Clicky

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  สำนั พัฒนายุทธศาสตร์ ปรับแผนงาน ประสานค?

เปิดเหมือนปกติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มอบสุขภาพดีให้แก่ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่  🎉 หน่วยงานในสังกัด...
20/12/2022

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผนึกกำลังทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มอบสุขภาพดีให้แก่ประชาชนเป็นของขวัญปีใหม่ 🎉

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมใจกันจัดเตรียมของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๖ มีอะไรบ้าง มาดูกันค่ะ

เที่ยวได้ทุกที่ ประเทศไทยมีดีทุกจังหวัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเรียนเชิญชาวไทยทุกคนร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและก...
06/12/2022

เที่ยวได้ทุกที่ ประเทศไทยมีดีทุกจังหวัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอเรียนเชิญชาวไทยทุกคนร่วมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทั่วประเทศไทย จะขึ้นเหนือ หรือล่องใต้ ก็เที่ยวได้ 365 วัน กยผ.รวบรวมมาให้ที่นี่แล้ว

สำหรับ เดือนนี้ มีกิจกรรมน่าสนใจเยอะมาก!! ถึงเวลาเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกันแล้วค่ะ

ปล. ปฏิทินฉบับเต็ม ดูกิจกรรมของเดือนอื่น ๆ ได้ตามลิงค์นี้ >>>> shorturl.at/tvBEK

ร่วมฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยว โดย
#สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
#กรมพลศึกษา
#การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
#การกีฬาแห่งประเทศไทย

กระดุม 3 เม็ด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
30/11/2022

กระดุม 3 เม็ด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เตรียมพบกับกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจตลอดทั้งปีหมายเหตุ* กำหนดการกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565ข...
24/11/2022

เตรียมพบกับกิจกรรมกีฬาที่น่าสนใจตลอดทั้งปี

หมายเหตุ* กำหนดการกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565
ข้อมูลจาก กรมพลศึกษา และการกีฬาแห่งประเทศไทย

22/11/2022
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยกข้อมูลเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนด้วยกัน ในการสัมมนาแสดงผลงานกิจกรรมเมืองต้นแบบการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ประเด็นแลกเปลี่ยนที่น่าสนใจ
- ทำความรู้จักโมเดลการท่องเที่ยวยั่งยืน
- เรียนรู้เมืองท่องเที่ยวยั่งยืนต้นแบบ : เมืองลําปาง และ เมืองสงขลา

โดยในวันนี้ กยผ. ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวจริง !
1. คุณวลีย์รัตน์ วิภาศรีนิมิต ไลนส์ ประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดลําปาง
2. คุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
3. คุณสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง เทศบาลนครลําปาง
4. คุณสุรวัช อัครมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
5. คุณโสรญา สังข์ขาว เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครสงขลา
6. ผศ.ชล บุนนาค ผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา >>
https://drive.google.com/drive/folders/1kvwAk9PA-2Zk9g1ILv5vyVpLWIRZVcJc?usp=sharing

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายรัฐบาล จับมือหน่วยงานภาค...
14/11/2022

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG ตามนโยบายรัฐบาล จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน วางแนวทางขับเคลื่อนช่วงที่ 2 ระยะ พ.ศ. 2566 - 2570

หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ช.ช.) ได้มีมีมติให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (พ.ศ. 2564-2565) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนงานเพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ฯ ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการดำเนินงานทั้งสิ้น กว่า 187 โครงการ ก่อให้เกิดผลลัพทธ์ที่เป็นรูปธรรม หลายประการ ได้แก่

1) ดึงดูดนักท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายด้วยสินค้าและบริการที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น
- โครงการพัฒนาต้นแบบการส่งเสริมการท่องเที่ยว Gastronomy Tourism ภายใต้แนวคิด BCG Model (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย)
- โครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร ( กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
- โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเส้นทางแสวงบุญในมิติศาสนาอย่างยั่งยืน กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน (กระทรวงวัฒนธรรม)

2) เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการตามแนวทางการท่องเที่ยวยั่งยืน เช่น
- โครงการจัดอบรมส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการและสร้างเครือข่ายการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน (ระดับภูมิภาค) (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัยและรักษ์สิ่งแวดล้อม (ECOSHANG) (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่)

3) ภาคการท่องเที่ยวมีการปรับตัวเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซน์ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เช่น
- โครงการยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสู่การเป็น Andaman Go Green ( สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่)
- โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) และ โครงการอุทยานแห่งชาติสีเขียว (Green National Park) ( กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
- กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ Carbon Neutral Tourism ภายใต้โครงการคาร์บอนบาลานซ์ (Carbon Balance Scheme) ( กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

4) ลดการใช้ทรัพยากรและของเหลือทิ้งจากกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา เช่น การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการวิ่ง Green Trail Run @ Khao Yai ( สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา)

5) ช่วยเหลืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อปรับตัวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การเผยแพร่และรวบรวมองค์ความรู้ด้านท่องเที่ยวยั่งยืนในหน่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อยกระดับไปสู่ระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านความยั่งยืน (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน)

เพื่อเป็นการสานต่อการดำเนินการระยะถัดไป กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2566-2570 เพื่อระดมความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางการขับเคลื่อนระยะต่อจากนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 และ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความเห็นกว่า 200 คน ทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

ในโอกาสนี้ กยผ. จึงได้เก็บประโยคเด็ดจากทีมวิทยากร และผู้ร่วมสัมมนามาฝากค่ะ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปี...
09/11/2022
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล - Google Drive

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาลของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 (25 กรกฎาคม 2564 - 25 กรกฎาคม 2565)
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามนโยบายรัฐบาลหลัก 12 ด้าน ข้อที่ 5.4 พัฒนาภาคการท่องเที่ยว และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ข้อที่ 3.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว “เมืองหลัก” “เมืองรอง” และ “การท่องเที่ยวชุมชน” โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การส่งเสริมการใช้ศักยภาพ Soft Power ของไทย
2. การดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ & รายได้สูง
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองหลัก เมืองรอง และการท่องเที่ยวชุมชน

แนะนำหนังสือดีๆ น่าอ่าน จาก Thailand Policy Lab ค่ะชื่อหนังสือ VISUAL NOTES HUMAN-CENTERED DESIGN IN POLICY MAKING เครื่...
08/11/2022

แนะนำหนังสือดีๆ น่าอ่าน จาก Thailand Policy Lab ค่ะ

ชื่อหนังสือ VISUAL NOTES HUMAN-CENTERED DESIGN IN POLICY MAKING เครื่องมือนวัตกรรมเชิงนโยบายที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 2021 - 2022

โดยจัดทำรวบรวมเนื้อหาในรูปแบบการ์ตูน น่ารัก อ่านเข้าใจง่าย จัดทำขึ้นระหว่างเดือนมกราคม 64 - มีนาคม 65 ในหนังสือจะให้ความรู้ด้านเครื่องมือนวัตกรรมเชิงนโยบาย ได้แก่ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจฐานราก การเพิ่มทักษะในโลกสมัยใหม่ การบริหารจัดการวิกฤต และแรงงานข้ามชาติ

ติดตามเนื้อหาดีๆ ได้ที่
Facebook : ThailandPolicyLab
www.thailandpolicylab.com

#หนังสือน่าอ่าน

“ซาอุดิอาระเบีย ตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง”ภายหลังการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตของรัฐบาลในช่วงต้นป...
08/11/2022

“ซาอุดิอาระเบีย ตลาดภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง”

ภายหลังการฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตของรัฐบาลในช่วงต้นปี 2565 รวมถึงการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางซาอุดิอาระเบีย และให้สามารถพำนักในประเทศได้ 30 วัน ซึ่งมีให้สายการบินของทั้ง 2 ประเทศ เปิดเที่ยวบินใหม่ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวขยายตัวสูง โดยในระหว่างเดือนมกราคม - กันยายน 2565 มีนักท่องเที่ยวชาวซาอุดิอาระเบียเดินทางมาประเทศไทยแล้ว 76,271 คน และคาดว่าจะมีจำนวน 100,000 ภายในปี 2565 จากเดิมที่มีจำนวน 30,006 คน ในปี 2562

แหล่งข้อมูล : กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา (ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565)#พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

เก็บตกจากงาน Workshop ท่องเที่ยวยั่งยืน เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ รร. ทรี ธารา จ.ลำปาง กองยุทธศาสตร์และแผน...
08/11/2022

เก็บตกจากงาน Workshop ท่องเที่ยวยั่งยืน เมืองลำปาง เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ รร. ทรี ธารา จ.ลำปาง
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวของเมือง เพื่อการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน: ลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมกว่า 43 คน
ซึ่งนอกจากจะมีกิจกรรมการบรรยาย ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยังมีกิจกรรมการระดมสมองภาพฝันเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองลำปาง และการกำหนดทิศทางทางยุทธศาสตร์ ในอีก 5 ปี ข้างหน้า ซึ่งได้นำมากำหนดเป็นโครงการสำคัญ หรือ flagship project 3 โครงการ ได้แก่
1) โครงการสินค้าปลอดภัยจากเกษตรกร ในจังหวัดลำปาง
2) โครงการเชื่อมโยงข้อมูลด้านคมนาคมของแหล่งท่องเที่ยว
3) โครงการเส้นทางท่องเที่ยวนำร่อง ต้องค้างคืน

02/11/2022
https://youtu.be/1IGvwDV9nUMคลิปวีดีโอ : สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำ...
01/11/2022
สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปี 2565

https://youtu.be/1IGvwDV9nUM

คลิปวีดีโอ : สรุปการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปี 2565

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของแนวโน้มตลาดโลก ...
23/09/2022
การท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism) - กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและก

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของแนวโน้มตลาดโลก โดยเฉพาะพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ภายหลังโควิด ที่มีความสนใจเฉพาะด้าน หรือเป็นนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มมากขึ้น โดยกลุ่มตลาดหนึ่งที่กำลังเติบโต และได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสำหรับประเทศไทย

การท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism) เป็นรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวมุสลิม เริ่มจากการให้บริการจากสถานที่ต้นทางไปจนถึงจุดหมายปลายทาง เช่น ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ไม่ขัดกับหลักศาสนา รวมทงั้ การอำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติศาสนกิจประจาวันของชาวมุสลิม

กรมการท่องเที่ยว จัดทำคู่มือแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวสาหรับนักท่องเที่ยวมุสลิม ซึ่งเป็นการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวที่ผ่านการสำรวจมาแล้วว่าเหมาะสม รองรับการท่องเที่ยวที่เหมาะสมทั้งอาหารที่พักโรงแรมที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิม ขอเชิญผู้ประกอบการและ ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ตามลิงค์นี้เลยค่ะ …

Check การท่องเที่ยวฮาลาล (Halal Tourism) from กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา here. Like การท่อง....

- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมีความสอดและคล้องเชื่อมโยงกันอย่างไร- มีกลไกด้านการท่องเที่ยว ต้นน้ำ กลางน้ำ ...
12/09/2022

- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
มีความสอดและคล้องเชื่อมโยงกันอย่างไร
- มีกลไกด้านการท่องเที่ยว ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมทั้งรูปแบบการบูรณาการให้มุ่งสู่เป้าหมาย
ยกกระดับศักยภาพและรายได้การท่องเที่ยวเมืองรองอย่างไร
- และแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว มีความสำคัญอย่างไร

ติดตามได้จาก Infographics นี้ได้เลยค่ะ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน“เดินหน้า ฟื้น-สร้าง-พัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”🌎♻️🌎...
02/09/2022

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
“เดินหน้า ฟื้น-สร้าง-พัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

🌎♻️🌎♻️🌎♻️

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 65 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “นโยบายที่ดีกว่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน A Better Policy for Sustainable Tourism” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมทางออนไลน์ กว่า 200 คน
รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า ประเทศไทย ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวชั้นนำของโลก และในห้วงเวลานี้ที่รัฐบาลได้ดำเนินการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบมีผู้คนทั่วโลกกำลังวางแผนที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลกและขณะที่เรากำลังเร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศด้วยการท่องเที่ยวอยู่นั้น โลกก็กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
ผลกระทบจากโควิดได้สร้างความสูญเสียอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวทั่วโลก แต่ในอีกด้านหนึ่ง วิกฤตโควิดได้ส่งผลดีต่อการทำให้ผู้คนเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้นและยังได้ช่วยลดผลกระทบจากการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ลดลงด้วย ขณะเดียวกัน ยังทำให้เกิดรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ๆ และการหยุดชะงักของปัญหานักท่องเที่ยวล้นเกิน (Over tourism) ส่งผลให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ทั่วโลกต่างก็ปรับเปลี่ยนนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพร้อมรับ ปรับตัว และมุ่งสู่ความยั่งยืนมากขึ้น
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นสร้างระบบการท่องเที่ยวที่ดีกว่าเดิมเพื่อช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน การกระจายรายได้สู่คนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับมติของที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา
สำหรับนโยบายในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะต่อจากนี้ จะมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่าง “ทั่วถึง ยั่งยืน และสมดุล” บนพื้นฐานของแนวคิด “ไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นแนวคิดสำคัญ ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 รวมถึงแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ คือ
“การท่องเที่ยวของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม”
อันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจมูลค่าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการสร้างสังคมแห่งโอกาสและความเท่าเทียม การมีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และเป็นการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อพลิกโฉมประเทศไทย
สู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand
การสัมมนาวิชาการในวันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่การท่องเที่ยว มาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ว่าการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น จะสามารถขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างไร ซึ่งหลังจากจบการสัมมนา จะได้มุมมองใหม่ๆ เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น รวมไปถึงได้รับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถนำไปกำหนดนโยบายหรือมาตรการที่ช่วยสนับสนุนให้ภาคเอกชนสามารถพร้อมรับ ปรับตัวไปสู่การประกอบธุรกิจในภาคการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งผลจากการสัมมนาวิชาการในวันนี้ จะได้นำไปพัฒนาต่อยอด และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการสำคัญ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้นำไปเป็นกรอบในการปฏิบัติงานต่อไป
🌎🌎🌎

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย….♻️♻️♻️
01/09/2022

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าเราไม่ทำอะไรเลย….♻️♻️♻️

"เมืองที่น่าอยู่… คือ เมืองที่น่าเที่ยว"ปัจจัยอะไรที่จะช่วยทำให้เกิดเมืองที่น่าอยู่...และเมืองที่น่าเที่ยวส่วนสำคัญของกา...
31/08/2022

"เมืองที่น่าอยู่… คือ เมืองที่น่าเที่ยว"

ปัจจัยอะไรที่จะช่วยทำให้เกิดเมืองที่น่าอยู่...และเมืองที่น่าเที่ยว

ส่วนสำคัญของการดึงดูดให้ผู้คนอยากมาเยี่ยมเยือนเมืองนั้นๆ คือ ความสะอาด ความสะดวก ความเป็นระเบียบ การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ที่ทำให้เกิด ความน่าอยู่ของเมืองนั่นเอง

แอดมิน ขอนำหลักคิดบางประการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อทำให้ เมืองน่าอยู่ และน่ามาเที่ยว..
มาแบ่งปัน ดังนี้ค่ะ

1. Rebuilding ฟื้นฟูและสร้างการท่องเที่ยวขึ้นมาใหม่จากสิ่งที่ได้สูญเสียไปในช่วงโควิด พร้อมทั้งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการภาคเอกชนผ่านการปรับโครงสร้างในระยะยาว

2. Local Support and Participation การทำงานร่วมกันระหว่างผู้คนในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและความสมัครใจของพื้นที่

3. Leadership Based on Sustainability จัดลำดับความสำคัญทางนโยบายที่จะทำให้การท่องเที่ยวสร้างความยั่งยืน และ สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยวจะต้องเป็นผู้นำในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการสร้างรายได้ สังคม และสิ่งแวดล้อม

4. A Broader Conversation on Tourism
สร้างความเข้มแข็ง ผลักดัน และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาอย่างทั่วถึง อย่างมีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ มากขึ้น

31/08/2022

เพราะพลังของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำพาไปสู่อนาคตที่ดีกว่า…

🪴🌴🌳♻️

31/08/2022
การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "นโยบายที่ดีกว่าเดิมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

ขอเชิญทุกท่าน มาร่วมรับฟัง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อนโยบายที่ดีกว่า สู่ความยั่งยืนทางการท่องเที่ยวไทยค่ะ

ทางคณะทำงาน ยินดีต้อนรับทุกคำถาม ความคิดเห็น จากทุกท่านนะคะ สามารถส่งเป็นคอมเม้น ข้อความ หรือ เข้าร่วมผ่านทางช่องทาง Zoom Applications

การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "นโยบายที่ดีกว่าเดิมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88379848882?pwd=Q1dQblNRdjJuaCtOcTQvaklVSWlYdz09

Meeting ID: 883 7984 8882
Passcode: 310865

————
เอกสารประกอบการสัมมนา
https://drive.google.com/drive/folders/1vuBvSgY3CMUtooYXX3IkDzaa4RxqW0yt?usp=sharing

ขอบคุณค่ะ

"นโยบายที่ดีกว่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"A Better Policy for Sustainable Tourism📢ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกับฟังวิส...
29/08/2022

"นโยบายที่ดีกว่าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"
A Better Policy for Sustainable Tourism

📢ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกับฟังวิสัยทัศน์และทิศทางเชิงนโยบายเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนภาคปฏิบัติ จากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นี้ เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาดังกล่าว

งานนี้ทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ อีกมากมายแน่นอน
มากันเยอะ ๆ นะครับ มาเป็นส่วนหนึ่งในการพาประเทศไทยให้เป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน
แล้วพบกันนะครับ
--------------------------------
สามารถสแกน QR code เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาฯ หรือคลิกลิงก์เพื่อลงทะเบียน : https://bit.ly/3PXdzgs
และดาวน์โหลดเอกสาร ตาม QR code ที่ปรากฏในภาพ หรือคลิกลิงก์ : https://bit.ly/3RiEuok

การสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ "นโยบายที่ดีกว่าเดิมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88379848882?pwd=Q1dQblNRdjJuaCtOcTQvaklVSWlYdz09

Meeting ID: 883 7984 8882
Passcode: 310865


#พลิกโฉมการท่องเที่ยวไทยเพื่ออนาคตที่ดีกว่าสำหรับทุกคน

#กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ดังที่ทราบกันดีว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งส...
29/08/2022

ดังที่ทราบกันดีว่า การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคการท่องเที่ยวของประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางและอ่อนไหวของการท่องเที่ยวไทย

เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน อย่างยั่งยืน ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในระยะต่อจากนี้ไป ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (2566 - 2570) จึงได้วางวิสัยทัศน์ เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว และเติบโตอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม

เพื่อให้ทุกท่านได้มีความเข้าใจและเตรียมความพร้อม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จึงได้สรุปทิศทางการพัฒนา ตามแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 มาให้ทุกท่านอ่านในฉบับที่เข้าใจง่ายกันค่ะ 🙂

สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่ :
shorturl.at/dnST2

การท่องเที่ยวไทยในยุคหลังโควิด ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับควาทเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ  โดยกลยุทธ์หลัก คือ กา...
26/08/2022

การท่องเที่ยวไทยในยุคหลังโควิด ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับควาทเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ โดยกลยุทธ์หลัก คือ การดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูง ชูการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า เน้นคุณภาพ มากกว่าเน้นปริมาณ

ในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนครั้งเที่ยวเรือสำราญเข้าเทียบท่าสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ โดยในระหว่างปี 2014 - 2019 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของจำนวนครั้งเที่ยวเรือสำราญเข้าเทียบถ้าสูงถึง ร้อยละ 87.7 โดยในปี 2019 ประเทศไทยมีเรือสำราญที่เข้าเทียบท่า จำนวน 550 ครั้ง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้มการเติบโตของการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำของประเทศไทยที่มีศักยภาพ และสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูง

ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมมือกันทำงานอย่างบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวตลอดจนเส้นทางเชื่อมโยงให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มสำราญทางน้ำได้ อันจะนำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง สมดุล และ ยั่งยืน ที่แท้จริง

กยผ. ขอนำเสนอภาพรวมนโยบายการท่องเที่ยวสำราญทางน้ำของประเทศไทย เพื่อประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้สนใจทุกท่านค่ะ

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน...
23/08/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดการอบรมสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
และการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
มีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์จำนวน 172 คน

องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้จัดทำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ซึ่งสะท้อนถึง 3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน (3 Pillars of Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติสันติภาพและสถาบัน และมิติหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ เรียกว่า 5Ps ประกอบด้วย People, Prosperity, Planet, Peace, และ Partnership ซึ่งสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอบด้วย 13 หมุดหมาย โดยหมุดหมายที่ 2 คือ “ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน”

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ จึงได้นำประเด็นด้านความยั่งยืนมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ 3 กลุ่มหลัก (3P) ได้แก่ People (ประชาชน) Profits (รายได้) และ Planet (ความยั่งยืน) ภายใต้แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3
ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อแนวทางการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจภาพรวมและหลักการสำคัญของเป้าหมาย SDGs รวมถึงความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาคการท่องเที่ยว
4. ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในห่วงโซ่ด้านการท่องเที่ยว

โดยช่วงเช้า มีการบรรยายและกิจกรรมกลุ่มย่อย ดังนี้
- กิจกรรมการมีส่วนร่วมเรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
- กิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับการเชื่อมโยง SDGs กับการท่องเที่ยว

และช่วงบ่าย การบรรยายและกิจกรรมกลุ่มย่อย ดังนี้
- กิจกรรมการมีส่วนร่วม เรื่อง การขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
- กิจกรรมวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ด้านการท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย SDGs อย่างไร
- นำเสนอผลการระดมความคิดเห็น และสรุปบทเรียน

ซึ่งผลจากการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้นำไปพัฒนาต่อยอด และจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย รวมถึงโครงการสำคัญ เพื่อนำไปเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการจัดงานเสวนาทางวิชาการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร...
21/08/2022

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำเนินการจัดงานเสวนาทางวิชาการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
ณ โรงแรม The Berkeley ประตูน้ำ

โดย นางสาววิภารัตน์ ธาราธีรภาพ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
กล่าวเปิดงาน และบรรยายในประเด็นข้อสังเกตจากการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การบรรยายหลักการของแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว และข้อสังเกตจากการติดตามการดำเนินงาน
โดย บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

และการเสวนาในหัวข้อ “จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีทำ กุญแจสู่การพลิกโฉมเพื่อฟื้นท่องเที่ยวไทย”
โดยได้รับเกียรติจาก
- นายบุญเสริม ขันแก้ว
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
- นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์
รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- นางสาววัชรี ชูรักษา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)

เข้าร่วมเสวนาในประเด็น ดังนี้
1. ทิศทางการดำเนินการส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในเรื่องใหม่ ๆ ที่รองรับการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป
2.การให้ความสำคัญกับความยั่งยืน หน่วยงานมีการดำเนินการอะไรอย่างไรที่น่าสนใจ
3. การดำเนินการในทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคต มีข้อจำกัด ปัญหาการดำเนินงานหรือไม่ หรือต้องการขับเคลื่อนร่วมบูรณาการจากหน่วยงานอื่นๆหรือไม่อย่างไร
4. มุมมองแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อให้เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนเป้าหมายทิศทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศยุคใหม่

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ มีผู้แทนจาก 9 กระทรวง 21 หน่วยงาน 2 รัฐวิสาหกิจ ให้ความสนใจเข้าร่วม ณ ห้องประชุม และผ่านทางระบบออนไลน์ กว่า 100 ท่าน

การท่องเที่ยวชุมชน เป็นอีกหนึ่งยานยนต์สำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาจากฐานรากอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าวจำเ...
06/08/2022

การท่องเที่ยวชุมชน เป็นอีกหนึ่งยานยนต์สำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาจากฐานรากอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนดังกล่าวจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือและพลังของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคท้องถิ่นและประชาชน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  จึงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ในการประสานความร่วมมือเหล่านี้ พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลเชิงกลยุทธ์และวิชาการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้เป็น ‘เครื่องมือ’ ในการสร้างการกระจายรายได้และส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน

การท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากการท่องเที่ยวจะสร้างความสุขให้กับผู้เยี่ย...
04/07/2022

การท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

นอกจากการท่องเที่ยวจะสร้างความสุขให้กับผู้เยี่ยมเยือนแล้ว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ช่วยให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

วันนี้ กยผ. อยากชวนทุกท่านมาร่วมเปิดมุมมองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ “การท่องเที่ยว” ที่เป็นมากกว่าการพักผ่อนหย่อนใจ แต่เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น รวมถึงการสร้างประโยชน์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและโลกใบนี้ให้งดงามค่ะ

นาทีแห่งความภาคภูมิใจ … ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวและกีฬาสีขาว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่สายตาชา...
18/06/2022
statement.pdf

นาทีแห่งความภาคภูมิใจ …
ความสำเร็จของการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวและกีฬาสีขาว ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่สายตาชาวโลก

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ได้ร่วมใจกันขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์การท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการสร้างผลกระทบเชิงบวก ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุด ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานส่วนหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยน และเป็นตัวอย่างการดำเนินการด้านการฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในเวที UN

ในการนี้ กยผ. ขอเชิญแฟนเพจทุกท่านร่วมรับฟังการเสวนาโต๊ะกลมในหัวข้อ การท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จากการประชุม
High-level Thematic Debate on “Putting sustainable and resilient tourism at the heart of an inclusive recovery” ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยในส่วนประเทศไทย ได้มีการนำเสนอแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโมเดลเศรษฐกิจ
BCG โดยภาคการท่องเที่ยว ดังนี้
A - awareness การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว
ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
B - balance การส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
C – connectivityการใช้การท่องเที่ยวเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเชื่อมโยงวิถีชีวิตของนักท่องเที่ยวเข้ากับกิจกรรมทาง
การท่องเที่ยวที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามโมเดล
เศรษฐกิจ BCG
D - demand การสร้างอุปสงค์ในระบบเศรษฐกิจ BCG ผ่าน
อุปสงค์ของผู้ประกอบการ และการบริโภคของนักท่องเที่ยว
E - encouragement การกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนับสนุนสินค้าและบริการที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

พร้อมทั้งนำเสนอ กรณีศึกษา : เกาะหมาก แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ
โดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (อพท.) ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการสื่อสารที่
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ สร้าง
โอกาสในการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว และช่วยลดต้นทุน การ
ผลิต และการประหยัดพลังงาน โดยมีการจัดทำธรรมนูญเกาะ
หมาก 8 ข้อ เพื่อผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปล่อย
คาร์บอนน้อยที่สุดในประเทศไทย ทำให้การท่องเที่ยวบนเกาะ
หมากมีการเติบโตและอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวมา
โดยตลอด

อ่าน statement ฉบับเต็มได้ที่ ….
https://drive.google.com/file/d/117dId-5eooldIeydYbShFmj6BrjshLXq/view?usp=drivesdk

รับชมเทปได้ที่ ….
https://media.un.org/en/asset/k1w/k1wiwwheql?kalturaStartTime=0

ที่อยู่

Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

Wattana Alex Cigar & Whisky Bar Fun Feed SEAMEO STEM-ED GRAD FOFA : SWU Department of Physics - Srinakharinwirot University ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรี Polish Investment & Trade Agency - PAIH Thailand KOCCA Thailand บ่าวท้าว-Eating DIProm VR Gallery สถานีหัตถศิลป์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ งานบริการการศึกษา FARAM Roth ศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่