Rice news Channel

Rice news Channel เรื่องดีๆจากข้าว
(1)

เปิดเหมือนปกติ

🌾NO GIFT POLICY "งดให้ งดรับของขวัญ" กรมการข้าวขอน้อมรับ และขอบคุณมิตรไมตรีและความปรารถนาดี ที่มอบให้ ณ โอกาสนี้ 🙏
22/12/2020

🌾NO GIFT POLICY "งดให้ งดรับของขวัญ" กรมการข้าวขอน้อมรับ และขอบคุณมิตรไมตรีและความปรารถนาดี ที่มอบให้ ณ โอกาสนี้ 🙏

‼️ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรม "เกษตร อัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ...
22/12/2020

‼️ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรม "เกษตร อัจฉริยะ" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
📍ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป 🙏

🌾‘รมช.ประภัตร’ คิกออฟเปิดแปลงนาอัจฉริยะ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพและรายได้อย่างยั่งยืน หนุนถ่ายทอดความรู้สู่เกษต...
14/12/2020

🌾‘รมช.ประภัตร’ คิกออฟเปิดแปลงนาอัจฉริยะ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ควบคุมคุณภาพและรายได้อย่างยั่งยืน หนุนถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร เผยปลูกข้าว 1 ไร่ ทุนไม่เกิน 3 พันบาท🚜

▫ วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ แปลงเรียนรู้ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน

▫ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิด “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ” ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ณ แปลงเรียนรู้ ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มาประยุคต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงานภาคการเกษตร การเพิ่มผลผลิตสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพ และเกษตรกรสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกับการบูรณาการกับทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร

▫ นายประภัตร กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันการผลิตทางการเกษตรมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ในไร่นาได้ผลดีและจะส่งผลให้การผลิตในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ร่วมกันพัฒนา โดยกรมการข้าว ได้มอบหมายให้สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ทำการศึกษาทดลองซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกข้าว โดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาเมล็ดพันธุ์ จนได้ชุดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวไปสู่เกษตรกร ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเกษตรกร จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านข้าว พื้นที่แปลงนา กว่า 138 ไร่ ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย จะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ จากการศึกษาและการทดลองเทคโนโลยีแปลงนาอัจฉริยะ พบว่า ต้นทุนในการปลูกข้าว ไม่เกิน 3,000 บาท/ไร่ และหวังอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นต้นแบบและเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรทั่วประเทศ

▫ ทั้งนี้ แนวทางเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะชุดนี้ มี 6 ประเด็นสำคัญ ตั้งแต่ 1.การเตรียมดิน โดยใช้เครื่องปรับดินเลเชอร์ (Laser land levelling) เพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้ง ปรับระดับผิวดินให้เรียบ สม่ำเสมอ 2.การจัดระบบน้ำ ใช้ท่อวัดน้ำอัจฉริยะ แสดงผลปริมาณระดับน้ำทุกชั่วโมงผ่าน Line Application บนมือถือของเกษตรกร โดยใช้ Solar Cell เป็นแหล่งให้พลังงาน เมื่อน้ำต่ำกว่าระดับผิวดิน จึงจะปล่อยน้ำเข้าแปลงนา สามารถลดปริมาณการให้น้ำได้ 46% 3.การติดตามสภาพแวดล้อม สถานีตรวจวัดอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ต่างๆ แบบ real time เข้าระบบ IOT 4.การจัดการปุ๋ย ด้วยครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในใบพืช (Crop Space) เพื่อเป็นการให้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการของข้าว 5.การอารักขาพืช โดยการใช้โดรนติดกล้องถ่ายภาพบินตรวจการทำลายของโรค และแมลง รวมทั้งข้าวปนและวัชพืชในนาข้าว และ 6. มีระบบช่วยตัดสินใจด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (IOT Platform) ซึ่งสามารถส่งข้อมูลไปยังมือถือเกษตกร ได้ตลอดเวลา ครอบคลุมรัศมี 2 กิโลเมตร หรือประมาณ 1 หมื่นไร่เศษ

📒“กรมการข้าว” เปิดบ้าน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1/2563 🌾▫️ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวล...
09/12/2020

📒“กรมการข้าว” เปิดบ้าน จัดประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1/2563 🌾
▫️ วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 น. นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมมอบนโยบายการทำงาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยตัวแทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 กรมการข้าว
▫️ ต่อจากนั้น เวลา 10.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาถึงที่ประชุม และได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมดังกล่าวต่อ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงร่างกำหนดการพิธีเปิดงานที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน
▫️ ในการนี้ที่ประชุมยังได้มีการจัดสรรพื้นที่บูธนิทรรศการ พื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรของแต่ละหน่วยงาน โดยเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้นำเสนอรูปแบบการจัดนิทรรศการและสิ่งที่จะนำมาจำหน่ายภายในงานดังกล่าวต่อที่ประชุม
▫️ ทั้งนี้งานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

🎥🌾👩‍🌾กรมการข้าว ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชม รายการ "Smart Rice Thai Farmer"... สารคดีเผยแพร่ผลงานของ Smart Farmer ต้นแบบด้า...
09/12/2020

🎥🌾👩‍🌾กรมการข้าว ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชม รายการ "Smart Rice Thai Farmer"... สารคดีเผยแพร่ผลงานของ Smart Farmer ต้นแบบด้านข้าว ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพทำนา... ดำเนินรายการโดย คุณสัญญา คุณากร (ดู๋) พิธีกรมากความสามารถ

🌾👩‍🌾🌾ออกอากาศวันที่ 16-18 ธ.ค. และวันที่ 22-25 ธ.ค. 2563 เวลา 13.24-13.28 น. ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี (ช่อง 32)

🌾👉รีรัน (Re-run) วันที่ 21-27 ธ.ค. 2563 เวลา 06.26-06.30 น.

🌾กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวน...มางานมหกรรม เกษตร อัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ รอบพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ...
07/12/2020

🌾กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญชวน...มางานมหกรรม เกษตร อัจฉริยะ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ที่ รอบพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 1 มกราคม 2564 🎊
👨‍🌾 ภายในงานท่านได้จะได้พบกับการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะต่างๆมากมายจากหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญ กิจกรรมประกวดพันธุ์สัตว์ต่างๆ อาทิ กระบือ วัว ไก่ชน อีกทั้งยังมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรในราคาถูก!!!อีกด้วย เที่ยวกันยาวๆ 9 วัน 9 คืน ต้อนรับปีใหม่กันเลย 🐮🐷🐔🐟🌾🥬🥒🌶🌽🧄🥕🧅🥔🥦🍌🍉🚜 #เกษตรอัจฉริยะ63 #ดอนเจดีย์ #สุพรรณบุรี #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ #กรมการข้าว

🎉“ประภัตร” ลงพื้นที่เตรียมจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” 🌾▫ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่า...
07/12/2020

🎉“ประภัตร” ลงพื้นที่เตรียมจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” 🌾
▫ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน การจัดงานมหกรรม “เกษตร อัจฉริยะ” ครั้งที่ 1 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2563 – 1 ม.ค. 2564 ณ พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี โดยมี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานฯ โชว์นวัตกรรมทางการเกษตร ยกระดับขีดความสามารถเกษตรกรไทย
▫ นายประภัตร เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้ กระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน อาทิ กรมการข้าว,กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงภาคเอกชน มีความพร้อมที่จะนำสินค้า และนวัตกรรมทางการเกษตรมาจัดแสดง และจำหน่ายภายในงานในราคาสุดพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้เข้าชมงาน ได้ชมและศึกษาความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ทันสมัย นำกลับไปปฏิบัติ สามารถสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยภายในทุกวันจะมีการแจกคูปองมูลค่า 100 บาท จำนวนหลายหมื่นใบตลอดทั้งงานด้วย คาดว่าจะมีประชาชน ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง แห่เข้ามาร่วมชมงานไม่ต่ำกว่าวันละ 10,000 คน หรือ 9 วัน 9 คืนทะลุ 100,000 คนแน่นอน
▫ “วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน โดยเฉพาะเกษตรกร ถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง หรือ “เกษตรอัจฉริยะ” มาปรับใช้ ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ชาติข้อที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ คือ 1.ต่อยอดอดีต 2.ปรับปัจจุบัน และ3.สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต โดยกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญกับการเพิ่มการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมากขึ้น” นายประภัตร กล่าว

🌾🙏🏻 กรมการข้าวร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563 💛🧓🏻▫️👤 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้อง...
05/12/2020

🌾🙏🏻 กรมการข้าวร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563 💛🧓🏻

▫️👤 วันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เข้าร่วมในพิธี

🌾▫️ในการนี้นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่...
04/12/2020

5 ธันวาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และ บุคลากร กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

👸🏻🌾 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว กข79 ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.นายร้อยฯ จ...
04/12/2020

👸🏻🌾 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว กข79 ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร รร.นายร้อยฯ จปร.

▫️👸🏻 วันที่ 4 ธันวาคม 2563 พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

🌾▫️ ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เกษตรกร และบุคลากรจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กราบบังคมทูลถวายรายงาน พร้อมด้วยนายเฉลิมชาติ ฤาไชยคาม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของแปลงสาธิตการเกษตรในปีที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีบุคลากรจากกรมการข้าว อาทิ นายสถาพร ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นางสาวกรรณิการ์ สีนวลมาก นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากกรมการข้าว ร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ด้วย

▫️▫️ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ทรงทราบว่าภายในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ยังมีพื้นที่ว่างเปล่าเพียงพอสำหรับทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าว ทรงมอบหมายให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้ประสานงานกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยความร่วมมือของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ทำแปลงปลูกข้าวนาปรังตั้งแต่ปี 2541 และดำเนินการปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องมาเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ นำไปสู่หลักการที่ว่า "พออยู่ พอกิน"

🌾🌾 โดยการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฤดูนาปี 2563 กรมการข้าวได้ทำการปลูกข้าวพันธุ์กข 79 ในแปลงนาสาธิตการเกษตร มีการดำเนินงาน 3 กิจกรรม ดังนี้
▫️▫️▫️กิจกรรมที่ 1 การดำเนินงานปลูกข้าวในฤดูนาปี 2563 โดยใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ กข79 เพาะกล้าข้าวในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 บนถาดเพาะกล้าข้าว เมื่อกล้าข้าวมีอายุ 17 วัน นำไปปักดำวันที่ 17 และ 18 สิงหาคม 2563 ด้วยรถปักดำแบบเดินตามที่สามารถปักดำได้ครั้งละ 6 แถว อัตราการใช้กล้าข้าว จำนวน 50 ถาดต่อไร่ การดูแลรักษาแปลงนาสาธิตการเกษตรตามรูปแบบการผลิตข้าวตามมาตรฐานการผลิตข้าวที่ดีและเหมาะสม (Good Agricultural Practices: GAP) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตามมาตรฐานทั้งระบบ จำนวน 8 แปลง รวมพื้นที่ 8.05 ไร่ ขณะนี้ข้าวมีอายุ 126 วัน (วันที่ 1 สิงหาคม-4 ธันวาคม 2563) ขณะนี้ข้าวอยู่ในระยะพลับพลึงพร้อมเก็บเกี่ยวผลผลิต
▫️▫️▫️กิจกรรมที่ 2 การศึกษาคุณภาพดินในแปลงนาสาธิตทำการสุ่มเก็บตัวอย่างดินหลังการเก็บเกี่ยวและไถพรวนก่อนปลูกข้าว ฤดูนาปี 2563 แปลงที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 เพื่อนำมาวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-ด่าง ปริมาณอินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พบว่า ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดินเหมาะสมปานกลางในการปลูกข้าว ดินมีปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) และค่าไนโตรเจน ปานกลาง ฟอสฟอรัส (P) สูง โพแทสเซียม (K) สูง สรุปโดยรวม ดินมีความเหมาะสมในการปลูกข้าวปานกลาง
▫️▫️▫️กิจกรรมที่ 3 สำรวจแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงนาสาธิต เป็นการสำรวจแมลงศัตรูข้าวและแมลงศัตรูธรรมชาติในแปลงนาสาธิตทำการสุ่มนับแมลงศัตรูข้าว และแมลงศัตรูธรรมชาติด้วยวิธีสุ่มนับด้วยตาเปล่าและการใช้สวิงโฉบ พบว่า ปริมาณแมลงศัตรูพืชมีความใกล้เคียงกับปริมาณแมลงศัตรูธรรมชาติ ทำให้บางระยะของข้าว ไม่พบความเสียหายเนื่องจากแมลงศัตรูข้าวถูกควบคุม โดยแมลงศัตรูธรรมชาติ แต่บางระยะในการเจริญเติบโตจะพบความเสียหายเนื่องจากมีปริมาณแมลงศัตรูธรรม ชาติน้อยกว่าแมลงศัตรูข้าว จึงจำเป็นต้องใช้สารสกัดจากพืชในการป้องกันกำจัด หรือใช้สวิงโฉบเพื่อลดปริมาณประชากรของแมลงศัตรูข้าวลงเพื่อไม่ให้สร้างความเสียหายแก่ผลผลิต

🌾กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ แล...
04/12/2020

🌾กรมการข้าวจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ แด่รัชกาลที่๙ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ🌾

▫️ วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 น. นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วย นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมการข้าว คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป จากวัดลาดปลาเค้า เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานกรมการข้าว

🌾กรมการข้าว ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน “ข้าวแดนสยาม” มุ่งยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่วิถีเกษตรกรแนวใหม่ 4.0 🌾▫️ วันที่ 3...
03/12/2020

🌾กรมการข้าว ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนจัดงาน “ข้าวแดนสยาม” มุ่งยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่วิถีเกษตรกรแนวใหม่ 4.0 🌾
▫️ วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายมนัส กำเนิดมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน “ข้าวแดนสยาม” ผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทยยกระดับมาตรฐานข้าวไทยสู่วิถีเกษตรกรแนวใหม่ 4.0 ภายใต้แนวคิด Rice Journey for Future หรือ การเดินทางของข้าว เพื่อเปิดพื้นที่ต้อนรับข้าวไทยฤดูกาลใหม่ผลิตผลจากผืนนา ภูมิปัญญาเกษตรกรไทย จากทั่วทุกภูมิภาค พร้อมจำหน่ายในราคาพิเศษจากผู้ปลูกถึงผู้บริโภคโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ชาวนาไทย โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 7 ธันวาคม 2563 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร
▫ สำหรับภายในงานจะมีการบอกเล่าเรื่องราวการเดินทางของข้าว ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ผ่านรูปแบบการนำเสนอ 3 หัวข้อหลัก ได้แก่ "ปลูก แปร เปลี่ยน" มีการจัดแสดงแปลงนา 4 ภาคจากถิ่นสู่วิถีเมือง ภูมิปัญญาแห่งความพอเพียง โดย" โครงการหงส์ทองนาหยอด " โครงการนำร่องเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวนาไทย รวมทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ "บาร์ข้าวสวยสีสด" บาร์ข้าวสวยแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยที่เสิร์ฟข้าวสวยจาก 20 พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ดีที่สุดให้ชิมฟรี!! โดยคัดเลือกข้าวสายพันธุ์พิเศษที่อุดมด้วยสารอาหารที่ช่วยบำรุง ซ่อมแซมร่างกายให้ทุกคำที่รับประทานอุดมไปด้วยคุณค่าเหนือความคาดหมาย โดยจะหุงสุกใหม่ทุกวัน จากหม้อหุงข้าวไฟฟ้าจากโตชิบา
▫️ นายมนัส กล่าวว่า อีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของกรมการข้าวที่มุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องคือ การรักษาข้าวสายพันธุ์พื้นถิ่น จากทั่วทุกภูมิภาค ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 17,000 สายพันธุ์ จากกว่า 25,000 สายพันธุ์ ซึ่งข้าวในกลุ่มนี้เป็นข้าวที่มีลักษณะเฉพาะและหารับประทานได้ยาก อีกทั้งยังเป็นข้าวที่มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมายต่อสุขภาพ ซึ่งทางกรมการข้าวจัดมาให้ผู้เข้าชมงานได้ชิมฟรี ที่บริเวณ “บาร์ข้าวสีสด” ในรูปแบบ บาร์ข้าวไทย แห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยจำนวน 20 พันธุ์ อาทิ ข้าวข้าวปะกาอำปึล (ดอกมะขาม) เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง จ.สุรินทร์ ที่ให้กาบ้าสูง มีโปรตีน วิตามินบี ธาตุเหล็ก มีธาตุอาหารช่วยบำรุงผิวหนัง ระบบประสาท และเสริมสร้างเม็ดเลือด ข้าวพญาลืมแกง เป็นข้าวเหนียวพันธุ์ไร่พื้นเมืองจ.เพชรบูรณ์ มีโปรตีนสูง มีสารที่จำเป็นสำหรับสตรีมีครรภ์ มีส่วนช่วยสร้างและซ่อมแซมดีเอ็นเอ เป็นต้น
▫️ นายมนัส กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นอีกแรงผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีกำลังใจที่จะสามารถก้าวข้ามวงจรการปลูก สู่กระบวนการขายแบบดั้งเดิม ให้ก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สืบไป

🌾🌾🌾กรมการข้าวร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 & Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงราย”▫️▫️เมื่อวั...
03/12/2020

🌾🌾🌾กรมการข้าวร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์
“ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 & Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงราย”

▫️▫️เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว ร่วมงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 & Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงราย และร่วมบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยของกรมการข้าว” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน จัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งกิจกรรม “ ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 & Eco Rice เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเชียงรายนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญคือเพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรเชียงราย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาความยั่งยืนให้แก่เกษตรกรเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 พันธุ์บริสุทธิ์จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ส่งเสริมปลูกจนกระทั่งเกษตรกรผู้ปลูกเหนียวเขี้ยวงู 8974 ในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.พาน อ.เชียงแสน อ.แม่จัน และอ.แม่สาย ได้รับการยกระดับข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974ให้ เป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของดี 1 ใน 6 รายการสินค้า GI ของจังหวัดเชียงราย
▫️▫️อนึ่ง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ได้ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 ให้เป็นพันธุ์บริสุทธิ์ ก่อนที่จะแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก โดยข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974 นี้เป็นหนึ่งใน 28 สายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่นักวิชาการข้าวของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ได้นำเชื้อพันธุ์มาจากศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ มาปลูกทดสอบ วิจัย และคัดเลือก จนพบว่าสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ที่มีหมายเลข 8974 กำกับ มีลักษณะตรงตามสายพันธุ์ข้าวเหนียวเขี้ยวงู และให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวเหนียวเขี้ยวงูสายพันธุ์อื่นๆ

ที่อยู่

กรมการข้าว เลขที่50 ถนนพลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Rice news Channelผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เพจ Rice News Channel ช่องทางแห่งข่าวสารรอบด้านเรื่องข้าว ผลิตโดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการข้าว

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไปกัลลล ลอยกระทง ที่ไหนก็ไป