Clicky

กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงา

กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงา ข่าวสารการปฏิบัติภารกิจด้านการตรวจราชการ

กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายด้านพลังงาน รวมทั้งตรวจติดตามเรื่องร้องเรียนและเรื่องร้องทุกข์ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่กระทรวงพลังงาน และแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กระทรวงพลังงาน's post
15/12/2022

Photos from กระทรวงพลังงาน's post

การประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ 2/2566 การตรวจเยี่ยม (site visit) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประช...
14/12/2022

การประชุม ค.ต.ป.พน. ครั้งที่ 2/2566 การตรวจเยี่ยม (site visit) กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน โดยมีนายอำนวย ทองสถิตย์ เป็นประธานกรรมการ, นายทรงภพ พลจันทร์, นางพูนทรัพย์ สกุณี, นายประภาส วิชากูล เป็นกรรมการฯ ✧นายเพทาย หมุดธรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ ✧นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ และนางมยุเรศ เชยปรีชา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ
➺ เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ ธพ. ตามประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้
❶ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน
❷แผนงานโครงการที่สำคัญๆที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายสำคัญของ พน. ดังนี้
2.1 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (ถ้ามี)
2.2 แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (ถ้ามี)
2.3 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (ถ้ามี)
2.4 แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)
2.5 แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (OIL Plan)
❸การดำเนินงานที่เป็นประเด็นสำคัญ Hot issue
❹การจัดการเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ถ้ามี)
พร้อมลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อน ปีงบประมาณ 2564 ณ บริษัท ไทวาพลาสติก จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ
✜วัตถุประสงค์✜
1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนในภาคความร้อนให้บรรลุเป้าหมายตามแผน AEDP2018
2. เพื่อแก้ปัญหาการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในที่โล่ง
✜กลุ่มเป้าหมาย✜
① ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล แบ่งการสนับสนุนออกเป็น 3 กลุ่ม
อัตราการให้เงินสนับสนุนในการจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในแต่ละกลุ่ม 「ร้อยละ 30 ของเงินลงทุนแต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อแห่ง」 ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผู้รวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ โดยผู้รวบรวมจะได้รับการสนับสนุน (1) ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง (ไม่รวมรถแทรกเตอร์) เช่น เครื่องกวาด (รวบรวม) เครื่องอัด เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บและรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรออกจากแปลงเพาะปลูก เช่น ข้าว ข้าวโพด และอ้อย เป็นต้น และ (2) รถยกหรือรถคีบ หรือเครื่องจักรอื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อใช้ในการยกเพื่อการลำเลียง
กลุ่มที่ 2 ผู้แปรรูปเชื้อเพลิงชีวมวล ที่เป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ประกอบการ จะได้รับการสนับสนุน (1) เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ทั้งจากวัตถุดิบประเภทเนื้อไม้และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (2) รถยกหรือรถคีบ หรือเครื่องจักรอื่นในลักษณะเดียวกันเพื่อใช้ในการยกเพื่อการลำเลียง และ (3) เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมส่วนประกอบ
กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ประกอบการที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในภาคความร้อน โดยผู้ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลจะได้รับการสนับสนุนหัวเผาชีวมวล ระบบบำบัดมลพิษ ระบบลำเลียงเชื้อเพลิง และพื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง
②ประเภทเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ
ผู้ผลิตก๊าซชีวภาพ ที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ หรือผู้ประกอบการ ที่มีระบบผลิตก๊าซชีวภาพอยู่แล้ว ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สนับสนุนในการติดตั้งระบบผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG) เพื่อใช้ในภาคความร้อน แบ่งตามขนาดของระบบผลิตไบโอมีเทนอัด (CBG)
กลุ่มที่ 2 สนับสนุนการนำก๊าซชีวภาพไปใช้เพื่อผลิตความร้อน โดยสนับสนุนระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซและระบบการใช้งานในภาคความร้อน ในวงเงินร้อยละ 30 ของเงินลงทุน แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อแห่ง
☍รายละเอียดเทคโนโลยีการใช้เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
☍อุปกรณ์ผลิตพลังงานความร้อน และอุปกรณ์ที่จะขอรับการสนับสนุน :
1) หัวเผา/เตาเผา
2) ระบบบำบัดมลพิษ
3) ระบบลำเลียง
4) พื้นที่จัดเก็บเชื้อเพลิง
☍กำลังการผลิตติดตั้ง : 3.6 ตัน/ชม. ☍กำลังการใช้งานจริง : 0.666 ตัน/ชม.
☍ใช้เชื้อเพลิง : จาก น้ำมันเตาซี เปลี่ยนมาใช้ เชื้อเพลิงขี้เลื่อยอัดเม็ด (Wood pellets)
☍ชั่วโมงทำงาน 7,200 ชั่วโมงต่อปี (300 วันต่อปี วันละ 24 ชั่วโมง)

🔶 การตรวจเยี่ยม (site visit) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมบุญรอด-น...
08/11/2022

🔶 การตรวจเยี่ยม (site visit) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมบุญรอด-นิธิพัฒน์ อาคาร 7 ชั้น 11 ◾ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน >> ซึ่งประกอบไปด้วย นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ 🔘ประธานคณะกรรมการฯ นายอำนวย ทองสถิตย์ ,นายทรงภพ พลจันทร์ , นางพูนทรัพย์ สกุณี ,นายประภาส วิชากูล เป็น🔘คณะกรรมการฯ นายเพทาย หมุดธรรม เป็น🔘คณะกรรมการและเลขานุการ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ และ, นางมยุเรศ เชยปรีชา เป็น🔘คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยมีนายโกมล บัวเกตุ 🔘ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นคณะ

>>เข้าร่วมตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ พพ. ตามประเด็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1⃣ ผลการดำเนินงานในรอบ 2 ปี (พ.ศ. 2564 – 2565) ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน

2⃣ แผนงานโครงการที่สำคัญๆที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ /นโยบายสำคัญของ พน. ดังนี้
2.1 แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (ถ้ามี)
2.2 แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (ถ้ามี)
2.3 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (ถ้ามี)
2.4 แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan)
2.5 แผนบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง (OIL Plan)

3⃣ การดำเนินงานที่เป็นประเด็นสำคัญ Hot issue
4⃣ การจัดการเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ถ้ามี)

🔺จากการรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ของ พพ. แล้วคณะกรรมการมีความเห็นว่าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ พพ. มีความสำคัญเกิดประโยชน์กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก ▪โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ▪ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงสามารถผลิตสินค้าออกมาแข่งขันกับประเทศที่มีราคาพลังงานที่ต่ำกว่าประเทศไทยได้ ▪รวมถึงแผนงาน/โครงการที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตได้ทัดเทียมกับประชาชนในพื้นที่อื่นๆของประเทศ ▪เช่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก และระบบโซลาร์เซลนอกระบบสายส่งไฟฟ้า จึงเห็นสมควรขยายผลและทำการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆ ของ พพ. ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

07/10/2022
EPPO Thailand

EPPO Thailand

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ทำงานหนักมาเนิ่นนาน จากวันนั้นถึงวันนี้อุทิศความรู้และเวลามาทำหน้าที่ ผ่านหลายปีถึงเวลาขอให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวัยเกษีย...
03/10/2022

ทำงานหนักมาเนิ่นนาน จากวันนั้นถึงวันนี้
อุทิศความรู้และเวลามาทำหน้าที่ ผ่านหลายปีถึงเวลา
ขอให้ท่านมีความสุขมากๆ ในวัยเกษียณ

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มี"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบ...
27/09/2022

วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้จัดให้มี"โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารวิกฤตการณ์ กรณีชุมนุมสาธารณะ" ให้แก่ผู้แทนของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

โดยได้รับเกียรติจากรองปลัดกระทรวงพลังงาน นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมฯ และ พล.ต.ท.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก อดีตผู้ทรงคุณวุติ ตร.เป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ซักซ้อมความเข้าใจในกระบวนการและบทบาทหน้าที่ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตนต่อกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อเรียกร้องการแก้ไขปัญหาด้านพลังงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนการดำเนินงานในกรณีที่เกิดการชุมนุมสาธารณะให้มากยิ่งขึ้น
#บริหารวิกฤติการณ์
#ชุมนุมสาธารณะ

📣 วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น- 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪นายหร่อหยา จันทรัตนา, ▪นางสาวชนานัญ บัวเขีย...
26/09/2022

📣 วันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น- 12.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ▪นายหร่อหยา จันทรัตนา, ▪นางสาวชนานัญ บัวเขียว, ▪นายเพทาย หมุดธรรม▪นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล และ ▪ นายโกมล บัวเกตุ

📒ได้ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยได้รับฟังการรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการ

✒รวมทั้งสิ้น 14 โครงการ ประกอบด้วยโครงการภายใต้หน่วยงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

Photos from กระทรวงพลังงาน's post
23/09/2022

Photos from กระทรวงพลังงาน's post

🟥ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายโกมล บัวเกตุ) ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่...
20/09/2022

🟥ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายโกมล บัวเกตุ) ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
.
🖇เขตตรวจราชการที่ 12 และ 14 วันที่ 16 กันยายน 2565
📐เขตตรวจราชการที่ 4 และ 10 วันที่ 19 กันยายน 2565
.
.
🚩โดยตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัด ผลการดำเนินงานโครงการ และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ▪️พร้อมทั้งรับชมวิดีโอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ รวมถึงรับฟังสถานการณ์และปัญหาในพื้นที่ ▪ซึ่งในภาพรวม สพจ. สามารถปฏิบัติราชการได้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
.
ทั้งนี้ ผตร.พน.ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในภาพรวม สรุปดังนี้

1⃣ การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานโดยงบประมาณของ สป.พน. และ สกทอ. ขอให้ สพจ. พิจารณาความต้องการของชุมชนเป็นอันดับแรก ตลอดจนความเหมาะสมของพื้นที่ และให้รวบรวมความต้องการ ความสนใจในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมในการขอรับการสนับสนุนโครงการในอนาคต

2⃣ ขอให้ บุคลากรของ สพจ. ศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัตภารกิจได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย หากมีข้อสงสัยให้รีบประสาน สอบถามส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง

3⃣ ขอให้ สพจ. ศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจทั้งภาพรวมและเฉพาะพื้นที่ โดยหาแนวทางเชื่อมโยง บูรณาการให้สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และแผนพัฒนาจังหวัด ทั้งนี้ หาก สพจ. เห็นว่าองค์ความรู้ใดมีความจำเป็นในการปฏิบัติภารกิจ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ สพจ. ยังไม่มีความพร้อม ขอให้รวบรวมความต้องการและแจ้งมายังส่วนกลางเพื่อจัดหาแนวทางในการจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ สพจ. ต่อไป

4⃣ ขอให้ สพจ. ปรับปรุงข้อมูลด้านพลังงานให้เป็นปัจจุบัน สำหรับใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ หรือตอบข้อสงสัย ประเด็นปัญหาต่าๆที่ เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตลอดจนใช้ในการวางแผนงานโครงการต่างๆ ในอนาคต

Photos from กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's post
19/09/2022

Photos from กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน's post

🟫 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายหร่อหยา จันทรัตนา)ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (monitoring and Evaluation) ปีงบประมาณ พ.ศ. 25...
15/09/2022

🟫 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายหร่อหยา จันทรัตนา)
ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (monitoring and Evaluation) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

📍เขตตรวจราชการที่ 6 วันที่ 14 กันยายน 2565
📍เขตตรวจราชการที่ 2 และ 3 ▪วันที่ 15 กันยายน 2565
.
📘โดยตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัด ผลการดำเนินงานโครงการ และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ▪️พร้อมทั้งรับชมวิดีโอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ รวมถึงรับฟังสถานการณ์และปัญหาในพื้นที่ ▪ซึ่งในภาพรวม สพจ. สามารถปฏิบัติราชการได้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
.
🧩 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในภาพรวมโดยสรุปดังนี้

💡 ปัจจุบันปัญหาวิกฤตพลังงานส่งผลให้ราคาน้ำมันและไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น การประหยัดพลังงานจึงถือเป็นมาตรการสำคัญ ดังนั้น ขอให้ สพจ. ให้ความสำคัญในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตามมาตรการลดการใช้พลังงาน และให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ ในการปรับ ปลด เปลี่ยน พฤติกรรมการใช้พลังงาน

📑 ขอให้ สพจ. จัดทำทะเบียนและการติดตามการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานในพื้นที่ และให้ความสำคัญในการรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีด้านพลังงาน ทั้งที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางและโครงการกองทุนฯ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน

📜 ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบเรียนรู้กระบวนการทำงานที่สำคัญ เช่น จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR การจัดทำราคากลาง การจำหน่าย การส่งมอบ การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ การบริหารสัญญา เป็นต้น รวมถึงศึกษาระเบียบต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

🏅กองตรวจราชการ ขอแสดงความยินดีกับ >>> นางสาวอัญชลี  จตุรพันธ์
14/09/2022

🏅กองตรวจราชการ ขอแสดงความยินดีกับ
>>> นางสาวอัญชลี จตุรพันธ์

🟩 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นางสาวชนานัญ บัวเขียว) ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ ...
14/09/2022

🟩 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นางสาวชนานัญ บัวเขียว) ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
📌 เขตตรวจราชการที่ 9 และ 13 ◾วันที่ 12 กันยายน 2565
📌 เขตตรวจราชการที่ 15 และ 16 ◾วันที่ 13 กันยายน 2565
.
🏷 โดย ผตร. ได้รับฟังประเด็นปัญหาและข้อคิดเห็นของ สพจ. พร้อมทั้งแสดงความชื่นชมและขอบคุณ พนจ. และบุคลากรใน สพจ. ทุกท่าน ในการบริหารจัดการด้านพลังงานในแต่ละพื้นที่ในทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลงอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ แม้จะมีอุปสรรคและข้อจำกัดนานัปการ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ด้วยข้อจำกัดทั้งด้านกำลังคน กำลังทรัพย์ กำลังอุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ
.
ทั้งนี้ ผตร. ได้ให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานของ สพจ. ในภาพรวมโดยสรุป ดังนี้

🗂 สพจ. ควรจัดทำข้อมูลศักยภาพพลังงานในเชิงสถิติ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และทิศทางพลังงานของแต่ละพื้นที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์และจัดสรรนโยบายให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และหาแนวทางเชื่อมโยงการจัดการศักยภาพพลังงานที่มีในภาพรวมให้สอดคล้องกับแผนพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือนโยบายต่างๆ ได้ ทั้งนี้ จากสถานการณ์วิกฤตพลังงานในปัจจุบัน สพจ. ควรใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงสถิติในการชี้แจงเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเกี่ยวกับความมั่นคงด้านพลังงานหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

💡 สพจ. ควรติดตามข้อมูลการดำเนินมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป็นนโยบายสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐสามารถเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน ทั้งนี้ ขอให้ สพจ. ให้ความสำคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆ กรอก และคอยสังเกตผลของการลดการใช้พลังงานในภาครัฐเพื่อนำมาวิเคราะห์มาตรการ แนวทางที่ปฏิบัติแล้วเกิดผลประหยัดสูงสุดเพื่อเป็นต้นแบบการปฏิบัติต่อไป

👉 ขอให้ สพจ. ปฏิบัติงานภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงสิ่งที่กำกับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งด้าน จริยธรรม วินัย และอาญาด้วย ทั้งนี้ ขอให้ บุคลากรของ สพจ. ศึกษากระบวนการทาง ระเบียบ กฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่บนข้อเท็จจริงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

Photos from สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post
12/09/2022

Photos from สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี's post

📢 วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 🟦 นายเพทาย หมุดธรรม และ 🟥 นายโกมล บัวเกตุ 👉🏻เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื...
09/09/2022

📢 วันที่ 9 กันยายน 2565 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
🟦 นายเพทาย หมุดธรรม และ 🟥 นายโกมล บัวเกตุ

👉🏻เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมด้วยผู้ตรวจราชการ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ระดับกระทรวงและระดับกรม หลายหน่วยงาน
▪️จัดโดย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี ❇️นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนา📍ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ
.
🗞 โดยรับฟังการบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
หัวข้อ
.
🔎 “ผู้ตรวจราชการกับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ” โดย 🔰 ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
.
🔍 “หน้าที่และหลักปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ ในการดำเนินงานตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล” โดย 🧩 นายเธียรชัย ณ นคร ประธานกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

🔶 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการเชิงพื้นที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน ซึ่งประก...
08/09/2022

🔶 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการเชิงพื้นที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน
ซึ่งประกอบไปด้วย นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ▪ประธานคณะกรรมการฯ นายอำนวย ทองสถิตย์, นายทรงภพ พลจันทร์, นางพูนทรัพย์ สกุณี, นายประภาส วิชากูล ▪เป็นคณะกรรมการฯ มีนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ และ นางมยุเรศ เชยปรีชา ▪เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ และมีนายเพทาย หมุดธรรม, นางสาวชนานัญ บัวเขียว และนายโกมล บัวเกตุ ▪ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน
.
🚩ร่วมเป็นคณะเดินทางเข้าร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของ #สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปาง และ #สำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2565 ▪รวมถึงลงพื้นที่เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ ณ #จังหวัดพะเยา #ลำปาง และ #ลำพูน ในแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1⃣การตรวจติดตามโดยการรับฟังรายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ 2565 ,โครงการลดใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และโครงการต่างๆ ที่ สพจ.ลำปาง และลำพูน ดำเนินการ
2⃣ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี 2563
📍ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน บ้านอิงโค้ง ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา
📍 ณ บ้านเพาะรัก ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
3⃣โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 📍ณ บริษัท ไอ.ที.ซี. อินเตอร์คัทส์ จำกัด 131/1 ม.4 ต.วังพร้าว อ.เกาะคา จ.ลำปาง

🟨 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล) ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประม...
31/08/2022

🟨 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล) ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting
>>วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เขตตรวจราชการที่ 5⃣ และ 7⃣
>>วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เขตตรวจราชการที่ 1⃣
.
.
🚩โดยตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัด ผลการดำเนินงานโครงการ และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ▪️พร้อมทั้งรับชมวิดีโอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ รวมถึงรับฟังสถานการณ์และปัญหาในพื้นที่ ▪ซึ่งในภาพรวม สพจ. สามารถปฏิบัติราชการได้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้
.
.
📣 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อมูลสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบัน ▪สำหรับให้ สพจ. สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลในพื้นที่เพื่อคลายข้อสงสัยกังวล และเข้าใจข้อเท็จจริงได้ตรงกัน ▪พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานในภาพรวม สรุปดังนี้
.
.
♻การไปสู่เป้าหมาย Carbon neutrality และการลดการใช้พลังงาน โดยขอให้ สพจ.

📊 ดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานภาครัฐ รวมถึงการแนะนำวิธีการและมาตรการลดใช้พลังงานให้ทุกภาคส่วนร่วมปฏิบัติตามมาตรการ ▪พร้อมทั้งสรุปข้อมูลผลการลดใช้พลังงานและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปฏิบัติ และประชาสัมพันธ์แนวทางมาตรการที่ประชาชนสามารถปฏิบัติได้ ▪อีกทั้งขอให้ตรวจสอบการรายงานข้อมูลการลดใช้พลังงานในระบบ E-report ให้ถูกต้องครบถ้วนเพื่อเป็นข้อมูลและปรับปรุงแนวทางให้บรรลุผลและเกิดการลดใช้พลังงานได้อย่างแท้จริง
📝 จัดเก็บข้อมูลผลการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในพื้นที่ ▪และจัดทำข้อมูลในรูปแบบการลดการใช้น้ำมัน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
.

📜ขอให้ สพจ. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่สำคัญโดยเคร่งครัด ▪เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและไม่เกิดความผิดพลาด
.
🧯สพจ. ควรมีการเตรียมความพร้อมหรือแผนการรองรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ ▪โดยอาจจะประสานส่วนกลาง (กยผ., ธพ.) เพื่อจัดเตรียมแผนรองรับอย่างเหมาะสม
.
💰ขอให้ สพจ. ใช้งบประมาณ ในการสนับสนุนเทคโนโลยีหรือการดำเนินโครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ▪พิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม รวมถึงควรติดตามผลและสรุปผลสำเร็จของงานให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างชัดเจน ▪และหากมีงานส่วนใดที่จำเป็นต้องมีการบูรณาการขอให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

🟦 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายเพทาย หมุดธรรม) ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
26/08/2022

🟦 ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (นายเพทาย หมุดธรรม) ได้ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ▪️วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565 เขตตรวจราชการที่ 8,11,17 และ 18 ผ่านระบบ Zoom Meeting

🛄โดยตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัด ผลการดำเนินงานโครงการ และการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงาน ▪️พร้อมทั้งรับชมวิดีโอรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ซึ่ง ทุก สพจ. สามารถปฏิบัติราชการได้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้

❇️ ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ดังนี้

📊 ด้วย มติ ครม. มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 20 % (ไฟฟ้าและน้ำมัน) ▪️ผตร. ได้เน้นย้ำให้ สพจ. ติดตามและให้คำแนะนำหน่วยงานในการรายงานข้อมูลในระบบ E-report ให้ครบถ้วน อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งตรวจสอบความครบถ้วน สมบูรณ์ของข้อมูล เพื่อให้ประเมินผลการลดใช้พลังงานของหน่วยงานภาครัฐได้ ▪️อีกทั้ง ขอให้ สพจ. เป็นตัวอย่างและผู้นำในการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ▪️พร้อมทั้ง สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ถึงแนวทางการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอลซิลและเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานภาคเอกชน และประชาชน

🔰 งานหรือภารกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ส.กทอ. ขอให้ สพจ. ช่วยสนับสนุนการทำงานและให้ความร่วมมือกับ อปท. ในพื้นที่ โดยขอให้ศึกษาระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหาแนวทางติดตาม ประเมินผลโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

🟥 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ▪นายโกมล บัวเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Moni...
26/08/2022

🟥 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ▪นายโกมล บัวเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

✳️ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ #จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

🔰 โดย ผตร.พน. ได้ลงพื้นที่และรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้
🔆โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 📍ณ อบต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน ได้รับการสนับสนุน #บ่อหมักก๊าซชีวภาพ แบบถุง PVC ขนาด 8 ลบ.ม.

🔆โครงการว่าจ้างปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ชนบทห่างไกล ปีงบประมาณ 2559 สนับสนุน #ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2,000 วัตต์ จำนวน 1 ระบบ และขนาด 3,000 วัตต์ จำนวน 1 ระบบ 📌ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงนคร จ.ประจวบคีรีขันธ์ ▪️ภายใต้การกำกับดูแลของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

❇️ และได้รับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัด การดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการภายใต้นโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรับปัญฟังปัญหา
อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเด็นที่อยากให้ช่วยเร่งรัดติดตาม

🔺 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ สพจ. ในภาพรวมของการดำเนินงาน ดังนี้

💰 ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ให้มีความระมัดระวังในการใช้จ่ายงบประมาณ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบใด ๆ ให้หารือผู้เกี่ยวข้อง และผู้บังคับบัญชาก่อนดำเนินงาน

📗 ขอให้ สพจ. ให้ความสำคัญกับข้อมูลด้านพลังงานของจังหวัด โดยเปรียบเทียบข้อมูลที่ปรากฏใน energy data กับข้อมูลจาก พพ. และ สนพ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และนำไปสู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

👨‍💼 กรณีที่ สพจ. ต้องการเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนให้แก่พื้นที่ สามารถประสานงานหรือขอความช่วยเหลือจาก พพ. ได้

25/08/2022
🟥 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ▪นายโกมล บัวเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Moni...
25/08/2022

🟥 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ▪นายโกมล บัวเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

✳️ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ #จังหวัดเพชรบุรี

📌 โดย ผตร.พน. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน

- โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 📌ณ วิสาหกิจชุมชนนดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี ได้รับการสนับสนุน #เตาชีวมวลแบบเตาฟืนนาชุมเห็ดและ #ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร

- โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 📌ณ ศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเต็ง ได้รับการสนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร #เตาเผาถ่านแบบตั้ง ขนาด 200 ลิตร #เครื่องอัดถ่านแท่ง และ #เตานึ่งเชื้อเห็ด

🔆และได้รับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัด การดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน โครงการภายใต้นโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการรับปัญฟังปัญหา
อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเด็นที่อยากให้ช่วยเร่งรัดติดตาม

🔺 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ สพจ. ในภาพรวมของการดำเนินงาน ดังนี้

💰 ในการจัดทำโครงการใดๆ ขอให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การทำโครงการ และดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ▪️และหากต้องมีการประสานงานขอข้อมูลหรือติดตามการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก ขอให้ประสานงานให้มีความถูกต้องชัดเจน มีลายลักษณ์อักษร เพื่อไม่ให้ข้อมูลตกหล่นหรือเข้าใจผิดพลาด
💭ขอให้ สพจ. รวบรวมและจัดทำข้อมูลด้านพลังงานในจังหวัดอยู่เสมอ เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนงาน และง่ายต่อการถ่ายทอดข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ที่มาใหม่ ▪️ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานของ สพจ. สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
📗 ขอให้เจ้าหน้าที่หมั่นศึกษาหาข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวกับด้านพลังงานของทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ ▪️เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการตอบคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นด้านพลังงานให้กับบุคคลในพื้นที่ได้ ▪️และหากเล็งเห็นว่าองค์ความรู้ใดที่มีความสำคัญและจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ขอให้แจ้งมาที่ส่วนกลาง เพื่อหาแนวทางในการจัดการเรียนรู้ต่อไป

🟥 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ▪️นายโกมล บัวเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Mon...
24/08/2022

🟥 วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. ▪️นายโกมล บัวเกตุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

✳️ เขตตรวจราชการที่ 4 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร

📌 โดย ผตร.พน. ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงาน
👉 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 📍ณ วิสาหกิจชุมชนผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกขาม จ.สมุทรสาคร ได้รับการสนับสนุน #เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล ขนาด 1 กระทะ
👉 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2565 📍ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงวิถีชุมชนตำบลกาหลง จ.สมุทรสาคร ได้รับการสนับสนุน #ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด1,100 วัตต์
👉 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2562 📍ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสร้างสรรค์ (บ้านเห็ด) จ.สมุทรสงคราม ได้รับการสนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร
👉 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 📍ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก จ.สมุทรสงครามได้รับการสนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 เมตร #เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง แบบมณฑล ขนาด 2 กระทะ และ #ชุดครอบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง

📝และได้รับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัด ▪การดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ▪โครงการภายใต้นโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ▪และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ▪ตลอดจน รับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมทั้งประเด็นที่อยากให้ช่วยเร่งรัดติดตาม

🔺 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ สพจ. ในภาพรวมของการดำเนินงาน ดังนี้
💰 ขอให้ สพจ. เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ▪️โดยคำนึงระเบียบและความถูกต้องอย่างเคร่งครัด
☝️กรณีที่วิสาหกิจได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน ▪ขอให้ สพจ. ให้คำแนะนำกับกลุ่มในการติดตามผลประหยัดที่เกิดจากการสนับสนุนเทคโนโลยี ว่ามีความสอดคล้องกับที่ สพจ.ได้ประมาณการไว้หรือไม่ ▪นอกจากนี้ ยังเสนอแนวคิดด้านการประหยัดพลังงานอย่างง่าย ให้แก่สมาชิกกลุ่ม เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านเป็นหลอด led หรือการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และกระตุ้นให้เกิดการใช้พลังงานสะอาด
👨‍💼 หากเจ้าหน้าที่มีปัญหาในการดำเนินงานหรือมีข้อเสนอแนะ อยากให้ช่วยผลักดัน เพื่อการพัฒนากระบวนการทำงาน ขอให้แจ้งเข้าไปที่ส่วนกลาง เพื่อจะได้เร่งหาทางดำเนินการแก้ไข ▪รวมถึงหากทาง สพจ. เล็งเห็นว่าองค์ความรู้ใดมีความสำคัญและช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ขอให้แจ้งเข้าไปที่ส่วนกลาง เพื่อหาแนวทางในการผลักดันให้เกิดจัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์ในหมู่กว้างต่อไป

🔶 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการเชิงพื้นที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน ซึ่งประก...
24/08/2022

🔶 การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการเชิงพื้นที่ของ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ▪นายเชิดพงษ์ สิริวิชช์ ประธานคณะกรรมการฯ ▪นายอำนวย ทองสถิตย์ , ▪นางพูนทรัพย์ สกุณี ,▪นายประภาส วิชากูล เป็นคณะกรรมการฯ ▪มีนายหร่อหยา จันทรัตนา เป็นคณะกรรมการและเลขานุการฯ ▪มีนายศิวเรศ ธรรมวิเศษ , ▪นางมยุเรศ เชยปรีชา เป็นคณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ ▪และมีนายสมบูรณ์ วัชระชัยสุรพล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ร่วมเป็นคณะเดินทางได้เข้ารับฟังรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง และสงขลา ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ณ #จังหวัดตรัง และ #สงขลา ในแผนงาน/โครงการ ดังนี้

1⃣ ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปี 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานมีชีวิตชุมชนบ้านเขาโหรง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

2⃣ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี 2564 ณ กองทุนหมู่บ้านด่านสาย ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง

3⃣ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ 2565 ณ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

4⃣ โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 ณ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด 55/3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

🟦วันที่ 10 สิงหาคม 2565  นายเพทาย หมุดธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Ev...
11/08/2022

🟦วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายเพทาย หมุดธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 17, 18 ณ จังหวัดตาก และ สุโขทัย

❇️โดย ผตร.พน. ได้รับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัด การดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมประเด็นที่อยากให้ช่วยเร่งรัดติดตาม

🔺 อีกทั้ง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามตวามก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย และโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

📍ณ วิสาหกิจชุมชนน้ำพริกจำเนียร ต.ตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก ได้รับการสนับสนุน #เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (เตามณฑล) (ปี 2564)

📍ณ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรวิถีสุโขทัย ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้รับการสนับสนุน #ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 320 วัตต์ (ปี 2565)

ณ วิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ได้รับการสนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2x2 ม. (ปี 2564)

🔺 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ สพจ. ในภาพรวมของการดำเนินงาน ดังนี้

🔰- ขอให้ สพจ. ติดตามการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีพลังงานที่ให้การสนับสนุนแก่กลุ่มวิสากิจชุมชน และให้คำแนะนำในการขยายผลต่อยอดโดยใช้เทคโนโลยีพลังงานประเภทต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทชุมชน
📒- ขอให้ สพจ. ดำเนินภารกิจด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการเบิกจ่าย ขอให้ประสาน/ สอบถามมายังส่วนกลางเพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

"ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง" โดย กตร.สป.พน.🔹กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำ...
10/08/2022
รักแม่ แบบพลังงาน

"ทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง" โดย กตร.สป.พน.

🔹กองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำความดีเพื่อแม่ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง
ภายใต้โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

โครงการ

🟦 วันที่ 9 สิงหาคม 2565  นายเพทาย หมุดธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Ev...
10/08/2022

🟦 วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายเพทาย หมุดธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการรอบที่ 2 (Monitoring and Evaluation) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 17, 18 ณ จังหวัดพิจิตร กำแพงเพชร

➡️โดย ผตร.พน. ได้รับฟังการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัด การดำเนินงานโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน และโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับฟังปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน พร้อมประเด็นที่อยากให้ช่วยเร่งรัดติดตาม

❇️ อีกทั้ง ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

📌ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้สูงวัยบ้านนาเหนือ ต.ดงเสือเหลือง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ได้รับการสนับสนุน #ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 1 x 2 ม. (ปี 2565)

📌ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และแปรรูป จ.กำแพงเพชร ได้รับการสนับสนุน #เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (เตามณฑล) (ปี 2564)

🔺 ทั้งนี้ ผตร.พน. ได้ให้ข้อเสนอแนะ สพจ. ในภาพรวมของการดำเนินงาน ดังนี้

💡- ขอให้ สพจ. ติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานราชการในพื้นที่กรอกข้อมูลในระบบ E-report ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อร่วมผลักดันการลดการใช้พลังงาน 20% ของหน่วยงานราชการตามมติ ครม. อันเป็นภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการใช้พลังงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

🔅- ขอให้ สพจ. ติดตามประเด็นขอร้องเรียนในพื้นที่ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยแก้ไขป้ญหาตามบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งศึกษาระเบียบข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพลังงานอย่างรอบคอบ

ที่อยู่

Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองตรวจราชการ กระทรวงพลังงา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการท กองกำกับการ 2 บก.ปอศ. กองกำกับการ 3 บก.ปอศ. Chatuchak Chatuchak (district) TICA - Thailand Incentive and Convention Association Rights and Judicial Services Information Center for Foreigners - COJ RJIF COJ - ASEAN Cooperation Center แผนกคดีซื้อขายออนไลน์ : Online Sale Tr งานศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราช Bang Sue District ศูนย์ให้คำปรึกษาผู้เสียหาย PSDG OAE WE Go Fisherman Shop at Bang Khen กรมประมง