Clicky

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสา?

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม...สา...
06/12/2022

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์
▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม...สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ : https://sahakornexcise.com/show/260

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัดเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดก...
03/11/2022

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม...สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ : https://sahakornexcise.com/show/256

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565▶️▶️ รายล...
02/08/2022

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2565
▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ : https://sahakornexcise.com/show/243

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องวันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เพิ่มเติมเป็นกร...
12/07/2022

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง
วันหยุดสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2565
▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ : https://drive.google.com/.../1s16AX01TRAWKokMCJaBosYx12_E...

📌ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sahakornexcise.com/mediafil...
24/06/2022

📌ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม :https://sahakornexcise.com/mediafiles/Announcement_of_scholarships_for_children_2022.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37 1. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัด...
26/01/2022

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 37
1. แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมใหญ่ เป็น หอประชุมกรมสรรพสามิต (เวลาเดิม)

2. แจ้งเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ :http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20220126172717.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564วันศุกร์ ที่...
22/01/2022

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 (เริ่มลงทะเบียนตั้งเเต่เวลา 08.30-09.30 น.)
ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20220121174516.pdf

ขออภัย....ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด โทร.  02-668-2406  ไม่สามารถติดต่อได้ .....สมาชิ...
18/01/2022

ขออภัย....ขณะนี้เบอร์โทรศัพท์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด โทร. 02-668-2406 ไม่สามารถติดต่อได้ .....สมาชิกสามารถติดต่อได้ที่
เบอร์ 095-3716633 หรือ @ไลน์ ID : 0953716633
จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

8 มกราคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวันณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต...
08/01/2022

8 มกราคม 2565 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวันณณวรี
นารีรัตนราชกัญญา

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำปี 2565▶️▶️ ร...
06/01/2022

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำปี 2565

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ :http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20220105132940.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม....
22/12/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ :http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20211222110510.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ  และผู้ตรว...
15/12/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ :http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20211207155144.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเ...
08/12/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8)พ.ศ. 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20211207160401.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2...
08/12/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20211207155827.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้อ...
08/12/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20211207155317.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกและครอบครัว▶️▶...
08/12/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกและครอบครัว

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20211207154811.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องการรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจส...
08/12/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

การรับสมัครเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี พ.ศ. 2565

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20211207155144.pdf

5 ธันวาคม 2564วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมห...
05/12/2021

5 ธันวาคม 2564

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด 1.เรื่อง แจ้งการปรับการส่งค่าหุ้นรายเดือนให้เป็นไปตามเกณฑ์การส่งค่าหุ...
10/11/2021

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

1.เรื่อง แจ้งการปรับการส่งค่าหุ้นรายเดือนให้เป็นไปตามเกณฑ์การส่งค่าหุ้นสูงสุด

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20211110153531.pdf

2.เรื่อง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยหุ้น พ.ศ.2559

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/News2016SepMon120955.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ระเบียบนายทะเบี...
03/11/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับ(ร่าง)ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอนและการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ. 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
เอกสารแนบ :
https://drive.google.com/file/d/1HUx3JR9lUsv4pPCHT8XpacZOX-UT1eDN/view?usp=sharing

ช่องทางแสดงความคิดเห็น
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUN4xDnQa8f0u4WRTKSUfLlP8IjQ2fIfkLBEVm9FD963iR1Q/viewform

น้อมเกล้ารำลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออ...
23/10/2021

น้อมเกล้ารำลึก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

13 ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบ...
13/10/2021

13 ตุลาคม
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

🎉🎉ข่าวดี  3 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 🦠COVID-19🦠1. โครงก...
27/08/2021

🎉🎉ข่าวดี 3 มาตรการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาด 🦠COVID-19🦠

1. โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 1-3
❗️❗️(เฉพาะสมาชิกสามัญ)

1.1 โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 1

คุณสมบัติ📄
- เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญ
- เงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
วงเงินกู้ = 15 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 300,000 บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ = 60 งวด
หลักประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 1 คน หรือทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
🌟อัตราดอกเบี้ย 4% (ไม่รวมคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

1.2 โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 2

คุณสมบัติ📄
- เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
วงเงินกู้ = ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น เมื่อรวมสัญญาเงินกู้สามัญต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ = 60 งวด
หลักประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 1 คน หรือทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
🌟อัตราดอกเบี้ย 4% (ไม่รวมคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)

1.3 โครงการเงินกู้ช่วยด้วยใจ 3

คุณสมบัติ📄
- เป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 6 เดือน
- เงินรายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 10%
วงเงินกู้ = 15 เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 300,000 บาท เมื่อรวมสัญญาเงินกู้สามัญต่าง ๆ ต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท
ระยะเวลาผ่อนชำระ = 96 งวด
หลักประกัน - ข้าราชการค้ำประกัน 1 คน หรือทำประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้
🌟อัตราดอกเบี้ย (ไม่รวมคำนวณเงินเฉลี่ยคืน)
ปีที่ 1-2 = 3.5% ปีที่ 3-8 = ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้สามัญที่ประกาศกำหนด -1%

2. พักชำระหนี้ นาน 3 เดือน (สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ)
✅เฉพาะ สัญญาเงินกู้สามัญ
✅ยื่นคำขอพักชำระหนี้ ภายในวันที่ 16 ส.ค. – 15 ก.ย. 64
✅เริ่มพักชำระหนี้เงินต้น ในเดือน 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64

3. ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน นาน 6 เดือน (สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ)
✅ส่งค่าหุ้นไม่ต่ำกว่า เดือนละ 100 บาท
✅ยื่นคำขอลดค่าหุ้น ภายในวันที่ 16 ส.ค. – 30 ก.ย. 64
✅เริ่มลดค่าหุ้น ในเดือน ต.ค. 64 – มี.ค. 65
หมายเหตุ : เมื่อครบกำหนด สมาชิกจะส่งค่าหุ้นตามเดิมและไม่เกินอัตราการส่งค่าหุ้นตามระเบียบใหม่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
☎️ โทร. 02-668-2406

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจร...
12/08/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องผลดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564▶️▶️ รายละเอียดเพิ่...
23/07/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ผลดำเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210721103027.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์...
23/07/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมการประกันชีวิตกลุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210723111800.pdf

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุ...
15/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2564
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

๑๓ กรกฎาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงพระเจริญควรมิควรแล้ว...
13/07/2021

๑๓ กรกฎาคม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง1.ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์▶️▶️ รายละเอียดเพ...
08/07/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

1.ประกาศ การให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210708152624.pdf

2.ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2562
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210708152455.pdf

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตต...
04/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม 2564

ทรงพระเจริญ
ควรมิควรเเล้วเเต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด 📍ขั้นตอนการอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญ▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถ...
30/06/2021

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

📍ขั้นตอนการอนุมัติจ่ายเงินกู้สามัญ

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210630143050.pdf

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด 📍รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ เดือนพค.2563 แล...
30/06/2021

📣 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

📍รายงานการจ่ายเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญ เดือนพค.2563 และ 2564
📍วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานและสถานะการเงิน
📍รายงานการดำรงสินทริพย์สภาพคล่อง เดือนพค. 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210623100344.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด 1.ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว▶️▶️ รายละเอียดเพิ่ม...
22/06/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

1.ทุนสวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/News2015JulSat010701.pdf

2.เรื่องการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/News2015JulSat010705.pdf

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี๓ มิถนายน ๒๕๖๔ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเ...
01/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๓ มิถนายน ๒๕๖๔

ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องรายงานผลดำเนินงานสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564▶️▶️ รายละเอ...
21/05/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

รายงานผลดำเนินงานสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210520135557.pdf

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสหกรณ์ ประจำปี2564
21/05/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการสหกรณ์ ประจำปี2564

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่องมาตรการเกี่ยวกับการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสาม...
11/05/2021

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด เรื่อง

มาตรการเกี่ยวกับการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต
จำกัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

▶️▶️ รายละเอียดเพิ่มเติม.....สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ลิงก์นี้
http://sahakorn.excise.go.th/uploads/20210507134136.pdf

ทรงพระเจริญเนื่องในวันฉัตรมงคล4 พฤษภาคม 2564ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออ...
04/05/2021

ทรงพระเจริญ

เนื่องในวันฉัตรมงคล
4 พฤษภาคม 2564

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการเเละเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ขอเผยแพร่📍ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกสามัญเเละสมาชิกสมทบ
03/05/2021

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด ขอเผยแพร่

📍ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกสามัญเเละสมาชิกสมทบ

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:00
อังคาร 09:00 - 16:00
พุธ 09:00 - 16:00
พฤหัสบดี 09:00 - 16:00
ศุกร์ 09:00 - 16:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิดไทยรู้สู้โควิด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมสรรพสามิต :: Excise Department ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย สํานักหวยดัง Sapan Kwai คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเม สำนักงาน ป.ย.ป. ส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชล Government House of Thailand บ้านพิษณุโลก ICTC M-Society RD BKK3 กลุ่มงานจริยธรรม กรมพลศึกษา สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ Bang Sue District Nubnib shop