กองการสัสดี

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
(3)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from พระลาน's post
10/09/2021

Photos from พระลาน's post

Photos from จิตอาสาพระราชทาน's post
05/09/2021

Photos from จิตอาสาพระราชทาน's post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
05/09/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post
04/09/2021

Photos from พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์'s post

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง#เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง#เอกสารจดหมายเหตุ#สำนักหอจด...
04/09/2021

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง
#เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#เอกสารจดหมายเหตุ
#สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามบินจังหวัดสงขลา เพื่อไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรบ้านนาวงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมวดตำรวจภูธรชายแดนที่ ๑๕ บ้านนาวงษ์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภค แก่ตำรวจตระเวนชายแดน และราษฎร (รหัสเอกสาร ภ หจภ สบ ๑.๒/๖๗)

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดพัทลุง
#เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#เอกสารจดหมายเหตุ
#สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๓ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากสนามบินจังหวัดสงขลา เพื่อไปทรงเยี่ยมตำรวจตระเวนชายแดนและราษฎรบ้านนาวงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างไม่ถือพระองค์ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมวดตำรวจภูธรชายแดนที่ ๑๕ บ้านนาวงษ์ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภค แก่ตำรวจตระเวนชายแดน และราษฎร (รหัสเอกสาร ภ หจภ สบ ๑.๒/๖๗)

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ทรงบร...
02/09/2021

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบ Online เรื่อง “กลไกการเกิดพยาธิสภาพ ของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ : กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต” พระราชทานแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

#สืบสานรักษาต่อยอด

30/08/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย นำ นายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนสภากาชาดจีน เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ต่อไป เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564
ภาพจาก : FB_The Thai Red Cross Society

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post
29/08/2021

Photos from สืบสาน รักษา ต่อยอด's post

24/08/2021

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกิดจากเงินผู้บริจาคที่เหลือจากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในเหตุการณ์มหาวาตภัยที่แหลมตะลุมพุก จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. ๒๕๐๕ และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิ

นับตั้งแต่วันแรกของการก่อตั้ง (๒๔ สิงหาคม ๒๕๐๖) จนถึงวันนี้ เป็นระยเวลา ๕๘ ปี ยังให้การช่วยเหลือเพื่อ #บรรเทาทุกข์ #ศึกษา และ #สังคมสงเคราะห์ ไม่สิ้นสุด สมดังเจตนารมณ์ ความมุ่งหมายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิ ดังพระราชดำรัส

“เมื่อผู้ใดประสบภัยธรรมชาติ ย่อมมีความเดือดร้อนมากเพราะไม่ทราบล่วงหน้า ว่าภัยธรรมชาติจะมาเมื่อไร ใครจะโดนมากน้อยแค่ไหนก็ไม่ทราบ ฉะนั้นเมื่อถูกภัยธรรมชาติ จึงทำให้จิตใจมีความทุกข์มาก และการที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้ปฏิบัติการก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนเหล่านั้นได้อย่างดี เพราะว่าเมื่อเดือดร้อนและมีผู้ไปช่วยเหลือโดยเร็วทำให้จิตใจนั้นเบิกบานขึ้นได้ ในการนี้ต้องอาศัยกำลังคนที่จะไปปฏิบัติการและกำลังทรัพย์ ที่จะนำสิ่งของไปบริจาค ท่านทั้งหลายที่บริจาคเงินจึงเป็นผู้ที่ช่วยกิจการนี้ และนับได้ว่าได้บุญมากที่ได้สงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากโดยฉับพลัน”

จนถึงวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิองค์ปัจจุบัน ได้สืบสาน รักษา ต่อยอด การดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

23/08/2021

#กราบน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 🙏🇹🇭💟

"ในหลวงรัชกาลที่ ๙เสด็จฯ เยี่ยมราษฎร...มีระยะทางมากกว่าโลกถึงดวงจันทร์"

" ในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรจะมีการบันทึกไว้โดยละเอียดทุกครั้ง ตารางพระราชกรณียกิจรอบหนึ่งๆ จะบอกสถานที่ วันเดือนปี พาหนะที่ใช้ ระยะทาง และมีการรวบรวมรวมสรุปตัวเลขไว้ในแต่ละปี...

15,473 กิโลเมตร ระยะทางที่เสด็จฯ ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2512 - 30 กันยายน 2513

20,787.7 กิโลเมตร ระยะทางที่เสด็จฯ ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2513 - 30 กันยายน 2514
27,229.75 กิโลเมตร ระยะทางที่เสด็จฯ ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2515
30,787.1 กิโลเมตร ระยะทางที่เสด็จฯ ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2518
41,879.71 กิโลเมตร ระยะทางที่เสด็จฯ ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2520

สถิติโดยเฉลี่ยระยะทางเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรประมาณ 25,000 กิโลเมตรต่อปี

ระยะทางที่ดวงจันทร์ห่างจากโลกประมาณ 363,000 กิโลเมตร เมื่อรวบรวมระยะทางเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรจากตัวเลขจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2512 - 2528 มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 384,400 กิโลเมตร...รวมสถิติแค่เพียง 17 ปีเท่านั้น ในหลวงของเราก็เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรของพระองค์มากกว่าระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์แล้ว "

เครดิต ใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post
23/08/2021

Photos from มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย's post

พระเมตตาสู่ชาวไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติภารกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพร...
23/08/2021

พระเมตตาสู่ชาวไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติภารกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในแต่ละพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองและอยู่ในถิ่นทุรกันดาร มาโดยตลอดรัชสมัย ทำให้ทรงทราบถึงวิถีชีวิตและปัญหาความยากจนของชาวบ้าน จึงเกิดโครงการในพระราชดำริต่าง ๆ มากมาย เพื่อพัฒนาคน พัฒนาชาติ ทรงฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ การส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อให้ราษฎร์มีรายได้เพิ่มขึ้น และการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่ชาติ

#ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สายธารพระเมตตา สู้ภัยโควิดไปด้วยกันสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ไม่ได้ปรากฏพระวร...
21/08/2021

สายธารพระเมตตา สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ไม่ได้ปรากฏพระวรกายให้ประชาชนได้เห็น แต่พระองค์ท่านก็ได้ทราบข่าวและเกิดความห่วงใยประชาชนของพระองค์ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานชุดอุปกรณ์ทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 594 ชุด ใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลาการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจาการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องได้รับการผ่าตัด การตรวจหัตถาการพิเศษและการคลอด ให้มีความปลอดภัย และพระราชทานอาหารกล่องให้ชุมชน 10,500 กล่อง

การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ได้รับการรักษา และประชาชนทุกคน

สายธารพระเมตตา สู้ภัยโควิดไปด้วยกัน

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ที่ไม่ได้ปรากฏพระวรกายให้ประชาชนได้เห็น แต่พระองค์ท่านก็ได้ทราบข่าวและเกิดความห่วงใยประชาชนของพระองค์ ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ พระราชทานชุดอุปกรณ์ทางเดินหายใจแบบอากาศบริสุทธิ์ PAPR (Powered Air Purifying Respirator) จำนวน 594 ชุด ใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล เพื่อปกป้องคุ้มครองบุคลาการทางการแพทย์ให้ปลอดภัยจาการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องได้รับการผ่าตัด การตรวจหัตถาการพิเศษและการคลอด ให้มีความปลอดภัย และพระราชทานอาหารกล่องให้ชุมชน 10,500 กล่อง

การได้รับพระราชทานในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณกับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ได้รับการรักษา และประชาชนทุกคน

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
21/08/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
19/08/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (แล...
18/08/2021

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงินจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) ” ในเบื้องต้นจำนวน 164,820,439 บาท เพื่อจัดสร้างห้องระบบแลกเปลี่ยนอากาศแรงดันลบแบบสมบูรณ์ (True Negative Pressure) และพัฒนาห้องผู้ป่วยปกติเป็นห้อง Semi ICU แก่โรงพยาบาล 19 แห่ง

#มูลนิธิชัยพัฒนา #กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #COVID19 #โควิด19 #ห้องความดันลบ

16/08/2021
13/08/2021

ปีนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา พระราชดำรัสที่พระองค์ทรงเคยมีรับสั่งในโอกาสต่าง ๆ ไม่มีความล้าสมัย สามารถใช้ได้ทุกช่วงเวลา ที่ให้ลูกหลานไทยได้คิด และตระหนักถึงชาติบ้านเมืองและแผ่นดินเกิด ในวาระมิ่งมหามงคลนี้ขอเชิญพระราชดำรัสเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักคิดถึงแผ่นดินไทยให้มากที่สุด

"...เรื่องที่น่าคิดอยู่ไม่น้อยว่า เหตุใดเมืองไทยของเรา จึงรอดพ้นจากอันตรายร้ายแรงมาแล้วหลายครั้ง อาจกล้าตอบได้ว่าเพราะในบ้านเมืองของเรายังมีคนดี ที่สร้างสมความดีอยู่เป็นจำนวนมาก หมายความว่าคนไทยทั้งชาติ ยังนิยมที่จะประกอบกุศลกรรมความดี บารมีของคนดีเหล่านั้นจึงยังสนับสนุนให้ผืนแผ่นดินนี้ เป็นดินแดนสงบร่มเย็นอยู่ได้..."

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเทิดทูนสถาบันได้ที่ : พระลาน
Website : http://www.phralan.in.th/
Facebook : https://www.facebook.com/phralanofficial
YouTube : https://www.youtube.com/c/PhralanChannel

12/08/2021

#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
11/08/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

Photos from พระลาน's post
11/08/2021

Photos from พระลาน's post

ในหลวง ถวายพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง“ชายรักแม่ สุดหัวใจ”ภาพที่ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้า...
11/08/2021

ในหลวง ถวายพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระบรมราชนนีพันปีหลวง
“ชายรักแม่ สุดหัวใจ”

ภาพที่ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ติดตาประชาชนตลอดมา คือ “ทหาร” แต่อีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพที่หลายคนไม่ทราบ นั้นคือ “ศิลปะการเขียน” หลากหลายบทพระราชนิพนธ์ของพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์ วรรณกรรม และได้เห็นความอ่อนโยนในพระราชหฤทัยของชายชาตินักรบผู้กล้าหาญ ที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ดังจะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๕ ขณะทรงศึกษาวิชาการทหาร ณ โรงเรียนนายร้อยดันทรูน เครือรัฐออสเตรเลีย เป็นบทพระราชนิพนธ์สุดซาบซึ้งสะท้อนให้เห็นถึงความรักมอบแทนใจลูกถึงแม่ผู้เป็นที่รักยิ่ง

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
10/08/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

📍 ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งของพระราชทานจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ได้ถูกส่งมอบแก่โรงพยาบาลและหน่...
09/08/2021

📍 ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา สิ่งของพระราชทานจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) ได้ถูกส่งมอบแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลรักษาผู้ป่วย และช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่

⭐️ โดยอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย ตู้อะคริลิกสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจ จำนวน 3 ตู้ ชุด PPE จำนวน 800 ชุด หน้ากาก N95 จำนวน 550 ชิ้น ถุงคลุมขา (Leg Cover) จำนวน 350 คู่ ชุดกาวน์ PE จำนวน 300 ชุด หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ จำนวน 300 ชิ้น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ จำนวน 10 ลิตร และสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากาก จำนวน 200 ขวด ได้ส่งมอบแก่
🏥 โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
🏥 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
🏥 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์
🏥 โรงพยาบาลภูหลวง จังหวัดเลย

✅ และได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ปลากระป๋อง จำนวน 4,000 กระป๋อง ข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม น้ำดื่ม จำนวน 6,000 ขวด ขนมและเครื่องปรุงรส ให้แก่สำนักงานเขตบางพลัด สำนักงานเขตดุสิต และกรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนำไปมอบให้แก่เขตพื้นที่กักกันผู้ป่วยโควิด-19 รวมถึงประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

#กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 #มูลนิธิชัยพัฒนา #covid19

05/08/2021

เราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

Photos from พระลาน's post
05/08/2021

Photos from พระลาน's post

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
01/08/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

28/07/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

💛✨ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
🌐 www.royaloffice.th
🗓 ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

✨ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ethics/event

27/07/2021
Photos from โบราณนานมา's post
27/07/2021

Photos from โบราณนานมา's post

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.36 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอ...
24/07/2021

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.36 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงสอนลักษณะบรรยายออนไลน์ ครั้งที่ 3 พระราชทานแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้​ ทรงบรรยายบทที่​ 3 ในหัวข้อเรื่อง "ชีววิทยาของมะเร็ง – การเพิ่มจำนวนของเซลล์: วัฏจักรเซลล์และวิถีการส่งสัญญาณ​ ที่ไม่สามารถควบคุมได้"

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.36 น. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงสอนลักษณะบรรยายออนไลน์ ครั้งที่ 3 พระราชทานแก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้​ ทรงบรรยายบทที่​ 3 ในหัวข้อเรื่อง "ชีววิทยาของมะเร็ง – การเพิ่มจำนวนของเซลล์: วัฏจักรเซลล์และวิถีการส่งสัญญาณ​ ที่ไม่สามารถควบคุมได้"

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
20/07/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post
19/07/2021

Photos from มูลนิธิชัยพัฒนา's post

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post
19/07/2021

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post

ที่อยู่

กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวั
Bangkok
10200

สาย 12

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622233259

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองการสัสดีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อายุ19ปีเป็น​ทหารได้ไหมคับ
อยากไปต่อนักรบชุดดำครับ ขอคำแนะนำด้วยครับ
ขออนุญาติสอบถามหน่อยนะครับ อยากทราบว่าตอนเกณฑ์ คนที่จะร้องขอ. ทางเจ้าหน้าจะถามใช่ไหมคับ. พอดีผมเกณฑ์.ปี64นี้ ทางเจ้าหน้าจะถามใช่ไหมคับ ว่าคนไหนจะสมัครหรือเกณฑ์
ขอบคุณอ่างยิ่งที่ได้รับข้อมูลทหารปี ๖๓
วันที่ 27 ก.ค. 63 ร.อ.สรรพวัฒน์ ทองบ่อ คณะกรรมการแพทย์ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบันชั้น1 ประจำคณะกรรมการตรวจเลือก จังหวัดนครราชสีมา คณะที่ 5 ช่วยทำหน้าที่คัดกรองทหารกองเกินเข้าตรวจเลือกฯ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีครับ
จะไปแก้ไขวันตรวจเลือกในแบบสด.35คะ รบกวนสอบถามคะ ว่าแม่จะสามารถไปแทนได้ไหมค่ะ เนื่องจากลูกชายนั้นทำงานคะ แล้วต้องใช้เอกสารอาไรไหมค่ะ คือเนื่องจากครั้งที่แล้วได่ยื่นเอกสารไว้แล้วนะค่ะ
เมื่อน้องๆทหารกองเกินไปแก้ไขหมายเรียกตามกำหนดคือในห้วง วันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๓ ถึง ๒๒ ก.ค. ๖๓ สัสดีอำเภอก็จะแจ้งให้เราทราบวัน เวลา และสถานที่ตรวจเลือก ตลอดจนน้องๆก็จะได้รับทราบขั้นตอนต่างๆสิทธิทหารกองเกินได้ทราบ