Clicky

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระ

กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระ เป็นแหล่งเงินทุนในการช่วยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนในระบบ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เปิดเหมือนปกติ

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
03/10/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
26/08/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ
18/08/2022
หน้าแรก

เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสร.....

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
01/08/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
12/07/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

14/03/2022
Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
14/03/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
14/03/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
26/01/2022

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
17/12/2021

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
17/12/2021

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
17/12/2021

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
01/11/2021

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
22/09/2021

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
02/08/2021

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผอ. วราภรณ์ สุวรรณศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช. (กรรมการและเลขานุการคณะอ...
01/05/2021

ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ผอ. วราภรณ์ สุวรรณศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ สช.
(กรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการเงินกู้/เงินยืมฯ)

ด้วยรักและอาลัยอย่างยิ่ง
จาก. ข้าราชการและพนักงานกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
05/04/2021

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแ...
17/03/2021
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา)
ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1qXrJzZIoc2XjOW5so3EyyF2P8jyQWHDdE6aQDerfXbU/viewform?fbclid=IwAR37ybsw-XULirurSvztNK-YY4WDHR_MLPrHpxTC8ckLM5LmDjFzrIURUyc&edi... ดูเพิ่มเติม

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ ได้แก่ เพศ อายุ ระดั.....

โหลดเล้ยยยย ‼️‼️ดาวน์โหลด Application สช. On Mobile วันนี้ รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ ฟรี 3 เดือน เริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้...
17/03/2021
สช. On Mobile.

โหลดเล้ยยยย ‼️‼️

ดาวน์โหลด Application สช. On Mobile วันนี้ รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ ฟรี 3 เดือน

เริ่มลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่ 14 มี.ค -14 มิ.ย. 64 ทาง สช. On Mobile

สามารถดาวน์โหลดได้แล้ว ทั้ง 2 ระบบ
ios : https://apple.co/3skQslA
andriod : http://bit.ly/2XDpffQ

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
02/03/2021

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post
25/02/2021

Photos from กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ - Fund OPEC's post

Download เอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน - ยืมเงิน ได้แล้วที่*** หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ***1. ประกาศ กช. เกี่ยวกับการกู้ยื...
19/02/2021
หน้าแรก

Download เอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน - ยืมเงิน ได้แล้วที่
*** หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ ***
1. ประกาศ กช. เกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน - ยืมเงิน (โควิด 3 ลบ.)
2. คำขอกู้ยืมเงิน - คำขอยืมเงิน (โควิด 3 ลบ.)
***************************************
https://sites.google.com/a/opec.go.th/kxngthun-sng-serim-rongreiyn-ni-rabb/home

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสร.....

ที่อยู่

อาคารรัชมังคลาภิเษก 2 กระทรว
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622821000

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

CMG Show Bangrak โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพท โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหา กองมาตรฐานคนประจำเรือ กรมเจ Funny group Machine Work Viral Tube Spring Life Sumana หินลับมีด อย่างดี ไม่เป็น TV Show สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประ สำนักงานเขตบางรัก BangRak District Office ศาลแรงงานกลาง The Central Labour Court สน.จักรวรรดิ