Clicky

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มทร.พระ?

เปิดเหมือนปกติ

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
15/12/2022

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เนื่องในโอกาสให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
15/12/2022

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เนื่องในโอกาสให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เนื่องในโอกาสให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
15/12/2022

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เนื่องในโอกาสให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
15/12/2022

ประกาศกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

15/12/2022
08/12/2022
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์  จัดโครงการการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 เพื่อรัก...
29/11/2022

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ จัดโครงการการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 เพื่อรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน และให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2565 รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ด้านหลักสูตร และประกันคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงจัดทำหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 ได้ โดยเฉพาะหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ที่จะใช้ในปีการศึกษา 2566 -2567

28/11/2022

👩‍🎓👨‍🎓 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2564 วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 (กำหนดการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

#บัณฑิตราชมงคล #ราชมงคลพระนคร

สป.อว. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกั...
21/11/2022

สป.อว. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้งถาม – ตอบ ประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ 2565
ทั้งเรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คลังหน่วยกิต และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
นำการบรรยายชี้แจงโดย ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิการ ประธาน กมอ. ร่วมกับ ศ.กิตติคุณสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รศ.บัณฑิต ทิพากร และ รศ.บวร ปภัสราทร
การประชุมชี้แจงจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถ โทรสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนได้ ที่ 02 039 5616-9 กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สป.อว.
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

สป.อว. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจง “ประกาศ กมอ. ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 6 ฉบับ” เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พร้อมทั้งถาม – ตอบ ประเด็นข้อสงสัยในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานคุณวุฒิ 2565
ทั้งเรื่องรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักเกณฑ์การตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา คลังหน่วยกิต และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
นำการบรรยายชี้แจงโดย ศ.เกียรติคุณกิตติชัย วัฒนานิการ ประธาน กมอ. ร่วมกับ ศ.กิตติคุณสุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รศ.บัณฑิต ทิพากร และ รศ.บวร ปภัสราทร
การประชุมชี้แจงจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถ โทรสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนได้ ที่ 02 039 5616-9 กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา สป.อว.

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ และการประกันคุณภาพ เข้าร่วมโครงการ "การจัดท...
21/11/2022

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานด้านวิชาการ และการประกันคุณภาพ
เข้าร่วมโครงการ "การจัดทำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565"
ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
LIVE ผ่านทาง facebook กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์

01/11/2022
31/10/2022
กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
21/10/2022

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลชมเชย อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2565(รับใบประกา...
21/10/2022

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลชมเชย อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
(รับใบประกาศนียบัตร)

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่นประจำปี 2565
21/10/2022

กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ผู้ได้รับรางวัล ผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่นประจำปี 2565

📢อัพเดท จำนวนรายการเอกสารที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ❗❗รายการเอกสารประกอบการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช...
20/10/2022

📢อัพเดท จำนวนรายการเอกสารที่ใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ❗❗
รายการเอกสารประกอบการยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://bit.ly/3EDFgpq

☎️ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาคณาจารย์
กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์
โทร 02-665-3777 ต่อ 6421, 6423
ชั้น 5 อาคารรพี มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์

🎉🎉🎉คหกรรมโชติเวช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  รอบโควตา  ประจำปีการศึกษา 2566  ประเภทวิชาค...
20/10/2022

🎉🎉🎉คหกรรมโชติเวช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)
ขั้นตอนการสมัคร
https://regis.rmutp.ac.th/.../HowToRegister_forNewMember.pdf
📌สมัครผ่านเว็บไซต์
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

🎉🎉🎉คหกรรมโชติเวช เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

ขั้นตอนการสมัคร
https://regis.rmutp.ac.th/upload/file60/HowToRegister_forNewMember.pdf

📌สมัครผ่านเว็บไซต์
https://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ทางด้านสุขภาพ เครื่องสำอาง การชะลอวัยเพื่อรองรับศาสตร์แห่งสุขภาพและสังค...
08/10/2022

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเปิดหลักสูตรใหม่ ทางด้านสุขภาพ เครื่องสำอาง การชะลอวัยเพื่อรองรับศาสตร์แห่งสุขภาพและสังคมผู้สูงอายุ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วาระพิเศษ) ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 5 ตุลาคม 2565 มีมติอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2566 รับนักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. เรามุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัยในระดับสากลบนพื้นฐานการบูรณาการข้ามศาสตร์ นวัตกรรมสร้างสรรค์ นักปฏิบัติเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการเริ่มต้น โดยจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต สำเร็จการศึกษาภายใน 7 ภาคการศึกษา (#3ปีครึ่ง)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผศ.ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ (0846673969)
ผศ.ดร.สิริรัตน์ พานิช (0926239865)
อ.ดร.อำนาจ ชินพงษ์พานิช (0894998649)
Facebook: https://www.facebook.com/hcatscirmutp
เว็บไซต์ https://hcat.sci.rmutp.ac.th
Line Official:

#หลักสูตร3ปีครึ่ง #เทคโนโลยีสุขภาพ #เครื่องสำอาง #การชะลอวัย #มทรพระนคร

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยา...
27/09/2022

เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้มีการพัฒนาผลการสอนและผลงานทางวิชาการทักษะ กระบวนการ และเทคนิคในการจัดทำผลการสอนและผลงานทางวิชาการเพื่อนำมาใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการอันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

โดยได้รับเกียรติจาก
1. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธำรงลักษณ์
2. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
3. ศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร เก่งพล
4. ศาสตราจารย์จรัญพัฒน์ ภูวนันท์
5. ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง
6. รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ
เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ให้นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนคณาจารย์ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์มีการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น รวมทั้งได้สร้างขวัญและกำลังให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

โครงการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (Health Land Resort & Spa) พัทยา จังหวัดชลบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอผลงานการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะอนุกรรมการคัดเ...
08/09/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการนำเสนอผลงานการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณะอนุกรรมการคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดประชุมรายงา...
25/08/2022

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าและตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ 2565 ในรูปแบบ Hybrid โดย online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom และ onsite ณ โรงแรม Holiday Inn Bangkok Silom มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ผู้แทนจากเครือข่ายภูมิภาค หน่วยงานภาครัฐ อาจารย์ นักวิจัย และครู จากสถาบันสมาชิกเครือข่ายฯ 22 แห่ง
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกำหนดรูปแบบการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 แก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ของเด็กไทย
กลุ่มที่ 2 พัฒนารูปแบบการเรียน การสอน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
กลุ่มที่ 3 พัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
กลุ่มที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ซึ่งกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมีนายศิรวัชร์ พัฒคุ้ม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หัวหน้าโครงการพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีสู่การสร้างอาชีพและรายได้โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม (กลุ่มที่ 4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน) นำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการ เช่น กิจกรรมการสอนทำลวดลายบนแก้ว การทำลวดลายบนกระเป๋าผ้าทรงต่าง ๆ ด้วยเทคนิคการพิมพ์สกรีนแบบ Sublimation ที่เป็นการพิมพ์ไฟล์ภาพดิจิทัลจากสมาร์ตโฟน เป็นต้น

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
19/08/2022

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึก...
18/08/2022

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 3 ฉบับ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https/www.mhesi.go.th) หรือรูปแบบออนไลน์ (Google form) จาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
ภายในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เพื่อ สป.อว. จะได้ดำเนินการต่อไป

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร...
16/08/2022

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://academic.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/0652.33-671-22-7-65-ปชส.-การคัดเลือกดีเด่น-2-รางวัล-2565.pdf

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://academic.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/0652.33-671-22-7-65-ปชส.-การคัดเลือกดีเด่น-2-รางวัล-2565.pdf

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึก...
03/08/2022

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 1 ฉบับ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https/www.mhesi.go.th) หรือรูปแบบออนไลน์ (Google form) จาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้
ภายในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เพื่อ สป.อว. จะได้ดำเนินการต่อไป
https://bit.ly/27_doc

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร...
27/07/2022

รับสมัครผู้รับการคัดเลือกเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น
และผู้มีสื่อการเรียนการสอนดีเด่น ประจำปี 2565
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่https://academic.offpre.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/07/0652.33-671-22-7-65-ปชส.-การคัดเลือกดีเด่น-2-รางวัล-2565.pdf

กำหนดการสอบเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565
07/07/2022

กำหนดการสอบเทียบโอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสอบเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565
06/07/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การสอบเทียบโอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2565

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึก...
27/06/2022

ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา จำนวน 2 ฉบับ ผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (https/www.mhesi.go.th) หรือรูปแบบออนไลน์ (Google form) จาก QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้

ภายในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพื่อ สป.อว. จะได้ดำเนินการต่อไป
https://bit.ly/3tAvtgL

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานกองวิช...
27/06/2022

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวรุ่งฤดี ตรงต่อศักดิ์ ผู้อำนวยการกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
• ศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
• ดร.พิรพงศ์ ลิ้มประสิทธิ์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
• คุณธนินท์รัฐ วิฑูรธราพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมดิเรกฤทธิ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจา...
14/06/2022

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์

ตามที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีมติให้ความเห็นชอบให้ใช้ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 และมีมติให้ใช้ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้โดยอนุโลม ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 *แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ**

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕-------------------กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษ...
14/06/2022

กฎหมายใหม่เกี่ยวกับอุดมศึกษา
ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
-------------------
กฎกระทรวงมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
https://bit.ly/371U2uy
กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
https://bit.ly/3uFT7bz
กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
https://bit.ly/3JXkjZO
กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. ๒๕๖๕
https://bit.ly/38gycnX
กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕
https://bit.ly/3JV3kaA

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ภาระงานของบุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา แ...
14/06/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ภาระงานของบุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) และภาระงานของบุคลากรที่มาจากองค์กรที่มี ความร่วมมือที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา และค่าตอบแทนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคสมทบ)

10/06/2022

🏢🏨 ใครยังหาหอพักไม่ได้มาทางนี้ บริการข้อมูลหอพัก (Information For Dormitory) 👩‍🏫 นักศึกษาสามารถหาข้อมูลรายละเอียดหอพักบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามกับผู้ดูแลของหอพัก/อพาร์ทเม้นท์ด้วยตนเอง
📍 ศูนย์เทเวศร์-ศูนย์โชติเวชhttp://std.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อมูลหอพัก-ศูนย์เทเวศร์-โชติเวช.pdf
📍 ศูนย์พณิชยการพระนครhttp://std.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อมูลหอพัก-ศูนย์พณิชยการฯ.pdf
📍 ศูนย์พระนครเหนือhttp://std.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2022/06/ข้อมูลหอพัก-ศูนย์พระนครเหนือ.pdf
😊 ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในการให้บริการเพื่อประกอบการตัดสินใจของนักศึกษา

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ที่จะขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 25581. เสนอหลักสูตรเ...
09/06/2022

ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำหลักสูตรปรับปรุง/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ที่จะขอใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

1. เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมขับเคลื่อนวิชาการและงานหลักสูตร อย่างช้าภายในเดือนกันยายน 2565

2. เสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ และ สภามหาวิทยาลัย อย่างช้าภายในเดือนตุลาคม 2565

3. เสนอหลักสูตรเข้าสู่ระบบ CHECO ของ สป.อว. ภายใน 25 พ.ย. 2565

ทั้งนี้ ขอให้ส่งหลักสูตรมาให้เจ้าหน้าที่ กวพ. ตรวจหลักสูตรในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าที่ประชุมตามข้อ 1-3

03/06/2022

🩺🏥 การประกันภัยอุบัติเหตุนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มคุ้มครองวันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 1 มิถุนายน 2566 โดยนักศึกษาสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เปิดสัญญากับบริษัทฯ ได้แก่
✅ โรงพยาบาลบางโพ
✅ โรงพยาบาลมิชชั่น
✅ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
📌 นักศึกษาต้องนำบัตรประชาชนไปยื่นที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการรักษา และติดต่อเจ้าหน้าที่งานประกันอุบัติเหตุฯ ของคณะ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (กรณีไม่ได้รักษาในโรงพยาบาลดังกล่าว ต้องสำรองเงินจ่ายและนำใบเสร็จตัวจริงพร้อมกับใบรับรองแพทย์มาเบิกค่ารักษาพยาบาลกับงานประกันอุบัติเหตุฯ ของคณะที่นักศึกษาสังกัด)

31/05/2022

วันงดสูบบุหรี่โลก

26/05/2022

📣📣 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง การเปิดสถานที่ทำการและให้บุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการ ตามปกติ (ฉบับที่ 15)

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565เนื่องจากการแพร...
24/05/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

09/05/2022

📣📣 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อรอบ TCAS 2 : โควตา (สำหรับวุฒิม.6)https://regis.rmutp.ac.th/upload/file65/RMUTP-T2-65PreConfirm.pdf
📌ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนเข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อผ่านทาง https://www.mytcas.com ภายในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 (หากเลยกําหนดจะถือว่าไม่ขอใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ และจะไม่สามารถขอยืนยันสิทธิ์ย้อนหลังได้ทุกกรณี)
📌คู่มือการใช้งาน
https://assets.mytcas.com/d/TCAS65-student-v1-9dec64.pdf
☎️ สอบถามเพิ่มเติม 02-665-3777 ต่อ 6302-9, 6636, 6314

ที่อยู่

เลขที่ 399 ถ. สามเสน แขวงวชิรพยา
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626653777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองวิชาการและพัฒนาคณาจารย์ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กองประสานงานโครงการพระราชด กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินแ Ceflic ฝ่ายบริการการศึกษา วิทยาลัย ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและก RTP Cyber Village บช.น. สำนักงาน ป.ย.ป. Government House of Thailand Office of the Prime Minister สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี T ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภ หวยไก่ จ้าวพายุ ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย สํานักหวยดัง