กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) หรือ Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐ โดยมีวิสัยทัศน์ในการ "เป็นองค์กรฐานความรู้ (Knowledge Base) และศูนย์กลางในการผลักดันพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน" พร้อมมีพันธกิจในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาดที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ของแต่ละพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการบริโภคภายในและการส่งออก รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ นำพาประเทศไปสู่สังคมฐานความรู้ด้านพลังงาน เพื่อเศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุขอย่างยั่งยืน

เปิดเหมือนปกติ

“กกพ.” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผลอุทธรณ์ “โรงไฟฟ้าชุมชนฯ” 74 ราย .นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมก...
10/09/2021

“กกพ.” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผลอุทธรณ์ “โรงไฟฟ้าชุมชนฯ” 74 ราย
.
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ กกพ. ได้ให้สิทธิ์
ผู้ที่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อ กกพ. และได้มีผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาทั้งสิ้น 118 ราย โดย กกพ. ได้พิจารณาแล้วมีผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 74 ราย ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาร่วมกับผู้ที่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคก่อนหน้านี้ 95 ราย รวมเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคารวมทั้งหมด 169 ราย ต่อไป
.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) กำหนดให้มีการเปิดซองพิจารณาด้านราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 และเสนอต่อ กกพ. พิจารณาในวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.erc.or.th
.
ดูรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ที่นี่ 👇👇

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก%20พ.ศ.%202564/ประกาศ%20กกพ.%20เรื่อง%20รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ%20รฟฟ%20ชุมชน.pdf

“กกพ.” ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผลอุทธรณ์ “โรงไฟฟ้าชุมชนฯ” 74 ราย
.
นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ กกพ. ได้ให้สิทธิ์
ผู้ที่ไม่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อ กกพ. และได้มีผู้ยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาทั้งสิ้น 118 ราย โดย กกพ. ได้พิจารณาแล้วมีผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ จำนวน 74 ราย ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคาร่วมกับผู้ที่ผ่านข้อเสนอทางเทคนิคก่อนหน้านี้ 95 ราย รวมเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคารวมทั้งหมด 169 ราย ต่อไป
.
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านราคา โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) กำหนดให้มีการเปิดซองพิจารณาด้านราคา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 และเสนอต่อ กกพ. พิจารณาในวันที่ 22 กันยายน 2564 โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.erc.or.th
.
ดูรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ ได้ที่นี่ 👇👇

http://www.erc.or.th/ERCWeb2/Upload/Document/โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก%20พ.ศ.%202564/ประกาศ%20กกพ.%20เรื่อง%20รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ%20รฟฟ%20ชุมชน.pdf

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post
10/09/2021

Photos from ศูนย์ข้อมูล COVID-19's post

📌📌ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการ...
09/09/2021

📌📌ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO) พ.ศ. 2564

โครงการส่งเสริมการลงทุนประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจการบริการด้านจัดการพลังงานที่สมควรได้รับการส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 เรื่อง นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ลงวันที่
3 ธันวาคม 2557 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงได้มีประกาศเพื่อกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับรองกิจการบริการด้านการจัดการพลังงาน (Energy Service Company : ESCO)

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศฯได้ที่
https://www.dede.go.th/ewt_dl_link.php?nid=56685

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน
โทร 0-2223-0021-9 ต่อ 1096

(9 ก.ย.64 ) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ร่วมอภิปรายในหัวข้อ Energy Trans...
09/09/2021

(9 ก.ย.64 ) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ร่วมอภิปรายในหัวข้อ Energy Transition To Sustainability ในการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special Webinar "การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability" (How to drive… How to make it happen) ซึ่งจัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
.
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability
.
#พพ. #พลังงานDEDE

(9 ก.ย.64 ) ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พพ. ร่วมอภิปรายในหัวข้อ Energy Transition To Sustainability ในการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special Webinar "การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability" (How to drive… How to make it happen) ซึ่งจัดโดยสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
.
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์พิเศษ เรื่อง การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability
.
#พพ. #พลังงานDEDE

พพ.ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special Webinar "การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy...
07/09/2021

พพ.ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special Webinar "การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability" (How to drive… How to make it happen) โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี พพ. ร่วมอภิปรายในหัวข้อ Energy Transition To Sustainability

จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

📆 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น.
💻 รูปแบบ Webinar Online ผ่าน Zoom Meeting Online และ Facebook Live

📌 สัมมนาฟรี ‼️‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

✅ หากท่านใดสนใจลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน (รับจำนวนจำกัด) หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://url.fti.or.th/l/xMj_rBYu2

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวรรณ โทร.02-345-1247 หรือคุณศศิวิมล โทร.02-345-1186

ที่มา : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สพ.

พพ.ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special Webinar "การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability" (How to drive… How to make it happen) โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี พพ. ร่วมอภิปรายในหัวข้อ Energy Transition To Sustainability

จัดโดย สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

📆 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น.
💻 รูปแบบ Webinar Online ผ่าน Zoom Meeting Online และ Facebook Live

📌 สัมมนาฟรี ‼️‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

✅ หากท่านใดสนใจลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน (รับจำนวนจำกัด) หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://url.fti.or.th/l/xMj_rBYu2

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวรรณ โทร.02-345-1247 หรือคุณศศิวิมล โทร.02-345-1186

ที่มา : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สพ.

06/09/2021

(English Below)
📢 มาทำความรู้จักกับหนึ่งในวิทยากรที่จะมาร่วมบรรยายในงาน LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week ระหว่างวันที่ 14 -15 กันยายน 2021 เวลา 10.00 - 16.00 น. บนแพลตฟอร์มออนไลน์

✨ คุณโกมล บัวเกตุ, รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ที่จะมาร่วมแบ่งปันความรู้ในหัวข้อ..
"นโยบายและแผนขับเคลื่อนอาคารประหยัดพลังงานของภาครัฐ" ✨

โดยมุ่งเน้นในเรื่องของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี กฎหมายและเกณฑ์ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานในอาคารเริ่มตั้งแต่การวางแผนก่อสร้าง รวมถึงนโยบายและเป้าหมายในการก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building หรืออาคารที่ใช้พลังงานสุทธิใกล้เคียงศูนย์ พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างอาคารต้นแบบที่จะยกระดับเกณฑ์อาคาร ECON สู่ ZEB

✅ ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับฟังฟรี: https://bit.ly/3m3g2ec
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ [email protected] หรือเยี่ยมชม www.ledexpothailand.com/knowledgeweek
------------------------------------------------------------------
📢 | Meet One of Our Speakers | at LED Expo Thailand + SMARTECH ASEAN Online Networking & Knowledge Week during 14-15 September 2021, 10.00 - 16.00 Hrs. (GMT+7) on our online platform.

✨ Mr. Komol Buaket, Deputy Director General of Department of Alternative Energy Development and Efficiency - DEDE will be sharing about "Government Policies and Plans to Drive Energy-Saving Buildings" (conducted in Thai with English Subtitle 🇹🇭 🇬🇧)

Focusing on the government's 20-year energy efficiency plan, laws and regulations related to building energy conservation, starting from construction planning, including policies and goals towards the growing numbers of Zero Energy Building, as well as a case study of prototype building that upgraded from ECON building criteria to ZEB.

✅ Free To Attend - Reserve Your Seat Now- https://bit.ly/3m3g2ec
For more information, contact [email protected] or visit www.ledexpothailand.com/knowledgeweek

#LEDExpoThailand #smartliving #energysaving #energyefficiency #onlineconference #dede #lighting

🖇ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อภารกิจการดำเนินงานผลักดันบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังง...
06/09/2021

🖇ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อภารกิจการดำเนินงานผลักดันบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แบบออนไลน์
.
☕️สามารถลุ้นรับของที่ระลึก ชุดแก้วกาแฟ จำนวน 10 ชุด
.
เพียง Scan QR Code หรือ คลิ้กที่ลิ้งค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftMvpsz21_xDRX6aP6qj1Maab0yQBWgCu6kk1vWUpe2Tfrgg/viewform
.
🗓ตั้งแต่วันนี้ - 18 กันยายน นี้เท่านั้น

🖇ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามการรับรู้และความพึงพอใจต่อภารกิจการดำเนินงานผลักดันบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC)
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) แบบออนไลน์
.
☕️สามารถลุ้นรับของที่ระลึก ชุดแก้วกาแฟ จำนวน 10 ชุด
.
เพียง Scan QR Code หรือ คลิ้กที่ลิ้งค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftMvpsz21_xDRX6aP6qj1Maab0yQBWgCu6kk1vWUpe2Tfrgg/viewform
.
🗓ตั้งแต่วันนี้ - 18 กันยายน นี้เท่านั้น

พพ.ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special Webinar "การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy...
05/09/2021

พพ.ขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special Webinar "การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability" (How to drive… How to make it happen) โดยมี ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดี พพ. ร่วมอภิปรายในช่วงที่ 1 หัวข้อ Energy Transition To Sustainability

📆 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น.
💻 รูปแบบ Webinar Online ผ่าน Zoom Meeting Online และ Facebook Live

📌 สัมมนาฟรี ‼️‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

✅ หากท่านใดสนใจลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน (รับจำนวนจำกัด) หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://url.fti.or.th/l/xMj_rBYu2

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวรรณ โทร.02-345-1247 หรือคุณศศิวิมล โทร.02-345-1186

งานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2021 Special Webinar "การปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยในยุค Energy Transition to Sustainability" (How to drive… How to make it happen)

📆 วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 17.00 น.
💻 รูปแบบ Webinar Online ผ่าน Zoom Meeting Online และ Facebook Live

📌 สัมมนาฟรี ‼️‼️ ไม่มีค่าใช้จ่าย

✅ หากท่านใดสนใจลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงาน (รับจำนวนจำกัด) หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://url.fti.or.th/l/xMj_rBYu2

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐวรรณ โทร.02-345-1247 หรือคุณศศิวิมล โทร.02-345-1186

🎁100 ท่านแรก ลุ้นรับของที่ระลึกสเปรย์แอลกอฮอล์     ขอเชิญร่วมตอบแบบแบบสอบถามออนไลน์  แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจโรงไฟฟ้...
04/09/2021

🎁100 ท่านแรก ลุ้นรับของที่ระลึกสเปรย์แอลกอฮอล์

ขอเชิญร่วมตอบแบบแบบสอบถามออนไลน์ แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก “ร่วมใจสร้างชาติ พลังงานยั่งยืน" เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการในการนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
.
📲เพียงสแกน QR code หรือที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc51wSbvR5JF7xuJI5K51XfNvlaRH-qHGRrwVCyM-N-wzkhDQ/viewform
.
🗓ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2564

📝 ขอเชิญร่วมตอบแบบแบบสอบถามออนไลน์ แบบประเมินความรู้ ความเข้าใจโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อเศรษฐกิจฐานราก “ร่วมใจสร้างชาติ พลังงานยั่งยืน" เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อโครงการในการนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน
.
📲เพียงสแกน QR code หรือที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc51wSbvR5JF7xuJI5K51XfNvlaRH-qHGRrwVCyM-N-wzkhDQ/viewform
.
🗓ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 30 กันยายน 2564

🎁100 ท่านแรก ลุ้นรับของที่ระลึกสเปรย์แอลกอฮอล์
.
#โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
#ร่วมใจสร้างชาติพลังงานยั่งยืน
#กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  .📝 ขอเชิญร่วมตอบแบบแบบสอบถามออนไลน์ "การรับรู้และความพึงพอใจต่อการดำเนินงา...
31/08/2021

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
.
📝 ขอเชิญร่วมตอบแบบแบบสอบถามออนไลน์ "การรับรู้และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)" เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ. ในการนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
.
📲เพียงสแกน QR code หรือที่ https://forms.gle/KCiYzYkKaqjma7s58
.
🗓ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2564
.

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
.
📝 ขอเชิญร่วมตอบแบบแบบสอบถามออนไลน์ "การรับรู้และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)" เพื่อสำรวจความคิดเห็นต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ของ พพ. ในการนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
.
📲เพียงสแกน QR code หรือที่ https://forms.gle/KCiYzYkKaqjma7s58
.
🗓ได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 กันยายน 2564
.

วันนี้ พพ. มีคำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยแล...
30/08/2021

วันนี้ พพ. มีคำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ
.
ซึ่งจัดทำโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คลิกอ่าน👇👇
https://online.pubhtml5.com/vyjq/nuno/#p=2

วันนี้ พพ. มีคำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับสถานที่ทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและสบายใจ
.
ซึ่งจัดทำโดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
คลิกอ่าน👇👇
https://online.pubhtml5.com/vyjq/nuno/#p=2

พพ.ชวนมาร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆ กับเพจ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก By DEDE กันเถอะ
29/08/2021

พพ.ชวนมาร่วมเล่นกิจกรรมสนุกๆ กับเพจ โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก By DEDE กันเถอะ

👍 ร่วมสนุกกิจกรรม Like&Share
🛍 ลุ้นรับถุงรักษ์โลกสุดน่ารัก จำนวน 50 รางวัล
.
เพียงทำตามกติกาง่าย ๆ ดังนี้
1. Like เพจ "โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก By DEDE"
2. Like&Share สารคดีที่คุณชอบ พร้อมบอกเหตุผล และตั้งค่าเป็นสาธารณะ (Public)
3. Capture หลักฐานทั้งหมดลงในคอมเมนต์
4. ร่วมกิจกรรมได้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2564
5. คณะกรรมการจะเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทำถูกกติกาครบถ้วนและบอกเหตุผลโดนใจที่สุด เพื่อรับถุงรักษ์โลก จำนวน 50 รางวัล
6. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
7. ประกาศผลวันที่ 25 กันยายน 2564 ที่หน้าเพจ "โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก By DEDE"
8. ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

#likeandshare #ลุ้นรางวัล
#โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก
#ร่วมใจสร้างชาติพลังงานยั่งยืน
#กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
#DEDE
#กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post
27/08/2021

Photos from ไทยรู้สู้โควิด's post

📣 พพ. ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการ และการติดตามข้อมูลข่าวสาร .สามารถติดต่อเราได้ 5 ช่องทาง 📍www.dede.go.th📍https://m.fac...
19/08/2021

📣 พพ. ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการ และการติดตามข้อมูลข่าวสาร
.
สามารถติดต่อเราได้ 5 ช่องทาง
📍www.dede.go.th
📍https://m.facebook.com/dedeofthailand
📍โทรศัพท์ ☎️ 02 223 0021-9
📍 อีเมล์ 🖥
📍ไปรษณีย์ 📮
ตามภาพด้านล่าง 👇🏻👇🏻👇🏻
.
📘สำหรับการส่งรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ : http://eform.dede.go.th ,
http://berc.dede.go.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน โทร 02 223 0021-9 ต่อ 1329 หรือ 06 1234 9412
หรือ Fb กองกำกับการอนุรักษ์พลังงาน พพ. https://www.facebook.com/dercdede

ที่มา :https://www.dede.go.th/download/general64/slidebanner_contact_covid19.pdf

📣 พพ. ขอแจ้งช่องทางการติดต่อราชการ และการติดตามข้อมูลข่าวสาร
.
สามารถติดต่อเราได้ 5 ช่องทาง
📍www.dede.go.th
📍https://m.facebook.com/dedeofthailand
📍โทรศัพท์ ☎️ 02 223 0021-9
📍 อีเมล์ 🖥
📍ไปรษณีย์ 📮
ตามภาพด้านล่าง 👇🏻👇🏻👇🏻
.
📘สำหรับการส่งรายงานการจัดการพลังงานทางอิเล็กทรอนิกส์ : http://eform.dede.go.th ,
http://berc.dede.go.th/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำกับและอนุรักษ์พลังงาน โทร 02 223 0021-9 ต่อ 1329 หรือ 06 1234 9412
หรือ Fb กองกำกับการอนุรักษ์พลังงาน พพ. https://www.facebook.com/dercdede

ที่มา :https://www.dede.go.th/download/general64/slidebanner_contact_covid19.pdf

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระองค์...
11/08/2021

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

พพ.ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวด รางวัล Thailand Energy Awards 2021 ทุกท่านสามารถติดตามประกาศผลรางวัล Thailand En...
11/08/2021

พพ.ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวด รางวัล
Thailand Energy Awards 2021 ทุกท่านสามารถ
ติดตามประกาศผลรางวัล Thailand Energy Awards 2021
สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล
.
ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.thailandenergyaward.com/Thai/winner.php
…………………………………………..
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มประชาสัมพันธ์ พพ.
Tel. 0 2223 0021-9 ต่อ 1434
Fax.. 0 2223 2322

กองประกวด Thailand Energy Awards
Tel. 0 2184 2728-32
Fax. 0 2184 2733-34

Website: http://www.thailandenergyaward.com
Facebook : ThailandEnergyawards
Instagram : thailand_energy_awards
Line : @energyaward (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
..
#สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล
#ThailandEnergyawards

พพ.ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะการประกวด รางวัล
Thailand Energy Awards 2021 ทุกท่านสามารถ
ติดตามประกาศผลรางวัล Thailand Energy Awards 2021
สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล
.
ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.thailandenergyaward.com/Thai/winner.php
…………………………………………..
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
กลุ่มประชาสัมพันธ์ พพ.
Tel. 0 2223 0021-9 ต่อ 1434
Fax.. 0 2223 2322

กองประกวด Thailand Energy Awards
Tel. 0 2184 2728-32
Fax. 0 2184 2733-34

Website: http://www.thailandenergyaward.com
Facebook : ThailandEnergyawards
Instagram : thailand_energy_awards
Line : @energyaward (อย่าลืมใส่@ข้างหน้านะคะ)
..
#สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล
#ThailandEnergyawards

Photos from ศูนย์บริการข้อมูลมติ กพช. / กบง.'s post
05/08/2021

Photos from ศูนย์บริการข้อมูลมติ กพช. / กบง.'s post

ที่อยู่

17 เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo".รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
Every 10 to 15 years the same procedur. Corrupt military takes over your country. Your king has a lot of money, but money can't do anything against tanks and a greedy polticians/millitary. The the whole country stinks of corruption at all levels (excuse my language). Thailand is the only country in the world where the largest city is over 20 times larger than the next largest city HatYai (400,000 inhabitants). Quite easy for a Millitary Coup because all important facilities/decisions are concentrated in Bangkok. Your king wants to lead you to revolution with his behavior. I thought I hate him but I reconsidered, although I´m from Germany and the News about him are not good here. I stood next to General Khattiya Sawasdipol. You find my Picturem and more Information here: https://www.facebook.com/tim.thai.90/posts/3658348277582626:104 Just think and make the right stand! You could have a great future: https://youtu.be/1j88x63iKdo https://www.ecogood.org/ Can´t invest due to corrupt land ownership: https://allthatsinteresting.com/fordlandia-henry-ford https://www.timberfarm.de/en https://commodity.com/soft-agricultural/rubber/trading/ Politicians buy cheap, receive Chanot and sell high. Foreign Investment is difficult as well. https://asia.nikkei.com/Politics/Thailand-Land-of-a-thousand-generals
ประชาสัมพันธ์ Webinar การออกแบบการประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศ เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการออกแบบระบบ และผู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ โดยเน้นไปที่การลดการใช้พลังงานของการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปภายในอาคาร ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 50%
ขอฝากครับ มีพี่เขา กำลังตามหา ผู้สนับสนุน/สปอนเซอร์/นายทุน 💯 งานสร้างระบบ #รถยนต์ไฟฟ้า และ สร้างตัวต้นแบบ #รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า (ระบบใหม่).~ ที่ไม่ง้อสถานีชาร์จไฟ >>> สามารถชาร์จพลังงานให้ตัวเองได้ อัตโนมัติ. ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา...✌✌👇 ต้องการด่วนที่สุด งานค้างไว้เกือบปีครับ .. ผู้สนับสนุน หลักท่านใดมาก่อน ก็ตกลงก่อนน่ะครับ.. ✅ สำหรับ เจ้าของกิจการที่ต้องการโปรโมทธุรกิจในฐานะผู้สนับสนุน โปรเจ็คเรา. ✅ สำหรับ เจ้าของกิจการที่ ( ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า - รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ) จำหน่ายต้องการเทคโนโลยีใหม่นี้. ✅ สำหรับ ท่านที่สนใจ ลงทุน สนับสนุนโปรเจ็คนี้ เพื่อหวังผลกำไร ในเชิงธุรกิจ ... ** สนใจสนับสนุน ติดต่อได้ที่ ไลน์: e25chc หรือ กดลิ้งค์เข้าไปดูรายละเอียดได้ในเว็บ
อยากได้ระบบโซล่าเซลล์ต้องทำอย่างไรบ้างครับ
ฝากขายสินค้าชาวบ้านด้วยค่ะ
ขออนุญาตแอดมินและสมาชิกในเพจค่ะ รบกวนโปรดกรุณาช่วยทำแบบสอบถามงานวิจัยฯ ป.โท (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการจัดการและกลยุทธ์) เรื่อง "แรงจูงใจที่ส่งผลต่อการตัดสินใจติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและระบบกักเก็บพลังงานในระดับครัวเรือนในภาคกลางของประเทศไทย" ดัง Link นี้ค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ https://forms.gle/UBzdzv7pbb2iUu1N7
🏆รางวัลของบ้านโป่ง เพื่อชาวราชบุรีทุกคน... วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว ได้รับรางวัลชนะเลิศที่1 โครงการชุมชนดีเด่นภาคใต้และภาคตะวันตก การประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการชุมชนในพื้นที่ประกาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี 2 ที่เป็นกำลังใจที่ดีเสมอมา..♥♥♥ #ขนมป้าติ๋ม #ขนมอร่อย #เพื่อสุขภาพ #ข้าวตัง #OTOP ราชบุรี พิกัดที่อยู่ https://goo.gl/AxtWEH ติดต่อสอบถาม มือถือ: 086-381-1736 Line ID: Aey-1311 ติดตามที่ :https://www.facebook.com/patimbanpong วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 92/4 หมู่1 ต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทรศัพท์. (032) 342-082 แฟกซ์. (032) 301-234 มือถือ. 089-5476375, 086-3811736
☀️ผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ มั่นใจ BSP☀️ “SAVE THE EARTH WITH COOL ENERGY” ✅พลังงานแสงอาทิตย์ ผลิตไฟได้ไม่มีวันหมด ✅ผลิตไฟฟ้าได้ทั่วทุกมุมโลก ขอแค่มีแสงอาทิตย์ ✅เป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ✅ผลิตไฟฟรี ช่วยประหยัด ลดภาระค่าไฟ ได้ตลอดชีพ • มี 3 Modular ให้เลือก • 🔶1.56 kWp ใช้พื้นที่ 8 ตารางเมตร 🔶3.12 kWp ใช้พื้นที่ 16 ตารางเมตร 🔶4.68 kWp ใช้พื้นที่ 24 ตารางเมตร รายละเอียดสเปค และ ราคาตามรูปภาพด้านล่างค่ะ ☎️ ช่องทางการติดต่อ -ข้อความ Inbox https://www.facebook.com/BangkokSolarPower/inbox/ - Line id https://line.me/R/ti/p/%40bangkoksolarpower - ติดตามคลิปวิดีโออื่นๆ จาก BSP ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCNb3np6U0vgp8sRrrYVRR8Q
✌✌✌
จัดสัมนา พร้อมที่พัก ' ⛅️เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท🌈 ' 💗 PACKAGE MEETING 💗 PACKAGE สัมนา เริ่มต้นเพียง 400.- / ท่าน 🎉Package A : HALF DAY WITH LUNCH ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางววัน เริ่ม 400.- / ท่าน 🎉Package B : HALF DAY WITH LUNCH & COFFEE BREAK ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง เริ่ม 500.- / ท่าน 🎉Package C : FULL DAY ห้องประชุม อุปกรณ์ พร้อมอาหารกลางวัน และ อาหารว่าง 2 เซ็ต เริ่ม 600.- / ท่าน -------------------------------------------------------------------- PACKAGE สัมนา พร้อม ห้องพัก เริ่มต้น 1,350.- / ท่าน 🎉WEEKDAYS [ Sun - Thu ] เริ่มต้น 1,350 บาท / ท่าน 😮Special Promotion สำหรับสถาบันการศึกษา หรือ ข้าราชการ ที่มาสัมนาพร้อมที่พัก ลดทันที 20%🤩 * โปรโมชั่นเฉพาะ WEEKDAYS [ Sun - Thru ] เท่านั้น ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi 🎉WEEKENDS [ Fri - Sat ] เริ่มต้น 1,500 บาท / ท่าน ราคานี้รวม ✅ ห้องพัก Superior ✅ อาหารเช้า ✅ อาหารกลางวัน ✅ ชา - กาแฟพร้อมของว่าง เช้าและบ่าย ✅ ฟรีห้องประชุมและอุปกรณ์ ✅ ฟรี Wi-Fi Check In : 12.00 PM Check Out : 12.00 PM 📍999 หมู่ 9 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 📞 094-894-9144
ครบถ้วนเริีองข่าวสารด้านพลังงาน