Clicky

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ส

สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ส ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง ส, หน่วยงานราชการ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมน, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินหรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ 1/25...
02/03/2022

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินหรืออาจคำนวณเป็นเงินได้ (อบชง.) ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
24/02/2022

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕
11/01/2022

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
09/12/2021

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการกำหนดเครื่องแบบพิเศษของส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 5/2564
02/12/2021

คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 5/2564

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
28/10/2021

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference
07/10/2021

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุ...
16/09/2021

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล Video Conference

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค- การให้ควา...
04/08/2021

แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
- การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
22/07/2021

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 4/2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2564
08/07/2021

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
28/05/2021

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ 3/2564
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

11/05/2021
การชี้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทาง...
05/05/2021

การชี้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผ่านระบบเครือข่ายการประชุมทางไกล (VDO Conference)

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
05/05/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก.บ.จ.ต.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของ สปน. ตามคู่มือบริการประชาชน- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค- การให้ความเ...
27/04/2021

ประเมินความพึงพอใจของการให้บริการของ สปน. ตามคู่มือบริการประชาชน
- การรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค
- การให้ความเห็นชอบการแสดงธงชาติที่กระทำโดยเอกชน

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
01/04/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
25/03/2021

การประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
25/03/2021

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบด้านการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
24/03/2021

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

การประชุมหารือเกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกาจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ....
30/01/2021

การประชุมหารือเกี่ยวกับร่างระเบียบสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกาจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ....

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒
29/01/2021

การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
20/01/2021

การประชุมคณะกรรมการธง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ครั้...
25/12/2020

การประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

การเสาวนา " ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะในการทำDigital Transformation ภาครัฐ"
25/12/2020

การเสาวนา " ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะในการทำDigital Transformation ภาครัฐ"

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
25/12/2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post
24/12/2020

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post
24/12/2020

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง ๗ หน่ว...
24/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่าง ๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

24/12/2020
24/12/2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ธันวาคม 2563

24/12/2020

พิธีลงนามบันทึกข้อตดลงความร่วมมือการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post
24/12/2020

Photos from สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post

การเสวนา"ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะ ในการทำ Digital Transformation ภาครัฐ " จากผู้ทรงคุณวุฒิ - สำนักงานคณะกรรมการพัฒน...
24/12/2020

การเสวนา"ประสบการณ์ บทเรียน ข้อเสนอแนะ ในการทำ Digital Transformation ภาครัฐ " จากผู้ทรงคุณวุฒิ
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
- สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
- สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ณ ห้อง Ballroom ab ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมน
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622834581

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

**ข้อความแก้ไขเพิ่มเติม 15/12/64** เรื่องด่วน!! สำคัญมาก.... ชาวไทยไม่ต้องตกใจ!! กษัตริย์(ร.10)จะไม่ทรงพระปรมาภิไธย ให้รัฐธรรมนูญทำลายสถาบันกษัตริย์ไทยได้เป็นเด็ดขาด รัฐธรรมนูญจะสำเร็จได้ กษัตริย์ต้องเป็นผู้ลงประปรมาภิไธยกำกับ (ลายมือชื่อ) »»» ตามที่ในหลวง ร.10 ตรัสว่าให้เอาความจริงมาพูดกัน ความจริงคือ ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ราชาธิปไตย) หมายความว่า พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประชาธิปไตยทุกคน ปัจจุบันมีการเล่นการเมืองเกินขอบเขตจากคำว่า"สู้ไปกราบไป"ทุกคนคงรู้ความหมายกันดี คือสู้กับกษัตริย์โดยตรง หาทางทำลายกฎหมาย ม.112 แล้วเข้าสู่กระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) เพื่อเปลี่ยนใช้การปกครองแบบประธานาธิบดี "ฝากวิเคราะห์" เข้าดูข่าวใน โพสต์ facebookหลัก ของ Mongkhon Khoontonil ประกอบข่าวทุกช่อง จะเห็นว่า มีการโจมตีหาทางล้มล้างสถาบันกษัตริย์ และได้รับการตัดสินจากศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่าเป็นความจริง มีพรรคการเมืองเป็นกองบัญชาการ ส่วนช่องข่าวที่โจมตีสถาบันกษัตริย์ตรงๆ หลักๆ Youtubeช่อง ข่าวใหม่News, คณะราษฎร2563, Thai News TV, REDEM NEWS, ข่าวเด่นวันนี้, Sunai TV, เล็ก จรรยา, ไฟเย็น ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเป็นการสู้ศึกกับกษัตริย์โดยตรงแบบสงครามเย็น โจมตีโดยการปล่อยสื่อใส่ร้ายบิดเบือนให้มีการด้อยค่าสถาบันกษัตริย์ ใช้ม็อบป่วนประเทศและสถานทูตต่างๆทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาติ ใช้นักการเมืองป่วนทุกส่วนการปกครองรวมถึงศาลรัฐธรรมนูญทำให้เกิดความแตกแยกภายในประเทศ เป็นข้อต่อลองกับกษัตริย์เพื่อดึงกษัตริย์ลงมาเจรจา เพื่อเอาเหตุความไม่เหมาะสมไปเป็นเป็นหลักฐานให้นักการเมืองมีทางโจมตีสถาบันกษัตริย์ได้ แล้วแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเข้าสู่การล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย(ก่อกบฏ) และมีต่างชาติให้การสนับสนุน กับปัญหาที่เกิดขึ้นมายาวนานในประเทศไทย กษัตริย์วชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงหาทางแก้ไขมาโดยตลอด ตอนนี้พระองค์ทรงเห็นวิธีแก้ไขและถึงเวลาที่จะต้องแก้ไขแล้ว ในเมื่อทุกฝ่ายทางการปกครองให้การยอมรับ โดยยึดคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่ตั้ง จะไม่มีใครล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทยได้ เพราะประเทศไทยยังมี "อำนาจสูงสุด" ที่กษัตริย์เป็นผู้ใช้ในการปกครองประเทศตามรัฐธรรมนูญไทย อำนาจสูงสุด คืออำนาจอธิปไตยของพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ปัจจุบันในหลวงวชิราลงกรณ์(ร.10) พระองค์ทรงเก็บตัว ป้องกันการลอบปลงพระชนม์ และทรงงานอยู่เงียบๆเตรียมแผนปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ไทย กับเหตุการณ์กบฏที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พระองค์จะปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ด้วยตัวพระองค์เอง และวิธีปฏิรูปก็ได้รับการยอมรับจากทุกส่วนแล้ว รวมถึงศาลรัฐธรรมนูญ (กษัตริย์เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดสามารถปฏิรูปตัวเองได้) ปัจจุบันพระองค์ทรงติดต่อกับผู้ครองแต่ละประเทศเพื่อบอกกล่าวชี้แจงการแก้ไขให้แต่ละประเทศทราบ จบโควิดหรือก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ จึงจะแจ้งประชาชนภายในประเทศอย่างเป็นทางการด้วยตัวพระองค์เอง พระองค์(ร.10)จะใช้อำนาจสูงสุดของกษัตริย์ตั้งเมืองลูกหลวงเป็นผู้ช่วยกษัตริย์ไทย ให้เจ้าเมืองครองราชคู่เจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีนารีรัตน์ฯ ครองนครราชสีมาดูแลภาคอีสาน ช่วยปกครองดูแลประเทศไทย และช่วยกษัตริย์ทำในส่วนที่กษัตริย์ทำได้ไม่เหมาะสม และดูแลรับผิดชอบผู้กระทำผิดต่อกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์รวมถึง ม.113 เพื่อปิดช่องโหว่กระบวนการปกครองของไทยเป็นการชี้ให้เห็นถึงระบอบการปกครองของประเทศไทยได้ชัดเจน เพื่อเพิ่มความมั่นคงให้สถาบันกษัตริย์ จะสามารถแก้ไขปัญหากบฏที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และป้องกันการโจมตีการคิดล้มล้างสถาบันกษัตริย์ไทย ที่มีจากอดีต จนถึงปัจจุบัน ไม่ให้เกิดขึ้นอีกตลอดไป... ...เสร็จภาระกิจและมีความปลอดภัย พระองค์จะทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชน ...จบปัญหาโควิดหรือก่อนเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ พอที่จะจัดงานเฉลิมฉลองการขึ้นครองราชของเจ้าเมืองลูกหลวง(ผู้ช่วยกษัตริย์) โดยไม่เสี่ยงกับการติดเชื้อโควิด พระองค์(ร.10)จะทรงดำริเป็นทางการด้วยตัวเอง **หมายเหตุ** หากท่านใดคิดว่าข้อความเป็น"เท็จ" หรือหลอกลวง สามารถฟ้องคดีได้ทุกข้อหา ยินดีและพร้อมที่จะเอาความจริงมาพูดกัน...
เรื่อง #การกำหนดกรอบความคิด #เพื่อให้ได้รับความยุติธรรม การจัดระเบียบที่เป็นเรื่องต้องมีศิลปะ ศาสตร์ ยุทธวิธีแห่งการสื่อสาร ให้ตรงกันกับคำว่า ธรรมาภิบาล แห่ง ความยุติธรรมที่สุจริต ซื่อตรง ด้วยวิจารณญาณ ของมนุษยธรรม เมตตาธรรม จริยปฏิบัติ จรรยาบรรณ ศีลธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี วัฒนธรรมที่สวยงาม ในความเรียบง่ายของธรรมชาติ เป็นความจริงที่ถูกต้อง ในมาตรฐานสากลทั่วโลกยอมรับได้ ประเมินรายละเอียดตีราคาค่าใช้จ่าย ๑. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ที่ระบบงานราชการส่วนต่างๆ ได้รับ มาบริหารจัดการในองค์กร ๒. ใช้เวลา บริหารจัดการกระบวนการ พิจารณาอรรถคดีต่อเนื่องมา จากจุดเริ่มต้น งบประมาณ.... เฉพาะ ค่าวิชาชีพของคณะตุลาการ ผู้พิพากษา สิ้นเปลื้องซ้ำซ้อนโดยไม่เกิดประโยชน์ สร้างสรรค์ใดๆ....โดยสิ้นเชิง ๓. คู่กรณี คือ ราชการ กลไกของรัฐ เหนือกว่า เป็นความได้เปรียบทั้งปวง ๔. #คณะตุลาการ #ผู้พิพากษา #ขาดจิตสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งๆที่ตนมิใช่พระมหากษัตริย์ เพียงทำงานปฏิบัติหน้าที่ ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ๕. การกระทำ พฤติกรรม การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผิดๆ ซ้ำๆ ไร้คุณภาพของผลงาน ๖. ไร้จิตกรุณา เพราะ คณะตุลาการ ผู้พิพากษา ได้รับเงินเดือนตอบแทน มีรายได้ประจำ ตรงกันข้าม คู่ความ ไม่มีรายได้ประจำ....จึงไม่สามารถ ทะลุกำแพงใจ ว่า เพราะ เดือดร้อน เสียหาย มีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา สะสมต่อเนื่อง....มอง และ คิด ต่างกัน ๗. ในฐานะพสกนิกร ไพร่ฟ้า ข้าแผ่นดิน หากไม่ลำบาก เดือดร้อนเสียหาย จะไปพึงคณะตุลาการ ผู้พิพากษา ทำไม? ที่ผ่านมาจากวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ....๒๕๖๔...ใช้เงิน...ใช้เวลา....ฯลฯ เป็นต้น ๘. ยกตัวอย่างด่านสุดท้าย ค่าถ่ายเอกสารสำเนาคำฟ้อง จำนวน ๑๕๐ แผ่น คิดราคา ๓๐๕ บาท เป็นการกำหนดกันเอง ทั้งๆที่ต้นทุนมาจากงบประมาณ แบบได้ฟรี ไม่มีต้นทุน.... เป็นการค้า ทับถมประชาชน เงินที่มีค่าขึ้นศาล...มีผลประโยชน์แอบแฝง ฯลฯ เป็นต้น ๙. ตราบใดที่คณะตุลาการ ผู้พิพากษา ยังคงอยู่ในประเทศไทย ความสูญเสียสิ้นเปลื้องบานปลาย เพราะ กฎหมายถูกทำลาย ๑๐. คำปฏิญาณสาบานตนที่ไร้ค่า
วิเคราะห์ประเมินผล ยื่นคำฟ้อง นายเชาวนะ ไตรมาศ #เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ #คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ความผิดพระราชบัญญัติ มาตรฐานจริยธรรมข้าราชการ ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ศาลรัฐธรรมนูญ: องค์กรวินิจฉัย ปัญหาความชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กร ตุลาการ ที่ ซึ่ง มีหน้าที่ และ อำนาจ ต่างจาก ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และ ศาลทหาร กล่าวคือ มีหน้าที่ และ อำนาจในการวินิจฉัยปัญหา ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ของกฎหมาย หรือ ร่างกฎหมาย การกระทำ และ กรณีอื่นที่กฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือเรียกว่า " คดีรัฐธรรมนูญ " โดย รูปแบบศาลรัฐธรรมนูญนี้เกิดขึ้น ครั้งแรกในประเทศ ออสเตรีย และ ต่อมาได้เป็นที่ยอมรับ ในหลายประเทศ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน เบลเยี่ยม โปรตุเกส สเปน อิตาลี ตุรกี รัสเซีย แอฟริกาใต้ ชิลี เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ประเทศไทย ฯลฯ เป็นต้น รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘๘ และ มาตรา ๒๑๐ วรรคสอง ยังบัญญัติให้การพิจารณาวินิจฉัยคดี ของศาล โดย คณะตุลาการ ผู้พิพากษา ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ ในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ การขอให้พิจารณา วินิจฉัยว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ใช้ ยกฟ้องจำหน่ายคดีออกจากสารบบ ขัด หรือ แย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ หรือ ไม่ มาตรา ๒๑๒ บัญญัติไว้ ไม่ว่าคดีนั้นจะอยู่ระหว่างพิจารณา ในศาลใด ก็ตาม การพิจารณา วินิจฉัย กรณีที่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ร้องขอว่าการกระทำนั้น ขัด หรือ แย้ง ต่อ รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๓ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย วิธีพิจารณา ของ ศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๔๗ บัญญัติให้ต้องเป็นการกระทำ ที่เป็นการละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพ #อันเกิดจากการกระทำของหน่วยงานรัฐ #เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ หน่วยงานซึ่งใช้อำนาจรัฐ ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าว จะต้องเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพโดยตรง และ ได้รับความเดือดร้อน หรือ เสียหาย หรือ อาจจะเดือดร้อน หรือ เสียหาย โดย มิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องมาจากการถูกละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพนั้น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ ยังบัญญัติให้ผู้ถูกละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ 🇹🇭รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็น กฎหมายสูงสุดของประเทศไทย🥰🌏 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ๑.พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒. ป้องกันประทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย ๓.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.เข้ารับการศึกษาอบรม ในการศึกษาภาคบังคับ ๕.รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ ๖.เคารพ และ ไม่ละเมิดสิทธิ และ เสรีภาพ ของบุคคลอื่น และ ไม่กระทำการใด ที่ อาจก่อให้เกิดความแตกแยก หรือ เกลียดชังในสังคม ๗. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ #ลงประชามติ อย่างอิสระ โดย คำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศเป็นสำคัญ ๘. ร่วมมือ และ สนับสนุน การอนุรักษ์ และ คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดก ทางวัฒนธรรม ๙. เสียภาษีอากร ตามที่กฎหมายบัญญัติ ๑๐. ไม่ร่วมมือ หรือ สนับสนุน การทุจริต และ ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มาตรา ๔๑ บุคคล และ ชุมชนย่อมมีสิทธิ ๑. ได้รับทราบ และ เข้าถึงข้อมูล หรือ ข่าวสาร สาธารณะ ในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ ๒. เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ ต่อ หน่วยงานของรัฐ และ ได้รับแจ้งผลพิจารณาโดยรวดเร็ว ๓. ฟ้องหน่วยงาน ของรัฐ ให้รับผิด เนื่องจากการกระทำ หรือ การละเว้นการกระทำ ของข้าราชการ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ #ศาลปกครองสุพรรณบุรี 1.คดีหมายเลขดำ ๕ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดง ๑๑ / ๒๕๖๓ #กรมสรรพากร 2. คดีหมายเลขดำ ๓๙ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดง ๕๒ / ๒๕๖๓ #สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 3.คดีหมายเลขดำที่ ๔๘ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๗ / ๒๕๖๓ #กระทรวงการคลัง 4.คดีหมายเลขดำที่ ๔๙ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๙ / ๒๕๖๓ #สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 5.คดีหมายเลขดำที่ ๕๒ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๑ / ๒๕๖๓ #สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 6. คดีหมายเลขดำที่ ๕๓ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๙/ ๒๕๖๓ #สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 7. คดีหมายเลขดำที่ ๕๕ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๘ / ๒๕๖๓ #นายกรัฐมนตรี 8.คดีหมายเลขดำที่ ๕๖ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๕ / ๒๕๖๓ #คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 9.คดีหมายเลขดำที่ ๕๗ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๖ / ๒๕๖๓ #สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 10.คดีหมายเลขดำที่ ๕๙ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๒ / ๒๕๖๓ #สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 11.คดีหมายเลขดำที่ ๖๐ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐ / ๒๕๖๓ #สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 12.คดีหมายเลขดำที่ ๖๑ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๐ / ๒๕๖๓ #ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม 13.คดีหมายเลขดำที่ ๖๒ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๔ / ๒๕๖๓ #สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 14.คดีหมายเลขดำที่ ๖๓ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๕ / ๒๕๖๓ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 15.คดีหมายเลขดำที่ ๖๔ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๕ / ๒๕๖๔ #เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม #การประกอบธุรกิจประกันภัย 16.คดีหมายเลขดำที่ ๖๗ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๔ / ๒๕๖๓ #อธิบดีกรมสรรพากร 17.คดีหมายเลขดำที่ ๗๒ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๗๘ / ๒๕๖๓ #ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน 18.คดีหมายเลขดำที่ ๒๗๓๒ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐๕ / ๒๕๖๔ #ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่๑ #ประธานรัฐสภาผู้แทนราษฎรที่๒ #ศาลปกครองกลาง 19.คดีหมายเลขดำที่ ๔ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๕ / ๒๕๖๔ #สำนักนายกรัฐมนตรี 20.คดีหมายเลขดำที่ ๒๔ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๐ / ๒๕๖๔ #ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 21.คดีหมายเลขดำที่ ๒๘ / ๒๕๖๔ #ฟ้องใหม่ล่าสุด วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ #ผู้อำนวยการสำนักวิชาการแผนภาษี #กรมสรรพากร #กระทรวงการคลัง เรื่อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 22.คดีหมายเลขดำที่ ๔๙ / ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรี โดย นายกรัฐมนตรี เรื่อง ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ สร้างสังคมแบ่งชนชั้น ไม่เคารพกฎหมาย ตามหลักทศพิธราชธรรม 23. คดีหมายเลขดำที่ ๕๐ / ๒๕๖๔ #ฟ้องคณะตุลาการ สำนักงานศาลปกครอง ยื่นเรื่องฟ้องทางไปรษณีย์ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ #ใบรับคำฟ้อง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ รอออกหมายเลขคดีแดง......... 24. คดีหมายเลขดำที่ ๖๔ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๔๘ / ๒๕๖๔ ปลัดกระทรวงการคลัง 25. คดีหมายเลขดำที่ ๗๓ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๕๙ / ๒๕๖๔ สำนักงานรับเรื่องน้อมเกล้าฯ กราบบังคมทูลเกล้าฯถวายฎีกา 26. คดีหมายเลขดำที่ ๗๔ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๐ / ๒๕๖๔ รัฐบาลไทย 27. คดีหมายเลขดำที่ ๗๙ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๖๖ / ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง 28. คดีหมายเลขดำที่ ๘๒ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลขดำที่ ๗๓ / ๒๕๖๔ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 29. คดีหมายเลขดำที่ ๘๓ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๐ / ๒๕๖๔ สำนักกฎหมาย และ ระเบียบกลาง สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 30. คดีหมายเลขดำที่ ๘๔ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลขแดงที่ ๘๒ / ๒๕๖๔ ประธานคณะกรรมการ มาตรฐานจริยธรรมแห่งชาติ นาย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 31. คดีหมายเลขดำที่ ๘๗ / ๒๕๖๔ ประธานคณะกรรมาธิการ กฎหมาย ยุติธรรม สิทธิมนุษยชน รัฐสภาไทย 32. คดีหมายเลขดำที่ ๘๙ / ๒๕๖๔ ประธานองคมนตรี 33. คดีหมายเลขดำที่ ๙๑ / ๒๕๖๔ ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ประธานข้าราชการ สำนักพระราชวัง 34. คดีหมายเลขดำที่ ๙๔ / ๒๕๖๔ นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ยื่นฟ้อง วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็น กฎหมายสูงสุด 🇹🇭หมวด ๑ มาตรา ๑ ประเทศไทย เป็น ราชอาณาจักร อันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ มาตรา ๒ ประเทศไทย มีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข มาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อำนาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และ ศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และ หน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และ หลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ ส่วนรวมของประเทศชาติ และ ความผาสุกของประชาชนโดยรวม มาตรา ๔ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ ความเสมอภาคของบุคคล ย่อมได้รับความคุ้มครอง ปวงชนชาวไทย ย่อมได้รับความคุ้มครอง #ตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน มาตรา ๕ รัฐธรรมนูญ เป็น กฎหมายสูงสุดของประเทศ #บทบัญญัติใดของกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับ หรือ การกระทำใด ขัด หรือ แย้ง ต่อรัฐธรรมนูญ #บทบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมิได้ เมื่อไม่มีบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญนี้ บังคับแก่กรณีใด ให้กระทำการนั้น หรือ วินิจฉัย กรณีนั้น ไป ตามประเพณี การปกครอง ประเทศไทย ใน ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 🇹🇭หมวด ๒ พระมหากษัตริย์ มาตรา ๙ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ ซึ่ง พระราชอำนาจ ที่จะสถาปนา และ ถอดถอน ฐานันดรศักดิ์ และ พระราชทาน และ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงเลือก และทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และ องคมนตรีอื่นอีก ไม่เกิน สิบแปด คน ประกอบเป็นคณะองคมนตรี คณะองคมนตรี มีหน้าที่ ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และ มีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ 🇹🇭รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด ของประเทศไทย🇹🇭🥰🌏 หมวด ๓ สิทธิ และ เสรีภาพ ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๒๕ สิทธิ และ เสรีภาพ ของปวงชนชาวไทย นอกจากที่ บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดที่ มิได้ห้าม หรือ จำกัด ไว้ในรัฐธรรมนูญ หรือ ในกฎหมายอื่น บุคคล ย่อม มี สิทธิ และ เสรีภาพที่จะทำการนั้นได้ และ ได้รับความคุ้มครอง ตาม รัฐธรรมนูญ ตราบเท่าที่การใช้สิทธิ หรือ เสรีภาพ เช่นว่านั้น ไม่กระทบกระเทือน หรือ เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือ ศีลธรรม อันดีของประชาชน และ ไม่ ละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพ ของบุคคลอื่น สิทธิ หรือ เสรีภาพใด ที่รัฐธรรมนูญให้เป็นไป ตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ แม้ยังไม่มีการ ตรากฎหมายนั้น ขึ้นใช้บังคับ บุคคล หรือ ชุมชน ย่อมสามารถใช้สิทธิ หรือ เสรีภาพนั้นได้ตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญ บุคคล ซึ่ง ถูกละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพ ที่ได้รับความคุ้มครอง ตามรัฐธรรมนูญ #สามารถ ยก บทบัญญัติ แห่ง รัฐธรรมนูญ #เพื่อใช้สิทธิทางศาล หรือ #ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้ บุคคล ซึ่ง ได้รับความเสียหาย จาก การถูกละเมิดสิทธิ หรือ เสรีภาพ หรือ จากการกระทำความผิดอาญา ของ บุคคลอื่น ย่อมมีสิทธิ ที่จะได้รับการเยียวยา หรือ ช่วยเหลือจากรัฐ ตามที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา ๒๖ การตรากฎหมาย ที่ มีผล เป็นการจำกัดสิทธิ หรือ เสรีภาพ ของ บุคคล ต้องเป็นไป ตามเงื่อนไขที่บัญญัติ ไว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญ มิได้บัญญัติ เงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าว ต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม #ไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ ของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ #และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ของบุคคลมิได้ รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจำเป็น ในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วย กฎหมายตามวรรคหนึ่ง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด กรณีหนึ่ง หรือ แก่ บุคคลใด บุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง มาตรา ๒๗ บุคคล ย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย เท่าเทียมกัน 🇹🇭Happiness TAX Lover Digital Card Of Thailand🥰🌏 🇹🇭รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็น กฎหมายสูงสุดของประเทศไทย🥰🌏 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ หมวด ๔ หน้าที่ของปวงชนชาวไทย มาตรา ๕๐ บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ ๑.พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒. ป้องกันประทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิ ผลประโยชน์ของชาติ และ สาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย ๓.ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.เข้ารับการศึกษาอบรม ในการศึกษาภาคบังคับ ๕.รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ ๖.เคารพ และ ไม่ละเมิดสิทธิ และ เสรีภาพ ของบุคคลอื่น และ ไม่กระทำการใด ที่ อาจก่อให้เกิดความแตกแยก หรือ เกลียดชังในสังคม ๗. ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ #ลงประชามติ อย่างอิสระ โดย คำนึงถึง ประโยชน์ส่วนรวม ของประเทศเป็นสำคัญ ๘. ร่วมมือ และ สนับสนุน การอนุรักษ์ และ คุ้มครอง สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดก ทางวัฒนธรรม ๙. เสียภาษีอากร ตามที่กฎหมายบัญญัติ ๑๐. ไม่ร่วมมือ หรือ สนับสนุน การทุจริต และ ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ รัฐธรรมนูญ คือ กฎหมายสูงสุด🇹🇭 หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๑ การใดที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ ให้เป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวดนี้ ถ้าการนั้น เป็นการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนโดยตรง ย่อมเป็นสิทธิของประชาชน และ ชุมชน ที่จะติดตาม และ เร่งรัด ให้รัฐดำเนินการ รวมตลอดทั้งฟ้องร้องหน่วยงาน ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้ประชาชน หรือ ชุมชน ได้รับประโยชน์นั้น ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพ แห่ง อาณาเขต และ เขต ที่ประเทศไทย มีสิทธิอธิปไตย #เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และ #ความสงบเรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้ มีการทหาร การทูต และ การข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ กำลังทหาร ให้ใช้เพื่อประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศด้วย *****มาตรา ๕๓ รัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตาม และ บังคับใช้กฎหมาย อย่างเคร่งครัด 🇹🇭รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒ รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศไทย🇹🇭🥰🌏 หมวด ๖ แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๖๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ เป็นแนวทางให้รัฐ ดำเนินการ ตรากฎหมาย และ กำหนด นโยบายในการบริหาร ราชการแผ่นดิน มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน #ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ ใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง และ บูรณาการกันเพื่อ ให้เกิดเป็นพลังผลักดัน ร่วมกันไปสู่เป้าหมาย ดังกล่าว การจัดทำ การกำหนดเป้าหมาย #ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และ #สาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติ ให้ เป็น ไป ตามหลักเกณฑ์ และ วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าว ต้องมีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม และ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง โทร. 063 212 6491 ชั้น 7 ศูนย์หน้าบัลลังก์ ๑. คดีหมายเลข คดีดำ ที่ อท ๑ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลข คดีแดง ที่ อท ๖๕ / ๒๕๖๔ นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ วันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ระหว่าง นางสาว รศิ วิศาลสุเมธา โจทก์ ในนามประชาชน นาย อาคม เติมพิทยาไพสิฐ จำเลย #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ๒. คดีหมายเลข คดีดำ ที่ อท ๒ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลข คดีแดง ที่ อท ๑๑ / ๒๕๖๔ นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ วันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙. ๓๐ นาฬิกา ระหว่าง นางสาว รศิ วิศาลสุเมธา โจทก์ นาย ธีรภัทร ประยูรสิทธ จำเลย #ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ๓. คดีหมายเลข คดีดำ ที่ อท ๔ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลข คดีแดง ที่ อท ๓๓ / ๒๕๖๔ นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ วันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙. ๓๐ นาฬิกา ระหว่าง นางสาว รศิ วิศาลสุเมธา โจทก์ นาย กฤษฎา จีนะวิจารณะ จำเลย #ปลัดกระทรวงการคลัง ๔. คดีหมายเลข คดีดำ ที่ อท ๕ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลข คดีแดง ที่ อท ๓๔ / ๒๕๖๔ นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ วันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ระหว่าง นางสาว รศิ วิศาลสุเมธา โจทก์ นางพิมพ์อร ยิ้มประเสริฐ จำเลย #กองวิชาการวางแผนนโยบาย #ภาษีอากร #กรมสรรพากร ๕. คดีหมายเลข คดีดำ ที่ อท ๖ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลข คดีแดง อท ๔๗ / ๒๕๖๔ นัดฟังคำสั่ง ศาลอุทธรณ์ วันที่ ๒๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่าง นางสาว รศิ วิศาลสุเมธา โจทก์ นางสาว ฎาฎะณี วุฒิภดาดร จำเลย #ผู้อำนวยการกองวิชาการวางแผน #นโยบายภาษีอากร #กรมสรรพากร ๖. คดีหมายเลข คดีดำที่ อท ๑๐๕ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลข คดีแดง อท ๑๒๕ / ๒๕๖๓ นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ระหว่าง นางสาว รศิ วิศาลสุเมธา โจทก์ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ จำเลย #อธิบดีกรมสรรพากร ๗. คดีหมายเลข คดีดำ อท ๑๑ / ๒๕๖๔ คดีหมายเลข คดีแดง อท ๒๐ / ๒๕๖๔ นัดฟังคำสั่งศาลอุทธรณ์ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ระหว่าง นางสาว รศิ วิศาลสุเมธา โจทก์ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ จำเลย #ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๘. คดีหมายเลข คดีดำ อท ๑๑๒ / ๒๕๖๓ คดีหมายเลข คดีแดง อท ๑๓๑ / ๒๕๖๓ นัดฟังคำสั่ง ศาลอุทธรณ์ วันที่ ๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๐ .๐๐ นาฬิกา ระหว่าง นางสาว รศิ วิศาลสุเมธา โจทก์ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา จำเลย #นายกรัฐมนตรี และ #รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๙. โทร. 02 541 2434 รับคำฟ้องศาลแพ่ง คดีหมายเลข คดีดำ พ 4969 / 2563 คดีหมายเลข คดีแดง พ 4751 / 2563 #ศาลแพ่ง รัชดา ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ #อธิบดีกรมสรรพากร ส่วนงานรับคำฟ้อง จำหน่ายคดีออกจากสารบบ วันที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ #สำนักงานศาลยุติธรรม CREATIVE BLINDNESS ภาวะสมองบอด (พร้อมวิธีรักษา) . . . ความมืดบอดเป็นปัญหาสำคัญของมนุษย์ ตาบอดทำให้เรามองไม่เห็น ใจบอดทำให้เรามีอคติ แล้วถ้า “สมองบอด” ล่ะ มันจะร้ายแรงขนาดไหน? Dave Trott นักคิดและนักโฆษณา ระดับตำนาน จะพาคุณไปสำรวจกับดัก ทางความคิดที่ทำให้สมองตีบตัน พร้อมทั้งแนะนำทางออก ที่ช่วยให้กลับมาคิดได้เฉียบคม และสร้างสรรค์ความคิดดี ๆ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่มืดมิดที่สุด