Clicky

สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพ

สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพ เพื่อติดต่อประสานงานและประชาสัมพันธ์กิจการงานคณะสงฆ์ ในแขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร

เปิดเหมือนปกติ

วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔#น้อมกราบมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์(สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕, ศศ....
07/03/2022

วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

#น้อมกราบมุทิตาสักการะ
พระเดชพระคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์
(สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕, ศศ.ม.)
เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์

ในโอกาสเข้ารับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #เจ้าคณะเขตพระนคร

#คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา

03/03/2022

กรายถวายมุทิตาสักการะ
คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา

เนื่องในวันมาฆบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธ...
15/02/2022

เนื่องในวันมาฆบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า
“ดีถีมาฆบูชา อันเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ดิถีเช่นนี้เมื่อกว่าสองพ้นห้าร้อยปีก่อน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานหลักการอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้ ๓ ประการ ได้แก่ การไม่กระทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว
“จิต” เป็นสภาพรู้ที่ปรากฏมีอยู่ในทุกชีวิตซึ่งมีสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า “เจตสิก” เกิดร่วมด้วย เจตสิกกลุ่มที่เรียกว่า “สังขาร” อาจปรุงแต่งให้จิตเป็นไปในทางสามฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายดี ฝ่ายเลว และฝ่ายที่เป็นกลาง การจะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้ตามหลักการอันเป็นหัวใจของพระศาสนา จำเป็นต้องเริ่มขัดเกลาตนเองให้มีปรกติอดทนอดกลั้นที่จะไม่ทำบาป พอใจขวนขวายที่จะทำบุญ คือการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอยู่เสมอ เพื่อฝึกจิตให้โน้มน้าวไปสู่วิถีสะอาด คอยชำระซักฟอกไปจนกว่าธุลีแห่งความมัวหมองจะลบเลือนหายไป ทำให้เข้าถึงสภาวะอันผ่องแผ้วด้วยจิตฝ่ายดี มีกุศลจิตเป็นเนืองนิตย์ การฝึกจิตอยู่เสมอ จะเป็นเหตุปัจจัยนำมาซึ่งความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ถึงแม้ยังดำเนินไปไม่ถึงที่สุดในฝ่ายคดีธรรม แต่ก็ย่อมยังอำนวยประโยชน์สุขในฝ่ายคดีโลก คือทำให้ผู้ฝึกจิตเป็นสุจริตชน มีการงานสะอาดปราศจากโทษ มีใจสงบระงับ ไม่ต้องกลัวโทษทัณฑ์จากกฎหมายบ้านเมือง ทั้งยังเป็นเครื่องประคับประคองจิตให้ไม่เดือดร้อนต่อโลกธรรม ไม่แสดงอาการขึ้นลง เมื่อประสบกับการมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์ รวมความได้ว่าจิตที่ผ่องแผ้ว ต้องเกิดจากการฝึก เมื่อฝึกแล้วจิตก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหว สมตามพระพุทธานุศาสนีที่ว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” ความว่า จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ ด้วยประการฉะนี้
ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงดำรงมั่นอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนาน และขอพุทธบริษัททั้งหลาย จงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้น เพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป เทอญ.”

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙ ) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณรา...
03/02/2022

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙ ) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๑๐ รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวงรูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ระดับชั้นประโยค ป.ธ.๗ และ บศ. ๗ โดยมี พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ร่วมถวายการต้อนรับ

ณ สนามสอบวัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร.

📸 นพรัตน์ ไผ่แก้ว

พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง...
03/02/2022

พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาให้คติธรรมเปิดการสอบบาลีสนามหลวง ระดับชั้นประโยค ป.ธ.๗ และ บศ. ๗ จำนวน ๘๗๖ รูป/คน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

ณ พระอุโบสถวัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

27/01/2022
Photos from สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ's post
13/12/2021

Photos from สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ's post

๏ พ ร ะ ร า ช ท า น โ ก ศ ไ ม้ สิ บ ส อ ง ๏๚ะ๛ประกอบเกียรติยศสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ...
11/12/2021

๏ พ ร ะ ร า ช ท า น โ ก ศ ไ ม้ สิ บ ส อ ง ๏๚ะ๛
ประกอบเกียรติยศสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่องสูง ประกอบเกียรติยศ ถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ,อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร ,อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม

และโปรดให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

#กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ
#สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร
อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔
(ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑)
ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ
(ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล)
วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

เวลา ๐๘.๐๐ น. อัญเชิญสรีระร่างสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) มายัง ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล)

เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร และญาติโยมสาธุชน สรงน้ำศพ

เวลา ๑๗.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป บังสุกุลปากโกศ พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม
เป็นเสร็จพิธี

ขอกราบอาราธนา ขออารธนา พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร และเจริญพรเชิญคณะศิษยานุศิษย์ ญาติโยมสาธุชน เข้าสรงน้ำศพตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้นนี้.

#การแต่งกาย
- ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบครึ่งยศไว้ทุกข์
- สุภาพชน แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์

Cr.เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย

ประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพ...
11/12/2021

ประกาศ
แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูป

ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่ง มาครบกำหนดตามวาระแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ ตรี มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕.๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูป ดังนี้

๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๔. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงุกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

๕. สมเด็จพระมหารีรวงศ์ (สุชิน อคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๖. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมุมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๗. พระพรหมโมลี่ (สุชาติ ธมมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร

๘. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๙. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๐. พระพรหมสนาบดี (พิมพ์ ฌาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๑. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๒. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๓. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมมเสฎโจ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๔. พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภททโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๕. พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๖. พระธรรมธัชมุนี (อมร ถาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๗. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๘. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ณาณสํโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

๑๙. พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตตจิตโต) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

๒๐. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

Photos from Watpaknam.bkk's post
09/12/2021

Photos from Watpaknam.bkk's post

กราบถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง#เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที...
09/12/2021

กราบถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

#เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
(ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร
อดีตประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิริอายุ ๙๖ ปี

เกล้า ฯ คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา

13/11/2021
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐ น.พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา มอบหมายให้ กองงานเลขา ฯ ร่วมกับ เจ้าหน้...
05/11/2021

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๐๘.๐๐ น.
พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา มอบหมายให้ กองงานเลขา ฯ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ชนะสงคราม โดย พ.ต.ท.​ สุธิศักดิ์​ พิริยะภิญโญ รองผู้กำกับการสืบสวน​ ร.ต.ท.ลัทธชัย กลิ่นบรรยงค์ ร.ต.ต.ประจวบ ทะไกรเนตร พร้อมด้วยกรรมการ ชมรมสนับสนุนพิเศษ หน้าพระลาน (สพล.)

ลงพื้นที่ตรวจสอบ บริเวณ (ตลาดนัดรวมยาง เทเวศร์) ตามที่ได้รับการร้องเรียน พบพระภิกษุมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อสมณเพศและอาจารของภิกษุ รวมทั้งยืนปักหลักบิณฑบาต แจกของเรี่ยไร และไม่มีหลักฐานยืนยันตนตามที่ได้กล่าวอ้าง จึงยินยอมที่จะขอสละสมณเพศ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเรื่อง เลื่อนการสอบธรรมศึกษา   ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
04/11/2021

ประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
เรื่อง เลื่อนการสอบธรรมศึกษา

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) รัฐบาลได้มีคำสั่งกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกับได้ออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และได้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเป็นเหตุให้การแพร่ระบาดลดลงตามลำดับ

รัฐบาลจึงได้ประกาศผ่อนปรนมาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ แต่ยังคงขอให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามประกาศ หรือข้อแนะนำของ
กระทรวงสาธารณสุข หรือตามคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆ อย่างเคร่งครัด ทำให้สถานศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนและการสอบได้ตามปกติ

สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงประกาศเลื่อนการสอบธรรมศึกษา ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศแจ้งกำหนดการสอบครั้งใหม่ให้ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

(สมเด็จพระมหาวีรวงศ์)
แม่กองธรรมสนามหลวง

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post
15/10/2021

Photos from สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม.'s post

14/10/2021
#ขอน้อมถวายความอาลัยพระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ อดีตก...
26/09/2021

#ขอน้อมถวายความอาลัย
พระเดชพระคุณ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
อดีตรองแม่กองงานพระธรรมทูต รูปที่ ๑ ปฏิบัติหน้าที่แทนแม่กองงานพระธรรมทูต
อดีตที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง

มรณภาพลงอย่างสงบ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔

คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา ขอน้อมถวายความอาลัย

17/07/2021
ประกาศสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนกลางเรื่อง งดกระทำสามีจิกรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศมาตรการควบคุมและป...
17/07/2021

ประกาศสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
เรื่อง งดกระทำสามีจิกรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยมุ่งหมายจะลด และจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคล ลดการรวมกลุ่มบุคคล เพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน เจ้าคณะใหญ่หนกลาง จึงได้มีบัญชาให้งดการกระทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔
สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนกลาง

Photos from วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง's post
05/07/2021

Photos from วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง's post

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ...
30/06/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และ ผ้าไตร ถวายแด่

พระเดชพระคุณ พระธรรมวชิรมุนี วิ. (บุญชิด ญาณสํวโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะเขตพระนคร ,ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เขตพระนคร กทม.

น้อมกราบถวายมุทิตาสักการะ
คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา วัดอินทรวิหาร แขวงบางขุนพรหม เขตพระนค
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00
เสาร์ 08:00 - 17:00
อาทิตย์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

022823173

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานเจ้าคณะแขวงวัดสามพผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

วันจันทร์ที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ #น้อมกราบมุทิตาสักการะ พระเดชพระคุณ พระสุวิมลธรรมาภรณ์ (สุรศักดิ์ ธมฺมรํสี ป.ธ.๕, ศศ.ม.) เลขานุการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ในโอกาสเข้ารับตราตั้งให้ดำรงตำแหน่ง #เจ้าคณะเขตพระนคร #คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา
กรายถวายมุทิตาสักการะ คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา
เนื่องในวันมาฆบูชา ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า “ดีถีมาฆบูชา อันเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ดิถีเช่นนี้เมื่อกว่าสองพ้นห้าร้อยปีก่อน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ประทานหลักการอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาไว้ ๓ ประการ ได้แก่ การไม่กระทำบาปทั้งปวง การทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทำจิตให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว “จิต” เป็นสภาพรู้ที่ปรากฏมีอยู่ในทุกชีวิตซึ่งมีสภาพธรรมอีกประเภทหนึ่งเรียกว่า “เจตสิก” เกิดร่วมด้วย เจตสิกกลุ่มที่เรียกว่า “สังขาร” อาจปรุงแต่งให้จิตเป็นไปในทางสามฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายดี ฝ่ายเลว และฝ่ายที่เป็นกลาง การจะทำจิตให้ผ่องแผ้วได้ตามหลักการอันเป็นหัวใจของพระศาสนา จำเป็นต้องเริ่มขัดเกลาตนเองให้มีปรกติอดทนอดกลั้นที่จะไม่ทำบาป พอใจขวนขวายที่จะทำบุญ คือการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนาอยู่เสมอ เพื่อฝึกจิตให้โน้มน้าวไปสู่วิถีสะอาด คอยชำระซักฟอกไปจนกว่าธุลีแห่งความมัวหมองจะลบเลือนหายไป ทำให้เข้าถึงสภาวะอันผ่องแผ้วด้วยจิตฝ่ายดี มีกุศลจิตเป็นเนืองนิตย์ การฝึกจิตอยู่เสมอ จะเป็นเหตุปัจจัยนำมาซึ่งความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ถึงแม้ยังดำเนินไปไม่ถึงที่สุดในฝ่ายคดีธรรม แต่ก็ย่อมยังอำนวยประโยชน์สุขในฝ่ายคดีโลก คือทำให้ผู้ฝึกจิตเป็นสุจริตชน มีการงานสะอาดปราศจากโทษ มีใจสงบระงับ ไม่ต้องกลัวโทษทัณฑ์จากกฎหมายบ้านเมือง ทั้งยังเป็นเครื่องประคับประคองจิตให้ไม่เดือดร้อนต่อโลกธรรม ไม่แสดงอาการขึ้นลง เมื่อประสบกับการมีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข และทุกข์ รวมความได้ว่าจิตที่ผ่องแผ้ว ต้องเกิดจากการฝึก เมื่อฝึกแล้วจิตก็จะมั่นคงไม่หวั่นไหว สมตามพระพุทธานุศาสนีที่ว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” ความว่า จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้ ด้วยประการฉะนี้ ขอพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงดำรงมั่นอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนาน และขอพุทธบริษัททั้งหลาย จงพร้อมเพรียงกันศึกษาพระสัทธรรมนั้น เพื่อบรรลุถึงความงอกงามไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป เทอญ.”
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเดชพระคุณ พระพรหมวัชรเมธี (สมเกียรติ โกวิโท ป.ธ.๙ ) เจ้าคณะภาค ๙ เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม พร้อมด้วย พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค ๑๐ รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวงรูปที่ ๑ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม เมตตาตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ระดับชั้นประโยค ป.ธ.๗ และ บศ. ๗ โดยมี พระเดชพระคุณ พระโสภณธรรมวงศ์ ดร. เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร เจ้าคณะแขวงวัดสามพระยา ร่วมถวายการต้อนรับ ณ สนามสอบวัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร. 📸 นพรัตน์ ไผ่แก้ว
พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เมตตาให้คติธรรมเปิดการสอบบาลีสนามหลวง ระดับชั้นประโยค ป.ธ.๗ และ บศ. ๗ จำนวน ๘๗๖ รูป/คน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ณ พระอุโบสถวัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๏ พ ร ะ ร า ช ท า น โ ก ศ ไ ม้ สิ บ ส อ ง ๏๚ะ๛ ประกอบเกียรติยศสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานโกศไม้สิบสอง ฉัตรเครื่องสูง ประกอบเกียรติยศ ถวายแด่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ,อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร ,อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม และโปรดให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น. #กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ #สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตที่ปรึกษามหาเถรสมาคม วันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑) ณ ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เวลา ๐๘.๐๐ น. อัญเชิญสรีระร่างสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) มายัง ห้องรัตนจันทสรวรคุรุ (ฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคล) เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร และญาติโยมสาธุชน สรงน้ำศพ เวลา ๑๗.๐๐ น. ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป บังสุกุลปากโกศ พระพิธีธรรม ๔ รูป สวดพระอภิธรรม เป็นเสร็จพิธี ขอกราบอาราธนา ขออารธนา พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระภิกษุ สามเณร และเจริญพรเชิญคณะศิษยานุศิษย์ ญาติโยมสาธุชน เข้าสรงน้ำศพตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้นนี้. #การแต่งกาย - ข้าราชการ แต่งเครื่องแบบครึ่งยศไว้ทุกข์ - สุภาพชน แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ Cr.เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูป ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามประกาศพระบรมราชโองการ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น บัดนี้ กรรมการมหาเถรสมาคมดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่ง มาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ ตรี มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕.๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูป ดังนี้ ๑. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๒. สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สมชาย วรชาโย) วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๓. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญโญ) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๔. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงุกโร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ๕. สมเด็จพระมหารีรวงศ์ (สุชิน อคคชิโน) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๖. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมุมธโช) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๗. พระพรหมโมลี่ (สุชาติ ธมมรตโน) วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร ๘. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๙. พระพรหมวิสุทธาจารย์ (มนตรี คณิสสโร) วัดเครือวัลย์ วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๐. พระพรหมสนาบดี (พิมพ์ ฌาณวีโร) วัดปทุมคงคา ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๑. พระวิสุทธาธิบดี (เชิด จิตตคุตโต) วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๒. พระพรหมมุนี (บุญเรือง ปุญญโชโต) วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๓. พระพรหมกวี (พงศ์สันต์ ธมมเสฎโจ) วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๔. พระพรหมวัชราจารย์ (พูนศักดิ์ วรภททโก) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๕. พระพรหมวชิรากร (สุนทร สุนทราโภ) วัดราชผาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๖. พระธรรมธัชมุนี (อมร ถาโณทโย) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๗. พระธรรมวิสุทธาจารย์ (แสวง ธมเมสโก) วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๘. พระธรรมวชิรมุนี (บุญชิต ณาณสํโร) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร ๑๙. พระเทพญาณวิศิษฏ์ (ชัยทวี คุตตจิตโต) วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ๒๐. พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณ โสภณจิตฺโต) วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
กราบถวายความอาลัยด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง #เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙) อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง อดีตประธานสมัชชามหาคณิสสร อดีตประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มรณภาพด้วยอาการอย่างสงบ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิริอายุ ๙๖ ปี เกล้า ฯ คณะสงฆ์แขวงวัดสามพระยา