กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา?

ความเป็นมา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2538 โดยกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ได้ร่วมพิจารณาและเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อแก้ปัญหาทางสังคมเรื่องความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา จึงได้มีมติร่วมกันในหลักการโครงการจัดตั้ง

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา โดยมีกระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทำหน้าที่บริหารจัดการเงินให้กู้ยืม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2539 ให้เริ่มดำเนินการกองทุนในลักษณะเงินทุนหมุนเวียน ตามนัยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 กองทุนฯ จึงเริ่มเปิดให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 ด้วยงบประมาณประจำปีจำนวนกว่า 3,652 ล้านบาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณสมทบเป็น รายปีตามความจำเป็น โดยมีหลักการพื้นฐานว่า “เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมาจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย สำหรับศึกษาต่อตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีวะ) จนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ รวมทั้งการศึกษานอกระบบ ต่อเนื่องจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามหลักสูตร และประเภทที่ กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยนักเรียน นักศึกษาจะต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยอัตราต่ำเมื่อจบการศึกษาแล้ว”
ต่อมารัฐบาลเล็งเห็นว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้นเอื้อประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง จึงประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2541 มีผลให้กองทุนฯ มีฐานะเป็นนิติบุคคล อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง และมีโครงสร้างการดำเนินงานที่มั่นคงและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานมากขึ้น จากยุคแรก สำนักงานตั้งอยู่ที่กรมบัญชีกลาง ในปี พ.ศ. 2544 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ย้ายมายังสำนักงานแห่งใหม่ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ จวบจนปัจจุบัน

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาดำเนินการให้กู้ยืมตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) จนถึงระดับปริญญาตรี กองทุนนับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลที่ให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาของประเทศ
เพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมกัน

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางด...
23/08/2023

ผู้ที่ประสงค์จะขอแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกล่าว สามารถติดต่อขอแลกได้ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ตามช่องทางดังนี้
ส่วนกลาง
• กองบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0 2565 7944
• หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2282 4109
• หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2618 6340
ส่วนภูมิภาค
• สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ
ช่องทางออนไลน์
www.treasury.go.th โดยการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้สั่งซื้อเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารเงินตรา โทร. 0 2565 7944 และ Call Center กรมธนารักษ์ โทร. 0 2059 4999 ดูน้อยลง

23/08/2023

ประกาศ .... 🔈
สัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินฯ ปี 2566 สำหรับผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่าย้ายสถานศึกษา
❌ ปิดรับเอกสาร วันศุกร์ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 16.00 น.
📍 ผู้ขอกู้ยืมเงินท่านใด ที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินแล้ว แต่ไม่ดำเนินการใดใด มีสิทธิ์ขอกู้ยืมเงินอีกครั้งในปีการศึกษา 2567

15/08/2023

ตั้งแต่วันนี้ งานกองทุนฯ
รับจิตอาสาช่วยงานสแกนสัญญากู้ยืมเงิน วันละ 10 คน
ให้ชั่วโมงจิตอาสาตามจริง สำหรับใช้เทอม 2/2566

10/08/2023

มาส่งสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินฯ เทอม 1/2566 ต้องมีจิตอาสา 1 กิจกรรม ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงด้วยนะ ...ไม่มีมา ยังไม่รับเอกสารนะ

📍 จิตอาสาเทอม 2/2566 📣📣นักศึกษาที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 1/2566 เรียบร้อย หากมีควา...
08/08/2023

📍 จิตอาสาเทอม 2/2566 📣📣
นักศึกษาที่ทำสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 1/2566 เรียบร้อย หากมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2566 ต่อ
ให้เริ่มดำเนินการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ตามข้อกำหนดของ กยศ. และผู้ขอกู้ยืมเงินทุกคนจะต้องเก็บชั่วโมงจิตอาสาไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง ต่อภาคเรียน
แบ่งเป็น
1. จิตอาสาบังคับ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และ
2. จิตอาสาเสรี ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

โดยให้ผู้ขอกู้ยืมเงินศึกษารายละเอียดการเก็บชั่วโมงจิตอาสา ตามที่ระบุไว้ใน "คำชี้แจง" ของแบบฟอร์มฯ

📍 แบบฟอร์มจิตอสา https://studentloan.pnru.ac.th/service/385/376

✔ งานกองทุนฯ เปิดให้เก็บชั่วโมงจิตอาสาเทอม 2/2566 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สนใจเก็บชั่วโมง ติดต่องานกองทุนฯ ชั้น 4

📣📣 กำหนดการบันทึกสัญญา แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ และกำหนดการส่งเอกสารหลักฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566❗ เฉพาะ : ผู...
21/07/2023

📣📣 กำหนดการบันทึกสัญญา แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ และกำหนดการส่งเอกสารหลักฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

❗ เฉพาะ : ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา

***********************************************

📍 กำหนดการ ขั้นตอนการดำเนินการบันทึกสัญญากู้ยืมเงิน และแบบยืนยันการเบิกเงิน ประจำปี 2566

คลิกhttps://studentloan.pnru.ac.th/files/Studentloan/1690256776643.pdf

✅ ขั้นตอนการทำสัญญากู้ยืมเงิน มี 2 ขั้นตอน

📍 1. สัญญากู้ยืมเงิน ** ต้องได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงินจากกองทุนก่อนเท่านั้น จึงจะสามารถบันทึกสัญญาได้

📍 2. แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จะเริ่มบันทึกได้ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป

บันทึกสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม คลิก
https://wsa.dsl.studentloan.or.th/ #/rms/rms-login

✅ กองทุน เพิ่มเติมขั้นตอน การผ่อนชำระเงินคืนกองทุน ผู้ขอกู้ยืมเงิน สามารถเลือกวิธีการคืนล่วงหน้าได้เลยครับ หากยังไม่ทราบว่าแต่ละวิธีการคืนเงิน ต้องคืนแบบไหน ศึกษาได้ตามลิงค์ด้านล่างครับ
📌การชำระเงินคืนตามสัญญากู้ยืมปีการศึกษา 2566 คลิก https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1689067466

📌 แบบฟอร์มบันทึกเวลาโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตสาธารณะ (จิตอาสา) 📣
https://studentloan.pnru.ac.th/service/385/376

04/07/2023

จิตอาสา ว่าง ไม่ต้องลงชื่อ..
ไม่มีเรียน ขึ้นมาเก็บชั่วโมงได้เลย เก็บไว้ใช้เทอม 2/2566 จนครอบ 18 ชั่วโมงได้ ..เวลาจะใช้จะได้ไม่ต้องแย่งกันทำ

04/07/2023

❗❗ นักศึกษาที่เอกสารในระบบ DSL ถูกส่งกลับให้แก้ไข กรณีขาดหนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน สามารถดาวน์โหลดได้ที่

แจ้งเพื่อทราบ...📣  ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ทุกคนผู้ขอกู้ยืมเงินที่ยื่นแบบคำขอกู้ย...
28/06/2023

แจ้งเพื่อทราบ...📣 ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ทุกคน
ผู้ขอกู้ยืมเงินที่ยื่นแบบคำขอกู้ยืมเข้ามาในระบบแล้ว สถานะคำขอปัจจุบันขึ้นว่า "คำขอกู้ยืมอยู่ระหว่างกองทุนพิจารณาอนุมัติ"
หมายถึง คำขอกู้ยืมเงินของนักศึกษา อยู่ที่ กองทุน กยศ. ใหญ่ ไม่ใช่อยู่ที่ สถานศึกษา
การพิจารณาคำขอกู้ของนักศึกษา จะมีการพิจารณาร่วมระหว่างสถานศึกษา กับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ทุกปี มีขั้นตอนดังนี้
> นักศึกษายื่นคำขอกู้ยืมเงินเข้าในระบบ
> "สถานศึกษา" ตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติ ตามเอกสารหลักฐานที่ผู้ขอกู้แนบ
> ถ้าเอกสาร ไม่ครบถ้วน งานกองทุนฯ ตีกลับให้ผู้ขอกู้ยืมแก้ไข
> หากเอกสารครบถ้วน งานกองทุน มรภ.พระนคร ส่งข้อมูลให้ กองทุน กยศ. ใหญ่ ตรวจสอบ
> หาก กองทุน กยศ.ใหญ่ พิจารณาเอกสารหลักฐาน เห็นชอบตามที่ งานกองทุน มรภ.พระนคร เสนอ กยศ.จะพิจารณาอนุมัติแบบคำขอกู้ยืม หาก กยศ.พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารหลักฐานไม่ชัดเจน กยศ.จะตีเอกสารกลับให้ผู้ขอกู้ยืมเงินแก้ไขโดยตรง
😊ตอนนี้ ที่ผู้กู้ยืมเงินทำได้ คือ "ตั้งใจเรียน และรอ" รอให้ กองทุน กยศ. ใหญ่ พิจารณาอนุมัติแบบคำขอ
เอกสารใดๆ ทีอัพโหลดลงในเว็บไซต์ กยศ. (DSL) นักศึกษา ยังไม่ต้องนำมาส่งที่ งานกองทุนฯ ม.ราชภัฏพระนคร
นักศึกษารอประกาศกำหนดการ และการส่งเอกสารหลักฐาน หลังสิ้นสุดการยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงินในระบบ ( วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ) อีกครั้ง

27/06/2023

พรุ่งนี้ 28/6/2566
รับจิตอาสา ช่วยงานกองทุน 10 คน
นักศึกษาท่านใดสนใจ Walk in เข้ามาได้เลยครับ

22/06/2023

❗ นักศึกษาท่านใด ที่รู้ตัวว่าส่งจิตอาสาออนไลน์ หรือ เก็บชั่วโมงที่วัด มาทั้ง 18 ชั่วโมง ( ยกเว้นขั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีที่ 5 ที่ออกฝึกงาน )
โดยที่ไม่มีจิตอาสาบังคับ และ/หรือ เก็บชั่วโมงจิตอาสา ไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศไว้
ติดต่อกลับงานกองทุนฯ ด่วน!

📣 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยความยินดียิ่ง 🥳เรามีความยินดีแจ้งให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านทราบว่า เรามี...
19/06/2023

📣 ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ด้วยความยินดียิ่ง 🥳
เรามีความยินดีแจ้งให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านทราบว่า เรามีบริการเงินกู้ ดอกเบี้ยต่ำ หากผิดนัดชำระ ไม่มีหมวกกันน็อคตามแน่นอน 😅
เชิญศึกษารายละเอียดและใช้บริการที่ลิงค์นี้ได้เลย ▶️

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=592932756270367&id=100066609428899&mibextid=Nif5oz

19/06/2023

📣📣 ขยายเวลาการส่งเอกสารหลักฐาน แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 1/2566
ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า เลื่อนชั้นปี
จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 19 มิถุนายน 2566 เป็นวันที่ 30 มิถุนายน 2566
สำหรับผู้กู้ยืมเงิน ที่ยังไม่มีจิตอาสาบังคับ ให้ติดตามประกาศกิจกรรมจิตอาสาหน้า Feacebook งานกองทุนฯ เร็วๆ นี้

การยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินเข้ามาในระบบ DSL สำหรับผู้ขอกู็ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่า ย้ายสถานศึกษา เห็นส่งเอกสารผิดกันมาเยอ...
14/06/2023

การยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินเข้ามาในระบบ DSL สำหรับผู้ขอกู็ยืมเงินรายใหม่ และรายเก่า ย้ายสถานศึกษา เห็นส่งเอกสารผิดกันมาเยอะ
ก่อนจะอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ ช่วยตรวจสอบเอกสารด้วยนะ ว่าถูกต้องหรือเปล่า เพราะจะมีผลในการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
เอกสารทุกฉบับ จะมีคำชี้แจงให้ทราบว่า ใคร? ที่ต้องใช้เอกสารชุดนี้บ้าง และใคร? ที่สามารถเซ็นรับรองเอกสารได้บ้าง
❌ ยกตัวอย่าง ...หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน เซ็นผิดกันเยอะมาก

คำถาม : หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน ครอบครัวไหนที่ต้องใช้
ตอบ : ครอบครัวที่บิดา หรือมารดา ประกอบอาชีพส่วนตัว และบิดา หรือมารดา ไม่มีรายได้ ...ส่วนอาชีพอื่นๆ ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือน จากบริษัทที่บิดา หรือมารดา ทำงานอยู่
คำถาม : ใครที่สามารถเซ็นรับรอง ในหนังสือรับรองรายได้ครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน
ตอบ : เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่ง โดยต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้รับรองรายได้ประกอบ * รายละเอียดของผู้รับรองรายได้ จะมีแจ้งในคำชี้แจง ส่วนท้ายของหนังสือ

** บิดา หรือมารดา ไม่สามารถเซ็นรับรองตัวเองได้ **

​❌ ยกตัวอย่าง ...หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน เซ็นผิดกันเยอะมาก
คำถาม : หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้ยืมเงิน ครอบครัวไหนที่ต้องใช้
คำตอบ : ครอบครัวที่ บิดา และมารดา แยกทางกัน โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า หรือเอกสารการหย่าสูญหาย, หรือบิดา หรือมารดาเสียชีวิต โดยเอกสารใบมรณบัตรสูญหาย, หรือไม่สามารถติดต่อบิดา หรือมารดา, หรือบิดา มารดา ได้ และเหตุผลอื่นๆ
📍 คำเตือน ช่วยตรวจทานเอกสาร และหาเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ก่อนอัพโหลดเอกสารเข้าระบบ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับการพิจารณาให้กู็ยืมเงิน

โหลดแบบฟอร์ม https://studentloan.pnru.ac.th/new/388/97 คลิกที่ชื่อเพื่อดาวน์โหลดได้เลย

เปิดแล้ว U-Store สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ใต้อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ)ตัวแทน Apple อย่างเป็นทางการ ราคา...
31/05/2023

เปิดแล้ว U-Store สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ใต้อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ)
ตัวแทน Apple อย่างเป็นทางการ ราคาเพื่อการศึกษา
https://www.facebook.com/UStore-PNRU-119673251126108/?ref=page_internal

ประกาศ...ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/2566 📢นักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการขอรับ...
28/05/2023

ประกาศ...ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภาคเรียนที่ 1/2566 📢

นักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดการขอรับทุนได้ที่ 📍 https://std-aff.pnru.ac.th/detail/808

10/05/2023

อยู่ต่างจังหวัดยังไม่ต้องรีบกลับนะ
📍 เราขยายเวลาการส่งเอกสารหลักฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 ให้ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ยาวๆ ไปเลย
แต่เดี๋ยวก่อน ❗ ถ้าส่งเอกสารช้า ก็จะได้เงินช้าไปด้วยอย่าว่ากันนะ😉

🔈 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเป็นคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง📍 นักศึกษาที่สนใจ โปรดลงทะเบียน https://forms.gle/jMQB3Vy3DWqd5c...
03/05/2023

🔈 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาเป็นคณะกรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง

📍 นักศึกษาที่สนใจ โปรดลงทะเบียน https://forms.gle/jMQB3Vy3DWqd5cWx6

ประกาศ📣📣📣📣อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2566📍 ผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ทุกคน ที่จะบันทึกค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2566 ในระบ...
02/05/2023

ประกาศ📣📣📣📣
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปี 2566

📍 ผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ. ทุกคน ที่จะบันทึกค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2566 ในระบบ DSL ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศฉบับนี้ เท่านั้น ....

หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมธรรมเนียมตามประกาศ เป็นอัตราค่าธรรมเนียมปกติที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บนักศึกษาก่อนการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

😍 ใครที่รอ เตรียมตัวเลยแจ้งกำหนดการเพื่อทราบก่อนนะครับ 📢📢ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏพระนคร จะแจ้งให้ท...
27/04/2023

😍 ใครที่รอ เตรียมตัวเลย
แจ้งกำหนดการเพื่อทราบก่อนนะครับ 📢📢

ส่วนรายละเอียดอื่น ๆ กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏพระนคร จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและ ส่วนภูมิภาค และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. ตามลำดับ

แบบฟอร์มสำหรับผู้ประสงค์การกู้ยืมเงิน กยศ. 3 ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา  2566นักศึกษา ภาค กศ.พบ. ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ....
19/04/2023

แบบฟอร์มสำหรับผู้ประสงค์การกู้ยืมเงิน กยศ. 3 ภาคเรียน
ประจำปีการศึกษา 2566
นักศึกษา ภาค กศ.พบ. ที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. 3 ภาคเรียน กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้

*** หมายเหตุ นักศึกษาภาคปกติ ไม่ต้องกรอก

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงิน กยศ. 3 ภาคเรียน (ภาค กศ.พบ.) กรุณากรอกแบบฟอร์มดังนี้ ***หมายเหตุ*** นักศึกษาภาคปกติถ....

07/04/2023

📣📣 กำหนดการส่งเอกสารหลักฐาน แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 1/2566

เฉพาะ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่าเลื่อนชั้นปี
อ่านรายละเอียดแบบไม่ดาวน์โหลดเอกสาร
https://studentloan.pnru.ac.th/new/387/97
ดาวน์โหลด กำหนดการส่งเอกสารหลักฐาน แบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมฯ ภาคเรียนที่ 1/2566 ไฟล์ PDF
https://studentloan.pnru.ac.th/files/Studentloan/1681183998.pdf
📍 ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ และผู้ขอกู้ยืมเงินรายเก่า ย้ายสถานศึกษา ให้ติดตามประกาศกำหนดการส่งเอกสารช่วงเดือน พฤษภาคม 2566

กิจกรรมจิตอาสา จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ✌️
05/04/2023

กิจกรรมจิตอาสา จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ✌️

ด่วนรับสมัครนักศึกษาจิตอาสา  กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาวันที่  5  เมษายน  พ.ศ. 2566ณ บริเวณศาลพระพรหม  มหาวิทยาลัยราชภั...
31/03/2023

ด่วน
รับสมัครนักศึกษาจิตอาสา กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ บริเวณศาลพระพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กำหนดการดังนี้
- วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 (รับนักศึกษาจิตอาสา กยศ. จำนวน 40 คน)

โดยให้นักศึกษาปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ให้นักศึกษาเข้าสมัครได้ที่ไลน์
2. ให้นักศึกษาไปพบกันที่จุดนัดพบ ณ บริเวณศาลพระพรหม
เวลา 09.00 น.
3. การแต่งกาย : สวมเสื้อเหลือง/เสื้อคณะ กางเกงขายาว/กางเกงวอร์มขายาวสีดำ,
สีเข้ม และสวมรองเท้าผ้าใบทั้งชาย/หญิงทุกคน
4. ในการทำงานจิตอาสาในครั้งนี้ให้ชั่วโมงจิตอาสา 6 ชั่วโมง (นับชั่วโมงตั้งแต่เวลา
09.00 น.) และต้องถ่ายภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ (ตามแบบฟอร์มของ กยศ.
รับลายเซ็นหน้างาน) จำนวน 1 – 2 ภาพ เพื่อยืนยันในการทำงาน

๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน  #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
14/02/2023

๑๔ กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน #มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 #ประชาสัมพันธ์ จากชมรมนักศึกษาวิชาทหาร รับจิตอาสาบังคับ...
09/02/2023

#ประชาสัมพันธ์ จากชมรมนักศึกษาวิชาทหาร รับจิตอาสาบังคับ...

08/02/2023

ประกาศ....📣

✅การเก็บชั่วโมงจิตอาสา ภาคเรียนที่ 3/2565 สำหรับผู้กู้ยืมเงินเรียน ภาค กศ.พบ

✅การเก็บชั่วโมงจิตอาสา ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับทุกคนที่จะขอกู้ยืมเงินปีการศึกษา 2566

↘ เกณฑ์การเก็บชั่วโมงจิตอาสา ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ยึดถือและปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ได้แจ้งไว้ใบแบบฟอร์ม จิตอาสา ทุกประการ

📍 กำหนดการส่งเอกสารหลักฐาน งานกองทุนฯ จะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

🎉 นักศึกษาที่จะมาเก็บชั่วโมงจิตอาสาที่งานกองทุนฯ ให้มาติดต่อลงชื่อได้ที่งานกองทุนฯ จะมีชั่วโมงจิตอาสาให้นักศึกษาเก็บ 2 ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ 1 ❗ นักศึกษาสามารถขึ้นมาเก็บชั่วโมงได้ทันที รับวันละ 5 คน
* ต้องลงชื่อก่อน

ช่วงที่ 2 ❗ เก็บชั่วโมงจิตอาสาช่วงสแกนแบบเบิกเงินเข้าระบบ รับวันละ 10 คน
* ต้องลงชื่อไว้ก่อน เนื่องจากการสแกนเอกสาร จะต้องสแกนหลังจากสิ้นสุดกำหนดการส่งเอกสาร ...นักศึกษาที่มาเก็บชั่วโมงจิตอาสาในช่วงที่ 2 สามารถส่งแบบเบิกเงินภายหลังได้

❗ ผู้ขอกู้ยืมเงินรายใหม่ จะเปิดให้ยื่นเอกสารขอกู้ยืมเงินประมาณปลายเดือน พฤษภาคม 2566

📍 แบบฟอร์มจิตอาสา ↘
https://studentloan.pnru.ac.th/service/385/376

ประกาศ 📢📢
07/02/2023

ประกาศ 📢📢

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣
07/02/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ 📣📣

ที่อยู่

อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10220

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 16:30
อังคาร 09:00 - 16:30
พุธ 09:00 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30
เสาร์ 09:00 - 12:00
อาทิตย์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625448441

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีครับ พอดีผมจะมาถามถึงเรื่อง เงินค่าครองชีพ เทอม2 ปีการศึกษา2563 อยากทราบว่า เดือนมกราคมนี้ไม่ได้เงินทบย้อนหลังของเดือนธันวาคมเหรอครับ ? เนื่องจากอะไรครับ ขอคำชี้แจงจากเพจ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หน่อยครับ

#ถ้าตอบกลับจะยินดีมากครับขอบพระคุณอย่างสูงครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ หาก นศ โดนรีไท สามารถกู้ กยส ต่อได้หรือไม่ครับ
ยื่น กู้ได้ถึงวันไหนครับ
ทำจิตอาสาผู้รับรองเซ็นเป็นลายมือชื้อแบบไม่มีตราประทับหน่วยงานได้มั้ยค่ะ?
อยากทราบว่าโลจิสติกส์กยสจ่ายเท่าไรคับ
ขอสอบถามหน่อยคะ เงิน กยศ. เดือนนี้ไม่เข้าหมายความว่ายังไงคะ โทรถามทางธนาคาร ธนาคารบอก ทางมหาลัยยังไม่ส่งเอกสาร คืออะไรหรอคะ แต่เอกสารของเทอมสองก็ส่งไปนานแล้วนะคะ มหาลัยยังไม่ส่งเอกสารให้ธนาคารอีกหรอคะ
ขอบสอบถามเรื่องเกรดหน่อยได้ไหมครับเค้านับเป็นเทอมหรือว่านับเป็นคะแนนสะสมที่ไม่สามารถกู้กยศได้ครับ
เป็นผมจะเรียนด้วยทำด้วย
ถ้าผมเซ็นยืนยันแบบลงทะเบียนเรียนไม่ทันนี่คือต้องรอเทอมหน้าเลยใช่ไหมครับ #เป็นความผิดผมเองไม่ยอมติดตาม
รบกวนฝากประกาศงานสำหรับนิสิตที่ต้องการรายได้พิเศษ 4800 บาท (12 วัน) ค่ะ ขอบคุณค่ะ
สนใจ inbox ลงชื่อพร้อมเบอร์โทรเลย ด่วนค่ะ
ขอสอบถาม กู้รายใหม่ ปี61 จ่ายค่าเทอมไปแล้ว กยศ.โอนเงินค่าเทอมเข้าบัญชีให้มหาวิทยาลัย แล้วเราต้องดำเนินการอย่างไรในการขอคืนเงินที่เราสำรองจ่ายไปก่อน และอยากทราบว่าจะได้รับเงินค่าเทอมและค่าครองชีพที่กู้กยศ.เมื่อไหร่ ขอบคุณครับ
ทำไมเว็บ ktb e-studentloan ถึงเปลี่ยนหน้าล่ะค่ะ แล้วมันใช้งานยังไง ลงทะเบียนก็ลงไม่ได้ เข้ารหัสเช็คอะไรไม่ได้เลยชี้แจงทีค่ะ
#}