กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ความเป็นมา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณาและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา จึงได้มีมติร่วมกันในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 กองทุนฯ จึงเริ่มเปิดให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ด้วยงบประมาณประจำปีจำนวนกว่า 3,652 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็น รายปีตามความจำเป็น โดยมีหลักการพื้นฐานว่า “เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย สำหรับศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ รวมทั้งการศึกษานอกระบบ ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร และประเภทที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว” ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นเอื้อประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และมีโครงสร้างการดำเนินงานที่มั่นคงและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น จากยุคแรก สำนักงานตั้งอยู่ที่กรมบัญชีกลาง ในปี พ.ศ. 2544 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ย้ายมายังสำนักงานแห่งใหม่ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ จวบจนปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

เปิดเหมือนปกติ

15/01/2021

นักศึกษาท่านใดที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอคืนเงินค่าเทอม หากมีความประสงค์จะขอเงินค่าเทอม เทอม 1/2563 คืน ให้นักศึกษายื่นเอกสารขอคืนเงินภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น

** นักศึกษาท่านใด มีความประสงค์จะให้กองทุนฯ คืนเงินเพื่อลดยอดหนี้ให้นักศึกษา ให้แจ้งชื่อใต้โพสต์นี้ หรือโทรติดต่องานกองทุนฯ ในเวลาราชการ
** แบบฟอร์มขอคืนเงิน ให้นักศึกษาดาวน์โหลดได้จากประกาศขอคืนเงินก่อนหน้านี้

15/01/2021

รายชื่อนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ที่สำรองจ่ายค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 และยื่นเอกสารขอคืนเงินค่าเทอมเรียบร้อยแล้วเมื่อ เดือนธันวาคม 2563

งานการเงินได้ดำเนินการโอนเงินค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2563 เข้าบัญชีให้นักศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 ตามรายชื่อแนบ เรียบร้อยแล้ว

จึงแจ้งมาเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบยอดเงินดังกล่าว
15 มกราคม 2564

จิตอาสาบรรจุถุงยังชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย23 ธันวาคม 2563
23/12/2020

จิตอาสาบรรจุถุงยังชีพ
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

23 ธันวาคม 2563

22/12/2020

อาหารทะเลทานได้ 📢 คิดวิเคราะห์ แยกแยะ

"คนมี่ติดโควิด ทำงานที่แพกุ้ง ไม่ได้หมายความว่ากุ้งเป็นโควิด"

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีรายงานว่าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำเป็นสาเหตุให้เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สัตว์น้ำไม่มีส่วนในการแพร่กระจายเชื้อไวรัส ดังนั้น สัตว์น้ำจึงเป็นแหล่งโปรตีนที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม การเตรียมอาหารที่ถูกสุขอนามัยและปรุงสุก จะช่วยป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสจากผู้ปรุงที่อาจติดเชื้อไวรัสโควิด-19 การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 และความเข้าใจที่ถูกต้องด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากยิ่งขึ้น

สาระสำคัญ 7 บรรทัด เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ไม่ติดและไม่แพร่จากสัตว์น้ำ

⦁ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่พบว่าสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง หอย ปู กบ ติดไวรัสชนิดใหม่นี้

⦁ สัตว์น้ำไม่มีส่วนในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ไปสู่คนหรือสัตว์ชนิดอื่น

⦁ สรีรวิทยาของสัตว์น้ำมีความแตกต่างจากคนค่อนข้างมาก โดยสัตว์น้ำเป็นสัตว์เลือดเย็น ไม่มีปอด และตัวรับบนผิวเซลล์ต่อเชื้อไวรัสแตกต่างจากคน ทำให้โอกาสที่ไวรัสชนิดใหม่นี้จะติดสัตว์น้ำเป็นไปได้ยากมาก แม้ว่าเชื้อไวรัสจะเกิดการกลายพันธุ์ก็ตาม

⦁ ปัจจุบันยังไม่พบคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผ่านการบริโภคสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

⦁ อย่างไรก็ตาม ควรบริโภคสัตว์น้ำที่ปรุงสุก หรือถ้าจำเป็นต้องบริโภคสัตว์น้ำดิบ เช่น ปลาดิบ ผู้ปรุงควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยขณะเตรียมอาหาร และผู้ปรุงควรมีสุขภาพแข็งแรง

⦁ สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมีความปลอดภัยในการบริโภค และสัตว์น้ำมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีสารอาหารที่จำเป็นหลายชนิด เช่น โอเมก้า-3 เป็นต้น

ข้อมูลจาก....
รศ.นสพ.ดร.วิน สุรเชษฐพงษ์
ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21/12/2020

ปุจฉา : เมื่อไหร่มหาวิทยาลัยจะโอนคืนเงินค่าเทอม เทอม 1/2563 ที่ทำรองจ่าย

วิสัชนา : การโอนคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย เทอม 1/2563 นั้น งานกองทุนฯ เปิดให้นักศึกษายื่นเอกสารขอคืนเงินค่าเทอมวันสุดท้ายเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนต่อไป วันนี้ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานกองทุนฯ กำลังรวบรวมเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน เพื่อนำส่งการเงิน

หลังจากที่งานการเงินได้รับเอกสาร งานการเงินต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงินอีกครั้ง และเสนอเรื่องถึงอธิการบดีเพื่อทำการเบิกจ่ายค่าเทอมและทำการโอนเงินคืนให้นักศึกษาต่อไป

หมายเหตุ : การดำเนินการโอนเงินต้องใช้เวลา เนื่องจากขั้นตอนการเบิกจ่ายในระบบราชการนั้น มีขั้นตอนการดำเนินการที่ชัดเจน ช้าหน่อย แต่ได้คืนแน่นอนครับ

กรณีที่นักศึกษา ไม่มีความประสงค์รับเงินค่าเทอมคืน เมื่อสิ้นภาคการศึกษา งานกองทุนฯ จำทำเรื่องคืนเงินให้ธนาคารกรุงไทย เพื่อลดยอดหนี้ให้นักศึกษา ตามขั้นตอนต่อไป

มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด รอบ 2 ม.ราชภัฏพระนคร
21/12/2020

มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด รอบ 2
ม.ราชภัฏพระนคร

ประกาศ 📢📢ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63- พ.ค.64 เป็นค่าครองชีพในส่วนของเทอม 2/2563 งานกองทุนฯ ไม่สามารถระบุวันที่ธนาคารกรุงไทย จะโ...
21/12/2020
Digital Student loan

ประกาศ 📢📢
ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 63- พ.ค.64 เป็นค่าครองชีพในส่วนของเทอม 2/2563

งานกองทุนฯ ไม่สามารถระบุวันที่ธนาคารกรุงไทย จะโอนเงินค่าครองชีพเข้าบัญชีให้นักศึกษาได้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบการโอนเงิน หรือยอดหนี้ กยศ. ได้ที่ https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login

ส่วนค่าเทอม 2/2563 นักศึกษาไม่ต้องสำรองจ่าย ธนาคารกรุงไทย จ่ายโอนเงินเข้าบัญชีมหาลัยโดยตรง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิตอล

ประกาศ จิตอาสา 📢📢มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา  กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน  มูล...
21/12/2020

ประกาศ จิตอาสา 📢📢
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา กยศ.
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย

14/12/2020

สัปดาห์นี้มีเก็บชั่วโมงจิตอาสา เพื่อใช้สำหรับยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินภาคเรียนที่ 1/2564 ที่งานห้องทุนฯ นักศึกษาท่านใดว่าง สนใจเก็บชั่วโมงจิตอาสา ติดต่อได้ที่งานกองทุนฯ ชั้น 4

ประกาศรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา กยศ.ช่วยบรรจุถุงยังชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู...
08/12/2020
ลงชื่อร่วมกิจกรรมจิตอาสาบรรจุถุงยังชีพ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา กยศ.
ช่วยบรรจุถุงยังชีพ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้
ในวันที่ 9 -14 ธันวาคม 2563

สนใจลงทะเบียนออนไลน์ ที่นี่ https://forms.gle/CmPUjcGNsvR6C4f89

งานกองทุนฯ ให้ชั่วโมงจิตอาสนักศึกษาตามจริง นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการส่งเอกสารแบบคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2564 ได้

แจ้งเพื่อทราบ!การทำหรือการเก็บชั่วโมงจิตอาสา มหาวิทยาลัยมิได้เป็นผู้กำหนด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระบุไว...
02/12/2020

แจ้งเพื่อทราบ!

การทำหรือการเก็บชั่วโมงจิตอาสา มหาวิทยาลัยมิได้เป็นผู้กำหนด
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ระบุไว้ว่าให้ "ทำประโยชน์ต่อสังคม/สาธารณะ ไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง" เป็นการเก็บชั่วโมงต่อ 1 ปีการศึกษา เป็นคุณสมบัติที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กำหนดกรอบให้ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศ
และให้นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเงิน กยศ. ทุกคนต้องปฏิบัติตาม ไม่มีข้อยกเว้น (คุณสมบัติตามภาพประกอบ)

ข้อมูลจาก https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1595218254

ประกาศ....การขอคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2563** เฉพาะนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินราย...
01/12/2020
กำหนดการขอคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

ประกาศ....การขอคืนเงินค่าเทอมที่สำรองจ่าย ภาคเรียนที่ 1/2563

** เฉพาะนักศึกษาผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ที่สำรองจ่ายค่าเทอมก่อน **

รายละเอียดเพิ่มเติม https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=322

Phranakhon Rajabhat University

30/11/2020
studentloan.pnru.ac.th

ประกาศ .......📣📣📣
✖ ยกเลิกแบบฟอร์มเก่า ✖ ให้เริ่มใช้แบบฟอร์มจิตอาสาใหม่ ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

📍แบบฟอร์มบันทึกเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โหลดที่นี่ >>http://studentloan.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/27/8e26c793d61106c9cac780c336ed841b.pdf

🎉🎉มาแล้วๆๆๆๆๆๆๆ ปลายปีนี้ได้นั่งแน่นอน สำหรับใครที่รอรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ทาง กทม. เตร...
18/11/2020

🎉🎉มาแล้วๆๆๆๆๆๆๆ ปลายปีนี้ได้นั่งแน่นอน สำหรับใครที่รอรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยาย ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต ทาง กทม. เตรียมเคาะให้เปิดแล้วในวันที่ 4 ธ.ค. นี้ รวม 7 สถานีใหม่ ระยะทาง 9.8 กม.

ตั้งแต่วันที่ 5 ต.ค.ที่ผ่านมา รถไฟฟ้าบีทีเอสได้นำขบวนรถไฟฟ้าเข้าดำเนินการทดสอบการเดินรถ ต่อจากสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ จำนวน 7 สถานี ตั้งแต่

สถานีพหลโยธิน 59
สถานีสายหยุด
สถานีสะพานใหม่
สถานีโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
สถานีพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ
สถานีแยก คปอ.
สถานีคูคต

รวมระยะทาง 9.8 กิโลเมตร โดยจะพร้อมเปิดให้บริการตลอดเส้นทางภายในปีนี้ ซึ่งจะทำให้รถไฟฟ้าบีทีเอสมีสถานีให้บริการทั้งหมด 59 สถานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 68.25 กิโลเมตร ผ่าน 3 จังหวัด กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และปทุมธานี

คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการครบทุกสถานีแล้ว จะมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นประมาณ 2 แสนคนต่อวัน (การคาดการณ์ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19)

ข้อมูลจาก https://travel.trueid.net/detail/On8Q88MGzxEZ

ประกาศ ประกาศ ประกาศ 📢📣📢📣ขั้นตอน และกำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2563สำหรับ นักศึกษาที่ความประสงค์...
30/10/2020

ประกาศ ประกาศ ประกาศ 📢📣📢📣

ขั้นตอน และกำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 2/2563

สำหรับ นักศึกษาที่ความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ภาคเรียนที่ 2/2563

** สำหรับนักศึกษาที่ไม่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2563 ไม่ต้องดำเนินการใดๆ

>> ยืนยันคำขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2563 ที่นี่ https://eservices.studentloan.or.th/SLFSTUDENT/html/index.html

20/10/2020

ประกาศ ประกาศ......

จิตอาสาที่นักศึกษาได้ลงชื่อไว้ ให้นักศึกษามาเก็บชั่วโมงได้ตามปกติ หรือนักศึกษาสามารถเก็บชั่วโมงกับหน่วยงานอื่นๆ ตามคำชี้แจง ในแบบฟอร์มบันทึกชั่วโมงจิตอาสา ได้ตามปกติเช่นกัน

งานกองทุนฯ ปิดรับจิตอาสา เฉพาะที่จะมาเก็บชั่วโมงที่ห้องงานกองทุนฯ เท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

19/10/2020

ประกาศ.....งานกองทุนฯ ปิดรับจิตอาสาชั่วคราว

*** ยกเว้น วันที่ 28 ตุลาคม ยังทำจิตอาสาปกติ ***

ระหว่างนี้นักศึกษาสามารถทำจิตอาสา กับหน่วยงานอื่น จนครบ 18 ชั่วโมง ตามคำชี้แจงแนบท้ายในแบบฟอร์มบันทึกชั่วโมงจิตอาสา

28/09/2020
studentloan.pnru.ac.th

ประกาศ 🔊 เริ่มเก็บจิตอาสากันได้แล้ว ทุกคนต้องมีชั่วโมงจิตอาสา

ปลาย เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 จะเริ่มให้ส่ง แบบยืนยันขอกู้ยืมเงิน และชั่วโมงจิตอาสา 18 ชั่วโมง เทอม 2/2563 แล้วนะ ...รีบๆ เก็บชั่วโมงกันละ อย่ารอให้ไฟลนก้นแล้วค่อยทำ!!

บอกไว้เลย ถ้าเก็บชั่วโมงจิตอาสามาไม่ตรงตามที่ประกาศไว้ ...ไม่ให้ผ่านนะ 🥰 อ่านเงื่อนไขดีๆ

ด้วยรักและเป็นห่วง😘

หมายเหตุ..
➡️แบบฟอร์มจิตอาสา โหลดได้ที่นี่https://studentloan.pnru.ac.th/upload-files/uploadfile/22/11a95fccd8904c31a0890f1df31f5f0c.pdf

➡️นักศึกษาท่านใดยังไม่มีที่เก็บชั่วโมงจิตอาสา ติดต่องานกองทุนฯ ได้ครับ มีงานให้ทำ

03/09/2020

นักศึกษาท่านใด นำแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 กลับบ้าน!!

ให้รีบนำมาคืนงานกองทุนฯ ภายในวันที่ 8; สิงหาคม 2563

ถ้าไม่นำมาคืน การกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 1/2563 จะเป็นโมฆะโดยทันที และนักศึกษาจะต้องชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมค่าปรับล่าข้า ด้วยตนเอง

ตัวอย่าง ...การเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ไว้ดูเป็นแนวทาง ห้าม!! ลอกเด็ดขาดนักศึกษาทุกคน จะได้แบบลงทะเบียนเรียนฯ คนละ ...
01/09/2020

ตัวอย่าง ...การเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ไว้ดูเป็นแนวทาง ห้าม!! ลอกเด็ดขาด

นักศึกษาทุกคน จะได้แบบลงทะเบียนเรียนฯ คนละ 2 ฉบับ
เซ็นเอกสารแล้ว อย่าลืมส่งคืนด้วยนะ เอาไปกอดไว้ที่บ้าน ไม่ได้เงิน ไม่รู้ด้วยนะเออ...

✨กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 : เฉพาะ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้...
25/08/2020
กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 : เฉพาะ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าใหม่ แ

✨กำหนดการเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนฯ ภาคเรียนที่ 1/2563 : เฉพาะ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา

Phranakhon Rajabhat University

กิจกรรมการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปี 2563 สำหรับ....- ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และ- ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายส...
15/08/2020

กิจกรรมการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปี 2563 สำหรับ....
- ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และ
- ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม 2563
ณ ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 4

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ประกาศ ประกาศ ประกาศ.....วันนี้มีจิตอาสามานำเสนอ รายอะเอียดตามเอกสารแนบเลยครับ
10/08/2020

ประกาศ ประกาศ ประกาศ.....

วันนี้มีจิตอาสามานำเสนอ รายอะเอียดตามเอกสารแนบเลยครับ

อย่าลืมนะ!! วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เรามีนัดเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินผู้ขอกู้ใหม่ และผู้ขอกู้ยืม...
10/08/2020

อย่าลืมนะ!! วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เรามีนัดเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินผู้ขอกู้ใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา

ลงทะเบียนจองเวลาเซ็นค้ำประกันสัญญาฯ https://forms.gle/RtedodorvejCP82G9

- เฉพาะนักศึกษาที่ผู้ค้ำประกันมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑล
- และ/หรือ นักศึกษาที่ผู้ค้ำประกันมีทะเบียนบ้านอยู่ที่ต่างจังหวัด แต่สะดวกเดินทางมาเซ็นค้ำประกันในมหาวิทยาลัย
- นักศึกษาที่ผู้ค้ำประกันมีภูมิลำเนาอยู่ที่ต่างจังหวัด และนักศึกษาพาผู้ค้ำประกันไปเซ็นค้ำประกันต่อหน้านายอำเภอแล้ว ไม่ต้องมาวันที่ 15 สิงหาคม 2563

รายละเอียด >> https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=331&fbclid=IwAR1D6te0_jchTxAaeYQPmhdzYzjPaXPRMLBfGmmeb1cqqWaTxFafQzlkrxo

05/08/2020

ประกาศ....
นักศึกษาที่ทำการเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่

ให้มาติดต่อรับสมุดบัญชีได้ที่ห้องงานกองทุนฯ ชั้น 4 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ภายในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10:00 - 14:00 น.

เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน 🎶 เพลงคุ้นๆ นะ😆ชาวพระนครอดใจรออีกหน่อยนะ อีกไม่นานเราจะมีสถานีเป็นของตัวเองแล้ว BTS สถาน...
04/08/2020

เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน 🎶 เพลงคุ้นๆ นะ😆

ชาวพระนครอดใจรออีกหน่อยนะ อีกไม่นานเราจะมีสถานีเป็นของตัวเองแล้ว BTS สถานีราชภัฏพระนคร 🎉

ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563  ณ .ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบูรณาการ กรุณ...
30/07/2020
ลงทะเบียนประชุมชี้แจงการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน

ผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ .ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารบูรณาการ กรุณาลงทะเบียนการเข้าร่วมตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 8.00 -12.00 น. ณ.ห้องประชุมบูรณาการชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

29/07/2020

เงินค่าครองชีพ ปี 2563 สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี ธนาคารกรุงไทย จะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีให้นักศึกษา ประมาณวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

29/07/2020

วันนี้ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ มาบริการเปิดบัญชีให้กับนักศึกษา ที่ห้องกองทุนฯ ชั้น 4 อีก 1 วันนะ ใครยังไม่เปิดบัญชีรีบๆ เลย

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน เพิ่มเติม** นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้ปฏิบัติตามกำหนดการที่...
29/07/2020
รายชื่อ กำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุ

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน เพิ่มเติม

** นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศให้ปฏิบัติตามกำหนดการที่ประกาศในรอบแรก ทุกขั้นตอน
** ให้นักศึกษาติดต่อเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ ที่ห้องกองทุนฯ ชั้น 4
** วันนี้ 29 กรกฎาคม 2563 ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ มาเปิดบริการอีก 1 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=331

Phranakhon Rajabhat University

24/07/2020

วันนี้ ธนาคารกรุงไทย สาขา สะพานใหม่

มาบริการเปิดบัญชีให้กับนักศึกษา ที่ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 4 ถึงเวลา 15.00 น.

มาใช้บริการกันได้ครับ

รายชื่อ กำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุ
22/07/2020
รายชื่อ กำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุ

รายชื่อ กำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุ

Phranakhon Rajabhat University

ประกาศ ประกาศ ประกาศ 📢📢 รายชื่อ กำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยื...
22/07/2020
รายชื่อ กำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุ

ประกาศ ประกาศ ประกาศ 📢📢
รายชื่อ กำหนดการเซ็นค้ำประกันสัญญากู้ยืมเงิน และข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปี 2563

** เฉพาะผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> https://studentloan.pnru.ac.th/index.php?op=detail&vertical=news&opid=331

ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ จะมาบริการเปิดบัญชีให้กับนักศึกษา ในวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. บริเวณด้านหน้าห้องกองทุนฯ

นักศึกษาที่จะเปิดบัญชี กยศ. ให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

หมายเหตุ :

** นักศึกษาที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศ คือ
1. ไม่ส่งเอกสารตามกำหนด
2. รายได้ครอบครัวเกินเกณฑ์ที่ กยศ.กำหนด

** นักศึกษาที่นำเอกสารไปแก้ไข ให้รีบนำเอกสารมาส่งที่งานกองทุนฯ ภายในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 และเมื่อส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว งานกองทุนฯ จะประกาศรายชื่ออีกครั้ง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

** หากนักศึกษาไม่นำเอกสารมาส่งภายในวันที่กำหนด จะถือว่านักศึกษาไม่มีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน **

Phranakhon Rajabhat University

📣 เริ่มเก็บชั่วโมงจิตอาสากันหรือยัง เทอม 2/2563 เริ่มใช้จิตอาสา 18 ชั่วโมงแล้วนะ กู้รายใหม่ กู้รายเก่า ก็ต้องใช้เหมือนกั...
21/07/2020

📣 เริ่มเก็บชั่วโมงจิตอาสากันหรือยัง เทอม 2/2563 เริ่มใช้จิตอาสา 18 ชั่วโมงแล้วนะ กู้รายใหม่ กู้รายเก่า ก็ต้องใช้เหมือนกัน

วันนี้แอดมิน มีจิตอาสามาเสนอ ❤

↘ รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา กยศ.
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”
วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ณ คลองพระยาสุเรนทร์ ซอยกาญจนาภิเษก 6 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

✅ นักศึกษาสนใจสมัครได้ รายละเอียดการสมัครตามเอกสาร

📍 ประกาศ....ขยายเวลาการส่งเอกสาร สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา✅ ขยายเวลาการส่งเอก...
17/07/2020

📍 ประกาศ....ขยายเวลาการส่งเอกสาร สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา

✅ ขยายเวลาการส่งเอกสาร จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.00 น.

สำหรับนักศึกษาที่มาส่งเอกสาร โปรดศึกษาข้อมูล เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามประกาศ เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์ เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน และให้เรียงเอกสารตามลำดับ (ด้านล่าง) ให้เรียบร้อยก่อนการนำส่ง

ที่อยู่

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 9 ถนนแจ
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 12:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625448441

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ พอดีผมจะมาถามถึงเรื่อง เงินค่าครองชีพ เทอม2 ปีการศึกษา2563 อยากทราบว่า เดือนมกราคมนี้ไม่ได้เงินทบย้อนหลังของเดือนธันวาคมเหรอครับ ? เนื่องจากอะไรครับ ขอคำชี้แจงจากเพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หน่อยครับ #ถ้าตอบกลับจะยินดีมากครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ หาก นศ โดนรีไท สามารถกู้ กยส ต่อได้หรือไม่ครับ
ยื่น กู้ได้ถึงวันไหนครับ
ทำจิตอาสาผู้รับรองเซ็นเป็นลายมือชื้อแบบไม่มีตราประทับหน่วยงานได้มั้ยค่ะ?
อยากทราบว่าโลจิสติกส์กยสจ่ายเท่าไรคับ
ขอสอบถามหน่อยคะ เงิน กยศ. เดือนนี้ไม่เข้าหมายความว่ายังไงคะ โทรถามทางธนาคาร ธนาคารบอก ทางมหาลัยยังไม่ส่งเอกสาร คืออะไรหรอคะ แต่เอกสารของเทอมสองก็ส่งไปนานแล้วนะคะ มหาลัยยังไม่ส่งเอกสารให้ธนาคารอีกหรอคะ
ขอบสอบถามเรื่องเกรดหน่อยได้ไหมครับเค้านับเป็นเทอมหรือว่านับเป็นคะแนนสะสมที่ไม่สามารถกู้กยศได้ครับ
เป็นผมจะเรียนด้วยทำด้วย
ถ้าผมเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนไม่ทันนี่คือต้องรอเทอมหน้าเลยใช่ไหมครับ #เป็นความผิดผมเองไม่ยอมติดตาม
รบกวนฝากประกาศงานสำหรับนิสิตที่ต้องการรายได้พิเศษ 4800 บาท (12 วัน) ค่ะ ขอบคุณค่ะ สนใจ inbox ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรเลย ด่วนค่ะ
ขอสอบถาม กู้รายใหม่ ปี61 จ่ายค่าเทอมไปแล้ว กยศ.โอนเงินค่าเทอมเข้าบัญชีให้มหาวิทยาลัย แล้วเราต้องดำเนินการอย่างไรในการขอคืนเงินที่เราสำรองจ่ายไปก่อน และอยากทราบว่าจะได้รับเงินค่าเทอมและค่าครองชีพที่กู้กยศ.เมื่อไหร่ ขอบคุณครับ
ทำไมเว็บ ktb e-studentloan ถึงเปลี่ยนหน้าล่ะค่ะ แล้วมันใช้งานยังไง ลงทะเบียนก็ลงไม่ได้ เข้ารหัสเช็คอะไรไม่ได้เลยชี้แจงทีค่ะ