การศึกษาท้องถิ่นไทย

การศึกษาท้องถิ่นไทย กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เปิดเหมือนปกติ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางส...
29/10/2021

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อการผลิตสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมี ศ. ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ เป็นผู้ดำเนินงาน
ทั้งนี้ได้มีการนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดผลิตเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง "เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" โดยบริษัทเชลล์ฮัท เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัทเวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
.... ขอเชิญรับชมนวัตกรรมสื่อการสอน และการให้ข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์สู่สาธารณะในรูปแบบใหม่ที่สนุก น่าตื่นเต้น และชวนคิดชวนติดตามในช่อง DLTV และดิจิตอลทีวี ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ในเดือนพฤจิกายน 2564 นี้ค่ะ .... # สร้างสรรค์เนื้อหา ด้วยสื่อสร้างสรรค์ 🙏🌸💕🌸💕

https://youtu.be/MSWtogUtdhI

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์พหุวัฒนธรรมศึกษาและนวัตกรรมทางสังคม สถาบันเอเชียศึกษา ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง การจัดทำข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อการผลิตสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมี ศ. ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ เป็นผู้ดำเนินงาน
ทั้งนี้ได้มีการนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดผลิตเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่น เรื่อง "เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์" โดยบริษัทเชลล์ฮัท เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด และบริษัทเวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
.... ขอเชิญรับชมนวัตกรรมสื่อการสอน และการให้ข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์สู่สาธารณะในรูปแบบใหม่ที่สนุก น่าตื่นเต้น และชวนคิดชวนติดตามในช่อง DLTV และดิจิตอลทีวี ซึ่งจะเริ่มเผยแพร่ในเดือนพฤจิกายน 2564 นี้ค่ะ .... # สร้างสรรค์เนื้อหา ด้วยสื่อสร้างสรรค์ 🙏🌸💕🌸💕

https://youtu.be/MSWtogUtdhI

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเตรียนความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564สามารถดาวน์โหลด...
29/10/2021
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเตรียนความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการเตรียนความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564
สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์นี้
https://bit.ly/3mmWocK

📣ขอเชิญชวนคุณครูร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข  ประจำภาคเรียนที่...
29/10/2021

📣ขอเชิญชวนคุณครูร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
⏱🗓 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
👉โดยสามารถร่วมรับชมได้ผ่านทาง FB Live ระบบคัดกรองเพื่อความเสมอภาคโรงเรียน อปท. และทาง FB Live การศึกษาท้องถิ่นไทย

📣ขอเชิญชวนคุณครูร่วมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
⏱🗓 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30-12.00 น.
.
👉โดยสามารถร่วมรับชมได้ผ่านทาง FB Live ระบบคัดกรองเพื่อความเสมอภาคโรงเรียน อปท. และทาง FB Live การศึกษาท้องถิ่นไทย

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ...
29/10/2021

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ เข้าร่วมงานแถลงข่าว "แถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช เทียนทอง ผ่านทางโปรแกรม ZOOM Cloud Meeting โดยมีวัตถุประสงค์แถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส เข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ทั่วถึงและมีคุณภาพ ภายใต้แนวทาง "การศึกษาพิเศษไทย หัวใจนำทาง" เพื่อสร้างโอกาส เสริมปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิต พิชิตอนาคต ตามนโยบายการศึกษาไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนด้วยวิธีการและรูปแบบที่หลากหลาย
ทั้งนี้ได้มอบหมาย นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น เป็นผู้แทนรับมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก ณ อาคารหอประชุมคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น.  นายสุพจน์ จิตร์เพชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น...
29/10/2021

วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 -12.00 น. นายสุพจน์ จิตร์เพชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น และ นางทิพรวี รัตน์รังสรรค์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่นได้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษากับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ณ ห้องประชุมปัญญาลิขิต วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี

ดาวโหลดหนังสือแจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ปีงบประมาณ 2565 ...
28/10/2021

ดาวโหลดหนังสือแจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ปีงบประมาณ 2565
ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1ihkSYG_lFWHHdO5oWWBqmQ9kWzPkGHNC?usp=sharing

ดาวโหลดหนังสือแจ้งการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 และเรื่องโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ปีงบประมาณ 2565
ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้👇👇
https://drive.google.com/drive/folders/1ihkSYG_lFWHHdO5oWWBqmQ9kWzPkGHNC?usp=sharing

28/10/2021
ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ : http://www.dla.go.th/uploa...
27/10/2021

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ : http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/10/26348_1_1635303584185.pdf?time=1635306925685

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ : http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/10/26348_1_1635303584185.pdf?time=1635306925685

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรมอนามัย มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกค...
27/10/2021

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรมอนามัย มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง ทำการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) แล้วจึงเสนอขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ในการพิจารณาการเปิดเรียนตามสถานการณ์บริบทของพื้นที่ต่อไป

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 กรมอนามัย มีหนังสือถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่สีแดงเข้ม และพื้นที่สีแดง ทำการประเมินตนเองเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) แล้วจึงเสนอขอความเห็นชอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือกรุงเทพฯ ในการพิจารณาการเปิดเรียนตามสถานการณ์บริบทของพื้นที่ต่อไป

Photos from ศธ.360 องศา's post
27/10/2021

Photos from ศธ.360 องศา's post

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
26/10/2021

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา "ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป"
*หมายเหตุ : รายชื่อตามประกาศนี้เป็นผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเนื่องจากมีผู้ทำแบบทดสอบเกิน 1 ครั้ง ทีมงานจะนับผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบครั้งแรกเท่านั้น

1. สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่เกียรติบัตรได้ทางลิ้งค์ข้างใต้นี้
1.1 รายชื่อสำหรับผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 19 – 31 สิงหาคม 2564 : https://bit.ly/2ZsNdip
1.2 รายชื่อสำหรับผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2564 : https://bit.ly/3jWKx3N

วิธีการค้นหารายชื่อ กดปุ่ม Ctrl+F พร้อมกัน จะปรากฏกล่องสำหรับพิมพ์ข้อความบริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นให้พิมพ์นามสกุลของท่าน
ในกล่องข้อความ ระบบจะทำการค้นหานามสกุลตามที่ได้ระบุไว้ ให้ท่านจำลำดับที่ของเกียรติบัตรเพื่อใช้ค้นหาเกียรติบัตรต่อไป

2. ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร โดยสามารถค้นหาเกียรติบัตรได้ ทางลิงค์ ต่อไปนี้
2.1 เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 19 – 31 สิงหาคม 2564
เกียรติบัตรลำดับที่ 1 – 61 : https://bit.ly/3b9wBP1
2.2 เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2564
เกียรติบัตรลำดับที่ 1 – 1000 : https://bit.ly/3CiIrSF
เกียรติบัตรลำดับที่ 1001 – 1832 : https://bit.ly/3CjKsxW

วิธี print เกียรติบัตร
1. คลิกไปที่ ลิ้งค์ เกียรติบัตรตามรายชื่อของท่าน เช่น ลำดับที่ 1830 ให้คลิกที่ลิงค์เกี่ยรติบัตรลำดับที่ 1001-1832
2. กดปุ่ม Ctrl+F พร้อมกัน จะปรากฏกล่องสำหรับพิมพ์ข้อความบริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นให้พิมพ์ลำดับที่เกียรติบัตรของท่านในกล่องข้อความ ระบบจะทำการค้นหาลำดับที่ที่ได้ระบุไว้ และจะปรากฎเกียรติบัตรลำดับที่ 1830 ให้ท่านใช้หมายเลขหน้าด้านล่างของจอเพื่อใช้สั่งพิมพ์
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล ของท่านในเกียรติบัตร แล้วสั่งพิมพ์โดยคลิกที่ไอคอนรูปปริ้นเตอร์บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างคำสั่งพิมพ์เอกสาร ให้ระบุเลข “หน้า”ของเกียรติบัตรในคำสั่งพิมพ์ เช่น เกียรติบัตรลำดับที่ 1830 อยู่หน้าที่ 830 ให้กรอกเลขหน้า 830
4. หากประสงค์จะสั่งพิมพ์สี ให้ไปที่หมวด “Color” กดเปลี่ยนจาก “Black” ให้เป็น “Color” เพื่อให้สามารถสั่งพิมพ์เป็นสีได้
5. กดปุ่ม “พิมพ์” เป็นอันเสร็จสิ้น

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ เรื่อง การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา "ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป"
*หมายเหตุ : รายชื่อตามประกาศนี้เป็นผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเนื่องจากมีผู้ทำแบบทดสอบเกิน 1 ครั้ง ทีมงานจะนับผลคะแนนจากการทำแบบทดสอบครั้งแรกเท่านั้น

1. สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่เกียรติบัตรได้ทางลิ้งค์ข้างใต้นี้
1.1 รายชื่อสำหรับผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 19 – 31 สิงหาคม 2564 : https://bit.ly/2ZsNdip
1.2 รายชื่อสำหรับผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2564 : https://bit.ly/3jWKx3N

วิธีการค้นหารายชื่อ กดปุ่ม Ctrl+F พร้อมกัน จะปรากฏกล่องสำหรับพิมพ์ข้อความบริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นให้พิมพ์นามสกุลของท่าน
ในกล่องข้อความ ระบบจะทำการค้นหานามสกุลตามที่ได้ระบุไว้ ให้ท่านจำลำดับที่ของเกียรติบัตรเพื่อใช้ค้นหาเกียรติบัตรต่อไป

2. ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์จะได้รับเกียรติบัตร โดยสามารถค้นหาเกียรติบัตรได้ ทางลิงค์ ต่อไปนี้
2.1 เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 19 – 31 สิงหาคม 2564
เกียรติบัตรลำดับที่ 1 – 61 : https://bit.ly/3b9wBP1
2.2 เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าอบรมฯ วันที่ 1 – 2 กันยายน 2564
เกียรติบัตรลำดับที่ 1 – 1000 : https://bit.ly/3CiIrSF
เกียรติบัตรลำดับที่ 1001 – 1832 : https://bit.ly/3CjKsxW

วิธี print เกียรติบัตร
1. คลิกไปที่ ลิ้งค์ เกียรติบัตรตามรายชื่อของท่าน เช่น ลำดับที่ 1830 ให้คลิกที่ลิงค์เกี่ยรติบัตรลำดับที่ 1001-1832
2. กดปุ่ม Ctrl+F พร้อมกัน จะปรากฏกล่องสำหรับพิมพ์ข้อความบริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นให้พิมพ์ลำดับที่เกียรติบัตรของท่านในกล่องข้อความ ระบบจะทำการค้นหาลำดับที่ที่ได้ระบุไว้ และจะปรากฎเกียรติบัตรลำดับที่ 1830 ให้ท่านใช้หมายเลขหน้าด้านล่างของจอเพื่อใช้สั่งพิมพ์
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ-นามสกุล ของท่านในเกียรติบัตร แล้วสั่งพิมพ์โดยคลิกที่ไอคอนรูปปริ้นเตอร์บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างคำสั่งพิมพ์เอกสาร ให้ระบุเลข “หน้า”ของเกียรติบัตรในคำสั่งพิมพ์ เช่น เกียรติบัตรลำดับที่ 1830 อยู่หน้าที่ 830 ให้กรอกเลขหน้า 830
4. หากประสงค์จะสั่งพิมพ์สี ให้ไปที่หมวด “Color” กดเปลี่ยนจาก “Black” ให้เป็น “Color” เพื่อให้สามารถสั่งพิมพ์เป็นสีได้
5. กดปุ่ม “พิมพ์” เป็นอันเสร็จสิ้น

26/10/2021
Photos from สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo's post
21/10/2021

Photos from สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo's post

สถ. ร่วมมือ ปภ. ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งหวังลดและแก้ปัญหาด้านสาธารณภัยในอนาคต...
21/10/2021

สถ. ร่วมมือ ปภ. ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มุ่งหวังลดและแก้ปัญหาด้านสาธารณภัยในอนาคตอย่างยั่งยืน

วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และนายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชาด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมพิธี

อธิบดี สถ. เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยต่าง ๆ ที่ถูกต้อง (อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า แผ่นดินไหว สึนามิ ดินโคลนถล่ม ภัยหนาว ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และอุบัติเหตุทางถนน) เป็นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้รอบตัว ให้นักเรียนดูแลช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และทรัพย์สินให้ปลอดภัยในอนาคตอย่างเป็นระบบและยั่งยืนและโรงเรียนสามารถนำวิชาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรสถานศึกษาได้

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้เกิดประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน สถานศึกษา และประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งจะร่วมมือกันลดและแก้ปัญหาด้านสาธารณภัยในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป” อธิบดี สถ. กล่าว

แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร...
20/10/2021

แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

17/10/2021
17/10/2021
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถ...
16/10/2021

แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดหนังสือราชการได้ที่ : http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/10/26292_1_1634282159331.pdf?time=1634288005793

Photos from DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น's post
16/10/2021

Photos from DLTV กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น's post

Photos from ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย's post
16/10/2021

Photos from ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย's post

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่หลักสูตรฐานส...
07/10/2021

ประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 - 2 กันยายน 2564
สามารถเข้าทำแบบประเมินการอบรมฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ติดตามผล/รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและรับเกียรติบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ที่ลิ้งค์ข้างใต้นี้
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2564
https://bit.ly/3lkH8wK
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยาคม 2564
https://bit.ly/3Bp5ScE

สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่ลิ้งค์ข้างใต้นี้
แบบทดสอบสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2564
https://bit.ly/3md5ZSm
แบบทดสอบสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2564
https://bit.ly/3CWe1pg

ประชาสัมพันธ์

สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2564 และวันที่ 1 - 2 กันยายน 2564
สามารถเข้าทำแบบประเมินการอบรมฯ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ติดตามผล/รายชื่อผู้ผ่านการประเมินและรับเกียรติบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ที่ลิ้งค์ข้างใต้นี้
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2564
https://bit.ly/3lkH8wK
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยาคม 2564
https://bit.ly/3Bp5ScE

สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ที่ลิ้งค์ข้างใต้นี้
แบบทดสอบสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 19 - 31 สิงหาคม 2564
https://bit.ly/3md5ZSm
แบบทดสอบสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมฯ ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2564
https://bit.ly/3CWe1pg

ขอประชาสัมพันธ์..การประชุมมหกรรมการศึกษาไทย “Education in Thailand” ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ...
23/09/2021

ขอประชาสัมพันธ์..การประชุมมหกรรมการศึกษาไทย “Education in Thailand” ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษาที่สำคัญ และเผยแพร่การดำเนินงานด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอประชาสัมพันธ์..การประชุมมหกรรมการศึกษาไทย “Education in Thailand” ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นร่วมสมัยทางการศึกษาที่สำคัญ และเผยแพร่การดำเนินงานด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน อายุ 12-18 ปี วันที่ 21 กันยายน 2564เวลา 10.00 น.ผ่านเพจ Facebo...
20/09/2021

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน อายุ 12-18 ปี
วันที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น.
ผ่านเพจ Facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย

ประชุมชี้แจงการเตรียมความพร้อมรับการฉีดวัคซีนของนักเรียน อายุ 12-18 ปี
วันที่ 21 กันยายน 2564
เวลา 10.00 น.
ผ่านเพจ Facebook : การศึกษาท้องถิ่นไทย

การเตรียมความพร้อมรับการฉัดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน สังกัด อปท. http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/9/26117_...
20/09/2021

การเตรียมความพร้อมรับการฉัดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน สังกัด อปท. http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/9/26117_1_1631861845239.pdf?time=1631862404895 (pointing right)(pointing right)Timeline การฉีดวัคซีนของ นักเรียนสังกัด อปท.http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/9/26117_3_1631859400017.pdf?time=1631862404895 (pointing right)(pointing right)แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด (Pfizer) (violet)http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2021/9/26117_2_1631859399939.pdf?time=1631864999348 (rose)คลิปวีดีทัศน์ เพื่อใช้เผยแพร่สร้างการรับรู้ ความาเข้าใจวัคซีน (one)https://bit.ly/3hIjMPo (two)https://bit.ly/3AmpqOc

โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน📢เปิดรับสมัครบุคลากรท้องถิ่นและผู้สนใจงานด้านการพัฒ...
16/09/2021

โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน
📢เปิดรับสมัครบุคลากรท้องถิ่นและผู้สนใจงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน
เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “Coach for Change : ส่งเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น” (ONLINE)

ร่วมเรียนรู้กันในวันพุธของเดือนพฤศจิกายน เวลา 14.00–16.30 น.
วันพุธที่ 3 พ.ย. 64 ระบบสนับสนุนเด็กเยาวชนท้องถิ่น
วันพุธที่ 10 พ.ย. 64 พื้นฐานความรู้สภาเด็กและเยาวชนฯ
วันพุธที่ 17 พ.ย 64 ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเด็กและเยาวชน
วันพุธที่ 24 พ.ย. 64 การพัฒนานวัตกรรมและกองทุนคนรุ่นใหม่

รับจำนวนจำกัด
ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564
📌สมัครที่ลิ้งค์นี้เลย
https://forms.gle/z1khBTPeqPjmVCDN8

มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ท้องถิ่นไปด้วยกัน !
#ท้องถิ่นสร้างสรรค์ #สภาเด็กและเยาวชน #SIY #คนรุ่นใหม่กับท้องถิ่น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/186949445089690/posts/1280989705685653/?d=n

โครงการตำบลต้นแบบสร้างการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน
📢เปิดรับสมัครบุคลากรท้องถิ่นและผู้สนใจงานด้านการพัฒนาเด็กเยาวชน
เข้าร่วมเรียนรู้ในหลักสูตร “Coach for Change : ส่งเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนาท้องถิ่น” (ONLINE)

ร่วมเรียนรู้กันในวันพุธของเดือนพฤศจิกายน เวลา 14.00–16.30 น.
วันพุธที่ 3 พ.ย. 64 ระบบสนับสนุนเด็กเยาวชนท้องถิ่น
วันพุธที่ 10 พ.ย. 64 พื้นฐานความรู้สภาเด็กและเยาวชนฯ
วันพุธที่ 17 พ.ย 64 ทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเด็กและเยาวชน
วันพุธที่ 24 พ.ย. 64 การพัฒนานวัตกรรมและกองทุนคนรุ่นใหม่

รับจำนวนจำกัด
ฟรี ! ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตร
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564
📌สมัครที่ลิ้งค์นี้เลย
https://forms.gle/z1khBTPeqPjmVCDN8

มาร่วมเรียนรู้และสร้างสรรค์ท้องถิ่นไปด้วยกัน !
#ท้องถิ่นสร้างสรรค์ #สภาเด็กและเยาวชน #SIY #คนรุ่นใหม่กับท้องถิ่น

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/186949445089690/posts/1280989705685653/?d=n

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622419021

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ การศึกษาท้องถิ่นไทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง การศึกษาท้องถิ่นไทย:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

จะนำแนวทางที่ได้รับ ไปปรับใช้กับสถานศึกษาให้ได้มากที่สุด
ติดตามอยู่จ้า
สวัสดีค่ะพร้อมประชุมแล้วค่ะ
เข้าร่วมแล้ว ขอบคุณค่ะ