Clicky

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล

สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล ชุมชนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร www.nstda.or.th/agritec

• หน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ดำเนินงานให้บริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร (One Stop Service) ภายใต้การทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิด “การปฏิรูปภาคเกษตรด้วยเทคโนโลยีและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เชื่อมโยงสู่เศรษฐกิจชีวภาพ” โดยนำผลงานวิจัยจาก สวทช. และพันธมิตรสู่การใช้งานจริงในพื้นที่ ผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตรและชุมชนให้ก้าวทันเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรและชุมชน

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคลทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานสถาบันการจัดกา...
04/05/2022

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 วันฉัตรมงคล
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565วันแรงงานแห่งชาติ
01/05/2022

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
วันแรงงานแห่งชาติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร๒๙ เมษาย...
29/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
🙏🏻ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🏻

ในโอกาสนี้ สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๕

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเก้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและพนักงานสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ขอเชิญรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีออนไลน์ในหัวข้อ“การให้นำชลประทานสำหรับการปลูกข้าวโพด”วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30...
28/04/2022

ขอเชิญรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีออนไลน์ในหัวข้อ
“การให้นำชลประทานสำหรับการปลูกข้าวโพด”
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:30-16:50 น. ผ่านระบบ Webex
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://bit.ly/3KmaCUc
และสามารถเข้าร่วมรับถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ที่ https://bit.ly/3MzVQKP
ท่านจะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังต่อไปนี้
📍สถานการณ์ปัจจุบัน: ความต้องการชลประทานในการผลิตข้าวโพดของประเทศไทย
💬โดย นายสุริพัฒน์ ไทยเทศ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
📍ระบบให้น้ำอัตโนมัติในปัจจุบันและการพัฒนาในอนาคต
💬ดร.ธีระ ภัทราพรนันท์ และ นายคงพันธุ์ รุ่งนประทีปถาวร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ📍คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
📍เซ็นเซอร์ทางด้านการเกษตรสำหรับวางแผนการให้น้ำข้าวโพด
💬Dr.Nathalie Wuyts Forschungszentrum Julich
📍สรีรวิทยาของข้าวโพดภายใต้การให้น้ำชลประทาน (วีดีโอและบรรยาย)
💬รศ.ดร.อโนมา ดงแสนสุข และ น.ส.วสุธรบัวคอม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

🥗 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม 👨‍🌾สวนผัก AGRITEC Station สถานีปลูกความรู้สู่ประชาชนวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565...
27/04/2022

🥗 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชม 👨‍🌾
สวนผัก AGRITEC Station สถานีปลูกความรู้สู่ประชาชน
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9:00-10:00 น
ณ บริเวณสวนผักด้านหน้าอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
https://goo.gl/maps/ftbCeDJVUUbcQudS7

1. คุณสมัชชา เจนกิจจานุกิจ
2. คุณวิษณุ ทันนิเทศ
3. คุณเปรมฤทัย อุ่นเรือน
4. คุณปทิตตา สมอคำ
5. คุณเอกอนันต์ ชนะทะเล
6. คุณสุกานดา กระออมกลาง
7. คุณธนวงศ์ วงศกรวัฒนกุล
8. คุณชัชชัย พุ่มมาลา
9. คุณอาทร มนูญพร

สวนผัก AGRITEC Station สถานีปลูกความรู้สู่ประชาชน
เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
เวลา 9:00-10:00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ลงทะเบียนด่วนที่ https://bit.ly/3rB4Wz4

จำนวน 20 ท่านเท่านั้น

เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 2 เข็มขึ้นไป
ประกาศรายชื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 หรือเมื่อครบจำนวน
-------------------------------
ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านการเกษตรโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ สท. เช่น ความรู้ทั่วไปสำหรับการปลูกพืชผัก ปัจจัยที่สำคัญต่อการปลูกพืช เทคโนโลยีระบบตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรบนเครือข่ายไร้สาย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือน เป็นต้น
-------------------------------

แผนที่สำหรับการเดินทางมาสวนผัก AGRITEC Station
https://goo.gl/maps/ftbCeDJVUUbcQudS7

สวนผัก AGRITEC Station สถานีปลูกความรู้สู่ประชาชนเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565ในวันศุกร์ที่ 29 ...
19/04/2022

สวนผัก AGRITEC Station สถานีปลูกความรู้สู่ประชาชน
เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565
เวลา 9:00-10:00 น. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ลงทะเบียนด่วนที่ https://bit.ly/3rB4Wz4

จำนวน 20 ท่านเท่านั้น

เฉพาะผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 2 เข็มขึ้นไป
ประกาศรายชื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 หรือเมื่อครบจำนวน
-------------------------------
ผู้ที่เข้าเยี่ยมชมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ด้านการเกษตรโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ สท. เช่น ความรู้ทั่วไปสำหรับการปลูกพืชผัก ปัจจัยที่สำคัญต่อการปลูกพืช เทคโนโลยีระบบตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรบนเครือข่ายไร้สาย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะสำหรับการปลูกพืชในโรงเรือน เป็นต้น
-------------------------------

แผนที่สำหรับการเดินทางมาสวนผัก AGRITEC Station
https://goo.gl/maps/ftbCeDJVUUbcQudS7

๖เมษายน ๒๕๖๕เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งร...
06/04/2022

๖เมษายน ๒๕๖๕
เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ ๑)
ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี๒ เมษายน ๒๕๖๕🙏🏻ข...
02/04/2022

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
๒ เมษายน ๒๕๖๕
🙏🏻ขอพระองค์ทรงพระเจริญ🙏🏻

ในโอกาสนี้ สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ https://www.royaloffice.th/
ระหว่างวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๕

💜💜💜

🌶🌶ด่วน!! ยังมีที่นั่งเหลือสำหรับผู้สนใจผลิตพริกในระบบเกษตรปลอดภัย  พิเศษสุดๆๆ สมัครภายในวันศุกร์ (1 เม.ย.) ก่อน 16.00น. ...
29/03/2022

🌶🌶ด่วน!! ยังมีที่นั่งเหลือสำหรับผู้สนใจผลิตพริกในระบบเกษตรปลอดภัย พิเศษสุดๆๆ สมัครภายในวันศุกร์ (1 เม.ย.) ก่อน 16.00น. รับฟรี 1. เมล็ดพันธุ์พริกเรดซันและพันธุ์คีรีราษฎร์ 2. สารสกัดพริกข่า สำหรับไล่แมลง 3. ต้นกล้าพริกพันธุ์เรดซัน 🌶🌶 ช้าอยู่ไย รีบสมัครเลยจ้าาา https://bit.ly/3KV2ASG

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌶🌶การผลิตพริกเชิงคุณภาพในระบบเกษตรปลอดภัย🌶🌶 เรียนรู้การวางแผนการผลิต การเลือกใช้พันธุ์ เทคนิคการผลิตพริกเชิงคุณภาพในระบบเกษตรปลอดภัย การป้องกันโรคแมลง วิธีลดอะฟลาท็อกซิน พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ:
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และ รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร
วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 8:30-16:30น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
คลิกลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3KV2ASG
จำนวน 40 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร 800 บาท/ท่าน

จัดส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง อีเมล [email protected] หรือสอบถามโทร. 097-1979009 (ณัฐชยา)
---------------------------------------------------------------
1. โปรโมชั่นพิเศษ!! สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือ 1,500 บาท
2. ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนด
3. หลังการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าไลน์กลุ่มเพื่อปรึกษา ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

ข่าวดีสำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ webexเราเพิ่มช่องทางรับชมผ่านทาง facebook สถาบันฯโดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อให้ข...
23/03/2022

ข่าวดีสำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ webex
เราเพิ่มช่องทางรับชมผ่านทาง facebook สถาบันฯ
โดยท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลการเข้ารับชมได้ตามลิ้งด้านล่างดังนี้

หัวข้อ: ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า: ความยั่งยืนทางพันธุกรรมของชุมชน
https://bit.ly/3Nd2s2Q

หัวข้อ: การเสวนาเรื่องปูนา กับวิถีชีวิต-ความมั่นคงทางอาหาร-เศรษฐกิจชุมชน
https://bit.ly/3CXuOJO

เสวนา “ปูนา”???คืออะไร สำคัญอย่างไร คุยอะไรบ้างวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2656 เวลา 19:30น. จะมาเล่าให้ฟังอย่าลืมติดตามกันนะ...
22/03/2022

เสวนา “ปูนา”???
คืออะไร สำคัญอย่างไร คุยอะไรบ้าง
วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2656 เวลา 19:30น. จะมาเล่าให้ฟัง
อย่าลืมติดตามกันนะคะ
--------------------------------------
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องราวของ “ปูนา” สัตว์ตัวเล็กที่มีความสำคัญต่อทั้งระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหารของชุมชน การเพิ่มปริมาณและคุณภาพปูนาด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่เพียงฟื้นระบบนิเวศและความมั่นคงทางอาหาร หากยังสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในชุมชนและประเทศได้อีกด้วย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌶🌶การผลิตพริกเชิงคุณภาพในระบบเกษตรปลอดภัย🌶🌶 เรียนรู้การวางแผนการผลิต การเลือกใช้พันธุ์ เทคนิคการผลิตพ...
21/03/2022

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 🌶🌶การผลิตพริกเชิงคุณภาพในระบบเกษตรปลอดภัย🌶🌶 เรียนรู้การวางแผนการผลิต การเลือกใช้พันธุ์ เทคนิคการผลิตพริกเชิงคุณภาพในระบบเกษตรปลอดภัย การป้องกันโรคแมลง วิธีลดอะฟลาท็อกซิน พร้อมเยี่ยมชมแปลงสาธิตและฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญ:
ศ.ดร.สุชีลา เตชะวงค์เสถียร และ รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร
วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 8:30-16:30น.
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
คลิกลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/3KV2ASG
จำนวน 40 ท่านเท่านั้น
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็ม
ค่าสมัคร 800 บาท/ท่าน

จัดส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง อีเมล [email protected] หรือสอบถามโทร. 097-1979009 (ณัฐชยา)
---------------------------------------------------------------
1. โปรโมชั่นพิเศษ!! สมัคร 2 ท่าน ลดเหลือ 1,500 บาท
2. ได้รับประกาศนียบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามระยะเวลาที่กำหนด
3. หลังการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าไลน์กลุ่มเพื่อปรึกษา ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

18/03/2022

สวทช. ยกระดับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมูลค่า “ฟักทองไข่เน่า”
สู่พืชพื้นเมืองอัตลักษณ์ จ.น่าน

สวทช. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการคัดเลือกพันธุ์และเพิ่มมูลค่า “ฟักทองไข่เน่า” รองรับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองอัตลักษณ์ของ จ.น่าน พร้อมช่วยยกระดับกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการอนุรักษ์สายพันธุ์และใช้ประโยชน์จากผลผลิตอย่างครบวงจร สร้างความยั่งยืนและเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง

นายณัฐวุฒิ ดำริห์ นักวิชาการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) สวทช. ระบุว่า “ฟักทองไข่เน่า” เป็นฟักทองพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดน่าน จุดเด่นคือมีเนื้อเขียวอมเหลือง มีรสชาติหวานมันและเหนียวหนึบ ที่ผ่านมา สท. ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด นำองค์ความรู้และเทคโนโลยีไปช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน ที่ปลูกฟักทองหลากหลายสายพันธุ์ แต่ยังขาดองค์ความรู้ในการปลูกและคัดเลือกพันธุ์ให้ผลผลิตมีความสม่ำเสมอทั้งในเรื่องรูปทรง สี รสชาติและเนื้อสัมผัส โดยเฉพาะพันธุ์ฟักทองไข่เน่า

“เราได้ให้ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ โดยร่วมกับเกษตรกรคัดเลือกสายพันธุ์ฟักทองไข่เน่าให้ได้ตามลักษณะพันธุ์ดั้งเดิม รวมทั้งให้ความรู้ด้านการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สม่ำเสมอและมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด ที่สำคัญยังสามารถปลูกได้ทั้งปี เพราะระยะเวลาเก็บเกี่ยวลดลงจาก 150 วัน เหลือเพียง 85-90 วัน”

นอกจากการคัดสายพันธุ์แล้ว สท. ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ชุมชนสามารถเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองได้ ซึ่งปัจจุบันชุมชนอยู่ระหว่างยื่นจดทะเบียนให้ “ฟักทองไข่เน่า” เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่นโดยมีชุมชนเป็นเจ้าของพันธุ์ และยื่นขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ว่าเป็นฟักทองอัตลักษณ์ของ จ.น่าน
นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า นอกจากนี้เราต้องการให้ฟักทอง 1 ผลเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด จึงได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปฟักทองเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เส้นบุกฟักทอง เส้นขนมจีนฟักทอง ข้าวเกรียบฟักทอง ฟักทองผง ซึ่งช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและช่องทางการตลาดให้ชุมชนได้มากขึ้น

นอกจากเนื้อฟักทองที่นำไปแปรรูปแล้ว ในส่วนของเมล็ดที่เหลือจากการตัดแต่ง นำมาเพิ่มมูลค่าด้วยการสกัดเป็น “น้ำมันเมล็ดฟักทอง” ส่วนผลผลิตฟักทองที่เสียหายในแปลงหรือเศษเหลือจากการตัดแต่ง ยังสามารถนำไปหมักกับหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อทำเป็นอาหารเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ทำให้ได้ไข่ไก่ที่มีสารอาหารเพิ่มขึ้นและคุณภาพดี เนื่องจากในฟักทองมีสารอาหารเบต้าแคโรทีนสูง
การเพิ่มมูลค่าผลผลิต “ฟักทองไข่เน่า” ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน เป็นชุมชนตัวอย่างของการยกระดับการพัฒนาชุมชนที่ตอบโจทย์โมเดลเศรษฐกิจ BCG ทุกด้าน ด้วยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์และระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ (Zero waste agriculture) อย่างแท้จริง

“เราเชื่อว่าการทำงานครั้งนี้จะสร้างความยั่งยืนพันธุ์พืชท้องถิ่นและสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้ชุมชนได้ เพราะชุมชนจะผลิตเมล็ดพันธุ์เองได้ แปรรูปเองได้ จำหน่ายเองได้ ทุกอย่างทำเองได้แบบครบวงจร” นายณัฐวุฒิ กล่าว
ทั้งนี้การพัฒนาสายพันธุ์และเพิ่มมูลค่า “ฟักทองไข่เน่า” เป็นหนึ่งในผลงานวิจัยเด่นในงาน NAC2022 ซึ่งจะมีนิทรรศการออนไลน์ผลงานที่เกี่ยวกับ BCG Model มากกว่า 100 ผลงาน ทั้งด้านเกษตร-อาหาร การแพทย์และอื่นๆ ครบวงจรที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆและพัฒนาประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมงาน NAC2022 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ www.nstda.or.th/nac หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2564-8000

#กระทรวงอว #สวทช #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แ...
15/03/2022

ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้ง ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีผลวันที่ 27 สิงหาคม 2565

#สวทช. #NSTDA

วันนี้ 19.30น. พบกับ Live วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ "ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า ความยั่งยืนทางพันธุกรรมพืชของชุมชน" ...
10/03/2022

วันนี้ 19.30น. พบกับ Live วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมงานเสวนาออนไลน์ "ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า ความยั่งยืนทางพันธุกรรมพืชของชุมชน" และ "ปูนากับวิถีชีวิต ความมั่นคงทางอาหาร-เศรษฐกิจชุมชน" กันค่ะ ...อยากฟังเสวนา 2 หัวข้อนี้ ต้องทำอย่างไร ระบบที่ใช้ยากมั้ย ไอโฟน-ซัมซุง เข้าได้มั้ย ฯลฯ มาฟังวิธีการกันค่ะ 😄😄

📢ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์เรื่องฟักทองพันธุ์ไข่เน่า: ความยั่งยืนทางพันธุกรรมของชุมชนฟักทองเรื่องราวการค้นหาและพัฒนาพืชมรดกต...
08/03/2022

📢ขอเชิญร่วมเสวนาออนไลน์เรื่อง
ฟักทองพันธุ์ไข่เน่า: ความยั่งยืนทางพันธุกรรมของชุมชน
ฟักทองเรื่องราวการค้นหาและพัฒนาพืชมรดกตกทอดของชุมชนโดยเกษตรกรด้วยความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อมุ่งสู่การขอรับรองเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น และขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI)ของจังหวัดน่าน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตภายใต้ระบบการผลิตทางการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้ (zero waste agriculture)
วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา : 13.30 – 15.00 น.
โดย
💬 รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช
💬 คุณฑิฆัมพร กองสอน ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ และ ผู้จัดการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน
💬 คุณหทัยภัทร ชูศรีทอง กษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน
💬คุณปรัชญ์ลือ พิณกาญจน์ ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ฝ่ายกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล
💬ดำเนินรายการโดย: คุณณัฐวุฒิ ดำริห์
ลงทะเบียน: https://bit.ly/3pA5Z17
คู่มือการใช้ เสวนาออนไลน์ผ่านด้วย Webex webinar https://bit.ly/3tyffEd

ที่อยู่

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์แล
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66816476014

เว็บไซต์

http://www.nstda.or.th/agritec

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันการจัดการเทคโนโลยีแล:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

การผลิตอาหารโค “ทีเอ็มอาร์” (TMR) 🐂🐄 หลายๆ ท่านคงเคยยินเกี่ยวกับอาหารน้องวัว 🐮แบบ TMR กันมาบ้างแล้วนะคะ วันนี้นำ Infographic น่ารักๆ เนื้อหาน่าสนใจมาฝากค่ะ ^^ 🥰 โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. https://www.nstda.or.th/agritec/tech-book-2019/ #tmr #ทีเอ็มอาร์ #อาหารสัตว์ #อาหารโค
เห็นว่าคนสนใจเยอะ เลยช่วยแชร์
ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ ฝากบอกต่อให้หน่วยงานต่างๆได้สืบค้นด้วยนะครับ
เคยสงสัยหรือไม่ ถ้าต้องอยู่ในที่โล่ง เวลามีฟ้าแลบฟ้าผ่า จะต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัย -ชมแล้วแชร์บอกคนที่คุณห่วงใย-
อุตสาหกรรมการวิจัยและการลงทุนของยุโรป อยากให้รัฐบาลช่วยศึกษาและกำหนดทิศทางด้วย ฝากถึงหน่วยงานอื่นๆได้ศึกษาด้วยนะครับ สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=Bio-based%20polymers https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=Bio-based+polymers
กำลังเริ่มแล้วนะคะ