กรมพัฒนาที่ดิน

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี
07/02/2020
"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี - ข่าวล่าสุด ข่าวใหม่

“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี

“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ร้อ.....

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันศุกร์ที่  7 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563 ...
07/02/2020

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ภายใต้หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรและผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” สามารถน้อมนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และผลกระทบทางธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ ณ เวทีกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภายในงานมีนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดลเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรกรรมยั่งยืน การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงสินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตและ การแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน เป็นต้น

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการที่เข้มแข็งของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630207_01

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมจัดนิทรรศการ “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดงาน “เกษตรอีสานใต้” ประจำปี 2563 โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับและ นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวรายงาน ภายใต้หัวข้อ “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย” สืบสานพระราชปณิธานการเกษตรตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกรและผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ “ศาสตร์พระราชา” สามารถน้อมนำไปใช้ได้อย่างยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และผลกระทบทางธรรมชาติ ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคง ทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชนและประเทศชาติ ณ เวทีกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ภายในงานมีนิทรรศการเกษตรมีชีวิตแห่งอีสานใต้ นิทรรศการสัตว์เลี้ยงสวยงาม สัตว์เศรษฐกิจ ทุ่งทานตะวัน สวนดอกไม้หลากสี สวนศิลป์กินได้ อุโมงค์พืชผัก ระบบเพาะปลูกพืชไฮโดรโปนิค นวัตกรรม ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลผลิตจากการเรียนการสอน การให้คำปรึกษาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รูปแบบ/โมเดลเพื่อการเกษตร โรงเรือนอัจฉริยะ เกษตรกรรมยั่งยืน การแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัทเอกชนชั้นนำทางการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร อุปกรณ์ต่อพ่วง วัสดุและผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีทางการเกษตร ไม้สวยงาม พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์เลี้ยงสินค้ากลุ่มชุมชนและเกษตรกร การเสวนาวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวดผลผลิตและ การแข่งขันทักษะทางการเกษตร การแสดงศิลปวัฒนธรรมนักเรียน เป็นต้น

นับเป็นอีกหนึ่งโครงการบริการวิชาการที่เข้มแข็งของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตลอดจนเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติต่อไป

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630207_01

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ

“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี
07/02/2020
รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่ทำกินของเกษตรกรตามนโ

“รมช.ธรรมนัส” ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและปรับปรุงพื้นที่ทำกินของเกษตรกรตามนโยบาย คทช. ณ อำเภอสัน...

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดีวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น....
07/02/2020

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 500 ราย (500 แปลง) มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 5 ราย มอบบัตรดินดีให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 5 ราย มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5 ราย และได้พบปะเกษตรกร ราว 800 คน เพื่อเป็นกระจายการถือครอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่ง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ Zoning และ เกษตรอินทรีย์ ณ อาคารอเนกภิรมย์ ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางด้าน รัอยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ... “ในวันนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ราย 530 แปลง เนื้อที่ 5,709–1–38 ไร่ เป็นแปลงเกษตรกรรม และแปลงชุมชน อีกทั้งยังได้มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมพบปะพี่น้องเกษตรกร และเมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมปัจจัยการผลิต”

ช่วงบ่าย รมช.ธรรมนัส ยังได้เดินทางไปยัง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก) ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และบัตรดินดี ให้กับ นายสุดใจ มีไพฑูล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ และเยี่ยมชมกิจการและความก้าวหน้าของโครงการ

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630207_02

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เพชรบูรณ์ มอบ ส.ป.ก. 4-01 และบัตรดินดี

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ร่วมให้การต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 500 ราย (500 แปลง) มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 5 ราย มอบบัตรดินดีให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำนวน 5 ราย มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้กับตัวแทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5 ราย และได้พบปะเกษตรกร ราว 800 คน เพื่อเป็นกระจายการถือครอง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากร และปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ซึ่ง สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ Zoning และ เกษตรอินทรีย์ ณ อาคารอเนกภิรมย์ ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ทางด้าน รัอยเอก ธรรมนัส กล่าวว่า ... “ในวันนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 500 ราย 530 แปลง เนื้อที่ 5,709–1–38 ไร่ เป็นแปลงเกษตรกรรม และแปลงชุมชน อีกทั้งยังได้มอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มอบพันธุ์สัตว์น้ำ และมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน พร้อมพบปะพี่น้องเกษตรกร และเมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว ทำให้เกษตรกรได้รับโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ พร้อมปัจจัยการผลิต”

ช่วงบ่าย รมช.ธรรมนัส ยังได้เดินทางไปยัง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (มะม่วงน้ำดอกไม้ส่งออก) ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ พร้อมได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) และบัตรดินดี ให้กับ นายสุดใจ มีไพฑูล ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ฯ และเยี่ยมชมกิจการและความก้าวหน้าของโครงการ

http://ofs101.ldd.go.th/LDDNews/RAPHOTO/photo.asp?photosid=25630207_02

รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ

ที่อยู่

2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

อยู่ระหว่างแยกเกษตร กับ แยกเสนานิคม ฝั่งเดียวกับเมเจอร์รัชโยธิน ริมถนนพหลโยธิน เยื้องตรงข้ามกับโรงพยาบาลเปาโลเกษตร รถประจำทางสายที่ผ่าน 24,26,34,39,59,104,107,129,185,503,543,206,545,524,63 สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียว สถานีเสนานิคม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625625100

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาที่ดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

กรมพัฒนาที่ดิน

พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม : วิสัยทัศน์

23 พฤษภาคม 2506 ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ใช้พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ ให้มีการจัดตั้งกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติขึ้นโดยรวมงานของกระทรวงสหกรณ์ที่มีอยู่เดิมเข้าไว้กับกรมอื่นอีก รวมทั้งหมด 13 กรม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินเป็นกรมหนึ่งได้รับการจัดตั้งครั้งนี้ด้วย

เครื่องหมายราชการแห่งกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรูปพระอิศวรปางประทานพร และมีภาพประกอบภายในกรอบวงกลม อันแสดงความหมายเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย ดิน พืช ฝน แสงอาทิตย์ เบื้องล่างของภาพมีตัวอักษรกรมพัฒนาที่ดิน

พันธกิจ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ วิจัยพัฒนา ให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านต่าง ๆ ที่ถูกต้อง ทันสมัย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ การฟื้นฟูปรับปรุงดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ยั่งยืน ภายใต้ กระบวนการที่ชุมชนมีส่วนร่วม พัฒนาหมอดินอาสา ยุวเกษตร เกษตรกร และกลุ่มเกษตร ให้มีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นรากฐานการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและปฎิบัติตาม พ.ร.บ.พัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 เป้าประสงค์หลัก

1. จัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่อการวางแผนพัฒนาในพื้นที่ 2. ส่งเสริมเกษตรกรทำการผลิตตามความเหมาะสมของดิน 3. พื้นที่เกษตรได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 4. พื้นที่เกษตรกรรมได้รับการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน 5. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดิน 6. เกษตรกรนำเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินไปใช้ประโยชน์ 7. สร้างและพัฒนาต่อยอดภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดินให้เข้มแข็ง และยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การขับเคลื่อนแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การอนุรักษ์ดินและน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและถ่ายถอดเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างพัฒนาภาคีเครือข่ายพัฒนาที่ดิน ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาองค์กร

สีประจำกรมพัฒนาที่ดิน : สีชมพู

www.ldd.go.th http://www.facebook.com/ldd.go.th http://www.facebook.com/soilmuseum http://www.facebook.com/ldd.pr http://www.youtube.com/c/กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด