กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล, หน่วยงานราชการ, 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

12/01/2022

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
งดการแสดง
รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕
วันเสาร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕
ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
09/01/2022

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
09/01/2022

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

05/01/2022

สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
งดการแสดง
รายการ “เหมันต์บันเทิง รื่นเริงสังคีต”
โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๕
วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕
และวันอาทิตย์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเทเวศร์ ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปว...
27/12/2021

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเทเวศร์ ชั้น ๔ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร (ประธานกรรมการ)ประธานการประชุม "คณะกรรมการประเมินคุณภาพแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕" ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ๑. นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร (รองประธานกรรมการ) ๒. นายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี ๓. นางพูลศรี จีบแก้ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ๔. นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม
พร้อมทั้งคณะกรรมการภายนอกเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) จำนวน ๕ ท่าน ดังนี้ ๑. นางสาวลิลิน ทรงผาสุก ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สพฐ. ๒. นางสาวนภัทร อินทรุณ ผอ.กลุ่มภารกิจติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ กพร. สพฐ. ๓.นายปัญจพล มโนหาญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กพร. สพฐ. ๔. นางสาวฐิตาภา เข็มเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กพร. สพฐ. และ ๕. นายวีรพงศ์ รัตนจิตธำรงกุล นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ กรมการท่องเที่ยว

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรเงินและควบคุมมาตรฐานโครงการจัดการความรู้ของกรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาค...
22/12/2021

การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองจัดสรรเงินและควบคุมมาตรฐานโครงการจัดการความรู้ของกรมศิลปากร เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร (ประธานกรรมการ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมศิลปากร (นายพนมบุตร จันทรโชติ) ในฐานะรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้อำนวยการสำนัก/กอง ในฐานะกรรมการ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
19/12/2021

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

18/12/2021

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์
ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกท่าน ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "กูยอาเจียง ร้อยเรียงสุรินทร์ ดินแดนช้าง" ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Live พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
17/12/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

Photos from สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร's post
17/12/2021

Photos from สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร's post

Photos from monderlust. : Travel / Snap / Cafehopping's post
17/12/2021

Photos from monderlust. : Travel / Snap / Cafehopping's post

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานโครงการเครือข่ายมรดกทางศิล...
16/12/2021

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุมในครั้งนี้

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานโครงการเครือข่ายมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร โดยมีนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกรรมการ และประธานการประชุมในครั้งนี้

16/12/2021

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจหลักเกณฑ์​มาตรฐานศูนย์​ราชการ​สะดวก​ (GECC)​ ประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ. 2565
ในวันอังคาร​ที่ 28 ธันวาคม​ 2564 ผ่านทาง Facebook Live คณะ​กรรม​กา​รอำนวยการ​ศูนย์​ราชการ​สะดวก​ ได้ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

Mobile Uploads
16/12/2021

Mobile Uploads

เรื่อง (ไม่) ลับ สู่การเป็นองค์การ 4.0
14/12/2021

เรื่อง (ไม่) ลับ สู่การเป็นองค์การ 4.0

Photos from กพร OPDC's post
08/12/2021

Photos from กพร OPDC's post

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
05/12/2021

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

04/12/2021

"ชมฟรี" โบราณสถานยามค่ำคืน ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม
.
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกับจังหวัดสุโขทัยและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเปิดไฟส่องโบราณสถาน และเปิดพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้มีการท่องเที่ยวชมโบราณสถานยามค่ำคืน ทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ตลอดเดือนธันวาคม เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการน้อมรำลึกในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และครบรอบ 30 ปี มรดกโลกสุโขทัย
.
ทั้งนี้สามารถเข้าโบราณสถานยามค่ำคืนได้ "ฟรี" ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.00 น.

Photos from National Library of Thailand's post
02/12/2021

Photos from National Library of Thailand's post

Photos from กพร OPDC's post
29/11/2021

Photos from กพร OPDC's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
26/11/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post
18/11/2021

Photos from กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร's post

10/11/2021

กรมศิลปากรชวนชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติออนไลน์ เสมือนได้เข้าไปชมการจัดแสดงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ด้วยตนเอง ผ่านทาง http://smartmuseum.finearts.go.th

10/11/2021

กรมศิลป์จี้พิพิธภัณฑ์สร้างจุดขายดึงเด็กเยาวชนเข้าชมศึกษาเรียนรู้
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ หน้า ๑๕
ประจำวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

05/11/2021

เปิดนโยบาย"กิตติพันธ์"อธิบดีกรมศิลป์
ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ หน้า ๗
ประจำวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

25/10/2021

เริ่มจำหน่ายบัตรชมการแสดง ละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยแตกทัพ ณ ห้องจำหน่ายบัตร โรงละครแห่งชาติ (เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.)
และจำหน่ายบัตรออนไลน์ที่ https://ntt.finearts.go.th

บัตรราคา ๒๐๐, ๑๕๐, ๑๐๐ บาท

ในรอบวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
และ
รอบวันเสาร์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ โรงละครแห่งชาติ

นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต

กำกับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑
#อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะ
#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

#การจัดการแสดงอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันโรคตามแผนมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและมาตรการที่ทางราชการกำหนด

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
30/09/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

Photos from National Library of Thailand's post
30/09/2021

Photos from National Library of Thailand's post

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร's post
15/09/2021

Photos from พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กรมศิลปากร's post

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post
13/09/2021

Photos from Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา's post

Photos from กพร OPDC's post
10/09/2021

Photos from กพร OPDC's post

ที่อยู่

81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

http://www.finearts.go.th/psdg

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิลผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมศิล:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด