กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ

กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละ เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันหลอกลวงจากการหางาน
และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

เปิดเหมือนปกติ

ด่านตรวจคนหางานมุกดาหาร สังกัดด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดห...
06/05/2021

ด่านตรวจคนหางานมุกดาหาร สังกัดด่านตรวจคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กรมการจัดหางาน ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับภารกิจของด่านตรวจคนหางานมุกดาหาร เพื่อให้นายจ้าง /สถานประกอบการ คนหางานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภารกิจการให้บริการของด่านตรวจคนหางานมุกดาหาร และวิธีการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายไพโรจน์  โชติกเสถียร) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเ...
05/05/2021

รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายไพโรจน์ โชติกเสถียร) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายไพโรจน์ โชติกเสถียร รองปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการจัดหางานไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC)”
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) จำนวน 252 คน ซึ่งจัดให้สมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือ
คนหางานไปทำงานในต่างประเทศ และบริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
รัฐอิสราเอลโดย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการอำนวย
ความสะดวกให้กับแรงงานไทย ณ ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ สังกัด
กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน โดยได้มอบโอวาท
ให้กับแรงงานไทยใน 4 ประเด็น ได้แก่
1) การไปทำงานในต่างประเทศในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)
2) การระมัดระวังในการทำงาน ควรลดการดื่มสุราสิ่งมึนเมา และไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
3) การใช้จ่ายควรใช้จ่ายอย่างประหยัด และงดเล่นการพนัน รู้จักอดออม
4) การปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี เนื่องจากแรงงานไทยเป็นชื่อเสียงของประเทศไทย

05/05/2021
📢 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสะเดา จังหวัดสงขลา กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ไ...
02/05/2021

📢 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสะเดา จังหวัดสงขลา กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซีย 🇲🇾 ตำแหน่งงาน คนงานประเภทลูกเรือประมง 🚢 โดยวิธีแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จำนวน 18 คน ซึ่งคนหางานดังกล่าวทางสมาคมประมงประเทศมาเลเซียได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนปรนให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้ ✅ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 🏥 ที่ส่งผลกระทบให้ประเทศมาเลเซียประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยด่านตรวจคนหางานสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📢 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้...
02/05/2021

📢 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศแคนาดา 🇨🇦 ตำแหน่งงาน ผู้ทำปลาและอาหารทะเลอื่นๆ 🐟 โดยวิธีแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง จำนวน 70 คน โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

📢 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้...
30/04/2021

📢 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานเพื่อไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ✈ โดยวิธีกรมการจัดหางานจัดส่ง ภายใต้ระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีตามบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี 🇹🇭🤝🇰🇷จำนวน 72 คน โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย.

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางาน- ให้คนหางานทำงานในประเทศ- ให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ- ให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็น...
30/04/2021

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตจัดหางาน
- ให้คนหางานทำงานในประเทศ
- ให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ
- ให้คนหางานเพื่อไปทำงานเป็นคนประจำเรือ
- นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ

​www.doe.go.th/ipd

📢 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้...
29/04/2021

📢 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรประเทศอิสราเอล ✈ โดยกรมการจัดหางานจัดส่ง ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน” 🇹🇭🤝🇮🇱 (TIC : Thailand-Israel Corporation on the Placement of Workers) จำนวน 241 คน โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ก.แรงงานตั้ง 6 ชุดติดตาม-ตรวจสอบการทำงานคนต่างด้าวผิดกฎหมาย จับปรับ-ติดคุกทั้งนายจ้าง-ลู
29/04/2021
ก.แรงงานตั้ง 6 ชุดติดตาม-ตรวจสอบการทำงานคนต่างด้าวผิดกฎหมาย จับปรับ-ติดคุกทั้งนายจ้าง-ลู

ก.แรงงานตั้ง 6 ชุดติดตาม-ตรวจสอบการทำงานคนต่างด้าวผิดกฎหมาย จับปรับ-ติดคุกทั้งนายจ้าง-ลู

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.64นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด....

Photos from กระทรวงแรงงาน's post
28/04/2021

Photos from กระทรวงแรงงาน's post

28/04/2021
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตท...
27/04/2021

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดสถานที่ยื่นคำขอและแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวตามกฎกระทรวงการขออนุญาตทำงาน การออกใบอนุญาตทำงาน และการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งก...
27/04/2021

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ได้รับแจ้งการเดินทางจากคนหางาน เพื่อไปทำงานในไต้หวัน โดยวิธีบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง
จำนวน 172 คน โดยด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิได้ให้บริการ รับแจ้งการเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ประกาศเตือนเรื่องการหลอกลวงให้สมัครงานกับบริษัทน้ำมัน
26/04/2021
ประกาศเตือนเรื่องการหลอกลวงให้สมัครงานกับบริษัทน้ำมัน

ประกาศเตือนเรื่องการหลอกลวงให้สมัครงานกับบริษัทน้ำมัน

ประกาศเตือนมิจฉาชีพหลวกลวงให้สมัครงานกับบริษัทน้ำมัน Saudi Aramco Exxon Mobil พร้อมข้อสังเกตในการตรวจสอบข้อผิดปกติของ....

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และใบอนุญาตจัดหางาน...
22/04/2021

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิก
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
#ใบอนุญาตสิ้นสภาพ##ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน##ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง##

ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ยกเลิก
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ และใบอนุญาต
จัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
#ใบอนุญาตสิ้นสภาพ##ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางาน##ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง##

21/04/2021
ก.แรงงาน ประชุมหารือเตรียมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานก่อนการหารือกับสาธารณรัฐฟินแลนด์วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา ...
21/04/2021

ก.แรงงาน ประชุมหารือเตรียมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานก่อนการหารือกับสาธารณรัฐฟินแลนด์
วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการในประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานก่อนการหารือกับสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรง โดยที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องการขยายตลาดแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆ เช่น พ่อครัวแม่ครัวอาหารไทย พนักงานนวดสปา และมวยไทย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ นักเรียน นักศึกษาในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งอนาคต การจัดระบบอาชีวศึกษาและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการกับสาธารณรัฐฟินแลนด์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) มอบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  ร่วมคอนเฟอร์เรนซ์ในพิธีส่งมอบตำแห...
21/04/2021

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ ชมกลิ่น) มอบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคอนเฟอร์เรนซ์ในพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process : CP)

รู้เท่าทันกลโกง รูปแบบการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลหน่วยงานราชการที่สามารถสอบถาม/สืบค้น เพื่อให้ได้...
20/04/2021

รู้เท่าทันกลโกง รูปแบบการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลหน่วยงานราชการที่สามารถสอบถาม/สืบค้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

##รู้เท่าทันกลโกง##การหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ##ทำงานในต่างประเทศ##

รู้เท่าทันกลโกง รูปแบบการหลอกลวงคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลหน่วยงานราชการที่สามารถสอบถาม/สืบค้น เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องก่อนการตัดสินใจเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ

##รู้เท่าทันกลโกง##การหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ##ทำงานในต่างประเทศ##

เตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางไปทำงานกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย
19/04/2021

เตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางไปทำงานกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย

📣 เตือนคนไทยอย่าหลงเชื่อผู้ชักชวนให้เดินทางเข้าไปทำงานในกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย

💥 สัปดาห์นี้เรามีข่าวฝากจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญมาแจ้งเตือนพี่น้องชาวไทยที่มีญาติหรือเพื่อนคนไทยคิดจะเดินทางเข้าไปทำงานในกัมพูชาอย่างผิดกฎหมาย ขอให้คิดใหม่!!! โปรดระวัง!!! หากมีใครมาชักชวนคุณไปทำงานในกัมพูชาแล้วบอกว่า
1. ไม่ต้องมีหนังสือเดินทางหรือหนังสือข้ามแดน
2. ไม่ต้องขอวีซ่า
3. ไม่ต้องตรวจโควิด-19
4. ไม่ได้เดินทางตามช่องทางปกติที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแล
5. เงื่อนไขงานดีมากเกินจริง

💥 อย่าหลงเชื่อ!!! เพราะการเข้าไปทำงานผ่านช่องทางเช่นนี้คุณจะไม่ได้รับการคุ้มครองใด ๆ หากถูกเบี้ยวสัญญาจ้างงาน ถูกทำร้ายร่างกาย กักบริเวณ หรือต้องพักอาศัยในสถานที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19 ถูกข่มขู่ หรือถูกขายต่อ คุณจะไม่สามารถฟ้องร้อง เรียกร้องค่าเสียหายหรือเงินชดเชยอะไรได้เลย ดังนั้น อย่าหลงเชื่อคำชักชวนโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเสียก่อนเพราะจะทำให้คุณคุณจะไม่มีทางออกและ มีหนี้สินท่วมตัวหัวตั้งแต่เดินทางเข้ากัมพูชา

💥 การทำผิดโดยไม่รู้ ไม่ใช่ไม่ผิด แม้คุณจะถูกหลอกหรือให้เหตุผลว่าทำผิดเพราะความไม่รู้ คุณก็จะมีความผิดฐานเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย
และทำงานผิดกฎหมาย ทำให้ต้องรับโทษ และคุณจะโดน 2 เด้ง คือ ถูกดำเนินคดีและขึ้นบัญชีดำทั้งในกัมพูชาและไทยด้วย ดังนั้น อย่าทำร้ายครอบครัวหรือคนที่คุณรัก เพราะคุณอาจกำลังสร้างภาระหนี้สินและความทุกข์ใจให้กับคนที่รักและเป็นห่วงคุณ
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน กรมการกงสุล หมายเลขโทร. 0 2572 8442

ด้วยรักและห่วงใย “การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล”

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ด่านตรวจงานคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนาย...
19/04/2021

วันที่ 19 เมษายน 2564 นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ด่านตรวจงานคนหางานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนาย
วิคิด ศรีกะพา และด่านตรวจคนหางานหนองคาย นายอภิชาติ อนุวรชัย ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตรวจสอบคนหางานที่จะเดินทาง
ไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 กรณีนายจ้างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศที่ สปป.ลาว จำนวน 4 คน ประเภทการเดินทาง ขออนุญาตพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ (จง.23) นายจ้างในต่างประเทศ คือ NAM THEUN 2 POWER COMPANY LIMITED ระยะเวลาไปทำงานระหว่างวันที่ 19 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ด่านตรวจคนหางานหนองคายได้รับแจ้งเดินทางผ่านด่านตามแบบแสดงรายการ การเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร (แบบจง.12) จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผลการตรวจสอบปรากฏว่า คนหางานได้ยื่นแสดงเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน ถูกต้อง และได้แสดงใบรับรองผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อโควิด -19 ภายใน 72 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงประทับตราอนุญาตให้คนหางานเดินทางไปทำงาน ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้แนะนำถึงมาตรการป้องกันและดูแลสุขภาพให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ สปป.ลาว ด้วยแล้ว

19/04/2021
18/04/2021
สรุปประกาศจากรัฐบาล1. งดการเรียน ให้เรียน online2. ห้ามกิจกรรมที่มีคนเกิน 50 คน3. ปิด PUB BAR KARAOKE 14 วัน4. พื้นที่สี...
17/04/2021

สรุปประกาศจากรัฐบาล
1. งดการเรียน ให้เรียน online
2. ห้ามกิจกรรมที่มีคนเกิน 50 คน
3. ปิด PUB BAR KARAOKE 14 วัน
4. พื้นที่สีแดง นั่งกินในร้าน ได้ 21.00 take home ถึง 23.00
ห้ามขายเหล้า งดตู้เกมส์
5. CVS ปิด 23.90-4.00
6. Gym fitness ปิด 21.00
7. ไม่ปิดสนามกีฬา แต่แข่งขันจำกัดผู้เข้าชม
8. งานเลี้ยงสังสรรค์ ให้งด หรือเลื่อนออกไป
9. รัฐดำเนินการเต็มรูปแบบ WFH
เพื่อลดการเคลื่อนย้าย และขอความร่วมมือจากเอกชนด้วย
10. จัดตั้ง โรงพยาบาลสนาม hospital เพื่อแยกกักผู้ติดเชื้อ
ผู้ติดเชื้อทุกรายต้องเข้ารับการรักษา หรือแยกกัก ทันทีที่ทราบผลตรวจ
12. ทดลองใช้มาตรการนี้ 14 วัน แล้วจะมีการพิจารณาอีกครั้ง แต่ถ้ามีเหตุการณ์รุนแรง อาจจะมีการพิจารณาเพิ่มโดยให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่า
ประกาศนี้เริ่มใช้วันอาทิตย์เป็นต้นไป ถึงวันที่ 2 พ.ค.

ข้อกำหนด  ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) เพื่อใช้บังคับกรณี...
17/04/2021

ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) เพื่อใช้บังคับกรณีโรคติดเชื้อโควิด - 19 ระบาดระลอกใหม่

ประชาสัมพันธ์​ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น​ (JFT-Basic)​ และแผนสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริบาลและทดสอบทักษะฝีม...
17/04/2021

ประชาสัมพันธ์​ แผนการสอบภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น​ (JFT-Basic)​ และแผนสอบภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกับงานบริบาลและทดสอบทักษะฝีมือด้านงานบริบาลของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ​ (Specified Skilled Workers)​ในประเทศไทย

16/04/2021

แจ้งการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการสอบจากโปรแกรม Skype เป็นผ่านระบบ Line Group video call แทน

ท่านที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ สามารถลงได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th
16/04/2021

ท่านที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ สามารถลงได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th

ท่านที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ สามารถลงได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th

รู้เท่าทัน รูปแบบการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
16/04/2021

รู้เท่าทัน รูปแบบการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

รู้เท่าทัน รูปแบบการหลอกลวงคนหางานไปทำงานต่างประเทศ

สถานการณ์​ โควิด​ -​19​ ของประเทศไทย​ ข้อมูล​ณ​ วันที่​ 16​ เมษายน​ 2564
16/04/2021

สถานการณ์​ โควิด​ -​19​ ของประเทศไทย​ ข้อมูล​
ณ​ วันที่​ 16​ เมษายน​ 2564

ขยายระยะเวลาการตรวจโรคโควิด-19 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 ตามประกาศกระทรวง...
15/04/2021

ขยายระยะเวลาการตรวจโรคโควิด-19 และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิ.ย. 64 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศกระทรวงแรงงาน สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ตามมติ ครม. 26 ม.ค. 64

14/04/2021

รมว.สุชาติ รับข้อสั่งการนายก ออกประกาศให้ ขรก.กระทรวงแรงงาน Work from Home ป้องกันโควิด -19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย กระทรวงแรงงาน รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ออกประกาศให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดทำงานที่บ้าน (Work from Home) ช่วยชาติ ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ว่า ปัจจุบันมีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปเกือบทุกจังหวัด และพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ในเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยข้าราชการทุกคน จึงได้อนุมัติตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ ขอความร่วมมือให้หัวหน้าส่วนราชการ เน้นย้ำข้าราชการในสังกัดให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล โดยขอให้เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม บุคคลที่เคยเข้าไปใน "พื้นที่เสี่ยงกิจการที่เสี่ยง กิจกรรมที่เสี่ยง" ขอให้เน้นย้ำมาตรการกักกันตนเอง (self quarantine) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ และปฎิบัติตามมาตรการในสถานที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม โดยขอให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ โดยให้มีผลถึง 30 เมษายน 2564 เพื่อลดการสัมผัสในที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม อันเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และ เพื่อลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด หลังเทศกาลสงกรานต์

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด (ส่วนกลาง) ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะผ่อนคลายลง และออกประกาศแนวปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด (ส่วนกลาง) ที่จำเป็นต้องแยกกักหรือกักกันตัวเพื่อสังเกตอาการจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้งตามปกติได้ กรณีการปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้กักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หากเดินทางไปในสถานที่เสี่ยงหรือเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีความเสี่ยงจากโควิด -19

กรมการจัดหางาน​ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท​ Tripod Technology CORP. ไต้หวัน​ กำหนด...
08/04/2021

กรมการจัดหางาน​ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท​ Tripod Technology CORP. ไต้หวัน​ กำหนดสอบ​ 19-22​ เมษายน​ 2564

รู้เท่าทัน....รูปแบบการหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ
08/04/2021

รู้เท่าทัน....รูปแบบการหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ

รู้เท่าทัน....รูปแบบการหลอกลวงไปทำงานในต่างประเทศ

Photos from กระทรวงแรงงาน's post
08/04/2021

Photos from กระทรวงแรงงาน's post

ที่อยู่

มิตรไมตรี
Bangkok
10400

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทะเบียนจัดหางานกลางเเละผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด