MseKmutnb หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มจพ. Master of Science Program in Software Engineering
Department of Computer and Information Science
Faculty of Applied Science
King Mongkut's University of Technology North Bangkok

เปิดเหมือนปกติ

The 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2020)วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 25...
20/01/2020
CIS Kmutnb

The 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2020)

วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2563

ณโรงแรมแคนทารี ฮิลล์, จังหวัดเชียงใหม่

https://jcsse2020.cs.kmutnb.ac.th/

===========================

ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดจะจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครั้งที่ 17 (2020 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE)”

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

[ รอบ2 ] The 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2020)

วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2563

ณโรงแรมแคนทารี ฮิลล์, จังหวัดเชียงใหม่

https://jcsse2020.cs.kmutnb.ac.th/

===========================

ด้วยภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดจะจัดการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ครั้งที่ 17 (2020 17th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering : JCSSE)”

ระหว่างวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่

ขอขอบคุณอาจารย์จักรพันธุ๋ โพธิวรรณา ในการถ่ายทอดประสบการณ์ กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ software engineering ให้นักศึก...
28/09/2019

ขอขอบคุณอาจารย์จักรพันธุ๋ โพธิวรรณา ในการถ่ายทอดประสบการณ์ กระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ software engineering ให้นักศึกษารู้ลึก รู้จริงจากประสบการณ์ทำงานที่สั่งสมมา เพื่อเตรียมความพร้อมในก้าวต่อไป
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอบคุณ คุณจักรพันธุ์  โพธิวรรณา ที่เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้กับนักศึกษาในหลั...
01/09/2019

ขอบคุณ คุณจักรพันธุ์ โพธิวรรณา ที่เสียสละเวลามาถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ตรงในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ความรู้และประสบการณ์ ทำให้นักศึกษาสามารถมองภาพของรายวิชาที่ชัดเจนและกว้างใหญ่มากขึ้น

02/07/2019

ภาควิชากำลังรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเทอม 2/2561 ติดตามข่าวได้ที่เว็บบัณฑิตวิทยาลัย

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 9.00 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรีย...
29/06/2019

สัมมนาบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 9.00 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนและการทำวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท MSE
14/05/2019

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโท MSE

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร MSE ด้วยครับที่สอบผ่านหลักสูตรการเป็น Consult, auditor และ lecturer ของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จากสภาอุตสาหกรรมและ depa
นายปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ชั้นปีที่1

22/04/2019

ขยายเวลารับสมัครช่วง 2 สิ้นสุดที่ 29 เมษายน 2562 ผู้สมัครที่จบไม่ตรงสาขาแต่มีการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ต้องการสมัคร จะต้องผ่านการพิจารณาจากภาควิชาก่อนจึงจะสมัครในระบบออนไลน์ได้ โปรดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเช่น transcript, ใบปริญญา หรือเอกสารอื่นๆประกอบการพิจารณา โดยส่งไปที่ [email protected] ใส่หัวข้อจดหมายว่า ขอรับการพิจารณาสมัครศึกษาต่อหลักสูตร MSE/SMSE
และโปรดส่งมาก่อนวันที่ท่านต้องการสมัครอย่างน้อย 3 วันทำการ

Timeline Photos
01/03/2019

Timeline Photos

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟรีของมหาวิทยาลัย
27/02/2019

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฟรีของมหาวิทยาลัย

[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรม 2019 Agile Software Development Workshop: "Software Quality and Improvement"

ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้นคะ

วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง 90-901 อาคาร 90 โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงค์ด้านล่าง
หรือผ่าน QR code

https://docs.google.com/forms/d/1IsXseT1SqwLZR9lXQsJp2AigixI-Y1VJ8PahJSmENjo/edit

รับสมัครรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562
03/01/2019

รับสมัครรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ รู้จักกับอีก Tezos Platform สำหรับ Blockchain technology
03/01/2019

เชิญรับฟังบรรยายพิเศษ รู้จักกับอีก Tezos Platform สำหรับ Blockchain technology

ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังได้
02/01/2019

ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายพิเศษ นิสิต นักศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไปเข้ารับฟังได้

Cryptocurrency จำเป็นต้องมีเมื่อเราเลิกใช้บริการกลาง
25/12/2018
What is Cryptocurrency: Everything You Must Need To Know!

Cryptocurrency จำเป็นต้องมีเมื่อเราเลิกใช้บริการกลาง

A digital or virtual currency that uses cryptography for security. A cryptocurrency is difficult to counterfeit because of this security feature. Learn the basics how cryptocurrency works and why it is different from regular currencies. What is Cryptocurrency: Everything You Need To Know

เว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสาร และตารางเรียนตารางสอนของหลักสูตรอยู่ที่ https://sites.google.com/sci.kmutnb.ac.th/sekmutnb/home
25/12/2018
[email protected]

เว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสาร และตารางเรียนตารางสอนของหลักสูตรอยู่ที่ https://sites.google.com/sci.kmutnb.ac.th/sekmutnb/home

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

29/09/2018
Microsoft HoloLens: Partner Spotlight with Case Western Reserve University

เทคโนโลยีไปไกลมาก แต่คงอีกนานกว่าเราจะได้ใช้ในห้องเรียน

For education, Microsoft HoloLens will help make incredible leaps forward in productivity, collaboration, and innovation. See how Microsoft HoloLens transfor...

เทอมที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว www.grad.kmutnb.ac.th
06/09/2018

เทอมที่ 2 เปิดรับสมัครแล้ว www.grad.kmutnb.ac.th

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
06/09/2018

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

ประชาสัมพันธ์ค่ะ
06/09/2018

ประชาสัมพันธ์ค่ะ

25/08/2018

นักศึกษา S-MSE เรียน S/W Architecture ตามปกติวันอาทิตย์นี้นะครับ ให้เข้า google classroom โดยใช้รหัสคลาส idd2ft

17/08/2018

ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์ที่ 19 นี้ ห้อง 405 ตึก 72 อยู่ด้านหลังตึก 78 ชั่วคราวค่ะ

06/08/2018

@นักศึกษา MSE และ S-MSE เรื่องบัตรเข้าห้องเรียน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ธุรการภาคชื่อคุณ ณุ เพื่อขอทำบัตรค่ะ ตามเวลาที่นักศึกษาสะดวก

19/06/2018

ในวันที่ 22 มิ.ย. 2561 เป็นวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาและลงทะเบียนนะคะ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาศึกษาข้อมูลการลงทะเบียนได้ ไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ในอินบ็อกส์ค่ะ

สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ช่วงบ่าย 13.00 น. ห้อง 615 ชั้น 6 ตึก ...
01/06/2018

สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ช่วงบ่าย 13.00 น. ห้อง 615 ชั้น 6 ตึก 78 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

30/05/2018
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

VR Lab เรียนผ่าน VR

Virtuelle læringsarenaer mellom medisinsk utdanning skal redde liv 🙌 I går var det offisiell åpning av VR-lab på NTNU Dragvoll og RQI-lab på NTNU Øya Helsehus.

Kunnskap innenfor hjerte- og lungeredning (HLR) er en ferskvare. Med RQI som en selvinstruerende læringsform kan både studenter og helsepersonell ivareta kompetansen 🏥👨‍⚕👩‍⚕

Se prorektor Anne Borg prøve seg på VR, og førsteemanuensis Ekaterina Prasolova-Førland forklare virtuell samhandling.

รอบที่สาม เราก็รับสมัครนะ อย่าช้า
10/05/2018

รอบที่สาม เราก็รับสมัครนะ อย่าช้า

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท-เอก
(ช่วงที่3)ทั้งสามวิทยาเขต (กรุงเทพฯ-ระยอง-ปราจีนบุรี)
วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2561
ระเบียบการรับสมัครhttp://www.grad.kmutnb.ac.th/pdf/book.pdf
หน้ารับสมัคร ตามลิ้งค์นี้ครับ http://grad.admission.kmutnb.ac.th/Apply/ApplyLogin.aspx

รวดเร็วมากมาย สิงคโปร์ ทำเสร็จเรียบร้อย ยุคนี้ใครทำเร็วกว่าได้เปรียบ
02/05/2018
Interesting Engineering

รวดเร็วมากมาย สิงคโปร์ ทำเสร็จเรียบร้อย ยุคนี้ใครทำเร็วกว่าได้เปรียบ

The new facial recognition system at the Changi Airport can sift through 1.8 billion faces in just 3 seconds.

ที่อยู่

Bangsue
Bangkok
10800

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66-2-555-2000 Ext.4601

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ MseKmutnbผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง MseKmutnb:


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะรับสมัครรอบใหม่แล้ว!!!!