การศึกษาท้องถิ่นไทย

การศึกษาท้องถิ่นไทย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เปิดเหมือนปกติ

📢📢 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว ‼️สำหรับ ครูที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนป...
06/11/2020

📢📢 เปิดรับลงทะเบียนแล้ว ‼️
สำหรับ ครูที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ ในระดับประถมศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา หรือโรงเรียนขยายโอกาส
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง
https://1drv.ms/u/s!Ao9PqGdN2A3Wga4vnYpd5BWAQSBX-w?e=PnfrqB
ตรวจสอบจำนวนผู้ชำระค่าลงทะเบียนแต่ละรุ่น
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSrxAHi_5kHYZ3iboEknzY-Ejn6aVI79qEziYTeBP4IXf1Y8BwVdGhhZnigijs85K2w7K60-Hxxee6K/pub

06/11/2020
สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)

ติดตามรับชม
.
แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
โดย ดร.นันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
.
ประชุมผู้ประเมินภายนอก ผ่านช่องทางออนไลน์ (Facebook Live)
วันที่ 28 ตุลาคม 2563
.
ดาวน์โหลด Presentation การบรรยายได้ที่ลิงก์ :
http://tiny.cc/aua1tz
.
#แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก #การประกันคุณภาพการศึกษา #สมศ

ประชาสัมพันธ์ : ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น จะเปิดระบบให้ อปท. สถานศึกษาในสังกัด (รร./ศพด.) บันทึกและแก้ไขข้อมูลนักเ...
04/11/2020

ประชาสัมพันธ์ : ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น จะเปิดระบบให้ อปท. สถานศึกษาในสังกัด (รร./ศพด.) บันทึกและแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ) รวมถึงจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ครั้งที่ 2 โดยให้ อปท.ยืนยันภาพรวม ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จังหวัดยืนยันภาพรวม ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ดำเนินการได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน

หนังสือราชการและแนวทางการบันทึกฯ :http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2020/11/15826_1.pdf

ประชาสัมพันธ์ : ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น จะเปิดระบบให้ อปท. สถานศึกษาในสังกัด (รร./ศพด.) บันทึกและแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ) รวมถึงจำนวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอื่น ครั้งที่ 2 โดยให้ อปท.ยืนยันภาพรวม ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 จังหวัดยืนยันภาพรวม ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้ดำเนินการได้ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน

หนังสือราชการ :http://www.dla.go.th/upload/ebook/ebook/2020/11/15824_1.pdf
แนวทางการบันทึกฯ :http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2020/11/15824_19031.pdf

ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน...
03/11/2020

ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3395 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

ขอให้สถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 3395 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในส...
30/10/2020

กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมปฏิบัติงานโดยสนธิกำลังกับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่รับผิดชอบ เพื่อออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมในวันลอยกระทงในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24394_1_1603872595241.pdf?time=1604054072722

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12...
30/10/2020

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 9 ราย และรายชื่อนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ที่สำเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนฯ ดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 1 ราย ทราบและเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนและโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับวัน เวลาในการเข้าเฝ้าฯ สถ. จะแจ้งให้ทราบ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว 3283 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563
สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24380_1_1603685266142.pdf?time=1604030392158

นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธ...
29/10/2020

นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมด้วย นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนคลองหนองใหญ่ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ

สถ. ผนึกกำลัง กสศ.เดินหน้าพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืน อ่า...
28/10/2020
สถ. ผนึกกำลัง กสศ.เดินหน้าพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำแ

สถ. ผนึกกำลัง กสศ.เดินหน้าพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืน
อ่านต่อที่ ....
https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_5198799

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมร...

ประมวลภาพ พิธีเปิด "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"รูปภาพเพิ่มเติมสามารถ...
27/10/2020

ประมวลภาพ พิธีเปิด "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู
และเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

รูปภาพเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ทาง ....
https://drive.google.com/drive/folders/1H1GLOPY3j5RyUo6lSKnawQ0zbrdWyGMz?usp=sharing

สถ. ผนึกกำลัง กสศ.เดินหน้าพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืน

วันนี้ (27 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ศาสตราจารย์ วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา จาก อปท.ทั่วประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

อธิบดี สถ. กล่าวว่า โครงการดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา กลุ่มเด็กด้อยโอกาสได้รับความช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) มีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะอาชีพได้ตามความศักยภาพและความต้องการ เพื่อเพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพและเหมาะสม ไปจนถึงเพื่อพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้และระดมความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ขณะนี้ มี อปท. เข้าร่วมโครงการ จำนวน 61 แห่ง ครอบคลุม 43 จังหวัด

“ปัจจุบันมีเด็กนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ อปท.จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 800,000 คน ซึ่งเป็นเด็กที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษา หรือ ต้องออกจากสถานศึกษา เนื่องจากปัญหาสภาพเศรษฐกิจหรือปัญหาของครอบครัว ประกอบกับในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 กลายเป็นมหาวิกฤต ส่งผลให้เกิดภาวะการเลิกจ้าง และการว่างงาน บางครอบครัว เด็กๆ ต้องออกจากโรงเรียนหรือต้องย้ายที่อยู่ ทั้งนี้ ที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้รับความร่วมมือจาก กสศ. ในการแก้ปัญหาเด็กนอกระบบ โดยการสนับสนุนทุนการศึกษา เงินช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส คนละ 4,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการนำส่งเด็กเข้าระบบการศึกษา หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ทักษะอาชีพ” อธิบดี สถ. กล่าว

นายแพทย์สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ทำยากที่สุด เพราะเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นกลุ่มที่สำรวจยาก มีหลากหลายกลุ่ม และไม่ได้ขึ้นทะเบียน คาดว่ามีประมาณหลายแสนคน สถ.และกสศ.จึงร่วมกันทำโครงการเพื่อบุกเบิกสำรวจเด็กกลุ่มนี้เพื่อเข้าช่วยเหลือ จากการสำรวจพบเด็กหลุดนอกระบบการศึกษาในสังกัดอปท.ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป็นเด็กเร่ร่อน ติดตามพ่อแม่ไปทำงานตามที่ต่างๆ เป็นกลุ่มเด็กฮาร์ดคอร์ ซึ่งยูเนสโก้เคยทำวิจัยและสำรวจ พบว่า ถ้าผลักดันเด็กให้กลับมาสู่ระบบการศึกษาภาคปกติอาจไม่ได้ผล ดังนั้นต้องหาวิธีดูแลตามบริบทของเด็กและตามบริบทของพื้นที่

“เบื้องต้นกสศ.ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ หากช่วยแล้วได้ผล จะขยายไปสู่ความช่วยเหลือเด็กอีกหลายแสนคนต่อไปทันที นอกจากนี้ กสศ.ยังได้ช่วยเหลือและสนับสนุนครู พัฒนาการทำงานให้มีศักยภาพ มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพ ทั้งนี้ความร่วมมือครั้งนี้ ได้วิจัยไปพร้อมกับการลงมือช่วยเหลือเด็ก ซึ่งจะตอบโจทย์ในแง่ของระบบเพื่อนำไปอ้างอิงต่อรัฐบาลและกระทรวง หากมีความชัดเจนและเห็นผลก็จะขยายสู่ระดับนโยบายต่อไป” นายแพทย์สุภกร กล่าว

27/10/2020

📌📌 LIVE สด ในเวลานี้ — พิธีเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัด อปท.

ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทางแฟนเพจ #การศึกษาท้องถิ่นไทย

โดยมีนายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี

อธิบดี สถ. ชูแนวคิด ‘Active Learning’ มุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยทั่วประเทศในทุกมิติอ่านต่อที่ ... https://www.maticho...
26/10/2020

อธิบดี สถ. ชูแนวคิด ‘Active Learning’ มุ่งพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยทั่วประเทศในทุกมิติ
อ่านต่อที่ ...
https://www.matichon.co.th/publicize/news_2413283

อธิบดี สถ. หนุนยกระดับคุณภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชู Active Learning ช่วยออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย

วันนี้ (26 ตุลาคม 2563) เวลา 09.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเกียรติและมอบนโยบายในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย ผ่านกิจกรรมประจำวัน ด้วยกระบวนการ Active Learning” โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย นายมานพ แสงดำ นายก อบต. สลักได สิบเอกพจน์ กุลัดนาม ปลัด อบต. ดอนแรด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ดอนแรด และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนนานาชาตินีสท์ อบต. สลักได และ อบต. ดอนแรด ที่ได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะและทักษะในการออกแบบกิจกรรมประจำวันด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับเด็กปฐมวัย ทั้งนี้ สถ. ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. มีพัฒนาการที่สมบูรณ์สมวัย ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา โดยปัจจุบัน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จำนวน 18,696 แห่ง และเด็กเล็ก จำนวน 697,140 คน

โอกาสนี้ อธิบดี สถ. ได้มอบนโยบายให้กับบุคลากรด้านการศึกษาว่า การพัฒนาบุคลากร ทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย การส่งเสริมให้บุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาตนเอง ที่ผ่านมา สถ.ได้ดำเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย เช่น โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) และในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จะดำเนินโครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดียวกับการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัยผ่านกิจกรรมประจำวัน ด้วยกระบวนการ Active Learning”

“การส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า เพราะเป็นการลงทุนที่ต้นทางของชีวิตมนุษย์ที่จะให้ผลตอบแทนในภายหลัง คุ้มค่ามากกว่าการลงทุนในช่วงอื่น ๆ ของชีวิต ขอขอบพระคุณมูลนิธิเด็กน้อยพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โรงเรียนนานาชาตินีสท์ องค์การบริหารส่วนตำบลสลักได และองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแรดที่ได้ร่วมกันพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาปฐมวัยให้มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายการศึกษาปฐมวัย คุณลักษณะและทักษะในการออกแบบกิจกรรมประจำวันด้วยกระบวนการ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้กับเด็กปฐมวัย ในครั้งนี้” อธิบดี สถ. กล่าว

พบกันพรุ่งนี้‼️
26/10/2020

พบกันพรุ่งนี้‼️

📌📌ขอเชิญร่วมรับชม LIVE สด— พิธีเปิดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัด อปท.

ในวันพรุ่งนี้ (27 ตุลาคม 2563) เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทางแฟนเพจ #การศึกษาท้องถิ่นไทย

ขอเชิญร่วมรับชม พิธีเปิด "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"วันอังคารที่ 27...
22/10/2020

ขอเชิญร่วมรับชม
พิธีเปิด "โครงการสนับสนุนการพัฒนาครู
และเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.
ทาง Facebook LIVE เพจ การศึกษาท้องถิ่นไทย

หนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงได้ทางลิงก์นี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24325_1_1602651700744.pdf?time=1603262742296

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ได้กำหนดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ...
19/10/2020

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ได้กำหนดประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคกลาง (35 จังหวัด) ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (27 จังหวัด) ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูมชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จึงขอให้มอบหมายท้องถิ่นจังหวัดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24347_1_1602833388082.pdf?time=1603089268429

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดท...
19/10/2020

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัดทราบ หากประสงค์จะเสนอบุคคลและนิติบุคคลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษา ให้จัดส่งแบบการเสนอชื่อตามแนบท้ายประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 ภายในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ทางเว็บไซต์ WWW.dla.go.th หัวข้อ“ หนังสือราชการ” หรือสแกน QR Code ท้ายหนังสือนี้
สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24346_1_1602832619816.pdf?time=1603089268429

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งสถานศึกษาในสังกัดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ...
15/10/2020

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งสถานศึกษาในสังกัดตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (Automated OA) โดยสถานศึกษาสามารถดำเนินการได้ที่ลิงก์ http://aqa.onesqa.or.th โดยผลการประเมินดังกล่าวสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จะเก็บเป็นความลับและจะนำไปใช้เพื่อประกอบการพัฒนาผู้ประเมินภายนอก โดยไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสถานศึกษาทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยต่อการใช้งานระบบ Automated OA สามารถสอบถามได้ที่ supportonesqa.or.th
สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24334_1_1602747155606.pdf?time=1602755335136
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24334_2_1602760895549.pdf?time=1603089268429

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกั...
15/10/2020

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่ยังค้างส่งเอกสารการกู้ยืมเงิน นำส่งเอกสารกู้ยืมเงินให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยตรง ตามแนวปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารการกู้ยืมเงินท้ายหนังสือ นี้โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 และรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามกำหนดการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว 3193 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563
สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24333_1_1602747085465.pdf?time=1602755335136
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24333_2_1602760855381.pdf?time=1603088970146

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื...
14/10/2020

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ (มัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖) และสายอาชีพ (ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๑-๓) จัดทำข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว 3153 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24312_1_1602232148173.pdf?time=1602644141992

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ 2,500 กล้องจุลทรรศน์จากมือถือเก่าเพื่อโรงเ...
06/10/2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ 2,500 กล้องจุลทรรศน์จากมือถือเก่าเพื่อโรงเรียนชายขอบ

🌟แจก🌟ชุดกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลให้กับโรงเรียน จำนวน 2,500 โรงเรียนทั่วประเทศ🌟ฟรี🌟

คุณครูสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขอรับกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล (1 โรงเรียนต่อ 1 ใบสมัคร)

✏️ ใบสมัคร: https://bit.ly/2DIOWVN
📌 หมดเขต: 31 ธ.ค. 2563
📢 ประกาศผล: 31 ม.ค. 2564

*การตัดสินของโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://2500lens.wixsite.com/home/school หรือ 063 527 3627
สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

#2500lens #มือถือเก่ามีค่าสร้างปัญญาให้น้อ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในสังกัดที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริต...
05/10/2020

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในสังกัดที่ได้นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ไปบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา ให้ความร่วมมือสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทย รายละเอียดตามหนังสือ ที่ มท 0816.3/ว 3061 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24272_1_1601872149347.pdf?time=1601885392180

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้อง...
02/10/2020

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียนที่เข้ารับการศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่ และส่งเสริมให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา รวมทั้งได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามหลักสิทธิเด็ก จึงขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัดระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0861.3/ว 3058 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563

สามารถดาวน์โหลดหนังสือราชการได้จากลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24269_1_1601630627085.pdf?time=1601630868810

ที่อยู่

นครราชสีมา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622419000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การศึกษาท้องถิ่นไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การศึกษาท้องถิ่นไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะนำแนวทางที่ได้รับ ไปปรับใช้กับสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด
ติดตามอยู่จ้า
สวัสดีค่ะพร้อมประชุมแล้วค่ะ
เข้าร่วมแล้ว ขอบคุณค่ะ