Clicky

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย, หน่วยงานราชการ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำนวยก...
28/12/2022

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4/2565 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 10/2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องป...
27/12/2022

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 10/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช โดยมี อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท. ประกาศการรับข้อเสนอ ชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ...
22/12/2022

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท. ประกาศการรับข้อเสนอ ชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้แก่
กรอบวิจัยที่ ๑ “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน” ภายใต้แผนงานย่อย รายประเด็น “การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน”
กรอบวิจัยที่ ๒ “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น”
กรอบวิจัยที่ ๓ “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”
กรอบวิจัยที่ ๔ “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)”
กรอบวิจัยที่ ๕ “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)”
ผ่านเว็บไซต์ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม สามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ https://bit.ly/3PKgJWq

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป แล...
22/12/2022

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีสวดเจริญพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีเนื่องในโอกาสตอนรับปีพุทธศักราช 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดีเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. จุฬา...
20/12/2022

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย และอาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ พุกดำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
19/12/2022

Photos from มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโล...
19/12/2022

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

ประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติปี 2566 เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน2เรื่อง1.โครงการพัฒนาร...
16/12/2022

ประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติปี 2566
เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน2เรื่อง
1.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศออกหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์(E-Certificate)

2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพเตาเผาขยะสารเคมีอันตราย
.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://shorturl.asia/So71U

16/12/2022

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ปีงบประมาณ 2566

🎥 ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/

🎯วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

⏰ ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.00 น.

🌈🌈กิจกรรมประกอบด้วย🌈🌈
🌟แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยกรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.
🌟กล่าวชี้แจงเป้าหมาย หลักคิด แก่นการทำงาน และตัวชี้วัดของกรอบวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” และบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)”
โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ หัวหน้าทีมประสานงาน
🌟 นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่
โดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณศุเรนทร์ ฐปนางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.

ติดตามข่าวสาร หน่วย บพท. ได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/PMUA.THAI/
Website : www.nxpo.or.th/A/
Youtube : www.youtube.com/.OFFICIAL

#พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้
#การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

16/12/2022

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎯กรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”🎯

🌟🌟ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)"

📮สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม - 16 มกราคม 2566 ภายในเวลา 15.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.)

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11636

ติดตามข่าวสาร หน่วย บพท. ได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/PMUA.THAI/
Website : www.nxpo.or.th/A/
Youtube : www.youtube.com/.OFFICIAL

#พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้
#การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

16/12/2022

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎯กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)”🎯

🌟🌟ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น"

📮สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 9 มกราคม 2566 ภายในเวลา 17.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.)

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11635

ติดตามข่าวสาร หน่วย บพท. ได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/PMUA.THAI/
Website : www.nxpo.or.th/A/
Youtube : www.youtube.com/.OFFICIAL

#การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด

#เมืองน่าอยู่อัจฉริยะโดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคม
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  มอบหม...
14/12/2022

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย และบุคลากร เข้าร่วมเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรื่อง การบริหารจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญาไทยกับการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของชาติ : องค์กรจัดการระบบทรัพย์สินทางปัญญาแบบไหนที่ไทยต้องการ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meeting

14/12/2022

📢📢ขอเชิญรับฟังชี้แจงประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ของกรอบการวิจัย“การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”ปีงบประมาณ 2566 วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านทางระบบซูม และทาง Facebook ที่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎯กรอบการวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ”🎯

🌟🌟ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น"

📮สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 12 มกราคม 2566 ภายในเวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น.)

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่:https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11631

ติดตามข่าวสาร หน่วย บพท. ได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/PMUA.THAI/
Website : www.nxpo.or.th/A/
Youtube : www.youtube.com/.OFFICIAL

#พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น
#การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
#เมืองน่าอยู่อัจฉริยะโดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคม
#กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาค
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

14/12/2022

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ปีงบประมาณ 2566

🎥 ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/

🎯ในวันที่ 14 ธันวาคม 2565

⏰ ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น.

🌈🌈กิจกรรมประกอบด้วย🌈🌈
🌟ชี้แจงทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.

🌟นำเสนอกรอบการวิจัย "การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ" ประเด็นย่อย การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) โดย รศ.ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ ผู้เชี่ยวชาญ

🌟 นำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้อำนวยการฝ่ายหน่วย บพท.

😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 13 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น. ⤵️⤵️

#การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
# พัฒนาเมืองน่าอยู่ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่นและกระจาย
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมสู่ทุกภูมิภาคโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#การพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

14/12/2022

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎯กรอบการวิจัย “การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”🎯

🌟🌟ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city)"

📮สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 12 มกราคม 2566 ภายในเวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.)

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11632

ติดตามข่าวสาร หน่วย บพท. ได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/PMUA.THAI/
Website : www.nxpo.or.th/A/
Youtube : www.youtube.com/.OFFICIAL

#พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้

#การยกระดับและขับเคลื่อนเมืองแห่งการเรียนรู้

#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ  มอบหมา...
07/12/2022

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีเปิดงานตลาดนัดผลผลิตจากตำบลสู่ประชาคมอย่างยั่งยืน ณ บูธหมายเลข 20 ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2565 บริเวณสระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย...
06/12/2022

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี คณะกรรมการอำนวยการประสานงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ...
06/12/2022

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ...
02/12/2022

วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ) โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ลานประติมากรรมหนึ่งเดียวกัน และพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมบัวสวรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

01/12/2022

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้ตรงเป้าหมาย (ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566)”
🎥ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/
🎯ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
⏰ตั้งแต่เวลา 12.30-17.00 น.

📚📚 กิจกรรมประกอบด้วย📚📚

🌟แนวทางการพัฒนากรอบงานวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566" ให้ตรงเป้าหมาย โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.

🌟การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้ตรงเป้าหมาย (ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566) โดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ หัวหน้าชุดประสานฯ ชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🌟บรรยาย “บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มุมมองการเรียนรู้ Learning and Innovation Platform (LIP) กับงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย อดีตกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) /กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🌟กิจกรรม Share and Learn ประสบการณ์การการพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหัวหน้าชุดโครงการ ปี 2563-2564
โดย 1. ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🌟แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลฯ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้เชี่ยวชาญหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

😊😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620
-------------------------------------
#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล...
30/11/2022

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมการประชุม สรุปผลการดำเนินงานวิจัย แผนงานวิจัย การยกระดับผลิตภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชมงคล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้อำนวยการแผนงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสรุปผลการวิจัยของโครงการร่วมแสดงข้อคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานวิจัย ภายใต้แผนดังกล่าว จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดห้องปฏิบัติการต้อ...
30/11/2022

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย อาจารย์
ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดห้องปฏิบัติการต้อนรับ คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม RMUTR OPEN HOUSE 2023 ด้วยการนำเสนอ และสาธิตการใช้งาน ชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจการจัดการขนส่งด้วยระบบรางสมัยใหม่ ณ ห้อง 26908 ชั้น 9 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ พุกดำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้นำเสนอและสาธิตการใช้ชุดปฏิบัติการดังกล่าวให้ คณะครู นักเรียน และผู้สนใจ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับชมเป็นจำนวนมาก

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร...
29/11/2022

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เจ้าหน้าที่ดูแลด้านการวิจัยของหน่วยงาน และผู้สนใจ ทั่วไป มีความรู้และความเข้าใจในรูปแบบการจัดสรรทุนวิจัย ระเบียบและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย กระบวนการดำเนินงานวิจัย การวางแผนการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแผนงานวิจัย ตามแนว ปฏิบัติในการรับทุนอุดหนุนงานวิจัย ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผนงานวิจัยที่วางไว้

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 9/2565  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้อง...
28/11/2022

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 9/2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 4 อาคารสัตตบงกช โดยมี ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม

23/11/2022

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้ตรงเป้าหมาย (ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566)”
🎥ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/
🎯ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
⏰ตั้งแต่เวลา 12.30-17.00 น.

📚📚 กิจกรรมประกอบด้วย📚📚

🌟แนวทางการพัฒนากรอบงานวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566" ให้ตรงเป้าหมาย โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.

🌟การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้ตรงเป้าหมาย (ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566) โดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ หัวหน้าชุดประสานฯ ชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🌟บรรยาย “บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มุมมองการเรียนรู้ Learning and Innovation Platform (LIP) กับงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย อดีตกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) /กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🌟กิจกรรม Share and Learn ประสบการณ์การการพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหัวหน้าชุดโครงการ ปี 2563-2564
โดย 1. ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🌟แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลฯ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้เชี่ยวชาญหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

😊😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620
-------------------------------------
#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ป...
23/11/2022

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ประจำมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทวี เชื้อสุวรรณทวี เป็นประธานในการประชุม และมีพันเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สหพล อนันต์นำเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา (อาจารย์ ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักราวุธ ตันสกุล) และรองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย (อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ เอี่ยมสมัย) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกีย...
22/11/2022

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จิระศักดิ์ พุกดำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567-2570 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม...
21/11/2022

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

18/11/2022

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

🎥 ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/

🎯ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

⏰ ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.

🌈🌈กิจกรรมประกอบด้วย🌈🌈

🌟แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับกรอบงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.

🌟หลักคิด แก่นการทำงาน และตัวชี้วัด ของกรอบการวิจัย พร้อมบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง หัวหน้าทีมประสานงาน
และอาจารย์ ดร.สิริวิท อิสโร ทีมประสานงาน

🌟 บรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) และกรณีศึกษา ภายใต้กรอบการวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น”
โดย อาจารย์อิศรา กันแตง
ทีมประสานงาน

😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 17.00 น.

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11624
-------------------------------------

#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#การจัดการทุนทางวัฒนธรรม
#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการเตรียมความพร้อม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเท...
17/11/2022

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมการเตรียมความพร้อม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมายให้ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด...
17/11/2022

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักราวุธ ตันสกุลรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย เข้าร่วมกิจกรรมติดตาม หนุนเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เหมาะสม และพร้อมใช้กับการยกระดับการท่องเที่ยว โดยชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยมี ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมีคณะวิจัย ประกอบด้วย
1. อาจารย์ ดร.สุพจน์ ไทยสุริยะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธง อุดมผล
3. อาจารย์ ดร.พีรัมภร จิรนันทนากร
4. อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สมบัติ สมคะเนย์
ณ พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ตำบลสร้อยฟ้า จังหวัดราชบุร

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ...
15/11/2022

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณบดี/ผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/2565
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

15/11/2022

📢📢ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2566
---------------------------------------
❤️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) "ทุนระดับสถาบัน" ประจำปีงบประมาณ 2566

📌กรอบวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น”
🎯แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”

📮สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.)

🧡 ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS
(https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงาน และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11624 หรือ https://www.nxpo.or.th/A/3042/
-------------------------------------
#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#การจัดการทุนทางวัฒนธรรม
#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน...
11/11/2022

วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

ที่อยู่

Bangkok
73170

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+66812568595

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทย:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองพัฒนานักศึกษา -  กพศ. มทร.รัตนโกสินทร์ Bpi Artculture Social Work MBU การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพุ A S K Accounting and Tax Consultant Co.,Ltd. ll สำนักงานบั สถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล มหาวิทยาลัยมหิดล กองร้อยปีศาจนครบาล GIREN-RTC ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณ ศกภ.วิทยาลัยในวัง ศาลายา กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพร ระบบบำบัดน้ำเสีย-น้ำดี บริกา สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครป