Clicky

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค?

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. การประชุมหารือพิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก ครั้งที่ 2 ณ ห้องปร...
09/12/2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. การประชุมหารือพิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ (นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์) เป็นประธานการประชุม และมีผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ (นางสุรางค์ คัยนันท์) ผู้แทนกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ ผอ. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ผอ. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ และผอ. กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ในการประชุมครั้งนี้ แต่ละกลุ่มฯ นำเสนอผลการศึกษาระเบียบสหกรณ์ตามรูปประเภทย่อยของสหกรณ์ และประธานมอบหมายให้แต่ละกลุ่มศึกษาระเบียบสหกรณ์เพิ่มเติม หนังสือข้อหารือและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การยกร่างระเบียบสหกรณ์มีความทันสมัยกับสถานการณ์ และมีความเหมาะสมกับการดำเนินงานตามบริบทของแต่ละประเภทสหกรณ์ต่อไป

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสุวรรณี  ศรีสุวรรณ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบั...
08/12/2022

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์
โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย และบุคลากรกองฯ เข้ารับฟังนโบายและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และงานตามภารกิจ ซึ่งผู้อำนวยการกองฯ เน้นย้ำการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ "ฟื้นฟูและพัฒนา กำกับการดำเนินงาน ยกระดับการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นการแก้ปัญหาให้แก่สมาชิก เพิ่มคุณภาพในการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร พัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์" เพื่อการพัฒนาสหกรณ์นอกภาคการเกษตรต่อไป

05/12/2022

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นอันพ้นหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรา...
04/12/2022

วันที่ 4 ธันวาคม 2565 นางสุวรรณี ศรีสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ กพง.
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
29/11/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
29/11/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
14/11/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
14/11/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
13/09/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
13/09/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
24/08/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

28/07/2022

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
22/06/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
15/06/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

03/06/2022

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์

การประชุมพิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒ...
27/05/2022

การประชุมพิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิกสหกรณ์
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์ - กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้าโดยกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ และกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า ร่วมกับสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ประชุมพิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สมาชิก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ (นายรุ่งโรจน์ สรวุฒิพิบูลย์) เป็นประธานการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ มอบหมายให้แต่ละกลุ่มฯ ศึกษาระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์กำกับดูแลของสหกรณ์ ผลการศึกษาและปัญหาที่ผ่านมาตามรูปประเภทย่อยของสหกรณ์พร้อมนำตัวแทนรูปประเภทย่อยมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อให้การยกร่างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์มีความทันสมัย เป็นที่ยอมรับ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามบริบทของแต่ละสหกรณ์

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
25/05/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
25/05/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
13/05/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

13/05/2022

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพืชมงคล
วันพืชมงคล คือ วันที่กำหนดให้มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความเก่าแก่สืบต่อมาตั้งแต่โบราณเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรของชาติ อีกทั้งยังเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งการจัดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญนี้มีสืบเนื่องมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย การประกอบพระราชพิธีจะกระทำขึ้นที่ท้องสนามหลวง อันประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ อาทิ ข้าวเปลือกจ้าว ข้าวเหนียว ข้างฟ่าง ข้าวโพก ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น การประกอบพิธีพืชมงคลก็เพื่อให้พันธ์ุเหล่านั้นปราศจากโรคภัย และอุดมสมบูรณ์ มีความเจริญงอกงามดี และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีที่เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว ซึ่งการประกอบพิธีแรกนาขวัญนี้ก็เพื่อให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ ฤดูกาลแห่งการทำนา ทำไร่ และเพาะปลูกได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

04/05/2022

ขอเชิญชวนลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2565

📌 ท่านใดประสงค์ขอรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน สามารถลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อความเป็นสิริมงคล ผ่านทาง https://rice.moac.go.th/ หรือสแกน QR Code ผ่านโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2565

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
28/04/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สถานีแก้หนี้ครู สำนักงานเขตพื้นที่การ...
28/04/2022

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สถานีแก้หนี้ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนกว่า 100 ราย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นางสุรางค์ คัยนันท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ และนางสาววารุณี ศรีเมฆ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด และได้ทราบผลการดำเนินงานจากผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด (นางวันดี โชติวรวรรณ) ในส่วนนโยบายการช่วยเหลือสมาชิก กรณีการรวมหนี้จากสถาบันการเงิน และการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีเงินได้คงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียนแก้หนี้กับกระทรวงศึกษา สหกรณ์ได้ลดดอกเบี้ยเงินกู้และดอกเบี้ยเงินฝากแล้ว
จากนั้นเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้แทนคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด ผู้แทนจากสถาบันการเงินต่างๆ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) พร้อมกับดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ลงทะเบียนแก้หนี้ครู ซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จำกัด สรุปข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 2565 จำนวน 102 ราย ประกอบด้วย บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 11 ราย ข้าราชการครู จำนวน 72 ราย และข้าราชการบำนาญ จำนวน 19 ราย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พิจารณาผู้ลงทะเบียนจำนวน 8 ราย และมีมติให้สหกรณ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกที่ลงทะเบียน เช่น การลดดอกเบี้ยเงินกู้ การปรับโครงสร้างหนี้ และการรวมหนี้ ซึ่งได้แนะนำให้สหกรณ์วิเคราะห์สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง และปัญหาของสมาชิกเพื่อกำหนดระเบียบการปรับโครงสร้างหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกและไม่กระทบสภาพคล่องของสหกรณ์

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
26/04/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
22/04/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
21/04/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
21/04/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ...
21/04/2022

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์นอกภาคการเกษตรสู่ความเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meetings) โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์สามารถจัดทำบัญชีและงบการเงินให้เป็นปัจจุบัน สามารถปิดบัญชีประจำปีได้ตามกฎหมายกำหนด

วันที่ 20 เมษายน 2565 บุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ และผู้เ...
20/04/2022

วันที่ 20 เมษายน 2565 บุคลากรกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสหกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ ร่วมกันขอพร ผอ.สุรพล พงศ์เมธีอภิชัย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
20/04/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ ในฐานะหน่วยงานที่แนะนำ ส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์นอกภาคการ...
19/04/2022

กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ ในฐานะหน่วยงานที่แนะนำ ส่งเสริมและกำกับดูแลสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้จัดทำประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การชำระบัญชีของสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาอุปสรรคและร่วมจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการชำระบัญชีของสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคงและก่อให้เกิดความเที่ยงธรรมแก่บุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคงที่มีสถานะเลิกสหกรณ์ โดยมีท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ (นายประกอบ เผ่าพงศ์) เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ชำระบัญชีสหกรณ์บริการตามโครงการบ้านมั่นคงที่มีสถานะเลิกสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาสหกรณ์บริการ

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
06/04/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

01/04/2022

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแ...
25/03/2022

โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ มีกำหนดจัดอบรม ทั้งสิ้น 10 รุ่น เริ่มอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 - มีนาคม 2565 (รุ่นที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 139 คน , รุ่นที่ 2 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 128 คน , รุ่นที่ 3 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 146 คน , รุ่นที่ 4 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 130 คน , รุ่นที่ 5 วันที่ 3 มีนาคม 2565 จำนวน 166 คน , รุ่นที่ 6 วันที่ 8 มีนาคม 2565 จำนวน 157 คน , รุ่นที่ 7 วันที่ 10 มีนาคม 2565 จำนวน 226 คน , รุ่นที่ 8 วันที่ 14 มีนาคม 2565 จำนวน 207 คน , รุ่นที่ 9 วันที่ 22 มีนาคม 2565 จำนวน 148 คน , รุ่นที่ 10 วันที่ 24 มีนาคม 2565 จำนวน 128 คน) รวมผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด จำนวน 1,575 คน
โดยในรุ่นที่ 5 , 6 , 8 และรุ่นที่ 10 นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และในรุ่นที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 7 และรุ่นที่ 9 นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting บรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายเฉพาะสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินการซึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไป และมีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆ โดยวิธีใดๆ เป็นการจัดอบรมตามกฎหมาย ปปง. ซึ่งผู้เข้าอบรมที่ได้รับใบประกาศนียบัตรจะต้องสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด

เริ่มแล้ว กพง. หนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 65 จังหวัด เข้าใจ เข้าถึง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ขนาดใหญ่     เมื่อวัน...
25/03/2022

เริ่มแล้ว กพง. หนุนเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 65 จังหวัด เข้าใจ เข้าถึง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ขนาดใหญ่

เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2565 กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า (กพง.) จัดโครงการอบรม หลักสูตร “เข้าใจ เข้าถึง การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ขนาดใหญ่” ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ห้องประชุม 226 และถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ Zoom meeting กระจายสู่ 65 จังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้รับผิดชอบดูแลสหกรณ์ขนาดใหญ่เข้าร่วมอบรมกว่า 310 คน โดยมี นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ สาระสำคัญของกฎกระทรวงการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ขนาดใหญ่ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
14/03/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post
11/03/2022

Photos from กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD's post

ที่อยู่

เลขที่ 12 (ชั้น 4 กรมส่งเสริมสหก
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622825604

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองประสานงานโครงการพระราชด Ceflic ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม RTP Cyber Village บช.น. สำนักงาน ป.ย.ป. Government House of Thailand สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี T Nubnib shop สำนักงานการต่างประเทศ กรุงเ ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย สํานักหวยดัง New Trend บ้านพิษณุโลก