Clicky

Msc_sdt หลักสูตร ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลย?

เปิดเหมือนปกติ

นำเสนอวิชาการชาติ ที่น่าสนใจ : ที่มาเพจจาก : งานประชุมวิชาการการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติ ครั้งที...
14/12/2022

นำเสนอวิชาการชาติ ที่น่าสนใจ : ที่มาเพจจาก : งานประชุมวิชาการ

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และนานาชาติ ครั้งที่ 13
The 1st National Conference of MCU Nakhon Sawan Campus and 13th International Conference of Buddhist Research Institute of MCU
หัวข้อ: "สหวิทยาการลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันพุธที่ 25 มกราคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์, จังหวัดนครสวรรค์
Deadline submission: 31 ธันวาคม 2565
Website: https://mcuconference.com/
=========================
หัวข้อในการประชุม:
1. การพัฒนาปัญญาและคุณธรรม
2. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. องค์ความรู้ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. การพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคมและเชิงพื้นที่
5. องค์ความรู้ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
=========================
ติดต่อสอบถาม:
ผู้ประสานงานระดับชาติ;
ผศ.ดร.อัครเดช พรมกัลป์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 082-945-9584
E-mail: [email protected]
-----
ดร.รัตติยา เหนืออำนาจ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 099-296-9229
E-mail: [email protected]
-------------------------------------------
ผู้ประสานงานระดับนานาชาติ;
ดร.ภัคภพิไผทท์ ภคสกุลวงศ์
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 099-493-9159
-----
อ.ภาวิณี บุญจินดา
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 098-664-5150
=========================
Line ID: Scan QR Code ในรูป

12/12/2022

สถานที่รับปริญญาที่ชาวธรรมศาสตร์กำหนดได้!

ขอเชิญประชาคมธรรมศาสตร์ร่วมกำหนดสถานที่รับปริญญา มธ. สำหรับรุ่นที่สำเร็จการศึกษาปี 2564 และรุ่นต่อไปในอนาคต

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดงานรับปริญญาบัตร ซึ่งทุกปีจัดขึ้นที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ แต่ในปัจจุบัน หอประชุมใหญ่ อาคารกิติยาคาร มีความพร้อมรองรับการจัดงานรับปริญญา

มหาวิทยาลัยจึงต้องการสำรวจความคิดเห็นของประชาคมธรรมศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่จัดงานรับปริญญาบัตร เพื่อใช้กำหนดแนวทางจัดงานรับปริญญาบัตรสำหรับนักศึกษาธรรมศาสตร์ที่ต้องการเข้ารับปริญญาบัตร รุ่นที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (รุ่นล่าสุดที่จบการศึกษา) รวมถึงเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต่อไปในอนาคต

โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านทาง bit.ly/3URI3D8 หรือ Scan Qr Code ตั้งแต่วันนี้ - 16 ธันวาคม 2565 เวลา 23.59 น.

#รับปริญญามธ

วารสาร Scopus รับพิจารณาตีพิมพ์รวดเร็วสุด ๆ ๆ ๆ....1. Annals of the Romanian Society for Cell Biology...ISSN 1583-6258 ก...
10/12/2022

วารสาร Scopus รับพิจารณาตีพิมพ์รวดเร็วสุด ๆ ๆ ๆ....
1. Annals of the Romanian Society for Cell Biology...
ISSN 1583-6258
กำหนดออกปีละ 12 ฉบับ ...
Scope: วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังดมศาสตร์ การศึกษา ฯลฯ
Webpage: https://www.annalsofrscb.ro....
2. The Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology ...
ISSN 1587-214X
กำหนดออกปีละ 12 ฉบับ ..
Scope: วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังดมศาสตร์ การศึกษา ศิลปะ การจัดการ ฯลฯ..
Webpage: https://www.archives.palarch.nl/index.php/jae...
3.Walailak Journal of Science and Technology
ISSN 2228-835X
กำหนดออกปีละ 24 ฉบับ
Scope: วิทยาศาสตร์ และที่เกี่ยวข้อง
Webpage: https://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst...
4.Turkish Journal of Computer and Mathematics Education
ISSN 1309-4653
Scope: วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ การศึกษา
Webpage: https://turcomat.org/index.php/turkbilmal...
5.Indian Journal of Forensic Medicine and Texicology
ISSN 09739122
กำหนดออกปีละ 4 ฉบับ
Scope: วิทยาศาสตร์การแพทย์ กฎหมาย สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ
Webpage: https://www.ijfmt.com...
ที่มา ScholarGate
โดย รศ.ดร.ประสาท เนื่องเฉลิม

หลักสูตรเรียนฟรี จาก สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)-Climate Finance-Mitegation Mechanism and Decarb...
10/12/2022
ทดสอบระบบ E-learning

หลักสูตรเรียนฟรี จาก สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (CAA)
-Climate Finance
-Mitegation Mechanism and Decarbonization
-โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
-Climate Adataion
-Climate Action 101
-Climate Change and Sustainable Development
สนใจ ลงทะเบียนกันได้.....(hand pointing down)

หากคุณยังไม่มีบัญชีให้คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อสร้างบัญชีของคุณ

ทบทวนให้นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ลงการบินสำรวจและจัดทำแผนที่แปลงที่ดิน ในสนามจริง ทุกๆ คนได้ล...
04/12/2022

ทบทวนให้นักศึกษา ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ลงการบินสำรวจและจัดทำแผนที่แปลงที่ดิน ในสนามจริง ทุกๆ คนได้ลองปฎิบัติควบคุมอากาศยานพื้นฐานจริงๆ ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยา...
02/12/2022

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1
โดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และ ความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่าง 7 สถาบัน
The 8th National Conference on Science and Technology 2023 and The 1st International Conferecen on Science and Technology 2023 (8th# NSCIC2023 & 1st# INSCIC2023)
หัวข้อ: "วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน" ("Science and Technology for Sustainable Community Development")
วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ์ 2566
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ยะลา, จังหวัดยะลา
Deadline submission: 15 ธันวาคม 2565
Website: https://eservice.yru.ac.th/inscic/
=========================
ขอบเขตเนื้อหาการนำเสนอ:
1. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์
2. เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง
3. สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4. การศึกษาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย
6. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และงานสร้างสรรค์
=========================
ติดต่อสอบถาม:
สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หมายเลขโทรศัพท์: 073-299-628 หรือ 073-227-151 ต่อ 70000
หมายเลขโทรสาร: 073-299-629
------------------------------------------
งานประชุมระดับชาติ: อาจารย์ลิขิต ลาเต๊ะ
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 090-925-4699
E-mail: [email protected]
------------------------------------------
งานประชุมระดับนานาชาติ: ผศ.ดร.มูนีเร๊าะ ผดุง
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 083-652-4664
E-mail: [email protected]
------------------------------------------
หรือ E-mail: [email protected]

ที่มา : งานประชุมวิชาการ

30/11/2022

คำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

25/11/2022

เตรียมพบกับงาน ‘Thailand Travelution 2022’ งานเทคโนโลยีด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
🌟 29 – 30 พ.ย. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ครั้งแรก! ที่รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำกว่า 70 รายจากทั่วประเทศ พร้อมอัพเดทเทรนด์อนาคตกับ speaker ชั้นนำ อาทิ Google, Airbnb, MasterCard, Grab, Trip. com, Booking. com
ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ Digital Transformation เต็มรูปแบบ
29 – 30 พ.ย. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 9.00 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเข้างานฟรี
รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/3GmZJDc

25/11/2022

การมาถึงของ ‘เมืองอัจฉริยะ’ หรือ ‘Smart City’ ช่วยลดความแออัดของประชากรในเขตเมืองใหญ่ ลดความเหลื่อมล้ำ และเพื่อยกระดับให้เป็นเมืองมีความน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดี ตอบสนองความต้องการในการสร้างคุณภาพชีวิตของคนให้ดียิ่งขึ้นในทุกมิติ จึงเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงไม่ควรพลาดงาน Thailand Smart City Expo 2022

งานนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ร่วมกับ NCC ผู้จัดงานแสดงสินค้าที่ศูนย์ฯ สิริกิติ์ จะรวบรวมนวัตกรรมด้านเมืองอัจฉริยะจาก 7 กลุ่มอุตสาหกรรมมาจัดแสดง พร้อมกิจกรรมและโซนแสดงพิเศษให้เราเห็นภาพอย่างง่ายว่าเมืองแห่งอนาคตจะเป็นอย่างไร

ไม่ว่าจะเป็น Smart Technologies : เทคโนโลยีและโซลูชันการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจากกว่า 150 แบรนด์

Smart City Insights : เวทีสัมมนามากกว่า 20 หัวข้อจากผู้นำเมืองและผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart City ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญในหลายอุตสาหกรรม

Smart Cities Showcase : การจัดแสดงโครงการเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการรับรองกว่า 30 เมืองของประเทศไทย การจัดแสดงหุ่นยนต์อัจฉริยะ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับ Metaverse กับเทคโนโลยี AR และ 3D Interactive

ไปจนถึง Smart Competition : การแข่งขัน Drone Soccer 2022 ครั้งแรกในไทย เพื่อจุดประกายแนวคิดด้านการขนส่งและความปลอดภัยสำหรับเมืองในอนาคต

งาน Thailand Smart City Expo 2022 จัดขึ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2565 ณ ฮอลล์ 3 - 4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3M1DZ0z หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://thailandsmartcityexpo.com/

📅 วันนี้! 11 พย 2566 เวลา 13.00-16.00 น.ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ดัชนีวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์และก...
11/11/2022

📅 วันนี้! 11 พย 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ดัชนีวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์และกลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์"
โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์ เซอร์วิส จำกัด
:: เนื้อหาการอบรม ::
📌 การคัดเลือกและประเมินวารสารเพื่อการตีพิมพ์
📌 ข้อควรระวังในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://us02web.zoom.us/j/5745511388

📅 วันนี้! 11 พย 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "ดัชนีวัดคุณภาพวารสารเพื่อการตีพิมพ์และกลยุทธ์การเลือกวารสารนานาชาติเพื่อการตีพิมพ์"
โดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่นแอนด์ เซอร์วิส จำกัด

:: เนื้อหาการอบรม ::
📌 การคัดเลือกและประเมินวารสารเพื่อการตีพิมพ์
📌 ข้อควรระวังในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์

ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://us02web.zoom.us/j/5745511388

ห้อง Podcast Studio ใน Multimedia Lab ให้บริการสำหรับนักศึกษา
07/11/2022

ห้อง Podcast Studio ใน Multimedia Lab ให้บริการสำหรับนักศึกษา

ใครเหงาๆ ก็ชวนเพื่อนๆ มาจัด Podcast ที่ห้อง Podcast Studio ใน Multimedia Lab ได้นะ! 😍😍😍 นอกจากห้อง Podcast แล้ว เรายังมี Broadcast Studio สำหรับถ่ายทำรายการต่างๆ และมีห้อง Post-Production Studio สำหรับตัดต่อวิดิโอ/รูป ด้วยน้าาาา

📌สามารถจองห้องได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์หอสมุดฯ library.tu.ac.th
2. ไปที่เมนู "สิ่งอำนวยความสะดวก/Facilities"
3. เลือก "ห้องศึกษาค้นคว้าแบบกลุ่มและห้องมัลติมีเดีย แลป/Group Study Room & Multimedia Lab"
4. เข้าสู่ระบบด้วยรหัสชุดเดียวกับ TU Wi-Fi
5. เลือกห้องและช่วงเวลาที่ต้องการ

• ยืนยันการใช้งานได้ในรัศมี 1 กิโลเมตร (ต้องยืนยันการจองผ่านโทรศัพท์เท่านั้น โดยผู้ใช้สามารถยืนยันการจองห้องได้ก่อน 30 นาที หรือหลังเวลาจองไม่เกิน 5 นาที โดยหากไม่ยืนยันการจองห้อง 2 ครั้ง จะถูกพักการใช้งานเป็นเวลา 1 เดือน

หมายเหตุ : ภาพนี้ได้รับการยินยอมจากนักศึกษาในภาพเพื่อนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์บริการของหอสมุดฯ แล้ว

----------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
LINE:

Timeline photos
31/10/2022

Timeline photos

เปิดเทอมใหม่ เลือกเครื่องมือสร้าง Mind Map ด้วย Popplet กระตุ้นทักษะการคิดของผู้เรียนกัน!!

💡มาส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมสนุกๆด้วย Popplet แอปฯสุดเจ๋งและง่ายที่สุดในการทำ Mindmap หรือแผนผังความคิด
ต้องไปเรียนที่นี่ https://bit.ly/3sVsYmY

#เรียนออนไลน์ #คอร์สเรียนออนไลน์ #สื่อการสอน

ติดตามภาพ ccvt ในเขต กรุงเทพฯ ใช้ตรวจสอบเส้นทางสภาพการจราจรถนนและสี่แยกในเขต กทม เพื่อวางแผนเส้นทาง http://www.bmatraffi...
31/10/2022

ติดตามภาพ ccvt ในเขต กรุงเทพฯ ใช้ตรวจสอบเส้นทางสภาพการจราจรถนนและสี่แยกในเขต กทม เพื่อวางแผนเส้นทาง
http://www.bmatraffic.com

31/10/2022

58 รายชื่อต้นไม้ปลูกแล้วได้คาร์บอนเครดิต...รักษ์โลกแถมสร้างรายได้ สรุปง่ายๆ ปลูกต้นไม้แล้วอาจแปลงเป็นเงินได้
เช็กเลย รายชื่อ 58 รายชื่อต้นไม้ ปลูกแล้วได้ คาร์บอนเครดิต ใครมีที่ มีพื้นที่ว่าง เตรียมตัวหารายได้จากการปลูกต้นไม้ แล้วได้คาร์บอนเครดิตได้เลยแถมเข้ากับเทรนด์รักษ์โลก และ keep the world ด้วย

Cr. springnews

03/10/2022

ลงทะเบียนร่วมงาน Thammasat Open House 2022 ได้ที่ lin.ee/Ogj13H5
แล้วพบกันวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2565 (2 วัน) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 🥰


ขอเชิญชวนเข้าอบรมหัวข้อ "การอบรมแนะนำการจัดรูปแบบเทมเพลตตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2564"📌วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เ...
30/08/2022

ขอเชิญชวนเข้าอบรมหัวข้อ "การอบรมแนะนำการจัดรูปแบบเทมเพลตตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2564"
📌วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น.
วิทยากรโดย คุณกรวรรณ ดีวาจา
บรรณารักษ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌ลงทะเบียนที่นี่: https://tinyurl.com/4pbjvapj
:: หัวข้อ ::
- การดาวน์โหลด Thesis template และคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์
- การจัดรูปแบบ Thesis template
- Q&A

อย่าให้การจัดรูปเล่ม Thesis เป็นเรื่องยาก...
เพราะเรามี Thesis Template ให้ใช้ !
ขอเชิญชวนเข้าอบรมหัวข้อ "การอบรมแนะนำการจัดรูปแบบเทมเพลตตามคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์ 2564"
📌วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 13.30-15.00 น.
วิทยากรโดย คุณกรวรรณ ดีวาจา
บรรณารักษ์หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
📌ลงทะเบียนที่นี่: https://tinyurl.com/4pbjvapj
:: หัวข้อ ::
- การดาวน์โหลด Thesis template และคู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์
- การจัดรูปแบบ Thesis template
- Q&A
หมายเหตุ: หอสมุดฯ จะส่ง link การอบรมให้ก่อน 1 วัน (8 กันยายน 2565)
#ชวนอบรม &trainings #วิจัยนี้ฉันต้องรอด
------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

25/08/2022

รู้ไหมว่าการหาบทความฉบับเต็ม ง่ายกว่าการหาแฟนอีกนะ 😆

ลองใช้เลย! บริการ Full-Text Finder บริการค้นหาและจัดส่งเอกสารฉบับเต็ม ฟรี! สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่จะค้นหาและจัดส่งให้ทางอีเมลภายใน 1-3 วันทำการ

📌ใช้บริการได้เลยที่ U-Services แพลตฟอร์มรวมบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพียง Log in ด้วย TU Wi-Fi account >> https://bit.ly/3T2AKca

------------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

สามารถติดตามข้อมูลพายุได้ทางแอพพลิเคชั่นที่สามารถระบุพิกัดได้https://zoom.earth/=10.2,102.8,5.44z/map=live
19/08/2022

สามารถติดตามข้อมูลพายุได้ทางแอพพลิเคชั่นที่สามารถระบุพิกัดได้

https://zoom.earth/=10.2,102.8,5.44z/map=live

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
16/08/2022

แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

เพื่อความชัวร์ เช็คความซ้ำงานวิจัยก่อนส่งด้วยตนเอง✔️ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitinโปรแกรมตรวจสอบความซ้ำงานว...
15/08/2022

เพื่อความชัวร์ เช็คความซ้ำงานวิจัยก่อนส่งด้วยตนเอง✔️
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรม Turnitin
โปรแกรมตรวจสอบความซ้ำงานวิจัยภาษาอังกฤษด้วยตนเองง่ายๆ 3 ครั้ง/วัน
📅 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
อบรมเป็นภาษาไทย ผ่าน Zoom
📌ลงทะเบียนที่นี่: https://tinyurl.com/38c8h82c
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว สามารถขอ Class id และ Enrollment key สำหรับคณะของท่านได้ที่: https://tinyurl.com/mr26y7ps
#ชวนอบรม &training
------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางว...
15/08/2022

ตามมติสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 15 สิงหาคม 2565 มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในครั้งนี้ด้วยนะครับ

15/08/2022

แค่มีบริการ English Abstract Editing ชีวิตก็ดี๊ดี! 🥰 บริการนี้ ฟรีด้วยนะ!!!

English Abstract Editing คือบริการตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลและอัพโหลดไฟล์บทคัดย่อผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษตรวจแก้ จากนั้นผู้ใช้บริการจะได้รับบทคัดย่อที่ตรวจแก้แล้วทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ 😍

ใช้บริการได้ที่ >> https://bit.ly/3dh3U6V

ขอบคุณรูปภาพจาก Imgflip 🙏
‐---------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

ปฎิบัติการ การสำรวจพื้นที่ความคลาดเคลื่อนระดับเซนติเมตร ด้วยเทคนิค RTK (Real Time Kinematic) การสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมแ...
09/08/2022

ปฎิบัติการ การสำรวจพื้นที่ความคลาดเคลื่อนระดับเซนติเมตร ด้วยเทคนิค RTK (Real Time Kinematic) การสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์

RTK GNSS Network เป็นระบบวัดที่ดินด้วยดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ให้ผลลัพธ์แผนที่การสำรวจพื้นที่ความคลาดเคลื่อนระดับเซนติเมตร ด้วยเทคนิค RTK (Real Time Kinematic) การสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ คือการระบุค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ ณ เวลาทำการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียม และใช้ระบบเครือข่ายสถานีรับสัญญาณดาวเทียมของกรมที่ดิน หรือกรมแผนที่ทหาร โดยต้องขอรหัสผู้ใช้จากผู้ให้บริการเครือข่าย
นักศึกษาในสาขาวิชาฯ จะต้องเรียนรู้การสำรวจและทำแผนที่ เพื่อนำไปประยุกต์ในงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การออกแบบและจัดสวนอัจฉริยะ และการวางแปลนที่ดิน

09/08/2022

📚🔎 E-book รวบรวมบทคัดย่องานวิจัยและนวัตกรรมประเด็นแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จำนวน 32 โครงการ

📍สามารถแสกน QR Code หรือเข้าผ่านลิงค์ https://online.pubhtml5.com/qsls/btux/
📍หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมหรือรายงานฉบับสมบูรณ์ สามารถติดต่อนักวิจัยหรือหัวหน้าโครงการตามรายละเอียดใน E-Book

#งานวิจัย #ฝุ่นละออง #คพ. .5

วันแรกของการ upskill นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  8 สิงหาคม 2565การรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS...
08/08/2022

วันแรกของการ upskill นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน
8 สิงหาคม 2565

การรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมหลายระบบทำงานร่วมกัน เช่น GPS, GLONASS, Galileo และ Beidu เป็นต้น ทำให้ได้ผลลัพธ์การรังวัดที่มีความถูกต้องแม่นยำ (High Precision) และในการฝึกอบรม Upskill ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน และจัดทำแผนที่เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากแผนที่ระดับความสูง ที่ได้จากการรังวัดด้วยเทคนิคที่ใช้ในการทำงานสำรวจเก็บรายละเอียดในงานสำรวจแผนที่ สามารถทำการรังวัดแบบ Static และ RTK ได้

โครงการฝึกอบรม Upskill ให้นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน  8-9 สิงหาคม 2565การรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบดาวเท...
08/08/2022

โครงการฝึกอบรม Upskill ให้นักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 8-9 สิงหาคม 2565

การรังวัดค่าพิกัดด้วยระบบดาวเทียม GNSS (Global Navigation Satellite System) ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ระบบดาวเทียมหลายระบบทำงานร่วมกัน เช่น GPS, GLONASS, Galileo และ Beidu เป็นต้น ทำให้ได้ผลลัพธ์การรังวัดที่มีความถูกต้องแม่นยำ (High Precision) และในการฝึกอบรม Upskill ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน และจัดทำแผนที่เพื่อให้หน่วยงานได้ใช้ประโยชน์จากแผนที่ระดับความสูง ที่ได้จากการรังวัดด้วยเทคนิคที่ใช้ในการทำงานสำรวจเก็บรายละเอียดในงานสำรวจแผนที่ สามารถทำการรังวัดแบบ Static และ RTK ได้

จัดอบรมในวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2565
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(งบประมาณเพื่อจัดโครงการจิตสาธารณะสำรวจและจัดทำแผนที่ทรัพยากรท้องถิ่น)

28/07/2022

👉🏻 กำหนดการปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
📅 วันที่ 2สิงหาคม 2565
📌สามารถดูกำหนดการได้ที่ https://sci.tu.ac.th/2022/07/11/news-2022-7-11/

23-24 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ในระดับปริญญาโท สัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพ...
24/07/2022

23-24 กรกฎาคม 2565 กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ในระดับปริญญาโท
สัมมนาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สัมมนารูปแบบ Hybrid มีทั้งผู้มาร่วม Onsite และผ่าน Microsoft Teams Online
แลกเปลี่ยน ระดมสมอง เพื่อการพัฒนาตนเอง และหลักสูตรต่อไป

เรียนแบบ Hybrid สำหรับผู้สะดวกมา สัมผัสปฏิบัติการจากอุปกรณ์จริงมาเรียนที่ห้องได้เลย ช่วงไหนบรรยายทฤษฎี ก็ฟังออนไลน์ได้เช...
04/07/2022

เรียนแบบ Hybrid สำหรับผู้สะดวกมา สัมผัสปฏิบัติการจากอุปกรณ์จริงมาเรียนที่ห้องได้เลย ช่วงไหนบรรยายทฤษฎี ก็ฟังออนไลน์ได้เช่นกัน

ห้องพร้อม คนพร้อม! 🏫
เรียนออนไซต์แบบ Flexible กว่าเดิม👩🏻‍🏫
ชาวธรรมศาสตร์พร้อมสำหรับการเรียนออนไซต์กันหรือยังงง? 🙋🏻‍♀️ 🙋🏻‍♂️หลายคนคงรอให้มหาลัยเปิดเรียนออนไซต์มานาน เพราะการเรียนออนไซต์ทำให้การเรียนมีประสิทธิภาพกว่าการเรียนออนไลน์เป็นไหน ๆ
แต่ลืมการเรียนออนไซต์แบบเดิม ๆ ไปได้เลย❗️เพราะธรรมศาสตร์ดีไซน์การเรียนออนไซต์ที่ Flexible เอาใจนักศึกษาที่ผ่านการเรียนออนไลน์มายาวนานแล้วเรียบร้อย
มาตรการมีอะไรบ้าง ไปดูเลย!
🎥 Live ได้ทุกคลาส
ห้องเรียนส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยถูกปรับปรุงให้สามารถถ่ายทอดสดขณะสอนได้
📸 เรียนย้อนหลังได้ทุกที่!
สำหรับใครที่กังวลว่ากลับไปเรียนออนไซต์แล้วต้องเข้าเรียนทุกคาบก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะนักศึกษาสามารถบันทึกวิดีโอในคลาสไว้เรียนย้อนหลังด้วยตัวเองได้ทุกเมื่อ
🧑🏻‍🏫ออกแบบห้องเรียนเอง!
นักศึกษาอยากให้รูปแบบการเรียนเป็นแบบไหนก็สามารถพูดคุยและดีไซน์รูปแบบการเรียนร่วมกับอาจารย์ได้เลย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB Page ฝ่ายวิชาการ มธ.

ข่าวดีต้อนรับเดือนกรกฎาคม 📌📌นักศึกษาและบุคลากร มธ. เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือฟรี เริ่ม 1 กรกฎาคม...
01/07/2022

ข่าวดีต้อนรับเดือนกรกฎาคม 📌📌

นักศึกษาและบุคลากร มธ. เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือฟรี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 📗📙

ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่

1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
7. ห้องสมุดสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของหน่วยงานข้างต้น สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดสาขา ของหอสมุดฯ มธ. ได้ฟรี เช่นกัน 👩‍🎓👨‍🎓

📌เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
1. ต้องเป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรปัจจุบันเท่านั้น
2. แสดงหลักฐานการเข้าใช้บริการด้วยบัตรนักศึกษา / Virtual Card หรือบัตรประจำตัวบุคลากร
3. ใช้บริการพื้นที่นั่งอ่านได้เท่านั้น หากต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด โปรดติดต่อ Line

----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

ข่าวดีต้อนรับเดือนกรกฎาคม 📌📌

นักศึกษาและบุคลากร มธ. เข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือฟรี เริ่ม 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป 📗📙

ห้องสมุดในเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่

1. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
6. ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
7. ห้องสมุดสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรปัจจุบันของหน่วยงานข้างต้น สามารถเข้าใช้บริการพื้นที่ห้องสมุดสาขา ของหอสมุดฯ มธ. ได้ฟรี เช่นกัน 👩‍🎓👨‍🎓
**ของดให้บริการในส่วนพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มธ. ศูนย์รังสิต

📌เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
1. ต้องเป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรปัจจุบันเท่านั้น
2. แสดงหลักฐานการเข้าใช้บริการด้วยบัตรนักศึกษา / Virtual Card หรือบัตรประจำตัวบุคลากร
3. ใช้บริการพื้นที่นั่งอ่านได้เท่านั้น หากต้องการยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด โปรดติดต่อ Line

----------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
Line:

“PDPA สำหรับมุมมองในการถ่ายรูปมันอาจจะเป็นกฎหมายที่ทำให้เรามีมารยาทในการถ่ายรูป หรือคิดถึงคนอื่นมากขึ้น แต่กฎหมายตัวนี้ไ...
14/06/2022

“PDPA สำหรับมุมมองในการถ่ายรูปมันอาจจะเป็นกฎหมายที่ทำให้เรามีมารยาทในการถ่ายรูป หรือคิดถึงคนอื่นมากขึ้น แต่กฎหมายตัวนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อห้ามถ่ายรูป”

PDPA กับภาพถ่าย ฉบับคนหลังกล้อง สรุปแล้วเราต้องเบลอขนาดไหน?
PDPA คือ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นกฎหมายที่ออกมาช่วยปกป้องข้อมูลของเราให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในเรื่องของ PDPA กับภาพถ่าย จริง ๆ แล้ว มันไม่ได้เป็นปัญหาขนาดนั้น เราสามารถที่จะถ่ายรูปได้ตามปกติ เพราะว่าตัวกฎหมายนี้ เจตนารมณ์ของมันไม่ได้มากำกับการถ่ายรูปของเรา เขาไม่ได้มาเพื่อห้ามถ่าย แต่มาเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือ เราเอาคำว่า security หรือว่า ความปลอดภัย กับ privacy หรือว่า ความเป็นส่วนตัว เข้ามาปนกัน จนกระทั่งเกิดความไม่เข้าใจ เกิดความสับสนต่าง ๆ
กฎหมายไม่ได้มีเจตนาห้ามถ่ายรูป เราจะเห็นว่ามีข้อยกเว้นมากมาย ตัวอย่างเช่น มาตรา 4 วรรคที่ 1 เรื่องของการใช้ประโยชน์ส่วนตัว หมายความว่าเราถ่ายรูปกับเพื่อน พี่น้อง ครอบครัวได้ แต่ให้ระวังมากขึ้นหากติดบุคคลอื่น ซึ่งต้องระวังว่าบุคคลนั้นในภาพเราเขาเสื่อมเสียหรือไม่ เขาได้รับผลกระทบอะไรต่าง ๆ รึเปล่า หรือที่ไม่ได้เป็นข้อยกเว้น เช่น มาตรา 24 ในเรื่องของการได้มาโดยชอบธรรม ยกตัวอย่างเช่น เมื่อเราถ่ายรูปในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นที่ที่คาดหมายได้ว่าจะถูกถ่ายรูป นี่ก็ถือว่าเป็นประโยชน์โดยชอบธรรม แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องระวังในเรื่องของการทำให้คนที่อยู่ในภาพเสื่อมเสีย เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไร ไม่ต้องเบลอขนาดนั้นก็ได้ สำหรับการใช้งานทั่วไป
การใช้งานภาพถ่ายเชิงพาณิชย์ จะต้องคิดให้มากขึ้นถึงเรื่องผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ในการใช้ประโยชน์จากหน้าตา หรือข้อมูลบุคคลอื่นเกินควร ตัวอย่างเช่น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ที่คาดหมายว่าจะถ่ายรูปได้ มันเป็นโดยชอบธรรม คนไม่ได้เด่นมาก อาจจะปรากฏตัวไม่กี่วินาที ไม่ได้มีผลกระทบขนาดนั้น แต่ถ้าเริ่มปรากฏมากขึ้นเรื่อย ๆ หรือเป็นส่วนสำคัญของภาพ ก็อาจจะต้องมีการพูดคุย การขอ เรื่องของการยินยอมของบุคคลที่อยู่ในภาพ หากยังไม่สามารถตกลงกันได้ บุคคลในภาพเกิดความไม่สบายใจการเบลอถึงค่อยเข้ามา แต่ต้องย้ำว่ากฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องเบลอ การเบลอนี้เป็นมารยาทที่เพิ่มเติมเข้ามามากกว่า ที่ทำแล้วเราสบายใจ หรือทำให้คนที่อยู่ในภาพถ่ายหรือพื้นที่นั้นสบายใจด้วย
“PDPA สำหรับมุมมองในการถ่ายรูปมันอาจจะเป็นกฎหมายที่ทำให้เรามีมารยาทในการถ่ายรูป หรือคิดถึงคนอื่นมากขึ้น แต่กฎหมายตัวนี้ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อห้ามถ่ายรูป”
ขอบคุณข้อมูลจาก
ผศ.กานตชาติ เรืองรัตนอัมพร อาจารย์ประจำคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อ่านต่อได้ที่: https://tu.ac.th/thammasat-100665-expert-talk-pdpa-law-with-photo

Photos from Life at Thammasat Rangsit's post
02/06/2022

Photos from Life at Thammasat Rangsit's post

อาจารย์ประจำสาขาวิชารศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล และ รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล ได้ร่วมในทีมวิจัยนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการ...
02/06/2022

อาจารย์ประจำสาขาวิชารศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล และ รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล ได้ร่วมในทีมวิจัยนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมการปลูกทุเรียน

ระดมทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมสร้างผลงานวิจัย “ความหวังทุเรียน​ไทย​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม”
รศ.ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ ผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ smart farmer (กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก)”
ซึ่งได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ร่วมกับทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มาจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ. ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์, รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล, รศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล, ผศ. ดร.เรวัตร ใจสุทธิ, ผศ. ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ และอาจารย์ ดร.พฤกษ์ ชุติมานุกูล และมีนักวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

ระดมทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมสร้างผลงานวิจัย “ความหวังทุเรียน​ไทย​ ผ่านการวิจัยและนวัตกรรม”
รศ.ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ ผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ smart farmer (กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก)”
ซึ่งได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
ร่วมกับทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มาจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ ได้แก่ รศ. ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์, รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล, รศ. ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล, ผศ. ดร.เรวัตร ใจสุทธิ, ผศ. ดร.วิลาวรรณ์ เชื้อบุญ และอาจารย์ ดร.พฤกษ์ ชุติมานุกูล และมีนักวิจัยจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
นำความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อมุ่งเน้นผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และแก้ไขปัญหาได้จริงอย่างทันท่วงที ทั้งเชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจ เชิงสังคมชุมชน และเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ “ทุเรียน” ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจหลักของ จังหวัดจันทบุรี และของประเทศ
อ่านเพิ่มเติม https://sci.tu.ac.th/2022/05/30/news-2022-5-31/

ศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน เสวนา วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.50-11.10
27/05/2022

ศิษย์เก่าปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน เสวนา วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.50-11.10

📍TUSAT Open House Online 2022 Science and Innovation for People ของสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
🗓ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 10.50 - 11.10 น.

พบกับ บริษัท บริษัท ธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด
🎉Session "เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการจัดทำแผนที่ติดตามทรัพยากร 4.0"
วิทยากรโดย คุณพรชัย เอกศิริพงษ์
กรรมการผู้จัดการบริษัทธิงค์กิ้ง ทู เรฟโวลูชั่น จำกัด

รูปแบบ Live Streaming ผ่านทางเพจ Facebook Live https://www.facebook.com/tusatofficial
สามารถเข้าชมงานได้ที่ https://www.tusatopenhouse.com/

ที่อยู่

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Bangkok
12120

เบอร์โทรศัพท์

+6625644482

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Msc_sdtผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Msc_sdt:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบ ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจ NSTDA - สวทช. Nongyao Chaiseri Library Catalyst Research Team, National Nanotechnology Center Doctor Of Dental Surgery- Bilingual Program TU National Biobank of Thailand Graphene Thailand Traffy National Energy Technology Center - ENTEC สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสัตว์ เทศบาลเมืองท่าโขลง จ.ปทุมธาน