กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่มาแต่ครั้งอดีตก� http://www.facebook.com/2dpim

เปิดเหมือนปกติ

วานนี้ (7 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น. นายอดิทัต  วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เป็นประธานในที่ประช...
08/01/2022

วานนี้ (7 มกราคม 2565) เวลา 13.30 น.
นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดี
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
เป็นประธานในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทิศทางการดำเนินภารกิจในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2566-2570) และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) โดยมี ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ
ผู้ประกอบการ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
ประชุมฯ ประมาณ 100 คน ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 อาคาร กพร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom)

ซึ่งวัตถุประสงค์การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอทิศทางการดำเนินภารกิจในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 ของ กพร. และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับนำมาปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการดำเนินภารกิจของ กพร. ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

30/12/2021
27/12/2021
วันนี้ (25 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล...
25/12/2021

วันนี้ (25 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม DPIM-PIMD ปรับภูมิทัศน์บ้านเราให้น่าอยู่ กพร. พระประแดง โดยมีนายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นางสลิลา ยรรยงสวัสดิ์ เลขานุการกรม นายยุทธศิลป์ รักญาติ ผู้อำนวยการกองบริหารสิ่งแวดล้อม นายสกล อนันต์วณิชย์ชา ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมบริการ นายธีรวุธ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่ กพร. ผู้มีจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมฯ นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารจากบริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) เข้าร่วมกิจกรรมฯ พร้อมสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม ณ กพร. พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 15.00 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบหมายให้นา...
21/12/2021

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 15.00 น. นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ มอบหมายให้นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยนายนคร ศรีมงคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และเจ้าหน้าที่ กพร. เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร สปอ.

โดยการประชุมในครั้งนี้ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มีกำหนดการให้นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน พร้อมคณะ เข้าพบเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ แผนงาน กิจกรรมการขับเคลื่อนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และช่องทางการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมถึงกระบวนการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ในหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของ อก.

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประธานคณะทำงานจัด...
21/12/2021

วันนี้ (21 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ เป็นประธานการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2565-2569) โดยมีนายณรงค์ ยืนยงหัตถภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลหการ นายนคร ศรีมงคล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพร. และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 2 กพร. นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบ Zoom เฟซบุ๊กไลฟ์ (เพจกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) และ Youtube

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหารจัดการแร่ ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กำหนดการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing)เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2...
20/12/2021

กำหนดการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing)
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564-2569) วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม zoom

กำหนดการประชุมเวทีสาธารณะ (Public Hearing)
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2564-2569) วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม zoom

กพร. จับมือ CPAC ร่วมพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำจากขุมเหมืองสู่ความยั่งยืน.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ก...
17/12/2021

กพร. จับมือ CPAC ร่วมพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำจากขุมเหมืองสู่ความยั่งยืน
.
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากขุมเหมืองอย่างยั่งยืน หวังยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่
.
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ เรื่อง “การพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากขุมเหมืองอย่างยั่งยืน” ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจในวันนี้ นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ต่อยอดโครงการต้นแบบในการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากขุมเหมืองเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อรองรับน้ำและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลาก ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ให้มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี
.
นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวว่า กพร. ได้สำรวจขุมเหมืองโดยการประเมินปริมาณน้ำและศักยภาพในการกักเก็บน้ำขุมเหมืองด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และเทคโนโลยีเรือสำรวจความลึกใต้น้ำสำหรับการรังวัดจัดทำแผนที่ภูมิประเทศขุมเหมือง พร้อมทั้งวิเคราะห์คุณภาพน้ำของขุมเหมืองทั่วประเทศ ปัจจุบันมีขุมเหมืองที่มีศักยภาพและสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า 240 บ่อ มีปริมาตรน้ำไม่น้อยกว่า 218 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อการนำน้ำไปใช้เพื่อการอุปโภคและเกษตรกรรมได้ โดยจะร่วมมือกับบริษัทฯ ในการขยายผลโครงการต้นแบบไปยังขุมเหมืองอื่น ๆ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
.
นายปัญญา โสภาศรีพันธ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า CPAC พร้อมสนับสนุน กพร. ทั้งการถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำ ตามความมุ่งหวังของ CPAC ที่จะยกระดับความสามารถเข้าสู่ Green Solution เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ขยายโอกาสในการสร้างธุรกิจ และสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจของ SCG ที่ยึดหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) มุ่งสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตามหลักการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value: CSV) โดยคำนึงถึงผลกระทบและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น
.
“การลงนามบันทึกความเข้าใจที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีของทั้งสองหน่วยงานในการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำจากขุมเหมืองอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบ สอดรับกับนโยบาย ‘เหมืองแร่เพื่อชุมชน’ ของ กพร. รวมถึงเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการประกอบการเหมืองแร่ให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน” อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กล่าวทิ้งท้าย

ที่มา: http://www.dpim.go.th/purchase/article?catid=102&articleid=14285

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น.นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุ...
16/12/2021

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา 09.00 น.
นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนการดําเนินงานภายใต้กรอบนโยบายระดับชาติสําหรับการควบคุมสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ประเภทปลดปล่อยโดยไม่จงใจ (U-POPs)
จากแหล่งกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะ และร่วมรับฟังการบรรยายจาก ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในหัวข้อเรื่อง กรอบนโยบายระดับชาติสําหรับการควบคุมสารไดออกซินและฟิวแรนจากแหล่งกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมรีไซเคิลเศษโลหะตามข้อตกลงของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ ปี 2564-2573
โดยมี ดร.ธารกมล ถาวรพานิช หัวหน้ากลุ่มนวัตกรรมอุตสาหกรรมโลหการ กองนวัตกรรมวัตถุดิบและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมกมลมาศ โรงแรมสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom)

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์  ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีล...
16/12/2021

วันนี้ (16 ธันวาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากขุมเหมืองอย่างยั่งยืน ระหว่างกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) โดยมี นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และนายปัญญา โสภาศรีพันธ์ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือ และมี นายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายสมชาย ภูพิพัฒน์ผล ผู้อำนวยการ New and Advance Materials บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด นายสุขธวัช พัทธวรากร ผู้อำนวยการธุรกิจการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยผู้บริหารกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องศูนย์เผยแพร่ความรู้และให้บริการ ชั้น 1 กพร.

สำหรับวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีของทั้งสองหน่วยงาน รวมถึงประสบการณ์การจัดทำโครงการต้นแบบในการบริหารจัดการแหล่งน้ำจากขุมเหมืองของโครงการเหมืองแร่แก้ภัยแล้งเหมืองแม่ทาน จังหวัดลำปาง และการบริหารจัดการน้ำบ้านสา จังหวัดลำปาง เพื่อสร้างนวัตกรรมในการพัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำจากขุมเหมืองในพื้นที่อื่น ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง หรือใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย

วานนี้ (13 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี...
14/12/2021

วานนี้ (13 ธันวาคม 2564) เวลา 14.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 (The Prime Minister’s Industry Award 2021) โดยมี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายอดิทัต วะสีนนท์ รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ นายสกล จุลาภา รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมพิธี ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

การจัดงานพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกระดับ ที่มีความเป็นเลิศในแต่ละด้านตามประเภทรางวัลที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น 15 ประเภทรางวัล โดยมีผู้ประกอบการได้รับรางวัลรวม 63 ราย ได้แก่ รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 ราย รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 9 ประเภท มีผู้ได้รับรางวัลรวม 37 ราย และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น 5 ประเภท มีผู้ได้รับรางวัลรวม 25 ราย

โดยรางวัลประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดเลือก มีผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลจำนวน 8 รางวัล ได้แก่
1. บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
2. บริษัท จีซี ไกลคอล จำกัด
3. บริษัท สยามโพลิเอททิลีน จำกัด
4. บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ซิกเวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
7. บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
8. บริษัท เซ็นต์หลุยส์ พลาส-โมล์ด จำกัด

ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดได้ที่ https://industryaward.industry.go.th/th

วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอรัปชัน
09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอรัปชัน

วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอรัปชัน

วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอรัปชัน
09/12/2021

วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอรัปชัน

วันที่ 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอรัปชัน

08/12/2021

🏆เริ่มรับสมัครแล้ว!!! รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น Circular Economy ♾ #รางวัลแห่งเกียรติยศของผู้ประกอบการประยุกต์ใช้หลักการ CE 👏👏

📢 กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสมัครเข้ารับการคัดเลือก "รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน" มอบรางวัลโดยนายกรัฐมนตรี ตอกย้ำการเป็นผู้ประกอบการที่ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📍สมัครวันนี้ - 28 ก.พ. 2565

📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่

- https://zhort.link/p9o

- https://industryaward.industry.go.th/th

📍***เตรียมความพร้อมก่อนส่งรายงานประกอบการสมัคร*** อบรมวันที่ 27 ธ.ค. 64 ผ่านโปรแกรม Zoom ลงทะเบียนด่วน!! รับจำนวนจำกัด
https://zhort.link/p9k

06/12/2021

ที่อยู่

""
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

Department of Primary Industries and Mines

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 04:30
อังคาร 08:30 - 04:30
พุธ 08:30 - 04:30
พฤหัสบดี 08:30 - 04:30
ศุกร์ 08:30 - 04:30

เบอร์โทรศัพท์

+6624306835

เว็บไซต์

http://www.dpim.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ชมรมพระเครื่อง รัฐบาลประเทศไทย
เซอร์คูลาร์มาตลอดปี ต้องการันตีด้วยรางวัล! 🏆✨ ชวนทุกท่านสมัครชิงรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2564 ประเภท Circular Economy ซึ่งจะมอบให้เป็นครั้งแรกในงาน "The Prime Minister's Industry Awards 2021" โดยกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้ประกอบการที่ได้นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนไปพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ . 📍สมัครภายใน 28 ก.พ. 2564 📍ดูรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ - https://qrgo.page.link/DbkZW - http://www.industry.go.th/industry_award 📍เตรียมความพร้อมก่อนส่งรายงานประกอบการชิงรางวัล สัมมนาวันที่ 5 ก.พ. นี้ สมัครฟรี! - https://qrgo.page.link/KaVoh . PETROMAT กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ - DPIM กระทรวงอุตสาหกรรม #PetromatStepForward #BCG #CircularEconomy #รางวัล #อุตสาหกรรม
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติWeifo(เวยโฟ)..ไม่ใช้สารหรือฮีทเตอร์ดูดความชื้น..ควบคุมความชื้น20-60%rh..iso9001..รับประกัน/ดูแลซ่อมบำรุงต่อเนื่อง..สอบถาม idline:weifo1/0923624299
มุมวิจัยไทย: นวัตกรรมสำหรับ S-Curve การใช้พอลิเมอร์เมมเบรนแยกประจุไฮดรอกไซด์ ชนิด PPO สำหรับแบตเตอรี่ Zinc–Air โดยได้รับอนุญาตแปลและเรียบเรียงบทความจาก รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันได้มุ่งเน้นสู่การวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ชนิด metal–air ซึ่งนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์คาดว่าจะสามารถนำมาใช้แทนเทคโนโลยีแบตเตอรี่ lithium–ion ในอนาคตอันใกล้นี้ โดยแบตเตอรี่ชนิด metal–air ที่มีการผลิตและวิจัยเพื่อการใช้งานในปัจจุบันคือแบตเตอรี่ Zinc–Air โดยแบตเตอรี่ชนิดนี้มีข้อได้เปรียบ แบตเตอรี่ lithium–ion ดังนี้ 1. ให้พลังงานสูงกว่าแบตเตอรี่ lithium–ion ประมาณ 5 เท่า โดยสามารถให้ความหนาแน่นเชิงพลังงานตามทฤษฎี ที่ 1086 Wh/kg 2. ค่าใช้จ่ายในการผลิตถูกกว่าแบตเตอรี่ lithium–ion โดยมีการประเมินค่าการผลิตที่ประมาณ 320 บาท/กิโลวัตต์/ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการผลิตแบตเตอรี่ Zinc–Air คือประสิทธิภาพของตัวแยกประจุซึ่งยังมีข้อด้อยในการป้องกันการลัดกระแสของการถ่ายเทประจุไฟฟ้าในระหว่างการทำงานของแบตเตอรี่ ในงานวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแยกประจุจึงได้มีการนำพอลิเมอร์ชนิด Poly (phenylene oxide) (PPO) มาใช้ ซึ่งรายงานการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้เมมเบรนแยกประจุชนิด PPO นี้ มีข้อดีคือมีราคาถูก สามารถใช้ได้ในเชิงพาณิชย์ มีความเสถียรในอุณหภูมิสูง ทนต่อการสึกกร่อนเชิงกล และทนทานต่อปฏิกิริยาเคมี นอกจากนี้ยังมีสมบัติเชิงวัสดุที่ดีในการนำมาใช้เป็นตัวแยกประจุโดยให้ค่าพลังงานจำเพาะสูง และป้องกันการลัดวงจรในการถ่ายเทประจุ งานวิจัยของ รศ.ดร. สุรเทพ เขียวหอม และคณะฯ จากภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าการทดสอบตัวแยกประจุโดยใช้ poly (2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide) (PPO) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่ Zinc–Air ได้ โดยการทดลองสำหรับงานศึกษานี้ เมมเบรน PPO ได้ถูกสังเคราะห์ใช้ร่วมกับพอลิเมอร์ 3 ชนิด คือ trimethylamine (TMA), 1-methylpyrolidine (MPY), และ 1-methylimidazole (MIM) จากนั้นจึงนำมาเคลือบลงบนฟิลม์แยกประจุ ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์นี้ได้ถูกทดสอบประสิทธิภาพโดยวิธี proton nuclear magnetic resonance และ Fourier-transform infrared spectroscopy สำหรับการทดสอบเสถียรภาพเชิงอุณหภูมิได้ทดสอบโดยการวิเคราะห์ thermogravimetric ทั้งนี้ในงานวิจัยได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมสำหรับค่าความจุในการการดูดซึมน้ำและประจุไฟฟ้า และการคงรูปซึ่งให้ข้อสรุปว่าเมมเบรน PPO มีผลการสังเคราะห์ที่เหมาะสมต่อการใช้งานเป็นตัวแยกประจุสำหรับแบตเตอรี่ Zinc–Air จากนั้นได้มีการทดสอบค่าการนำประจุโดยเปรียบเทียบสมบัติของวัสดุ 3 ชนิดคือ PPO–TMA, PPO–MPY, และ PPO–MIM โดยการวิเคราะห์ใช้อุปกรณ์ electrochemical impedance spectroscopy ซึ่งวัสดุแต่ละชนิดให้ค่าการนำประจุ 0.17, 0.16, และ 0.003 mS/cm ตามลำดับ สำหรับการทดสอบการลัดกระแสของการถ่ายเทประจุในรูปของ Zincate crossover พบว่ามีค่าต่ำมาก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การแพร่กระจายของ zincate ที่ 1.13 × 10^(−8) และ 0.28 × 10^(−8) ตารางเซนติเมตร/นาที สำหรับ PPO–TMA และ PPO–MPY ตามลำดับ นอกจากนั้นประสิทธิภาพการคายประจุแบบ galvanostatic ของแบตเตอรี่ปฐมภูมิ โดยใช้เมมเบรน PPO–TMA และ PPO–MPY ในการทดสอบพบว่าให้ค่าพลังงานจำเพาะที่ประมาณ 800 mAh/gZn และ 1000 mWh/gZn ตามลำดับ ดังนั้นสมบัติของเมมเบรน PPO ซึ่งมีค่าการลัดกระแสของการถ่ายเทประจุต่ำโดยมีค่าพลังงานจำเพาะสูงจึงมีความเป็นไปได้ในการนำมาผลิตแบตเตอรี่ zinc–air ในอนาคตอันใกล้นี้
สวัสดีครับ รบกวนสอบถามครับ ท่านใดพอทราบบ้างว่าทางกรมฯ จะมีเปิดคอร์สอบรม BCM(Business Continuity Management) Internal Auditor บ้างไหมครับ ขอบคุณครับ
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิษณุ ทับเที่ยง อธิบดีกรมอุตสาหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วย นายชัยทัศ ทับเที่ยง นิติกรชำนาญการพิเศษ ได้รับเกียรติให้มาเป็นวิทยากรเพื่อบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็น อสจ. รุ่นที่ 6 ให้กับบุคลากรกระทรวงอุตสาหกรรม" ในหัวข้อ "มุมมองของงานด้าน พร." จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ณ ห้องจรัสเมือง 2 ชั้น 2 โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
กพร.คุมเข้ม ตรวจสอบสถานประกอบการ ป้องกันการเกิด PM 2.5 ทั่วประเทศ
เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี2 จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี2 จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี2 จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี2จ.สุรินทร์
เหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชนปี2 จ.สุรินทร์