Clicky

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท ประชาสัมพันธ์ข่าวสารศูนย์ปฏิบัติก?

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 12 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกา...
13/09/2022

วันที่ 12 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2565 หลังจากมีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผ่านทางระบบ Video Conference ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงพลังงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยมี นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพลังงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม ฯ

สำหรับการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาหารือในเรื่อง สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่างแผนปฏิบัติราชการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2566 -2570) และการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานด้านจริยธรรมฯที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจริยธรรม ฯ

วันนี้ (1 กันยายน 2565) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมพิจารณา (ร่าง) “แผนปฏิบัติราชก...
01/09/2022

วันนี้ (1 กันยายน 2565) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมพิจารณา (ร่าง) “แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565 ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน และผู้อำนวยการส่วนกลางและภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) ในการยกระดับการเป็นองค์กรที่บุคคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และร่วมใจต่อต้านทุริต

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน  ...
01/09/2022

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการสัมมนา “ตสน. ออนไลน์ พบสำนักงานพลังงานจังหวัด” ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงานได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี และผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประมาณ 153 คน ร่วมเข้าสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบราชการด้านการดำเนินโครงการ การฝึกอบรม การจัดงาน การใช้รถราชการ รวมทั้งการจัดซื้อและการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อันจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและให้ดียิ่งขึ้น

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้...
26/08/2022

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย

1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
5. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
7. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมพิจารณา (ร่าง) “แผนปฏิบัติราช...
22/08/2022

วันนี้ (22 สิงหาคม 2565) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมพิจารณา (ร่าง) “แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2566 - 2570)” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และผู้แทนเจ้าหน้าที่ในสังกัด สป.พน. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมัวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน ในการยกระดับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันการทุจริต สร้างความโปร่งใส และเป็นองค์กรที่มีธรรมภิบาลต่อสังคม

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน เป...
11/08/2022

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว
รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการจัดสัมมนา "การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต" ผ่านทางระบบ Video Conference โดยมีนางฉวีวรรณ
นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ และผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ประมาณ 160 คน สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ในการลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหายทั้งจาก การอนุมัติ อนุญาต การใช้ตำแหน่งหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณ และการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพลังงานให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นที่ยอมรับตามหลัก
ธรรมาภิบาล (Good Governance) อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ความเสี่ยง ปัญหา วิกฤต ทุจริต ตลอดจนการมีผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้นในองค์กร

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการจัดสัมมนาออนไลน์"การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ...
08/03/2022

วันที่ 8 มีนาคม 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการจัดสัมมนาออนไลน์"การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต กระทรวงพลังงาน" โดยมีนายนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประมาณ 153 ท่าน

สำหรับการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานได้รับทราบและเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เพื่อนำไปเป็นกรอบและกลไกในการทำงานและการประพฤติปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมไปถึงความซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนา ส่งเสริม สู่การเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

[ประชาสัมพันธ์]ศปท.พน. มีกำหนดการจัดการสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ ในหัวข้อ "การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณ...
04/03/2022

[ประชาสัมพันธ์]
ศปท.พน. มีกำหนดการจัดการสัมมนาผ่านช่องทางออนไลน์ ในหัวข้อ "การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริตกระทรวงพลังงาน" ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 โดยมี นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้า ศปท.พน. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นป...
28/01/2022

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านทางระบบ Video Conference ร่วมกับคณะกรรมการฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

โดยการประชุมดังกล่าวได้หารือในเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ตามระเบียบของสำนักงาน ก.พ. การดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน และการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานด้านจริยธรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการฯ

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านก...
09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เนื่องในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน จึงขอร่วมแสดงพลัง "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" เพื่อการสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานการส...
03/12/2021

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้เป็นประธานการสัมมนา "แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน" ผ่านทางระบบ Video Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ป.ป.ช. และ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ป.ป.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้

- ประชาสัมพันธ์ -วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) มี...
01/12/2021

- ประชาสัมพันธ์ -
วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) มีกำหนดจัดสัมมนา "แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน" ผ่านทางระบบ Microsoft Team
โดยมี นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ชัย จันทร์แสงวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ป.ป.ช. และ นางฉวีวรรณ นิลวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ป.ป.ท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการสัมมนาครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) ได้จัดสัมมนาหัว...
22/11/2021

วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) ได้จัดสัมมนาหัวข้อ "มาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปี 2564" ผ่านทางระบบ Zoom
โดยมี นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการสัมมนา และ นายฉัตรชัย คุณโลหิต ผู้อำนวยการกองกลาง สป.พน. ร่วมการเสวนาในการสัมมนาครั้งนี้

- ประชาสัมพันธ์ -วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน....
16/11/2021

- ประชาสัมพันธ์ -
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) มีกำหนดจัดสัมมนามาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปี 2564 ผ่านทางระบบ Zoom
โดยมี นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานการสัมมนา และ นายฉัตรชัย คุณโลหิต ผู้อำนวยการกองกลาง สป.พน. ร่วมการเสวนาในการสัมมนาครั้งนี้

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (หน.ศปท.) เป็นประ...
15/10/2021

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (หน.ศปท.) เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และสามารถพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมหาแนวทางปรับปรุงพัฒนา รายละเอียดเนื้อหาและขั้นตอนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

https://energy.go.th/2015/ita-news15102564/

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) มีกำหนดการจั...
14/10/2021

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) มีกำหนดการจัดประชุมชี้แจง "การเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom

" รวมพลังเพื่อสร้างจุดเปลี่ยน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน "

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ( หน.ศปท.) เป็นป...
29/09/2021

วันที่ 29 กันยายน 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ( หน.ศปท.) เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับผู้อำนวยการและผู้แทนจากหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในประเด็นการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) การวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) และการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ที่จะต้องมีการนำไปดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้มีความก้าวหน้าต่อการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป

รายการวิทยุ "เปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย"โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณhttps://www.youtube.com/watch?v=Kw...
16/07/2021
ทุจริตเชิงนโยบายระดับชาวบ้าน ปัญหาที่คนไทยต้องรู้เท่าทัน นักการเมือง

รายการวิทยุ "เปิดแฟ้มคดีทุจริต ความจริงที่ต้องเปิดเผย"
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
https://www.youtube.com/watch?v=Kw99u5NuCug

ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ....

ศปท.กระทรวงพลังงาน ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ในประเด็นการสัมภาษณ์ "กระทรวงพลังงานโปร่งใส ต้านทุจริต...
11/06/2021

ศปท.กระทรวงพลังงาน ขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ในประเด็นการสัมภาษณ์ "กระทรวงพลังงานโปร่งใส ต้านทุจริตคอร์รัปชัน" โดย ปลัดกระทรวงพลังงาน ในวันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 เวลา 21.30 - 21.55 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง NBT 2HD) หรือรับชม Live สดผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://www.facebook.com/LiveNBT2HD/live_videos/?ref=page_internal

วันนี้ (1 เมษายน 2564)  นายกุลิศ  สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน บันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษในรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ประ...
01/04/2021

วันนี้ (1 เมษายน 2564) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน บันทึกเทปสัมภาษณ์พิเศษในรายการกะเทาะเปลือกคอร์รัปชัน ประเด็น “พน. โปร่งใส ต้านทุจริตคอร์รัปชัน” ซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) โดยนำเสนอถึงนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินกิจการด้านพลังงาน เช่น กระบวนการอนุมัติ อนุญาต หรือการติดต่อกับหน่วยงานในกระทรวงพลังงานโดยสามารถติดต่อผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ เช่น Website (www.energy.go.th) Facebook (www.facebook.com/ministryofenergy) โทรศัพท์ 0-2140-7000 และอีเมล์ inspector_[email protected] อีกทั้ง กระทรวงพลังงานได้เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือการที่ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามวันและเวลาออกอากาศได้ทาง Facebook กระทรวงพลังงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์  หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นประธานการประช...
16/03/2021

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้อำนวยการ ผู้แทนจากสำนัก/กอง/ศูนย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการนำข้อมูลลงระบบเพื่อใช้ในการประเมิน ITA ประจำปี 2564

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และนางเสาวนีย์  ศักดิ์สมกุลอุทัย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ...
03/03/2021

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการกองตรวจราชการ และนางเสาวนีย์ ศักดิ์สมกุลอุทัย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อให้เจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงานได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินดังกล่าว

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศ...
03/03/2021

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.
นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) ได้เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการประเมิน ITA 2564 ของหน่วยงานระดับภูมิภาค ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับพลังงานจังหวัด ผู้แทนจากสำนักงานพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ศปท. และเจ้าหน้าที่ ศทส.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงที่มาและความสำคัญ รวมถึงหัวข้อของการประเมิน ITA 2564 ที่จะต้องมีการดำเนินการร่วมกันระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

"More Open, more transparent ยิ่งเปิดเผย ยิ่งโปร่งใส"

ประตูสู่ความโปร่งใส กับหลัก 3 ป.
15/02/2021

ประตูสู่ความโปร่งใส กับหลัก 3 ป.

คู่มือการประเมิน ITA 2021
22/01/2021

คู่มือการประเมิน ITA 2021

คู่มือการประเมิน ITA 2564 ดาวน์โหลดได้แล้ว วันนี้!

คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียดขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุดและหน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ประกอบการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (continuous improvement) และร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมถึงนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ของหน่วยงานตามให้เป็นไปตามขั้นตอนการประเมินที่กำหนดต่อไป

หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประเมิน ITA 2564 ได้ที่ https://itas.nacc.go.th/home/downloaddoc/1461?fileId=168147

COVID คือ เชื้อร้าย แต่ที่ทำลายชาติ คือ สินบน!
22/01/2021

COVID คือ เชื้อร้าย แต่ที่ทำลายชาติ คือ สินบน!

Covid คือ เชื้อร้าย แต่ที่ทำลายชาติ คือ สินบน

ผลคะแนน CPI ในระดับอาเซียน ปี 2019
22/01/2021

ผลคะแนน CPI ในระดับอาเซียน ปี 2019

พลังงาน STRONG ร่วมต่อต้าน COVID-19
20/01/2021

พลังงาน STRONG ร่วมต่อต้าน COVID-19

กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแ...
14/01/2021
กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกา

กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสสำหรับการปฏิบัติราชการ และให้บริการด้านการอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

กระทรวงพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน และสำนักงานคณะกรรมการป้ […]

ประกาศกระทรวงพลังงาน NO GIFT POLICY “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด”
14/01/2021
ประกาศกระทรวงพลังงาน NO GIFT POLICY "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด" | กระทรวงพลังงาน

ประกาศกระทรวงพลังงาน NO GIFT POLICY “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด”

ประกาศกระทรวงพลังงาน NO GIFT POLICY “งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด” Posted on วันพฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2020, 14:39 / Posted in เรื่องเด...

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (Clip Viral) | กระทรวงพลั
14/01/2021
สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (Clip Viral) | กระทรวงพลั

สื่อประชาสัมพันธ์โครงการจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต #ไม่ทนคนโกง (Clip Viral) | กระทรวงพลั

Credit: www.nacc.go.th/categorydetail/2020070115485745/ […]

ที่อยู่

อาคาร บี ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอ
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

International Affairs Division กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงา Horticulture Research Institute Certified Coffee Quality laboratory - CCQ Thailand BOI News ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตร ICAO Asia and Pacific Regional Office ศูนย์ฝึกอบรมการรถไฟ กองกำกับการ 2 บก.ปอศ. Noobie Vine ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสา กองปราบปราม ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ -  Wachirabenchatha งานสายตรวจ 1 กก.1 บก.จร กองบังคับการปราบปรามการค้า