สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง Political and Electoral Development Institute - PEDI
(19)

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวต้อนรั...
18/11/2023

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง กล่าวต้อนรับนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 53 จำนวน 67 คน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย

18/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?

18/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง

หน้าที่และอำนาจของวุฒิสภา มีอะไรบ้าง ?

18/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแสดงความยินดี กับ พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน
เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง

18/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ที่มาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับสมาชิกวุฒิสภา แตกต่างกันอย่างไร ?

18/10/2023

ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ใบประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
ผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น สามารถระบุอะไรได้บ้าง ?

18/10/2023

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวเลขที่ 345/2566 วันที่ 18 ตุลาคม 2566
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานแก่สาขาพรรคการเมืองและตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด รุ่นที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

18/10/2023

🟢 64 ปี วช. สร้างองค์ความรู้ เชิดชูเกียรตินักวิจัย พัฒนาประเทศไทย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

📣 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสสำนักงานการวิจัยแห่งชาติครบรอบ 64 ปี ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2566
ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

📍กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
🔹กิจกรรมเสวนา ในประเด็นสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
• Global Partnership & Power of Young Researcher
• เศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
• 2050 to Carbon Neutrality ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
• Go Green กับ พลังงานใหม่ ด้วยวิจัยและนวัตกรรม
• AI ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
🔹 นิทรรศการผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย “ชิม ช็อปเพลิน เดินตลาดงานวิจัย”
🔹 กิจกรรมในพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ ด้วยประดิษฐ์กรรมและผลงานวิจัยพร้อมใช้ประโยชน์

📝 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทาง :
https://forms.gle/rTGxGbQRfxpdnrVx7

และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ได้ที่ :
https://l.nrct.go.th/64years-brochure

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแน...
18/10/2023

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 พ.ต.ต.เดชพล กอสนาน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง สำนักพัฒนาบุคลากร และสำนักวิจัยและวิชาการ พร้อมทั้งติดตามการดำเนินงานภารกิจต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

26/09/2023

การทำงานแบบ Collaboration ใน HPO

1. ใน High Performance Organization (HPO) การทำงานแบบ Collaboration คืออะไร
2. การทำงานแบบ Collaboration ใน HPO มีความสำคัญอย่างไร
3. ปัญหาและอุปสรรคอะไรทำให้พนักงานไม่ Collaboration กันเท่าที่ควร
4. เราจะพัฒนาให้คนทำงานมี Collaboration ให้มากขึ้นได้อย่างไร
5. เราควรมีโครงสร้างองค์กรแบบใดที่เกื้อหนุนต่อการทำงานแบบ Collaboration
6. สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการสร้าง Collaboration ที่ดีในองค์กรคืออะไรบ้าง
7. วัฒนธรรมองค์กรแบบใดที่เกื้อหนุนต่อการทำงานแบบ Collaboration
8. มีตัวอย่างองค์กรใดบ้าง ที่ทำงานแบบ Collaboration ได้ยอดเยี่ยม
9. อะไรคือกระดุมเม็ดแรกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ Collaboration มากที่สุด
10. สัญญาณอะไรจะบอกว่าองค์กรคุณมีระดับ Collaboration ที่เป็นปัญหา / สัญญาณอะไรจะบอกว่ามีระดับ Collaboration ที่ดี / Checklists ง่าย ๆ ที่จะช่วยให้ประเมินทีมงานเราว่ามี Collaboration ที่ดีเป็นอย่างไร

1. การทำงานแบบ Collaboration คืออะไร

Collaboration หรือการทำงานร่วมกัน คือกระบวนการที่หลายคนหรือหลายทีมร่วมมือกันเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือแก้ปัญหา ใน HPO การทำงานแบบ Collaboration เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ

2. การทำงานแบบ Collaboration มีความสำคัญอย่างไร

1. เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน: การรวมความคิดเห็นและทักษะจากหลายคนนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
2. สร้างวัฒนธรรมที่ดี: การทำงานร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและความเคารพในทีม
3. เรียนรู้และพัฒนา: การแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะจะเป็นการเรียนรู้และพัฒนาทั้งระดับบุคคลและองค์กร

3. ปัญหาและอุปสรรคอะไรทำให้พนักงานไม่ Collaboration กันเท่าที่ควร

1. ขาดการสื่อสารที่ชัดเจน: ถ้าไม่มีการสื่อสารที่ดี การทำงานร่วมกันจะยาก
2. ความไม่เชื่อมั่น: ความไม่เชื่อมั่นในคนอื่นหรือในกระบวนการอาจทำให้การทำงานร่วมกันล้มเหลว
3. การแข่งขันแทนการร่วมมือ: วัฒนธรรมที่ส่งเสริมการแข่งขันมากกว่าการร่วมมือ
4. ทัศนคติการทำงานแบบ Silo หรือแยกส่วน โดยยึดกรอบของหน่วยงาน
5. วัฒนธรรมองค์กรไม่เอื้อ

4. เราจะพัฒนาให้คนทำงานมี Collaboration ให้มากขึ้นได้อย่างไร

1. ผู้นำทีมทุกคนต้องเข้าใจและตกลงกันว่าเป็นเรื่องสำคัญ
2. ผู้นำทีม ทำตัวเป็นแบบอย่างทั้งต่อหน้าและลับหลัง
3. สร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม: ให้ทุกคนเข้าใจและยอมรับวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
4. การสื่อสารที่ดี: ใช้เครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
5. Feedback สิ่งที่ดีและควรปรับปรุง: สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างต่อข้อติชมและการปรับปรุง

5. เราควรมีโครงสร้างองค์กรแบบใดที่เกื้อหนุนต่อการทำงานแบบ Collaboration

โครงสร้างที่ส่งเสริม Collaboration มาก ดังนี้:

1. Flat Organization (องค์กรแบบแนวนอน): โครงสร้างนี้มีจำนวนชั้นของผู้บริหารที่น้อย ทำให้การสื่อสารและการตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. Matrix Organization (องค์กรแบบเมทริกซ์): พนักงานมีหลายบอส หรือมีหน้าที่ในหลายโครงการ ซึ่งส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายหรือแผนก

3. Team-based Organization (องค์กรที่อาศัยทีมงาน): โครงสร้างนี้เน้นการสร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในหลายด้าน และทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย

4. Network Organization (องค์กรแบบเครือข่าย): องค์กรมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับผู้ค้า คู่ค้า หรือองค์กรอื่น ๆ ทำให้มีการแลกเปลี่ยนและทำงานร่วมกัน

5. Holacracy: โครงสร้างนี้เน้นการมอบหมายอำนาจและความรับผิดชอบไปยังทีมหรือบุคคล ทำให้การตัดสินใจและการทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างรวดเร็ว

6. สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการสร้าง Collaboration ที่ดีในองค์กรคืออะไรบ้าง

1. วัฒนธรรมองค์กร: โครงสร้างองค์กรเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ วัฒนธรรมขององค์กรที่เน้นการทำงานร่วมกันจะเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน

2. เครื่องมือและเทคโนโลยี: การใช้เครื่องมือที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการโครงการ หรือแพลตฟอร์มสำหรับการสื่อสาร

7. วัฒนธรรมองค์กรแบบใดที่เกื้อหนุนต่อการทำงานแบบ Collaboration

วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานแบบ Collaboration มักจะมีลักษณะดังนี้:

1. ความเปิดกว้างและโปร่งใส
- การแชร์ข้อมูลและความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ถูกส่งเสริม
- ไม่มีการซ่อนเร้นหรือการเก็บข้อมูลเป็นความลับภายในองค์กร

2. ความเชื่อมั่นและความเคารพ
- คนในองค์กรเชื่อมั่นและเคารพกันและกัน
- มีการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการสื่อสารที่ดีและการให้ข้อติชมที่สร้างสรรค์

3. การยอมรับความแตกต่าง
- ความหลากหลายทั้งในด้านความคิดและทักษะถูกยอมรับและเห็นว่าเป็นจุดแข็ง
- ไม่มีการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติ

4. การมีเป้าหมายร่วม
- ทุกคนในองค์กรเข้าใจและทำงานเพื่อเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน
- มีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นที่ร่วมกัน

5. การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา
- มีการส่งเสริมการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้
- การล้มเหลวถือเป็นโอกาสในการเรียนรู้และปรับปรุง

6. การให้และรับข้อติชม
- มีการให้และรับข้อติชมในทิศทางที่สร้างสรรค์และเป็นกลาง
7. การใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
- การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการสื่อสาร

8. มีตัวอย่างองค์กรใดบ้าง ที่ทำงานแบบ Collaboration ได้ยอดเยี่ยม

มีหลายองค์กรที่ได้รับการยกย่องว่าทำงานแบบ Collaboration ได้ยอดเยี่ยม ดังนี้:

1. Google
- Google สร้างวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันผ่านการใช้เครื่องมือออนไลน์และการมีการประชุมที่เปิดกว้าง
- มีโครงการ "20% time" ที่ให้พนักงานใช้เวลา 20% ของเวลาทำงานของตนเพื่อทำโครงการที่ตนเองสนใจ

2. Pixar
- มีห้องประชุมและพื้นที่สาธารณะที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
- การรีวิวงานในรูปแบบ "Braintrust" ที่ทำให้ทุกคนสามารถให้ข้อเสนอแนะและข้อติชม

3. Spotify
- ใช้โครงสร้างที่เรียกว่า "Squads, Tribes, Chapters, and Guilds" เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันและการแลกเปลี่ยนความรู้
- มีการจัดการประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันในทีม

4. Atlassian
- ใช้เครื่องมือออนไลน์เช่น Jira และ Confluence ในการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
- มี "ShipIt Days" ที่พนักงานสามารถหยุดงานปกติและทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสิ่งใหม่ ๆ

5. Salesforce
- ใช้แพลตฟอร์ม Chatter สำหรับการสื่อสารและการแชร์ข้อมูล
- มีโปรแกรม "V2MOM" (Vision, Values, Methods, Obstacles, Measures) ที่ช่วยในการสร้างเป้าหมายร่วมและการทำงานร่วมกัน

9. อะไรคือกระดุมเม็ดแรกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ Collaboration มากที่สุด

การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมการทำงานแบบ Collaboration นั้นเริ่มต้นจาก "การสร้างความเชื่อมั่นและความเปิดใจ" ในทีมงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก ดังนี้:

1. การสร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม
- ผู้บริหารและทีมงานต้องมีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน และทุกคนต้องเข้าใจและยอมรับวิสัยทัศน์นั้น

2. การสื่อสารที่เปิดเผยและโปร่งใส
- ให้ข้อมูลและแผนการทำงานเป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นผ่านการประชุมหรือเครื่องมือออนไลน์

3. การให้และรับข้อติชม
- สร้างวัฒนธรรมที่เปิดกว้างต่อข้อติชมและการปรับปรุง และให้มีการขอและให้ข้อติชมในทิศทางที่สร้างสรรค์

4. การยืนยันและเฉลิมฉลอง
- ให้ความสำคัญและยืนยันความสำเร็จและความพยายามในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นผ่านการเฉลิมฉลองหรือรางวัล

5. การสร้าง "Quick Wins"
- มีโครงการหรืองานที่ทำและสำเร็จได้ในระยะเวลาสั้น ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในทีม

10. สัญญาณอะไรจะบอกว่าองค์กรคุณมีระดับ Collaboration ที่เป็นปัญหา / สัญญาณอะไรจะบอกว่ามีระดับ Collaboration ที่ดี / Checklists ง่าย ๆ ที่จะช่วยให้ประเมินทีมงานเราว่ามี Collaboration ที่ดีเป็นอย่างไร

สัญญาณที่บอกว่าองค์กรมีระดับ Collaboration ที่เป็นปัญหา

1. ขาดการสื่อสาร: ข้อมูลไม่ถูกแชร์อย่างเปิดเผยหรือถูกซ่อนเร้น
2. การแข่งขันภายใน: มีการแข่งขันระหว่างบุคคลหรือทีมงานแทนที่จะร่วมมือกัน
3. ขาดความเชื่อมั่น: คนในทีมไม่เชื่อถือหรือเคารพกัน
4. ความไม่ชัดเจนของเป้าหมาย: ไม่มีเป้าหมายร่วมหรือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
5. การตัดสินใจแบบเดียวดาย: การตัดสินใจมักจะเป็นไปโดยไม่มีการสนทนาหรือขอความคิดเห็น

สัญญาณที่บอกว่าองค์กรมีระดับ Collaboration ที่ดี

1. การสื่อสารที่เปิดเผย: ข้อมูลและความคิดเห็นถูกแชร์อย่างเปิดเผยและถูกยอมรับ
2. ความเชื่อมั่นและความเคารพ: คนในทีมเชื่อถือและเคารพกัน
3. เป้าหมายร่วม: มีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและถูกยอมรับโดยทุกคน
4. การแบ่งปันความรู้: คนในทีมมักจะแบ่งปันความรู้และทักษะ
5. การเป็นทีม: คนในทีมรู้จักความสามารถและจุดอ่อนของกันและกัน และร่วมมือกันในการทำงาน

Checklists สำหรับประเมินระดับ Collaboration

1. เป้าหมายร่วม: ทุกคนในทีมเข้าใจและยอมรับเป้าหมายร่วมหรือไม่?
2. การสื่อสาร: มีช่องทางการสื่อสารที่เปิดเผยและถูกใช้บ่อยหรือไม่?
3. ความเชื่อมั่น: คนในทีมมีความเชื่อมั่นในกันและกันหรือไม่?
4. การแบ่งปันความรู้: คนในทีมมักจะแบ่งปันความรู้และทักษะหรือไม่?
5. ข้อติชมและข้อเสนอแนะ: มีการให้และรับข้อติชมในทิศทางที่สร้างสรรค์หรือไม่?

สุดท้าย:

ตัวอย่างของ Collaboration ที่ดีที่คนไทยสามารถเห็นเป็นรูปธรรม
คือ การทำงานเป็นทีมของ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "การประเมินผลการถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566"วันที่...
17/09/2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "การประเมินผลการถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566"
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน หลักสี่ กรุงเทพฯ

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "การประเมินผลการถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566"
วันที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมพระวิษณุ ชั้น 3 โรงแรมอัสวิน หลักสี่ กรุงเทพ

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 15 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอยุทธศาสตร์เช...
17/09/2023

วันที่ 15 กันยายน 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการนำเสนอยุทธศาสตร์เชิงปฏิบัติการต่อสาธารณะ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้กระบวนการเลือกตั้งได้รับการยอมรับ” ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13) ซึ่งภายในงานมีการจัดปาฐกถา เรื่อง "ฉากทัศน์ประเทศไทย...หลังการจัดตั้งรัฐบาล" โดย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี มีผู้เข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง, ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, คณะกรรมการกำกับหลักสูตรฯ, คณาจารย์ที่ปรึกษา พตส. 13, ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1-12, ผู้แทนพรรคการเมือง, นิสิต - นักศึกษา, สื่อมวลชน และเครือข่ายภาคประชาชนที่สนใจ ณ ห้องประชุมสโมสรราชพฤกษ์ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

12/09/2023

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล IDP

Individual Development Plan (IDP)

IDP คือเรื่องของแผนงานสำหรับตัวเราในอนาคต

สร้างบ้านต้องมีพิมพ์เขียว สร้างชีวิตต้องมี IDP

สำหรับ Knowledge Workers มีเส้นทางสำหรับอนาคตระยะสั้นอยู่สี่เส้นทางคือ
1. พัฒนาบทบาทเดิมไปสู่ระดับยอดเยี่ยม
2. ขยายบทบาทเดิมเพื่อเพิ่มค่างาน
3. โยกย้ายในระดับเดิมเพื่อขยายศักยภาพ
4. เติบโตขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้น

สำหรับอนาคตระยะยาวก็มีหลายทางเลือกเช่น
ก. ผู้เชี่ยวชาญเชิงลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ข. ผู้บริหารระดับสูง
ค. ออกไปเป็นผู้ประกอบการ
ง. ออกไปเป็น Freelance/ที่ปรึกษา ฯลฯ ในงานที่ตนเองถนัด

เราต้องเพิ่มคุณค่าในตัวเรา เพื่อให้ค่างานสูงขึ้น เพื่อบริษัทจะได้เพิ่มผลตอบแทนและสวัสดิการให้สูงขึ้น

หากใครคิดว่าจะขอทำในสิ่งที่ตนเองทำไปจนเกษียณ ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงว่า...
ก. วันหนึ่งบริษัทอาจหาคนที่ค่าตอบแทนต่ำกว่าเรามากมาแทนเรา
ข. วันหนึ่งอาจจะมีเทคโนโลยีมาทดแทนเรา
ค. วันหนึ่งอาจมีการ Outsource งานเราออกไป
ง. วันหนึ่งอาจมีกระบวนการใหม่ทำให้ไม่ต้องการตำแหน่งเรา
เมื่อถึงวันนั้น หากเราจะมาเร่งพัฒนาตัวเองก็จะไม่ทัน

การทำงานในโลกปัจจุบัน การสร้างคุณค่าเพิ่มให้ตัวเรา
จึงเป็นความจำเป็นมิใช่ทางเลือกอีกต่อไป
เป็นการลงทุน

วิธีการง่าย ๆ ในการจัดทำ IDP แบบระยะ 3 ปี คือ

1. ระบุตำแหน่งของเป้าหมายในอนาคต
แนวทางคำถาม “คุณคิดว่าใน 3 ปีข้างหน้าอยากเห็นตัวเองเป็นอย่างไร” โดยทั่วไปมี 4 ทางเลือกคือ
a. ทำงานในตำแหน่งเดิมให้เก่งขึ้น จากดีไปสู่ยอดเยี่ยม
b. ขอโอนย้ายไปตำแหน่งอื่นที่อยู่ในระดับเดียวกัน
c. ได้รับการโปรโมทให้เติบโตขึ้นไปในสายงานตรง
d. ได้รับโปรโมทให้เติบโตไปในสายงานอื่น

2. ระบุคุณสมบัติของตำแหน่งนั้น
แนวทางคำถาม “คุณคิดว่าในตำแหน่งดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญหลัก ๆ อะไรบ้าง”

3. ระบุช่องว่างของศักยภาพ
แนวทางคำถาม “คุณคิดว่าในคุณสมบัติคุณสมบัติที่สำคัญหลัก ๆ แต่ละข้อ คุณมีศักยภาพเพียงใด”
ลองใช้เกณฑ์ 1-10 ประเมินตนเองดู

4. วางแผนพัฒนา

4.1 แนวทางคำถาม “ในแง่ลำดับความสำคัญแล้ว คุณสมบัติข้อไหนที่จะต้องพัฒนาก่อน-หลัง”

4.2 “แผนการพัฒนาในแต่ละคุณสมบัติต้องทำอย่างไรบ้าง”

จากแนวคิด 70/20/10 ของ Morgan McCall, Michael Lombardo and Robert Eichinger เราเรียนรู้ 10% จากชั้นเรียน 20% จากโค้ชและพี่เลี้ยง และ 70% จากประสบการณ์
4.2.1 “คุณคิดว่าคุณต้องไปอบรมอะไรบ้าง”
4.2.2 “คุณคิดว่าใครจะเป็น โค้ช/พี่เลี้ยงให้คุณในเรื่องนี้ได้บ้าง”
4.2.3 “คุณคิดว่าคุณต้องหาประสบการณ์อะไรบ้างเพื่อพัฒนาในเรื่องนี้”

5. ลงมือพัฒนา
แนวทางคำถาม “คุณจะลงมือทำในแต่ละกิจกรรมเมื่อไร”

IDP กับกัลยาณมิตร
ในการทำ IDP จะให้ดีควรมีการหารือกับหัวหน้าโดยตรง และควรทำสม่ำเสมอ ปีละไม่ต่ำกว่าสองครั้ง
หากการหารือกับหัวหน้าคุณทำไม่ได้ ควรหา Mentor ภายในองค์กร
หากไม่มี Mentor ในองค์กร ควรมองหานอกองค์กร
หรือหากหาไม่ได้ การมี Coach ก็เป็นทางเลือกที่ควรทำเช่นกันครับ

18/08/2023
สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ในรูปแบบออนไ...
17/08/2023

สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจ เข้าชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Tour 360 องศา) โดยสแกน QR Code ตามรูปภาพ เพื่อเข้ารับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอเชิญชวนเข้าชมศูนย์ศึกษาประชาธิปไตยแบบออนไลน์

ขอเชิญรับชมการอภิปรายออนไลน์ ในห้วข้อ "กกต. มีไว้ทำไม" ร่วมอภิปรายโดย นายแสวง  บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รศ....
17/08/2023

ขอเชิญรับชมการอภิปรายออนไลน์
ในห้วข้อ "กกต. มีไว้ทำไม" ร่วมอภิปรายโดย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รศ.ดร.ยุทธพร อิสระชัย รองศาสตร์จารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินรยการโดย นายบากบั่น บุญเลิศ พิธีกรดำเนินรายการเนชั่นอินไซต์
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live "สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง"
นำเสนอโดย หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)

https://www.facebook.com/pedi.ect?mibextid=2JQ9oc

#สำนักประชาสัมพันธ์
#สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต...
10/07/2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมกิจกรรม “การเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยชุมชน และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)” ครั้งที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) โดยมี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง...
10/07/2023

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายและมอบโล่ที่ระลึก ในกิจกรรม “การเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยชุมชน และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)” ครั้งที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) โดยมี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสัญญา แก้วอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมทะเลใน โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง...
10/07/2023

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะนักศึกษา หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 เข้าเยี่ยมชม “วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวชีววิถีลุ่มน้ำตาปี” ณ ศูนย์การเรียนรู้ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สวนลุงสงค์ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมทำกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารอำเภอท่าชนะ ณ ธนาคารปูม้า บ้านหาดสมบูรณ์ ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในกิจกรรมการเสริมสร้างประชาธิปไตยโดยชุมชน และการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ครั้งที่ 2 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13)

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ให...
30/06/2023

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง และ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เพื่อหารือข้อราชการ โดยมี นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 คณะนักศึกษา พตส.10 ร่วมกับสโมสรโรตารีจันทนิมิต จัดกิจกรรมเติมฝันให้น้อง มอบเครื่องเล่นให้กับนักเ...
26/06/2023

วันที่ 10 มิถุนายน 2566 คณะนักศึกษา พตส.10 ร่วมกับ
สโมสรโรตารีจันทนิมิต จัดกิจกรรมเติมฝันให้น้อง มอบเครื่องเล่นให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ประธานรุ่น) และนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พตส.10) ร่วมด้วย นายอำพล คูณทวี นายกสโมสรโรตารี่จันทนิมิต ปีบริหาร 2565-2566 พร้อมด้วยนายเชิดเกียรติ แก้วกำเนิด เลขานุการสโมสร และสมาชิกสโมสร ได้จัดกิจกรรมเติมฝันให้น้อง มอบทุนการศึกษา มอบสวนสนุก บ้านบอล และอุปกรณ์กีฬา ให้น้องนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ซึ่งก่อนหน้านี้ อุปกรณ์เด็กเล่นของน้องๆเก่า และชำรุดไปตามกาลเวลา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ

https://drive.google.com/.../1h7zakgMHJLHGVBa2ljCgOYdl2M...

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นปฏิบัติการและ...
30/05/2023

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีการสอบสัมภาษณ์แทนการตรวจขั้นปฏิบัติการและประเมินผล เพื่อขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน รุ่นที่ 947 ของนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรการพั...
26/05/2023

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 701 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ MONO2...
12/05/2023

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ MONO29 ประเด็น "ขั้นตอนการใช้สิทธิเลือกตั้งและเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง" ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมือง...
28/04/2023

วันที่ 28 เมษายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับคณะยุวชนประชาธิปไตยและเจ้าหน้าที่ จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อเผยแพร่เสริมสร้างองค์ความรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมโครงการพัฒ...
28/04/2023

วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพ กิจกรรมที่ 2 การอบรมหลักสูตรสืบสวนและไต่สวนระดับต้น(หลักสูตรเร่งรัด) รุ่นที่ 2 ในวิชา ข้อสังเกตของคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากการพิจารณาสำนวนการสืบสวน/ไต่สวน โดยมี ร้อยตำรวจเอกมนูญ วิเชียรนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 3 นางจารุวรรณ เลิศไกร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารและผู้เข้ารับการอบรมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ณ ห้องบีบี 210 โรงแรมเซนทรา บาย เซนทาราศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากรบรรยา...
28/04/2023

วันที่ 27 เมษายน 2566 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นประธานพิธีเปิด และวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ "ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเลือกตั้งที่ กกต. คาดหวัง" ในการอบรมวิทยากรเขตเลือกตั้ง เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 (รุ่นที่ 2) โดยมี นางสาวมาณวิกา ทองประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้วิทยากรเขตเลือกตั้ง มีความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง สามารถถ่ายทอดความรู้ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และชอบด้วยกฎหมาย ณ ห้องวายุภักษ์ 3-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดเพื่อเตรีย...
22/04/2023

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 2) โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้แก่ นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ นายวีระ ยี่แพร พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ นายเกรียงไกร พานดอกไม้ เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย ในการนี้ นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีเทคนิควิธีหรือทักษะการถ่ายทอดความรู้ประการสำคัญ สามารถฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากรเขตเลือกตั้ง และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 – 206 (ชั้น 2) อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ...
22/04/2023

วันที่ 20 เมษายน 2566 นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเลือกตั้งที่ กกต. คาดหวัง” ในการอบรมวิทยากรจังหวัด (รุ่นที่ 2) เพื่อให้วิทยากรจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีเทคนิควิธีหรือทักษะการถ่ายทอดความรู้ประการสำคัญ สามารถฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากรเขตเลือกตั้ง และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 – 206 (ชั้น 2) อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกอบรม ”วิทยากรจังหว...
20/04/2023

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. นายปกรณ์ มหรรณพ กรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การฝึกอบรม ”วิทยากรจังหวัด” เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ.2566 โดยมี นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ผู้บริหาร และผู้เข้ารับการอบรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแกรนด์ไดมอนต์ ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรัม เมืองทองธานี

วันที่ 18 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดเ...
20/04/2023

วันที่ 18 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 1) โดยมี พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีเปิดด้วย ในการนี้ นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อให้วิทยากรจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีเทคนิควิธีหรือทักษะการถ่ายทอดความรู้ประการสำคัญ สามารถฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากรเขตเลือกตั้ง และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการอบรมวิทยากรจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมใ...
20/04/2023

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมการอบรมวิทยากรจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 (รุ่นที่ 1) เพื่อให้วิทยากรจังหวัดได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน ได้รับความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีเทคนิควิธีหรือทักษะการถ่ายทอดความรู้ประการสำคัญ สามารถฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้ง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากรเขตเลือกตั้ง และเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่ โดยมี นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมก...
20/04/2023

วันที่ 19 เมษายน 2566 นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ บริบูรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ร่วมพิธีสวดอภิธรรม นายอำนวย มโนหรทัต บิดาของนางสาวอุไร มโนหรทัต ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ ณ ศาลา 3 วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมทางวิช...
11/04/2023

วันที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. นายสำราญ ตันพานิช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยครบ 25 ปี "25 th Anniversary of the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand" เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักปฏิบัติงานของศาลรัฐธรรมนูญและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมของต่างประเทศ รวมถึงการสานสัมพันธไมตรีในด้านต่างๆ กับองค์กรที่ได้จัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศพนักงานใหม...
04/04/2023

วันที่ 3 เมษายน 2566 นายเกรียงไกร พานดอกไม้ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) โดยมี นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และ นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมพิธีด้วย จัดโดย สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจา...
24/02/2023

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี
รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “หลักปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง”
ของหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำหลักส...
22/02/2023

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายจัดทำหลักสูตรโครงการพลเมืองศึกษา (Civic Education) กิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยแก่บุคลากรทางการเมือง บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปในภูมิภาคและท้องถิ่น โดยมี ผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมด้วย เพื่อพิจารณาการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรสำหรับใช้ในการจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์และกำกับดูแลการเลือกประธาน...
17/02/2023

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตการณ์และกำกับดูแลการเลือกประธานหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส.13) ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวสุรณี  ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยก...
17/02/2023

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นางสาวสุรณี ผลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นางสาวอุไร มโนหรทัต ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ ร่วมหารือความร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นางสาวสุวรรณ์ วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อวางแผนการดำเนินการสำรวจการรับรู้และการติดตามประเมินผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติแห่งชาติ

การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร ศึกษารายละเอียดได้ที่ https://www.ect.go.t...
15/02/2023

การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร

ศึกษารายละเอียดได้ที่
https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20230209094508.pdf

#ไทยโหวต #คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) มีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร ศึกษารายละเอียดได้ที่https://www.ect.go.th/ect_th/download/article/article_20230209094508.pdf

#ไทยโหวต #คนไทยพร้อมใช้สิทธิ

ที่อยู่

ถนนแจ้งวัฒนะ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621418911

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}