Clicky

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิสัยทัศน์ (Vision)วิสัยทัศน์ (Vision)
"สร้างแรงบันดาลใจ ความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์"

พันธกิจ (Mission)
- การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
- การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสาก

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิสัยทัศน์ (Vision)วิสัยทัศน์ (Vision)
"สร้างแรงบันดาลใจ ความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์"

พันธกิจ (Mission)
- การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
- การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสาก

เปิดเหมือนปกติ

นอนดูทางช้างเผือก🌌 กางเต็นท์กับช้าง🐘
27/01/2023

นอนดูทางช้างเผือก🌌 กางเต็นท์กับช้าง🐘

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น 2 อัตรา
27/01/2023

ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น 2 อัตรา

🧐ช้างตกมัน คืออะไร
26/01/2023

🧐ช้างตกมัน คืออะไร

🏥สถานพยาบาลช้าง โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

🧐ช้างตกมัน คืออะไร
“ช้างตกมัน” เป็นคำเรียกช้างที่มีการขับสิ่งคัดหลั่งออกจากรูเปิดของต่อมที่ข้างขมับหลังหางตาของช้าง ซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีลักษณะอื่นๆของการลักษณะของการตกมันร่วมอยู่ด้วย ทั้งนี้บางครั้งอาจจะเรียกว่า “ช้างน้ำมัน” หรือ “ช้างตกน้ำมัน” ได้ด้วย

🤓การตกมันของช้าง คืออะไร
การตกมันของช้างเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาปกติของช้าง ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ ทั้งนี้เชื่อกันว่าการตกมันของของจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของแกนสรีรวิทยาที่ชื่อว่า hypothalamo-pituitary-gonadal (HPG) axis ที่ถูกควบคุมด้วย ฮอร์โมนโกนาโดโทรปิน-รีลีสซิ่ง (gonadotropin-releasing hormone; GnRH) ที่สำคัญต่อการสร้างฮอร์โมนทางระบบสืบพันธุ์อื่นๆ ซึ่งสามารถยืนยันได้จากระดับฮอร์โมนของระบบสืบพันธุ์หลายชนิดเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติหลายเท่าในช่วงที่ช้างตกมัน โดยเฉพาะกลุ่มฮอร์โมนเพศผู้ โดยมีตัวที่สำคัญที่เห็นได้ชัดเจนคือเทสโทสเตอโรน (testosterone)

🤨ทำไมช้างต้องตกมัน
ช้างที่จะมีการตกมันเป็นปกตินั้นจะเป็นช้างที่มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การตกมันหรือแสดงถึงการตกมัน คือ มีความสมบูรณ์ของร่างกาย อายุเหมาะสม และสุขภาพดี เป็นต้น การตกมันของช้างนั้นเชื่อว่าเป็นการแสดงออกของสังคมของช้างอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์กันระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของช้างกับพฤติกรรมทางสังคม โดยในธรรมชาติแล้ว ช้างที่จะตกมันแรกๆนั้นจะเป็นช้างที่มีระดับชั้นหรือวรรณะทางสังคมที่สูง เป็นช้างที่เป็นตัวเด่นในพื้นที่นั้นๆ และมีโอกาสที่จะได้รับการยอมรับและสามารถผสมพันธุ์กับช้างเพศเมียได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงสถานะทางสังคมของช้างตัวนั้นเอง รวมถึงการข่มต่อช้างตัวผู้ตัวที่ด้อยกว่าหรือกลุ่มช้างของช้างตัวผู้อายุน้อยในพื้นที่นั้น เพื่อให้ช้างเหล่านั้นอยู่ในอาณัติหรือการควบคุม

🙄ช้างตกมัน เป็นช้างที่มีความกำหนัดและต้องการผสมพันธุ์ ?
ช้างตกมันนั้นไม่ใช่ช้างที่มีความกำหนัดและต้องการผสมพันธุ์เสมอไป ทั้งนี้การตกมันของช้างนั้นมีเป้าประสงค์หลักในเรื่องสถานะและพฤติกรรมทางสังคมเป็นหลัก โดยเฉพาะพฤติกรรมทางสังคมของช้างเพศผู้ มีรายงานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่ได้มีการศึกษาว่าลูกช้างแอฟริกาที่เกิดในรอบการสืบพันธุ์หนึ่งนั้นเป็นลูกช้างที่เกิดจากช้างเพศผู้ที่ตกมันหรือไม่ ผลการศึกษาพบว่ามีลูกช้างกว่า 40 เปอร์เซ็นต์ ที่ไม่ได้เกิดจากพ่อช้างที่ตกมันในช่วงที่มีการศึกษานั้น

😮ต่อมน้ำมันของช้าง
ต่อมน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับกาตกมันในช้าง มีชื่อเรียกอื่นอีก เช่น ต่อมขมับ ต่อมเท็มโปรอล (temporal gland) เป็นต้น ต่อมนี้ที่แท้จริงแล้วเป็นต่อมเหงื่อชนิดหนึ่ง ที่มีการพัฒนาเป็นพิเศษของช้าง เป็นต่อมชนิดเดี่ยวกันที่สามารถพบได้ในสัตว์อื่นๆ รวมถึงมนุษย์ เพียงแต่แตกต่างกันในตำแหน่งที่อยู่ของต่อมในร่างกาย ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตกลิ่นและฟีโรโมน (pheromone) เป็นการเฉพาะของสัตว์แต่ละชนิด เมื่อสัตว์เหล่านั้นเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ ทั้งนี้ในช้างเอง ต่อมน้ำมันนี้จะเริ่มพัฒนาและผลิตสิ่งคัดหลั่งให้เห็นได้เด่นชัดเมื่อช้างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เช่นกัน โดยที่สิ่งคัดหลั่งที่ต่อมน้ำมันผลิตนั้นจะถูกกักเก็บไว้ในช่องว่างภายในต่อมและจะขับออกมาทางช่องเปิดของต่อมที่สามารถเห็นได้บริเวณขมับของช้าง อีกทั้งจากการศึกษาทางจุลกายวิภาคของต่อมน้ำมันในช้าง พบว่าโครงสร้างของเซลล์ที่อยู่ในต่อมนี้ค่อนข้างที่จะเหมือนกับโครงสร้างของเซลล์เลดิ๊ก (leydig cell) ในอัณฑะ ที่มีหน้าที่ในการผลิตฮอร์โมนเพศผู้ ดังนั้นอาจจะอนุมานได้ว่าต่อมน้ำมันในช้างสามารถที่จะผลิตฮอร์โมนเพศผู้ได้เช่นกัน วึ่งต้องมีการศึกษากันต่อไป

😶องค์ประกอบของน้ำมันที่ตกมัน
น้ำมันหรือสิ่งคัดหลั่งจากต่อมขมับนี้ ที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สารประกอบหรือสารที่มีองค์ประกอบของน้ำมัน เพียงแต่มีลักษณะเหลวข้นคล้ายน้ำมันเท่านั้น โดยสิ่งคัดหลั่งนี้มีสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบหลายตัวในกลุ่มของสารประกอบ carboxylic acid สารประกอบของ acetate และสารประกอบชอง ketone นอกเหนือจากนี้องค์ประกอบที่สำคัญ คือ ฟีโรโมนที่มีชื่อว่า frontalin และ ฮอร์โมนเพศผู้หลายชนิด โดยเฉพาะฮอร์โมนเทสโทสเตอร์โรน (testosterone)

🙂ช้างจะมีการตกมันเมื่อไร
ช้างตัวผู้จะเริ่มมีการตกมันให้เห็นได้เมื่อช้างเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ในช่วงอายุ 15-20 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับความสมบูรณ์และความพร้อมทางระบบสืบพันธุ์ของช้างแต่ละตัว ที่บางครั้งพบว่าช้างอายุน้อย 11-12 ปีก็สามารถที่จะตกมันได้แล้ว ทั้งนี้ในประเทศไทยพบว่าช้างเพศผู้ส่วนใหญ่จะมีการตกมันครั้งแรกเมื่อประมาณอายุได้ 20 ปี และเมื่อช้างมีการตกมันครั้งแรกแล้ว ในปีถัดๆไปช้างตัวนั้นก็จะมีการตกมันเป็นประจำทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปีหรือทุกหนึ่งรอบปี เช่น ช้าง ก. มีการตกมันในช่วงต้นพฤศจิการยนของทุกปี ทั้งนี้สิ่งนี้เป็นข้อมูลสำคัญหนึ่งในการบันทึกประวัติของช้างเพศผู้แต่ละตัวในการบริหารจัดการในด้านต่างที่เกี่ยวเนื่องกับการตกมันหรืออื่นใด

😉ช้างนั้นจะตกมันในช่วงเวลาใด
ปกติแล้วในธรรมชาติช้างเอเชียส่วนใหญ่ในแถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ช้างจะมีการตกมันในช่วงปลายฤดูฝนถึงต้นฤดูหนาว ทั้งนี้ช่วงเวลาที่ช้างตกมันนั้นสัมพันธ์กับวงรอบของฤดูกาล ด้วยเหตุที่ว่าในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมานั้นช้างได้รับน้ำและอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ สภาพร่างกายพร้อมที่จะเข้าสู้การตกมัน ซึ่งสอดคล้องกับการตกมันของช้างเลี้ยงเช่นกัน

😊ช้างตกมันนานเท่าใด
ระยะเวลาการตกมันของช้างแต่ละตัวนั้นไม่แน่นอนในแต่ละปีที่ช้างตกมัน ทั้งนี้ปกติแล้วมีการตกมันในช่วงปีแรกๆของชีวิตหรือในกลุ่มช้างอายุน้อยนั้น ช้างกลุ่มนี้มักจะมีระยะเวลาของการตกมันที่สั้น อาจจะเพียงหนึ่งหรือสองอาทิตย์เท่านั้น ส่วนช้างที่อายุมากขึ้น ระยะเวลาของการตกมันก็จะยาวนานขึ้น ที่อาจจะกินเวลาถึงหลายเดือน อย่างไรก็ตามระยะเวลาการตกมันของช้างอาจจะสั้นหรือนานนั้น จะขึ้นกับปัจจัยอื่นๆอีก เช่น สถานะทางสังคมของช้าง สุขภาพและภาวะทางโภชนาการของช้าง หรือการควบคุมการตกมันของช้าง เป็นต้น

🤨ปัจจัยใดบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการตกมัน
มีปัจจัยหลายๆอย่างที่คาดว่าเกี่ยวเนื่องหรือมีอิทธิพลต่อการตกมันของช้าง ทั้งปัจจัยด้านภายในของช้างเอง เช่น เพศ อายุ ความสมบูรณ์พันธุ์และความสมบูรณ์ของร่างกาย ภาวะทางโภชนาการของช้าง ระดับสถานะทางสังคม เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น ฤดูกาล อาหารน้ำ สังคมช้าง เป็นต้น โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านอาหารหรือโภชนาการ ที่ส่งผลเชิงบวกต่อแกนสรีระวิทยาระบบสืบพันธุ์ หรือ hypothalamo-pituitary-gonadal (HPG) axis ในสัตว์หลายชนิด รวมถึงช้างที่ยังผลให้เกิดการตกมันอย่างเด่นชัด โดยพบว่าช้างที่ได้รับอาหารที่มีคุณภาพและพลังงานสูง มีโอกาสที่จะตกมันได้ง่าย เช่นที่ปรากฏคำว่า “ตกมันหญ้า” ในภาษาถิ่นเหนือ ที่เป็นคำที่ใช้เรียกการตกมันของช้างที่กินหญ้าหรือพืชคุณภาพดี หรือได้รับอาหารที่คุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งแตกต่างจากการตกมันปกติ ที่ส่วนใหญ่จะพบเพียงการขับสิ่งคัดหลั่งจากต่อมขมับเพียงอย่างเดียว โดยลักษณะการตกมันเช่นนี้ในประเทศอื่นที่เลี้ยงช้างก็มีคำเรียกที่เฉพาะเช่นกัน อย่างไรก็ตามด้วยปัจจัยที่หลากหลาย จึงเป็นเหตุให้ช้างตกมันทุกปีเป็นส่วนใหญ่ แต่ช้างบางตัวอาจจะไม่มีการตกมันให้เห็นทุกปี ด้วยขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่างข้างต้น

🤓ทำไมช้างตกมันถึงก้าวร้าวในช่วงตกมัน
ฮอร์โมนเพศผู้ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ช้างตกมันมันนั้นสัมพันธ์กับพฤติกรรมก้าวร้าวของช้าง ด้วยการศึกษาวิจัยในสัตว์หลายชนิดรวมถึงมนุษย์ พบว่าสัตว์หรือมนุษย์ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจะมีระดับของฮอร์โมนเพศผู้ที่สูงกว่าปกติ ทว่าช้างที่ตกมันนั้นไม่ได้แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเสมอไปทุกตัวหรือทุกครั้งไป ขึ้นกับลักษณะนิสัยของช้างแต่ละตัวด้วย รวมถึงบริบทแวดล้อมในขณะนั้นๆ หรือในการตกมันแต่ละครั้งอีกด้วย อีกทั้งมีรายงานว่าช้างที่อายุมากขึ้น ความก้าวร้าวจะลดลงหรือไม่มีเลย หรือแสดงพฤติกรรมเป็นเหมือนช่วงปกติ ในช่วงที่ช้างมีการตกมัน

😶ช้างดุ ช้างอาละวาด นั้นเป็นช้างที่ตกมันใช่หรือไม
แม้ว่าความก้าวร้าวในช่วงตกมันมันอาจจะเป็นผลมาจากอทธิพลของฮอร์โมนเพศผู้ที่เพิ่มขึ้นในขณะนั้น ทว่าความเข้าใจส่วนใหญ่ของสาธารณะชนมีความเข้าใจว่าช้างที่ดุ อาละวาดนั้นเป็นช้างที่ตกมัน แต่ในความเป็นจริงแล้วช้างที่ตกมันไม่ได้ดุหรือก้าวร้าวเสมอไป ช้างบางตัวที่ดุหรือก้าวร้าว อาละวาด นั้นเกิดจากพฤติกรรมและนิสัยส่วนตัว รวมถึงสภาวะทางอารมณ์จิตใจของช้างเอง แม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ไม่ตกมันก็ตาม อีกทั้งบริบทแวดล้อมบางอย่างที่สามารถกระตุ้นให้ช้างแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว อาละวาด ขึ้นมาได้ เช่น การหวงถิ่นที่อยู่ ปกป้องโขลง หรือ ป้องกันตัวเอง เป็นต้น

🙂ลักษณะที่สังเกตได้ของช้างที่ตกมันเป็นอย่างไร
การสังเกตการตกมันของช้างนั้น เมื่อควาญช้างทราบว่าช้างของตนเองตกมันในช่วงเวลาใดแล้วนั้น เมื่อใกล้เวลาช้างตกมัน ตัวควาญช้างเองจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้ช้างอาจจะดื้อขึ้น ไม่เชื่อฟังควาญเหมือนก่อน ควบคุมยากขึ้นกว่าช่วงปกติ ส่วนลักษณะภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงแรก เช่น ร่างกายช้างมีความสมบูรณ์ของร่างกายมากขึ้น ต่อมขมับบวมขยายใหญ่ขึ้น อาจจะพบรูเปิดใหญ่และจะมีสารประกอบคล้ายขี้ผึ้งอุดที่ปากรูเปิด จากนั้นเวลาถัดมาจะพบการหลั่งไหลของสิ่งคัดหลั่งจากต่อมขมับ จากรูเปิดของต่อมขมับไปจนสุดปลายปากหรือคาง ประกอบกับการหลั่งของปัสสาวะที่มากขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ช่วงนี้ช้างจะมีความก้าวร้าวมากขึ้น โดยเฉพาะช่วงที่พบทั้งการหลั่งของสิ่งคัดหลั่งจากต่อมขมับและปัสสาวะ อาการเหล่านี้จะคงอยู่จนถึงช่วงท้ายๆของการตกมัน และจะลดน้อยลงจนหายไปเมื่อช้างออกจากสภาวะการตกมัน หรือสิ้นสุดการตกมัน

🙃ช้างเพศเมียสามารถตกมันได้หรือไม่
ช้างเพศเมียสามารถที่จะตกมันได้เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้พบได้น้อยและการตกมันไม่เด่นชัดเท่าช้างเพศผู้ ซึ่งการตกมันในช้างเพศผู้นั้นจะรุนแรงกว่าด้วยอิทธิพลของฮอร์โมนเพศผู้นั่นเอง การที่ช้างเพศเมียมีการตกมันให้เห็นนั้น พบว่าจะเกิดในช้างที่สมบูรณ์มากๆ ช่วงตั้งท้องใกล้คลอด ช่วงคลอดลูกหรือช่วงเลี้ยงลูกอ่อน ที่จะพบเพียงการขับสิ่งคัดหลั่งหรือน้ำมันออกจากต่อมข้างขมับเท่านั้น บางครั้งอาจจะพบว่าช้างอายุน้อย ลูกช้าง สามารถมีสิ่งคัดหลั่งไหลออกจากต่อมข้างขมับได้เช่นกัน ที่อาจจะเป็นผลมาจากความสมบูรณ์ของตัวช้าง สภาวะทางอารมณ์บางอย่าง เป็นต้น ซึ่งเกิดในช่วงสั้นๆเท่านั้น

😉สามารถควบคุมการตกมันของช้างได้หรือไม่
ในกรณีของช้างเลี้ยง เมื่อควาญช้างพบว่าช้างของตนเองกำลังจะเข้าสู่ช่วงการตกมัน ควาญช้างจะนำช้างเข้าสู่การควบคุมตามลำดับระเบียบวิธีการปฏิบัติ ด้วยการแยกช้างนั้นไปไว้ในเขตควบคุมเฉพาะ อยู่ห่างจากผู้คน สัตว์เลี้ยงอื่นและช้างเชือกอื่น มีน้ำและอาหารให้อย่างพียงพอ โดยควาญช้างจะเป็นผู้คอยดูแลช้างตลอดช่วงของการตกมัน ทั้งนี้บางกรณีอาจจะมีการจัดการอย่างอื่นร่วมด้วย เช่น การควบคุมโภชนาการของช้าง หรือ การนำช้างออกกำลังกาย เป็นต้น สำหรับการควบคุมการตกมันของช้างรูปแบบอื่นในเชิงการสัตวแพทย์นั้น สามารถที่ใช้การควบคุมสรีรวิทยาระบบสืบพันธุ์ด้วยฮอร์โมนวัคซีน หรือฮอร์โมนสังเคราะห์ที่ใช้ในการรักษาเนื้องอกต่อมลูกหมากในมนุษย์ เพื่อขัดขว้างการทำงานของแกนสรีระวิทยาระบบสืบพันธุ์ หรือ hypothalamo-pituitary-gonadal (HPG) axis เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก Center of Elephant and Wildlife Health FVM CMU

มาแล้วสติกเกอร์ฟรี น้องไรโน่🦏
26/01/2023

มาแล้วสติกเกอร์ฟรี น้องไรโน่🦏

มาแล้วสติกเกอร์ฟรี น้องไรโน่
โหลดได้ตั้งแต่วันนี้ - 19 มี.ค 66

25/01/2023

กิจกรรมวิ่งเทรล..เร็วๆ นี้

ลูกค้า AIS เที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานี รับส่วนลดทันที 50%
25/01/2023

ลูกค้า AIS เที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานี รับส่วนลดทันที 50%

ลูกค้า AIS เที่ยวสวนสัตว์อุบลราชธานี รับส่วนลดทันที 50% (บัตรผู้ใหญ่) ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ธันวาคม 2566
เพียงกดรับสิทธิ์ที่ *545*3*4#
เงื่อนไขการรับสิทธิ์
- 1หมายเลข/2สิทธิ์/เดือน/สวนสัตว์
- สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้า AIS ที่ยอดโทรศัพท์เฉลี่ย100บาท/เดือน ขึ้นไป
- กรุณาแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านก่อนรับสิทธิ์

สายแคมป์ จองเลยฮะ
24/01/2023

สายแคมป์ จองเลยฮะ

24/01/2023

ชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมลูกสิงโต สวนสัตว์ขอนแก่น

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ ตำแหน่ง
24/01/2023

รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน
.
สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง (จ้างเหมาบริการ TOR)
.
ขอบเขตงาน
- จัดการทั่วไป ระบบเอกสารราชการ และสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- สามารถประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงานได้
- สามารถใช้งานชุดโปรแกรมสำนักงาน เช่น Word Excel และ PowerPoint ได้ดี
- อ่าน - เขียนภาษาไทยได้ดี และภาษาอังกฤษได้บ้าง
- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่น้อยกว่า 20 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- เงินเดือน 15,000 บาท (สัญญาครั้งแรก 8 เดือน)
- ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
.
ส่งเอกสารแนะนำตัวและวุฒิการศึกษา
มาที่อีเมล [email protected]
และรอการติดต่อกลับทางอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้
.
ปิดรับสมัคร วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.
.
สอบถามเพิ่มเติม
โทร 021634955 ต่อสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์
และเฟซบุ๊ก สถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ Animal Conservation and Research Institute

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงจุดยืนในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากร นำองค์ความรู้ มาพัฒนากระบ...
23/01/2023

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แสดงจุดยืนในการเป็นองค์กรที่ส่งเสริมให้บุคลากร นำองค์ความรู้ มาพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนก่อเกิดเป็นนวัตกรรม มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน✌️

23/01/2023

สภาพของมันเดย์หลังจากที่พาครอบครัวไปเที่ยววันตรุษจีน

🧧🐇 ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ 🐇🧧องค์การสวนสัตว์ฯ ต้อนรับตรุษจีน ชวนเที่ยวสวนสัตว์ สร้างพลังชีวิต เสริมสิริมงคลองค์การสวน...
20/01/2023

🧧🐇 ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ 🐇🧧
องค์การสวนสัตว์ฯ ต้อนรับตรุษจีน ชวนเที่ยวสวนสัตว์ สร้างพลังชีวิต เสริมสิริมงคล

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนภายในสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง มีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2566 นี้ โดยได้จัดเตรียมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ฉลองตรุษจีน 2566 เพื่อต้อนรับปีเถาะ องค์การสวนสัตว์ฯ ได้ให้สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง จัดเตรียมกิจกรรมพิเศษ และพื้นที่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับครอบครัวในการท่องเที่ยวสวนสัตว์ทุกแห่ง

สวนสัตว์ได้ทุกแห่งหรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว : โทร. 096-9742546, 038-318444
สวนสัตว์เชียงใหม่ : โทร.053 221 179
สวนสัตว์นครราชสีมา : โทร. 044-934537-8 / 083-3720404
สวนสัตว์สงขลา : โทร. 074 598 555
สวนสัตว์อุบลราชธานี : โทร. 093 320 9369
สวนสัตว์ขอนแก่น : โทร. 086 459 4192
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ : โทร. 092-3284907 , 065-7326690
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่
#ตรุษจีน

20/01/2023

🎂🎂🎂Happy Birthday To พังวาสนา เกิดวันที่20 มกราคม 2543 อายุครบ 22 ปี ขอให้มีความสุขมากๆๆนะคนสวย มีแฟนคลับมากมาย มีคนรักคนเอ็นดู และที่สำคัญคือเป็นที่รักของพ่อควาญ 😍😍🐘🐘

Photos from สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo's post
20/01/2023

Photos from สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo's post

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post
20/01/2023

Photos from สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo's post

Photos from ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว's post
20/01/2023

Photos from ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว's post

20/01/2023
นโยบาย รมว.ทส. "โปร่งใส รอบคอบ รวดเร็ว" #กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
19/01/2023

นโยบาย รมว.ทส. "โปร่งใส รอบคอบ รวดเร็ว"
#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

บอร์ดบริหารองค์การสวนสัตว์ฯ  รับมอบนโยบาย“วราวุธ” กำชับปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รอบคอบ รวดเร็ว#องค์การสวนสัตว์แห่งประเท...
18/01/2023

บอร์ดบริหารองค์การสวนสัตว์ฯ รับมอบนโยบาย
“วราวุธ” กำชับ
ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รอบคอบ รวดเร็ว
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับช้างน้อย😚
17/01/2023

ยินดีต้อนรับช้างน้อย😚

14/01/2023
Photos from กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย's post
14/01/2023

Photos from กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม-ประเทศไทย's post

สุดคึกคัก วันเด็ก@ทำเนียบรัฐบาลของขวัญเพียบยังมาได้น้าาาา ปิดงานเวลา 15.00 น.🤡👧🏻👦🏻👼🏻👨‍👧‍👦🍦🏓⚽️🏸🚲🚒🎁💝🧸🛍🔫🐯🦁🐵🐨🐢🦭🦓🐆🐘🦛🦒🦘🦏🦧🐪🐃🦚🐇🦦...
14/01/2023

สุดคึกคัก
วันเด็ก@ทำเนียบรัฐบาล
ของขวัญเพียบ
ยังมาได้น้าาาา
ปิดงานเวลา 15.00 น.

🤡👧🏻👦🏻👼🏻👨‍👧‍👦🍦🏓⚽️
🏸🚲🚒🎁💝🧸🛍🔫

🐯🦁🐵🐨🐢🦭🦓🐆
🐘🦛🦒🦘🦏🦧🐪
🐃🦚🐇🦦🦔🦥🦝

14/01/2023
14/01/2023

วันเด็ก ปี 2566

“รู้หน้าที่ มีวินัยใฝ่ความดี”

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

“เด็กไทยยุคใหม่ ร่วมใจลดโลกร้อน”

“Go Green Go Together”

@ทำเนียบรัฐบาล

14/01/2023

อสส. ร่วมจัดงานวันเด็ก ณ ทำเนียบรัฐบาล🥳🥳🥳

📣📣อสส. เปิดให้เด็กๆเที่ยวฟรี!!! ทั่วไทยในวันเด็กแห่งชาติ📣📣#วันเด็ก #สวนสัตว์ #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #สวนสัตว์เปิด...
12/01/2023

📣📣อสส. เปิดให้เด็กๆเที่ยวฟรี!!! ทั่วไทยในวันเด็กแห่งชาติ📣📣
#วันเด็ก #สวนสัตว์ #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว #สวนสัตว์เชียงใหม่ #สวนสัตว์นครราชสีมา #สวนสัตว์สงขลา #สวนสัตว์อุบลราชธานี #สวนสัตว์ขอนแก่น #คชอาณาจักร

ขอเชิญ สำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และ โครงการฯ ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งข้อเสนอโครงการด้านน...
10/01/2023

ขอเชิญ สำนัก สถาบัน สวนสัตว์ และ โครงการฯ ในสังกัดองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่งข้อเสนอโครงการด้านนวัตกรรม กับ "โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"

อสส. ส่งนกกาฮัง (นกกก) กลับบ้าน ณ ดอยเชียงดาว ครั้งแรกของ จ.เชียงใหม่ ในรอบ 20 ปี #นกกาฮัง #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย...
10/01/2023

อสส. ส่งนกกาฮัง (นกกก) กลับบ้าน
ณ ดอยเชียงดาว ครั้งแรกของ จ.เชียงใหม่ ในรอบ 20 ปี
#นกกาฮัง #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#สวนสัตว์เชียงใหม่ #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว #อนุรักษ์

"อสส. รวมพลัง ทำทันที ทำด้วยใจ"
09/01/2023

"อสส. รวมพลัง ทำทันที ทำด้วยใจ"

ทรงพระเจริญ🙏 8 มกราคม 2566 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาควรมิควรแล้วแต่จะโป...
08/01/2023

ทรงพระเจริญ

🙏 8 มกราคม 2566
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
#ทรงพระจริญ

08/01/2023

ทรงพระเจริญ

🙏 8 มกราคม 2566
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#ทส. #ทรงพระจริญ

04/01/2023
02/01/2023
02/01/2023
29/12/2022

ที่อยู่

327 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025870051-60

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🐘แม้แต่ช้างเรายังฝึกได้ด้วยการ
✅ให้รางวัล
✅ไม่ลงโทษ
✅มีทางเลือก
. . .น้องหมาที่เราเลี้ยงก็สามารถฝึกด้วยวิธีนี้ได้ไม่ต่างกันครับ💕🐶

"ช้างที่ลงเล่นน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้นั้นได้รับการฝึกในเชิงบวก (positive reinforcement) คือ การให้รางวัลเมื่อแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้อง ซึ่งนิยมใช้อาหารเป็นรางวัล ไม่ลงโทษให้สัตว์ทรมาน ที่ต้องฝึกในช่วงแรกเพราะช้างยังไม่คุ้นชินกับสถานที่ จึงให้ควาญพาช้างลงน้ำ ปัจจุบันช้างซึ่งเป็นสัตว์แสนรู้ สามารถเลือกลงน้ำได้เอง ไม่มีใครบังคับ นี่คือการให้ทางเลือกกับสัตว์..."

ขอขอบคุณข้อมูลจากทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT
ที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมธรรมชาติและหลักสวัสดิภาพสัตว์(Animal welfare)ที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้นำมาใช้กับสัตว์ที่ได้ดูแลองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติฯ และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 28 กค 2564 ที่ผ่านมา นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มอบหมายให้คณะนักวิจัยในโครงการ ”ฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาวและนำประชากรกลับคืนสู่ธรรมชาติ “ได้ปล่อยนกกระคอขาว จำนวน 14 ตัว ณ เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
.
โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
.
พื้นที่ป่าดงใหญ่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกว่ามีความเหมาะสมในการปล่อยนกกระสาคอขาวจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560
.
ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะอำเภอโนนดินแดง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เมื่อพบเห็นนกกระสาคอขาว แจ้งได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ โทรศัพท์ 044-666629
.
เพราะการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย

ที่มา : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT

ดุดืมากเลยชอบด่ๆถวืล
🌏 โลกของเรา = บ้านของเรา 🏡 มาช่วยกันดูแลบ้านของเราเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของทุกสิ่งมีชีวิต
.
👉🏻 เร็ว ๆ นี้ เตรียมพบกับกิจกรรมดี ๆ จาก ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่จะชวนให้ทุกคนได้มาร่วมสร้างพลังเล็ก ๆ เพื่อรวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลบ้านของเรา ภายใต้โครงการ “Care from Home” จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อบ้านของเรา ENGY พร้อมเหล่าสัตว์น้อยใหญ่จะมาช่วยปลุกแรงบันดาลใจให้ทุกคน 🐆🦓🦒🐘💛
.
สามารถรอติดตามกิจกรรมได้ที่ page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ page องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT
…แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้นะคร้าบบ 🤩🥳
.

#รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#ศูนย์การเรียนรู้กฟผ
สวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สวนสัตว์ สงขลา
คิดถึงสวนสัตว์เขาดิน
สงกรานต์นี้ AIS ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT ชวนแชร์ความสุข สาดภาพสัตว์

เพียงถ่ายภาพคู่กับสัตว์ หรือบรรยากาศในสวนสัตว์ ภายใต้สังกัด องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือจะถ่ายภาพคู่กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านของคุณ เพียงเข้าไปที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แล้วไปที่โพสต์หลักของกิจกรรม แชร์ความสุขสาดภาพสัตว์
กดถูกใจและแชร์โพสต์แบบสาธารณะ คอมเมนท์เป็นรูปภาพใต้โพสต์พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ พร้อม #แชร์ความสุขสาดภาพสัตว์ และ

ภาพที่ได้รับการกดถูกใจมากที่สุด รับไปเลย
#รางวัลที่1 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256 GB) พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปีพร้อมผู้ติดตาม
#รางวัลที่2 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (128 GB ) พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปีพร้อมผู้ติดตาม
#รางวัลที่3 รับบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปีพร้อมผู้ติดตาม

ร่วมสาดภาพได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 ทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผู้ชนะ วันที่ 16 เมษายน 2564

ภาพที่ร่วมสนุก 1 แอคเคาท์ต่อ 1 ภาพโพสต์เท่านั้น รูปภาพไม่นำเสนอเนื้อหาที่ลามก อนาจาร หรือหมิ่นนิติบุคคล ศาสนา การเมือง และสถาบันต่าง ๆ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อ รถพร้อม คนพร้อม เฝือกพร้อม? และที่สำคัญ สเบียงพร้อม 🤤 เราก็ได้เวลาออกเดินทาง #หญิงลีได้กล่าวไว้

วันนี้ฤกษ์งามยามดี ๑ มีนา พังหญิงลีคนไข้ใส่เฝือกของเราก็ได้เวลาเดินทางกลับไปพักฟื้นร่างกายต่อที่ โรงพยาบาลช้างกระบี่ Krabi Elephant Hospital แล้วค่ะ ในการเดินทางครั้งนี้เรายังไม่ถอดเฝือกเพื่อป้องกันการกระทบกระแทกระหว่างทาง โดยเมื่อไปถึงที่หมายคุณหมอจะได้ทำการ x-ray อีกครั้ง และวางแผนถอดเฝือกต่อไป

ขอขอบคุณ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย Thai Elephants Research and Conservation Fund ที่ให้ความอนุเคราะห์ “รถพยาบาลช้าง” ในการรับส่งผู้ป่วยของเราจากต้นทางลำปางไปยังปลายทางกระบี่ครั้งนี้มากๆค่ะ ขอให้พี่ๆคนขับมีแรงกายแรงใจขับรถปลอดภัยตลอดทางนะคะ

และขอขอบคุณพันธมิตรที่มาร่วมรักษาช้างพังหญิงลีจนประสบความสำเร็จหายดีสามารถกลับบ้านได้ในครั้งนี้อีกครั้ง
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน่วยสัตว์ป่า ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน - Wildlife Unit, Kasetsart University
Center of Elephant and Wildlife Research FVM CMU
Thai Elephant Alliance สมาคมสหพันธ์ช้างไทย
JF Advance Med - Vet.
🙏🏻🙏🏻🙏🏻

#เราจะช่วยช้างไปด้วยกัน
#เคสโรงพยาบาลช้างลำปาง

♥️🐘
มาแล้วจ้า สำหรับหลายๆคนที่รอคอย พี่ดีเจ ครั้งนี้ไปทำงานกับป๊ะป๋ากับรายการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT
เลยถือโอกาสพาพี่ดีเจ ไปเที่ยวชวนสัตว์ด้วยเลย และข้อดีคือ ได้ฝึกพัฒนาการน้องไปในตัวอีกด้วย เพราะช่วงนี้น้องกำลังจำกำลังพูดกำลังมอง ถือว่าเป็นเรื่องดีเลย

แต่ช่วงนี้ก็ต้องเที่ยวแบบปลอดภัย สวนหน้ากากอนามัย มั่นล้างมือ เว้นระยะทางกันด้วยนะครับ

กดไลค์ กดแชร์ ให้หนูด้วยนะค่ะ 🙏❤️
ฝากติดตามพี่ DJ & น้อง JC
#พี่DJ #น้องJC
Eventpop มีข่าวดีมาบอก !! ไปชมสัตว์ได้แบบไม่ต้องกลัว มาทำให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อน สนุก และเกิดความประทับใจไปกับสัตว์น้อย สัตว์ใหญ่ที่สวนสัตว์กัน
.
ในการเข้าชมสวนสัตว์ได้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ วันละไม่เกิน 2,000 คน​ เพื่อลดปัญหาความแออัด รักษาระยะห่างในการเข้าชม และราคาบัตรเด็กราคาเพียง 20 บาทเท่านั้น (ต้องมียอดซื้อ 30 บาทขึ้นไป)
.
จองเข้าชมล่วงหน้า 👉🏼https://bit.ly/3nbzAtM
สอบถามเพิ่มเติม : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT

#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว #สวนสัตว์เชียงใหม่ #สวนสัตว์สงขลา #สวนสัตว์อุบลราชธานี #สวนสัตว์ขอนแก่น #สวนสัตว์นครราชสีมา
เตรียมพบกับการเปิดสวนสัตว์แบบเต็มรูปแบบ
.
ตอนนี้เอาคลิปมาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะ
.
ไว้พบกับน้องๆสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย ได้ที่
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
คนรักนก
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ก ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักหวยดัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาล กองการเงินและบัญชี กรมชลประ Parliament of Thailand Royal Irrigation Department ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภ สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห ส่วนการใช้น้ำชลประทาน กรมชล กรมชลประทาน ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก SWOC RID