กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่มาแต่ครั้งอดีตก� http://www.facebook.com/2dpim
(26)

เปิดเหมือนปกติ

20/08/2021
กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรมกระท...
19/08/2021

กระทรวงอุตสาหกรรม ตั้งเป้าส่งเสริมอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะอย่างยั่งยืน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG อย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) จัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “Green Scrap Metal Thailand 2021: One future together” มุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะของไทยตลอดโซ่อุปทานให้เติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายทางด้าน BCG ของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand 2021: One future together ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน (Green Scrap Metal Thailand) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างระหว่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) โดยมีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะของไทยด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลเศษโลหะตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้เก็บรวบรวมเศษโลหะใช้แล้ว โรงงานหลอมเศษโลหะ และโรงงานอุตสาหกรรมปลายน้ำ รวมถึงการสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งตรงตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของรัฐบาล โดยเฉพาะในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมตามหลัก BCG อย่างเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับภาคอุตสาหกรรม โดยกระทรวงฯ กำหนดเป้าหมายหลัก 4 ด้าน คือ สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงทางสังคม สร้างความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม และตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ Green Scrap Metal Thailand ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยมีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในขณะนี้ ทำให้กระทรวงฯ ได้ปรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้เป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด โดยวันแรกจะมีการบรรยายและเสวนาในหัวข้อเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศประเภท U-POPs เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Available Technique/ Best Environmental Practice) เพื่อปรับปรุงการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาจากโรงงานต้นแบบ และมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกิดความยั่งยืน โดยวิทยากรจากทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ตั้งแต่กลุ่มผู้ประกอบการรวบรวมและคัดแยกเศษโลหะ กลุ่มโรงงานหลอมเศษโลหะที่มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนภาคประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์ที่ช่วยกระตุ้นการปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ส่วนในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2564 เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องสารมลพิษที่อาจปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs) จากอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้พัฒนาขึ้นร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการจัดบูธนิทรรศการผ่านระบบออนไลน์ โดยหน่วยงานร่วมดำเนินโครงการทั้งภาครัฐและเอกชนมากกว่า 10 แห่ง ซึ่งแม้ว่าการจัดงานในปีนี้จะเป็นการสัมมนาผ่านระบบออนไลน์แต่ก็มีผู้สนใจลงทะเบียนร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่า 250 ราย

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการจัดการเศษโลหะอย่างยั่งยืน สามารถเข้ามาเยี่ยมชม ติดตามข่าวสาร และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการได้ที่ www.GreenScarpMetalThailand.com หรือกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ โทร. 0 2202 3901

19/08/2021
18/08/2021
17/08/2021
16/08/2021
15/08/2021
ASEAN FEATURE (EP.5) : Tales from a mining town: Underground treasures that reflect the prosperity of the region

นายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ให้สัมภาษณ์ ในรายการ NBT WORLD ช่วง ASEAN FEATURE เกี่ยวกับเหมืองแร่จังหวัดภูเก็ต (ภาคภาษาอังกฤษ)

#NBTWORLD #ASEANFEATURE

📣 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่กองต่าง ๆ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในช่วงมาตรการ WFH
13/08/2021

📣 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่กองต่าง ๆ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในช่วงมาตรการ WFH

📣 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อเจ้าหน้าที่กองต่าง ๆ ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในช่วงมาตรการ WFH

13/08/2021
11/08/2021
📣 ขอเชิญชวนชาว กพร. ทุกท่าน และผู้ที่สนใจในเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ และการคัดแยกขยะโลหะศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและข...
10/08/2021

📣 ขอเชิญชวนชาว กพร. ทุกท่าน และผู้ที่สนใจในเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ และการคัดแยกขยะโลหะ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาฯ ได้จัดอีเวนต์ให้ทุกคนได้มาระดมความคิด ปรับพฤติกรรมในการคัดแยกขยะโลหะเพื่อลดสาร U-POPs หรือสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ซึ่งมักจะอยู่ในกระบวนการการหลอมโลหะ

📆 ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564

มาเรียนรู้หลักเบื้องต้นของ พฤติกรรมศาสตร์ และลองช่วยกันรวบรวมความคิด ผ่าน Zoom Online Workshop เพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สร้างสาร U-POPs นี้ ปรับพฤติกรรมการคัดแยกขยะโลหะได้ดีขึ้น หรือช่วยสร้างกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยไร้สาร U-POPs จากโรงงาน

📌 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://greenscrapmetalthailand.com

📌 ลงทะเบียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ด้านล่าง
https://me-qr.com/1343069

Download กำหนดการ
https://drive.google.com/file/d/159EkpsXKfQkBVFIol9a3aEAwBPCRax7_/view?usp=sharing

📣 ขอเชิญชวนชาว กพร. ทุกท่าน และผู้ที่สนใจในเรื่องพฤติกรรมศาสตร์ และการคัดแยกขยะโลหะ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาฯ ได้จัดอีเวนต์ให้ทุกคนได้มาระดมความคิด ปรับพฤติกรรมในการคัดแยกขยะโลหะเพื่อลดสาร U-POPs หรือสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ซึ่งมักจะอยู่ในกระบวนการการหลอมโลหะ

📆 ในวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564

มาเรียนรู้หลักเบื้องต้นของ พฤติกรรมศาสตร์ และลองช่วยกันรวบรวมความคิด ผ่าน Zoom Online Workshop เพื่อช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่สร้างสาร U-POPs นี้ ปรับพฤติกรรมการคัดแยกขยะโลหะได้ดีขึ้น หรือช่วยสร้างกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยไร้สาร U-POPs จากโรงงาน

📌 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://greenscrapmetalthailand.com

📌 ลงทะเบียนได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงก์ด้านล่าง
https://me-qr.com/1343069

Download กำหนดการ
https://drive.google.com/file/d/159EkpsXKfQkBVFIol9a3aEAwBPCRax7_/view?usp=sharing

10/08/2021
09/08/2021
Timeline Photos
06/08/2021

Timeline Photos

05/08/2021
04/08/2021
03/08/2021
03/08/2021
Timeline Photos
02/08/2021

Timeline Photos

ที่อยู่

""
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

Department of Primary Industries and Mines

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 04:30
อังคาร 08:30 - 04:30
พุธ 08:30 - 04:30
พฤหัสบดี 08:30 - 04:30
ศุกร์ 08:30 - 04:30

เบอร์โทรศัพท์

02-202-3555

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
มุมวิจัยไทย: นวัตกรรมสำหรับ S-Curve การใช้พอลิเมอร์เมมเบรนแยกประจุไฮดรอกไซด์ ชนิด PPO สำหรับแบตเตอรี่ Zinc–Air โดยได้รับอนุญาตแปลและเรียบเรียงบทความจาก รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นสู่การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ชนิด metal–air ซึ่งนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์คาดว่าจะสามารถนำมาใช้แทนเทคโนโลยีแบตเตอรี่ lithium–ion ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยแบตเตอรี่ชนิด metal–air ที่มีการผลิตและวิจัยเพื่อการใช้งานในปัจจุบันคือแบตเตอรี่ Zinc–Air โดยแบตเตอรี่ชนิดนี้มีข้อได้เปรียบ แบตเตอรี่ lithium–ion ดังนี้ 1. ให้พลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ lithium–ion ประมาณ 5 เท่า โดยสามารถให้ความหนาแน่นเชิงพลังงานตามทฤษฎี ที่ 1086 Wh/kg 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกกว่าแบตเตอรี่ lithium–ion โดยมีการประเมินค่าการผลิตที่ประมาณ 320 บาท/กิโลวัตต์/ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการผลิตแบตเตอรี่ Zinc–Air คือประสิทธิภาพของตัวแยกประจุซึ่งยังมีข้อด้อยในการป้องกันการลัดกระแสของการถ่ายเทประจุไฟฟ้าในระหว่างการทำงานของแบตเตอรี่ ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแยกประจุจึงได้มีการนำพอลิเมอร์ชนิด Poly (phenylene oxide) (PPO) มาใช้ ซึ่งรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้เมมเบรนแยกประจุชนิด PPO นี้ มีข้อดีคือมีราคาถูก สามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ มีความเสถียรในอุณหภูมิสูง ทนต่อการสึกกร่อนเชิงกล และทนทานต่อปฏิกิริยาเคมี นอกจากนี้ยังมีสมบัติเชิงวัสดุที่ดีในการนำมาใช้เป็นตัวแยกประจุโดยให้ค่าพลังงานจำเพาะสูง และป้องกันการลัดวงจรในการถ่ายเทประจุ งานวิจัยของ รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม และคณะฯ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการทดสอบตัวแยกประจุโดยใช้ poly (2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ Zinc–Air ได้ โดยการทดลองสำหรับงานศึกษานี้ เมมเบรน PPO ได้ถูกสังเคราะห์ใช้ร่วมกับพอลิเมอร์ 3 ชนิด คือ trimethylamine (TMA), 1-methylpyrolidine (MPY), และ 1-methylimidazole (MIM) จากนั้นจึงนำมาเคลือบลงบนฟิลม์แยกประจุ ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์นี้ได้ถูกทดสอบประสิทธิภาพโดยวิธี proton nuclear magnetic resonance และ Fourier-transform infrared spectroscopy สำหรับการทดสอบเสถียรภาพเชิงอุณหภูมิได้ทดสอบโดยการวิเคราะห์ thermogravimetric ทั้งนี้ในงานวิจัยได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับค่าความจุในการการดูดซึมน้ำและประจุไฟฟ้า และการคงรูปซึ่งให้ข้อสรุปว่าเมมเบรน PPO มีผลการสังเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานเป็นตัวแยกประจุสำหรับแบตเตอรี่ Zinc–Air จากนั้นได้มีการทดสอบค่าการนำประจุโดยเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุ 3 ชนิดคือ PPO–TMA, PPO–MPY, และ PPO–MIM โดยการวิเคราะห์ใช้อุปกรณ์ electrochemical impedance spectroscopy ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดให้ค่าการนำประจุ 0.17, 0.16, และ 0.003 mS/cm ตามลำดับ สำหรับการทดสอบการลัดกระแสของการถ่ายเทประจุในรูปของ Zincate crossover พบว่ามีค่าต่ำมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของ zincate ที่ 1.13 × 10^(−8) และ 0.28 × 10^(−8) ตารางเซนติเมตร/นาที สำหรับ PPO–TMA และ PPO–MPY ตามลำดับ นอกจากนั้นประสิทธิภาพการคายประจุแบบ galvanostatic ของแบตเตอรี่ปฐมภูมิ โดยใช้เมมเบรน PPO–TMA และ PPO–MPY ในการทดสอบพบว่าให้ค่าพลังงานจำเพาะที่ประมาณ 800 mAh/gZn และ 1000 mWh/gZn ตามลำดับ ดังนั้นสมบัติของเมมเบรน PPO ซึ่งมีค่าการลัดกระแสของการถ่ายเทประจุต่ำโดยมีค่าพลังงานจำเพาะสูงจึงมีความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตแบตเตอรี่ zinc–air ในอนาคตอันใกล้นี้
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามครับ ท่านใดพอทราบบ้างว่าทางกรมฯ จะมีเปิดคอร์สอบรม BCM(Business Continuity Management) Internal Auditor บ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วย นายชัยทัศ ทับเที่ยง นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็น อสจ. รุ่นที่ 6 ให้กับบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม" ในหัวข้อ "มุมมองของงานด้าน พร." จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
กพร.คุมเข้ม ตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันการเกิด PM 2.5 ทั่วประเทศ
เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี2 จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี2 จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี2 จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี2จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี2 จ.สุรินทร์