ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส?

ศทก. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน สลช. ครั้งที่ 3วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  ได้แต่...
23/08/2023

ศทก. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน สลช. ครั้งที่ 3

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตามคำสั่งสำนักงานลูกเสือแห่งชาติที่ 341/2566 และได้แต่งตั้งผู้แทนจากกลุ่มระบบบริหารจัดการและการเรียนรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คือ นายชัชชล ยอดเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนายสรศักดิ์ เจริญกิตติศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เป็นคณะทำงานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดการทรัพย์สินของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติเป็นไปอย่างมีทิศทาง มีเป้าหมายชัดเจน และมีเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าแก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ 3 เพื่อรายงานผลของการจัดทำระบบทะเบียนทรัพย์สินให้แก่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศทก-เข้าร่วมประชุมปฏิบั/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศ...
23/08/2023

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2565

https://bict.moe.go.th/ประกาศ-รายชื่อนักเรียน/

สำหรับผู้ที่ถูกปิดการใช้งานอีเมลสามารถแจ้งความประสงค์เปิดการใช้งาน E-Mail ชั่วคราว เพื่อถ่ายโอนข้อมูลตามนโยบายการปรับเปล...
21/08/2023

สำหรับผู้ที่ถูกปิดการใช้งานอีเมล
สามารถแจ้งความประสงค์เปิดการใช้งาน E-Mail ชั่วคราว เพื่อถ่ายโอนข้อมูลตามนโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google
go.th (กระทรวงศึกษาธิการ)moe.go.th (สป.)moe.go.th (กศน.)moe.go.th (สพฐ.)moe.go.th (สอศ.)
-ed.moe.go.th (ชายแดนใต้)

เพื่อถ่ายโอนข้อมูลตามนโยบายการปรับเปลี่ยนพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google ให้มีข้อมูลในพื้นที่จัดเก็บไม่เกิน 100 GB

https://bict.moe.go.th/แจ้งความประสงค์เปิดการ/

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
21/08/2023

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการใข้งานและการปรับแต่งเว็บไซต์สำนักงานของหน่วยงานภายใต้ สป. ศธ. โดยในการอบรมครั้งนี้เป็นการอบรม รุ่นที่ 1 ซึ่งมีระยะเวลา ทั้งหมด 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 21-22 สิงหาคม 2566 โดยจะทำการจัดการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น ทั้งผ่านระบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุม ณรงค์ บุญมี ศทก. ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/อบรมการใช้งานและปรับแต/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เ...
16/08/2023

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ทางไกล โดยมี นายต่อศักดิ์ สวัสดิ์เสริมศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศในการครั้งนี้ ณ โบ๊ทเฮ้าส์ บูทีคริเวอร์ไซด์ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ศทก-เข้าร่วมประชุมหารือ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น  และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567รายละเอียดและใบสมัคร ...
13/08/2023

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น
และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2567
รายละเอียดและใบสมัคร : https://bict.moe.go.th/เด็กและเยาวชน67

 #ทรงพระเจริญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ ...
12/08/2023

#ทรงพระเจริญ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
#กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://ops.moe.go.th/ร่วมลงนามถวายพระพร-12-08-66/

 #กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร...
11/08/2023

#กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
https://ops.moe.go.th/ร่วมลงนามถวายพระพร-12-08-66/
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโน...
08/08/2023

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับระบบการให้บริการระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้แห่งชาติ ถึงระบบที่ไม่สามารถกำหนด Username / Password ผ่าน E-mail ของ Google ได้ ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ คลี่สุนทร

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมหารือการให้บริกา-2

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

02/08/2023
 #ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐เนื่องในโอกาสวันเฉ...
28/07/2023

#ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
#กระทรวงศึกษาธิการ

27 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสา...
27/07/2023

27 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ข้าราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมทำบุญตักรบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวา/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื...
26/07/2023

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้ความเข้าใจ และความร่วมมือการดำเนินโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัด ศธ.และเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ, นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัด ศธ. ผู้บริหารจากส่วนกลาง สำนักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 4 คน และ ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาเข้าร่วมประชุม จำนวน 400 คน ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ขอบคุณข่าวและภาพข่าวจาก ศธ.360

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมเพื่อสร้างความร่/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธีเจร...
21/07/2023

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลฯ ครั้งที่ 7 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโ...
20/07/2023

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรม Workshop ออกแบบ Info Graphics และ Digital Media เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายชัยสิทธิ์ ยังชีพยืนอยู่ดี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/กิจกรรม-workshop-ออกแบบ-info-graphics-และ-digital-media/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพลังแห่งความรัก “รักแม่ไม่มีที่สิ้นสุด”ส่งผลงานก่อน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566สามารถส่งผลงานได้ตามลิ้ง ht...
19/07/2023

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมพลังแห่งความรัก “รักแม่ไม่มีที่สิ้นสุด”

ส่งผลงานก่อน 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

สามารถส่งผลงานได้ตามลิ้ง https://bit.ly/lovemom2023

หรือตาม QR Code ดังแนบ

*หมายเหตุ กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้ส่งผลงานทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโ...
18/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา ครั้งที่ 3/2566 โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี อาคารรัชมังคลาภิเษก 1 ชั้น 4 กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมคณะกรรมการเทคโนโ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโ...
18/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยมี นางจิตฤดี ขวัญพุฒิ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ พร้อมด้วยข้าราชการและบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/โครงการเสริมสร้างศักยภ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน โ...
18/07/2023

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน โดยมี ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มระบบบริหารจัดการและการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำฐานข้อมูล/พัฒนา Website โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม และนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองประธานในการประชุม ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมคณะทำงานจัดทำฐาน/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ดร.พีระพล พูลทวี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเกี่ยว...
17/07/2023

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ดร.พีระพล พูลทวี ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัจฉริยะ กับบริษัท Betimes Solutions โดยมี จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ คลี่สุนทร

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมหารือเกี่ยวกับโค/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

 #กระทรวงศึกษาธิการขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรา...
15/07/2023

#กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ และประชาชน
ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

https://ops.moe.go.th/ร่วมลงนามถวายพระพร-28-07-66

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโ...
13/07/2023

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมประชุมหารือปรับเปลี่ยนนโยบายให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของบริษัท Google จากการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Google Drive ณ ห้องอธิปัตย์ คลี่สุนทร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมหารือปรับเปลี่ยน/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

 #ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีน...
13/07/2023

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
#กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลั...
11/07/2023

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 จ่าเอกอภิเชษฐ์ มั่นเกษวิทย์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมรายผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ณ ห้องอธิปัตย์ คลี่สุนทร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมรายผลการดำเนินกา/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

 #ทรงพระเจริญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครรา...
04/07/2023

#ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงาน และเจ้าหน้าที่
#กระทรวงศึกษาธิการ
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านช่องทาง :
https://ops.moe.go.th/ลงนามถวายพระพร-4-7-66

 #วันลูกเสือแห่งชาติ๑ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติเพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท...
01/07/2023

#วันลูกเสือแห่งชาติ
๑ กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
ผู้ทรงก่อตั้งลูกเสือไทยให้เจริญรุ่งเรืองถึงปัจจุบัน
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
#กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยก...
30/06/2023

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยกระบวนการ Active Lerning ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 5 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (Personal Data Protection Act) โดยการอบรมในครั้งนี้มีทั้งหมดจำนวน 5 หลักสูตรตลอดเดือนมิถุนายน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนได้ถึง 30 มิถุนายนนี้และรับชมคลิปวิดีโอย้อนหลัง พร้อมรับเกียรติบัตรการอบรมได้ทางเว็บไซต์ https://lc.moe.go.th/ ก่อนวันที่ 5 กรกฏาคม นี้เท่านั้น

หากผู้เข้าร่วมการอบรมพบปัญหาการเข้าใช้งาน หรือการเข้าอบรมใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Openchat ด้วยการ Scan QR Code หรือคลิกที่ลิ้ง bit.ly/activelearningmoe

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566  ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุม...
28/06/2023

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและต้นแบบเตือนภัยทางสังคม ครั้งที่ 5 เพื่อพิจารณามาตรวัดทางสังคม และนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานสถานการณ์สังคม ประจำปี 2566 รวมถึงพิจารณาประเด็น ข้อมูลสำหรับการจัดทำรายงานที่ครอบคลุมทั้งเชิงกลุ่มเป้าหมาย เชิงประเด็น และสอดคล้องกับรายงานสถานการณ์ของหน่วยงานระดับกรม / เทียบเท่า ณ ห้องประชุมโป๊ยเซียน 705 ทรัพย์เจริญสุข ชั้น 7 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมเชิงปฏิบัติการจั-2/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้...
28/06/2023

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบสำนักงานดิจิทัล (MOE Digital Office : MOE DO) และสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้กับศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด และศึกษาธิการภาค 1-18 ผ่านการประชุมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมเพื่อเตรียมความพ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยก...
23/06/2023

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เปิด อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยกระบวนการ Active Lerning ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 4 การใช้โปรแกรม Microsoft Office 365 โดยการอบรมในครั้งนี้มีทั้งหมดจำนวน 5 หลักสูตรตลอดเดือนมิถุนายน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม พร้อมรับเกียรติบัตรการอบรมได้ทางเว็บไซต์ https://lc.moe.go.th/

หากผู้เข้าร่วมการอบรมพบปัญหาการเข้าใช้งาน หรือการเข้าอบรมใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Openchat ด้วยการ Scan QR Code หรือคลิกที่ลิ้ง bit.ly/activelearningmoe

19/06/2023

ศทก.สป. แจ้งเตือนผู้ใช้ Google Workspace for Education การให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลจาก Google

เดิมแต่ละท่านใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลแบบไม่จำกัด

หลังจากวันที่ 15 ส.ค. 2566 แต่ละท่านจะจัดเก็บข้อมูลไม่เกินท่านละ 100 GB. และเป็นการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน ภายใต้โดเมน
go.th (กระทรวงศึกษาธิการ)moe.go.th (สป.)moe.go.th (กศน.)moe.go.th (สพฐ.)moe.go.th (สอศ.)
-ed.moe.go.th (ชายแดนใต้)

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...
16/06/2023

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยกระบวนการ Active Lerning ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 3 ทักษะการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ส่วนบุคคล (Personal Cyber Security Management) โดยการอบรมในครั้งนี้มีทั้งหมดจำนวน 5 หลักสูตรตลอดเดือนมิถุนายน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม พร้อมรับเกียรติบัตรการอบรมได้ทางเว็บไซต์ https://lc.moe.go.th/

หากผู้เข้าร่วมการอบรมพบปัญหาการเข้าใช้งาน หรือการเข้าอบรมใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Openchat ด้วยการ Scan QR Code หรือคลิกที่ลิ้ง bit.ly/activelearningmoe

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...
14/06/2023

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Front-end Framework เพื่อพัฒนาระบบหลักและระบบเสริมในการให้บริการระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office Centralized Services) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้นั้น เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PHP MVC, GitLab CI/CD , Docker รวมถึง DevOps
ณ ห้องอบรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมเชิงปฏิบัติการกา-2/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ...
12/06/2023

วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติของทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุม ณรงค์ บุญมี ชั้น 4 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมหารือเกี่ยวกับนโ/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
09/06/2023

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ด้วยกระบวนการ Active Lerning ผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 2 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ (Media Ability) โดยการอบรมในครั้งนี้มีทั้งหมดจำนวน 5 หลักสูตรตลอดเดือนมิถุนายน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม พร้อมรับเกียรติบัตรการอบรมได้ทางเว็บไซต์ https://lc.moe.go.th/

หากผู้เข้าร่วมการอบรมพบปัญหาการเข้าใช้งาน หรือการเข้าอบรมใด ๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Openchat ด้วยการ Scan QR Code หรือคลิกที่ลิ้ง bit.ly/activelearningmoe

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

09/06/2023

#วันอานันทมหิดล
๙ มิถุนายน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
พระอัฐมรามาธิบดินทร
#กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ...
08/06/2023

วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมหารือตัวชี้วัดตามคำรับรองหน่วยงาน รอบ 9 เดือน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมอธิปัตย์ คลี่สุนทร ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/ประชุมหารือตัวชี้วัดตา/

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ...
07/06/2023

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายอิทธิกร ช่างสากล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 3 ราย เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาวินัยข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกหมายและแนวปฏิบัติให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ โดยกิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึง 9 มิถุนายน พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม

ลิ้งข่าวและรูปภาพเพิ่มเติม : https://bict.moe.go.th/กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนา

#ข่าวสารศทก #ข่าวสารสปศธ

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622828283

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}