ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-M

ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-M ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post
28/04/2021

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post
27/04/2021

Photos from คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์'s post

12/04/2021

ในทุกวันที่ 12 เมษายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น "วันป่าชุมชนชายเลนไทย" เพื่อสร้างความตระหนักให้คนไทยเห็นคุณค่าการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่เหมาะสม
.
ที่ผ่านมาป่าชายเลนถูกทำลายด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาพื้นที่ และผลประโยชน์ส่วนตัว ทำให้ทรัพยากรชายฝั่งถูกทำลายและนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ซึ่งมีสาเหตุจากการไม่รู้จักคุณค่าและมักมองว่าป่าชายเลนนั้นไร้ประโยชน์

ปัจจุบันประเทศไทยมีผืนป่าชายเลนคงสภาพสมบูรณ์เนื้อที่ประมาณ 1.7 ล้านไร่ จากทั้งหมด 2.86 ล้านไร่ (ข้อมูลการสำรวจปี 2563) ป่าชายเลนมีประโยชน์มากมาย ทั้งทางด้านนิเวศวิทยา การดำรงชีวิตของมนุษย์ และยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเล ซึ่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบ่งประโยชน์ของป่าชายเลนออกได้ ดังนี้

1. ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหาร แหล่งอนุบาล และที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆ รวมถึงมนุษย์ จากการศึกษาของณิฏฐารัตน์ และคณะ (2551) พบสัตว์ทะเลหน้าดินที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนถึง 7 ไฟลัม ด้วยกัน ได้แก่ ดอกไม้ทะเล หนอนตัวแบน ไส้เดือนตัวกลมทะเล ไส้เดือนทะเล หนอนถั่ว เอคไคยูรา (Echiura) แมงดาทะเล โคพีพอด (Copepod) แอมฟิพอด (Amphipod) ทาไนดาเซียน (Tanaidacean) กุ้งชนิดต่างๆ รวมถึงปูและหอย

นอกจากจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ที่อยู่อาศัย หลบภัย และหาอาหารของสัตว์น้ำแล้ว ป่าชายเลยยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกประจำถิ่นและนกอพยพ โดยนกประจำถิ่นอาศัยกินและสร้างรังในป่าชายเลน เช่น นกยางเปีย นกกาน้ำเล็ก เหยี่ยวแดง และนกอพยพที่ใช้เส้นทางบินเดิมประจำทุกปี คือ กลุ่มนกชายเลนและนกทะเล ที่อพยพมาตามไหล่ทวีปมักพักนอนและหาอาหารเพื่อสะสมพลังงานในป่าชายเลน เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งเรื่องอาหารที่มีสัตว์น้ำมากมาย เป็นที่หลบภัย เช่น ลมฝน สัตว์ผู้ล่า นกในกลุ่มนี้ เช่น นกใหญ่ นกชายเลนปากช้อนและนกนางนวลธรรมดา

รวมถึงสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น ค้างคาว ลิงลม ลิงแสม หนูบ้าน นาก เสือปลา แมวป่า หมูป่า และเก้ง นอกจากนี้ยังมีกลุ่มของสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู ตะกวด และจระเข้ เป็นต้น นอกจากนี้สัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหลายชนิดได้ใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และอนุบาลตัว อ่อนในบางช่วงของวงจรชีวิตของมัน เช่น ปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ทะเล ปลากระบอก ปลาเก๋า กุ้ง-กุลาดำ กุ้งแชบ๊วย หอยดำ หอยนางรม หอยแมลงภู่ หอยแครง และหอยกะพง ปูแสม ปูม้า แต่สัตว์น้ำบางชนิดอาจใช้ป่าชายเลนเป็นทั้งแหล่งเกิดและอาศัยจนเติบโตสืบพันธุ์ เช่น ปูทะเล

2. พืชในป่าชายเลนสามารถนำมาใช้เป็นผักพื้นบ้านจำนวน หลายชนิด เช่น ใบชะคราม ยอดเป้ง ยอดผักเบี้ยทะเล ต้นจากก็เป็นพืชป่าชายเลนอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนำส่วนต่างๆ มาใช้ ประโยชน์ได้ คือ ใบนำมาทำเป็นตับมุงหลังคา ใบอ่อนสามารถนำมามวนบุหรี่ได้ น้ำจากยอดอ่อน นำมาทำน้ำตาลจากรสชาติดี ผลใช้กินเป็นของหวาน พืชในป่าชายเลนหลายชนิดนำมาใช้เป็นสมุนไพรได้ เช่น เหงือกปลาหมอ มะนาวผี ใช้รักษาโรคผิวหนัง ผลของตะบูนขาวใช้รักษาโรคบิดและโรคท้องร่วงได้ รากตาตุ่มทะเลใช้แก้อักเสบ แก้ไข้ แก้คัน เป็นต้น

3. เศษซากพืชหรือเศษไม้ใบไม้และส่วนต่างๆ ของไม้ป่าชายเลนที่ร่วงหล่นลงมา จะถูกย่อยสลายกลายอินทรียวัตถุ กระบวนการย่อยสลายของอินทรียวัตถุเหล่านี้จะทำให้เกิดสารอินทรีย์ที่ละลายน้ำ เช่น กรดอะมิโน ซึ่งสาหร่ายและจุลินทรีย์ต่างๆ จะสามารถใช้เป็นอาหารได้ และจุลินทรีย์เหล่านี้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลนต่อไป

4. ป่าชายเลนช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียง โดยเฉพาะหญ้าทะเลและปะการัง ป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของน้ำทะเลชายฝั่งซึ่งจะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง

5. รากของต้นไม้ในป่าชายเลน นอกจากจะช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งแล้ว ยังช่วยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ำลง ทำให้ตะกอนที่แขวนลอยมากับน้ำทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่ เมื่อระยะเวลานานก็จะขยายออกไปในทะเลเกิดเป็นหาดเลน อันเหมาะสมแก่การเกิดของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนต่อไป

6. รากของต้นไม้ในป่าชายเลนที่งอกออกมาเหนือพื้นดิน จะทำหน้าที่คล้ายตะแกรงธรรมชาติคอยดัก-กรองสิ่งปฏิกูลต่างๆ และสารมลพิษต่างๆ จากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล โลหะหนักหลายชนิด เมื่อถูกพัดพามาตามกระแสน้ำ ก็จะตกตะกอนลงที่บริเวณดินเลนในป่าชายเลน นอกจากนั้นขยะ และคราบน้ำมันต่างๆ ก็จะถูกดักกรองไว้ในป่า-ชายเลนเช่นกัน

7. ป่าชายเลนทำหน้าที่เหมือนปราการ ช่วยบรรเทาความรุนแรงของคลื่นและลมให้ลดน้อยลง เมื่อเทียบกับบริเวณที่ไม่มีป่าชายเลน

8. ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษหลายอย่าง เพราะเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่มี ใบ ดอก และผลสวยงามแปลกตา อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่มีทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย ทำให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และแหล่งศึกษาหาความรู้ที่สำคัญยิ่ง

9. ป่าชายเลนเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน โดยช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ เนื่องจากไม้ในป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูงจึงช่วยลดปริมาณก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจน

10. แหล่งพลังงานที่สำคัญจากป่าชายเลน ได้แก่ "ถ่านไม้" ไม้ป่าชายเลนที่นิยมนำมาเผาถ่าน คือ ไม้โกงกาง เพราะติดไฟทนทาน ไม่มีควัน ไม่ปะทุแตกไฟ ได้ก้อนถ่านสวยงาม ขายได้ราคาดี ปัจจุบัน ถ่านไม้โกงกางที่มีชื่อเสียง คือ ถ่านไม้โกงกางบ้านยี่สาร จ.สมุทรสงคราม

11. ไม้ป่าชายเลน ยังมีประโยชน์ใช้สอยและก่อสร้าง เช่น ไม้เสาเข็ม ไม้ค้ำยัน ไม้ก่อสร้าง แพปลา อุปกรณ์การประมง เฟอร์นิเจอร์ ไม้หลายชนิดนำมาสกัดจะได้แทนนินเพื่อใช้ทำน้ำหมึก ทำสี ทำกาว ย้อมอวน ฟอกหนัง เป็นต้น

ป่าชายเลนทั่วโลกมีพื้นที่ประมาณ 150,000 ตร.กม. อยู่ในประเทศเขตร้อน 123 ประเทศ พบไม้ป่าชายเลนทั่วโลกทั้งหมด 73 ชนิด มีพรรณไม้เด่น คือ Avicennia spp. (แสม), Sonneratia spp. (ลำพู, ลำแพน), Rhizophora spp. (โกงกาง), Bruguiera spp. (ถั่ว), Ceriops spp. (โปรง), Xylocarpus spp. (ตะบูน), Heritiera spp. (หงอนไก่)

"ซันดาร์บานส์" เป็นป่าชายเลนผืนเดียวกันที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่บริเวณอ่าวเบงกอล ในอุทยานแห่งชาติซันดาร์บานส์ ประเทศอินเดีย มีพื้นที่ประมาณ 10,000 ตร.กม. หรือ 6.67 % ของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก ได้รับการประกาศโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Site) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนได้อย่างเด่นชัด

ขณะที่ อินโดนีเซียเป็นประเทศมีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ นั่นคือประมาณ 45,400 ตร.กม. คิดเป็น 30.27 % ของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก (150,000 ตร.กม.) ส่วนประเทศไทยมีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 2,600 ตร.กม. หรือประมาณ 1.7 % ของพื้นที่ป่าชายเลนทั่วโลก

ไทยกำลังสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 จ.จันทบุรี เนื้อที่ 518 ไร่ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมพรรณไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ของโลกและเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตซึ่งถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลก โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2566

#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #ป่าชายเลน #วันป่าชุมชนชายเลนไทย

08/04/2021
06/04/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันจักรี (Chakri Memorial Day) วันที่ระลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็น พระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

Photos from National Geographic Thailand's post
06/04/2021

Photos from National Geographic Thailand's post

84 ปีวิชาการป่าไม้ไทยเพื่อปวงชนhttp://conference.forest.ku.ac.th/2020/
05/04/2021
การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2564 – 28-30 เมษายน 2564

84 ปีวิชาการป่าไม้ไทยเพื่อปวงชน

http://conference.forest.ku.ac.th/2020/

การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ. 2564 | การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 11 | การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการจัดก...

02/04/2021

“๒ เมษายน ทรงพระเจริญ”
เนื่องในโอกาสมหามงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยสืบไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post
31/03/2021

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post

21/03/2021

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

รัฐมีป่า ประชามีสุข ๒๑ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันป่าไม้โลก
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #วันป่าไม้โลก🌱🌳

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post
19/03/2021

Photos from กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง's post

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #ชิงรางวัล #การแข่งขัน #การประกวด⭕️⭕️ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร.9 ⭕️⭕️🍀เชิญชวนน้องๆ นักเรียน จ.จันทบุรี🍀ส่งผลง...
24/02/2021

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #ชิงรางวัล #การแข่งขัน #การประกวด

⭕️⭕️ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร.9 ⭕️⭕️
🍀เชิญชวนน้องๆ นักเรียน จ.จันทบุรี🍀
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน

หัวข้อ : “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ในฝัน”

ประเภทการประกวด
1. Clip vdo (ม.ปลาย)
2. เรียงความ (ม.ต้น)
3. ภาพวาด (ระดับประถมศึกษา)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สามารถสแกนรายละเอียดตาม QR code

#ข่าวประชาสัมพันธ์ #ชิงรางวัล #การแข่งขัน #การประกวด

⭕️⭕️ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร.9 ⭕️⭕️
🍀เชิญชวนน้องๆ นักเรียน จ.จันทบุรี🍀
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแข่งขัน

หัวข้อ : “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ในฝัน”

ประเภทการประกวด
1. Clip vdo (ม.ปลาย)
2. เรียงความ (ม.ต้น)
3. ภาพวาด (ระดับประถมศึกษา)

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สามารถสแกนรายละเอียดตาม QR code

15/02/2021

ประเภท “ป่าอนุรักษ์”
.
.
.
.
.
อาทิตย์นี้ แอดมีหัวข้อมานำเสนอ เกี่ยวกับประเภทของป่าอนุรักษ์ในไทยที่ทุกคนต่างก็รู้จักคุ้นชื่อกันดี
.
หลายๆควนอาจทราบแล้ว ถึงความแตกต่าง ความคล้ายคลึงกันของแต่ละประเภท แต่ยังมีอีกหลายคนที่ยังสงสัยว่ามันต่างกันยังไง
.
เพื่อคลายความสงสัยนั้น อาทิตย์นี้ ทั้งอาทิตย์ แอดจะเล่าให้ฟังในแต่ละประเภท ของป่าอนุรักษ์ เป็นประเภทไป
.
ก่อนที่จะรู้ว่าวันพรุ่งนี้แอดจะเล่าถึงประเภทไหน
เรามาทำความรู้จักความหมายโดยรวมของ “ป่าอนุรักษ์” กันก่อนดีกว่า
.
_____________

ป่าอนุรักษ์
.
หมายถึง พื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครองถูกต้องตามกฎหมายซึ่งพื้นที่เหล่านี้อาจเป็นพื้นที่ป่าไม้ ชายฝั่งทะเลหรือลักษณะอื่นๆ ที่มีระบบนิเวศดั้งเดิมหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเพื่อให้ประโยชน์ในการอนุรักษ์
.
กำหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิด จากน้ำท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้ง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชน

_____________

ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่ว่า
ต้องการเพิ่มพื้นที่ป่าเป็น 40 % นั้น
แน่นอนว่ามี ป่าอนุรักษ์รวมอยู่ในนั้นด้วย
.
.
โดย 40% จะแบ่งออกเป็น
- ป่าเพื่อเศรษฐกิจ 15%
- ป่าเพื่อการอนุรักษ์ 25%
.
.
ในป่าเพื่อการอนุรักษ์
ก็สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้
• อุทยานแห่งชาติ
• เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
• เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
• วนอุทยาน
• สวนพฤกษศาสตร์
• สวนรุกขชาติ

_____________

ทราบถึงประเภทของป่าอนุรักษ์แล้ว
พรุ่งนี้อยากให้แอดพูดถึงประเภทไหนก่อนคอมเม้นกันมาได้เลยยย 👍🏻👍🏻

🌸🌸 ดอกไม้บาน ในป่าชายเลน 🌸🌸           ณ ศูนย์วิจัยฯ ที่ 1 (ตราด)
08/02/2021

🌸🌸 ดอกไม้บาน ในป่าชายเลน 🌸🌸
ณ ศูนย์วิจัยฯ ที่ 1 (ตราด)

ดอกไม้ในป่าชายเลน

12 เดือน กับดอกไม้บาน 19 ชนิด
ณ เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติของศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ตราด) ที่รอคุณมาเยือน
1. หยีน้ำ (Millettia pinnata (L.) Panigrahi ) ออกดอกระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม
2. เทพี (Caesalpinia crista L. ) ออกดอกระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน
3. ตะบูนดำ (Xylocarpus moluccensis (Lam.) M. Roem. ) ออกดอกระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ -มีนาคม
4. จาก (Nypa fruticans Wurmb. ) ออกดอกระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
5. งาไซ (Planchonella obovata (R. Br.) Pierre ) ออกดอกระหว่างเดือน มีนาคม - พฤษภาคม
6. ถอบแถบทะเล (Derris trifoliata Lour. ) ออกดอกระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม
7. รามใหญ่ (Ardisia elliptica Thunb. ) ออกดอกระหว่างเดือน พฤษภาคม - กันยายน
8. สักขี (Dalbergia candenatensis (Dennst.) Prain ) ออกดอกระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม
9. สำมะง่า (Volkameria inermis L. ) ออกดอกระหว่างเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม
10. เบญจมาศน้ำเค็ม (Wedelia biflora (L.) DC. ) ออกดอกระหว่างเดือน มิถุนายน - ตุลาคม
11. แคทะเล (Dolichandrone spathacea (L. f.) K. Schum.) ออกดอกระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน
12. ฝาดดอกขาว (Lumnitzera racemosa Willd. ) ออกดอกระหว่างเดือน สิงหาคม - มีนาคม
13. ฝาดดอกแดง (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt ) ออกดอกระหว่างเดือน สิงหาคม - มีนาคม
14. รังกะแท้ (Kandelia candel (L.) Druce ) ออกดอกระหว่างเดือน สิงหาคม - พฤศจิกายน
15. ตะขบทะเล (Scolopia macrophylla (Wight & Arn.) Clos ) ออกดอกระหว่างเดือน ตุลาคม - กุมภาพันธ์
16. หงอนไก่ทะเล (Heritiera littoralis Aiton ) ออกดอกระหว่างเดือน มีนาคม – พฤษภาคม และ ตุลาคม - พฤศจิกายน
17. ลำพู (Sonneratia caseolaris (L.) Engl. ) ออกดอกระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม
18. หลุมพอทะเล (Intsia bijuga (Colebr.) Kuntze ) ออกดอกระหว่างเดือน ธันวาคม - เมษายน
19. เล็บมือนาง (Aegiceras corniculatum (L.) Blanco) ออกดอกระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม

อ้างอิงจาก : ส่วนวิจัยป่าชายเลน .2563 .พันธุ์ไม้ป่าชายเลน . กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด . กรุงเทพ ฯ 212 หน้า

“ทช. เตรียมผลักดันเกาะพระทอง เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่”•ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีคุณค่าร่วมกันรักษาไว้ให้ยั่งยืน•...
05/02/2021

“ทช. เตรียมผลักดันเกาะพระทอง เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่”

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีคุณค่า
ร่วมกันรักษาไว้ให้ยั่งยืน

#MangroveTH #DMCR

04/02/2021

ขยายเวลารับบทความการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2563
ขยายเวลารับผลงานถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564

ผ่านเวปไซต์ http://conference.forest.ku.ac.th

02/02/2021

“วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ๒ กุมภาพันธ์”
World Wetlands Day ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) ตั้งตามชื่อสถานที่จัดประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญา ณ เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๔ เพื่อการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัยที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ป้องกันและยับยั้งการสูญเสียของพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วโลก
ประเทศไทย เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ลำดับที่ ๑๑๐ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๔ โดยได้เสนอ “พรุควนขี้เสี้ยน” ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศแห่งแรกของประเทศไทย และลำดับที่ ๙๔๘ ของโลก ปัจจุบัน ประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นทะเบียน จำนวน ๑๕ แห่ง คือ
๑. พรุควนขี้เสี้ยน ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย
๒. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง
๓. ดอนหอยหลอด
๔. ปากแม่น้ำกระบี่
๕. เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย
๖. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ (พรุโต๊ะแดง)
๗. อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม-หมู่เกาะลิบง-ปากน้ำตรัง
๘. อุทยานแห่งชาติแหลมสน-ปากแม่น้ำกระบุรี-ปากคลองกะเปอร์
๙. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง
๑๐. อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
๑๑. อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
๑๒. กุดทิง
๑๓. เกาะกระ จ.นครศรีธรรมราช
๑๔. เกาะระ เกาะพระทอง จ.พังงา
๑๕. แม่น้ำสงครามตอนล่าง จ.นครพนม
#ทะเลและชายฝั่ง #สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน #dmcrth #วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

โพทะเลThespesia sp.MALVACEAE#ประโยชน์ของป่าชายเลน#การเพิ่มมูลค่าป่าชายเลน#MangroveTH #DMCRที่มา : https://www.dmcr.go.th...
29/01/2021

โพทะเล
Thespesia sp.
MALVACEAE

#ประโยชน์ของป่าชายเลน
#การเพิ่มมูลค่าป่าชายเลน
#MangroveTH
#DMCR

ที่มา : https://www.dmcr.go.th/detailLib/5164

25/01/2021
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 24...
14/01/2021

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชกําหนดดังกล่าวได้ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง

การจัดวางโครงการทําไม้ทั่วประเทศต้องยุติลงทุกโครงการและทุกพื้นที่ เหตุเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยเฉพาะที่ตําบลกระทุน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และวาตภัยจากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2532

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการ ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จําเป็นต้องทําการรณรงค์ต่อเนื่องให้ประชาชนเข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทําลายป่า เพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจํากัดมิให้ถูกทําลายต่อไป พร้อมทั้งได้กําหนดให้ช่วงปี 2532-2535 เป็น “ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กําหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีคุณค่า
โปรดร่วมกันรักษาไว้ให้ยั่งยืน”

#DMCR #dmcrTH #mangrove
#mangroveTH #mangroveresearch

วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย ในพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พระราชกําหนดดังกล่าวได้ให้อํานาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอํานาจสั่งการให้สัมปทานป่าไม้สิ้นสุดลง

การจัดวางโครงการทําไม้ทั่วประเทศต้องยุติลงทุกโครงการและทุกพื้นที่ เหตุเนื่องมาจากอุทกภัยภาคใต้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 โดยเฉพาะที่ตําบลกระทุน อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช และวาตภัยจากพายุเกย์ที่จังหวัดชุมพร เมื่อ พ.ศ. 2532

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุการ ลักลอบตัดไม้ทําลายป่า จําเป็นต้องทําการรณรงค์ต่อเนื่องให้ประชาชนเข้าใจ และให้ความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ โดยสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดไม้ทําลายป่า เพื่อต้องการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีอยู่อย่างจํากัดมิให้ถูกทําลายต่อไป พร้อมทั้งได้กําหนดให้ช่วงปี 2532-2535 เป็น “ปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 กําหนดให้วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ”

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีคุณค่า
โปรดร่วมกันรักษาไว้ให้ยั่งยืน”

#DMCR #dmcrTH #mangrove
#mangroveTH #mangroveresearch

04/01/2021

"โหลดเลยจ้า WFH ช่วงโควิด ว่างๆ มารู้จักป่าชายเลนกันดีกว่า"
กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ภูมิใจนำเสนอ หนังสือดีดีอีกแล้ว เป็นการแนะนำ #พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน มากกว่า ๘๐ ชนิด เหมือนยกป่าชายเลนมาเสิร์ฟถึงมือคุณๆ สนใจรายละเอียดกดดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://www.dmcr.go.th/detailLib/5164

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
28/12/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สวัสดี พี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

๒๘ ธันวาคม ของทุกปีถือเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” หรือวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์พระองค์แรก และพระองค์เดียวแห่งกรุงธนบุรี
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด