กรมธนารักษ์ : The Treasury Department

กรมธนารักษ์ : The Treasury Department บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน
(5)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคู่มือการประเมินราคาทรัพย์สิน ตาม...
24/08/2023

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“หลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคู่มือการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคู่มือการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเลอ แคสเซีย จังหวัดขอนแก่น

โดยนายสมมาตร มณีหยัน รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะกำกับดูแลกองประเมินราคาทรัพย์สิน ได้ใช้โอกาสดังกล่าวมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านประเมินราคาทรัพย์สินให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกรมธนารักษ์ และผู้บริหารสังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน และรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ถึงผลกระทบเมื่อมีการประกาศใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินในรอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 ผ่านกิจกรรม Morning Talk รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน จากการเสวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ...
24/08/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และจ...
24/08/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการขอใช้ที่ราชพัสดุที่ได้มาโด...
23/08/2023

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการขอใช้ที่ราชพัสดุที่ได้มาโดยคำพิพากษาของศาล รายคดี กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระล...
23/08/2023

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ช่องทางออนไลน์
www.treasury.go.th โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999


#กรมธนารักษ์
#เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก130ปีการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระล...
23/08/2023

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้

ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

ช่องทางออนไลน์
www.treasury.go.th โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการขอใช้ที่ราชพัสดุของสำนั...
22/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการขอใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานอัยการสูงสุด ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะ...
22/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประเมินการให้คะแนนรายบุคคลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 702 กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะ...
22/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของแผ่นดินตามคำพิพากษาของศาลและโดยประการอื่น ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการห...
22/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการใหม่เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายข้าราชการกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ  โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็...
22/08/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรข้าราชการใหม่เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายข้าราชการกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 ณ โรงแรม แบงคอก มิดทาวน์ กรุงเทพมหานคร


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ต้อนรับพร้อมหารือ...
21/08/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ต้อนรับพร้อมหารือทางวิชาการประเมินราคาทรัพย์สินร่วมกับศาสตราจารย์อิวาซากิ มาซาอากิ อาจารย์ด้านกฎหมายภาษีและระบบภาษี มหาวิทยาลัยเมจิ ที่เดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะที่ปรึกษาโครงการยกระดับการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย (Project for Enhancement of Property Valuation Capacity in Thailand) ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และกรมธนารักษ์ เพื่อพัฒนาแนวทางการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ ณ ห้องประชุม 702 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษ...
21/08/2023

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้
ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
ช่องทางออนไลน์
www.treasury.go.th โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999


#กรมธนารักษ์
#เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก60ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
#มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษ...
21/08/2023

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้
ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
ช่องทางออนไลน์
www.treasury.go.th โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีมอบรางวัล “โครงการคลองเปรมประชา...
20/08/2023

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีมอบรางวัล “โครงการคลองเปรมประชากร หน้าบ้าน ริมคลอง น่ามอง น่าอยู่” โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบธนารักษ...
18/08/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษารูปแบบธนารักษ์เขตพื้นที่หรือสำนักงานธนารักษ์ภาค ณ ห้องประชุม 702 กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเ...
18/08/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคู่มือการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์
โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการประเมินราคาทรัพย์สิน และรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ถึงผลกระทบเมื่อมีการประกาศใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินในรอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 ผ่านกิจกรรม Morning Talk รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน จากการเสวนากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายวรท พยัคฆ์ขาม ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ รักษาราชการแทนธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ นางสมบัติ วรวิเวทย์ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้เทศบาลนครนครสวรรค์ และนางอารีย สุปรียธรรม เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการเสวนาในครั้งนี้


#กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร หนองคา...
17/08/2023

กรมธนารักษ์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (Market Sounding) โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร หนองคาย และตาก เริ่ม 31 สิงหาคม นี้


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ...
16/08/2023

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักเกณฑ์การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐและคู่มือการประเมินราคาทรัพย์สิน ตามพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏ...
15/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุมอบหมาย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 702 กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองกษาปณ์ประจ...
15/08/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายในกองกษาปณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “กษาปณ์เกมส์ ครั้งที่ 15” ณ กองกษาปณ์


#กรมธนารักษ์
#กษาปณ์เกมส์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ร...
15/08/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง รวม 3 คัน ให้แก่ โรงเรียนวัดรังสิต โรงเรียนวัดโบสถ์ และโรงเรียนวัดเสด็จ สำหรับใช้ประโยชน์ในราชการของโรงเรียน ณ กองกษาปณ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายพรชัย ควรประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงควา...
15/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายพรชัย ควรประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมแสดงความยินดี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ 140 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย พร้อมร่วมบริจาคเงินให้กับศิริราชมูลนิธิ โดยมี นายนเรศ ไชยวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานระบบไปรษณีย์และปฏิบัติการนครหลวง ให้การต้อนรับ ณ อาคารบริหาร ปณท


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหล...
15/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรข้าราชการใหม่เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายข้าราชการกรมธนารักษ์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่...
10/08/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนการบริห...
09/08/2023

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของรัฐและการทำของ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบ...
09/08/2023

เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2566 นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมด้วยนายธีรพงค์ สุขช่วย ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ นายธนิต กฤษณะ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และคณะ เดินทางไปราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อประชุมหารือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ภก. 263 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง


#กรมธนารักษ์
#ที่ราชพัสดุ

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม...
09/08/2023

เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้บริหารกรมธนารักษ์ ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหว...
08/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อตรวจประเมินอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่คาดว่าจะประกาศขึ้นบัญชีอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ (เบื้องต้น) ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะกำหนดแนวทางในการดูแล บำรุง รักษา อาคารดังกล่าวต่อไป ในการนี้ นางสาวชุติมา ไตรมาศ ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี ให้การต้อนรับ
สำหรับอาคารราชพัสดุที่เตรียมประกาศขึ้นบัญชีอาคารทรงคุณค่าฯ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีจำนวน 1 หลัง ได้แก่ สถานกงสุลฝรั่งเศส (เดิม) ซึ่งอยู่ในความครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมธนารักษ์ ทั้งนี้ เมื่อคณะทำงานฯ ได้ดำเนินการประเมินให้คะแนนอาคารทรงคุณค่าฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะได้เสนอคณะกรรมการบูรณาการโครงการฯ ให้ความเห็นชอบแนวทางการบำรุง ดูแล และรักษาอาคารฯ ต่อไป


#กรมธนารักษ์
#ที่ราชพัสดุ
#อาคารทรงคุณค่าฯ

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อ...
08/08/2023

เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 801 กรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิ...
08/08/2023

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ
ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกรมธนาร...
07/08/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ์ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานในพิธีเ...
05/08/2023

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2566 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ และทรัพย์สินมีค่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การปรับตัวของบุคลากรด้านเหรียญกษาปณ์เพื่อการพัฒนาองค์กรยุคใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการด้านเหรียญกษาปณ์ ประกอบด้วยข้าราชการจากกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กองบริหารเงินตรา กองกษาปณ์ และศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) รวมทั้งสิ้น ๑๖๕ คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการ...
05/08/2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางบุษกร ปราบณศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วม (Joint Coordinating Committee) โครงการยกระดับการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทย ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) และกรมธนารักษ์ เพื่อรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารกองมาตรฐานการประเมินราคาทรัพย์สิน


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจข...
04/08/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานการประชุมหารือการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพอากาศ ณ ห้องประชุม 702 ชั้น 7 อาคารกรมธนารักษ์


#กรมธนารักษ์

📣 📣📣เริ่มจ่ายแลกแล้ววันนี้ 📣📣📣กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ ‍ ราคาเหรียญละ 20 บาทผู้ที่...
03/08/2023

📣 📣📣เริ่มจ่ายแลกแล้ววันนี้ 📣📣📣

กรมธนารักษ์เปิดจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 130 ปี องค์กรอัยการ ‍ ราคาเหรียญละ 20 บาท

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตามช่องทางดังนี้

📌 ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340

📌 ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ

📌 ช่องทางออนไลน์
www.treasury.go.th โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999

#กรมธนารักษ์
#เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก130ปีองค์กรอัยการ
#องค์กรอัยการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชส...
28/07/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายดนัย วิจารณ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง


#กรมธนารักษ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า และนายคณาวุฒ...
28/07/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์ ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า และนายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมผู้บริหารกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท้องสนามหลวง


#กรมธนารักษ์

ที่อยู่

กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6620594999

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมธนารักษ์ : The Treasury Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด