งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกร

งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกร ดูแลงานด้านสโมสรนักศึกษา ชุมนุม วินัยนักศึกษา ทุนการศึกษาทั้งภายในและภายนอก

เปิดเหมือนปกติ

05/05/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง บุคลากรติดเชื้อโควิด-19 ฉบับที่ 2

04/05/2021

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ 🙏

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาฝึกงานสหกิจศึกษา และรายวิชาโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้น...
30/04/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของรายวิชาฝึกงานสหกิจศึกษา และรายวิชาโครงงานพิเศษ ปริญญานิพนธ์ ปัญหาพิเศษ การค้นคว้าอิสระ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ หรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่เทียบเท่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

📍ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กรณีตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ท...
30/04/2021

📍ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร กรณีตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://bit.ly/3eJEjk1

📍 ประชาสัมพันธ์โครงการประกาศคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2563⭕️ นศ.ทุกภาควิชา ให้กรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐานแสกนเอกสารส่งไ...
30/04/2021

📍 ประชาสัมพันธ์

โครงการประกาศคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2563

⭕️ นศ.ทุกภาควิชา ให้กรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐานแสกนเอกสารส่งไปยังภาควิชา (ส่งผ่านภาควิชาเท่านั้น) เพื่อภาควิชาจะได้ส่งรายชื่อไปยังงานกิจการนศ.ต่อไป

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 5 พ.ค. 2564 เท่านั้น

📑 แบบฟอร์ม >> http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/DWL-form/soldier/Form%20Soldier/07-Student%20Virtue%20and%20Goodness%20Form.doc

📍 ประชาสัมพันธ์

โครงการประกาศคุณงามความดี ประจำปีการศึกษา 2563

⭕️ นศ.ทุกภาควิชา ให้กรอกแบบฟอร์มและแนบหลักฐานแสกนเอกสารส่งไปยังภาควิชา (ส่งผ่านภาควิชาเท่านั้น) เพื่อภาควิชาจะได้ส่งรายชื่อไปยังงานกิจการนศ.ต่อไป

ทั้งนี้ ภายในวันที่ 5 พ.ค. 2564 เท่านั้น

📑 แบบฟอร์ม >> http://www.studentaffairs.kmutnb.ac.th/DWL-form/soldier/Form%20Soldier/07-Student%20Virtue%20and%20Goodness%20Form.doc

29/04/2021
Photos from กยศ_kmutnb's post
29/04/2021

Photos from กยศ_kmutnb's post

29/04/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ มจพ. เพื่อหลอกลวงให้นักศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล

📍ประชาสัมพันธ์ #หยุดอยู่บ้าน #ก็สามารถสมัครทำงานกับSCGได้  SCG เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมทำงานบริษัท...
28/04/2021

📍ประชาสัมพันธ์

#หยุดอยู่บ้าน #ก็สามารถสมัครทำงานกับSCGได้

SCG เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมทำงานบริษัท Career Roadshow
สาขา Accounting, Business Administrator, Marketing, Economic, IT, Computer, Mechanical,
Electrical, Civil , Chemical Engineer, Petrochemicals, Polymer Printing, Packaging Tech.,

และสาขาอื่นๆ ที่สนใจ สแกน QR Code เพื่อสมัคร หรือ Link : https://forms.gle/PAP8Sqk1u3WtHcxMA

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

📍ประชาสัมพันธ์

#หยุดอยู่บ้าน #ก็สามารถสมัครทำงานกับSCGได้

SCG เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเพื่อเข้าร่วมทำงานบริษัท Career Roadshow
สาขา Accounting, Business Administrator, Marketing, Economic, IT, Computer, Mechanical,
Electrical, Civil , Chemical Engineer, Petrochemicals, Polymer Printing, Packaging Tech.,

และสาขาอื่นๆ ที่สนใจ สแกน QR Code เพื่อสมัคร หรือ Link : https://forms.gle/PAP8Sqk1u3WtHcxMA

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

28/04/2021

🔜 เลื่อนออกไปก่อนนะครับ

28/04/2021

❌ ยกเลิกนะครับ

ประกาศ มจพ. เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19📍 กรณีของนศ. 1. หากตรวจพบว...
28/04/2021

ประกาศ มจพ. เรื่อง สวัสดิการช่วยเหลือสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

📍 กรณีของนศ.
1. หากตรวจพบว่า เป็นผู้ติดเชื้อ COVID-19 โดยภายหลังได้รับการรักษาตัวหายดีจากสถานพยาบาลแล้ว ให้นำหลักฐานการรักษา อาทิ ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน โดยจ่ายให้คนละไม่เกิน 5,000 บาท

2. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล หากนศ.มีส่วนต่างจากสิทธิในการรักษาพยาบาลของนศ. สามารถนำใบเสร็จรับเงิน และใบรับรองแพทย์มายื่นขอรับเงินสวัสดิการได้ตามจริง แต่ไม่เกินคนละ 10,000 บาท ได้ที่

ทั้งนี้ ทั้งข้อ 1 และ 2 นศ.สามารถนำไปยื่นขอรับสวัสดิการได้ที่กองคลัง ชั้น 1 อาคาร TGGS (ยื่นภายในระยะเวลา 1 ปี จากวันที่ในใบเสร็จรับเงิน)

📌 ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564📨 นักศึกษาที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านกิจการนัก...
28/04/2021

📌 ปิดทำการตามประกาศมหาวิทยาลัย (ต่อเนื่อง) ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2564

📨 นักศึกษาที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องด้านกิจการนักศึกษา สามารถส่ง inbox มาสอบถามได้ครับ

27/04/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 20 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดเชื้อโควิด-19

Photos from กยศ_kmutnb's post
23/04/2021

Photos from กยศ_kmutnb's post

💻 แนวทางการปฏิบัติการสอบออนไลน์ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบา...
23/04/2021

💻 แนวทางการปฏิบัติการสอบออนไลน์ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสอบวัดผลเป็นในรูปแบบออนไลน์

⚠ ทั้งนี้ ในแต่ละวิชาผู้สอนสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการกำหนดแนวทางปฏิบัติการสอบออนไลน์ในแนวทางอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
ดังนั้น หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใดในการเตรียมการ
สอบออนไลน์ให้ติดต่อผู้สอนล่วงหน้าก่อนวันสอบ

📅 ตรวจสอบวันสอบได้ที่ >>>>https://www.eng.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/exam_schedule_2563-2_final.pdf

📣 หากรายวิชาใดมีวันสอบไม่ตรงหรือไม่ถูกต้องให้ติดต่อกับผู้สอนโดยตรง เนื่องจากรายวิชานั้นมีการย้ายวันสอบ

💻 แนวทางการปฏิบัติการสอบออนไลน์ปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จึงทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการสอบวัดผลเป็นในรูปแบบออนไลน์

⚠ ทั้งนี้ ในแต่ละวิชาผู้สอนสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการกำหนดแนวทางปฏิบัติการสอบออนไลน์ในแนวทางอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
ดังนั้น หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือข้อขัดข้องประการใดในการเตรียมการ
สอบออนไลน์ให้ติดต่อผู้สอนล่วงหน้าก่อนวันสอบ

📅 ตรวจสอบวันสอบได้ที่ >>>>https://www.eng.kmutnb.ac.th/wp-content/uploads/2021/04/exam_schedule_2563-2_final.pdf

📣 หากรายวิชาใดมีวันสอบไม่ตรงหรือไม่ถูกต้องให้ติดต่อกับผู้สอนโดยตรง เนื่องจากรายวิชานั้นมีการย้ายวันสอบ

22/04/2021
22/04/2021
21/04/2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 15 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติดเชื้อโควิด-19

21/04/2021

การถอน(ไม่ติดW) ผ่าน klogic ภายใน 23.04.64 กรณีถอนต่ำกว่าเกณฑ์ให้ทำคำร้องผ่าน OPS (หลังจากนั้นจะ W และต้องทำคำร้อง OPS)

20/04/2021

ขณะนี้เวลา 09.00 น.
เปิดคูหาเลือกตั้งออนไลน์ นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่
คูหาเลือกตั้งออนไลน์
https://forms.gle/K8CofqzX8JVSGC1J9

Photos from คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb's post
19/04/2021

Photos from คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. Faculty of Engineering Kmutnb's post

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
17/04/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

16/04/2021

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือประกาศเลื่อนสอบปลายภาค โดยให้เลื่อนวันสอบ 1 สัปดาห์(ตามวันเดิม ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เป็นวันที่ 3 - 14 พ.ค. 64
ขอให้นักศึกษารอประกาศวิธีการสอบของแต่ละวิชาเร็วๆนี้
https://www.eng.kmutnb.ac.th/2021/04/16/final_exam_2_63/

16/04/2021

📑 เลื่อนส่งเอกสารเบิกทุน (สมทบ/เรียนดี) 2/2563 ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
ให้รอประกาศจากทางม.และงานกิจการนศ. เท่านั้น

16/04/2021

❌ ยกเลิกโครงการแสมสาร 13-14 พ.ค.นี้ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และจำนวนเกิน50 คน ตามคำสั่งของ ศบค. ❌

16/04/2021

ประกาศ เลื่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
Link https://bit.ly/2PYwdMl แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

📍 ประกาศงานกิจการนศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 16 เมษายน 2564❌  ปิดทำการตามประกาศ มจพ. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (หรือจน...
16/04/2021

📍 ประกาศงานกิจการนศ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 16 เมษายน 2564

❌ ปิดทำการตามประกาศ มจพ. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)

❌ ขอยกเลิกโครงการวิศวะ มจพ. รุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย แสมสาร วันที่ 13-14 พ.ค. 2564 นี้ (หรือจนกว่าตะมีประกาศเปลี่ยนแปลง) เนื่องจากจังหวัดชลบุรี อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องมีจำนวนคนไม่เกิน 50 คน ตามคำสั่งของ ศบค.

⭕️ ช่องทางการติดต่อผ่านเพจฯ เท่านั้น
⭕️ การสมัครทุน 1/2654 ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม ผ่านช่องทางออนไลน์ช่องทางเดียวเท่านั้น
⭕️ การส่งเอกสารขอเบิกทุน 2/2563 ให้เลื่อนออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ให้รอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยและงานกิจการนศ. เท่านั้น (เนื่องจากนศ.ต้องมาดำเนินการขอใบเสร็จค่าเทอมฉบับจริงที่กองคลังและยื่นเอกสารที่ภาควิชาฯ)

ขอให้นศ.ติดตามและยึดถือแนวทางตามประกาศของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ
16/04/2021

ขอให้นศ.ติดตามและยึดถือแนวทางตามประกาศของมหาวิทยาลัยเท่านั้นครับ

16/04/2021

ขอเชิญชวนนักศึกษา มจพ.
ทุกระดับการศึกษา (ปวช. - ปริญญาเอก)
ร่วมกันใช้สิทธิ์ออกเสียงในการเลือกตั้ง
นายกองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564
ผ่านรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 20 เมษายน 2564
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
ติมตามรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

15/04/2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 10 นักศึกษาคณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม ติดเชื้อโควิด-19

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post
12/04/2021

Photos from King Mongkut's University of Technology North Bangkok's post

ทุนการศึกษา NHK SPRING (THAILAND) ประจำปีการศึกษา 2564นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่...
23/03/2021

ทุนการศึกษา NHK SPRING (THAILAND) ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่สนใจและมีคุณสมบัติดังกล่าว สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัด

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ที่ภาควิชาที่สังกัด และภาควิชารวบรวมส่งที่งานกิจการนักศึกษาภายในวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

ที่อยู่

ชั้น 3 อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:00
อังคาร 08:30 - 16:00
พุธ 08:30 - 16:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:30 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625552000-8113

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานกิจการนักศึกษา คณะวิศวกร:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด