กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความเป็นมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณาและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา จึงได้มีมติร่วมกันในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 กองทุนฯ จึงเริ่มเปิดให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ด้วยงบประมาณประจำปีจำนวนกว่า 3,652 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็น รายปีตามความจำเป็น โดยมีหลักการพื้นฐานว่า “เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย สำหรับศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ รวมทั้งการศึกษานอกระบบ ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร และประเภทที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว”
ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นเอื้อประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และมีโครงสร้างการดำเนินงานที่มั่นคงและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น จากยุคแรก สำนักงานตั้งอยู่ที่กรมบัญชีกลาง ในปี พ.ศ. 2544 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ย้ายมายังสำนักงานแห่งใหม่ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ จวบจนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ
เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศด่วน!!ระงับการส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัย เป็นการชั่วคราวเฉพาะ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถา...
24/08/2021

ประกาศด่วน!!
ระงับการส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัย เป็นการชั่วคราว
เฉพาะ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

อ่านรายละเอียด https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=352

ประกาศด่วน!!
ระงับการส่งสัญญาให้มหาวิทยาลัย เป็นการชั่วคราว
เฉพาะ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

อ่านรายละเอียด https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=352

24/08/2021
studentloan.pnru.ac.th

Update *** แก้ลิงค์ให้แล้วครับ ***

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ขอรับเงินเยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
❌ เฉพาะนักศึกษาผู้ขอกู้ กยศ.เท่านั้น
❌ เฉพาะผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี ❌

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=351

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประสงค์จะขอทุนการศึกษา สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการขอทุนการศึกษาได้ที่ลิงค์ >>htt...
18/08/2021

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประสงค์จะขอทุนการศึกษา สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการขอทุนการศึกษาได้ที่ลิงค์ >>
https://std-aff.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=678

นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประสงค์จะขอทุนการศึกษา สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดการขอทุนการศึกษาได้ที่ลิงค์ >>
https://std-aff.pnru.ac.th/index.php?op=detail&opid=678

📣📣 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564 นักศึกษา กยศ.ทุกคนต้องเข้าไปลงทะเบียนรับเง...
16/08/2021

📣📣 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

นักศึกษา กยศ.ทุกคนต้องเข้าไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ✅ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นี้เท่านั้น
❌ มิเช่นนั้น จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน กยศ.ได้

https://reg.pnru.ac.th/home

📣📣 ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาและช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา 1/2564

นักศึกษา กยศ.ทุกคนต้องเข้าไปลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ✅ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 นี้เท่านั้น
❌ มิเช่นนั้น จะไม่สามารถยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน กยศ.ได้

https://reg.pnru.ac.th/home

13/08/2021

สัปดาห์นี้งานกองทุนฯ ได้ตรวจพิจารณาแบบคำขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL และพบปัญหาการแนบเอกสารที่ไม่ถูกต้อง นักศึกษากรอกเอกสารไม่ครบถ้วน หากแบบคำขอของนักศึกษาถูกตีกลับให้แก้ไข นักศึกษาต้องแก้ไขและส่งเอกสารกลับในระบบ DSL โดยเร็ว ปัญหาหลักๆ ที่ทำให้แบบคำขอไม่ผ่านการพิจารณาดังนี้...

1. กรณี บิดา หรือมารดา ของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน แยกทางกัน หรือหายสาบสูญ หรือเสียชีวิต
1.1 ให้แนบใบหย่า
1.2 หากไม่มีใบหย่า ให้ใช้ "หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน"
1.3 บิดา หรือ มารดาเสียชีวิต ให้แนบใบมรณบัตร หากไม่มีใบมรณบัตร ให้ใช้ "หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน"
(หากมีเอกสารตาม ข้อ 1.1 หรือ ข้อ 1.2 หรือ 1.3 เอกสารบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน และเอกสารทางการเงิน ให้ใช้ของบุคคลที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน และ/หรือติดต่อได้)

2. กรณี บิดา และมารดา ของนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน ประกอบอาชีพมีรายได้ประจำ ทั้ง 2 คน
2.1 ให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินทั้ง 2 คน หรือ..
2.2 คนใดคนหนึ่งประกอบอาชีพมีรายได้ประจำ 1 คน อีก 1 ประกอบอาชีพอิสระ เช่นค้าขาย รับจ้างทั่วไป ให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน (ของคนที่ประกอบอาชีพมีรายได้ประจำ) คู่กับหนังสือรับรองรายได้ (ของคนที่ประกอบอาชีพอิสระ) เว้นแต่มีเอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 หรือ 1.3 ให้ใช้เฉพาะบุคคลที่นักศึกษาอาศัยอยู่ด้วยในปัจจุบัน
2.3 กรณี ไม่ได้ประกอบอาชีพ หรือว่างเงิน ให้ใช้ "หนังสือรับรองรายได้" โดยระบุในช่องรายได้ว่า "ว่างงาน" หรือ "ไม่มีรายได้"

3. หนังสือรับรองรายได้ หรือหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ ต้องแนบบัตรประจำตัวข้าราชการด้วยทุกฉบับ

4.เอกสาร หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลเครดิต
4.1 เขียนที่ .....ให้นักศึกษากรอกที่อยู่ตามมะเบียนบ้านของบิดา หรือมารดา
4.2 วันที่ ..... นักศึกษาต้องระบุวันที่กรอกเอกสารด้วย

จริงๆ แล้วปีการศึกษานี้ เป็นปีที่ให้แนบเอกสารประกอบการกู้ยืมเงินน้อยมาก เอกสารไม่มีความซับซ้อน โปรดอ่านและทำความเข้าใจในเอกสารและสถานะของครอบครัวของตัวเอง เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา

หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ ต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนอัพโหลดทุกครั้ง เช่น เอกสารของบิดา แต่อัพโหลดเอกสารของตัวเอง

📣 ประกาศ สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ D...
04/08/2021
ระบบการให้กู้ยืม นักเรียน / นักศึกษา | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

📣 ประกาศ สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา

นักศึกษาที่ยื่นคำขอกู้ยืมเงิน กยศ.ในระบบ DSL และอัพโหลดเอกสารลงในระบบ DSL ให้ใช้แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน, หนังสือรับรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือแบบฟอร์มจาก กยศ. เท่านั้น
(โปรดอ่านรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ประกอบในแบบฟอร์มอีกครั้ง)
❌ ไม่รับเอกสารการรับรองรายได้ ที่เขียนโน๊ตลงในมือถือ หรือเขียนลงกระดาษเปล่าๆ แล้วถ่ายรูปอัพโหลดเข้าระบบ❌

📍โหลดแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย ที่นี่เลย https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=349

📍คำแนะนำการยื่นเอกสารในระบบ DSL https://www.studentloan.or.th/th/news/1611201277

❌ หมายเหตุ : เอกสารที่อัพโหลดประกอบการกู้ยืมเงิน หากไม่ครบถ้วน ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่กำหนด นักศึกษาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมเงิน

* เข้าระบบ e-Studentloan ...คลิก * ใช้สำหรับดำเนินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป * คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุนเงิ...

📣 ประกาศ  มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราวตามประกาศ ศบค. และประกาศกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่ ๑๐ -๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
10/07/2021

📣 ประกาศ มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว
ตามประกาศ ศบค. และประกาศกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ -๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

📣 ประกาศ มหาวิทยาลัยปิดทำการชั่วคราว
ตามประกาศ ศบค. และประกาศกรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๑๐ -๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

25/06/2021

📍 Update! กยศ.แจ้งปรับปรุงระบบ DSL ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถบันทึกข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลในระบบได้

ให้นักศึกษาเข้าไปบันทึกข้อมูลอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

📣 ประกาศ...นักศึกษาที่ชั้นปี หรือหลักสูตรไม่ถูกต้อง ไม่ต้องดำเนินการใดๆ กยศ. จะอัพเดทโปรแกรมให้ในภายหลัง ✅หากเป็นผู้ขอกู...
25/06/2021
ระบบการให้กู้ยืม นักเรียน / นักศึกษา | กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

📣 ประกาศ...นักศึกษาที่ชั้นปี หรือหลักสูตรไม่ถูกต้อง ไม่ต้องดำเนินการใดๆ กยศ. จะอัพเดทโปรแกรมให้ในภายหลัง

✅หากเป็นผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี ให้ยื่นเรื่องเบิกเงินกู้ ตามขั้นตอนต่อไปได้เลย

❗เพียงแต่ นักศึกษาต้องตรวจค่าครองชีพ และค่าเล่าเรียนให้ถูกต้องตามที่จ่ายจริง ให้ถูกต้อง

✅ หากเป็นผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ให้ดำเนินการตามขั้นตอนในเว็บไซต์ได้เช่นกัน คลิกเลย
https://www.studentloan.or.th/th/news/1611201277

* เข้าระบบ e-Studentloan ...คลิก * ใช้สำหรับดำเนินการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป * คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุนเงิ...

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กยศ.นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ที่มีปัญหาการเข้าใช้งานระบบ DSL หรืออยากสอบถามข้อมูลการกู้ยืมเงิน สามาร...
22/06/2021
กยศ. | LINE Official Account

📍 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กยศ.

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน ที่มีปัญหาการเข้าใช้งานระบบ DSL หรืออยากสอบถามข้อมูลการกู้ยืมเงิน สามารถแอดไลน์ เพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง [email protected] กยศ. สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงิน คลิกเลย https://lin.ee/sBFoVDZ/

📣📣 นักศึกษาที่ ข้อมูลคณะ หรือสาขาวิชาในระบบ DSL ผิด ให้นักศึกษากรอกข้อมูลที่ถูกต้องที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่องานกองทุนฯ จ...
22/06/2021
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร

📣📣 นักศึกษาที่ ข้อมูลคณะ หรือสาขาวิชาในระบบ DSL ผิด ให้นักศึกษากรอกข้อมูลที่ถูกต้องที่ลิงค์ด้านล่างนี้ เพื่องานกองทุนฯ จะส่งให้ กยศ.แก้ไขให้ให้ถูกต้องตามลำดับต่อไป

📍https://forms.gle/GVStPcDs8bLskRgM7

กยศ. ได้จัดแบบฟอร์ม สำหรับนักศึกษาที่ข้อมูลในระบบหลักสูตร ชั้นปี ไม่ถูกต้อง กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องตาม...

📣 ขั้นตอนและวิธีการขอกู้ยืมเงิน ออนไลน์ผ่านระบบ DSL กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564สำหรับ ↙️- ผู้ขอกู้ยืมเ...
15/06/2021
แบบฟอร์มขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564

📣 ขั้นตอนและวิธีการขอกู้ยืมเงิน ออนไลน์ผ่านระบบ DSL กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปี 2564

สำหรับ ↙️
- ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา
- ผู้ขอกู้ยืเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปีกู้

1. นักศึกษาที่จะขอกู้ยืมเงิน กยศ. ทุกคนให้เข้าไปยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินในระบบ DSL และดำเนินการตามคำแนะนำ ที่เว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/th/news/1611201277

2. เมื่อดำเนินการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินออนไลน์ในระบบ DSL เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงินในส่วนของมหาวิทยาลัย ได้ที่เว็บไซต์ https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=349

** หมายเหตุ : กำหนดการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ให้ติดตามประกาศจากงานกองทุนฯ อีกครั้ง

Phranakhon Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กยศ. สำนักงานใหญ่
24/04/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กยศ. สำนักงานใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก กยศ. สำนักงานใหญ่

จำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564
22/04/2021

จำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

จำนวนบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2564

นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปีกู้ (เคยกู้ในมหาวิทยาลัย) ตั้งแต่ภาคเรียนที่...
14/04/2021
Digital Student loan

นักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เว้นปีกู้ (เคยกู้ในมหาวิทยาลัย)

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป สามารถเข้าไปยื่นคำขอกู้ออนไลน์ผ่านระบบใหม่ >> คลิก Link นี้เลยครับ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

* ระบบ e-Studentloan เดิมใช้ไม่ได้ครับ
**เพื่อการทำงานที่สมบูรณ์ แนะนำดำเนินการผ่าน Google Chrome

** ผู้ขอกู้รายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา รอยื่นเอกสารเปิดเทอม 1/2564

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิตอล

25/03/2021

พีธีอัญเชิญตราราชลัญจกร

พิธีอัญเชิญตราราชลัญจกร
25/03/2021

พิธีอัญเชิญตราราชลัญจกร

ซ้อม พิธีอัญเชิญตราราชลัญจกร ประจำปี 2564
24/03/2021

ซ้อม พิธีอัญเชิญตราราชลัญจกร ประจำปี 2564

🔉 ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป >> สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงิน
24/03/2021

🔉 ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป >> สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงิน

🔉 ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (DSL) ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป >> สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงิน

วันนี้ 24 มีนาคม 2564 มีงานนัดพบแรงงาน ณ หอประชุมภัทรมหาราช  ในงานนอกจากมีตำแหน่งงานว่างแล้ว ยังมีกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้ก...
24/03/2021

วันนี้ 24 มีนาคม 2564 มีงานนัดพบแรงงาน ณ หอประชุมภัทรมหาราช
ในงานนอกจากมีตำแหน่งงานว่างแล้ว ยังมีกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วย

นักศึกษาท่านใดกำลังมองหางาน มาสมัครงานได้ครับ งานมีถึงเวลา 14:00 น.

สำหรับบัญฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จองชุดครุยให้ถูกระเบียบเชิญที่ร้าน "บ้านเครื่องแบบพระนคร" อยู่ตรงข้ามหอประชุ...
22/03/2021

สำหรับบัญฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จองชุดครุยให้ถูกระเบียบเชิญที่ร้าน "บ้านเครื่องแบบพระนคร" อยู่ตรงข้ามหอประชุมภัทรมหาราช บริเวณก่อนถึงทางออกวัดพระศรีมหาธาตุ

** สำหรับกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย

สำหรับบัญฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จองชุดครุยให้ถูกระเบียบเชิญที่ร้าน "บ้านเครื่องแบบพระนคร" อยู่ตรงข้ามหอประชุมภัทรมหาราช บริเวณก่อนถึงทางออกวัดพระศรีมหาธาตุ

** สำหรับกำหนดการพระราชทานปริญญาบัตร ให้รอประกาศอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัย

22/03/2021
LINE Add Friend

📢 ร้านกินยำตำนัวส์ รีเจ้นท์โฮม 18
ตั้งอยู่ชั้น 1 คอนโดรีเจ้นท์โฮม 18 ตึก E (ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฏพระนคร)
อยู่ระหว่างซอยแจ้งวัฒนะ 4 กับซอยแจ้งวัฒนะ 2

ต้องการเพื่อนร่วมงาน...ดังนี้

** ทั้งประจำ และพาร์ทไทม์ **
ลักษณะงาน เตรียมวัตถุดิบ เสิร์ฟ เก็บโต๊ะ

- เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ประจำ เวลาทำงาน 15:30 - 00:30 น.
- พาร์ทไทม์ เวลาทำงาน 18:00-00:30 น.

- ค่าจ้างประจำวันละ 350 บาท พร้อมอาหาร
- ค่าจ้างพาร์ทไทม์ ชั่วโมงละ 40 บาท
- ขยัน ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา

การเดินทาง
- นั่งรถเมล์ รถตู้ มาลงป้ายหน้า โรงเรียนมัธยมสาธิต ม.ราชภัฏพระนคร แล้วข้ามฝั่งมาที่ร้านได้เลย
- หรือนั่งวินมอไซค์ ซอยพหลโยธิน 57 (ตรงข้ามโลตัส หลักสี่) มาลงคอนโดรีเจ้นท์โฮม 18 ตึก E
- หรือ นั่ง BTS ลงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ แล้วนั่งวินมอไซค์มาลง รีเจ้นท์โฮม 18 ตึก E

📍สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่
ร้านกินยำตำนัวส์ รีเจ้นท์โฮม 18 ชั้น 1 ตึก E
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม.
-โทร 0647461585
หรือไลน์ https://line.me/ti/p/~kinyum.pnru

Open the Friends tab in your LINE app, tap the add friends icon inthe top right, select "QR code," and then scan this QR code.

ประกาศศศศศศศ ....🔉🔉🔉คู่มือการให้กู้ยืมระบบใหม่ DSL สำหรับผู้กู้ยืม นักเรียน/นักศึกษา มาแล้วจ้าาา คลิ๊กเลยค่ะ  https://ww...
21/03/2021

ประกาศศศศศศศ ....🔉🔉🔉

คู่มือการให้กู้ยืมระบบใหม่ DSL สำหรับผู้กู้ยืม นักเรียน/นักศึกษา มาแล้วจ้าาา

คลิ๊กเลยค่ะ https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual%20for%20student_0.pdf

ประกาศศศศศศศ ....🔉🔉🔉

คู่มือการให้กู้ยืมระบบใหม่ DSL สำหรับผู้กู้ยืม นักเรียน/นักศึกษา มาแล้วจ้าาา

คลิ๊กเลยค่ะ https://www.studentloan.or.th/th/system/files/files/news/manual%20for%20student_0.pdf

🔉🔉 ข่าวประชาสัมพันธ์ สน.บางเขน จะมีการปิดถนนในเส้นสีแดงเนื้องจากอาจจะมีการชุมนุม ในวันที่ 6 มีนาคม นี้ครับ
04/03/2021

🔉🔉 ข่าวประชาสัมพันธ์ สน.บางเขน จะมีการปิดถนนในเส้นสีแดงเนื้องจากอาจจะมีการชุมนุม ในวันที่ 6 มีนาคม นี้ครับ

🔉🔉 ข่าวประชาสัมพันธ์ สน.บางเขน จะมีการปิดถนนในเส้นสีแดงเนื้องจากอาจจะมีการชุมนุม ในวันที่ 6 มีนาคม นี้ครับ

📢📢 กำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563✅เฉพาะนักศึกษาเรียนภาควันเสาร์-อาทิตย์ ที่ความประสงค์ขอก...
04/03/2021
กำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563//new-5

📢📢 กำหนดการเซ็นยืนยันค่าเล่าเรียนฯ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

✅เฉพาะนักศึกษาเรียนภาควันเสาร์-อาทิตย์ ที่ความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 3/2563
✖ สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 3/2563 ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

Phranakhon Rajabhat University

ภาพรวมการใช้งาน ระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบใหม่ Digital Student Loan Fund System : DSL กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบ...
24/02/2021
ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

ภาพรวมการใช้งาน ระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบใหม่ Digital Student Loan Fund System : DSL กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

ภาพรวมระบบการกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล

ระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบใหม่ Digital Student Loan Fund System : DSL จะเริ่มในปีการศึกษา 2564 นี้แล้วนะครับ
24/02/2021

ระบบจัดการการให้กู้ยืมแบบใหม่ Digital Student Loan Fund System : DSL จะเริ่มในปีการศึกษา 2564 นี้แล้วนะครับ

15/01/2021

นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าเทอม หากมีความประสงค์จะขอเงินค่าเทอม เทอม 1/2563 คืน ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอคืนเงินภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น

** นักศึกษาท่านใด มีความประสงค์จะให้กองทุนฯ คืนเงินเพื่อลดยอดหนี้ให้นักศึกษา ให้แจ้งชื่อใต้โพสต์นี้ หรือโทรติดต่องานกองทุนฯ ในเวลาราชการ
** แบบฟอร์มขอคืนเงิน ให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้จากประกาศขอคืนเงินก่อนหน้านี้

จิตอาสาบรรจุถุงยังชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย23 ธันวาคม 2563
23/12/2020

จิตอาสาบรรจุถุงยังชีพ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

23 ธันวาคม 2563

21/12/2020

ปุจฉา : เมื่อไหร่มหาวิทยาลัยจะโอนคืนเงินค่าเทอม เทอม 1/2563 ที่ทำรองจ่าย

วิสัชนา : การโอนคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย เทอม 1/2563 นั้น งานกองทุนฯ เปิดให้นักศึกษายื่นเอกสารขอคืนเงินค่าเทอมวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนต่อไป วันนี้ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานกองทุนฯ กำลังรวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำส่งการเงิน

หลังจากที่งานการเงินได้รับเอกสาร งานการเงินต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง และเสนอเรื่องถึงอธิการบดีเพื่อทำการเบิกจ่ายค่าเทอมและทำการโอนเงินคืนให้นักศึกษาต่อไป

หมายเหตุ : การดำเนินการโอนเงินต้องใช้เวลา เนื่องจากขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบราชการนั้น มีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน ช้าหน่อย แต่ได้คืนแน่นอนครับ

กรณีที่นักศึกษา ไม่มีความประสงค์รับเงินค่าเทอมคืน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา งานกองทุนฯ จำทำเรื่องคืนเงินให้ธนาคารกรุงไทย เพื่อลดยอดหนี้ให้นักศึกษา ตามขั้นตอนต่อไป

มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด รอบ 2 ม.ราชภัฏพระนคร
21/12/2020

มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด รอบ 2
ม.ราชภัฏพระนคร

ประกาศ 📢📢ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63- พ.ค.64 เป็นค่าครองชีพในส่วนของเทอม 2/2563 งานกองทุนฯ ไม่สามารถระบุวันที่ธนาคารกรุงไทย จะโ...
21/12/2020
Digital Student loan

ประกาศ 📢📢
ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63- พ.ค.64 เป็นค่าครองชีพในส่วนของเทอม 2/2563

งานกองทุนฯ ไม่สามารถระบุวันที่ธนาคารกรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีให้นักศึกษาได้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบการโอนเงิน หรือยอดหนี้ กยศ. ได้ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

ส่วนค่าเทอม 2/2563 นักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่าย ธนาคารกรุงไทย จ่ายโอนเงินเข้าบัญชีมหาลัยโดยตรง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิตอล

ประกาศ จิตอาสา 📢📢มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา  กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน  มูล...
21/12/2020

ประกาศ จิตอาสา 📢📢
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา กยศ.
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

14/12/2020

สัปดาห์นี้มีเก็บชั่วโมงจิตอาสา เพื่อใช้สำหรับยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1/2564 ที่งานห้องทุนฯ นักศึกษาท่านใดว่าง สนใจเก็บชั่วโมงจิตอาสา ติดต่อได้ที่งานกองทุนฯ ชั้น 4

ที่อยู่

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 12:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625448441

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ พอดีผมจะมาถามถึงเรื่อง เงินค่าครองชีพ เทอม2 ปีการศึกษา2563 อยากทราบว่า เดือนมกราคมนี้ไม่ได้เงินทบย้อนหลังของเดือนธันวาคมเหรอครับ ? เนื่องจากอะไรครับ ขอคำชี้แจงจากเพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หน่อยครับ #ถ้าตอบกลับจะยินดีมากครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ หาก นศ โดนรีไท สามารถกู้ กยส ต่อได้หรือไม่ครับ
ยื่น กู้ได้ถึงวันไหนครับ
ทำจิตอาสาผู้รับรองเซ็นเป็นลายมือชื้อแบบไม่มีตราประทับหน่วยงานได้มั้ยค่ะ?
อยากทราบว่าโลจิสติกส์กยสจ่ายเท่าไรคับ
ขอสอบถามหน่อยคะ เงิน กยศ. เดือนนี้ไม่เข้าหมายความว่ายังไงคะ โทรถามทางธนาคาร ธนาคารบอก ทางมหาลัยยังไม่ส่งเอกสาร คืออะไรหรอคะ แต่เอกสารของเทอมสองก็ส่งไปนานแล้วนะคะ มหาลัยยังไม่ส่งเอกสารให้ธนาคารอีกหรอคะ
ขอบสอบถามเรื่องเกรดหน่อยได้ไหมครับเค้านับเป็นเทอมหรือว่านับเป็นคะแนนสะสมที่ไม่สามารถกู้กยศได้ครับ
เป็นผมจะเรียนด้วยทำด้วย
ถ้าผมเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนไม่ทันนี่คือต้องรอเทอมหน้าเลยใช่ไหมครับ #เป็นความผิดผมเองไม่ยอมติดตาม
รบกวนฝากประกาศงานสำหรับนิสิตที่ต้องการรายได้พิเศษ 4800 บาท (12 วัน) ค่ะ ขอบคุณค่ะ สนใจ inbox ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรเลย ด่วนค่ะ
ขอสอบถาม กู้รายใหม่ ปี61 จ่ายค่าเทอมไปแล้ว กยศ.โอนเงินค่าเทอมเข้าบัญชีให้มหาวิทยาลัย แล้วเราต้องดำเนินการอย่างไรในการขอคืนเงินที่เราสำรองจ่ายไปก่อน และอยากทราบว่าจะได้รับเงินค่าเทอมและค่าครองชีพที่กู้กยศ.เมื่อไหร่ ขอบคุณครับ
ทำไมเว็บ ktb e-studentloan ถึงเปลี่ยนหน้าล่ะค่ะ แล้วมันใช้งานยังไง ลงทะเบียนก็ลงไม่ได้ เข้ารหัสเช็คอะไรไม่ได้เลยชี้แจงทีค่ะ