ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mangrove Research

ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mangrove Research ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เปิดเหมือนปกติ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
23/10/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

"๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช"
วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช พระผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศให้เจริญก้าวหน้าในหลายๆ ด้าน
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
#ทะเลและชายฝั่ง‬ ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

21 ตุลาคม ของทุกปีวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ•ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน...
21/10/2020

21 ตุลาคม ของทุกปี
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ใน
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีคุณค่า
ร่วมกันรักษาไว้ให้ยั่งยืน

#mangroveforest #mangroveTH #dmcrTH

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21/10/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

"๒๑ ตุลาคม น้อมรำลึกสมเด็จย่า"
วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ครบ ๑๒๐ ปี อีกทั้งยังเป็น #วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ #วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ และ #วันพยาบาลแห่งชาติ อีกด้วย
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง #dmcrth

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
13/10/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

"๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙"
๑๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ตลอด ๗๐ ปี ทรงงานเพื่อให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระราชทานไว้ทั่วทุกภูมิภาคมากกว่า ๔,๕๐๐ โครงการ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
#ทะเลและชายฝั่ง‬ ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth

06/10/2020
สำนักข่าว IGreen
05/10/2020

สำนักข่าว IGreen

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การวิจัย พัฒนา และวิชาการเกี่ยวกับป่าชายเลน เพื่อยกระดับงานวิจัยด้านป่าชายเลน และสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านป่าชายเลนของโลก
.
นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ สวทช.ในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดและยกระดับงานวิจัยด้านป่าชายเลน และสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านป่าชายเลนของโลกโดยมีสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ ร.9 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
.
ทั้งนี้ เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ โดยการใช้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนของประเทศไทย ให้เกิดการสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับจีโนมพันธุกรรม และความสัมพันธ์กับระบบนิเวศ
.
ตลอดจนวิธีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ป่าชายเลนในระยะยาวให้เกิดการบริหารจัดการและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูในถิ่นกำเนิด ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับชุมชน และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
.
ในระยะแรกมุ่งเป้าศึกษาพันธุ์ไม้ป่าชายเลนที่หายากใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (สิ้นสุดในปี 2565) โดยมีส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งมีศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1-6 ของ ทช. เป็นหน่วยงานภาคสนาม ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนในฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามัน 24 จังหวัด ร่วมดำเนินการ

ศ.ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานสมาคมป่าชายเลนนานาชาติ กล่าวว่า ป่าชายเลนเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างน้ำจืดกับน้ำเค็ม มีพันธุ์พืชมากกว่า 80 ชนิดเจริญอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพืชที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
.
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ทำให้ป่าชายเลนกลายเป็น “ซูเปอร์มาร์เก็ต” ที่สำคัญของประมงชายฝั่ง สร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชน ในปัจจุบันประเทศไทยมีโครงการที่สำคัญในระดับโลก คือ โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนแห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี จะเป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และการวิจัยป่าชายเลนในระดับนานาชาติ
.
ความร่วมมือระหว่าง ทช. และ สวทช. จะเป็นการนำเอาจุดเด่นของความเชี่ยวชาญของแต่ละหน่วยงานมาบูรณาการงานวิจัยป่าชายเลนนำไปสู่การเปิดบทบาทการวิจัยแนวหน้าด้านป่าชายเลนในประเทศไทยให้รองรับการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์นานาชาติ ร.9 แห่งนี้
.
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวว่า สำหรับความสําคัญของงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลน สวทช. ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีในศูนย์แห่งชาติต่างๆ ทั้งด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ด้านคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ด้านโลหะและวัสดุศาสตร์ ด้านพลังงาน รวมทั้งด้านนาโนเทคโนโลยี
.
นอกจากนั้น สวทช. ยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของชาติ ได้แก่ ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ และธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ ซึ่งมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยการวิจัยแนวหน้าในระดับจีโนมและพันธุกรรม โปรตีนและการแสดงออกของยีน วิธีการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมและชีววัสดุในระยะยาว
.
ความร่วมมือของ ทช. และ สวทช. ครั้งนี้ สวทช. ยินดีที่มีโอกาสสร้างความร่วมมือกันศึกษาวิจัยพันธุ์ไม้ป่าชายเลน โดยเฉพาะชนิดที่มีการแพร่กระจายน้อย หายาก ใกล้สูญพันธุ์ โดยผลงานวิจัยมุ่งเป้าให้เกิดฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงของพืชป่าชายเลนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย วิธีการอนุรักษ์พันธุกรรมในสภาพปลอดเชื้อระยะยาว ซึ่งจะนำไปสู่การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ป่าชายเลน เกิดการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคต สร้างความมั่นคงทางอาหารและทางระบบนิเวศให้กับป่าชายเลนในประเทศไทยคงความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีรายได้ และเกิดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
#สวทช. #กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง #ป่าชายเลน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
02/10/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“ทช. ร่วมกับ สวทช. MOU การวิจัย พัฒนาป่าชายเลน”
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี และนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การวิจัย พัฒนา และวิชาการเกี่ยวกับป่าชายเลน ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว เป็นประธาน โดยมีสักขีพยานประกอบด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงาน ณ ห้องประชุม ๒๐๓ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ พัฒนาอนุรักษ์ ฟื้นฟูและศึกษาวิจัย ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงทรัพยากรป่าชายเลนที่มีอยู่ตามแนวชายฝั่งทั้ง ๒๔ จังหวัดของประเทศไทย พร้อมทั้งจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ในทางพฤกษศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ เป็นสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ และการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ป่าชายเลนที่เหมาะสม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
01/09/2020

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

1 กันยายน
วันสืบ นาคะเสถียร
.
สืบ นาคะเสถียร นักอนุรักษ์ชาวปราจีนบุรี ผู้ได้รับความไว้วางใจให้เป็น หัวหน้าโครงการอพยพสัตว์ป่าในเขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวัดสุราษฎธ์ธานี ก่อนที่จะเปลี่ยนบทบาทจากนักวิชาการไปสู่นักอนุรักษ์ โดยเข้าร่วมต่อสู้คัดค้านการสร้างเขื่อนน้ำโจน จังหวัดกาญจนบุรี คัดค้านการขอสัปทานทำไม้ที่ป่าห้วยขาแข้ง
.
ต่อมาสืบตัดสินใจเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยหาแข้ง และได้เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ อาทิ ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า การล่าสัตว์ของบุคคลที่มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิต ปัญหาความยากจนของชาวบ้านรอบผืนป่า และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจจากผู้ใหญ่ในสายบริหารเลย เขาจึงทุ่มเทเขียนรายงานนำเสนอองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก เพื่อพิจารณาให้ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้งเป็นมรดกโลก อันจะนำมาสู่สิ่งค้ำประกันให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่
.
อย่างไรก็ตาม เขาได้ตัดสินใจสะสางงาน และเขียนพินัยกรรมไว้ ก่อนจะกระทำอัตวิบาตรกรรมลงในวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อเรียกร้องให้สังคมและราชการหันมาสนใจกับปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่าอย่างจริงจัง
.
การจากไปของสืบ นาคะเสถียร ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อสังคมในเวลานั้นเป็นอย่างมาก และกลายเป็นการผลักดันให้ผู้คนหันมาให้ความสนใจผืนป่าและสัตว์ป่า ต่อมามูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยเพื่อนพี่น้องนักอนุรักษ์ธรรมชาติของสืบ เพื่อสานต่อเจตนาอันมุ่งมั่นในการดูแลรักษาผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพให้ยังคงอยู่ และสืบต่อมาจนถึงปีที่ 30
.
ในวันที่ 1 กันยายน ‘วันสืบ นาคะเสถียร’ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้มีจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงคุณงามความดี อดีตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นักอนุรักษ์ต้นแบบในความทรงจำ ผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดสดงานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร ‘การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่ง’ ทางเฟซบุ๊กมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มูลนิธิสืบนาคะเสถียร นับตั้งแต่เวลา 18.00 - 20.30 น.
.
และกิจกรรมวางดองไม้และจุดเทียนรำลึก ในช่วงเวลา 18.00 - 21.00 น. ณ ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงเจตรมณ์ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่า
.
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ : www.seub.or.th/bloging/กิจกรรม/กำหนดการงานรำลึก-30-ปี-สืบ/

#รำลึกสืบนาคะเสถียร #30thSeub #การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mangrove Research's cover photo
28/08/2020

ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mangrove Research's cover photo

27/08/2020
Blue Carbon Society

ตาตุ่มทะเล
𝘌𝘹𝘤𝘰𝘦𝘤𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘢𝘨𝘢𝘭𝘭𝘰𝘤𝘩𝘢 L.
EUPHORBIACEAE

พาไปดู "ตาตุ่มทะเล" ที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า สะดือทะเล กันอยู่บ้าง แล้ว ‘ตาตุ่มทะเล’ ล่ะ มีใครเคยเห็นหรือไม่ว่าอยู่ส่วนใดของทะเล วันนี้ Blue Carbon Society จะพาคุณไปรู้จักตาตุ่มทะเลกัน

ตาตุ่มทะเล เป็นพืชที่ขึ้นบริเวณชายฝั่งทะเล และตามป่าชายเลน เป็นพืชที่หากใช้ถูกวิธีจะเป็นยารักษาโรค แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็ให้โทษเป็นอย่างมาก หรือเรียกได้ว่ามีคุณอนันต์ และโทษมหันต์ทีเดียว อย่างใบของตาตุ่มทะเล เมื่อร่วงหล่นลงพื้น ปูและหอยจะมากินเป็นอาหาร ซึ่งปูหรือหอยตัวนั้นๆ จะไม่เป็นอันตรายใดๆ แต่เมื่อคนนำสัตว์เหล่านี้มารับประทาน คนจะมีอาการท้องเสีย ในทางกลับกันถ้าเอาใบสดมาเคี้ยวจะแก้ลมชัก แก้ลมบ้าหมู หรือนำใบไปต้มน้ำดื่มแทนน้ำชา ลดการปวดเมื่อย

ยางจากต้นตาตุ่มทะเล เมื่อเข้าตาอาจทำให้ตาบอด หากรับประทานเข้าไปมากๆ จะทำให้ท้องเสียรุนแรง ดังนั้นเมื่อยางตาตุ่มทะเล 3 หยด ผสมน้ำเปล่า 1 แก้ว คนให้เข้ากันแล้วดื่ม จะช่วยแก้ท้องผูก บางคนใช้ยางเล็กน้อยมาทาบริเวณที่เป็นโลน หรือสังคังได้ด้วย ส่วนราก นำมาฝนผสมกับน้ำขิงใช้พอกแก้อาการบวมตามมือและเท้า แก่นของต้นนำมาต้ม แล้วฝนกับน้ำปูนใส รับประทานแก้อหิวาตกโรค เป็นยาสมาน และแก้ไข้ ขับลม กัดเสมหะ แก้อักเสบ ยังไม่หมดเท่านี้ หากเผาไม้ตาตุ่มทะเล ยังเอาควันมารมฆ่าเชื้อโรคผิวหนัง หรือรักษาโรคเรื้อนได้อีกด้วย

พืชในป่าชายเลนยังมีอีกหลายชนิด ที่นำมาใช้เป็นสมุนไพรได้ ทั้งยังมีประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งของชายฝั่งทะเลที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้สูญพันธุ์ เพราะมลพิษทางน้ำ หรือการนำไปใช้ประโยชน์มากเกินไปโดยไม่ปลูกทดแทน

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปกับเรา Blue Carbon Society

ข้อมูลเพิ่มเติม: www.bluecarbonsociety.org

ขอขอบคุณภาพจาก:

คุณเทพอัปสร ขันขะ นักวิชาการป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

และคุณสุรเชษฐ์ เรืองมาก นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

#BCS #BlueCarbonSociety #DMCR #DepartmentofMarineandCoastalResources #DepartmentofNationalPark #DNP #Mangrove #ตาตุ่มทะเล #ต้นไม้ในป่าชายเลน #ป่าชายเลน #สมุนไพร
.
.
Let’s explore the remarkable qualities of "Excoecaria agallocha".

You can find these trees in mangroves in several Asihttps://web.facebook.com/bluecarbonsociety/?epa=SEARCH_BOX#an countries. But it’s a plant to be careful around, as Blue Carbon Society will explain.

Used carefully, "Excoecaria agallocha" is a valuable medicine. Used incorrectly, it can be highly dangerous. Rubber from "Excoecaria agallocha" can cause temporary blindness. The leaves, while harmless to crabs and shellfish, can cause stomach upsets. Or, if chewed when fresh, they can help with conditions including epilepsy. Boiled in water like tea, they can reduce pain and tiredness.

A few drops of rubber mixed with 1 glass of water can help cure constipation. The root when mixed with ginger water can reduce swelling. The core of the plant with lime water can cure cholera and fevers, bites, and inflammation. Smoke from the wood can also kill germs or even cure leprosy.

Many plants in mangroves can be used as herbs. Such uses make these forests vital to our coasts. We must protect them from pollution and excessive exploitation.

Become part of the conservation of marine and coastal resources with our Blue Carbon Society.

More information: www.bluecarbonsociety.org

Photos:
- Miss Thep-upsorn Kankha, Forestry technical officer :DMCR
- Mr. Surachet Ruangmak, Forestry technical officer practitioner level :DNP

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
21/08/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

"แนะนำหนังสือเข้าใหม่ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง"
พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง อยู่ในความดูแลของกรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน มีความสาคัญและประโยชน์อย่างมาก จึงได้จัดทำข้อมูลเรื่อง “พื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความรู้และคุณค่าของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง ให้แก่ประชาชนทั่วไปให้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างง่ายๆ รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการจัดการทรัพยากรอันเป็นสมบัติของประเทศชาติ และตระหนักถึงความสาคัญของพื้นที่ป่าชายเลนแห่งนี้เช่นเดียวกับที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
Click : https://www.dmcr.go.th/detailLib/5052

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
16/08/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“อธิบดี ทช.​ นำทีมตรวจการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙”
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี นำคณะผู้บริหาร เข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี ซึ่งมีความคืบหน้าของงานก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๓๕ สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ เพื่อขยายผลของโครงการ “พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ” โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ (ทส.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชปณิธาน และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยต่อผืนป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำในประเทศไทย และจะเป็นสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติแห่งแรกของโลกที่รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจากพื้นที่ส่วนต่างๆ ไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษา วิจัยทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและเกิดประโยชน์ต่อประเทศเป็นอย่างมาก

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
12/08/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

"ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม​ ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

พระเมตตา ประชาไทย ไม่รู้สิ้น
ทั้งแผ่นดิน ทรงโอบเอื้อ เพื่อสยาม
พระกรุณา นำผาสุก ทุกเขตคาม
เทิดพระนาม นบบูชา อภิวันทน์
ป่าชายเลน ทะเลไทย ได้รักษา
ชาวประชา อยู่เย็น เป็นสุขสันต์
ป่ารักน้ำ น้ำรักป่า พึ่งพากัน
ไทยคงมั่น ด้วยบุญญา พระบารมี
เฉลิมพระชนม์ พรรษา มาบรรจบ
ศิระนบ น้อมไตรรัตน์ สวัสดิ์ศรี
เทพบันดาล พระชนม์ยืน ชื่นชีวี
ปวงข้าฯ นี้ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

07/08/2020

ภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ (DRONE)
บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙

#Mangroveresearch
#DMCR
#DroneForForestry

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
28/07/2020

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

"วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ๒๘​ กรกฎาคม​ ๒๕๖๓ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

พระองค์เป็น ศูนย์รวมใจ ไทยทั่วหล้า
คือมิ่งขวัญ ปวงประชา สง่าศรี
ประชาราษฎร์ เป็นสุข ทุกธานี
พระบารมี ยิ่งใหญ่ หาใดปาน
ทำความดี ด้วยหัวใจ อุ่นไอรัก
ไทยประจักษ์ ทรงสร้างไว้ ให้สืบสาน
ทั้งรักษา ต่อยอด ยั่งยืนนาน
ดั่งสายธาร พระเมตตา ปกธานี
มิ่งมหา มงคล ชนทั้งชาติ
ถวายพระพร ภูวนาถ พระทรงศรี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทุกแหล่งหล้า ทั่วปฐพี
ประทานพร พระภูมี ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

26/07/2020
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

“ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีค่า
โปรดร่วมกันรักษาไว้ให้ยั่งยืน”

#mangroveTH
#mangroveThailand

“ถ้าเรารักษ์...ป่าชายเลน โลกเราจะได้อะไร”

ป่าชายเลน อาจจะดูเป็นสถานที่ไกลตัวของใครหลายๆ คน แต่รู้หรือไม่ว่าป่าชายเลน เป็นระบบนิเวศที่สำคัญของโลก ที่ช่วยดูดซับคาร์บอน ช่วยรับมือการเกิด Climate Change เป็นที่หลบภัยและอนุบาลสัตว์น้ำ ทั้งยังป้องกันมรสุมและการกัดเซาะชายฝั่งเป็นแหล่งอาหารของคนและสัตว์ ที่เอื้อต่อการดำรงชีพ แต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีความเสื่อมโทรมเกิดขึ้น เนื่องจากทรัพยากรป่าชายเลนถูกทำลายไปมาก

และเนื่องในวันนี้ ๒๖ กรกฎาคม เป็นวัน International Day for the Conservation of the Mangrove Ecosystem หรือ วันอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนสากล จึงขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลนให้ยังคงความสมบูรณ์ ใช้ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างรู้คุณค่า ไม่สร้างมลพิษไปสู่ระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อให้ผืนป่าไม่เสื่อมโทรม หรือลดจำนวนลงจนยากที่จะฟื้นคืนกลับสู่ความสมดุลได้ดังที่ผ่านมา

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช) และ Blue Carbon Society จึงจับมือกันทำโครงการ “Sustainable Mangrove Management and Coastal Ecosystem Development in Phetchaburi Province" พัฒนาป่าชายเลนเพชรบุรี โดยเริ่มโครงการนำร่องในพื้นที่บางตะบูนและบางขุนไทร ผ่านการฟื้นฟูอย่างเป็นรูปธรรมบนพื้นฐานของธรรมชาติ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านมณฑลชีวภาพ (Biosphere) สังคม (Society) และเศรษฐกิจ (Economy) เพื่อสร้างความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ให้สมบูรณ์ อันประกอบด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs (Sustainable Development Goals) ครบทั้ง ๑๗ ตัว ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. ๒๐๑๕ ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) กําหนดไว้

#BCS #BlueCarbonSociety #dmcrth #ป่าชายเลน #UnitedNationsDevelopmentProgram #UNDP #DMCR #DepartmentofMarineandCoastalResources #Wetlands #Mangrove #Biodiversity #PhetchaburiMangroveProject #TheInternationalMangroveForestConservationDay

นกกาบบัว (Painted Stork) 𝘔𝘺𝘤𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘭𝘦𝘶𝘤𝘰𝘤𝘦𝘱𝘩𝘢𝘭𝘢FAMILY : Ciconiidae.ชื่อชนิดเป็นคำที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 คำ คือ leuc,-...
19/07/2020

นกกาบบัว (Painted Stork)
𝘔𝘺𝘤𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘭𝘦𝘶𝘤𝘰𝘤𝘦𝘱𝘩𝘢𝘭𝘢
FAMILY : Ciconiidae
.
ชื่อชนิดเป็นคำที่มาจากรากศัพท์ภาษากรีก 2 คำ คือ leuc,-o หรือ leukos แปลว่าสีขาว และ cephal,=a,-o หรือ kephalos แปลว่า หัว ความหมายตามชื่อวิทยาศาสตร์จึงหมายถึง "นกที่มีปากยาวใหญ่หัวมีสีขาว" เป็นชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศศรีลังกา ไม่มีการแบ่งเป็นชนิดย่อย มีถิ่นกำเนิดในอินเดีย พม่า ไทย จีน อินโดจีน และมาเลเซีย
.
ลักษณะทั่วไป : หัวและหน้าสีชมพูเข้ม ปากยาวโค้งตอนปลายสีเหลือง ขนลำตัวขาว ปีกดำมีลายขอบขนสีขาว ขนโคนปีกใหญ่สีชมพู ขณะบินขนปลายปีกดำ หางดำ ขนคลุมใต้ปีกและแถบคาดอกลายสีดำสลับขาว แข้งและตีนชมพูแกมแดง
.
ขนชุดผสมพันธุ์ : หนังที่หัวและใบหน้าแดงเข้มขึ้น ปากเหลืองสดมากขึ้น แข้งและตีนแดง
นกวัยอ่อน : หัวมีขนคลุม ขนลำตัวสีน้ำตาลแกมเทา
ถิ่นอาศัย : ทุ่งนา พื้นที่ชุ่มน้ำ หาดโคลนริมทะเล ป่าชายเลน ในที่ราบ ช่วงอพยพอาจพบถึงความสูง 1,000 เมตร นกอพยพ พบไม่บ่อยนัก นกทำรังวางไข่ในประเทศไทยหายาก ปัจจุบันมีประชากรจากการเลี้ยงมาอาศัยในธรรมชาติ ทำให้พบเห็นบ่อยขึ้น อาจพบเป็นฝูงใหญ่มากกว่า 100 ตัว
ซึ่ง The IUCN Red List of Threatened Species จัดให้อยู่ในกลุ่ม Near Threatened (NT) : ใกล้ถูกคุกคาม
.
แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย
ขอบคุณภาพ : คุณสุรเชษฐ์ เรืองมาก

ที่อยู่

Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ส่วนวิจัยทรัพยากรป่าชายเลน-Mangrove Researchผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด