ปฐมวัย โดย สภาการศึกษา

ปฐมวัย โดย สภาการศึกษา สำนักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(1)

เปิดเหมือนปกติ

Photos from การศึกษาท้องถิ่นไทย's post
25/06/2021

Photos from การศึกษาท้องถิ่นไทย's post

Photos from ข่าวสภาการศึกษา's post
21/06/2021

Photos from ข่าวสภาการศึกษา's post

17/06/2021

ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฉบับใหม่ ‘เด็กเล็ก’ ต้องทำอะไรบ้าง

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. ในหมวด 1 วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา

มาตรา 8 ระบุไว้ว่า ในการพัฒนา ฝึกฝน และบ่มเพาะให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรา 7 ต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามช่วงวัย ซึ่งแบ่งเป็น 5 ช่วงวัย ได้แก่ (1) แรกเกิด-1 ปี (2) 1 -3 ปี (3) 3 -6 ปี (4)6-12 ปี และ (5) 12-15 ปี

เด็กเล็ก แรกเกิด - 6 ปี ต้องทำและทำอะไรให้เป็นบ้าง mappa ชวนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว คุณครู และผู้สนใจ ฯลฯ อ่านทีละบรรทัด

ทั้งนี้ ตามมาตรา 6 ระบุวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาไว้ว่า พัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตที่สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาาพัฒนาความถนัดของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญ มีสำนึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก

อ่านรายละเอียดมากกว่านี้ https://mappalearning.co/education-act-2021/

อ้างอิงร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... shorturl.asia/5cGep

#mappa #LearningHappensEverywhere #ทุกพิกัดคือการเรียนรู้ #สสส

15/06/2021

รัฐบาลเดินหน้าแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 มุ่งพัฒนาเด็กทุกคนให้ “เก่ง ดี มีสุข” เข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา สวัสดิการสังคมอย่างเท่าเทียม

ครม.เห็นชอบร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2564 - 2570 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาโครงสร้างการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศด้วยการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของกระบวนการพัฒนาเด็กให้เป็นเด็ก“เก่ง ดี มีสุข” มีพัฒนาการทุกด้านแบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นนโยบายด้านเด็กปฐมวัย 3 ข้อ คือ 1)เด็กปฐมวัยทุกคนต้องได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน อย่างมีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยและต่อเนื่อง 2)การพัฒนาเด็ก ต้องจัดอย่างเป็นระบบที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่างวิชาชีพที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในระดับชาติ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 3)รัฐและทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันระดมทรัพยากรให้เพียงพอต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจะดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านเต็มตามศักยภาพ เป็นพื้นฐานของความเป็นพลเมืองคุณภาพ” เพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย รวมถึงเด็กที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติและเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศ ได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านและสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคมได้อย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนฯ ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ

1.การจัดและการให้บริการแก่เด็กปฐมวัย เช่น สร้างกลไกความร่วมมือในการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา จัดให้มีระบบการสำรวจ คัดกรอง และวินิจฉัยเพื่อหาภาวะความต้องการพิเศษหรือด้อยโอกาส

2.การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย เช่น ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 จัดหรือสนับสนุนให้มีการบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กทารกวัยเตาะแตะในชุมชนและสถานประกอบการ

3.การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการพัฒนาเด็กปฐมวัย เช่นส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรให้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งอย่างเพียงพอ สร้างระบบพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.การพัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการสารสนเทศเด็กปฐมวัย เช่น วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศเด็กปฐมวัยที่สำคัญ เพื่อใช้ในการวางแผน ติดตาม และประเมินผล

5.การจัดทำและปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและการดำเนินการตามกฎหมาย เช่น ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 และมาตรฐานสากล

6.การพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น วิเคราะห์และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในมิติต่างๆ

7.การบริหารจัดการสร้างกลไกการประสานงาน ดำเนินงาน และติดตามประเมินผล เช่น สร้างกลไกและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ที่ประชุม ครม. ได้มอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 - 2570 ไปใช้เป็นกรอบแนวทางและเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพ การบริการ และจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

#ครม #แผนพัฒนาเด็กปฐมวัย

15/06/2021

WHATS’ UP : “เพราะเราทุกคนควรมีสิทธิ์เลือก” ไอเดียดีๆ จากโปรเจ็กต์ Lunch & Learn ที่ให้เด็กๆ ได้เลือกอาหารกลางวันด้วยตัวเอง
.
ยังจำข้าวถาดหลุมของคุณในวัยเด็กได้ไหม? ชอบมันไหม หรืออยากเปลี่ยนให้เป็นเมนูอะไรบ้าง? มันคงดีไม่น้อยเนอะ ถ้าเราจะได้ทดลองให้เด็กๆ สามารถเลือกเมนูอาหารกลางวันที่เขาอยากกินได้เอง
.
มีโปรเจ็กต์ดีๆ เกิดขึ้นที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย เทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งจัดขึ้นโดยทีมงาน Launch & Learn Project ภายใต้งาน Isan Creative Festival จากสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ประเด็นสำคัญคือ หนึ่งในกิจกรรมภายใต้โปรเจ็กต์นี้ คือการจัดตั้งบอร์ดในโรงเรียน เพื่อให้เหล่านักเรียนได้ออกมาเมนูอาหาร 10 อย่างที่พวกเขาอยากทาน
.
ตัวอย่างเมนู ได้แก่
-เขียวหวานเบญจรงค์
-ข้าวไก่อบซอสเทอริยากิ
-ข้าวหมูทงคัตสึ
-Kwantip’s fired chicken
-ข้ามมันไก่
-ผัดไทยวุ้นเส้น
.
โดยเฟซบุ๊กของคุณ Watcharapong Wongsim ได้ระบุถึงผลโหวตที่ออกมาว่า จากการโหวตของเด็กๆ 488 คน จากทั้งหมด 553 คน คิดเป็น 88.24 เปอร์เซ็นต์ โดยส่วนใหญ่โหวตให้เมนู Kwantip’s fired chicken ซึ่งในเมนูมีมันบด โคลสลอว์ ฝรั่งกิมจู และไก่ทอด
.
The People เคยเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของ สัญญา มครินทร์ ครูที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการ Lunch & Learn ซึ่งเขาบอกว่า โครงการนี้ ได้รวมรวมเอาผู้เชี่ยวชาญทั้งเชฟ นักโภชนาการ รวมทั้งผู้คนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มาช่วยกันทำโครงการนี้ โดยมีเป้าหมายคือ อยากให้ความสำคัญกับอาหารกลางวัน ซึ่งมันจะมีส่วนให้เด็กๆ อยากมาโรงเรียนด้วย
.
“เราเชื่อว่างานสร้างสรรค์ก็คืองานแก้ปัญหาแบบหนึ่ง ถ้าเราได้นักออกแบบ ได้ผู้รู้ ได้คนที่เข้าใจระบบการจัดการอาหาร ระบบการพัฒนาดี ๆ มันจะไปช่วยทุ่นแรงแม่ครัว ไปช่วยให้คุณครูได้เข้าใจความสำคัญของอาหาร เรื่องโภชนาการที่มันจัดการได้ เรื่องงบ เรื่องการบริหารจัดการ จริง ๆ แม่ครัวก็อยากทำอร่อยอยู่แล้ว ครูก็อยากให้อาหารเด็ก ๆ ออกมาดี แต่ด้วยงบ ด้วยหม้อ อะไรอย่างนี้ก็มีข้อจำกัด”
.
.
อ้างอิงจาก

https://www.facebook.com/photo?fbid=10226952247778516&set=a.2216923468940

https://thepeople.co/sanya-makarin-lunch-and-learn/?fbclid=IwAR1rLhnQqLWpQiuqyBvFka-DAJQmOz0fnN1BGd7VOkiRiu_mOhv4o2I9KBw

#whatsup #TheMATTER #isancreativefestival #lunchandlearnproject #tcdc #cea

E-book แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา (เล่มสีเ
13/06/2021
E-book แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา (เล่มสีเ

E-book แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา (เล่มสีเ

E-book แนวปฏิบัติยกระดับความปลอดภัยมั่นใจสุขอนามัย ไร้โควิด-19 ระลอกใหม่ ในสถานศึกษา (เล่มสีเหลือง มิถุนายน 2564)

#ยูนิเซฟแนะไม่ควรแยกเด็กที่ติดเชื้อ #โควิด-19 หรือเสี่ยงสูงจากครอบครัว 👨‍👨‍👧‍👦"การตัดสินใจแยกเด็กที่ติดเชื้อหรือกักตัว ค...
11/06/2021
ยูนิเซฟแนะไม่ควรแยกเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือเสี่ยงสูงจากครอบครัว

#ยูนิเซฟแนะไม่ควรแยกเด็กที่ติดเชื้อ #โควิด-19 หรือเสี่ยงสูงจากครอบครัว 👨‍👨‍👧‍👦

"การตัดสินใจแยกเด็กที่ติดเชื้อหรือกักตัว ควรคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นหลัก โดยไม่ควรขึ้นอยู่กับปัจจัยทางการแพทย์เพียงอย่างเดียว แต่ควรประเมินแบบองค์รวมโดยคำนึงถึงผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นจากการแยกเด็กออกจากครอบครัวด้วย"

ที่มา: https://www.unicef.org/thailand/th/

ข่าวประชาสัมพันธ์ ยูนิเซฟแนะไม่ควรแยกเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือเสี่ยงสูงจากครอบครัว 09 มิถุนายน 2021 UNICEF Thailand/2021/...

Photos from กรมอนามัย's post
02/06/2021

Photos from กรมอนามัย's post

02/06/2021

🔎🔎"อนามัยโพล" โดยกรมอนามัย ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน
🏣 “ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โควิด 19 และการเปิดเรียน เดือนมิถุนายน 2564”
📤สำรวจระหว่างวันที่ 19-31 พฤษภาคม 2564 ผู้ตอบทั่วประเทศ 18,453 คน พบว่า
📌ประชาชนไม่เห็นด้วยที่จะมีการเปิดเรียนเดือนมิ.ย. 64 ร้อยละ 48 ในขณะที่เห็นด้วยร้อยละ 47
📌 รู้สึกกังวลต่อสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่จะมีการเปิดเรียนเดือนมิ.ย.64 ร้อยละ 96
📌 เรื่องที่กังวลมากที่สุดคือ อาจติดเชื้อโควิดจากเพื่อนร่วมชั้น/ครู/บุคลากร ร้อยละ 43
📌 สิ่งที่ประชาชนต้องการให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมมากที่สุด หากเปิดเรียนเดือนมิถุนายน 2564 คือ การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลของครูและนักเรียน ร้อยละ 33 รองลงมาคือ การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ร้อยละ 22 และสถานศึกษาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของสาธารณสุขและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร้อยละ 15 ตามลำดับ

👉👉ติดตามผลการสำรวจ Anamai Event Poll
website : https://moph.cc/thV5laFUw
จัดทำโดย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย
#อนามัยโพล #AnamaiPoll
#กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

🙆‍♀️🙆แนะแนวทางปฏิบัติ 'สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย' เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19 🙆‍♀️🙆ที่มา: https://www.theb...
02/06/2021
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเปิดเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19

🙆‍♀️🙆แนะแนวทางปฏิบัติ 'สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย' เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเรียน ลดเสี่ยงโควิด-19 🙆‍♀️🙆

ที่มา: https://www.thebangkokinsight.com/news/politics-general/covid-19/636418/

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครู ผู้ปกครอง ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเปิดเรียน กรมอนามัย แนะแนวทางปฏิบัติ ประเมิน.....

Photos from สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)'s post
20/05/2021

Photos from สมศ.(สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)'s post

19/05/2021

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ของกระทรวงศึกษาธิการ

https://moe360.blog/2021/05/19/19-may-2564/

19/05/2021

รวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทั้งการจัดการศึกษาและการเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัย 0-3 ปี และ 3-6 ปี บางส่วน
มาให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย และผู้ปกครองกันนะคะ
สามารถดาวน์โหลดได้จาก link ของหน่วยงานต่าง ๆ ใต้ชื่อหนังสือได้เลยค่ะ
.
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1590998426_d_1.pdf
.
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1572317514_d_1.pdf
.
คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1572317544_d_1.pdf
.
กรอบการเรียนรู้และแนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
https://www.scimath.org/ebook-science/item/11322-2020-03-05-01-33-35
.
แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1593157950_d_1.pdf
.
พหุปัญญาบนฐานวิถีชีวิตใหม่สำหรับเด็กอนุบาล
http://www.academic.obec.go.th/images/document/1621054337_d_1.pdf
.
การดูแลและการศึกษาเด็กปฐมวัย
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1233-file.pdf
.
แนวทางการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยรอบด้านตามวัย
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1231-file.pdf
.
แนวแนะวิธีเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี
https://www.unicef.org/thailand/media/2066/file/Parenting%20guidelines%20for%20children%200-5%20years%20old.pdf
.
บทบาทของพ่อแม่ ครูพี่เลี้ยงและผู้ดูแลเด็กในการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัย
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1232-file.pdf
.
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 0-3 ปี แนวแนะสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1012-file.pdf
.
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี แนะแนวผู้ดูแลเด็ก ครู และอาจารย์
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/423-file.pdf
.
สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย 3-5 ปี แนะแนวสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/424-file.pdf

ศบค.ไฟเขียว ศธ.เลื่อนเปิดเทอม 1/2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกเป็นวันที่ 14 มิ.ย. “ตรีนุช” แจงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของน...
18/05/2021
ศธ.เลื่อนวันเปิดภาคเรียนออกไปอีกเป็น 14 มิ.ย.

ศบค.ไฟเขียว ศธ.เลื่อนเปิดเทอม 1/2564 จากวันที่ 1 มิ.ย.ออกไปอีกเป็นวันที่ 14 มิ.ย. “ตรีนุช” แจงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง

โดยพื้นที่สีแดงเข้ม 4 จังหวัด กรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี-สมุทรปราการ ยังเปิดเรียนไม่ได้ ส่วนโรงเรียนพื้นที่สีแดง-พื้นที่สีส้ม หากต้องการเปิดก่อนทำได้โดยต้องผ่านเกณฑ์ประเมินความพร้อมของ สธ. -กรรมการโรคติดต่อจังหวัดอนุญาต

อ่านเพิ่มเติม ► https://tna.mcot.net/social-699052

ศบค.ไฟเขียว ศธ. เลื่อนเปิดเทอม 1/2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ออกไปอีก เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 “ตรีนุช” รมว.ศธ. แจงเพื...

18/05/2021

📣 NEWS: โควิด-19 สายพันธุ์อินเดีย แพร่ในเด็กง่ายขึ้น สิงคโปร์-ไต้หวันสั่งปิดโรงเรียน 📣
.
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอยู่ทั่วโลกขณะนี้ มีหลายประเทศที่ได้รับวัคซีนไปเป็นที่เรียบร้อย แต่บางประเทศก็ยังต้องสู้รบตบมือกับเชื้อไวรัสนี้ ทั้งเรื่องของการรอวัคซีนและการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส
.
ประเทศแรกคือสิงคโปร์เพิ่งประกาศใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา ภายหลังมีผู้ติดเชื้อไวรัสรายใหม่ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่สัปดาห์มานี้ จากที่แทบไม่มีผู้ติดเชื้อหรือติดเชื้อรายใหม่เป็นตัวเลขหลักเดียวในแต่ละวันมานานหลายเดือน
.
นั่นเพราะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ เช่นสายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดีย ได้แพร่ระบาดในประเทศเพิ่มขึ้น จนทำให้เด็กๆ ในสิงคโปร์ติดโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นด้วย ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ของกระทรวงได้กล่าวว่า สายพันธุ์อินเดียนี้ดูเหมือนจะส่งผลต่อเด็กมากขึ้น
.
ดังนั้นจึงมีการประกาศให้โรงเรียนระดับประถมศึกษา, มัธยมศึกษา และเตรียมอุดมศึกษา ทุกแห่งจะต้องเปลี่ยนไปเรียนระบบทางไกลจากบ้านตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไป จนถึงสิ้นภาคเรียนนี้คือวันที่ 28 พฤษภาคม
.
เช่นเดียวกับไต้หวันที่มีการแพร่ระบาดรอบใหม่อีกครั้ง จึงมีการปิดโรงเรียนเช่นเดียวกัน โดยครอบคลุมสถานศึกษาในกรุงไทเปและนิวไทเปซิตี้ มีผลตั้งแต่ที่ 18 - 28 พ.ค.นี้
.
โดยชาน ชุน ซิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวัน กล่าวว่า การกลายพันธุ์บางอย่างทำให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น และดูเหมือนว่าจะแพร่เชื้อติดเด็กที่อายุน้อยลงกว่าเดิมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายกังวล แต่ยังไม่มีเด็กที่ติดเชื้อไวรัสรายใดป่วยหนัก
.
อ้างอิงจาก
https://www.thaipost.net/main/detail/103220
https://mgronline.com/around/detail/9640000047604
---------------------------
🌟ติดตามพวกเราได้ที่
.
📌Facebook : Parents One
📌Twitter : twitter.com/ParentsOne
📌WebSite : www.parentsone.com
📌Instagram : instagram.com/parentsone/
📌Youtube : youtube.com/c/parentsone

17/05/2021

🗣💬 ทำความเข้าใจ ทำไมลูก “พูดไม่หยุด” พ่อแม่ควรรับมือยังไง 👧🧒
.
“ทำยังไงดีลูกพูดไม่หยุดเลย พูดทั้งวัน พูดเก่งมาก พูดเป็นต่อยหอย” หลายๆ ครอบครัวอาจกำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะ สถานการณ์ที่มีเสียงเจื้อยแจ้ววนเวียนอยู่รอบหูตลอดเวลา และช่วงที่เงียบสงบที่สุดก็คือตอนนอนหลับ บอกเลยค่ะว่าคุณไม่ได้กำลังเจอเด็กพูดมากอยู่คนเดียว🤣
.
วันนี้เราเลยจะพามาหาเหตุผลว่าทำไมลูกถึงพูดมากซะเหลือเกิน แล้วพ่อแม่อย่างเราจะมีวิธีรับมือยังไง ตามมาดูกันได้เลยค่า
.
🤔 ทำไมลูกถึงพูดมาก ? 🤔
.
สาเหตุที่ลูกพูดมาก เป็นเพราะพัฒนาการทางด้านภาษาของลูกกำลังพัฒนา ซึ่งเด็กแต่ละวัยก็มีการพัฒนาที่แตกต่างกันค่ะ
.
❤️ 1.5 ขวบ ชอบเรียกเรียกสิ่งอื่นด้วยคำที่ตัวเองจำได้ซ้ำๆ : คุณพ่อคุณแม่หลายคนอาจเคยโดนลูกเรียกว่า “หมา” กันใช่ไหมล่ะคะ นั่นเป็นเพราะเด็กวัยนี้ยังจำคำศัพท์ต่างๆ ได้ไม่มาก เขามักจะเรียกสิ่งที่เห็นด้วยคำศัพท์ที่จำได้ค่ะ

❤️ 2 ขวบ นักปฏิเสธ ชอบพูดว่าไม่!! : วัยทองสองขวบ เป็นช่วงเวลาของการปฏิเสธค่ะ เด็กวัยนี้พอที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองบ้างแล้ว จึงชอบพูดว่าไม่ เวลาที่เราให้เขาทำอะไรนั่นเองค่ะ

❤️ 3 ขวบ ชอบเล่าเรื่องซ้ำๆ และถามเก่ง : เด็กวัยนี้จะเริ่มพูดได้ยาวและชัดเจนขึ้น สิ่งที่เขาเคยดูและจดจำได้ก็จะเอามาเล่าวนในช่วงนี้แหละค่ะ ที่สำคัญคือถามเก่งมากกก เป็นเจ้าหนูจำไมสุดๆ

❤️ 4 ขวบ พูดอวดความสามารถของตัวเอง : 4 ขวบ เป็นวัยที่พูดเป็นประโยคได้อย่างสมบูรณ์ พูดมาก และชอบพูดอวดว่าตัวเองทำอะไรได้ เช่น แปรงฟันเก่งแล้ว กินข้าวเก่งแล้ว
.
🤔 พูดมากดียังไง ? 🤔
.
ถึงแม้ว่าการที่ลูกพูดมาก อาจทำให้พ่อแม่อย่างเรารู้สึกเหนื่อยใจนิดหน่อย แต่การพูดมากของลูกก็มีประโยชน์ไม่ใช่น้อยเลยนะคะ
.
🧡 ทำให้สื่อสารได้ดีในอนาคต : เพราะในช่วงวัยเด็กเขาได้ฝึกฝนด้านการสื่อสารมาโดยตลอด อาจพูดไม่รู้เรื่องบ้างแต่นั่นก็คือเป็นพัฒนาการตามวัยที่ได้ฝึกพูดอยู่บ่อยๆ ค่ะ

🧡 ทำให้เป็นเด็กกล้าพูด กล้าคิด : เมื่อลูกพูดมากแล้วเราส่งเสริมให้เขาพูดอย่างถูกวิธีก็จะช่วยให้เขารู้สึกมั่นใจที่จะคิดหรือพูดอะไรบางอย่าง เพราะเขาเชื่อว่าพ่อแม่จะรับฟังเขาเสมอ

🧡 มีทักษะการเข้าสังคมที่ดีกว่า : เด็กพูดเก่งมักจะชอบชวนคนนั้นคนนี้คุยไปเรื่อย จึงทำให้มีเพื่อนใหม่อยู่ตลอด หากสังเกตก็จะเห็นว่าเด็กที่พูดเก่งจะเข้ากับเพื่อนๆ ได้เร็วกว่าด้วยค่ะ

🧡 ทำให้เป็นเด็กใฝ่รู้ : เด็กพูดเยอะจะเป็นเด็กที่ช่างสงสัย และถามเก่ง ส่งผลให้เขาเป็นเด็กใฝ่รู้ อยากที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ตลอดเวลา
.
‼️ แต่เด็กพูดมากก็มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่เหมือนกันค่ะ นั่นคือลูกอาจไม่ฟังคนอื่น ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้พูดบ้าง เพราะมัวแต่พูดอยู่ฝ่ายเดียว เรื่องนี้คุณพ่อแม่ก็ควรใส่ใจเป็นพิเศษนะคะ
.
🤔 วิธีรับมือที่ถูกต้อง 🤔
.
✅ อย่าโมโหและหงุดหงิดลูก : ลูกกำลังอยู่ในช่วงที่พูดได้ ก็อยากจะลองวิชาการพูด เลยพูดมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าเขาโตขึ้นเมื่อไหร่ บางทีก็อาจพูดน้อยลงจนทำให้เราอยากได้ยินเสียงเขาก็ได้นะคะ

✅ อย่าขัดสิ่งที่ลูกกำลังพูด : เวลาที่ลูกกำลังเล่าอะไรก็ตาม การที่เราไปพูดขัดเขาจะทำให้ลูกลูกขัดจังหวะ และรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเล่าไม่ได้มีความสำคัญ

✅ ตั้งใจฟังในสิ่งที่ลูกเล่า (แม้ว่าจะฟังเรื่องนั้นเป็นรอบที่ล้าน) 😂 : การตั้งใจฟังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ ค่ะ ให้เรานั่งในระดับเดียวกันกับลูก มองไปที่ตาของเขา ตั้งใจและสนใจในสิ่งที่เขากำลังเล่าไม่ว่าเรื่องนั้นจะธรรมดาแค่ไหนก็ตาม

✅ ถามลูกกลับบ้าง : นอกจากฟังอย่างเดียวเราก็ควรมีการโต้ตอบกับลูกด้วย โยนคำถามไปให้เขาตอบ ในบางครั้งที่ลูกเล่าเรื่องอะไรซ้ำๆ พอลูกพูดจบก็อาจโยนคำถามเบี่ยงประเด็น ก็จะทำให้เราไม่ต้องฟังเรื่องซ้ำก็ได้ค่ะ
.
และข้อแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆ คือให้ชวนลูกเล่นเกมค่ะ นั่นคือ “เกมแข่งกันเงียบ” ใครเงียบได้นานกว่าก็ชนะไปเลย หรือ “เกมซ่อนตาดำ” ก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แพ้กันเลยค่ะ รับรองสบายหูไปสักระยะแน่นอนนน (ประมาณ 5 นาที 🤣🤣)
.
อ่านเพิ่มเติมได้ที่
https://www.parentsone.com/talkative-kids/
-----------------
🌟ติดตามพวกเราได้ที่
.
📌Facebook : Parents One
📌Twitter : twitter.com/ParentsOne
📌WebSite : www.parentsone.com
📌Instagram : instagram.com/parentsone/
📌Youtube : https://www.youtube.com/c/parentsone

ที่อยู่

99/20 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ปฐมวัย โดย สภาการศึกษาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ปฐมวัย โดย สภาการศึกษา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด