Clicky

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล, หน่วยงานราชการ, 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธ...
07/09/2022

วันพุธที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมี นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ นางสาวณัฏฐ์ภัค
วิสุทธิสุรพล นักพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมินจาก นางสาวเบญจวรรณ จันทราช หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที...
07/09/2022

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมี นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ นางสาวศิริขวัญ กลางสุพรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ นางสาวพัสฏาพรห์ คำจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กำแพงเพชร เขต ๑ นางสาวณัฏฐ์ภัค
วิสุทธิสุรพล นักพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมินจาก นายบัณฑิต
ทองอร่าม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร
และเจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แท...
01/09/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของ
กรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จ.สุรินทร์ พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมี นางสาวกอบกุล ปิตรชาต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นางสาวปิยะมาศ ยินดีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพืเศษ สพป.สุรินทร์ เขต ๑ นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมินจาก นางปริญญา สุขใหญ่หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประ...
31/08/2022

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมี นางสาวกอบกุล ปิตรชาต
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว นายจิรวัฒน์ สว่างวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสพป.อุบลราชธานี เขต ๑ นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ
ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมินจาก นางสาวเชาวนี เหล็กกล้า หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แ...
27/08/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี พร้อมให้คำแนะนำและสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม โดยมี นายฤทธิเดช ทองจันทร์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม ผู้แทนกองโบราณคดี นายพันธวิชญ์ เลี้ยงชีพชอบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต ๑ นางสาวพัณณ์ชิตา ปิยากูล นักพัฒนาการท่องเที่ยวผู้แทนกรมการท่องเที่ยว
นายธนากร ธีรรุจิขจรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมินจาก นางสาวประภาพรรณ ศรีสุขศรีผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แ...
25/08/2022

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมี นายฤทธิเดช ทองจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านช่างศิลปกรรม ผู้แทนกองโบราณคดี นายปัณณธร บัวอุบล
รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓ นางสาวพัณณ์ชิตา ปิยากูล นักพัฒนาการท่องเที่ยว ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว
นายธนากร ธีรรุจิขจรเดช ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมิน
จากหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีเทพ และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทน...
23/08/2022

วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ จ.นครนายก พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมี นางพูลศรี จีบแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ผู้แทนสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นางสาวพยุง วงษ์น้อย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโบราณคดี ผู้แทนกองโบราณคดี นางสาวธัชรีน สุวรรณวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์ ว่าที่ร้อยตรี พรชัย ช่วยเอียด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครนายก
นางสาวณัฎฐ์ภัค วิสุทธิสุรพูล นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมินจากนายธิริทธิ์ เรืองทวีทรัพย์
หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก
พระบรมชนกชลพัฒน์ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่...
20/08/2022

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมี นางพูลศรี จีบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ผู้แทนสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นางวีญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวพิมพ์นารา กอจโชติประเสริฐ
นักโบราณคดีชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกองโบราณคดี
นายประพนธ์ สะสมทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.นครปฐมเขต๑ นานวีรพงศ์ รัตนจิตธำรงกุล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมินจากหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ และเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

วันอังคารที่  ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แท...
17/08/2022

วันอังคารที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
ของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าจ.กาญจนบุรี พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โดยมี นางพูลศรี จีบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ผู้แทนสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นางทองพูน สร้อยดอกจิก ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.กาญจนบุรี เขต๑ นางสาววีณา ลาภจตุรภุช นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมินจากนางสาวสำเนา จาดทองคำ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่าและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์

เมื่อวันอังคารที่  ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าท...
17/08/2022

เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐น. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี
กรมศิลปากร ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
(นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ) อธิบดีกรมศิลปากร
ตรวจประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งได้เข้าตรวจประเมินอุทยานประวัติศาสตร์ เมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี พร้อมให้คำแนะนำและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โดยมี นางพูลศรี จีบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ผู้แทนสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นายกุลวุฒิ ดอกเข็ม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.กาญจนบุรี เขต๓ นางสาววีณา ลาภจตุรภุช
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมศิลปากร ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการต้อนรับและรับทราบข้อมูลประกอบสำหรับการตรวจประเมินจากนางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์และเจ้าหน้าที่อุทยานฯ

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
21/04/2022

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

19/04/2022

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
ขอเชิญชม

กิจกรรมงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ณ เวทีใหญ่
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๓๐ น.)
๑. การแสดงระบำประทีปทองส่องหล้า
๒. การละเล่นในพระราชพิธี ชุดโมงครุ่ม และชุดระเบง

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.)
การแสดงเบิกโรง ชุดปัญจเทพารักษ์หลักเมือง

ณ ศาลาลงสรง (การบรรเลงและขับร้อง)
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.)
วงดุริยางค์ไทย

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
วงดุริยางค์สากล

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
วงดุริยางค์สากล

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.)
วงดุริยางค์ไทย

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
วงดุริยางค์สากล ผสม วงดุริยางค์ไทย

# ชมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดูน้อยลง

ขอเชิญผู้เข้าใช้บริการ-ผู้เข้าชม ค่ะ
09/02/2022

ขอเชิญผู้เข้าใช้บริการ-ผู้เข้าชม ค่ะ

ขอเชิญผู้เข้าใช้บริการ - ผู้เข้าชม
แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมกรมศิลปากร
ร่วมประเมินความพึงพอใจคุณภาพแหล่งเรียนรู้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบออนไลน์
ซึ่งกรมศิลปากรจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปพัฒนาเพิ่มเติมข้อมูลเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้รับบริการ โดยได้แนบลิงค์ ➡️➡️↘️
https://www.finearts.go.th/main/vote
http://www.virtualmuseum.finearts.go.th/index.php/th/

Photos from กพร OPDC's post
25/01/2022

Photos from กพร OPDC's post

21/01/2022
ช่วงที่ ๒ การประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Reprocessing to the Digital Organization)

ช่วงที่ ๒ การประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล (Reprocessing to the Digital Organization)

การอบรมหลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 [PMQA 4.0] (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
20/01/2022
การอบรมหลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 [PMQA 4.0] (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

การอบรมหลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 [PMQA 4.0] (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)

การอบรมหลักสูตรการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 [PMQA 4.0] (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 .....

Photos from กพร OPDC's post
14/01/2022

Photos from กพร OPDC's post

12/01/2022

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
งดการแสดง
รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕
วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
09/01/2022

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
09/01/2022

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

05/01/2022

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
งดการแสดง
รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕
วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
และวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเทเวศร์ ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปว...
27/12/2021

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเทเวศร์ ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร (ประธานกรรมการ)ประธานการประชุม "คณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ๑. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร (รองประธานกรรมการ) ๒. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี ๓. นางพูลศรี จีบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๔. นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
พร้อมทั้งคณะกรรมการภายนอกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้ ๑. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ๒. นางสาวนภัทร อินทรุณ ผอ.กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ กพร. สพฐ. ๓.นายปัญจพล มโนหาญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กพร. สพฐ. ๔. นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร. สพฐ. และ ๕. นายวีรพงศ์ รัตนจิตธำรงกุล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรเงินและควบคุมมาตรฐานโครงการจัดการความรู้ของกรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาค...
22/12/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรเงินและควบคุมมาตรฐานโครงการจัดการความรู้ของกรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร (ประธานกรรมการ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) ในฐานะรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
19/12/2021

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

18/12/2021

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กูยอาเจียง ร้อยเรียงสุรินทร์ ดินแดนช้าง" ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
17/12/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

Photos from สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร's post
17/12/2021

Photos from สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร's post

Photos from monderlust. : Travel / Snap / Cafehopping's post
17/12/2021

Photos from monderlust. : Travel / Snap / Cafehopping's post

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานโครงการเครือข่ายมรดกทางศิล...
16/12/2021

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุมในครั้งนี้

16/12/2021

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565
ในวันอังคาร​ที่ 28 ธันวาคม​ 2564 ผ่านทาง Facebook Live คณะ​กรรม​กา​รอำนวยการ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Mobile uploads
16/12/2021

Mobile uploads

เรื่อง (ไม่) ลับ สู่การเป็นองค์การ 4.0
14/12/2021

เรื่อง (ไม่) ลับ สู่การเป็นองค์การ 4.0

Photos from กพร OPDC's post
08/12/2021

Photos from กพร OPDC's post

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
05/12/2021

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

04/12/2021

"ชมฟรี" โบราณสถานยามค่ำคืน ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเปิดไฟส่องโบราณสถาน และเปิดพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้มีการท่องเที่ยวชมโบราณสถานยามค่ำคืน ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และครบรอบ 30 ปี มรดกโลกสุโขทัย
ทั้งนี้สามารถเข้าโบราณสถานยามค่ำคืนได้ "ฟรี" ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น.

Photos from National Library of Thailand's post
02/12/2021

Photos from National Library of Thailand's post

Photos from กพร OPDC's post
29/11/2021

Photos from กพร OPDC's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
26/11/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
18/11/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

10/11/2021

กรมศิลปากรชวนชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออนไลน์ เสมือนได้เข้าไปชมการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง ผ่านทาง http://smartmuseum.finearts.go.th

10/11/2021

กรมศิลป์จี้พิพิธภัณฑ์สร้างจุดขายดึงเด็กเยาวชนเข้าชมศึกษาเรียนรู้
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า ๑๕
ประจำวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

05/11/2021

เปิดนโยบาย"กิตติพันธ์"อธิบดีกรมศิลป์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า ๗
ประจำวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

25/10/2021

เริ่มจำหน่ายบัตรชมการแสดง ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท

ในรอบวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และ
รอบวันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต

กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑
#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ
#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

Photos from กรุงเทพมหานคร's post
30/09/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร's post

Photos from National Library of Thailand's post
30/09/2021

Photos from National Library of Thailand's post

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร's post
15/09/2021

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร's post

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
13/09/2021

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

ที่อยู่

81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบ
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาส รถพิพิธภัณฑ์สัญจร กรมศิลปาก กองสื่อสารองค์การ มหาวิทยาล กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย Feflic กรมส่งเสริมสหกรณ์ - CPD สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห กองประสานงานโครงการพระราชด ศูนย์นิรภัย INSARAG Thailand กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ ข่าวสารสำนักงานเลขาธิการวุ ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม กองบริการการศึกษา มหาวิทยาล