GI PMK - แผนกโรคทางเดินอาหารและต

GI PMK - แผนกโรคทางเดินอาหารและต เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้วิชาการและงานประชุมทางการแพทย์ --- ไม่รับปรึกษาปัญหาสุขภาพ ---
(40)

เปิดเหมือนปกติ

การบรรยายเรื่อง Update on Hepatitis E โดย รศ.นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร         ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ...
11/12/2020
Update on Hepatitis E

การบรรยายเรื่อง Update on Hepatitis E โดย รศ.นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร
ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ในงานประชุมวิชาการ ประจำปี 2563 จัดโดยหน่วยทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบรรยายเรื่อง Update on Hepatitis E โดย รศ.นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าใน....

โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนงานวันเสาร์นี้ครับ ติดต่อลงทะเบียนกันได้เลย เหลือที่นั่งไม่มากแล้วครับ
02/11/2020

โค้งสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนงานวันเสาร์นี้ครับ
ติดต่อลงทะเบียนกันได้เลย เหลือที่นั่งไม่มากแล้วครับ

GI PMK Board review ครั้งที่4

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจแล้วครับ
เหมาะสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่เตรียมเรียนต่อ
แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ทุกท่าน เน้นเนื้อหา สั้น กระชับ สรุปมาเน้นๆๆ

เนื่องจากเป็นการประชุมแบบ face to face แต่เราไม่ต้องการให้เกิดความแออัด จึงต้องจำกัดผู้เข้าฟัง ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนตามรายละเอียดในโปสเตอร์ได้เลยครับ

Line id : giliver

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ขอต้อนรับคณะอาจารย์ผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราส่วน World Federation for Medical Education ...
13/10/2020

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ขอต้อนรับคณะอาจารย์ผู้ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตราส่วน World Federation for Medical Education (WFME) อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

Special dinner academic symposium “Role of Vitamin E in NAFLD/ NASH”วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงแรม Grand Center Po...
11/10/2020

Special dinner academic symposium
“Role of Vitamin E in NAFLD/ NASH”
วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
โรงแรม Grand Center Point พัทยา

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า
09/10/2020

การอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 21 วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า

GI PMK Board review ครั้งที่4  เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจแล้วครับเหมาะสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่เตรียมเรียนต่อแพทย์ประจ...
28/09/2020

GI PMK Board review ครั้งที่4

เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้สนใจแล้วครับ
เหมาะสำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะที่เตรียมเรียนต่อ
แพทย์ประจำบ้าน รวมถึงแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ทุกท่าน เน้นเนื้อหา สั้น กระชับ สรุปมาเน้นๆๆ

เนื่องจากเป็นการประชุมแบบ face to face แต่เราไม่ต้องการให้เกิดความแออัด จึงต้องจำกัดผู้เข้าฟัง ผู้สนใจสามารถติดต่อลงทะเบียนตามรายละเอียดในโปสเตอร์ได้เลยครับ

Line id : giliver

14th Annual GI meeting จัดโดยศูนย์วิจัยโรคระบบทางเดินอาหาร ร่วมกับหน่วยทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้เข้าฟังแบบ f...
16/09/2020

14th Annual GI meeting จัดโดยศูนย์วิจัยโรคระบบทางเดินอาหาร ร่วมกับหน่วยทางเดินอาหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้เข้าฟังแบบ face to face ลงทะเบียนก่อน 30 คน แรก รับเสื้อ งานประชุมฟรีครับ

สนใจ scan QR code ได้เลย จำนวนจำกัด

Virtual meeting on Gastroenterological disorder topic
06/09/2020

Virtual meeting on Gastroenterological disorder topic

Grifols lunch symposium ในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563
04/09/2020

Grifols lunch symposium ในงานประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563

01/09/2020

กำหนดการสอบสัมภาษณ์แพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขาโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ประจำปีการศึกษา 2564 รพ.พระมงกุฎเกล้า

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563-ปิดรับใบสมัคร
วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563-สอบสัมภาษณ์
กำหนดการ
1030 รายงานตัวที่แผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
1100 สอบภาคทฤษฎี
1200 รับประทานอาหารเที่ยง
1300 สอบสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดอื่นๆๆ
ติดต่อคุณวิไลพร 02-6446386

Live from Barcelona Scan QR code for registration (English session)
20/07/2020

Live from Barcelona
Scan QR code for registration
(English session)

ผู้ที่สนใจรับฟังบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียนทาง QR code  หรือลงทะเบียนเพื่อฟังสดที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ...
14/07/2020

ผู้ที่สนใจรับฟังบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สามารถลงทะเบียนทาง QR code หรือลงทะเบียนเพื่อฟังสดที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

12/06/2020
เลือกกินอย่างไร ไขมันไม่คั่งตับ ตอนที่ 1ธันวาคม 2019

โรคตับคั่งไขมัน หรือ NASH เป็นสาเหตุของโรคตับแข็งและมะเร็งตับ คาดการณ์ว่ามะเร็งตับร้อยละ 4 ถึง 22* อาจมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับโรคตับคั่งไขมัน

12 มิถุนายน เป็นวันโรคตับคั่งไขมันสากล หรือ International NASH Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงสร้างความตระหนักถึงอันตรายของโรคตับคั่งไขมัน (NASH หรือ non-alcoholic steatohepatitis)

ขอเชิญรับฟังบรรยายเสวนาให้ความรู้ประชาชนเรื่องตับคั่งไขมัน โดย ศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข จากสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

*ที่มา https://easl.eu/news/the-1st-international-nash-day/

สุขภาพตับ, ไขมันเกาะตับ, ไขมันพอกตับ, ตับคั่งไขมัน, สมบัติ ตรีประเสริฐสุข

09/06/2020
การใส่สายอาหารลงกระเพาะผ่านจมูก (Nasogastric Tube Insertion) สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร

วีดีโอสอนเรื่องการใส่สายอาหารลงกระเพาะผ่านจมูก (Nasogastric Tube Insertion) สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 6 โดย นายแพทย์ศักรินทร์ จิรพงศธร อาจารย์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ในกรณีที่ตั้งค่าจำกัด จะไม่สามารถดูได้ใน facebook แนะนำให้เปิดผ่าน application youtube

https://youtu.be/-rahonk7cn8

วีดีโอสอนเรื่องการใส่สายอาหารลงกระเพาะผ่านจมูก (Nasogastric Tube Insertion) สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 6 โดย นายแพทย....

29/05/2020
Update in Hepatitis 2020

การบรรยายเรื่อง Update in Hepatitis ในการประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563 จัดโดย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย
โดยนายแพทย์ศักรินทร์ จิรพงศธร อาจารย์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การประชุมฟื้นฟูวิชาการเวชศาสตร์ครอบครัวประจำปี 2563 จัดโดย สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปและเวชศาสตร์ครอบครั.....

ประชาสัมพันธ์งานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35 จัดโดยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 22-24 ก...
26/05/2020

ประชาสัมพันธ์งานอบรมวิชาการโรคต่อมไร้ท่อในเวชปฏิบัติ ครั้งที่ 35 จัดโดยสมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2563

http://www.thaiendocrine.org/

22/05/2020
การเจาะสารน้ำจากช่องท้อง (Abdominal Paracentesis) สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร

วีดีโอสอนเรื่องการเจาะสารน้ำจากช่องท้อง (Abdominal Paracentesis) สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 6 โดย นายแพทย์ศักรินทร์ จิรพงศธร อาจารย์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

https://youtu.be/xBRaEBPYUqM

วีดีโอสอนเรื่องการเจาะสารน้ำจากช่องท้อง (Abdominal Paracentesis) สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร ชั้นปีที่ 6 โดย นายแพทย์ศักรินท.....

20/05/2020
Chronic hepatitis B for internal medicine resident

การบรรยายเรื่อง Chronic hepatitis B treatment สำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ โดยนายแพทย์ศักรินทร์ จิรพงศธร
อาจารย์สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

การบรรยายเรื่อง chronic hepatitis B สำหรับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์

AASLD
24/04/2020

AASLD

From the "Hepatology Communications" journal.

"Thirty‐Day Readmission and Cost Analysis in Patients With Cirrhosis: A Nationwide Population‐Based Data"

👉 #Cirrhosis complications had high rates of unscheduled 30‐day #readmission
👉 36.5% of patients readmitted within 30 days survived at 1 year

Read it here 👉 https://bit.ly/3eCT9bj

#AASLDjournals #VisualAbstract #OpenAccess #HE #HCC #HIV

อบรมระยะสั้นฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 21  ติดตามกำหนดการลงทะเบียนได้ที่www.pmkmedicine.com
24/04/2020

อบรมระยะสั้นฯ ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 21 ติดตามกำหนดการลงทะเบียนได้ที่
www.pmkmedicine.com

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พลโท นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์  ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลั...
31/03/2020

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ พลโท นายแพทย์วิชัย ประยูรวิวัฒน์ ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้รั้งตำแหน่งประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯ
ว่าที่ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ในอีก ๒ ปีข้างหน้าครับ

#Medicine PMK

ผ่านไปแล้วสำหรับงานประชุม GIPMKขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจนคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับเจอกันอี...
27/10/2019

ผ่านไปแล้วสำหรับงานประชุม GIPMK
ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตลอดจนคณะทำงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านนะครับ

เจอกันอีกครั้งปีหน้าครับ

หนังสือ Liver Diseases: An Essential Guide  พร้อมจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือเดินทางมาซื้อด้วยตนเองได้ที่...
25/10/2019

หนังสือ
Liver Diseases: An Essential Guide

พร้อมจำหน่ายแล้วที่ ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป หรือเดินทางมาซื้อด้วยตนเองได้ที่แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ และแผนกโลหิตวิทยา กองอายุรกรรม รพ.พระมงกุฎเกล้า

ขอบคุณผู้ลงทะเบียนทุกท่านสำหรับงานประชุมวันเสาร์นี้นะครับสำหรับเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ แนะนำจอดที่อาคารจอด...
22/10/2019
อาคารจอดรถโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าฯ

ขอบคุณผู้ลงทะเบียนทุกท่านสำหรับงานประชุมวันเสาร์นี้นะครับ
สำหรับเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ที่ใช้รถยนต์ แนะนำจอดที่อาคารจอดรถของรพ.นะครับ

สำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียน ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณ 20 ที่นะครับ อยากให้มาฟังกันนะครับ รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอน

https://goo.gl/maps/Y6S7Pe9Lg4dREw4r9

★★★☆☆ · โรงจอดรถ · 315 อาคาร จอด รถ โรง พยาบาล พระ ม ง กุ ฏ เกล้า

ใครยังไม่ลงทะเบียน รีบนะครับ ฟังงานประชุมเราเสร็จ ต่องานนี้เลยความรู้อัดแน่นกันยาวๆๆ
26/09/2019
อายุรศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า

ใครยังไม่ลงทะเบียน รีบนะครับ
ฟังงานประชุมเราเสร็จ ต่องานนี้เลย
ความรู้อัดแน่นกันยาวๆๆ

ด่วน friendly reminder! ลงทะเบียนราคา early bird 3,000 บาท ถึงแค่ 30 ก.ย. นี้เท่านั้น!! หลังจากนั้น 3,500 บาท
งานอบรมระยะสั้นอายุรศาสตร์ในเวชปฏบัติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 Intensive Review of Internal Medicine วันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย. นี้ ณ ตึกเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เนื้อหาเหมาะสำหรับ update ความรู้อายุรศาตร์ทุกสาขาอย่างรวดเร็ว พร้อมใช้งาน 😁 คลิกภาพ เพื่อลงทะเบียนออนไลน์

งานประชุมวิชาการแผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 7วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับเรียนส...
25/09/2019

งานประชุมวิชาการแผนกโรคระบบทางเดินอาหารและตับ ครั้งที่ 7
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
ติดต่อลงทะเบียนกันได้แล้วนะครับ
เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย ของกินเยอะ ตามสไตล์ GI PMK

บทความเรื่องโรคตับแข็ง สำหรับแพทย์และประชาชน
13/09/2019

บทความเรื่องโรคตับแข็ง สำหรับแพทย์และประชาชน

Stage and natural history of cirrhosis

ตับแข็งเป็นภาวะผิดปกติที่ตับต่อเนื่องจากการมีภาวะตับอักเสบเรื้อรัง โดยแบ่งตามระยะของการดำเนินโรคเริ่มจาก compensated ไปเป็น decompensated cirrhosis ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงในตับลักษณะ dynamic process โดยการกระตุ้น hepatic stellate cells ซึ่งเป็นกลไกหลักในการสร้างพังผืดในตับ เมื่อ hepatic stellate cells ถูกกระตุ้น จะมีการเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นเซลล์ต่าง ๆ เช่น fibrogenic myofibroblast สร้างพังผืดเกิดกระบวนการอักเสบและการสร้างหลอดเลือด นอกจากนี้ความดันโลหิตในระบบหลอดเลือดดำพอร์ทัลเป็นอีกปัจจัยหลักของการเกิดโรคตับแข็ง ในกรณีที่ค่า hepatic venous pressuregradient (HVPG) ≥ 10 มม.ปรอท จะถูกนิยามว่า เป็นภาวะ clinically significant portal hypertension ซึ่งทำนายโอกาสในการเกิด decompensated cirrhosis ภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นกับผู้ป่วยตับแข็ง ได้แก่ ท้องมาน ดีซ่าน หรือ esophageal varices ฯลฯ

การประเมินความรุนแรงและระยะของโรคตับแข็ง เช่น Child-Turcotte-Pugh scoring system, Model for End-Stage Liver Disease (MELD) score รวมทั้งประเมินระยะ compensated หรือ decompensated cirrhosis จะช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วยและบอกพยากรณ์โรค
รายละเอียดเพิ่มเติม https://doi.org/10.30856/th.jhep2018vol1iss2_04

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรมและคณาจารย์แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ เข้าสำรวจเผื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการและการฝึกอบรม...
16/08/2019

ผู้อำนวยการกองอายุรกรรมและคณาจารย์แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ เข้าสำรวจเผื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการและการฝึกอบรม ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร แห่งใหม่ ที่ อาคารใหม่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

GI PMK ในงานประชุมวิชาการนานาชาติโรคทางเดินอาหาร Gastro Academy 2019 ที่นครกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
23/07/2019

GI PMK ในงานประชุมวิชาการนานาชาติโรคทางเดินอาหาร Gastro Academy 2019 ที่นครกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

15/07/2019

Activities July 15, 2019

9.00-10.30 AM Journal resident&fellow and endoscopic conference

10.30-12.00 AM Consultation round

Case I (R2 approach)ผู้ป่วยชาย 87 ปี อาเจียนเป็นเลือดสด 1 วันก่อนมารพ.
Case II(R3 approach) ผู้ป่วยชาย 54 ปี อืดแน่นท้องและตัวตาเหลืองมากขึ้น 1 สัปดาห์ก่อนมารพ.

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ขอแสดงความยินดีกับ GI Fellow รพ.พระมงกุฎเกล้า ในโอกาสที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาก...
12/07/2019

แผนกโรคทางเดินอาหารและตับ ขอแสดงความยินดีกับ GI Fellow รพ.พระมงกุฎเกล้า ในโอกาสที่ผลงานวิจัยได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการกลางปี สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร ครั้งที่ 59

นพ.ขจรศักดิ์ ยงวัฒนา ผลงานวิจัยเรื่อง CURCUMA LONGA LINN VERSUS OMEPRAZOLE IN TREATMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA, A RANDOMIZED, DOUBLE- BLIND, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1

นพ. ธีรธิป วีระประสิทธิ์ ผลงานวิจัยเรื่อง EFFECTIVENESS OF SMART PHONE APPLICATION TO PREDICT THE QUALITY OF BOWEL PREPARATION IN COLONOSCOPY ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานประชุมวิชาการกลางปี สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหาร ครั้งที่ 59

#GIPMK

คืนสู่เย้าศิษย์เก่า อายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร รพ.พระมงกุฎเกล้าGI PMK Alumni MeetingOnce GIPMK, always GIPMK
11/07/2019

คืนสู่เย้าศิษย์เก่า อายุรศาสตร์ทางเดินอาหาร รพ.พระมงกุฎเกล้า
GI PMK Alumni Meeting

Once GIPMK, always GIPMK

07/07/2019

Monday Academic Activity

09.00 - 10.30 AM Journal resident and fellow

10.30 - 12.00 AM Consultation Round

Case I (R2 approach) case ชาย 62 ปีมาด้วยจุกแน่นท้อง ทานได้น้อยลง 4 เดือนก่อนมารพ.

Case II (R3 approach) case หญิง 60 ปี อ่อนเพลียเหนื่อยมากขึ้น 2 วันก่อนมารพ.

GI Fellow จบไปแล้วอีกรุ่นขอให้น้องๆ ทั้ง 3 คน โชคดี ขอบคุณที่เลือกมา training ที่เรา Once GIPMK, always GIPMK#Brotherhoo...
02/07/2019

GI Fellow จบไปแล้วอีกรุ่น
ขอให้น้องๆ ทั้ง 3 คน โชคดี
ขอบคุณที่เลือกมา training ที่เรา

Once GIPMK, always GIPMK
#Brotherhood

01/07/2019

GIPMK Monday Academic Activity

09:00 AM: Anesthesia in GI endoscopy โดย อาจารย์จากกองวิสัญญี

(งด Journal ครับ)

10:30 AM: GI Consultation Round

Consultation round GI caseที่ 1 ( R2 approach )
Case หญิง 44 ปี มาด้วยตัวเหลืองมากขึ้น 4 เดือนก่อนมา รพ.

Consultation round GI caseที่ 2 ( R3 approach )
Case ชาย 53 ปี มาด้วยอาการอืดแน่นท้อง กินได้น้อยมา 2 เดือนก่อนมา รพ.

ที่อยู่

รพ. พระมงกุฏเกล้าฯ
Bangkok
10400

เบอร์โทรศัพท์

+66 98 558 9415

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ GI PMK - แผนกโรคทางเดินอาหารและตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝากแชร์ต่อถึงเจ้าของโน้ตบุคด้วยนะคะ เมื่อสักครู่ได้พบโน้ตบุคถูกวางลืมไว้บนเก้าอี้ในโรงอาหาร รพ.พระมงกุฏเกล้า จึงได้ฝากแม่บ้านชื่อ "มะลิ คำโสภา" ให้นำไปแจ้งของสูญหาย ท่านใดเป็นเจ้าของติดต่อขอรับคืนได้ที่โรงอาหารนะคะ
ไม่ทราบว่า แผนกทางเดินอาหารและตับ มีการรักษาโรคกรดไหลย้อนเรื้อรัง โดยวิธีการผ่าตัดรือหัตถการแบบใดที่ไม่ใช้เวลาจนเกินไปรึเปล่าครับ และถ้ามี ผู้ป่วยที่เป็นคนนอกพื้นที่หรือ ตจว. จะต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะขอใช้บริการกับทาง รพ. ได้ครับ
Check TrueYou
💩💩👎👎👎
ตั้งใจๆ #GIPMK2018
#GIPMK2018 #updateความรู้
#GIPMK2018 Veerayut Anansawat
#GIPMK2018 เค้าให้ช่วยโปรโมตค่า 😂
#gipmk งานประชุมวิชาการดีดี เย่
#GIPMK2018
#GIPMK2018
#gipmk2018