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.น...
21/08/2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2564

คณะวนศาสตร์ได้มีแนวทางช่วยเหลือบุคลากรคณะวนศาสตร์ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2...
20/08/2021

คณะวนศาสตร์ได้มีแนวทางช่วยเหลือบุคลากรคณะวนศาสตร์ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการมอบเงินช่วยเหลือ อันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ดังกล่าว และเป็นไปตามโครงการวนศาสตร์ไม่ทิ้งกันฯ โดยให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อน จำนวน 40 ราย

Forestry for all, Together WE Grow
ขอขอบคุณทุก ๆ น้ำใจที่มีต่อบุคลากรวนศาสตร์

ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
คณบดีคณะวนศาสตร์

คณะวนศาสตร์ได้มีแนวทางช่วยเหลือบุคลากรคณะวนศาสตร์ผู้ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีการมอบเงินช่วยเหลือ อันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในสถานการณ์ดังกล่าว และเป็นไปตามโครงการวนศาสตร์ไม่ทิ้งกันฯ โดยให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรที่ได้รับผลกระทบและมีความเดือดร้อน จำนวน 40 ราย

Forestry for all, Together WE Grow
ขอขอบคุณทุก ๆ น้ำใจที่มีต่อบุคลากรวนศาสตร์

ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
คณบดีคณะวนศาสตร์

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.น...
20/08/2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

ขอเชิญชวนร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวนศาสตร์ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ New Normal ผ่าน >> https://eng.forest.ku....
20/08/2021

ขอเชิญชวนร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวนศาสตร์ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ New Normal ผ่าน >> https://eng.forest.ku.ac.th/faculty/retirement/

พัฒนาโดย ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง

ขอเชิญชวนร่วมแสดงมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการคณะวนศาสตร์ ประจำปี 2564 ในรูปแบบ New Normal ผ่าน >> https://eng.forest.ku.ac.th/faculty/retirement/

พัฒนาโดย ดร.ชาคริต ณ ตะกั่วทุ่ง

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.น...
19/08/2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

19/08/2021
การเสวนาวิชาการ “การพัฒนานวัตกรรมงานป่าไม้”

🔴 LIVE เวทีแลกเปลี่ยนมุมมองวิชาการ เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมงานป่าไม้" วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30-16.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex และ Facebook live

ลิงก์สำหรับเข้าร่วมประชุมผ่าน Cisco Webex:
https://ku-edu.webex.com/ku-edu/e.php...
Meeting No. 170 092 4823
Password: ZJkE4aWmY23

รายงานสถานการณ์โควิด-19 ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.น...
18/08/2021

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

รายงานสถานการณ์โควิด-19
ศูนย์พักคอยเพื่อคัดกรองผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ณ สถานีวิจัยและฝึกวนศาสตร์วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2564

การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้
18/08/2021

การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้

การพัฒนาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้

ป่าไม้ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกและช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions และ Climate Neutrality โดยป่าไม้จะทำหน้าที่ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงและเปลี่ยนเป็นคาร์บอนที่กักเก็บอยู่ในเนื้อไม้ TGO ให้ความสำคัญและสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย ผ่านโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย หรือ T-VER โดยโครงการ T-VER ที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ มี 2 ประเภท คือ การปลูกป่า/ต้นไม้ และการอนุรักษ์/ฟื้นฟูป่า

สามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการพัฒนาโครงการ T-VER ได้ที่ https://bit.ly/3yWMaDP

ในการพัฒนาโครงการ T-VER ผู้พัฒนาโครงการจะต้องใช้ ระเบียบวิธีลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (T-VER Methodology) ซึ่งพัฒนาโดย TGO ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกของโครงการ เพื่อประกอบการประเมินศักยภาพการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก รวมถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ขอรับรอง
สำหรับระเบียบวิธีฯสำหรับป่าไม้และพื้นที่สีเขียวที่ TGO ได้พัฒนา มี 3 ระเบียบวิธี คือ

🌳 T-VER-METH-FOR-01: การปลูกป่าอย่างยั่งยืน (Sustainable Forestation)

🌳 T-VER-METH-FOR-02: การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่าและการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในระดับโครงการ Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation and Enhancing Carbon Sequestration in Forest Area Project Level P-REDD+

🌳 T-VER-METH-FOR-03: การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ (Large Scale Sustainable Forestation Project)

สามารถ Download เอกสาร T-VER Methodology ได้ที่ https://bit.ly/3sm5tnu

นอกจากนี้ TGO ได้พัฒนาเครื่องมือการคำนวณ (Tools) และข้อมูลประกอบการคำนวณ สำหรับป่าไม้และพื้นที่สีเขียว สามารถ Download ได้ที่ https://bit.ly/3gaaKKa

จากสถิติโครงการ T-VER สำหรับป่าไม้และพื้นที่สีเขียว (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) พบว่ามีโครงการที่ขึ้นทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ โดยมีศักยภาพการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก 335,492 tCO2eq/year หรือคิดเป็น 5.1% ของโครงการที่ขึ้นทะเบียนกับ TGO และโครงการที่ขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก หรือคาร์บอนเครดิตจำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ โดยมีปริมาณคาร์บอนเครดิต 2,241 tCO2eq หรือคิดเป็น 0.03% ของโครงการที่ขอรับรองฯ

ปัจจุบัน TGO ร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ผลักดันให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว โดยกำหนดนโยบายและมีประกาศที่เกี่ยวข้องดังนี้

1️⃣ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2564) กำหนดนโยบายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวให้ได้ประมาณ 30 ล้านไร่ภายในปี 2037 และรักษาพื้นที่ป่าให้คงอยู่ราว 148 ล้านไร่ ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ซึ่งจะมีศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกสุทธิราว 120 MtCO2eq

2️⃣ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 22 เม.ย. 2564) ประกาศระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 ข้อ 23 กรณีการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตโครงการ ให้กำหนดในสัดส่วนร้อยละ 90 สำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ และร้อยละ 10 สำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหรือตามที่ตกลงกัน โดยจะต้องกำหนดสัดส่วนสำหรับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝: ระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลนสำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564: https://bit.ly/3jXR0us

3️⃣กรมป่าไม้ (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 10 ส.ค. 2564) ประกาศระเบียบกรมป่าไม้ ว่า
ด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564 ข้อ 11 กำหนดสัดส่วนการแบ่งปันคาร์บอนเครดิต ดังนี้

(1) ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับอนุมัติ ตามข้อ 5(1) การกำหนดสัดส่วน ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ สัดส่วนของกรมป่าไม้ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
(2) ผู้ยื่นคำขอที่ได้รับอนุญาตหรืออนุมัติตามข้อ 5(2) และ (3) กำหนดสัดส่วนร้อยละเก้าสิบ สำหรับผู้ยื่นคำขอ และร้อยละสิบสำหรับกรมป่าไม้
โดย ข้อ 5(1) ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมกิจกรรมของกรมป่าไม้ ซึ่งดำเนินการตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ข้อ 5(2) ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ (ก) มาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติกรมป่าไม้ พุทธศักราช 2484 (ข) มาตรา 13/1 มาตรา 16 และมาตรา 20แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
ข้อ 5(3) ผู้ได้รับอนุมัติให้ใช้ประโยชน์พื้นที่สวนป่าของกรมป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี

𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝: ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจากการปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564: https://bit.ly/3AJ4TTK

นอกจากป่าไม้จะมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว การบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ยังมีส่วนช่วยให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนสัมฤทธิ์ผลภายใต้การสร้างความสมดุลระหว่างมิติทางด้านเศรษฐกิจ เกิดการสร้างรายได้จากการซื้อขายคาร์บอน รายได้จากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ด้านสังคม ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคีในการดำเนินกิจกรรมการจัดการป่าไม้ และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาแหล่งต้นน้ำ บรรเทาระดับความรุนแรงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ช่วยเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ รวมถึงช่วยลดมลพิษสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังเป็นทรัพยากรสำคัญในการรองรับและลดผลกระทบที่เกิดจากการภาวะโลกรวนอีกด้วย

ที่อยู่

50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน คณะวนศาสตร์ประกอบด้วยภาควิชาต่างๆ 6 ภาควิชา คือ ภาควิชาการจัดการป่าไม้ ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ ภาควิชาวนวัฒนวิทยา ภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ และภาควิชาอนุรักษวิทยา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025790170

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมขอรบกวนถามได้ไหมครับ ว่าทำไมปีนี้ที่คณะวนศาสตร์ไม่ได้จัดงานวันไม้เศรษฐกิจไทย พ.ศ.2564 ครับ
[email protected]หึกหะ
จบ กศน. อยากเรียน วนศาสตร์ พอจะมีโอกาสมั้ยคะ
เ-ดั้ะดภุภกดิเภ-กดุ--ภธเน
หัวหน้าวิเชียร ชิณวงษ์ ผู้ชายแห่งปี 2019
อยากทราบว่าคณะวนศาสตร์​ มีแบบเรียน​ เสาร์​อาทิตย์​ ไหมครับ
ขออนุญาตเรียนเชิญผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการประชุมค่ะ 😁😁 . สอบถามรายละเอียด 083-7505898 , 092-8393233 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158075729780827&id=130907225826
★ ~ สวัสดีค่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หรือส่งต่อ สำหรับนักศึกษาผู้สนใจ กิจกรรมที่มีเกียรติบัติและทุนการศึกษา Mind Gen for Mindful English Camp (ผู้นำกิจกรรม สำหรับ ค่ายภาษาอังกฤษและการฝึกสติอย่างสร้างสรรค์) ... (-/\-) ... ^_^ ~ ★ ~ ☆ ~ ★ ~ #รับสมัคร #ผู้นำกิจกรรม สำหรับ ค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ~ ★ ~ ❝Mind Gen for Mindful English Camp❞~ ★ ~ ~ ☆ โดย #ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมวัดสุทธิวราราม ร่วมกับ #โครงการพระธัมมเจดีย์ จะ #มอบเกียรติบัตร และ #ทุนการศึกษา ให้กับ นักศึกษาผู้เข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมและสัมภาษณ์ ☆ ~ ☆ ~ #Qualification ( #คุณสมบัติผู้สมัคร ) ~ ✎ #นักศึกษา ปี 2 - 4 #ทุกคณะวิชา ✎ สนใจพัฒนาจิตใจตนเอง ✎ สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ✎ สนใจในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน ✎ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ เช่น วาดภาพ ใช้โปรแกรมคอมฯ ใช้แอพฯมือถือ อ่านทำนองเสนาะ การแสดง การพูดนำเสนอ ฯลฯ ✎ พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการฝึกระเบียบวินัยตนเอง ☆ ~ #Responsibilities ( #หน้าที่ โดยสังเขป ) ~ ❥ ทำความเข้าใจสื่อการเรียนการสอน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ❥ ประสานงานในทีมผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดข้อมูลสู่ผู้เรียน ❥ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยการเชิญชวน และร่วมปฏิบัติไปพร้อมๆ กับกลุ่มผู้เรียน ❥ สังเกต ติดตาม และบันทึก พัฒนาการของตนเอง ❥ ดูแล พูดคุย และแนะนำผู้เรียน ให้คอยสังเกต ติดตาม และบันทึก พัฒนาการของตัวผู้เรียนเอง ☆ ~ Online #Application (#สมัคร ผ่านแบบฟอร์ม #ออนไลน์ https://forms.gle/b8yWzW3bVoKeLmU46 ) ~ ❶ เขียนแนะนำตัวภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษสั้นๆ ❷ เขียนเล่าเกี่ยวกับความสนใจ และความถนัดต่างๆ ❸ เลือกหัวข้อบทเรียนหรือกิจกรรมจากที่กำหนดให้ แล้วอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดำเนินกิจกรรม ❹ ตอบคำถามเพื่อทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษสั้นๆ (15 ข้อ ในหน้าที่ 3 ของแบบฟอร์มออนไลน์) ☆ ▶ #ปิดรับสมัคร อังคารที่ 15 ต.ค. 2562 ▶ นำเสนอกิจกรรมและ #สัมภาษณ์ เสาร์ที่ 19 ▶ #อบรม ผู้นำกิจกรรม อาทิตย์ที่ 20 (ค้างคืน) ▶ #ปฏิบัติงาน จันทร์ที่ 21 - พุธที่ 23 ☆ ~ #เกียรติบัตร และ #ทุนการศึกษา ~ ★ ผู้ที่ได้รับเลือกให้มานำเสนอกิจกรรมในวันสัมภาษณ์ จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา คนละ 500 บาท ★ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการนำเสนอกิจกรรมในวันสัมภาษณ์ จะได้เข้ารับการอบรม "การเป็นผู้นำกิจกรรมแบบ Mind Gen" ในช่วงกลางวัน ของวันที่ 20 และพักค้างคืน เพื่อสร้างความ คุ้นเคยและเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมต่างๆ โดยจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมจดหมายรับรองการทำงาน และทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท ณ วันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ☆ ~ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำตามวิถีพุทธธรรม (ร่วมสมัย) เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะใหม่ ให้วัยรุ่นไทย มีหัวใจ Mindful กับ ค่ายภาษาอังกฤษ และ กิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ❝Mindful English Camp❞ ~ ☆ ~✾ สมัครแล้ว แอดไลน์และแจ้งว่าส่งใบสมัครแล้วด้วยน้า ^^ ✾~ ✆ 0989014695 ★ LINE ID: mind.gen [[ https://line.me/ti/p/aqI-HsfXLF ]] ✰ facebook.com/MindGen.MindfulGeneration ~~~~ ลิงค์ โพสต์จากหน้าเพจ Mind Gen https://web.facebook.com/MindGen.MindfulGeneration/posts/133138328057862
ฝากแชร์การแสดงของนิสิตวนศาสตร์ในวัน Home coming Day 2562 ด้วยครับ
ขาย Google Drive Unlimited Lifetime โคตรถูก ราคาหลักร้อย‼ ไม่ต้องพกพา ไม่ต้องกลัวร่วงแตก ใช้ง่าย ราคาเพียง 599 บาทเท่านั้น‼ . Log in ใช้งานด้วยบัญชี #gmail ของท่านเอง ✅ ข้อมูลต่างๆมีความปลอดภัยสูง ✅ พื้นที่เก็บข้อมูล ไม่จำกัด ✅ สามารถแชร์ไฟล์ให้กับผู้อื่นได้ไม่จำกัด ✅ จัดเก็บไฟล์ได้สูงสุด 5TB ต่อ1ไฟล์ ✅ จัดเก็บได้ทุกประเภทไฟล์ ✅ จ่ายครั้งเดียว ใช้งานได้ตลอดชีพ ❎ ไม่มีค่าบริการรายเดือน . 🥇 ได้รับอนุญาตสิทธิ์จากGoogle อย่างถูกต้อง ‼️รับประกันตลอดอายุการใช้งานภายใต้เงื่อนไขการให้บริการของGoogle ✨🎉 เมื่อชำระเงิน แจ้งgmail จะสามารถใช้บริการได้โดยใช้เวลารอเพียงไม่เกิน 10 นาทีหลังจากเจ้าหน้าที่ตอบรับข้อมูล . #googledrive #drive #unlimited #flashdrive #externalharddisk#lifetime #ggdrive #gdrive #ราคาถูก #หลักร้อย #memorycard #IT#digital #รับประกันตลอดอายุการใช้งาน . สั่งซื้อ สอบถามข้อมูล👇 Line: @TecTony หรือ https://bit.ly/2Owy8kt FB: fb.me/4googledriveunlimited 🌐 www.tectony.com 📧 [email protected]
ขอโทษครับรบกวนหน่อยครับ พอดีลูกแมวตกจากที่สูงประมาณ สามเมตรอาการตอนที่ผมไปเจอคือนอนนิ่งแต่ยังหายใจลูกแมวมีอุจจาระออกมาพออุ้มมันมาใส่ตระกร้า มันเดินได้อยู่ แต่แม่มันไม่สนใจลูกมันเลย อาการลูกแมวดูซึมเหมือนมันจะหลับตลอดเวลา ผมต้องทำยังไงบส่งครับ ผมอยู่ ค่ายทหาร ร11พัน2รอ ใกล้ๆมหาวิทยาลัย รบกวนช่วยมันด้วยนะครับ...ขอบคุณครับ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019