สถาบันวิทยาการศุลกากร

สถาบันวิทยาการศุลกากร Customs Academy was situated in 1959
at the headquarters of Thai Customs
Department for the purpose

เมื่อวัน 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอาภาพรรณี  แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้นางสาวน้ำทิพย์...
07/06/2023

เมื่อวัน 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
มอบหมายให้นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม ผู้อำนวยการ
สถาบันวิทยาการศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรของกรมศุลกากร ครั้งที่ 2 :
The 2nd JICA Train of Trainers (TOT) Program
ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร
เชิงสะพานกรุงเทพ

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการสอนให้แก่บุคลากรของกรมศุลกากรที่มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรมืออาชีพ โดยมี Mr. Akihiro FUKUZONO จาก Customs Training Institute (CTI), Ministry of Finanance Ms. Mihoko SUMIKAWA
จาก Customs Clearance Division, Kobe Customsและ Mr. Kazushige SAITO JICA Expert / Project Advisor
มาเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี เป็นประธานในพิธี และนางอาภาพรรณี แสงมุ...
30/05/2023

เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี เป็นประธานในพิธี
และนางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
"WCO Sub-regional Workshop
on Customs Valuation for ASEAN" ระหว่างวันที่
29 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากร องค์การศุลกากรโลก และ ROCB A/P โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก the Customs Cooperation Fund (CCF) Japan มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญ ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้าน
การประเมินราคาศุลกากร ให้แก่บุคลากรจากหน่วยงานศุลกากรของประเทศสมาชิก ASEAN จำนวน 22 ราย
จากประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

"การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำต้นแบบของกรมศุลกากร (Role Model)"เมื่อวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล...
26/05/2023

"การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำต้นแบบ
ของกรมศุลกากร (Role Model)"

เมื่อวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันวิทยาการศุลกากร ได้ดำเนินการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำต้นแบบของกรมศุลกากร (Role Model) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยระหว่างวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติ
จากกลุ่มงานจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายกรีชา เกิดศรีพันธุ์ อดีตรองอธิบดีกรมศุลกากร
นายไพศาล ชื่นจิตร อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และนางกรศิริ พิณรัตน์ อดีตที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร และอดีตผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการ ใน อ.ก.พ. กรมศุลกากร มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิทยาการศุลกากร

จากนั้นระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566
มีการลงพื้นที่ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
โดยมีอาจารย์ปัญญา ปุลิเวคินทร์ และคณะวิทยากร
ได้ให้การต้อนรับและถ่ายทอดความรู้การดำเนินชีวิต
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีกิจกรรม CSR
มอบพัดลมเพื่อใช้ในกิจกรรมในศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์ของการอบรมหลักสูตรผู้นำต้นแบบ
คือ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร มีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้เป็นผู้นำต้นแบบที่ดีให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรรุ่นหลัง ต่อไป

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้ นางสาว...
22/05/2023

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้
นางสาวสุพัตรา สิงประกรไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Workshop on Tariff Classification
ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารศูนย์
ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ
ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรญี่ปุ่น
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ในงานศุลกากรด้านการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากร
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 24 ราย

หลักสูตร  WCO National Workshop on Coordinated Border Management for Thai Customs officersเมื่อวันนี้ 16 พฤษภาคม 2566 สถ...
17/05/2023

หลักสูตร WCO National Workshop on Coordinated Border Management for Thai Customs officers

เมื่อวันนี้ 16 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิทยาการศุลกากร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "WCO National Workshop on Coordinated Border Management for Thai Customs officers "
จำนวน 20 ราย พร้อมวิทยากรจาก WCO และผู้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรฯ เข้าศึกษาดูงาน
ณ ด่านศุลกากรอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤษภาคม 2566
โดยมีนายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ด่านฯ ให้การต้อนรับ
พร้อมรับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน และลงพื้นที่ดูงานที่ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
และด่านพรมแดนบ้านหนองเอี่ยน รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ความรู้ในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น. นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงก...
15/05/2023

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2566) เวลา 10.00 น.
นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "WCO National Workshop on Coordinated Border Management" ระหว่างวันที่
15-19 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ
โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การศุลกากรโลก (WCO) และกรมศุลกากร ร่วมกับ Asia/ Pacific Regional Office for Capacity Building (ROCB A/P)
โดยได้รับการสนับสนุนทุนจากศุลกากรญี่ปุ่น (Customs Cooperation Fund of Japan) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร จำนวน 20 ราย
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการชายแดน
และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การศุลกากรโลก ได้แก่
Mr. Darren Hart และ Dr. Igbal Babayev

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น...
08/05/2023

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
บรรจุใหม่ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ (8 พฤษภาคม 2566) เวลา 09.30 น.
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน
กล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
บรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers Development) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่รับโอนมาสังกัดกรมศุลกากร
รวม 85 ราย โดยมีนายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดี
กรมศุลกากร รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
และบริหารการจัดเก็บภาษี และนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์
รองอธิบดี ให้เกียรติร่วมในการเปิดงานฯ
พร้อมกันนี้ นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพฯ

เมื่อวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้ นางสาวน้...
21/04/2023

เมื่อวันพุธ ที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น.
นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้ นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร
พร้อมหัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ สวศ. ให้การต้อนรับ
คณะผู้เชี่ยวชาญโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ของญี่ปุ่น (JICA Expert) ประจำประเทศกัมพูชา ลาว
เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และไทย โดยผู้แทนสถาบันวิทยาการศุลกากร ได้นำเสนอภาพรวมการจัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร
และนำเยี่ยมชมอาคารศูนย์ฝึกอบรมฯ

วันนี้ (19 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานพิธีเปิด โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒน...
19/04/2023

วันนี้ (19 เมษายน 2566) เวลา 09.30 น.
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน
พิธีเปิด โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ (Expert Chief)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่
19 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2566 (รวม 18 วันทำการ)
ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการระดับหัวฝ่าย
จำนวน 60 ราย โดยมีคณะผู้บริหารกรมศุลกากร
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ

วันนี้ (31 มีนาคม 2566) สถาบันวิทยาการศุลกากรกองบริหารทรัพยากรบุคล ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น...
31/03/2023

วันนี้ (31 มีนาคม 2566) สถาบันวิทยาการศุลกากร
กองบริหารทรัพยากรบุคล ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่
รุ่น 661 เป็นวันสุดท้าย รวมถึงได้มอบรางวัล
ให้แก่ผู้สอบประมวลความรู้ที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับ จำนวน 11 ราย โดยข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น 661
จะรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานต้นสังกัด
ในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 ต่อไป

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวภาวรรณ ภาวิจิตร ผ...
17/03/2023

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น.
นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวภาวรรณ ภาวิจิตร ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันวิทยาการศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. John Leonard ตำแหน่ง Deputy Executive Assistant Commissioner สำนักงานศุลกากรและพิทักษ์ชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection: CBP) พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิทยาการศุลกากร และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรอเมริกา ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566 สถาบันวิทยากรศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ Mr. Anastasios A . C...
11/03/2023

เมื่อวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2566 สถาบันวิทยากรศุลกากร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมศุลกากร ให้การต้อนรับ
Mr. Anastasios A . Coulaloglou ตำแหน่ง Regional Advisor โครงการ Export Control and Border Security Program และ Mr. Edward Thurmond ตำแหน่ง U.S. Customs and Border Protection Attaché ประจำ
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Chris Maston ตำแหน่ง U.S. Expert
from Pacific Northwest National Laboratory,
U.S. Department of Energy

เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ
1) สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ
2) สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
3) สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง และ
4) สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล

โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างศุลกากรไทย
และศุลกากรอเมริกา

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นางสาวรฐา แก้วกุลเวธน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรที่ 3 แล...
24/02/2023

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย นางสาวรฐา แก้วกุลเวธน์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรที่ 3 และผู้แทนสถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุม Capacity Building Committee ครั้งที่ 14 ระหว่าง
วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
ซึ่งเป็นการประชุมที่เชิญผู้แทนจากทุกประเทศสมาชิก
ขององค์การศุลกากรโลกเข้าร่วมเพื่อรับทราบข้อมูลแผนการดำเนินงาน ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างองค์การศุลกากรโลกและประเทศสมาชิก
เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร ทั้งนี้ กรมศุลกากรได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานศุลกากรและองค์กรระหว่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมในโอกาส
ดังกล่าวด้วย

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยนางสาวรฐา แก้วกุลเวธน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรที่ 3 และ...
21/02/2023

นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วย
นางสาวรฐา แก้วกุลเวธน์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคลากรที่ 3 และผู้แทนสถาบันวิทยาการศุลกากร
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมการประชุม
"Global Meeting of the Regional Entities
established by the WCO Members and the Council Vice-Chairs’ Offices" ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานใหญ่องค์การศุลกากรโลก กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
ในฐานะศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center)
ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้กรมศุลกากร
ได้รับเชิญให้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวระบบสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู้ของกรมศุลกากร (Customs Professional e-Learning Platform) ในโอกาสดังกล่าวด้วย
โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ความสนใจ
ในหัวข้อดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานความ...
15/02/2023

เมื่อวันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ประสานความร่วมมือโครงการเสริมสร้างศักยภาพ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารงานศุลกากร
ครั้งที่ 2 (The 2nd Joint Coordinating Committee
(JCC) Meeting) ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ ชั้น 2
อาคาร 1 กรมศุลกากร เพื่อติดตามความคืบหน้า
การดำเนินโครงการฯ โดยในการประชุมครั้งนี้
มีคณะผู้แทนจากศุลกากรญีปุ่น (Customs and Tariff Bureau, Ministry of Finance, Japan) นำโดย Mr. Keiji SHIBATA, Deputy Director- General และคณะผู้แทน
จากสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น
(Japan International Cooperation Agency : JICA)
นำโดย Mr. Ryoichi KAWABE, Senior Representative
และผู้แทนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรWCO National Workshop on Customs Enforcement Network (CEN) Applications for Thai ...
07/02/2023

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
WCO National Workshop on
Customs Enforcement Network (CEN)
Applications for Thai Customs Department

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้ นางสาวภาวรรณ ภาวิจิตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร WCO National Workshop on Customs Enforcement Network (CEN) Applications for Thai Customs Department ระหว่างวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร
เชิงสะพานกรุงเทพ

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง
องค์การศุลกากรโลก และกรมศุลกากร ร่วมกับ Asia/Pacific Regional Office for Capacity Building
(ROCB/AP) โดยได้รับการสนับสนุนจากศุลกากรจีน (Customs Cooperation Fund of China) มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ CEN ซึ่งเป็นเครื่องมือที่รวบรวมข้อมูลการจับกุม
การกระทำความผิดทางศุลกากร เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากรในการรวบรวม ค้นหาข้อมูล และใช้งานข่าวกรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากรของกรมศุลกากร ต่อไป

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้ นางสาวภาวรร...
17/01/2023

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้ นางสาวภาวรรณ ภาวิจิตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Workshop on Rules of Origin ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2566 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม สถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 24 ราย

หลักสูตร Workshop on Rules of Origin จัดขึ้นภายใต้กรอบความร่วมมือ JICA Follow-up Cooperation
โดยความร่วมมือระหว่างศุลกากรกรไทยและศุลกากรญี่ปุ่น ผ่านองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ศุลกากรด้านกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรญี่ปุ่น

วันนี้ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566 สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับ สำนักงานกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแห...
14/01/2023

วันนี้ วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566
สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับ สำนักงานกรุงเทพมหานคร เขตบางคอแหลม
จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2566
ที่โกดัง 4 the Asiatique Riverfront
โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน

ในงานนี้สถาบันวิทยาการศุลกากรได้จัดเตรียม
ขนมโดนัทแสนอร่อย ขนมแป้งกรอบ
น้ำลำไย น้ำเก๊กฮวย และอุปกรณ์เครื่องเขียน
เพื่อแบ่งปันความสุขวันเด็กให้กับน้องๆ อย่างเต็มที่

17/12/2022
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกา...
17/12/2022

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 น.
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองผู้ชำนาญการศุลกากร
ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
"ผู้ชำนาญการศุลกากร รุ่นที่ 19"
ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 243 ราย
โดยมีผู้บริหารกรมศุลกากร ร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีดังกล่าว ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รษก.ที่ปรึกษาฯ นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี พร้อมด้วย...
15/12/2022

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30 น.
นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รษก.ที่ปรึกษาฯ
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี
พร้อมด้วย นางอาภาพรรณี แสงมุกดา
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
และเจ้าหน้าที่สถาบันวิทยาการศุลกากร
ให้การต้อนรับ Ms. Debbie Seguin ผู้ช่วยผู้บัญชาการสำนักงานศุลกากรและพิทักษ์ชายแดนสหรัฐอเมริกา (U.S. Customs and Border Protection) พร้อมคณะ
เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ของสถาบันวิทยาการศุลกากร และหารือเกี่ยวกับ
ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ระหว่างศุลกากรไทยและศุลกากรอเมริกา

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ฝึกอบรม
สถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางอาภาพรรณี แสงมุกด...
21/11/2022

วันจันทร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี เป็นประธาน
พร้อมด้วย นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมเป็นเกียรติ
ในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
“WCO Risk Management Pre-Accreditation Workshop” ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและองค์การศุลกากรโลก โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก
the Customs Cooperation Fund (CCF) China
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญ
ในด้านการบริหารความเสี่ยง ให้แก่บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานศุลกากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
จำนวน 12 ราย จากประเทศกัมพูชา ญี่ปุ่น เนปาล บังกลาเทศ มัลดีฟส์ มองโกเลีย ศรีลังกา อิหร่าน ออสเตรเลีย และไทย เพื่อเตรียมพร้อมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยงให้ประเทศสมาชิกองค์การศุลกากรโลก ผ่านโครงการฝึกอบรมที่จะจัดขึ้นในอนาคต

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันวิทยาการศุลกากร...
09/11/2022

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น.
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร
เป็นประธานในพิธีเปิดสถาบันวิทยาการศุลกากร
เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างเป็นทางการ ณ อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ โดยมี
ที่ปรึกษาฯ รองอธิบดี และผู้บริหารกรมศุลกากร
พร้อมผู้ช่วยทูตด้านศุลกากรและผู้แทนจากองค์การ
ระหว่างประเทศ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดตั้งสถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลกประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะเป็นโอกาสอันดีในการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาบุคลากร ยกระดับบทบาทของกรมศุลกากรบนเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การศุลกากรโลก ในด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรกรมศุลกากรต่อไป

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการป...
04/11/2022

วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น.
นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร
ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม the 20th Meeting of Heads of WCO Asia/Pacific Regional Training Center ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Hybrid
ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite
รวม 57 ราย จาก WCO RTC ทั้ง 10 ประเทศ ได้แก่
CHINA FIJI HONGKONG INDIA INDONEASIA ท IRAN JAPAN MALAYSIA KOREA และ THAILAND รวมถึงผู้แทนจาก WCO RILO Australia Border Force (ABF) และ New Zealand Customs

11/10/2022
วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 13.45 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และ Dr. Kunio Mikuriya  ตำแหน่ง Secretary Gener...
10/10/2022

วันนี้ (10 ตุลาคม 2565) เวลา 13.45 น.
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และ
Dr. Kunio Mikuriya ตำแหน่ง Secretary General
of the World Customs Organization (WCO)
ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการจัดตั้ง
สถาบันวิทยาการศุลกากรเป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภาคขององค์การศุลกากรโลก (WCO Regional Training Center: RTC) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมี นางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดี
นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ง
Mr. Norikazu Kuramoto ตำแหน่ง Head of The Regional Office for Capacity Building (ROCB A/P)
และผู้แทน JICA ร่วมเป็นสักขีพยาน

ณ ห้องอนุมานราชธน ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร

First JICA Train of Trainers (TOT) Program สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่าง...
05/10/2022

First JICA Train of Trainers (TOT) Program

สถาบันวิทยาการศุลกากร กองบริหารทรัพยากรบุคคล
ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากร
ของกรมศุลกากร ครั้งที่ 1
(First JICA Train of Trainers (TOT) Program)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะการสอนให้แก่บุคลากร
ของกรมศุลกากรที่มีความตั้งใจที่จะเป็นวิทยากรมืออาชีพ
โครงการดังกล่าวประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. การเรียนรู้ด้วยตัวเอง (เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565)

2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) (วันที่ 17 - 19 พฤษภาคม 2565)

3. การติดตามและประเมินผล (Follow up Workshop)
(วันที่ 4 - 5 ตุลาคม 2565)

ทั้งนี้ในการจัดฝึกอบรมทั้ง 2 ครั้ง
จัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทั้งความรู้
ความสนุกสนาน มิตรภาพ
และเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. สถาบันวิทยาการศุลกากร ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากMinistry o...
23/09/2022

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565
เวลา 10.00-12.00 น. สถาบันวิทยาการศุลกากร
ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
Ministry of Public Administration of Bangladesh
โดยการประสานงานผ่านสำนักวิทยบริการแห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
(Asian Institute of Technology: AIT)
เพื่อศึกษาดูงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation)
และการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ

โดยได้รับเกียรติจาก กมพ. และ กบช.
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
ดังกล่าว ให้แก่ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน
จำนวน 55 ราย

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้ผ่านการคัดกรอง
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชิ้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19)
อย่างเคร่งครัด

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้ นางสาวภาวร...
20/09/2022

วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.
นางอาภาพรรณี แสงมุกดา ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้ นางสาวภาวรรณ ภาวิจิตร
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และนางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
การเสริมสร้างขีดความสามารถด้านศุลกากร ครั้งที 31
(The 31st Customs Capacity Building Working Group: CCBWG) ระหว่างวันที่​ 20 -​ 22 กันยายน​ 2565

โดยประเทศไทย เป็นประเทศผู้ประสานงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 14 ด้านการจัดการความรู้ ประจำปี
พ.ศ. 2564 - 2568 (Strategy Plan of Customs Development 14: SPCD14 for Knowledge Management) during 2021 - 2025

Today (Tuesday, September 20, 2022) at 9:00 a.m.
Mrs. Arpapannee Sangmukda, Director of Human Resource Management Division assigned
Ms. Pawan Pavichitr, Expert on Human Resource Development, Ms. Namthip Pongsangiam,
Director of Customs Academy, along with staff
of the Human Resource Management Division
to attend the 31st meeting of Customs Capacity Building Working Group (CCBWG) between 20 - 22 September 2022 as representatives from Thai Customs Department.

Thailand has contributed as a country coordinator for Strategic Plan of Customs Development 14 (SPCD14) on Knowledge Management from 2021 - 2025

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565 สถาบันวิทยาการศุลกากรดำเนินการจัดสอบวัดความรู้เพื่อขอปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ครั้งที...
08/09/2022

วันพฤหัสบดี ที่ 8 กันยายน 2565
สถาบันวิทยาการศุลกากร
ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้เพื่อขอปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการออกของ ครั้งที่ 2/2565
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร
เชิงสะพานกรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 596 ราย
คิดเป็นร้อยละ 82.78
ของผู้มีสิทธิสอบทั้งหมด 720 ราย

ทั้งนี้ ผู้เข้าสอบได้ผ่านการคัดกรอง
ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ศุลกากรมาสมัครเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะโอกาสดีๆ​ เรียนฟรีมีปีหละครั้งละรับสมัครถึง​ 15 สิงหาคม​ 2565 นี้แ...
03/08/2022

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ศุลกากร
มาสมัครเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะ

โอกาสดีๆ​ เรียนฟรีมีปีหละครั้งละ
รับสมัครถึง​ 15 สิงหาคม​ 2565 นี้แล้วนะคะ

ประกาศผลและเริ่มเรียน​ 20​ สิงหาคม​ 2565 นี้ค่าาา

สนใจสมัครตาม​ QRCode เลยค่ะ

♥️

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.สถาบันวิทยาการศุลกากร กบท.​ ได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษให้แก่ ผ...
23/07/2022

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
สถาบันวิทยาการศุลกากร กบท.​ ได้ดำเนินการ
จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
ให้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
"พัฒนาทักษะเป็นภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร" (ภาษาอังกฤษ)
ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565 จำนวน 31 ราย
ณ ห้องประชุมใหญ่​ ชั้น 4
อาคารศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร
เชิงสะพานกรุงเทพ

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และผู้เข้าสอบได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากรพร้อมด้วยนางนันท์ฐิตา  ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศ...
08/07/2022

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร
พร้อมด้วยนางนันท์ฐิตา ศิริคุปต์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และผู้แทนจากกองบริหารทรัพยากรบุคคล
ได้ให้การต้อนรับ Mrs. Maki KITAURA
ผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาวประจำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารงานศุลกากร (Project for Enhancing the Human Resource Development Capacity of Customs Administration)
ในโอกาสอำลาตำแหน่ง โดยจะสิ้นสุดการปฏิบัติงาน
ภายใต้โครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565
และถือโอกาสแนะนำผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะยาว
ประจำโครงการฯ คนใหม่ Mr. Kazushige SAITO
ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งแทน Mrs. Maki KITAURA
ณ ห้องประชุม 3 (ห้องรับรอง) อาคาร 1 กรมศุลกากร

8 July 2022- Mr. Patchara Anuntasilpa, Director-General of the Thai Customs Department together with Mrs. Nunthita Sirikup,
Deputy Director-General, and representatives
from Human Resource Management Division welcomed JICA Experts of the Project for
Enhancing the Human Resource Development Capacity of Customs Administration,
Mrs. Maki KITAURA and Mr. Kazushige SAITO,
at the reception room, 2nd floor, building 1.
On this occasion, Mrs. Maki KITAURA
informed her completion of duty and expressed her appreciation to Thai Customs Department for continuous support for the Project.
Furthermore, Mr. Kazushige SAITO
paid a courtesy call on the Director-General
on the occasion of his assumption of duty
as a new Chief Advisor of the Project.

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45 น.ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  มอบหมายให้ นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม...
30/06/2022

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.45 น.
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล มอบหมายให้
นางสาวน้ำทิพย์ ปองเสงี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการศุลกากร กบท. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Training on Drugs and Precursor Chemicals ภายใต้โครงการควบคุมตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Control Programme: CCP) ซึ่งดำเนินการร่วมกันระหว่าง the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Customs Organization (WCO), Australia Border Force (ABF) และกรมศุลกากร
ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชิงสะพานกรุงเทพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบสารตั้งต้นและสารเสพติดในด้านการระบุเป้าหมายที่มีความเสี่ยงโดยมีวิทยากรบรรยายจาก CCP, UNODC, และ ABF และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมศุลกากร รวม จำนวน 19 ราย

27 June 2022, Ms. Namthip Pongsa-ngiam,
Director of Customs Academy was assigned by the Director of Human Resources Management Division, to preside over the opening ceremony of the Training on Drugs and Precursor Chemicals which is operated jointly by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), World Customs Organization (WCO), Australia Border Force (ABF) and the Customs Department from 27-30 June 2022 at Customs Academy, the Customs Department.
This training aims to enhance the participant's knowledge and skill in drug and precursor chemicals. There are 19 participants from the Office of the Narcotics Control Board (ONCB), the Royal Thai Police (RTP), and the Customs Department attending the program in total and 3 honorable resource persons from the CCP, UNODC, and ABF.

ข้อคิดการทำงานวันพฤหัส✌️🥰
23/06/2022

ข้อคิดการทำงานวันพฤหัส

✌️🥰

23/06/2022

ที่อยู่

Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

+6626677000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิทยาการศุลกากรผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิทยาการศุลกากร:

แชร์


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}