Clicky

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ Political and Electoral Development Institute - PEDI

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรม...
29/12/2022

วันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำคณะผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง จำนวน 18 คน เข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ และผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 6 - 9 จำนวน 217 คน เข้ารับประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการ...
28/12/2022

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาภิเษก ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรร...
26/12/2022

วันที่ 23 ธันวาคม 2565 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรม "คณะกรรมการการเลือกตั้ง พบ พตส.13" พร้อมด้วย นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การจัดทำเอกสารการศึกษากลุ่มและการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ในการปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) ซึ่งการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดนครนายก

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษ...
23/12/2022

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม และการปฐมนิเทศหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) จำนวน 136 คน พร้อมด้วย นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ และ นางสาวสุรณี ผลทวี ซึ่งการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ตามบทบาทและหน้าที่ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5-6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือ...
22/12/2022

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมร่วมกับประธานคณะนักศึกษาหลักสูตรสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง รุ่น 6-9 เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ณ ห้องเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สร้า...
19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สร้างนวัตกรรมและพิจารณาผลงาน ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับจำนวนผลงานที่ส่งเข้าประกวดกับการดำเนินการจัดการประกวดแนวคิดการสร้างนวัตกรรม โดยมี ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณ...
19/12/2022

วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระดับผู้ใช้งานทั่วไป รุ่นที่ 8 โครงการพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) โดยอบรมระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งแบ่งออกเป็น ภาคทฤษฎี ณ โรงแรม Best Western Plus Wanda Grand Hotel และภาคปฏิบัติ ณ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราช...
15/12/2022

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับพระราชทานประกาศเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์ และประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยฐานะของสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรร...
09/12/2022

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหลักสูตร คู่มือ และสื่อวีดิทัศน์ประกอบการอบรมวิทยากรจังหวัด วิทยากรเขตเลือกตั้ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีครบวาระ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี  รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือ...
09/12/2022

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมงานสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565 จัดโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ในหัวข้อ "Leadership Forum : Sustainability for Prosperity and Stability" โดยมีองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และผู้สนใจ ร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงวิชาการด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ การค้า สังคม ความมั่นคง และกระบวนการยุติธรรม
ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราช...
07/12/2022

7 ธันวาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
ทรงพระเจริญ
.
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมก...
07/12/2022

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหลักสูตร คู่มือ และสื่อวีดิทัศน์ประกอบการอบรมวิทยากรจังหวัด วิทยากรเขตเลือกตั้ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยการประชุมครั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีครบวาระ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ ...
07/12/2022

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายวีระ ยี่แพร และ นางสาวสุรณี ผลทวี ร่วมพิธีสวดอภิธรรม นางอุบล มโนหรทัต มารดาของ นางสาวอุไร มโนหรทัต ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ ณ วัดชมภูเวก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะที่ปรึกษ...
06/12/2022

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานจัดทำหลักสูตร คู่มือ และสื่อวีดิทัศน์ประกอบการอบรมวิทยากรจังหวัด วิทยาเขตเลือกตั้ง และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผู้บริหาร และพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรณีครบวาระ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์กรุงเทพมหานคร

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็...
06/12/2022

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการศึก...
02/12/2022

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) ที่มารายงานตัวเข้ารับการอบรม (เพิ่มเติม) ณ ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพัฒน...
02/12/2022

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ครั้งที่ 5/2565 เพื่อปรึกษาหารือ และวางแผนการดำเนินงานของสมาคม ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom Could Meeting ณ ห้องรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของสำนัก...
25/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปิดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีปิดด้วย โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวสรุปรายงาน ซึ่งเป็นการปฐมนิเทศแก่พนักงานใหม่ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 198 คน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน การมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดี ตลอดจนมีระเบียบวินัย และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะก...
25/11/2022

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "ภาพรวมของกลุ่มภารกิจจัดการเลือกตั้ง และวัฒนธรรมองค์การพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ" ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 198 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีสืบสานองค์กรของเรา บายศรีสู่ขวัญ ...
25/11/2022

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีสืบสานองค์กรของเรา บายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือรับขวัญ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 198 คน โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ ผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ...
23/11/2022

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และนางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) ณ ห้องประชุม 704-705 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมกา...
22/11/2022

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับและพบปะพูดคุยกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) ณ ห้องประชุม 704-705 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิชา...
22/11/2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “วิชาการปฏิบัติงานภาพรวมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง”
ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 198 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเป็นพ...
22/11/2022

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.00 น. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเป็นพนักงานที่ดี มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสำนึกที่ดี สามารถดำรงตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 198 คน โดยมี นายสยุมพร ลิ่มไทย ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการส...
22/11/2022

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจ ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 198 คน ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พตส.10 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนตำรวจตระเว...
22/11/2022

เมื่อวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2565 คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร พตส.10 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเวียงงาม และศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุดรธานี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ พตส.10 ได้กระทำมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา

#พตส #พตส10 #การศึกษาอบรมเสร็จสิ้นไปนานแล้วแต่มิตรภาพและการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุด

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังค...
13/11/2022

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร เข้าศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข กับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนให้แก่เยาวชนไทย ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) https...
10/11/2022

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20221109154743.pdf

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือก...
04/11/2022

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมผู้บริหารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” (New Security Challenges and Democracy) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเม...
04/11/2022

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินผลงานของผู้เข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (สายงานนิติการ) (สังกัดสำนักการประชุม และสำนักกฎหมาย) ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาประเมินผลงานหรือผลสำเร็จของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้เข้ารับการประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนั...
01/11/2022

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวโชติกา แก้วผล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกิจการกรรมการการเลือกตั้ง 4 และคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการทำสำนวนการสืบสวน การไต่สวนและการดำเนินคดีในศาล สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองประจำจังหวัด จัดขึ้นโดยกลุ่มภารกิจสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย ร่วมกับสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้บริหาร พนักงาน และผู้เข้ารับการอบรม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ โรงแรมทีเค พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยี...
26/10/2022

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคโครงการพัฒนาระบบการจัดทำฐานข้อมูลการสมัครรับเลือกตั้งและระบบการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการและเป็นทางการ และแผนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ ร.ต.อ. ชนินทร์ น้อยเล็ก นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ และ นางสาวสุรณี ผลทวี พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็...
24/10/2022

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าฯ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพ...
22/10/2022

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าฯ ตามหมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาการจัดการ มหาวิท...
21/10/2022

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 57 คน เข้าศึกษาดูงาน เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธ...
19/10/2022

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดกฎหมายมหาชน และพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง เพื่อนำมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาการให้บริการห้องสมุดและนิทรรศการประชาธิปไตยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้มีความทันสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคดิจิทัลได้ ณ อาคารศาลปกครอง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมหารือการจัดสัมมนาวิชาการห...
18/10/2022

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประชุมหารือการจัดสัมมนาวิชาการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 6 สถาบัน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณาหัวข้อที่จะนำเสนอของแต่ละสถาบัน และรายละเอียดในการจัดสัมมนา โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Microsoft Teams

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถา...
18/10/2022

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สร้างนวัตกรรมและพิจารณาผลงาน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการก...
14/10/2022

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบหมายให้ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการนี้ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรการพัฒ...
13/10/2022

วันที่ 12 ตุลาคม 2565 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายอนุชา จันทร์สุริยา ที่ปรึกษาประจำประธานกรรมการการเลือกตั้ง นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง (ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง) ดร.รัชนี ปุณโณทก ที่ปรึกษาประจำกรรมการการเลือกตั้ง (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)
พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง (นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี) พล.ต.ต.ชัชชรินร์ สว่างวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง (นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง) นายสมชาย อัศวเศรณี ผู้เชี่ยวชาญประจำกรรมการการเลือกตั้ง (ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง) นายสมศักดิ์ สุริยมงคล เลขานุการประจำกรรมการการเลือกตั้ง (นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง) พร้อมด้วย ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ที่อยู่

ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621418911

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาการเมืองและการเ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง
https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=4131&filename=
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งและกรรมการการเลือกตั้ง ดังนี้

1. นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
2. นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
3. นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
4. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
5. นายปกรณ์ มหรรณพ เป็นกรรมการการเลือกตั้ง
เพลงพระราชาในนิทาน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยาก Internship/Cooperative Education - NCSA สำนักงานสถิติแห่งชาติ Thailand Digital Outlook กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กท กรมการท่องเที่ยว Department of Tourism สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง Bangkok Immigration-กองบังคับการตรวจคนเข มว.ซบร. ส่วนหน้า1 ORD AAA กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบ กองบัญชาการกองทัพไทย Royal Thai Armed Fo ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพ สำนักงานอัยการสูงสุด : Office of the Att