ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ.นนทบุรี

เปิดเหมือนปกติ

30/06/2021

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๑ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post
30/06/2021

Photos from กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว's post

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) ถ่ายทอดสดกิจกรรม...
29/06/2021

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) ถ่ายทอดสดกิจกรรมสาธิต : ฤาษีดัดตน ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และ โปรแกรม OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 41 คน ซึ่งมีนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติงานในกระบวนการถ่ายทอดสดด้วย

การนี้ นางสมพิศ ศรีคำแพง ผู้อำนวยการศสค.นบ. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดสด โดยมี นางเกตุม์ประภาวดี ทิพยปรีชา ครูผู้สอนประจำแผนกนวดแผนไทย เป็นผู้สาธิตพร้อมแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติฤาษีดัดตน ​ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและร่วมปฏิบัติตามเป็นอย่างดี

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย เจ้าหน้าที่ก...
29/06/2021

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติภาคฤดูร้อน ชั้นปีที่ 3 จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ.2566 - 2570 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Meeting จัดโดย กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศสค.นบ. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พศ. 2564 เวลา 10.30 น. นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกล...
29/06/2021

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พศ. 2564 เวลา 10.30 น. นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม

การนี้ ผู้อำนวยการศสค.นบ. ได้แนะนำตัวเพื่อให้ผู้บริหารจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดนนทบุรีทราบการเข้ารับตำแหน่งเพื่อปฏิบัติภารกิจของศสค.นบ. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศสค.นบ. ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

💇‍♀️ เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ตัดผมทรงทวิกกี้ ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/fwoDr1JFJ5...
29/06/2021

💇‍♀️ เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ตัดผมทรงทวิกกี้ ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ https://forms.gle/fwoDr1JFJ5w6ZJdq7

...........................................................................................

🚨ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 (เวลา 12.00 น.) 🚨
...........................................................................................

✅ เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่มีรายชื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้น ✅

..........................................................................................

🎯 ถ่ายทอดสด : วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564
เวลา : 14.00 น. - 15.00 น.
ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings
โดย : ครูลัดดาภรณ์ รอดสัมฤทธิ์

#ฟรี #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #เรียนออนไลน์​ #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด​
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

📣 ปรับแผนถ่ายทอดสด (เพิ่ม) การเรียนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564.. 🚩 ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่   ...
29/06/2021

📣 ปรับแผนถ่ายทอดสด (เพิ่ม) การเรียนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
.
.
🚩 ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมบางสถานที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ 48) ข้อ 2 กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (1) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้งดใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อหรือสัมผัสกันได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค
.
.
🚨 ซึ่งมีผลกระทบกับแผนถ่ายทอดสดการเรียนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ควบคู่แผนการเรียนการสอนตามปกติ รุ่นที่ 2/2564 ของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ที่ได้มีการกำหนดไปแล้วนั้น
.
. 📑 จึงขอปรับแผนถ่ายทอดสด (เพิ่ม) การเรียนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สมัครลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://forms.gle/9niqrjtUwJzsiSa16

📣 ปรับแผนถ่ายทอดสด (เพิ่ม) การเรียนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
.
.
🚩 ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง สั่งปิดสถานที่ เป็นการชั่วคราวและกำหนดมาตรการควบคุมบางสถานที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ 48) ข้อ 2 กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการ (1) โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท ให้งดใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และมีโอกาสติดต่อหรือสัมผัสกันได้ง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค
.
.
🚨 ซึ่งมีผลกระทบกับแผนถ่ายทอดสดการเรียนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ควบคู่แผนการเรียนการสอนตามปกติ รุ่นที่ 2/2564 ของกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ที่ได้มีการกำหนดไปแล้วนั้น
.
. 📑 จึงขอปรับแผนถ่ายทอดสด (เพิ่ม) การเรียนออนไลน์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

สมัครลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://forms.gle/9niqrjtUwJzsiSa16

29/06/2021

เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท
ราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2564 โครงการพระธรรมจาริก , มูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 169 รูป

29/06/2021

🎉 มาแล้ววจ้าา สินค้าจาก ทอฝัน by พม.
💦 แชมพูและครีมนวดฟ้าทะลายโจร การันตีคุณภาพ ด้วย OTOP ระดับ 4 ดาว #กลุ่มศิริโชติ ⭐⭐⭐⭐
🍀 ​มีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลายชนิด ช่วยบำรุงรากผมให้แข็งแรง ลดการหลุดร่วง และทำให้ผมนุ่มสลวยสวยเก๋
.
💰 ซื้อคู่ราคา ราคา 199 บาท
💰 ซื้อขวดเดียว ราคา 119 บาท ​
.
🛒 สนใจสั่งซื้อได้ทาง
👉 เพจทอฝัน by พม. : https://www.facebook.com/DreamWeavingByMSDHS
👉 Shopee : https://shopee.co.th/product/433125485/8652326663/
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 - วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 14) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ...
28/06/2021

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 27 - วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 14) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมด้านสตรีและครอบครัว เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านโทรศัพท์สายด่วน 1300 (ครั้งที่ 13) ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างเวลา 08.30 น. - 08.30 น.

ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
มีประชาชนโทรศัพท์มา จำนวน 4 ครั้ง
กลางวัน จำนวน 3 ราย กลางคืน จำนวน 1 ราย

แยกตามกลุ่มเป้าหมายได้แก่
- ผู้ใหญ่ 1 ราย
- เด็ก - ราย
- คนพิการ - ราย
- สูงอายุ 2 ราย
- ก่อกวน 1 ราย

แยกสภาพปัญหา/ความต้องการ
- ประสงค์ขอรับเตียงสำหรับผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่กทม. ดำเนินการโอนสายไปยังส่วนกลางและแนะนำติดต่อสายด่วน 1669 (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)
- ผู้สูงอายุประสงค์ขอที่พักอาศัยชั่วคราว เนื่องจากถูกลูกให้ออกจากบ้าน
- ผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว เนื่องจากครอบครัวยากจน
- ก่อกวน/ โทรมาสำเร็จความใคร่

ปัญหาอุปสรรคที่พบ
ไม่มี

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา 1300 รับเวรต่อ เวลา 08.30 น.

Photos from ทอฝัน by พม.'s post
28/06/2021

Photos from ทอฝัน by พม.'s post

28/06/2021

💸 เคล็ดลับการลงทุน สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รายชื่อ​ผู้​ผ่านการ​ลงทะเบียน​เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ฤาษีดัดตน..🎯 ถ่ายทอดสด : วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564  เ...
27/06/2021

รายชื่อ​ผู้​ผ่านการ​ลงทะเบียน​เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ฤาษีดัดตน
.
.
🎯 ถ่ายทอดสด : วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา : 14.00 น. - 15.00 น.
ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings
โดย : ครูเกตุม์ประภาวดี ทิพยปรีชา
.
.
.
✅ เฉพาะผู้มีรายชื่อลงทะเบียนแล้วเท่านั้น✅
📣 ให้ทำตามขั้นตอน​การเข้าร่วมกิจกรรม​ถ่ายทอดสด​ ดังนี้
👩‍💻 1) เข้าร่วมกลุ่ม​ไลน์ด้วยการสแกนคิวอาร์​โค้ด หรือจากลิ้งค์​นี้ https://line.me/R/ti/g/NnMWH20LSP
🙋‍♀️ 2) แจ้งลำดับที่ตามการประกาศ​รายชื่อ พร้อม ชื่อ-นามสกุล ในกลุ่ม​ไลน์
📲 3) ดาวน์โหลด​โปรแกรม​ Zoom​ Meeting ลงในอุปกรณ์​ที่จะใช้เข้า​ร่วม​กิจกรรม​ถ่ายทอดสด​ จากลิ้งค์​นี้ https://play.google.com/store/apps/details...
⏳ 4) รอการติดต่อ/ประกาศ​แจ้งข้อมูล​ข่า​วสาร เพิ่มเติม​จากแอดมินทางกลุ่ม​ไลน์

#ฟรี #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #เรียนออนไลน์​ #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด​
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

❌ ปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ฤาษีดัดตน ❌
27/06/2021

❌ ปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ฤาษีดัดตน ❌

❌ ปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ฤาษีดัดตน ❌

คุณพ่อลาคลอด ประสบการณ์ดีๆ ที่หาซื้อไม่ได้
26/06/2021
คุณพ่อลาคลอด ประสบการณ์ดีๆ ที่หาซื้อไม่ได้

คุณพ่อลาคลอด ประสบการณ์ดีๆ ที่หาซื้อไม่ได้

สิทธิลาเลี้ยงดูลูก สำหรับผู้ชาย ประสบการณ์คุณพ่อ ดูแลลูกแรกคลอด ของพนักงานไทยพีบีเอส คนทำงานมีชีวิตสมดุ....

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชาเนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณา...
26/06/2021
ลงนามถวายพระพรออนไลน์

ทีฆายุโก โหตุ สังฆราชา
เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก(อัมพร อมพโร) ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๔ พรรษา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
เกล้ากระหม่อม ข้าราชการและ​เจ้าหน้าที่​ศูนย์​เรียนรู้​การพัฒนา​สตรี​และ​ครอบครัว​ภาค​กลาง​ จังหวัด​นนทบุรี​ กรมกิจการสตรี​และ​สถาบัน​ครอบครัว​ กระทรวง​การพัฒนา​สังคม​และ​ความมั่นคง​ของ​มนุษย์​

#สมเด็จพระสังฆราช
#วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

💠 กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
https://e-service.dra.go.th/sign/index.php

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวอมรรัตน์ พยุงพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาส...
25/06/2021

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวอมรรัตน์ พยุงพันธุ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรและทีมวิทยากรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี นางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว เป็นประธานการประชุม

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี  (ศสค.นบ.) โดย นางสมพิศ ...
25/06/2021

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) โดย นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศสค.นบ. เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตร Butler เพื่อการประกอบอาชีพ จัดโดย กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่ง นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิด

ทั้งนี้ มีบุคลากรของหน่วยงานจำนวน 2 คน คือ นางเอวิกา สุดเสียง นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ และนายสนั่น เชิญรัมย์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมได้สนับสนุนบุคลากรคือ นางวรารัตน์ อินทรทัศน์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นพิธีกรในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวด้วย

🧘‍♀️🧘 เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ฤาษีดัดตน 📑 ผ่านการลงทะเบียนที่ https://forms.gle/nwTWKF6qxG8dJC7Z9.....
25/06/2021

🧘‍♀️🧘 เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ฤาษีดัดตน 📑 ผ่านการลงทะเบียนที่ https://forms.gle/nwTWKF6qxG8dJC7Z9

...........................................................................................
🚨ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 (เวลา 12.00 น.) 🚨
...........................................................................................

✅ เฉพาะผู้มีรายชื่อลงทะเบียนเท่านั้น ✅
🎯 ถ่ายทอดสด : วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา : 14.00 น. - 15.00 น.
ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings
โดย : ครูเกตุม์ประภาวดี ทิพยปรีชา
✅ เฉพาะผู้มีรายชื่อลงทะเบียนเท่านั้น ✅

#ฟรี #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #เรียนออนไลน์​ #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด​
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

🧘‍♀️🧘 เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดสดสาธิต : ฤาษีดัดตน 📑 ผ่านการลงทะเบียนที่ https://forms.gle/nwTWKF6qxG8dJC7Z9

...........................................................................................
🚨ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 (เวลา 12.00 น.) 🚨
...........................................................................................

✅ เฉพาะผู้มีรายชื่อลงทะเบียนเท่านั้น ✅
🎯 ถ่ายทอดสด : วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
เวลา : 14.00 น. - 15.00 น.
ผ่านระบบ : ZOOM Cloud Meetings
โดย : ครูเกตุม์ประภาวดี ทิพยปรีชา
✅ เฉพาะผู้มีรายชื่อลงทะเบียนเท่านั้น ✅

#ฟรี #ฝึก #ทักษะ #อาชีพ #ทักษะสร้างสุข #เรียนออนไลน์​ #ศูนย์เรียนรู้​ #นนทบุรี​ #ปากเกร็ด​
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่ #อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) ถ่ายทอดสดกิจกร...
24/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) ถ่ายทอดสดกิจกรรมสาธิต : กระเป๋าผ้าใส่ขวดน้ำ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และ โปรแกรม OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 47 คน

การนี้ นางสาวกฤษณา แพนาค ครูผู้สอนประจำแผนกตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นผู้สาธิตพร้อมแนะนำแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำกระเป๋าผ้าใส่ขวดน้ำ ​ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจและร่วมเรียนรู้เป็นอย่างดี

24/06/2021
ผลการดำเนินงานศสค.นบ. ประจำเดือนมิถุนายน 2564

🎯 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) ประจำเดือนมิถุนายน 2564
#ฟรี #อาชีพ #ทักษะอาชีพ #ศูนย์เรียนรู้ #นนทบุรี #ปากเกร็ด #เพิ่มรายได้ #สร้างเงิน #ทักษะสร้างสุข #นิยม #ยอดนิยม #อบรม #ฝึกทักษะ #ฝึกอาชีพ #เรียน #สุดปัง #คอร์สฟรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนท...
24/06/2021

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ผอ.ศสค.นบ.) พร้อมด้วยคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม Zoom Meeting การนี้ นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อสค.) เป็นประธานการประชุม

พม.ดึง “โค้ชเช” สอนศิลปะป้องกันตัวเยาวชน-สตรี ลดความสูญเสียจากความรุนแรง
24/06/2021
พม.ดึง “โค้ชเช” สอนศิลปะป้องกันตัวเยาวชน-สตรี ลดความสูญเสียจากความรุนแรง

พม.ดึง “โค้ชเช” สอนศิลปะป้องกันตัวเยาวชน-สตรี ลดความสูญเสียจากความรุนแรง

รมว.พม. ดึง “โค้ชเช” สอนศิลปะป้องกันตัวให้เยาวชน-สตรี ช่วยเอาตัวรอด ลดความสูญเสียจากปัญหาความรุนแรง

24/06/2021

โค้งสุดท้าย!
การเคหะแห่งชาติจัดโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าใหม่ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ถึง 30 มิถุนายน 2564 นี้

คลิกดูรายละเอียด >>> https://bit.ly/2U0c3TS

สอบถามเพิ่มเติม Call Center 1615 หรือ สำนักงานเคหะนครหลวง และสำนักงานเคหะจังหวัดทั่วประเทศ หรือ LINE : @NHA.THAILAND

24/06/2021

🌈 4 กระบวนงาน ของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

24/06/2021

🤱 อาชีพเสริม สำหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี...
23/06/2021

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) มอบกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ พร้อมทั้งนักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และชี้แจงวัตถุประสงค์รายละเอียดโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อนำมาพิจารณาให้การสนับสนุนการฝึกอาชีพตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

23/06/2021

🎉 การให้บริการของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
.
📢 ติดตามข่าวสาร สค.ได้ที่
เว็บไซต์: https://www.dwf.go.th/
เพื่อนครอบครัว http://www.xn--42ca5dfr6ac6azcd1c9c9f0e.com/
Facebook: https://www.facebook.com/sorkor023068633
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXtsy6w-fx3fkESr-C6UaAA
.
#กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
#กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

23/06/2021
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อสค.) และคณะ เข้าเยี่ยมชม...
22/06/2021

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อสค.) และคณะ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานพร้อมให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่ของศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (ศสค.นบ.) ในการถ่ายทอดสดการเรียนออนไลน์ กิจกรรมสาธิต : เมนู “กล๊วย...กล้วย” ผ่านระบบการประชุมทางไกล โปรแกรม ZOOM Cloud Meetings และโปรแกรม OBS Studio (Open Broadcaster Software Studio) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) ณ อาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

ที่อยู่

เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
Bangkok
11120

รถโดยสารประจำทางสาย 32, 33, 90, 104, 388, ปอ.104, ปอ.505

ข้อมูลทั่วไป

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 583 8350

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีแ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Sai ZaJanbuppa Jaja
อจ.ให้ขอคึดและสามารถนำไปประกอบอาชีพ ได้
ขอบคุณ อาจารย์ในการเรียนการสอนในวันนี้นะคะที่ทำให้ได้รับการเรียนรู้เพิ่มขึ้น น้ำฝน นุชนาถ ลำดับ 29
รัญชนา รุ่งเรือง
มาลินี บาลทิพย์ แผนกอาหารและเบเกอรี่@ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จ. นนทบุรี
การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิม
📣ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะ ใครที่ว่างงาน หรือเป็นนักศึกษา แต่อยากมีรายได้ #สามารถทำที่ไหนก็ได้ #ทำงานผ่านมือถือ📲 #งานถูกกฎหมาย100% #ไม่ต้งสต๊อกสินค้า #สอนงานฟรีทางไลน์ 👇🏻สนใจคลิกลิงค์👇🏻 https://lin.ee/BAVDHUf
อยากทำมากนวดแผนไทยค่ะสาธุขอให้ได้ทำด้วยเถิด.
เรียนจบแล้วก็มาเปิดร้านประกอบอาชีพได้เลย
พรุ่งนี้แล้วนะคะ.. สำหรับท่านที่ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 1 วัน #การทำอาหารญี่ปุ่น_Japanese food #การจัดดอกไม้DIY_เรียบ หรู ดูดี ปล.อย่าลืมนำบัตรประชาชนมาลงทะเบียนยืนยันตัวตนที่หน้างานกันด้วยนะคะ เปิดลงทะเบียน 08.30 น. แล้วพบกันนะคะ
เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง นนทบุรี และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี สำรวจครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย เพื่อขอรับทุนประกอบอาชีพ 20 ครัวเรือน
สนใจค่ะ