Rice news Channel

Rice news Channel เรื่องดีๆจากข้าว

เปิดเหมือนปกติ

🌾บอสกรมข้าวฯ ห่วงสถานการณ์โควิด ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ เน้นย้ำบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด🤝 ▫ นายอาชว...
27/07/2021

🌾บอสกรมข้าวฯ ห่วงสถานการณ์โควิด ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ เน้นย้ำบุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด🤝

▫ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 นั้นยังคงน่าเป็นห่วง กรมการข้าวจึงได้มีการเน้นย้ำให้บุคลากรของกรมการข้าวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด โดยให้บุคลากรภายในกรมฯ Work From Home 100% ตามมาตรการของรัฐบาล แต่ขอให้มีความพร้อมสำหรับประสานงานและสนับสนุนข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนงานไม่ให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคในการขับเคลื่อนงานที่รับผิดชอบ อีกทั้งมีการ check in/out ใน application เพื่อแสดงตนในการ Work From Home ตลอดจนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ทั้งในพื้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและของแต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด
▫ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ได้มอบหมายให้ นางทัศนีย์วรรณ สุริยหาญพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นผู้แทนกรมการข้าว ส่งมอบของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่กรมการข้าวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กรมการข้าวทุกคนผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน ณ สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ชั้น 3 อาคารสำนักงานกรมการข้าว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีนายกิตติโชติ จันทร์ศรีตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตและจัดการผลผลิต สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นผู้แทนรับมอบของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่กรมการข้าวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวต่อไป

🌾กรมการข้าว เร่งเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ตั้งเป้าผลิตให้ได้ 152,000 ตัน/ปี▫️นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ร...
27/07/2021

🌾กรมการข้าว เร่งเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ ตั้งเป้าผลิตให้ได้ 152,000 ตัน/ปี
▫️นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องและรุนแรง เป็นปีที่ 2 และยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะคลี่คลายลงเมื่อใด ได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนักหน่วงและกว้างขวาง ซึ่งพี่น้องชาวนาไทยก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน กรมการข้าวจึงตระหนักต่อปัญหาที่พี่น้องชาวนากำลังเผชิญโดยฉพาะเรื่องของความต้องการเมล็ดพันธุ์ดีที่ยังไม่เพียงพอ โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 70 ล้านไร่ มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพาะปลูกปีละประมาณ 1,364,800 ตัน แต่ในขณะเดียวกันกรมการข้าว รวมไปถึงสหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน และภาคเอกชนร่วมกันจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้ประมาณ 537,000 ตัน จำแนกเป็น กรมการข้าว 95,000 ตัน สหกรณ์การเกษตร 30,000 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน 112,000 ตัน และภาคเอกชน 300,000 ตัน หรือประมาณ 40% ของปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีต้องการใช้ในการยกระดับคุณภาพและปริมาณการผลิตข้าวของประเทศไทย ถึงแม้ต่อมากรมการข้าวจะได้รับงบประมาณเงินกู้เพื่อใช้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพการผลิตและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวไป จนสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ได้ส่วนหนึ่งจากเดิมที่เคยมีกำลังการผลิต 85,000–95,000 ตัน/ปี เป็น 120,000 ตัน/ปี
▫️รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้ให้กับพี่น้องชาวนา กรมการข้าวจึงเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้น เพื่อรองรับเป้าหมายการผลิตเมื่อดำเนินการโครงการเดิมเสร็จสิ้น 120,000 ตัน/ปี และเพิ่มกำลังการผลิตอีก 32,000 ตัน/ปี รวมเป็น 152,000 ตัน/ปี ซึ่งจะก่อให้เกิดอาชีพผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กรมการข้าว จำนวน 4,400 ราย กระตุ้นการจ้างแรงงานภาคการเกษตรในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเข้าไปในระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ยกระดับ ปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวของประเทศ โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการ คือการเพิ่มศักยภาพโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โดยการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน และประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ปัจจุบัน จำนวน 9 ชุด และจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการก่อสร้างอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ปรับอากาศพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 15 แห่ง สำหรับใช้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวระยะยาวเพื่อ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเกิดโรคและศัตรูข้าวระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การผันผวนของความต้องการ พันธุ์ข้าว ราคาข้าวเปลือก เศรษฐกิจครัวเรือนและสำรองไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ
▫️สำหรับแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน มีกระบวนการเริ่มจากกรมการข้าว โดยกองวิจัยและพัฒนาข้าวเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก กองเมล็ดพันธุ์ข้าวรับข้าวพันธุ์หลักจากกองวิจัยและพัฒนาข้าวมาผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ขยาย และหลังจากนั้นสมาคมผู้รวบรวม ศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์ เป็นผู้รับเมล็ดพันธุ์ขยายต่อไป ซึ่งหากพบความเสียหายของเมล็ดพันธุ์ข้าวผู้แทนจำหน่ายให้ชาวนา จะต้องแสดงหลักฐานบาร์โค้ดที่มาของเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าว

🎊 กรมการข้าวขอน้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ✨🌾เนื่อง...
27/07/2021

🎊 กรมการข้าว
ขอน้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ✨🌾

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

▫️ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🎊 กรมการข้าว
ขอน้อมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ✨🌾

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

▫️ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

📢 ประกาศ กรมการข้าวลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และ ข้าวเหนียว (ฤดูฝน2563)​ 🌧️▫️ ชั้นพันธุ์ขยาย เหลือเพียงกระสอบล...
25/07/2021

📢 ประกาศ กรมการข้าวลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ และ ข้าวเหนียว (ฤดูฝน2563)​ 🌧️
▫️ ชั้นพันธุ์ขยาย เหลือเพียงกระสอบละ 500 บาท❗
▫️ ชั้นพันธุ์จำหน่าย เหลือเพียงกระสอบละ 475 บาท❗
สามารถสั่งซื้อได้ที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวใกล้บ้านท่าน
หรือสอบถามได้ที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว โทร 02-5613794
📌ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางแอดมินขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยน้าา✌️

🌾กรมข้าวฯ มุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องชาวนายุคโควิด แจงผลอัปเดทโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปล...
23/07/2021

🌾กรมข้าวฯ มุ่งมั่นทำงานเพื่อพี่น้องชาวนายุคโควิด แจงผลอัปเดทโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (แปลงใหญ่สินค้าข้าว) 🤝🌾
▫ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งก็รวมไปถึงภาคการเกษตรที่พี่น้องชาวนาไทยก็ไม่พ้นที่จะได้รับผลกระทบจากวิกฤติในครั้งนี้ด้วย และในวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นนี้กรมการข้าวจะยังคงมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้พี่น้องชาวนาได้รับประโยชน์ให้ได้มากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้ปรับวิธีการดำเนินงานให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) อย่างเคร่งครัดและเตรียมมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานปรับตัวกับการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
▫ นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า กรมการข้าวได้รับมอบหมายให้ร่วมดำเนินการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม รวมทั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมกันบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ และยกระดับการผลิตไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ซึ่งมีแปลงใหญ่ที่เสนอความต้องการรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 5,250 แปลง สำหรับในส่วนของกรมการข้าวจะดำเนินการแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 2,637 แปลง ในพื้นที่ 69 จังหวัด โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 7,275,364,300 บาท แบ่งเป็น งบอุดหนุน วงเงิน 7,267,450,300 บาท และงบดำเนินงาน วงเงิน 7,914,000 บาท
▫ นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานว่า จากผลการบันทึกข้อมูลในระบบ Co – Farm (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.) ผลปรากฎว่ามีกลุ่มแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2,101 แปลง โดยแบ่งเป็น 1.) กลุ่มแปลงใหญ่ที่ยืนยันเข้าร่วมโครงการและดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2,029 แปลง โดยมีเกษตรกรที่เปลี่ยนใจไม่เข้าร่วมโครงการฯในภายหลัง จำนวน 72 แปลง 2) กลุ่มที่ไม่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 536 แปลง และจากข้อมูลล่าสุดมีกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัดแล้ว จำนวน 2,029 แปลง ได้มีการจัดทำ MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่ไปแล้ว จำนวน 1,897 แปลง อยู่ระหว่างการจัดทำ MOU จำนวน 132 แปลง และได้โอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ไปแล้วจำนวน 1,821 แปลง
▫ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของการเบิกจ่ายงบประมาณ แบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน 7,914,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,433,088.47 บาท งบอุดหนุน จำนวน 7,267,450,300 บาท ดำเนินการโอนในกลุ่มแปลงใหญ่ไปแล้ว จำนวน 5,171,404,792.32 บาท

🌾กรมการข้าว จัดอบรมออนไลน์การใช้แอพ "ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย (GLAS RICE)" เตรียมส่งต่อองค์ความรู้สู่พี่น้องชาวนา 📱💻▫ วันที...
22/07/2021

🌾กรมการข้าว จัดอบรมออนไลน์การใช้แอพ "ระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย (GLAS RICE)" เตรียมส่งต่อองค์ความรู้สู่พี่น้องชาวนา 📱💻

▫ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้แอพพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย (GLAS RICE) ผลิตข้าวครบจบในแอพเดียว ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting โดยการฝึกอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในระบบออนไลน์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไปในระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฏาคม และจัดให้พี่น้องชาวนาได้เข้าร่วมฝึกอบรมในวันที่ 2 - 23 สิงหาคม 2564 เพื่อร่วมกันเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการและต่อยอดพัฒนาปรับใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ เพื่อสร้างเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านข้าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด

▫ นายอาชว์ชัยชาญ เปิดเผยว่า กรมการข้าว ได้ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาข้าว โดยถือเป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งเสมอมา และเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้มีคุณภาพดี จึงได้มีการนำแอปพลิเคชั่นระบบที่ปรึกษาชาวนาไทย มาช่วยยกระดับรายได้ของชาวนาผู้ปลูกข้าวให้มีผลผลิตสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลกำไร ซึ่งชาวนาสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านข้าว การวางแผนการผลิต การคัดเลือกพันธุ์ข้าว การลดความเสี่ยงจากศัตรูพืชสำคัญ การพยากรณ์อากาศ การระบาดของโรคและแมลง ตลอดจนการจัดการราคาขายได้ผ่านแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และเชื่อถือได้ แต่ก็ยังมีข้อกำจัดในด้านรูปแบบการผลิตข้าว พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูก จะเน้นในเขตนาชลประทานภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศไทย จำนวน 22 จังหวัดเท่านั้น

▫ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ด้วยจากสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส (COVID-19) ส่งผลกระทบในทุกภาคส่วน สำหรับภาคการเกษตรโดยเฉพาะการผลิตข้าว ซึ่งกรมการข้าวเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนงานวิจัย ขยายผล และส่งเสริมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้ผ่านการฝึกอบรมของโครงการเกษตรแปลงใหญ่ และศูนย์ข้าวชุมชน ประสบปัญหาไม่สามารถดำเนินงานได้ดังเช่นในภาวะปกติ ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีส่วนใกล้ชิดกับการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นการตอบรับกับเทคโนโลยีในยุค 4.0 โดยมุ่งปรับเปลี่ยนไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่เน้นการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีการผลิตเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรผู้ทำนามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการปรับตัวรูปแบบใหม่ (New normal) ฉะนั้นการจัดฝึกอบรมจึงต้องปรับให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ให้เจ้าหน้าที่ของกรมการข้าวและเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาฝึกอบรมได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทย และเน้นการฝึกอบรมแบบเกษตรกรมีส่วนร่วม ถาม-ตอบ ร่วมจัดทำแปลงนาไปพร้อมกับการเรียนรู้ และมีการประเมินผลก่อนและหลังการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาการผลิตข้าวต่อไปได้ จึงถือเป็นหน้าที่สำคัญของเราทุกคน และเป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

▫ ทั้งนี้ประชาชน และพี่น้องชาวนาที่ใช้โทรศัพท์มือถือในระบบปฏิบัติการแอนดรอย (Android) สามารถดาวน์โหลดใน Play Store ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับในส่วนของระบบปฏิบัติการ IOS จะเปิดให้ดาวน์โหลดได้ในเร็วๆนี้

🌾🌾กรมการข้าวรับมอบโดรนเสริมทัพงานวิจัยเกษตรอัฉริยะ🌾🌾▫️▫️วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงป...
16/07/2021

🌾🌾กรมการข้าวรับมอบโดรนเสริมทัพงานวิจัยเกษตรอัฉริยะ🌾🌾

▫️▫️วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานการรับมอบอากาศยานไร้คนขับ(UAV) ทางการเกษตร หรือโดรนทางการเกษตร ในชื่อแบรนด์แน็คโดรน เพื่อสนับสนุนงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าว โดยมีนายอัศวิน โรมประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องประชุมรวงข้าว กรมการข้าว

▫️▫️นายอาชว์ชัยชาญ กล่าวภายหลังการรับมอบว่า กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ทางการเกษตร หรือโดรนทางการเกษตร ในชื่อแบรนด์แน็คโดรน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทฯได้ให้ความร่วมมือจัดส่งวิทยากรฝึกอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับทางการเกษตรแก่บุคลากรกองวิจัยข้าวและพัฒนาข้าว และส่งมอบอากาศยานไร้คนขับ(UAV) ทางการเกษตร ไว้ใช้ปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวต่อไป

🌾พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้...
15/07/2021

🌾พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงทอดพระเนตรติดตามการดำเนินงานการปลูกข้าว
ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)🌾
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงทอดพระเนตรการปลูกข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทรา กราบบังคมทูลถวายรายงาน และผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการข้าว เฝ้าฯ รับเสด็จ
ในการนี้ นายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กราบบังคมทูลถวายรายงาน การดำเนินงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของแปลงสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ได้ปลูกข้าวพันธุ์ กข 79 ด้วยวิธีการปักดำแบบเดินตาม ในพื้นที่ 8 ไร่เศษ ได้ผลผลิตรวม 5,050 กิโลกรัม และนำไปมอบให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ในกิจกรรมโรงสีข้าวพระราชทาน รวมทั้งปลูกปอเทืองเพื่อบำรุงดิน และปลูกข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริกซ์ 3 ได้ผลผลิต 2,050 ฝัก และในปี 2564​ ได้รับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 79 จำนวน 1,260 กิโลกรัม ซึ่งได้กระจายพันธุ์ข้าว ให้กับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านวังต้น ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
นอกจากนี้ ได้วางแผนมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สมาชิกที่เป็นเกษตรกร และเครือข่าย รวมทั้งจะนำผลผลิตมาเพิ่มมูลค่า จำหน่ายให้เกษตรกร ในราคาถูก ส่วนการบริหารจัดการน้ำ ภายในพื้นที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้ดำเนินการ 9 โครงการ อาทิ ปรับปรุงสระเก็บน้ำ ขุดลอกสระเก็บน้ำ คลองระบายน้ำ และก่อสร้างอาคารบังคับน้ำ 2 แห่ง ซึ่งจะสามารถเพิ่มปริมาณกักเก็บน้ำได้ประมาณ 354,000 ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ด้านโครงการสวนผลไม้ภาคใต้ ตามพระราชดำริ ได้ปลูกผลไม้ 8 ชนิด ได้แก่ มังคุด เงาะโรงเรียน ลองกอง จำปาดะ ผลหม่อน และพริกไทย ผลผลิตที่ได้ มอบให้กำลังพลรับประทาน และจำหน่ายที่ตลาดชุมชน ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ได้เข้ามาสำรวจ และแนะนำการดูแลผลไม้ การตัดแต่งกิ่ง และจัดการศัตรูพืช
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการหว่านข้าวพันธุ์ กข 87 ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ใช้วิธีการหว่านแบบนาน้ำตม เป็นวิธีการปลูกที่นิยมในเขตนาชลประทาน ซึ่งข้าวพันธุ์ กข 87 เป็นพันธุ์ข้าวไม่ไวต่อแสงที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ เมื่อปี 2563 เป็นข้าวมีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมื่อหุงสุกค่อนข้างเหนียวนุ่ม ผลผลิตเฉลี่ย 730 กิโลกรัมต่อไร่ และสูงสุดถึง 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลางและภาคเหนือตอนล่าง
จากนั้น ทรงทอดพระเนตรการปลูกข้าวพันธุ์ กข 87 ในการนี้ทรงฟังการกราบบังคมทูลรายงานเรื่อง การปลูกข้าวในแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ซึ่งดำเนินงานสนองพระราชดำริ โดยการทำไร่นาสวนผสมปลูกข้าวและเลี้ยงปลา
นอกจากนั้น นายอัศวิน โรมประเสริฐ ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัท อีซี่ 2018 จำกัด ขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายรายงานเกี่ยวกับคุณลักษณะของโดรนทางการเกษตรที่นำมาสาธิตสำหรับหว่านข้าว ดังนี้
1. โดรนทางการเกษตรที่นำมาสาธิตสำหรับหว่านข้าวในครั้งนี้เป็นโดรนทางการเกษตร ยี่ห้อ NAC DRONE รุ่น EASY3 ผลิตโดยบริษัท อีซี่ 2018 จำกัด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ และเป็นบริษัทของคนไทย
2. มีถังบรรจุ ขนาด 10 กิโลกรัม มีจานเหวี่ยงสำหรับทำการหว่านได้ 360 องศา ก่อนหว่านข้าวจะต้องทำการสำรวจและวางแผนเส้นทางการบิน และกำหนดรายละเอียดการบินในโปรแกรมควบคุมโดรนตามหลักวิชาการที่มีการวิจัยร่วมกับกรมการข้าว สามารถเลือกโหมดการบังคับแบบผู้ควบคุมบังคับเอง หรือแบบอัตโนมัติได้
3. นอกจากนำมาใช้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ยังสามารถประยุกต์ใช้สำหรับหว่านปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินซึ่งจะทำให้สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ย และลดต้นทุนด้านการใช้ปุ๋ยลงได้ และได้ทำการสาธิตการบินโดรนหว่านข้าวในแปลงนาอีกด้วย
ในการนี้ ทรงกดปุ่มปล่อยปลาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งมีการเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าว เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีน ควบคู่กับการปลูกข้าว เลี้ยงปลาที่เจริญเติบโตง่าย ไม่ทำลายต้นข้าว เช่น ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลาสลิด เป็นการเกื้อกูลระบบนิเวศซึ่งกันและกัน ปลาโตด้วยข้าว และอาหารธรรมชาติ ข้าวโต ด้วยปุ๋ยจากปลา กรมประมงเห็นถึงความเหมาะสม จึงได้จัดทำแปลงนา ส่วนหนึ่ง เป็นบ่อรวบรวมปลา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชน และกำลังพล เพื่อขยายความรู้สู่การสร้างอาชีพต่อไป โดยมีอธิบดีกรมประมง กราบบังคมทูลถวายรายงาน

🎁 กรมการข้าว น้อมถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรก...
13/07/2021

🎁 กรมการข้าว น้อมถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🎁 กรมการข้าว น้อมถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 13 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และบุคลากร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่50 ถนนพลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rice news Channelผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เพจ Rice News Channel ช่องทางแห่งข่าวสารรอบด้านเรื่องข้าว ผลิตโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไปกัลลล ลอยกระทง ที่ไหนก็ไป