โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

Photos from โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร's post
26/11/2020

Photos from โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร's post

เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
26/11/2020

เวชนิทัศน์ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

“พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน”โรงพยาบาลตากสินเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที...
26/11/2020

“พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน”

โรงพยาบาลตากสินเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกำลังสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเป้าหมายในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าทันสมัย เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์โดยการจัดตั้งศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก และศูนย์หัวใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันร่วมสอนกับมหาวิทยาลัยนวมินธราธิราชในการผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ด้วยภารกิจความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ทำให้มีผู้มารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จนกระทั่งสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นในการขยายพื้นที่จึงได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 2,087,038,617.76 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน ครบกำหนดสัญญาในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ด้วยอาคารสูง 23 ชั้น พร้อมชั้นจอดรถใต้ดิน 3 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 63,030 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัดไฮบริด และส่วนสนับสนุน เมื่ออาคารหลังนี้แล้วเสร็จจะทำให้โรงพยาบาลตากสินสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้มากถึง 600 เตียง ทั้งนี้เพื่อขยายการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านฝั่งธนบุรี และปริมณฑลได้อย่างเต็มศักยภาพ

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อโรงพยาบาลตากสิน ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ และประทานพระคติธรรม ความว่า “มหาชนหิตาย อปฺปมญฺญากรุณาย สพฺพโลกํ ผเรยฺย” แปลว่า พึงแผ่กรุณาไม่มีประมาณ ด้วยปณิธานเพื่อมหาชน แก่ผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ภายในพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวง โดยพราหมณ์ ดร.สันติ ขจรบุญ ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พิธีสงฆ์โดยพระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.9) รักษาการเจ้าคณะภาค 11, เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ และประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครระดับสูงข้าราชการแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

“พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน”โรงพยาบาลตากสินเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที...
26/11/2020

“พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน”

โรงพยาบาลตากสินเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกำลังสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเป้าหมายในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าทันสมัย เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์โดยการจัดตั้งศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก และศูนย์หัวใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันร่วมสอนกับมหาวิทยาลัยนวมินธราธิราชในการผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ด้วยภารกิจความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ทำให้มีผู้มารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จนกระทั่งสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นในการขยายพื้นที่จึงได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 2,087,038,617.76 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน ครบกำหนดสัญญาในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ด้วยอาคารสูง 23 ชั้น พร้อมชั้นจอดรถใต้ดิน 3 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 63,030 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัดไฮบริด และส่วนสนับสนุน เมื่ออาคารหลังนี้แล้วเสร็จจะทำให้โรงพยาบาลตากสินสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้มากถึง 600 เตียง ทั้งนี้เพื่อขยายการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านฝั่งธนบุรี และปริมณฑลได้อย่างเต็มศักยภาพ

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อโรงพยาบาลตากสิน ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ และประทานพระคติธรรม ความว่า “มหาชนหิตาย อปฺปมญฺญากรุณาย สพฺพโลกํ ผเรยฺย” แปลว่า พึงแผ่กรุณาไม่มีประมาณ ด้วยปณิธานเพื่อมหาชน แก่ผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ภายในพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวง โดยพราหมณ์ ดร.สันติ ขจรบุญ ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พิธีสงฆ์โดยพระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.9) รักษาการเจ้าคณะภาค 11, เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ และประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครระดับสูงข้าราชการแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

“พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน”โรงพยาบาลตากสินเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที...
26/11/2020

“พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน”

โรงพยาบาลตากสินเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกำลังสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเป้าหมายในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าทันสมัย เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์โดยการจัดตั้งศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก และศูนย์หัวใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันร่วมสอนกับมหาวิทยาลัยนวมินธราธิราชในการผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ด้วยภารกิจความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ทำให้มีผู้มารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จนกระทั่งสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นในการขยายพื้นที่จึงได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 2,087,038,617.76 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน ครบกำหนดสัญญาในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ด้วยอาคารสูง 23 ชั้น พร้อมชั้นจอดรถใต้ดิน 3 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 63,030 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัดไฮบริด และส่วนสนับสนุน เมื่ออาคารหลังนี้แล้วเสร็จจะทำให้โรงพยาบาลตากสินสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้มากถึง 600 เตียง ทั้งนี้เพื่อขยายการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านฝั่งธนบุรี และปริมณฑลได้อย่างเต็มศักยภาพ

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อโรงพยาบาลตากสิน ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ และประทานพระคติธรรม ความว่า “มหาชนหิตาย อปฺปมญฺญากรุณาย สพฺพโลกํ ผเรยฺย” แปลว่า พึงแผ่กรุณาไม่มีประมาณ ด้วยปณิธานเพื่อมหาชน แก่ผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ภายในพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวง โดยพราหมณ์ ดร.สันติ ขจรบุญ ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พิธีสงฆ์โดยพระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.9) รักษาการเจ้าคณะภาค 11, เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ และประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครระดับสูงข้าราชการแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

“พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน”โรงพยาบาลตากสินเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที...
26/11/2020

“พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ โรงพยาบาลตากสิน”

โรงพยาบาลตากสินเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกำลังสำคัญในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเป้าหมายในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถทางวิชาการแพทย์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าทันสมัย เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์โดยการจัดตั้งศูนย์สมองและหลอดเลือดสมอง ศูนย์เบาหวานและเมตาบอลิก และศูนย์หัวใจ นอกจากนี้ยังเป็นสถาบันร่วมสอนกับมหาวิทยาลัยนวมินธราธิราชในการผลิตบัณฑิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ด้วยภารกิจความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ทำให้มีผู้มารับบริการเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกปี จนกระทั่งสถานที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเล็งเห็นความจำเป็นในการขยายพื้นที่จึงได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์จำนวน 2,087,038,617.76 บาท โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 1,460 วัน ครบกำหนดสัญญาในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ด้วยอาคารสูง 23 ชั้น พร้อมชั้นจอดรถใต้ดิน 3 ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 63,030 ตารางเมตร ภายในอาคารประกอบด้วยห้องตรวจผู้ป่วยนอก หอผู้ป่วยใน ห้องผ่าตัดไฮบริด และส่วนสนับสนุน เมื่ออาคารหลังนี้แล้วเสร็จจะทำให้โรงพยาบาลตากสินสามารถรองรับการให้บริการผู้ป่วยได้มากถึง 600 เตียง ทั้งนี้เพื่อขยายการให้บริการด้านสุขภาพ แก่ประชาชนครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะด้านฝั่งธนบุรี และปริมณฑลได้อย่างเต็มศักยภาพ

โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กำหนดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อโรงพยาบาลตากสิน ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ และประทานพระคติธรรม ความว่า “มหาชนหิตาย อปฺปมญฺญากรุณาย สพฺพโลกํ ผเรยฺย” แปลว่า พึงแผ่กรุณาไม่มีประมาณ ด้วยปณิธานเพื่อมหาชน แก่ผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ภายในพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวง โดยพราหมณ์ ดร.สันติ ขจรบุญ ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์โดยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) เลขานุการ สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พิธีสงฆ์โดยพระธรรมเจดีย์ (สมคิด เขมจารี ป.ธ.9) รักษาการเจ้าคณะภาค 11, เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ และประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครระดับสูงข้าราชการแขกผู้มีเกียรติ รวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ที่อยู่

543 ถนน สมเด็จเจ้าพระยา แขวง คลองสาน เขต คลองสาน กรุงเทพมหานคร
Bangkok
10600

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6624370123

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

โรงพยาบาลตากสิน สนับสนุนการนำเสนอข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรมของโรงพยาบาลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด