Clicky

กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scad

กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scad สนับสนุนงานประมาณราคาและกำหนดราคา?

เปิดเหมือนปกติ

03/11/2022
ยผ.​ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาค...
25/07/2022

ยผ.​ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565
วันนี้ (21 กรกฎาคม 2565) เวลา 08.45 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และกองมาตรฐานราคากลางได้ร่วมกิจกรรม โดยมี นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง เป็นผู้นำทีมงานกองมาตรฐานราคากลาง ไปทำจิตอาสาในครั้งนี้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยจัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา ได้แก่ การปรับภูมิทัศน์ภายในกรมโยธาธิการและผังเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม โดยการทาสีรั้วรอบอาคารนริศรานุวัดติวงศ์ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง จิตอาสา จำนวนกว่า 100 คน ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
#กรมโยธาธิการและผังเมือง #ยผ
#๗๐พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

การบรรยาย ”มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างสารสนเทศ 3 มิติ (ปรับปรุงและเพิ่มเติม)”เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. น...
20/07/2022

การบรรยาย ”มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างสารสนเทศ 3 มิติ (ปรับปรุงและเพิ่มเติม)”
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดการบรรยาย "มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้างสารสนเทศ 3 มิติ (ปรับปรุงและเพิ่มเติม)" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบด้านการประมาณราคางานก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มาตรฐานฯ และเป็นการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมรับฟัง เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงงานมาตรฐานดังกล่าวต่อไป

วันที่ 2 มิถุนายน 2565นายนิติพันธุ์​ ประจวบ​เหมาะ​ ผู้ช่วยเลขาธิการ​ฯ ได้เดินทางเข้าพบนายญาณศิลป์ ภัสรางกูร ผู้อำนวยการก...
02/06/2022

วันที่ 2 มิถุนายน 2565
นายนิติพันธุ์​ ประจวบ​เหมาะ​ ผู้ช่วยเลขาธิการ​ฯ ได้เดินทางเข้าพบนายญาณศิลป์ ภัสรางกูร ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการ​และ​ผังเมือง ​เพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินงานออกแบบและจัดทำราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 9 สำนักงาน ป.ป.ช.
ในการนี้ ผู้อำนวยการกองมาตรฐาน​ราคากลางได้แจ้งยืนยันว่าจะดำเนินการจัดทำราคากลางให้สำนักงาน ป.ป.ช.
แล้วเสร็จพร้อมให้สำนักงาน ป.ป.ช. มารับแบบแปลนและเอกสารประมาณราคาในวันที่ 17 มิถุนายน 2565
และจะเร่งดำเนินการในส่วนของอาคารศูนย์บริการประชาชนส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ต่อไปตามลำดับ

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้าง ด้านการประมาณราคาวันศุกร์ที่ ๖ พฤษณภาคม โดยนายญาณศิลป์ ภัสรางกูร ผู้อำนวย...
10/05/2022

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้าง ด้านการประมาณราคา
วันศุกร์ที่ ๖ พฤษณภาคม โดยนายญาณศิลป์ ภัสรางกูร ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง ประธานคณะทำงาน ได้กำหนดมีการจัดประชุมหารือของคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างด้านการประมาณราคา โดยมี ผู้ตรวจราชการกรมฯ นายสักรินทร์ อิทรสถิตย์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงานและคณะทำงาน ได้หารือในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้าง

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองมาตรฐานราคากลาง (ชั้น 10) กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ ...
03/05/2022

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กองมาตรฐานราคากลาง (ชั้น 10) กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6 นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง ได้จัดให้มีการประชุม(ซักซ้อม)หารือเพื่อหาข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและแนวทางการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ก่อสร้างด้านการประมาณราคาร่วมกับคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานก่อสร้างด้านการประมาณราคา ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับนายสักรินทร์ อินทรสถิตย์ ผู้ตรวจราชการกรม ฯ (ที่ปรึกษาคณะทำงาน ฯ) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เพื่อหารือเพิ่มเติมต่อไป

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณลานศาลพระภูมิ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากกองม...
03/05/2022

วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ บริเวณลานศาลพระภูมิ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 9 เจ้าหน้าที่จิตอาสาจากกองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ในโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ประกอบด้วยกิจกรรมทำความสะอาดและทาสีจราจรฟุตบาททางเท้าบริเวณหน้า กรมโยธาธิการและผังเมือง

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กองมาตรฐานราคากลาง (ชั้น 10) กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6...
02/03/2022

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 กองมาตรฐานราคากลาง (ชั้น 10) กรมโยธาธิการและผังเมือง พระรามที่ 6 นายญาณศิลป์ ภัสรางกูร ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อถ่ายทอดนโยบายจากท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมวางแนวทางในการ ดำเนินงานของกอง ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่มและฝ่ายของกองมาตรฐานราคากลาง เข้าร่วมฟังนโยบายเพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

12/02/2022

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 นายญาณศิลป์ ภัสรางกูล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดหมาย นางชนิด แสงพลบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี นายกวี เพชรพราว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง และนายอนุชิต อุทาสี วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ สสผ. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จำนวน 13 งวด โดยมีนายนิรันด์ จันทร์สุกรี ผู้ควบคุมงาน กคส. ร่วมบรรยายชี้แจงรายละเอียดงวดงานที่ส่งมอบ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 นายญาณศิลป์ ภัสรางกูล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นั...
12/02/2022

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 นายญาณศิลป์ ภัสรางกูล ผู้อำนวยการกองมาตรฐานราคากลาง ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้นัดหมาย นางชนิด แสงพลบ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี นายกวี เพชรพราว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง และนายอนุชิต อุทาสี วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ สสผ. ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาตรวจรับงานก่อสร้าง ครั้งที่ 2 จำนวน 13 งวด โดยมีนายนิรันด์ จันทร์สุกรี ผู้ควบคุมงาน กคส. ร่วมบรรยายชี้แจงรายละเอียดงวดงานที่ส่งมอบ

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. กองมาตรฐานราคากลางได้มีการจัดการจัดอบรมเรื่อง การถอดปริมาณและประมาณราคางานสถาป...
11/02/2022

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. กองมาตรฐานราคากลางได้มีการจัดการจัดอบรมเรื่อง การถอดปริมาณและประมาณราคางานสถาปัตยกรรม ให้แก้บุคคลากรของกองมาตรฐานราคากลาง โดย นายกิตตินันท์ อัศจรรย์ เป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานต่อไป

วันที่ 8 ก.พ. 65 อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเจาะท่อลอด แบบ HDD และแบบ Pipe jacking ณ ห้องประชุม 1 กองมาตรฐานราคาก...
08/02/2022

วันที่ 8 ก.พ. 65
อบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเจาะท่อลอด แบบ HDD และแบบ Pipe jacking ณ ห้องประชุม 1 กองมาตรฐานราคากลาง กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 6

อบรมการใช้งานโปรแกรมถอดแบบงานสะพาน โดย นายนนท์ธวัช  บุญพบ (นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)
08/02/2022

อบรมการใช้งานโปรแกรมถอดแบบงานสะพาน
โดย นายนนท์ธวัช บุญพบ
(นายช่างโยธาปฏิบัติงาน)

ที่อยู่

218/1 ถนน พระรามที่ 6 แขวง สามเสนใ
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622994584

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scadผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองมาตรฐานราคากลาง - Dpt.Scad:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกร กรมสรรพสามิต :: Excise Department คนละครึ่ง เฟส4 AgTech Connext กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สป.ทส Sapan Kwai กรมธนารักษ์ : The Treasury Department DIPROM Station - สถานีดีพร้อม กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโร E-fully manifest_กองบริหารจัดการกากอุต กองการเงินและบัญชี กรมชลประ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม กรม Thailand Cluster Hub Thailand INNO BIZ Champion กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ