งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล

งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 โทร. 02-310-8066-69

เปิดเหมือนปกติ

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง​ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของงานแพทย์และอนามัย
10/02/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง​ การให้บริการด้านการรักษาพยาบาลของงานแพทย์และอนามัย

รู้หรือไม่ว่า ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทร...
26/01/2021

รู้หรือไม่ว่า ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงมากกว่าปกติ
.
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) หรือ NCDs หมายถึง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ หรือจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือผ่านตัวนำโรค (พาหะ) แต่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย และส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไม่ระวัง
.
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) หรือ NCDs หากติด COVID-19 แล้วเสี่ยงมีอาการรุนแรง มีโรคอะไรบ้าง และจะป้องกันอย่างไร ให้ห่างไกลจาก NCDs ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลย...

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

รู้หรือไม่ว่า ผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรค NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อ COVID-19 จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงมากกว่าปกติ
.
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) หรือ NCDs หมายถึง กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการติดเชื้อ หรือจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส คลุกคลี หรือผ่านตัวนำโรค (พาหะ) แต่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกาย และส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบไม่ระวัง
.
กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases) หรือ NCDs หากติด COVID-19 แล้วเสี่ยงมีอาการรุนแรง มีโรคอะไรบ้าง และจะป้องกันอย่างไร ให้ห่างไกลจาก NCDs ไปหาคำตอบพร้อม ๆ กันเลย...

สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไ...
03/01/2021

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-----------

>>>> ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในส่วนภูมิภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

>>>>> เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมี ประกาศ ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เท่านั้น โดยเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือตารางการบรรยายใน ม.ร.๓๐

๒. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา หรือประชาชนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากมีความจําเป็นสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th/th/study_online และสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ Facebook: สวป. ม.รามคําแหง หรือ www.regis.ru.ac.th

>>>>> ทั้งนี้ เมื่อใกล้สิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะได้ ประกาศกําหนดแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยและของสาขาวิทยบริการต่าง ๆ หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-----------

>>>> ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในส่วนภูมิภาคในสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

>>>>> เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ทุกระดับการศึกษา ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดดังกล่าวได้ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงมี ประกาศ ดังนี้

๑. ให้จัดการเรียนการสอน การลงทะเบียน แบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ เท่านั้น โดยเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาหรือตารางการบรรยายใน ม.ร.๓๐

๒. ไม่อนุญาตให้นักศึกษา หรือประชาชนเข้ามาภายในมหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ ๔ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๔ หากมีความจําเป็นสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ที่ www.ru.ac.th/th/study_online และสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนได้ที่ Facebook: สวป. ม.รามคําแหง หรือ www.regis.ru.ac.th

>>>>> ทั้งนี้ เมื่อใกล้สิ้นสุดกําหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจะได้ ประกาศกําหนดแนวทางดําเนินการในระยะต่อไป โดยให้นักศึกษาติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ส่วนกลางของ มหาวิทยาลัยและของสาขาวิทยบริการต่าง ๆ หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth
27/12/2020

สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth

มีพฤติกรรมเสี่ยงมากมายที่ทำให้เราติดโควิด-19 ดังนั้น จึงต้องหมั่นล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกัน และอย่าลืม สวมหน้ากาก และเว้นระยะห่างทางสังคมด้วยนะคะ ^^
ดาวน์โหลดอินโฟกราฟิกได้ที่...Covid-19 ติดได้อย่างไร http://ssss.network/85z5r
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th/ไทยรู้สู้โควิด
#Thaihealth #สสส #สุขภาวะ #ไทยรู้สู้โควิด #โควิด #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal

เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต  “Give Blood Give Life” ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 24 ธันวาคม 25...
24/12/2020

เชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ร่วมบริจาคโลหิต “Give Blood Give Life” ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 4)

ในวันที่ 24 ธันวาคม 2563
เวลา 9.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย เเละผลการค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มเติม จ.สมุทรสาคร ตลาดกุ้ง เเละบริเวณใกล้เคียง ที่สัม...
21/12/2020

รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย เเละผลการค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มเติม จ.สมุทรสาคร ตลาดกุ้ง เเละบริเวณใกล้เคียง ที่สัมพันธ์กับเเรงงานต่างด้าว...21/12/63

#โควิดสมุทรสาคร #โควิด19 #ตลาดกุ้ง
#COVID19 #กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย เเละผลการค้นหาผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มเติม จ.สมุทรสาคร ตลาดกุ้ง เเละบริเวณใกล้เคียง ที่สัมพันธ์กับเเรงงานต่างด้าว...21/12/63

#โควิดสมุทรสาคร #โควิด19 #ตลาดกุ้ง
#COVID19 #กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

รายงานโควิด-19 (COVID-19) 21 ธ.ค. 63ผู้ป่วยเพิ่ม 382 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ)ผู้ป่วยทั้งหมด 5,289 รายรักษาอยู่ใน ร.พ...
21/12/2020

รายงานโควิด-19 (COVID-19) 21 ธ.ค. 63
ผู้ป่วยเพิ่ม 382 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ)
ผู้ป่วยทั้งหมด 5,289 ราย
รักษาอยู่ใน ร.พ. 1,176 ราย
เสียชีวิต 60 ราย
รักษาหายเพิ่ม 12 ราย
รักษาหายเเล้ว 4,053 ราย
#โควิด19 #COVID19
#กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

รายงานโควิด-19 (COVID-19) 21 ธ.ค. 63
ผู้ป่วยเพิ่ม 382 ราย (ในประเทศเเละต่างประเทศ)
ผู้ป่วยทั้งหมด 5,289 ราย
รักษาอยู่ใน ร.พ. 1,176 ราย
เสียชีวิต 60 ราย
รักษาหายเพิ่ม 12 ราย
รักษาหายเเล้ว 4,053 ราย
#โควิด19 #COVID19
#กรมควบคุมโรค
#สายด่วนกรมควบคุมโรค1422

ขอขอบคุณ คุณสุรเดช บัวทรัพย์ (นายกสมาคมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO รามคำแหง) ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.สุวรรณี เดชวรชัย ...
06/10/2020

ขอขอบคุณ คุณสุรเดช บัวทรัพย์ (นายกสมาคมบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO รามคำแหง) ท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ รศ.สุวรรณี เดชวรชัย และ รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ (ประธาณโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต CEO) ที่ได้มอบเครื่องฆ่าเชื้อโรคระบบอัตโนมัติ ให้แก่ งานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา สำหรับใช้ในราชการ
ทั้งนี้ รับมอบโดย รศ.อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ ว่าที่พันตรี โยธิน ไพรพนานนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563
ทางงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะนำเครื่องฆ่าเชื้อโรค ดังกล่าว ใช้ในการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ 🙏🏻❤️

29/09/2020

📣 แจ้งรับผลการตรวจ ‼️
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก และตรวจอื่นๆ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 63 นั้น
✅ สามารถติดต่อขอรับผลตรวจได้ที่ อาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 1 ค่ะ

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา และงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชา...
18/09/2020

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา และงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการร่วมใจบริจาคโลหิต “Give Blood Give Life” ประจำปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 3)
ในวันที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 9.00-15.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

📣งานแพทย์และอนามัย ขอเชิญผู้ที่สนใจสั่งจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์สามารถสั่งจองพร้อมชำระเงิน 4️⃣3️⃣0️⃣.- ...
09/09/2020

📣งานแพทย์และอนามัย ขอเชิญผู้ที่สนใจ
สั่งจองวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สามารถสั่งจองพร้อมชำระเงิน 4️⃣3️⃣0️⃣.- บาท
ที่อาคารงานแพทย์และอนามัย ม.รามคำแหง
(วันและเวลาราชการ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ☎️ 02-310-8066

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก" จัดโดย งานแพทย์และอนามัย ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก9 (วันที่ 27 สิงหา...
27/08/2020

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก" จัดโดย งานแพทย์และอนามัย ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอก9 (วันที่ 27 สิงหาคม 2563)
📌รอบเช้า เริ่มแล้วนะคะ
📌รอบบ่ายเริ่ม 13.00 น.

** ทั้งนี้ นอกจากการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้ว จะมีการตรวจเลือดเพื่อหาระดับน้ำตาลในเลือด (โรคเบาหวาน) /ตรวจเลือดเพื่อหาระดับไขมัน/ ตรวจวัดความดันโลหิต/ ตรวจดัชนีมวยกาย/ ตรวจมะเร็งเต้านม / และตรวจวัดสายตา **

ผู้ที่สนใจเพิ่มเติม : ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถมาลงทะเบียนขอรับการตรวจได้ค่ะ ที่อาคารงานแพทย์และอนามัย ชั้น 3 ถึงเวลา 15.30 น. ค่ะ

Photos from งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
07/08/2020

Photos from งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

📣 #ขอเชิญบุคลากร #นักศึกษา #และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก / มะเร็งเต้านม / โรคเบาหวาน / คว...
25/06/2020

📣 #ขอเชิญบุคลากร #นักศึกษา
#และประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมโครงการการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก / มะเร็งเต้านม / โรคเบาหวาน / ความดันโลหิต และหาระดับไขมันในเลือด ณ อาคารงานแพทย์และอนามัย ม.รามคำแหง (หัวหมาก)

>> ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

13/06/2020
"ร่วมบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย"    เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ...
01/06/2020

"ร่วมบริจาคโลหิต ผ่านวิกฤตโรคระบาด ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย"
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะ
ผู้ที่สนใจคลิกลิ้งค์หรือสแกนQR Code เพื่อลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/17nEZgHAD0cdWpWgkrC6EHJFPiBYJldY44YrbCbNa2EA/edit

** ทั้งนี้ขอให้ผู้บริจาคทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยก่อนเข้าบริเวณงาน**

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต  สภากาชาดไทย ชวนผู้ป่วยที่หายจากโรค COVID-19 กลับมาเป็นผู้ให้พลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อไวรัส นำไป...
05/04/2020

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต สภากาชาดไทย ชวนผู้ป่วยที่หายจากโรค COVID-19 กลับมาเป็นผู้ให้พลาสมาที่มีภูมิต้านทานต่อไวรัส นำไปใช้รักษาโรค และช่วยยับยั้งไม่ให้ปอดอักเสบอย่างรุนแรง ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิต..
>>สอบถามโทร.02-2639600-99, 02-256-4300

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง  การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานการณ์หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)--------...
05/04/2020

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานการณ์หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-------------------------
>>> ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรายงานจากคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ว่ามีพนักงานทำความสะอาดของ บริษัท พี.เอส.เจนเนอร์เรชั่น ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
---- รายละเอียดตามประกาศ ด้านล่างนี้ ----
>>> ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มาติดต่อราชการ หรือทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขอให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการของตนเองอยู่ในที่พักอาศัย หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือผิดปกติที่เข้าเกณฑ์ติดเชื้อฯ ให้ไปพบแพทย์และแจ้งคณะกรรมการฯโดยทันที..

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสถานการณ์หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
-------------------------
>>> ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรายงานจากคณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 ว่ามีพนักงานทำความสะอาดของ บริษัท พี.เอส.เจนเนอร์เรชั่น ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
---- รายละเอียดตามประกาศ ด้านล่างนี้ ----
>>> ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มาติดต่อราชการ หรือทำกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ขอให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการของตนเองอยู่ในที่พักอาศัย หากมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือผิดปกติที่เข้าเกณฑ์ติดเชื้อฯ ให้ไปพบแพทย์และแจ้งคณะกรรมการฯโดยทันที..

กระทรวงสาธารณสุข
02/04/2020

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย แนะ อยู่บ้านเลือกออกกำลังกายแบบไม่เสี่ยงโควิด-19 https://bit.ly/2JvBWSP

PR Ramkhamhaeng University
01/04/2020

PR Ramkhamhaeng University

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิดทำการชั่วคราว
บัดนี้-30 เมษายน 2563
รายละเอียด ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการชั่วคราว
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค (ฉบับที่2) ..
(รายละเอียดเพิ่มเติมใต้โพสต์)
ตามลิงค์https://www.ru.ac.th/th/images/Popup/1585726616_.pdf

กระทรวงสาธารณสุข
28/03/2020

กระทรวงสาธารณสุข

#ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว(ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)--------------->>> ตามปร...
20/03/2020

#ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
(ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
---------------
>>> ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 กำหนดมาตรการสำหรับสถานที่ซึ่งผู้คนมาร่วมเป็นกิจวัตรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันที่อาจแพร่เชื้อได้ง่ายแม้จะป้องกันแล้ว ให้ปิดสถานที่ชั่วคราวนั้น ..รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

#ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ปิดทำการมหาวิทยาลัยเป็นการชั่วคราว
(ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค)
---------------
>>> ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคโควิด-19 และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 กำหนดมาตรการสำหรับสถานที่ซึ่งผู้คนมาร่วมเป็นกิจวัตรเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันที่อาจแพร่เชื้อได้ง่ายแม้จะป้องกันแล้ว ให้ปิดสถานที่ชั่วคราวนั้น ..รายละเอียดตามประกาศด้านล่างนี้

เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะ♥️♥️
04/03/2020

เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านนะคะ♥️♥️

มีแฟนเพจ ส่งภาพนี้มาให้ ขอบคุณมากๆเลยค่ะ💕

ฮอกไกโดประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว
28/02/2020
ฮอกไกโดประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว

ฮอกไกโดประกาศภาวะฉุกเฉินแล้ว

©IKIDANENIPPON ผู้ว่าจังหวัดฮอกไกโดซูซูกิ ช่วงเวลา 17:30น. ณ เวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ...

สปสช.ย้ำ ปชช.สิทธิบัตรทองหากมีอาการสงสัยป่วยโควิด-19 ตามเกณฑ์ สธ. ให้ไป รพ.ตามสิทธิ หรือเข้า รพ.รัฐ อาการไม่ตรงเกณฑ์ ไม่...
27/02/2020

สปสช.ย้ำ ปชช.สิทธิบัตรทองหากมีอาการสงสัยป่วยโควิด-19 ตามเกณฑ์ สธ. ให้ไป รพ.ตามสิทธิ หรือเข้า รพ.รัฐ อาการไม่ตรงเกณฑ์ ไม่ต้องไป รพ.เพื่อขอตรวจ

อ่านรายละเอียดข่าว
http://nhsonews.com/index.php/news/content/794

ที่มา: ศูนย์ข่าวสปสช.

สปสช.ย้ำ ปชช.สิทธิบัตรทองหากมีอาการสงสัยป่วยโควิด-19 ตามเกณฑ์ สธ. ให้ไป รพ.ตามสิทธิ หรือเข้า รพ.รัฐ อาการไม่ตรงเกณฑ์ ไม่ต้องไป รพ.เพื่อขอตรวจ

อ่านรายละเอียดข่าว
http://nhsonews.com/index.php/news/content/794

ที่มา: ศูนย์ข่าวสปสช.

แย่มาก!! ชายไทยเดินทางกลับจากญี่ปุ่น ติดเชื้อโควิด-19 แต่ดันปกปิดประวัติเดินทาง ทำให้บุคลากรในโรงพยาบาลต้องเสี่ยงติดเชื้...
26/02/2020

แย่มาก!! ชายไทยเดินทางกลับจากญี่ปุ่น ติดเชื้อโควิด-19 แต่ดันปกปิดประวัติเดินทาง ทำให้บุคลากรในโรงพยาบาลต้องเสี่ยงติดเชื้อถึง 30 คน #โควิด19 #ชายไทยติดเชื้อ #ปกปิดข้อมูล

ชี้แจงกรณีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID -19 ที่ โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR สำหรับบุคลากร" วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องศัก...
18/02/2020

ภาพบรรยากาศ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR สำหรับบุคลากร" วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรัตน์ ทางงานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา ขอขอบพระคุณ อ.วิษณุ ประดิษฐศิลป์ (ครูแบงก์) และคณะ จากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร มอบความรู้ให้ผู้เข้าฝึกอบรมด้วยค่ะ 😊📷

งานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR สำหรับบุคลากร" ณ ห้องศั...
18/02/2020

งานแพทย์และอนามัย กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการทำ CPR สำหรับบุคลากร" ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

หลายจุดเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ ... แต่เราป้องกันได้ด้วยคาถา "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย ออกกำลังกายให้แข็งแ...
12/02/2020

หลายจุดเสี่ยงที่เลี่ยงไม่ได้ ... แต่เราป้องกันได้ด้วยคาถา "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย ออกกำลังกายให้แข็งแรง "

#กรมอนามัย #โคโรนา #กินร้อนช้อนกลางล้างมือ

กรมการแพทย์
29/01/2020

กรมการแพทย์

เรามารู้จักไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 กันเถอะ

กระทรวงสาธารณสุข
23/01/2020

กระทรวงสาธารณสุข

กรมอนามัย ย้ำ ‘กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ’ สร้างเกราะป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัส http://bit.ly/30MAWS1

หมอเวร
22/01/2020

หมอเวร

เรื่องโรคปอดบวมรุนแรงที่เกิดจากไวรัสปริศนาที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีน ล่าสุดมีข่าวว่ามียอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัส Corona ตัวนี้เพิ่มขึ้นเป็น 9 รายแล้วนะ ส่วนผู้ติดเชื้อในไทยตอนนี้พุ่งขึ้นเป็น 4 รายแล้ว

แถมล่าสุดก็มีการยืนยันแล้วว่าเชื้อนี้พัฒนาให้สามารถติดจากคนสู่คนได้แล้วด้วย (ก่อนหน้านี้สันนิษฐานว่าติดจากสัตว์สู่คนเท่านั้น) ทำให้ตอนนี้บุคลากรทางการแพทย์หลายคนที่ดูแลรักษาผู้ป่วย เริ่มติดเชื้อจากคนไข้บ้างแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนได้หายกังวล และรู้จักกับไวรัสตัวนี้ให้มากขึ้น หมอเวรเลยไปขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่แผนกหูคอจมูกโรงพยาบาลรามคำแหง Ramkhamhaeng Hospital เกี่ยวกับเรื่องที่คิดว่าทุกคนสงสัยกัน

👉 ไวรัสที่ว่ามันคืออะไร ?
👉 มันติดต่อด้วยวิธีไหน ?
👉 แล้วเราจะป้องกันหรือกำจัดมันได้ยังไง ?

ใครแพนิคอยู่มาอ่านด่วน !!

22/01/2020

📣 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้มีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา ดั้งนี้
🔹 ทำการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากอู่ฮั่น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใน 4 ท่าอากาศยาน ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และภูเก็ต
🔹 ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลทำการคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น
🔹 การเฝ้าระวังในชุมชน โดยให้ความรู้ประชาชนเมื่อพบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422 📞

ที่อยู่

Ramkhamhaeng University
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาล:

วิดีโอทั้งหมด

Medical.RU

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคแก่นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด