องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไ

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Zoological Park Organization of Thailand under the Royal Patronage of H.M. The King องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิสัยทัศน์ (Vision)วิสัยทัศน์ (Vision)
"สร้างแรงบันดาลใจ ความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์"

พันธกิจ (Mission)
- การอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นอาศัย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศ
- การพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของสวนสัตว์ทุกแห่งให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวด้านสัตว์ของประเทศอย่างมีมาตรฐานสากล
- พัฒนาประสิทธิผลการเรียนรู้ด้านสัตว์ให้กับประชาชนและผู้เข้าชมสวนสัตว์ ทั้งในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์
- แสวงหารายได้จากการดำเนินงานทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสวนสัตว์และธุรกิจอื่น ๆ รวมถึงการจัดตั้งบริษัทจำกัด
- การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

เปิดเหมือนปกติ

08/01/2022

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

จ้อง🐯#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว#สวนสัตว์เชียงใหม่#สวนสัตว์นครรา...
07/01/2022

จ้อง🐯
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

จ้อง🐯
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

06/01/2022

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

🐯องค์การสวนสัตว์ ฯ วางเป้าหมายให้สวนสัตว์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้  หวังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เด็กและเยาวชนของชาติ👦🧒👧👶...
06/01/2022

🐯องค์การสวนสัตว์ ฯ วางเป้าหมายให้สวนสัตว์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
หวังสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เด็กและเยาวชนของชาติ👦🧒👧👶

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) วางเป้าหมายให้สวนสัตว์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ หวังเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เด็กและเยาวชน ให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดให้บริการสวนสัตว์ตามปกติ โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA Plus) ทุกสวนสัตว์ปลอดภัย สัมผัสความร่มรื่น ปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทเป็นธรรมชาติ
(วันนี้ 5 ม.ค 2565) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ยกระดับมาตรฐานการให้บริการสวนสัตว์ในสังกัด ด้วยการกำหนดหมุดหมายให้สวนสัตว์เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ และเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับเด็กและเยาวชน ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข (SHA Plus) และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของรัฐ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จึงของดจัดกิจกรรมวันเด็กในสวนสัตว์ แต่จะยังคงเปิดให้บริการสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่งและโครงการ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เพื่อให้เด็กๆและเยาวชนรวมถึงนักท่องเที่ยวทั่วไป เข้ามาเที่ยวชมได้ตามปกติ โดยในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 เด็กๆ จะได้เข้าชมสวนสัตว์ฟรี (เฉพาะเด็กที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร) และสวนสัตว์แต่ละแห่ง ได้จัดเตรียมกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับเด็กและเยาวชน อาทิ
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พบกับการป้อนอาหารสัตว์ ชมส่วนแสดงละมั่ง ลีเมอร์ และรับชมการ Live สด เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดทั้งวัน
สวนสัตว์เชียงใหม่ พบกับการชุมนุมเหล่าบรรดาลูกสัตว์หรรษา อาทิ นกมาคอว์ ลูกหมูจิ๋ว กระต่าย ลูกแพะ และลูกสัตว์ป่านานาชนิด
สวนสัตว์นครราชสีมา พบกับแลนมาร์คใหม่ดินแดนไดโนเสาร์ และการเปิดตัวกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งเป็นสัตว์ชนิดใหม่ของโลก
สวนสัตว์สงขลา ชมการแสดงความสามารถสัตว์นานาชนิด และองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่า
สวนสัตว์อุบลราชธานี ชมการให้อาหารสัตว์แบบใกล้ชิด และร่วมอุปถัมภ์สัตว์ป่ารับของที่ระลึก
สวนสัตว์ขอนแก่น ชมสัตว์ผจญภัยในดินแดนแห่งสัตว์ป่า และสุดหรรษากับบรรดาเหล่ามาสคอตแสนน่ารัก
“องค์การสวนสัตว์ฯ คาดหมายว่าในปี 2565 เป็นต้นไป เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ จะมาเที่ยวชมสวนสัตว์กันมากขึ้น เพราะสวนสัตว์ถือเป็นศูนย์รวมความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ยังได้สร้างการมีส่วนร่วมโดยการเปิดให้ร่วมบริจาคโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ทุกแห่ง และแจ้งไปยังนักท่องเที่ยวทุกท่าน ที่จะพาบุตรหลานมาเที่ยวชมสวนสัตว์ ขอให้มั่นใจในด้านความปลอดภัย เพราะสวนสัตว์ทุกแห่งได้ดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด” ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าว

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว : โทร. 096-9742546, 038-318444 หรือ FB สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
สวนสัตว์เชียงใหม่ : โทร.053 221 179 หรือ FB สวนสัตว์เชียงใหม่ Chiang Mai Zoo
สวนสัตว์นครราชสีมา : โทร. 044-934537-8 / 083-3720404 หรือ FB สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO
สวนสัตว์สงขลา : โทร. 074 598 555 หรือ FB สวนสัตว์สงขลา Songkhla zoo
สวนสัตว์อุบลราชธานี : โทร. 093 320 9369 หรือ FB สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo
สวนสัตว์ขอนแก่น : โทร. 086 459 4192 หรือ Facebook สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ : โทร. 092-3284907 , 065-7326690 หรือ FB โครงการ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ Elephant Kingdom Surin by ZPOT

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

ขู่😺#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว#สวนสัตว์เชียงใหม่#สวนสัตว์นครราช...
05/01/2022

ขู่😺
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

ขู่😺
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

04/01/2022
วอก มะเส็ง กุน ขาล มาแก้ปีชงกันนะ

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

ออกกำลังกายยามเช้า มอร์นิ่งนะจ๊ะทุกคน สวัสดีปีใหม่ 2565#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย #สว...
04/01/2022

ออกกำลังกายยามเช้า มอร์นิ่งนะจ๊ะทุกคน สวัสดีปีใหม่ 2565
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

ออกกำลังกายยามเช้า มอร์นิ่งนะจ๊ะทุกคน สวัสดีปีใหม่ 2565
#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

องค์การสวนสัตว์ฯ เปิดพื้นที่จอดรถฟรี🚗🚙🚌🚘สร้างสุขให้คนไทยเที่ยวชมสวนสัตว์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่🥰👑🦁🐯🦆🐗🐅🦏🦒🐫🌈2️⃣0️⃣2️⃣...
31/12/2021

องค์การสวนสัตว์ฯ เปิดพื้นที่จอดรถฟรี🚗🚙🚌🚘
สร้างสุขให้คนไทยเที่ยวชมสวนสัตว์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่🥰👑🦁🐯🦆🐗🐅🦏🦒🐫🌈2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣


องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) เปิดบรรยากาศการเที่ยวชมสวนสัตว์ทั่วประเทศ ตามนโยบายสร้างสุขให้คนไทย เปิดพื้นที่สวนสัตว์ทั่วประเทศ สำหรับนักท่องเที่ยวจอดรถฟรี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่
(31 ธ.ค. 64) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงบรรยากาศการเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศ ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อสร้างสุขให้คนไทยช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยการเปิดพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาจอดรถฟรี ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 1 มกราคม 2565 นี้
สำหรับบรรยากาศในการเที่ยวสวนสัตว์ทั่วประเทศ ในวันแรกตามนโยบายสร้างสุขให้คนไทย พบว่า มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมสวนสัตว์ทั่วทุกภูมิภาค อาทิ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดประเดิมฉลองปีเสือ ชมดาวเด่นน้องใหม่ “องุ่น และ เมล่อน” เสือโคร่งอินโดจีนสองพี่น้อง วัย 2 ขวบ และบรรยากาศสุดพิเศษในคืนเค้าท์ดาวน์ ส่งท้ายปีฉลู ต้อนรับปีเสือ
สวนสัตว์เชียงใหม่ นักท่องเที่ยวทยอยเข้าชมสวนสัตว์จำนวนมาก พบกิจกรรมแสนสนุก “Chiangmai Zoo Fun Park” และชมความงามของสวนดอกไม้ฤดูหนาว
สวนสัตว์นครราชสีมา นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชมสวนสัตว์จำนวนมาก ชมบ้านหลังใหม่ลีเมอร์ เปิดส่วนแสดงอาณาจักรยีราฟ และชมส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลาน อนาคอนดา และพิเศษสุดในคืนเคาท์ดาวน์ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565 เปิดให้บริการไนท์ซาฟารี เที่ยวชมสวนสัตว์ในยามค่ำคืน
สำหรับ สวนสัตว์สงขลา มีนักท่องเที่ยวในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงทยอยเดินทางมาเที่ยวชมสวนสัตว์อย่างต่อเนื่อง พบกิจกรรม “มิสเตอร์จ้อนชวนเที่ยว แจกกล่องสุ่ม”
สวนสัตว์อุบลราชธานี นักท่องเที่ยวให้ความสนใจทยอยเข้ามาเที่ยวชมอย่างต่อเนื่อง นั่งรถม้าชมสวนกิจกรรม Feeding Show ป้อนอาหารเพนกวิน เสือโคร่งอินโดจีน และ เต่าซูลคาต้า
สวนสัตว์ขอนแก่น นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วม พบกิจกรรมการแสดงแมวน้ำ สัมผัสการให้อาหารเสือ สิงโตอย่างใกล้ชิด และสุดพิเศษในในคืนเค้าท์ดาวน์ 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 นี้
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม โดยให้ความสนใจกับกิจกรรม “นั่งช้าง ชมไพร เสริมมงคลชีวิต” ด้วยการร่วมสนับสนุน อุปถัมภ์ เป็นพ่อแม่บุญธรรมช้างในโครงการฯ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลชีวิตในโอกาส ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
“องค์การสวนสัตว์ฯ จึงถือโอกาสปีใหม่ในปีนี้ สร้างสุขให้คนไทยได้เข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ โดยให้สิทธิ์ในการจอดรถฟรีตลอดการเที่ยวชม ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นี้” นายอรรถพร กล่าว

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว : โทร. 096-9742546, 038-318444 หรือ FB สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
สวนสัตว์เชียงใหม่ : โทร.053 221 179 หรือ FB สวนสัตว์เชียงใหม่ Chiang Mai Zoo
สวนสัตว์นครราชสีมา : โทร. 044-934537-8 / 083-3720404 หรือ FB สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO
สวนสัตว์สงขลา : โทร. 074 598 555 หรือ FB สวนสัตว์สงขลา Songkhla zoo
สวนสัตว์อุบลราชธานี : โทร. 093 320 9369 หรือ FB สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo
สวนสัตว์ขอนแก่น : โทร. 086 459 4192 หรือ Facebook สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ : โทร. 092-3284907 , 065-7326690 หรือ FB โครงการ คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ Elephant Kingdom Surin by ZPOT

ของขวัญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
30/12/2021

ของขวัญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ของขวัญจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

30/12/2021

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ🤝วางเป้าหมายเพิ่มมาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์ องค์การสวนสัต...
29/12/2021

องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
🤝วางเป้าหมายเพิ่มมาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) วางเป้าหมายเพิ่มมาตรการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
(27 ธ.ค. 64) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยมี นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นพยานในการร่วมลงนาม
ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดทำหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรม ศึกษาวิจัย การศึกษา ดูงาน และการประชุมทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉินให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ สพฉ. ที่ทำให้เกิดความร่วมมือในวันนี้ เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ฯ ได้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมในการป้องกันกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างถูกต้อง และทันท่วงที เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม สวนสัตว์มากยิ่งขึ้น
ทางด้าน เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำหลักสูตรการอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อันจะเป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นภายในสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
🤝วางเป้าหมายเพิ่มมาตรการด้านการแพทย์ฉุกเฉินในสวนสัตว์

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) วางเป้าหมายเพิ่มมาตรการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
(27 ธ.ค. 64) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยมี นางจงกลนี แก้วสด รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้ช่วยเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นพยานในการร่วมลงนาม
ความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัย ส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน พัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ การจัดทำหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน การฝึกอบรม ศึกษาวิจัย การศึกษา ดูงาน และการประชุมทางวิชาการ รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวข้องกับงานการแพทย์ฉุกเฉินให้กับองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กล่าวขอบคุณ สพฉ. ที่ทำให้เกิดความร่วมมือในวันนี้ เพราะถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้บุคลากรขององค์การสวนสัตว์ฯ ได้ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมในการป้องกันกรณีเกิดเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างถูกต้อง และทันท่วงที เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชม สวนสัตว์มากยิ่งขึ้น
ทางด้าน เรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการดูแลเรื่องการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ส่งเสริมสนับสนุน จัดทำหลักสูตรการอบรมการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน อันจะเป็นการเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย ด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น กรณีเกิดเหตุการณ์ขึ้นภายในสวนสัตว์

29/12/2021

#องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
#แหล่งท่องเที่ยวสวนสัตว์ของคนไทย
#สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
#สวนสัตว์เชียงใหม่
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์สงขลา
#สวนสัตว์อุบลราชธานี
#สวนสัตว์ขอนแก่น
#โครงการคชอาณาจักรสุรินทร์
#โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

ต้อนรับปีเสือ🐯 ชวนเที่ยวสวนสัตว์ไทย ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน SHA Plus องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ...
28/12/2021

ต้อนรับปีเสือ🐯 ชวนเที่ยวสวนสัตว์ไทย
ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน SHA Plus

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) เตรียมจัดกิจกรรมวันปีใหม่ ส่งท้าย ปีวัว ต้อนรับปีเสือ เชิญชวนประชาชนเที่ยวชมสวนสัตว์ในสังกัดทั่วประเทศ
นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาล วันปีใหม่ ประจำปี 2565 สวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง 1 โครงการ ได้เตรียมจัดกิจกรรมไฮไลท์ สำหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยแต่ละแห่งมีกิจกรรม ดังนี้
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ เปิดมิติใหม่ของการเที่ยวสวนสัตว์เวลากลางคืน“Khao Kheow Night Zoo” ปรับโฉมไนท์ซาฟารีให้ได้สัมผัสชีวิตและพฤติกรรมสัตว์ป่ายามค่ำคืนอย่างใกล้ชิด ตื่นตาตื่นใจกับสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ ฝูงกวางดาว กวางป่า เนื้อทราย พร้อมสัมผัสชีวิตสัตว์ป่าที่ออกหากินในเวลากลางคืน
นอกจากนี้ ในคืนเค้าท์ดาวน์ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 ยังเปิดให้บริการจุดกางเต้นท์ ริมอ่างเก็บน้ำ ท่ามกลางหุบเขา ที่อากาศอบอวลไปด้วยความเย็นฉ่ำ ดื่มด่ำไปกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ พร้อมบรรยากาศสุดฟินกับการชมหนังกลางแปลง และโปรแกรมส่องสัตว์กลางคืน โดยมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยว เพื่อลดความแออัด หากท่านใดสนใจ สามารถจองได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 096-9742546, 038-318444 หรือ Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
สวนสัตว์เชียงใหม่ พบกิจกรรม “เปิดประตูทะลุมิติ ต้อนรับปีเสือ” 31 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 นี้ สัมผัสสวนสัตว์นักล่าอย่างใกล้ชิด ชมเสือจากัวร์ เสือโคร่ง และ กิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ พร้อมเชิญชวนร่วมทำบุญส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ เพื่อความเป็นสิริมงคลเปิดศักราชใหม่ ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053 221 179 หรือ facebook สวนสัตว์เชียงใหม่ Chiang Mai Zoo

สวนสัตว์นครราชสีมา พบกิจกรรมมอบความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 30 ธันวาคม 2564 - 1 มกราคม 2565 ชมความน่ารักของยีราฟ Long weekend ตะลุยลีเมอร์แลนด์สุดป่วน นั่งรถรางชมงานศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “หอคอย : RICE TOWER” ที่อยู่ภายในสวนสัตว์ ผลงานสถาปัตยกรรม ของ ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา ประจำปี พ.ศ.2562 สาขาสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นหอคอยที่มีความสูง 9 เมตร ซึ่งจัดขึ้นในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021 พร้อมชวนเปิดประสบการณ์การเที่ยวชมสวนสัตว์ยามค่ำคืน กับ "Korat Night Zoo ท่องไพร... ดูสัตว์ ยามรัตติกาล"
และพบกับ 5 ผู้ยิ่งใหญ่แห่งทุ่งหญ้าแอฟริกา หรือ The Big 5 สัตว์เด่นประจำสวนสัตว์เพียงแห่งเดียวของประเทศ (เสือดำ-เสือดาว ,สิงโต ,แรดขาว ,ช้างแอฟริกา และควายป่าแอฟริกา) และชมศูนย์เพาะพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่สำคัญที่สุดในโลก ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-934537-8 / 083-3720404 หรือ Facebook สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO
สวนสัตว์สงขลา พบกิจกรรม “ส่งความสุข สนุกส่งท้ายปีที่สวนสัตว์สงขลา” 31 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2565 ต้อนรับปีใหม่ แจกของรางวัลสุดพิเศษ! ในกิจกรรม “มิสเตอร์จ้อน-ลิงชิมแปนซี ชวนเที่ยวแจกกล่องสุ่ม ลุ้นรับของขวัญปีใหม่” ชมเพนกวินซานต้าพาเหรด และกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ มาสคอทแดนซ์ กิจกรรมป้อนอาหารสัตว์ในโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า กิจกรรม ไลฟ์ แอนด์ แชร์ รับของที่ระลึก ซุ้มต้อนรับนักท่องเที่ยว จุดถ่ายภาพบรรยากาศสุดฟิน ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 074 598 555 หรือ facebook สวนสัตว์สงขลา Songkhla zoo
สวนสัตว์อุบลราชธานี “ชวนเที่ยว ม่วนซื่น เที่ยวสุขีปีใหม่ 2565” 30 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม พบกิจกรรมไฮไลท์ feeding ป้อนอาหารสิงโต เพนกวิน เต่า เสือโคร่งอินโดจีน แบบใกล้ชิด พร้อมกิจกรรม ไลฟ์แอนด์แชร์ รับของรางวัล ชมการแสดงความสามารถสัตว์ หางบัตรชิงโชค/เล่นเกม และ กิจกรรมอุปถัมภ์ สัตว์ป่า รับของที่ระลึก ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 093 320 9369 หรือ facebook สวนสัตว์อุบลราชธานี ubon zoo
สวนสัตว์ขอนแก่น พบกิจกรรมม่วนซื่นส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีเสือ กับกิจกรรม Zoo night camp Countdown "อาบลม ห่มป่า เบิกฟ้า เบิ่งดาว” พร้อมที่จะพานักท่องเที่ยวดื่มด่ำชมพลุสุดตระการตาในช่วง ค่ำคืนแห่งการ Countdown 31 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 และสัมผัสกับวิวทิวทัศน์อันงดงาม ชมสัตว์แอฟริกาในมุมสูง 360 องศา บน Sky Walk Flora View Season #3 และชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น ท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นในเทศกาลวันปีใหม่ นี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 086 459 4192 หรือ Facebook สวนสัตว์ขอนแก่น khonkaen zoo
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ พบกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “นั่งช้าง ชมไพร เสริมมงคลชีวิต” ซึ่งภายในโครงการฯ มีช้างสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวมากถึง 200 เชือก นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว ยังสามารถร่วมดูแลคุณภาพชีวิตช้างด้วยการสนับสนุน อุปถัมภ์ เป็นพ่อแม่บุญธรรมช้างในโครงการฯ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลชีวิตในโอกาสเปิดศักราชใหม่ได้อีกด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 092-3284907 , 065-7326690 หรือ Facebook โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ Elephant Kingdom Surin by ZPOT

“ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 นี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วทุกภูมิภาค ได้มาเที่ยวชมสวนสัตว์ และสัมผัสสัตว์นานาชนิดอย่างใกล้ชิด โดยองค์การสวนสัตว์ ฯ ได้นำมาตรการของรัฐมาใช้ในการป้องกันและเฝ้าระวังอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรฐาน SHA Plus ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้ารับบริการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ” นายอรรถพร กล่าว

ที่อยู่

267/1 ถนนประชาราษฏร์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
Bangkok
10800

ข้อมูลทั่วไป

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ " เป็นสถาบันอนุรักษ์และให้บริการองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่าระดับสากล "

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

025870051-60

เว็บไซต์

http://www.zoothailand.org/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🐘แม้แต่ช้างเรายังฝึกได้ด้วยการ ✅ให้รางวัล ✅ไม่ลงโทษ ✅มีทางเลือก . . .น้องหมาที่เราเลี้ยงก็สามารถฝึกด้วยวิธีนี้ได้ไม่ต่างกันครับ💕🐶 "ช้างที่ลงเล่นน้ำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้นั้นได้รับการฝึกในเชิงบวก (positive reinforcement) คือ การให้รางวัลเมื่อแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้อง ซึ่งนิยมใช้อาหารเป็นรางวัล ไม่ลงโทษให้สัตว์ทรมาน ที่ต้องฝึกในช่วงแรกเพราะช้างยังไม่คุ้นชินกับสถานที่ จึงให้ควาญพาช้างลงน้ำ ปัจจุบันช้างซึ่งเป็นสัตว์แสนรู้ สามารถเลือกลงน้ำได้เอง ไม่มีใครบังคับ นี่คือการให้ทางเลือกกับสัตว์..." ขอขอบคุณข้อมูลจากทางองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT ที่ช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมธรรมชาติและหลักสวัสดิภาพสัตว์(Animal welfare)ที่ทางสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้นำมาใช้กับสัตว์ที่ได้ดูแล #ZPOT #PuppyclassDrPalm #happyhowl
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติฯ และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 28 กค 2564 ที่ผ่านมา นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว มอบหมายให้คณะนักวิจัยในโครงการ ”ฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาวและนำประชากรกลับคืนสู่ธรรมชาติ “ได้ปล่อยนกกระคอขาว จำนวน 14 ตัว ณ เขตรักษาพันธุ์ดงใหญ่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว . โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) . พื้นที่ป่าดงใหญ่แห่งนี้ได้รับการคัดเลือกว่ามีความเหมาะสมในการปล่อยนกกระสาคอขาวจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 . ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะอำเภอโนนดินแดง มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ เมื่อพบเห็นนกกระสาคอขาว แจ้งได้ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ โทรศัพท์ 044-666629 . เพราะการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย ที่มา : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT #zoothailand #dnp #ku #bcst
ดุดืมากเลยชอบด่ๆถวืล
🌏 โลกของเรา = บ้านของเรา 🏡 มาช่วยกันดูแลบ้านของเราเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตของทุกสิ่งมีชีวิต . 👉🏻 เร็ว ๆ นี้ เตรียมพบกับกิจกรรมดี ๆ จาก ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ที่จะชวนให้ทุกคนได้มาร่วมสร้างพลังเล็ก ๆ เพื่อรวมเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการดูแลบ้านของเรา ภายใต้โครงการ “Care from Home” จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อบ้านของเรา ENGY พร้อมเหล่าสัตว์น้อยใหญ่จะมาช่วยปลุกแรงบันดาลใจให้ทุกคน 🐆🦓🦒🐘💛 . สามารถรอติดตามกิจกรรมได้ที่ page ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง และ page องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT …แล้วพบกันเร็ว ๆ นี้นะคร้าบบ 🤩🥳 . #CarefromHome #รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต #องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย #ศูนย์การเรียนรู้กฟผ #EGATXZPOT
สวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย สวนสัตว์ สงขลา
คิดถึงสวนสัตว์เขาดิน
สงกรานต์นี้ AIS ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT ชวนแชร์ความสุข สาดภาพสัตว์ เพียงถ่ายภาพคู่กับสัตว์ หรือบรรยากาศในสวนสัตว์ ภายใต้สังกัด องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือจะถ่ายภาพคู่กับสัตว์เลี้ยงที่บ้านของคุณ เพียงเข้าไปที่แฟนเพจเฟสบุ๊ค องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แล้วไปที่โพสต์หลักของกิจกรรม แชร์ความสุขสาดภาพสัตว์ กดถูกใจและแชร์โพสต์แบบสาธารณะ คอมเมนท์เป็นรูปภาพใต้โพสต์พร้อมคำอธิบายสั้น ๆ พร้อม #แชร์ความสุขสาดภาพสัตว์ และ #ZPOTxAIS ภาพที่ได้รับการกดถูกใจมากที่สุด รับไปเลย #รางวัลที่1 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256 GB) พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปีพร้อมผู้ติดตาม #รางวัลที่2 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (128 GB ) พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปีพร้อมผู้ติดตาม #รางวัลที่3 รับบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรีตลอดปีพร้อมผู้ติดตาม ร่วมสาดภาพได้ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 เมษายน 2564 ทางแฟนเพจเฟสบุ๊ค องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศผู้ชนะ วันที่ 16 เมษายน 2564 ภาพที่ร่วมสนุก 1 แอคเคาท์ต่อ 1 ภาพโพสต์เท่านั้น รูปภาพไม่นำเสนอเนื้อหาที่ลามก อนาจาร หรือหมิ่นนิติบุคคล ศาสนา การเมือง และสถาบันต่าง ๆ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับพนักงานและลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
เมื่อ รถพร้อม คนพร้อม เฝือกพร้อม? และที่สำคัญ สเบียงพร้อม 🤤 เราก็ได้เวลาออกเดินทาง #หญิงลีได้กล่าวไว้ วันนี้ฤกษ์งามยามดี ๑ มีนา พังหญิงลีคนไข้ใส่เฝือกของเราก็ได้เวลาเดินทางกลับไปพักฟื้นร่างกายต่อที่ โรงพยาบาลช้างกระบี่ Krabi Elephant Hospital แล้วค่ะ ในการเดินทางครั้งนี้เรายังไม่ถอดเฝือกเพื่อป้องกันการกระทบกระแทกระหว่างทาง โดยเมื่อไปถึงที่หมายคุณหมอจะได้ทำการ x-ray อีกครั้ง และวางแผนถอดเฝือกต่อไป ขอขอบคุณ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย Thai Elephants Research and Conservation Fund ที่ให้ความอนุเคราะห์ “รถพยาบาลช้าง” ในการรับส่งผู้ป่วยของเราจากต้นทางลำปางไปยังปลายทางกระบี่ครั้งนี้มากๆค่ะ ขอให้พี่ๆคนขับมีแรงกายแรงใจขับรถปลอดภัยตลอดทางนะคะ และขอขอบคุณพันธมิตรที่มาร่วมรักษาช้างพังหญิงลีจนประสบความสำเร็จหายดีสามารถกลับบ้านได้ในครั้งนี้อีกครั้ง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยสัตว์ป่า ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน - Wildlife Unit, Kasetsart University Center of Elephant and Wildlife Research FVM CMU Thai Elephant Alliance สมาคมสหพันธ์ช้างไทย JF Advance Med - Vet. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #เราจะช่วยช้างไปด้วยกัน #เคสโรงพยาบาลช้างลำปาง ♥️🐘
มาแล้วจ้า สำหรับหลายๆคนที่รอคอย พี่ดีเจ ครั้งนี้ไปทำงานกับป๊ะป๋ากับรายการ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT เลยถือโอกาสพาพี่ดีเจ ไปเที่ยวชวนสัตว์ด้วยเลย และข้อดีคือ ได้ฝึกพัฒนาการน้องไปในตัวอีกด้วย เพราะช่วงนี้น้องกำลังจำกำลังพูดกำลังมอง ถือว่าเป็นเรื่องดีเลย แต่ช่วงนี้ก็ต้องเที่ยวแบบปลอดภัย สวนหน้ากากอนามัย มั่นล้างมือ เว้นระยะทางกันด้วยนะครับ กดไลค์ กดแชร์ ให้หนูด้วยนะค่ะ 🙏❤️ ฝากติดตามพี่ DJ & น้อง JC #พี่DJ #น้องJC #Chamsuwon_family
Eventpop มีข่าวดีมาบอก !! ไปชมสัตว์ได้แบบไม่ต้องกลัว มาทำให้ทุกวันเป็นวันพักผ่อน สนุก และเกิดความประทับใจไปกับสัตว์น้อย สัตว์ใหญ่ที่สวนสัตว์กัน . ในการเข้าชมสวนสัตว์ได้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมสวนสัตว์ วันละไม่เกิน 2,000 คน​ เพื่อลดปัญหาความแออัด รักษาระยะห่างในการเข้าชม และราคาบัตรเด็กราคาเพียง 20 บาทเท่านั้น (ต้องมียอดซื้อ 30 บาทขึ้นไป) . จองเข้าชมล่วงหน้า 👉🏼https://bit.ly/3nbzAtM สอบถามเพิ่มเติม : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ZPOT #ZOOTHAILAND #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว #สวนสัตว์เชียงใหม่ #สวนสัตว์สงขลา #สวนสัตว์อุบลราชธานี #สวนสัตว์ขอนแก่น #สวนสัตว์นครราชสีมา
เตรียมพบกับการเปิดสวนสัตว์แบบเต็มรูปแบบ . ตอนนี้เอาคลิปมาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนนะคะ . ไว้พบกับน้องๆสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย ได้ที่ #สวนสัตว์เปิดเขาเขียว #สวนสัตว์เชียงใหม่ #สวนสัตว์นครราชสีมา #สวนสัตว์สงขลา #สวนสัตว์อุบลราชธานี #สวนสัตว์ขอนแก่น
คนรักนก