Clicky

อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั

อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเ?

��การขับเคลื่อน #อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ

�มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
�ข้อที่ 3 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย
�3.2 มุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษา โดยการปักหมุด
บ้านเด็กพิการทั่วประเทศ

�ข้อที่ 4 การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
�4.2 จัดฝึกอบรมอ

าชีพที่ สอดคล้องกับตามความถนัด ความสนใจของนักเรียนพิการ (เด็ก 1 คน 1 อาชีพ) โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ในการฝึกอบรมอาชีพ รวมทั้งมหาวิทยาลัยในการส่งต่อนักเรียนพิการให้มีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
�4.5 ร่วมกันจัดฝึกอบรมอาชีพ โดยการ Up-Skill Re Skill และ New-Skill รวมทั้งสร้างช่องทางอาชีพในรูปแบบที่หลากหลายให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และผู้สูงอายุที่มีความสนใจ โดยมีการบูรณาการ ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

�ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
�ข้อที่ 2 การยกระดับพัฒนาคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน
�2.6 ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้กับเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการอย่างครอบคลุม เสมอภาค และเท่าเทียม

เปิดเหมือนปกติ

️วันที่ 27 ธันวาคม 2565 วช.อุดรธานี #นำนักศึกษาพิการทางการได้ยินร่วมโชว์ศักยภาพการแสดงชุดรำมวยโบราณและนิทรรศการทางวิชาก...
27/12/2022

️วันที่ 27 ธันวาคม 2565

วช.อุดรธานี #นำนักศึกษาพิการทางการได้ยินร่วมโชว์ศักยภาพการแสดงชุดรำมวยโบราณและนิทรรศการทางวิชาการ

🔹️นายไพฑูรย์ ธนพงศ์ภากร ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครูนักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการได้ยินเข้าร่วมกิจกรรมในงาน "วันคนพิการสากล" จังหวัดอุดรธานีประจำปี 2565

🔹️โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานได้จัดกิจกรรม การแสดง นิทรรศการทางวิชาการรวมถึงผลงานของคนพิการครอบครัวคนพิการอาสาสมัครคนพิการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

#งานวันคนพิการสากล

🔺ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเชิญชวนคนพิการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ แบบเรียนรวม ทั้...
23/12/2022

🔺ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เชิญชวนคนพิการเข้าศึกษาต่อสายอาชีพ แบบเรียนรวม ทั้งระดับปวช. ปวส. และป.ตรีในสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการอาชีวศึกษา

🔸สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา 10 ศูนย์
ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ระดับภาค
Special Vocational Education Center
🔵1. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 โทร 0 34 0 0165
ที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
🔵2. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2 โทร 0 3551 1180
ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
🔵3. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1 โทร 0 5525 2034
ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
🔵4. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 โทร 0 5321 1592
ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
🔵5. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1 โทร 0 7553 1500
ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
🔵6. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2 โทร 0 7728 8360
ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
🔵7. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 โทร 0 4224 1911
ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
🔵8. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 โทร 0 4451 4414 ต่อ 140
ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
🔵9. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร โทร 0 2424 1944
ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
🔵10. ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก โทร 0 38 386 360
ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

#ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.)
โทร 📞 0934653625
📞 0801121131

#ผู้เรียนพิการโชว์ศักยภาพคว้ารางวัลเหรียญทอง    🎉สุดยอด !!   นักศึกษา สารพัดช่างเชียงใหม่ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ...
22/12/2022

#ผู้เรียนพิการโชว์ศักยภาพคว้ารางวัลเหรียญทอง

🎉สุดยอด !!
นักศึกษา สารพัดช่างเชียงใหม่ ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 2565

🔹️วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทุน กสศ.) ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง "ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์น้ำนิ่งแบบเติมอากาศอัตโนมัติ" ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ประกอบไปด้วย
🔶️1. นาย ธนาพล แดงน้อย ปวส.
🔶️2. นาย อาเบต บัวดอกตูม ปวส.
🔶️3. นาย ปริทัศน์ ภูลายยาว ปวส.
🔶️4. นาย วรพงษ์ ไชยกันธ์ ปวส.
🔶️5. นาย อภิเดช ร่มพนารักษ์ ปวส.
🔶️6. นาย สุทธินันท์ ทอสวัสดิ์ ปวส.
🔶️7. นางสาว กาญธิดา ตาแก้ว ปวส.
🔶️8. นางสาว สิริวรรณ แซ่ย่าง ปวส.
🔶️9 .นางสาว ขวัญฤทัย บุญมารักษ์ ทอปชี ปวส.

🔺️โดย กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการจัดการนวัตกรรมอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ THAIINVENTION.NET สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาBUREAU OF VOCATIONAL EDUCATION RESEARCH AND DEVELOPMENT ถนนรามอินทรา กม. ๕-๖ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๓๐ http://thaiinvention.net/summary.php?r=report65

#ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา

"สร้างโอกาส สร้างอาชีพ"

#ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.)   🎉ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่ นายอาเบต บัวดอกตู...
21/12/2022

#ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.)

🎉ขอแสดงความยินดีกับ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่ นายอาเบต บัวดอกตูม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทุน กสศ.) รุ่นที่ 2

🏆ได้รับรางวัล จากผลการเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสากล ประจำปี 2565 Global IT Challenge for Youth with Disabilities (GITC 2022) ที่ผ่านมา โดย ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลฯ

🎉ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.)    🔺️ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอาราดา นันทะใส นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2...
19/12/2022

🎉ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.)

🔺️ ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอาราดา นันทะใส นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 2 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
🔺️ที่ได้รับรางวับคนพิการตัวอย่างกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคันนายาว ในงานเชิดชูเกียรติวันคนพิการสากลกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน-สถานศึกษาสังกัด ศธ. เปิดให้ลงนามถวายพระพร “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”(15 ธันวาคม 2565 ) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตร...
16/12/2022

หน่วยงาน-สถานศึกษาสังกัด ศธ. เปิดให้ลงนามถวายพระพร “เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา”

(15 ธันวาคม 2565 ) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตนได้แจ้งไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทั้งของรัฐและเอกชน เปิดให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป
ขณะเดียวกัน ให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตั้งศูนย์อาชีวะช่วยประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยด้วย
https://moe360.blog/2022/12/15/15122565
ขอบคุณภาพ
เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา : Our Beloved HRH Princess Bajrakitiyabha

ขอกราบถวายพระพร
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่า...
15/12/2022
“ตรีนุช” ผนึกกำลัง “อาชีวะ” ขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางก

จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ สร้างงานเพื่อให้คนพิการมีอาชีพ สามารถทำงานและได้เลี้ยงดูตนเอง โดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป
สอศ. ตั้ง ‘ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา’ สร้างโอกาส-ความเสมอภาค ให้ปชช.ทุกช่วงวัย
https://www.matichon.co.th/education/news_3726064
#มติชน
https://www.pimthai.co.th/132872

14 ธันวาคม 2565 จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิกา…

14 ธันวาคม 2565🔹ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจและบริการอาชีวศึกษา ป...
14/12/2022

14 ธันวาคม 2565

🔹ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาธุรกิจและบริการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2566 – 2570) แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ รวมทั้งคู่มือการขับเคลื่อนศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำภูมิภาค โดยมี นางปัทมา วีระวานิช ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว และ ดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา บรรยายพิเศษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา

🔹️จากนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง) ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 25656 โดยมอบนโยบายให้เร่งขับเคลื่อนการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้เข้าถึงคนพิการทุกช่วงวัย และมอบหมายให้ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) และสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ

ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จาก 10 ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำภูมิภาค ร่วมดำเนินการ ได้แก่
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1
​ที่ตั้ง วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคกลาง 2
​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1
​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2
​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 1
​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคใต้ 2
​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
​ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
🔴ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคตะวันออก
​ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคบางแสน

🔹️การดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไป รวมทั้งเป็นการให้ความรู้ ฝึกทักษะอาชีพ สร้างงานเพื่อให้คนพิการมีอาชีพ สามารถทำงานและได้เลี้ยงดูตนเอง โดยไม่เป็นภาระของสังคมต่อไป

#ศพอ. #ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา

สอศ.ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉 🔸นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำน...
07/12/2022

สอศ.ขอแสดงความยินดีกับ 🎉🎉

🔸นายวิทวัต ปัญจมะวัต ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 📍ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

🔹นายนิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนัก (ผู้อำนวยการระดับสูง) สำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 📍ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

🌟ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ / เห็นชอบในเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงศึกษาธิการ) อนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565

#วันคนพิการสากล  🔹️3 ธันวาคม ของทุกปี จัดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการ และการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศ...
03/12/2022

#วันคนพิการสากล

🔹️3 ธันวาคม ของทุกปี จัดขึ้นโดยมุ่งส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการ และการระดมการสนับสนุนสำหรับศักดิ์ศรี สิทธิและความเป็นอยู่ดีของผู้พิการ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ ความเข้าใจ และยอมรับ คนพิการในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงส่งเสริมคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างทัดเทียมกับคนทั่วไป

#วันคนพิการสากล
#ความเท่าเทียมของสังคม

#ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.) ---ขอแสดงความยินดี 🎉 กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ได้รับประกาศเกียรติคุณสถ...
02/12/2022

#ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา (ศพอ.)

---ขอแสดงความยินดี 🎉 กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบ ในการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 4 #ซึ่งเป็นผลงานของผู้เรียนพิการบกพร่องทางการได้ยิน 👌✌️❤️🤟

🔹️ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมทักษะและวินัยทางการเงินแก่นักศึกษาอาชีวศึกษา อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสมให้เยาวชนอาชีวศึกษาสามารถรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างมั่นคง โดยจัดประกวดผลงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินภายใต้โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! (Fin. ดีฯ) บนแนวคิด “ผลงานของคนอาชีวะ เพื่อคนอาชีวะ” ซึ่งโครงการนี้มุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยเยาวชนอาชีวศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะความรู้ทางการเงินและทักษะที่จำเป็น เพื่อให้สามารถคิดค้นแนวทางและลงมือจัดการกับประเด็นทางการเงินที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาได้ รวมถึงสร้างแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่ยั่งยืนในการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน
โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 โดยมีสถาบันอาชีวศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 250 แห่ง ซึ่งสถาบันอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการต่างก็ได้รับความรู้ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษา โดยเห็นได้จากการมีพฤติกรรม การออมที่ดีขึ้นสามารถตอบโจทย์เป้าหมายที่หลากหลายในชีวิตได้ รวมทั้งเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายกับต่างสถานศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนำเสนอผลงานที่หลากหลาย

🔹️สำหรับการประกวดโครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 4” ครั้งนี้ ได้จัดการแข่งขันในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินที่เข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ โดยมี Theme หลักคือ “บ่มเพาะ สร้างแกนนำ สู่เครือข่ายที่ยั่งยืน” โดยนักศึกษาแกนนำที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ คำแนะนำ และมีโอกาสทดลองทำโครงงานเบื้องต้น เพื่อนำบทเรียนที่ได้ไปขยายผล ส่งต่อความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เพื่อน ๆ นักศึกษาเกิดพฤติกรรมทางการเงินที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ในระดับสถานศึกษาต้นแบบ มี theme หลักคือ “ต่อยอดสู่ความยั่งยืน” เพื่อสานต่อการพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบ และขยายเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ทางการเงินของอาชีวศึกษา ธปท. และ สอศ. จึงได้จัดการคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบ โครงการ “Fin. ดี We Can Do!!! Season 4” เพื่อต่อยอดกิจกรรมและขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมความรู้ทางการเงินในเครือข่ายอาชีวศึกษาที่ยั่งยืนต่อไป

ขอบเขตของโครงการ

🔹️ระดับสถานศึกษาต้นแบบ
เปิดรับสมัครสถาบันอาชีวศึกษาที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบ รวมถึงสถาบันอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงินโครงการ Fin. ดี We Can Do!!! โดยนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาพัฒนาต่อยอดการส่งเสริมความรู้ทางการเงินให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วทั้งสถานศึกษา รวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายสถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ครอบครัว หรือชุมชน โดยมีผู้จัดทำผลงานเป็นสถานศึกษาต้นแบบหรือแม่ข่าย นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ผู้จัดทำผลงานได้ออกแบบ และจัดกิจกรรม หรือนิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงินในสถานศึกษาแต่ละแห่งภายใต้ชื่อ “Fin. ดี Money Week” ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New normal) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาสนใจเรียนรู้เรื่องการเงินเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้แก่สถาบันอาชีวศึกษาอื่น ๆ ให้ริเริ่มกิจกรรมส่งเสริมความรู้ทางการเงินในสถานศึกษา

🔹️วิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ได้รับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาต้นแบบ ในการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!!! Season 4

รายชื่อสถานศึกษาที่ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ในการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน - ภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

วิทยาลัยเทคนิควังน้ำเย็น
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

หมายเหตุ รายชื่อเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อสถานศึกษา

📣 ขอแสดงความยินดี..🎉🎉   ❤️ นายอาเบต บัวดอกตูม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุ...
02/12/2022

📣 ขอแสดงความยินดี..🎉🎉

❤️ นายอาเบต บัวดอกตูม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ทุน กสศ.) รุ่นที่ 2 #วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่

🔹️เข้าร่วมพิธีรับ-มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่เยาวชนผู้พิการไทย จากผลการเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสากล ประจำปี 2565 Global IT Challenge for Youth with Disabilities (GITC 2022) ที่ผ่านมา โดย ท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่รางวัลฯ ในงานวันคนพิการสากล
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565
ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานครฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕✨️ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ✨️   🏫เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษ...
29/11/2022

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

✨️ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ✨️

🏫เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานภายใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

กำหนดให้มีหน้าที่
✅️ จัดทำข้อเสนอนโยบายและแผนการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อคนพิการ ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประเมินและรายงานผล
✅️ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อคนพิการจัดระบบ สื่อ และสิ่งอำนวยความสะดวกตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและผู้ด้อยโอกาส
✅️ ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ สำหรับคนพิการ ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษา รวมทั้งประเมินและรายงานผล
✅️ ส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาและสถานศึกษา จัดการเรียนรวมแก่คนพิการและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ รวมทั้งสามารถผลิตและพัฒนาเทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
✅️ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน กองทุน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาสำหรับคนพิการผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส
✅️ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อการจัดกรศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ สำหรับคนพิการ ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
✅️ ประสานและส่งเสริมศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาและสถานศึกษา ให้สามารถจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส ให้สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการอาชีวศึกษา
✅️ ดำเนินการเกี่ยวกับการรวบรวมฐานข้อมูลการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ สำหรับคนพิการ ผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ และผู้ด้อยโอกาสในสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
✅️ ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
✅️ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

#อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ

#วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ลุยงานยกระดับผู้เรียนออทิสติก🔷️ 25 พฤศจิกายน 2565 -----วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยนายวิศ...
25/11/2022

#วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ลุยงานยกระดับผู้เรียนออทิสติก

🔷️ 25 พฤศจิกายน 2565

-----วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยนายวิศาล วัชรินทร์ ผู้อำนวยการฯ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนกาวิละอนุกูล โดย นายวรเวช จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการฯ มีความประสงค์จะร่วมมือกันในการดำเนินโครงการพัฒนาบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความจำเป็นพิเศษ ด้านการศึกษาและการมีงานทำ ส่งเสริมทักษะในด้านอาชีพเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การมีงานทำ สนับสนุนฝึกอบรมความรู้ให้มีสมรรถนะให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

'' วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ต้อนรับรักษาราชการเลขา กอศ. พาเยี่ยมชมผลผลิตการฝึกอาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการอาชีวศึกษ...
25/10/2022

'' วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี ต้อนรับรักษาราชการเลขา กอศ. พาเยี่ยมชมผลผลิตการฝึกอาชีพระยะสั้น ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ''

🔺️ดร.ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมให้การต้อนรับว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) ติดตามเยี่ยมชม ผลผลิตจากการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น "ภายใต้โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ" งานการจัดทำรถสามล้อโยกมอบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน 10 คันเพื่อมอบให้กับผู้เรียนพิการต่อไป

🔺️ในโครงการติดตามการฝึกอบรมอาชีพการเตรียมความพร้อมการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ตามที่อาชีวศึกษา(สอศ.) ได้เร่งขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษหรือ"อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ" เพื่อมุ่งแก้ปัญหาคนพิการในวัยเรียนที่ไม่ได้รับการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการศึกษา
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

28/09/2022

คนพิการ ไม่ใช่ ภาระของสังคม
คนพิการ ไม่ใช่ คนไร้ความสามารถ
คนพิการ ไม่ใช่ สิ่งของที่ต้องสงสาร

"รักไม่ใช่ดวงดาว เมื่อพราวแสง"

#พบกันพรุ่งนี้🔴 Live ขอเชิญร่วมรับฟัง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานอาชีวศึกษาเพื่อคนพิ...
15/09/2022

#พบกันพรุ่งนี้

🔴 Live ขอเชิญร่วมรับฟัง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌟พบกับ
- นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

📍วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
**รับชมผ่าน FB อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

🔴 Live ขอเชิญร่วมรับฟัง การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ และติดตามผลการดำเนินงานอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

🌟พบกับ
- นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

- ดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ

📍วัน ศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
**รับชมผ่าน FB อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

#ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2565   🤟🧑‍🦽แบ่งประเภทความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดประเภทแล...
13/08/2022

#ข้อมูลนักเรียน นักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2565

🤟🧑‍🦽แบ่งประเภทความพิการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา 9 ประเภท

#สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สรุปยอดนักเรียน นักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 (ในสถานศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน) รวมทั้งสิ้น 1,785 คน แบ่งตามประเภทความพิการมีจำนวนดังนี้
1.บกพร่องทางการเห็น 161 คน
2.บกพร่องทางการได้ยิน 333 คน
3.บกพร่องทางสติปัญญา 154 คน
4.บกพร่องทางการเคลื่อนไหวฯ 704 คน
5.บกพร่องทางการเรียนรู้ 137 คน
6.บกพร่องทางการพูดฯ 22 คน
7.บกพร่องทางพฤติกรรมฯ 26 คน
8.บกพร่องทางออทิสติก 113 คน
9.พิการซ้อน 12 คน

รวมรวบข้อมูล : โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา

#ข้อมูลผู้เรียนพิการ #ปี65 #การจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ #ขยายโอกาส #การเข้าถึงการศึกษา #ลดความเหลื่อมล้ำ #จัดการศึกษาแบบเรียนรวม #ปักหมุดบ้านคนพิการ #คนพิการมีทักษะอาชีพ #สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา #สกน. #สอศ.

วันที่ 3 สิงหาคม 2565     นายธีรชัย อินนวล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ในนามคณะกรรมการจัดโครงการการพัฒนาอาชีพ...
03/08/2022

วันที่ 3 สิงหาคม 2565

นายธีรชัย อินนวล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ในนามคณะกรรมการจัดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up skill,Re skill) ให้กับผู้เรียนและประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

"งานขนมปาท่องโก๋และโดนัท"


จำนวนผู้เรียนพิการ 6 คน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ จากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดหวัดพังงา

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

#ลุยงานเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาคนพิการ
#จับมือภาคีเครือข่ายคนพิการผลักดันให้เกิดผล
#การจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ #ขยายโอกาส #การเข้าถึงการศึกษา #ลดความเหลื่อมล้ำ #จัดการศึกษาแบบเรียนรวม #ปักหมุดบ้านคนพิการ #คนพิการมีทักษะอาชีพ #สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา #สกน. #สอศ.

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565 #วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่   🔺️นายวันชัย พันเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมมือกับชมรมคนหูห...
30/07/2022

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2565

#วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

🔺️นายวันชัย พันเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมมือกับชมรมคนหูหนวกจังหวัดกระบี่ และกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคใต้ จัดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

🔺️หลักสูตรล้างเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนังและชนิดตั้งแขวนสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน หลักสูตร 72 ชั่วโมง

จำนวนผู้เรียน 8 คน

เปิดสอนระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม ถึง วันที่ 4 กันยายน 2565 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)

ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่

28/07/2022

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
🔹️๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕🔹️

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และผู้เรียนพิการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

🔺️วันนี้ (25 ก.ค. 65 ) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น...
26/07/2022

🔺️วันนี้ (25 ก.ค. 65 ) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้เรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในจังหวัดสตูล และจังหวัดใกล้เคียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 และบรรยายพิเศษ โดยมีศึกษาธิการจังหวัดสตูล ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสพฐ. ศูนย์การศึกษาพิเศษ และผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดสตูล เข้าร่วม โดยมีนายวิเชียร บุญเตี่ยว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสตูล ให้การต้อนรับ
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
🔹️พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับผู้พิการ และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ร่วมกับ 5 หน่วยงาน คือ
1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสตูล
4. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
5. ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
🔹️ พิธีมอบโล่ เชิดชูเกียรติ เครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสตูล จำนวน 22 หน่วยงาน
🔹️ มอบ สิ่งสนับสนุน นักเรียน นักศึกษาพิการ เช่น
🔹️ กิจกรรมการพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ได้แก่
1. งานซ่อมบำรุงรักษาวิลแชร์ผู้พิการ
2. งานมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดัดแปลง
3. งานช่างเชื่อมโลหะ
4. ช่างตัดผมชาย
5. งานผ้าพิมพ์ลายธรรมชาติ
6. ช่างซ่อมบำรุงรักษาแอร์
7. ขนมผกากรอง
8. ขนมเปี๊ยะจำปาดะ
9. ขนมลืมกลืน
10. ขนมสอดไส้ประยุกต์
11. ชุดควบคุมการให้ปุ๋ยระบบอัตโนมัติฯ

#พัฒนาอาชีพผู้พิการ
#ลุยงานเพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาคนพิการ
#จับมือภาคีเครือข่ายคนพิการผลักดันให้เกิดผล
#การจัดอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ #ขยายโอกาส #การเข้าถึงการศึกษา #ลดความเหลื่อมล้ำ #จัดการศึกษาแบบเรียนรวม #ปักหมุดบ้านคนพิการ #คนพิการมีทักษะอาชีพ #สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา #สกน. .

ที่อยู่

Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ สำนั:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองกำกับการอารักขา๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก RTP Cyber Village บช.น. สำนักงาน ป.ย.ป. Ceflic Government House of Thailand Office of the Prime Minister สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี T CDTI Student Activities องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ DOI RTA กรมข่าวทหารบก Feflic ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์