คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 50 Ngamwongwan Rd. jatajujak, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

🎉 เรียนเชิญบุคลากรคณะเกษตรเข้าร่วมงานสัมมนาบุคลากร คณะเกษตร🎅 "คริสมาสต์...to remember" 🎅ร่วมกันทำบุญตักบาตรช่วงเช้าและรั...
25/11/2020

🎉 เรียนเชิญบุคลากรคณะเกษตร
เข้าร่วมงานสัมมนาบุคลากร คณะเกษตร

🎅 "คริสมาสต์...to remember" 🎅

ร่วมกันทำบุญตักบาตรช่วงเช้า
และรับฟังการบรรยาพิเศษ หัวข้อ
"ฝึกสติเพื่อชีวิตสตรอง"
โดยวิทยากร คุณพศิน อินทรวงค์

📍 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 นี้
ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

#แล้วพบกันนะ #FOATEAMWORK

การสัมมนาออนไลน์ Joint Degree Program Webinar Series โดย Graduate School of Bioagricultural Sciences, Nagoya University ...
24/11/2020

การสัมมนาออนไลน์ Joint Degree Program Webinar Series
โดย Graduate School of Bioagricultural
Sciences, Nagoya University

ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
เวลา 13.30 ตามเวลาประเทศไทย

โดยในการสัมมนาครั้งนี้ รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
คณบดีคณะเกษตร ได้เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ
"Smart Agriculture for a Smarter Move of Thailand"

ซึ่งในปัจจุบัน ได้มีการดำเนินการจัดหลักสูตร
Joint Ph.D. Program ระหว่าง Nagoya University
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นมา

โดยเน้นสาขาวิชาทางด้านการเกษตร
ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้
จะได้เข้าศึกษาและดำเนินงานวิจัยทั้งที่ Nagoya University
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามระยะเวลาที่กำหนด
และเมื่อสำเร็จการศึกษา ก็จะได้รับวุฒิปริญญาเอก
จากมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งอีกด้วย

📍 24 พ.ย. 63รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียรคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมเวทีเสวนาเรื่อง “ความท้าทายสู่เกษตรอัจฉ...
24/11/2020

📍 24 พ.ย. 63

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
คณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เข้าร่วมเวทีเสวนาเรื่อง
“ความท้าทายสู่เกษตรอัจฉริยะ ของภาคการเกษตรไทย”

ที่จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเคหการเกษตร

เพื่อแลกเปลี่ยข้อความเห็นถึงสถานการณ์ปัจจุบัน
ด้านเกษตรอัจฉริยะของไทย ข้อจำกัด ปัญหา
และความท้าทายในอนาคต พร้อมกับแนวทาง
การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยภายใต้ฐานเศรษฐกิจใหม่
ตลอดจนความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายในด้านการวิจัย

โดยในวันนี้คณบดีคณะเกษตรได้นำเสนอหัวข้อ
"การปรับตัวของภาคการศึกษาไทยไปสู่เกษตรอัจฉริยะ
ความพร้อมในปัจจุบัน (อาจารย์ นิสิต หลักสูตร)
ข้อจำกัด และความท้าทาย"

ถือเป็นการร่วมกันสร้างสรรค์ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้
และนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ อันจะเป็นฐานสำคัญ
ที่จะทำให้ภาคการเกษตรของไทยสู่การเป็นฐานการเกษตรอัจฉริยะ

วันจันทร์ที่ 23 พ.ย.63 เวลา 9.00-11.00น. คณะเกษตร นำโดยรศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร  พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้...
23/11/2020

วันจันทร์ที่ 23 พ.ย.63 เวลา 9.00-11.00น.
คณะเกษตร นำโดยรศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
คณบดีคณะเกษตร พร้อมผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา

ได้ร่วมประชุมหารือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ
ผู้แทนจากบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด
(AJINOMOTO CO.,(THAILAND)LTD.)

โดยมีประเด็นในด้านการสร้างกิจกรรมที่ดี
ให้กับประชากรไทยเพื่อให้มีแหล่งอาหารที่ดี
มีความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ตามแนวคิดของบริษัทที่คำนึงถึงการพัฒนาคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม และชุมชนท้องถิ่น

โดยเริ่มจากคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของคนไทย
ประเด็นในการประชุมหารือครั้งนี้เป็นการหารือแนวทาง
การแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร เช่น พันธุ์พืชที่เหมาะสม
และต้านทานโรค ระบบการจัดการน้ำ การควบคุมโรคและแมลง
ตลอดจนการให้ความรู้ หลักการปฎิบัติที่ดีให้แก่เกษตรกร
ในพื้นที่ใกล้เคียงกับสาขาของบริษัท และนำไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มาจากผลผลิตทางการเกษตร

โดยคณะเกษตรได้นำเสนอผลงานวิจัยและศักยภาพทั้ง
ในเชิงพื้นที่ และความเชี่ยวชาญของบุคลากรวิจัย
ของคณะเกษตรในทุกมิติ เพื่อเป็นแนวคิดในการพัฒนาความร่วมมือ
ในอนาคต ผลจากที่ประชุมในครั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรม Focus group
จากประเด็นสำคัญที่จะช่วยเหลือภาคการเกษตรของไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

22/11/2020
NAcDrone ประเทศไทย

NAcDrone ประเทศไทย

MOU การวิจัยและพัฒนา การใช้โดรนเพื่อการเกษตร
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรฯโดยคณะเกษตร กับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด
.
ออกอากาศทาง ททบ.5 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
.
#NAcDrone เราพร้อมพัฒนาต่อเนื่อง
#NAcDroneยอดขายอันดับ1ในไทย
#Nacdrone #โดรนเพื่อการเกษตร #โดรนเกษตร
#คณะเกษตร #ททบ5

📍 16 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีฝ่าย...
16/11/2020

📍 16 พฤศจิกายน 2563

รองศาสตราจารย์สุตเขตต์ นาคะเสถียร คณบดีคณะเกษตร
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ได้ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ว่าด้วยการวิจัยและพัฒนาการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะเกษตร
ร่วมกับ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด

ซึ่งเป็นการดำเนินการศึกษาวิจัย การบริการทางวิชาการ
ในการพัฒนาระบบการพัฒนาการใช้โดรนเพื่อการเกษตร
ในมิติการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
ความปลอดภัยของผู้ใช้และสภาพแวดล้อม อันจะนำไปสู่
การพัฒนาเกษตรกรให้มี ความมั่นคงในอาชีพ
รวมถึงสร้างเสริมความรู้ และทักษะการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ให้กับนิสิต คณะเกษตรเป็นหลัก

ในโอกาสนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ
เรื่อง "ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดรนของประเทศไทย"
โดยคุณอัศวิน โรมประเสริฐ ประธานกรรมการบริษัทอีซี่ (2018) จำกัด
และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "โดรนบินสำรวจเพื่อการบริหารจัดการฟาร์ม
ด้วย Drone Mapping Serviced Platform"
โดย รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
พร้อมแลกเปลี่ยนข้อซักถามะระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วมในครั้งนี้

#เปิดแล้วลานกางเต็นท์ดอยปุย📍8 พ.ย. 63🌿 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำโดยคณบดีคณะเกษตร รองคณบดีพร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษต...
08/11/2020

#เปิดแล้วลานกางเต็นท์ดอยปุย

📍8 พ.ย. 63

🌿 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นำโดยคณบดีคณะเกษตร รองคณบดี
พร้อมด้วยบุคลากรคณะเกษตร

ได้ทำการต้อนรับ คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากโครงการสานพลังเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
"The Series as a Public Autonomous University"
ที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีเปิดลานกางเต็นท์

ณ สถานีวิจัยดอยปุย ตำบลสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

🎉 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยการตอกสมอบก
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเปิดลานกางเต็นท์ในครั้งนี้

ลานกางเต็นท์ สถานีวิจัยดอยปุย ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
เสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ นักเรียน นิสิต
เกษตรกร อาจารย์ และนักวิจัย ที่เข้ามาจัดกิจกรรมเป็นหมู่คณะ
และเพื่อขยายการบริการด้านการศึกษาดูงานจากหน่วยงาน
หรือสถาบันด้านการเกษตรที่ต้องการใช้บริการที่พักแรม

นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ยังได้เยี่ยมชมสถานีวิจัยดอยปุย
ในส่วนงานอื่นๆ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
แปลงสตอเบอร์รี่ แปลงพลับ และโรงเรือนเจียวกู้หลาน

🎉 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการคณะเกษตรเนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่...
05/11/2020

🎉 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร
สายวิชาการคณะเกษตร

เนื่องในโอกาสได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ได้แก่ ...

🌿 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ กาเซ็ม
อาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช

🌿 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัฐวิภา สงกุมาร
อาจารย์ประจำภาควิชาโรคพืช

🍽 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัลภา แต้มทอง
อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์

👩‍🏫 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรดา ปินใจ
อาจารย์ประจำภาควิชาปฐพีวิทยา

#Congratulations #AGGIEKU

3 พ.ย. 63🚑 คณะเกษตรร่วมกับโรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดชจัดกิจกรรม ร่วมบริจาคโลหิตณ โถง 106 อาคารวชิรานุสรณ์คณะเกษตร มหาวิทยาล...
04/11/2020

3 พ.ย. 63

🚑 คณะเกษตรร่วมกับโรงพยาบาล ภูมิพลอดุลยเดช
จัดกิจกรรม ร่วมบริจาคโลหิต

ณ โถง 106 อาคารวชิรานุสรณ์
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📣 #TCAS64 รอบที่ 1 มาแล้ว !!เตรียม Portfolio ให้พร้อม ✌🏻✌🏻แล้วมาพบกันที่คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์📍 เปิดรับสมัคร 5 ธ...
03/11/2020

📣 #TCAS64 รอบที่ 1 มาแล้ว !!
เตรียม Portfolio ให้พร้อม ✌🏻✌🏻
แล้วมาพบกันที่คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

📍 เปิดรับสมัคร 5 ธ.ค. 63 - 10 ม.ค. 64
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิ๊กเลย
👉🏻 http://admission.ku.ac.th/

#Dek64 #TCAS1 #AGGIEKU

🚑 คณะเกษตรเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมบริจาคโลหิต📍 ในวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.00 น.ณ ห้อง1...
03/11/2020

🚑 คณะเกษตรเรียนเชิญผู้สนใจทุกท่าน
เข้าร่วมบริจาคโลหิต

📍 ในวันอังคาร ที่ 3 พฤศจิกายน 2563
ตั้งแต่เวลา 9.00 - 14.00 น.
ณ ห้อง106 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร

💉 "หนึ่งหยด ล้านความหมาย"
หนึ่งคนให้สามคนรับ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

📌 29 ต.ค. 63ผู้บริหารคณะเกษตรนำโดย รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียรคณบดีคณะเกษตรเข้าพบปะพูดคุยกับ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธาน...
30/10/2020

📌 29 ต.ค. 63

ผู้บริหารคณะเกษตร
นำโดย รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร
คณบดีคณะเกษตร

เข้าพบปะพูดคุยกับ คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
(บริษัทในเครือสหพัฒน์)

🌽 เพื่อพูดคุยแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
น้ำนมข้าวโพด (UHT) ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
โดยเป็นการวางแนวทางความร่วมมือในระยะต่างๆ
และความร่วมมืออี่นๆกับคณะเกษตร ต่อไปในอนาคต 🌽
#คณะเกษตรมุ่งเดินหน้าพัฒนา 💪

📍 27 ต.ค. 63🎉 ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะเกษตร ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย🎉รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ จำนวน 3 รางวั...
27/10/2020

📍 27 ต.ค. 63

🎉 ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์คณะเกษตร
ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย🎉

รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ จำนวน 3 รางวัล
🥇 ระดับ Gold รศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ และคณะ
🥈 ระดับ Silver ผศ.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
และ อ.เจตษฎา อุตรพันธ์ และคณะ

🏆 รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561
จำนวน 21 รางวัล ตามลำดับผลงานวิจัย
1) ศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ
2) รศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ
3) ศ.สายชล เกตุษา
4) ศ.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์
5) รศ.ธิดา เดชฮวบ
6) ผศ.ชาญวิทย์ แก้วตาปี
7) ผศ.อัศเลข รัตนวรรณี
8) รศ.นิรัตน์ กองรัตนานันท์
9) ผศ.ธนพล ไชยเสน
10) รศ.กรรณิการ์ สัจจาพันธ์
11) ผศ.เบญญา มะโนชัย
12) รศ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
13) ศ.เกียรติคุณ เอิบ เขียวรื่นรมณ์
14) รศ.วิเชียร กีรตินิจกาล
15) ผศ.สุรเชษฎ์ อร่ามรักษ์
16) ผศ.อัญชนา ท่านเจริญ
17) ผศ.ธีรวิทย์ เป่ยคำภา
18) ผศ.ปิติพงษ์ โตบันลือภพ
19) รศ.พรรณวดี โสพรรณรัตน์
20) ผศ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม
21) รศ.อรอุมา เพียซ้าย

📍 24 ต.ค. 63🌾 ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการเกษตร 🌾:::: การทำนากับวิถีเกษตรกรไทย ::::👉 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะเก...
27/10/2020

📍 24 ต.ค. 63

🌾 ภาพบรรยากาศโครงการศึกษาเรียนรู้
วัฒนธรรมการเกษตร 🌾

:::: การทำนากับวิถีเกษตรกรไทย ::::

👉 จัดโดยสโมสรนิสิตคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของนิสิตคณะเกษตร
โดยนำนิสิตคณะเกษตรชั้นปีที่ 1 ลงดำนา
ณ แปลงนาอินทรีย์ กรมการข้าว

👩‍🌾 โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตคณะเกษตร
ได้รับความรู้เรื่องข้าว และการเกษตรไทย
อีกทั้งยังเป็นการให้นิสิตได้รับประสบการณ์จริง
ทดลอง ลงมือ ปลูกข้าว จากสถานที่จริงอีกด้วย

คิ้วต่ำ
23/10/2020

คิ้วต่ำ

พาหัวใจที่อ่อนล้า
ไปเยียวยาที่ภูทับเบิก
เพื่อให้ใจกลับมาเบิกบานอีกครั้ง

:)

ช่วงไม่กี่อาทิตย์ก่อน
เพื่อนของคิ้วต่ำที่เรียนที่ม.เกษตร
ได้ชวนคิ้วต่ำไปเที่ยว ไปพัก ไปเติมพลัง
ที่สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ของคณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ภูทับเบิก ซึ่งจะอยู่หลังหมู่บ้านทับเบิก หรือ เลยมาด้านหลังหมู่บ้านทับเบิกเด้อ

นอกจากสถานที่สวยๆ และอากาศที่ดีมากๆแล้ว
บรรยากาศการปลูกพืชผัก งานวิจัย รวมไปถึงที่พักรับรองที่ดีเกินคาด
ก็ทำให้ทริปการเดินทางไปครั้งนี้ เป็นการเดินทางที่เติมพลัง
และได้พักผ่อนทั้งร่างกายและจิตใจ ที่ประทับใจและชอบมากๆจริงๆ

พูดจากใจเลยว่า อยากให้ทุกคนได้ไปเยือนที่นี่สักครั้ง
จะไปเยี่ยมชม จะไปพักผ่อน ก็ดีก็งามทั้งหมดจริงๆ
คิ้วเลยได้มีโอกาสเก็บรูปสวยๆมาฝากทุกๆคนกัน
อยากให้ดูแล้วสบายใจไปด้วยกัน แล้วถ้าอยากสบายใจกว่านั้น
ก็หาเวลาไปเที่ยว ไปพักผ่อนกันนะ

ก่อนไปเที่ยวด้วยกัน คิ้วฝากช่องทางการติดต่อ
ของทางสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ด้วยนะครับ ใครสนใจไป
ไปกดไลค์ ไปติดต่อ ไปติดตามกันได้เด้อ

page : https://www.facebook.com/Phetchabunstation

Ig : https://instagram.com/kasetsart.p?igshid=g9t1j7dsj7xw

ไปครับ ค่อยๆดูรูป
ค่อยๆอ่านข้อความ
และค่อยๆสบายใจไปด้วยกันนะเธอ

:)

22/10/2020

👨‍🎓 รับปริญญาจบลง 🧑‍🎓
💛 แต่ความสุขยังคงไม่จางหาย 💛

เพราะคณะเกษตร คือ "บ้าน"

เราขอรวมบรรยากาศวันแห่งความสุข ควาทรงจำ
ระหว่าง "ครอบครัว...เพื่อน...อาจารย์ และ รุ่นพี่-รุ่นน้อง"
รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ในวันที่แสนภาคภูมิใจนี้

#จบแล้วอย่าลืมกลับมาหากันบ่อยๆนะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563  คณะเกษตรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ คณะเกษตร ครั้งที่ 3 โดยมีรองศ...
21/10/2020

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563
คณะเกษตรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดการความรู้ คณะเกษตร ครั้งที่ 3

โดยมีรองศาสตราจารย์อนันต์ มุ่งวัฒนา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคคลและการเรียนรู้
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูน เป็นวิทยากร

โดยได้จัดกิจกรรมดังนี้
✍️ ทบทวนแผนและเครื่องมือการจัดการความรู้ ( ครั้งที่ 1 และ 2 )
🔍 หาแนวทางการสร้าง Best Practice ในส่วนงาน
🔎 คุณลักษณะของนักจัดการความรู้มืออาชีพ
✍️ After Action Review เพื่อการพัฒนาการจัดการความรู้ในคณะเกษตร

12/10/2020

💛 เวลาผ่านไป…บางอย่างย่อมเเปรเปลี่ยน
เเต่มีบางอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยน…คือความรัก
ความผูกพัน...เเละความทรงจำ

🎉 คณะเกษตรขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต
มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต คณะเกษตรทุกท่าน

🎓 เนื่องในโอกาสจบการศึกษาและเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563

🎓 บรรยากาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563วันแรก คณะแรก คณะเกษตรเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่ง...
12/10/2020

🎓 บรรยากาศวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2563
วันแรก คณะแรก คณะเกษตร
เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอบอุ่น

👨‍🎓 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบัณฑิตคณะเกษตร 2563 ทุกท่าน...

ที่อยู่

50 Ngamwongwan Rd. Jatajujak
Bangkok
10900

เบอร์โทรศัพท์

0-2579-0588

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

น้อง ๆ จบใหม่ที่สนใจ สมัครได้เลยนะครับ
ขอสอบถามหน่อยครับ วันซ้อมใหญ่มีการเลื่อนถ่ายรูปเป็นตอนเช้าไหมครับ หรือยังเป็นกำหนดการเดิมครับ
A New Universe to Explore Alone You are aware that in the research activities of space science and creation mystery there is no need of academic or university higher degree. In this regard in the past history the names of philosophers are recorded who have contributed something new for mankind of the world but they did not attain academic education of their own. See into- History of famous scientists Galileo, Einstein, Hawking, Darwin and Hubble & James Peebles- in PDF URLs version: In order of merit found realism- Who is the right one for World frontier & Higher Degrees of World fore-knowledge of philosophy of faculty of sciences, astronomy, astrophysics & Cosmology with Infinite and Infinitesimal! https://www.linkedin.com/pulse/new-universe-explore-alone-shahidur-rahman-sikder/?published=t Following above in the URLs thesis try to understand my new theories with yours finally power of philosophy of faculty of Sciences & Able to see fulfillment of the Universe Creations and finality see your Creator! Finality found- What happened before the Big Bang & why was the Big Bang the 2nd case birth of the Universe?? Found- From Our Present Position and Location- How does works minor Planets, Planets, Stars, Black holes & Single matter? I am seeking who can give me strictly the right note on the thesis? Can give Support of Higher Education Degrees with Support My Goals!
พี่อยากให้ความรู้กับนิสิตที่กำลังจบ เรื่องการเตรียมตัวสมัครงาน การสอบสัมภาษณํ ไม่ทราบต้องทำอย่างไรครับ หมูเคยู43 พืชสวน
ต้องการติดตามค่ะ
ตู้กันความชื้นweifo(เวยโฟ).iso9001.ไม่ใช้สาร/ฮีทเตอร์ดูด ความชื้น.เก็บรักษาเครื่องมือ.กล้องเลนส์.สารเคมี.ไม่เสื่อม คุณภาพ.ได้มาตรฐาน..รับประกัน/ดูแลซ่อมหลังการขาย.. สอบถาม idline:weifo1/0624944693
เขิญเลือกซื้อต้นไม้เป็นของขวัญที่บูทภาควิชาพืชสวนนะคะ
แล้วที่จัดงานไม่ใช่เกษตรแฟร์เหรอ
https://www.facebook.com/ThaiPesticideAlertNetwork/photos/a.470232373078959/2205037576265088?type=3&sfns=mo อยากทราบว่าสารนี้เป็นจริงตามที่เค้ากล่าวมั่ยคับ ว่าพาราควอตเคลื่อนย้ายได้
★ ~ สวัสดีค่า ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หรือส่งต่อ สำหรับนักศึกษาผู้สนใจ กิจกรรมที่มีเกียรติบัติและทุนการศึกษา Mind Gen for Mindful English Camp (ผู้นำกิจกรรม สำหรับ ค่ายภาษาอังกฤษและการฝึกสติอย่างสร้างสรรค์) ... (-/\-) ... ^_^ ~ ★ ~ ☆ ~ ★ ~ #รับสมัคร #ผู้นำกิจกรรม สำหรับ ค่ายภาษาอังกฤษและกิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ~ ★ ~ ❝Mind Gen for Mindful English Camp❞~ ★ ~ ~ ☆ โดย #ศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการพัฒนาสังคมวัดสุทธิวราราม ร่วมกับ #โครงการพระธัมมเจดีย์ จะ #มอบเกียรติบัตร และ #ทุนการศึกษา ให้กับ นักศึกษาผู้เข้าร่วมนำเสนอกิจกรรมและสัมภาษณ์ ☆ ~ ☆ ~ #Qualification ( #คุณสมบัติผู้สมัคร ) ~ ✎ #นักศึกษา ปี 2 - 4 #ทุกคณะวิชา ✎ สนใจพัฒนาจิตใจตนเอง ✎ สนใจพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ✎ สนใจในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน ✎ มีความคิดสร้างสรรค์ ในการประยุกต์ใช้ทักษะต่างๆ เช่น วาดภาพ ใช้โปรแกรมคอมฯ ใช้แอพฯมือถือ อ่านทำนองเสนาะ การแสดง การพูดนำเสนอ ฯลฯ ✎ พร้อมที่จะเป็นตัวอย่างที่ดี ในการฝึกระเบียบวินัยตนเอง ☆ ~ #Responsibilities ( #หน้าที่ โดยสังเขป ) ~ ❥ ทำความเข้าใจสื่อการเรียนการสอน ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ❥ ประสานงานในทีมผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อถ่ายทอดข้อมูลสู่ผู้เรียน ❥ ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามที่ได้ออกแบบไว้ ด้วยการเชิญชวน และร่วมปฏิบัติไปพร้อมๆ กับกลุ่มผู้เรียน ❥ สังเกต ติดตาม และบันทึก พัฒนาการของตนเอง ❥ ดูแล พูดคุย และแนะนำผู้เรียน ให้คอยสังเกต ติดตาม และบันทึก พัฒนาการของตัวผู้เรียนเอง ☆ ~ Online #Application (#สมัคร ผ่านแบบฟอร์ม #ออนไลน์ https://forms.gle/b8yWzW3bVoKeLmU46 ) ~ ❶ เขียนแนะนำตัวภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษสั้นๆ ❷ เขียนเล่าเกี่ยวกับความสนใจ และความถนัดต่างๆ ❸ เลือกหัวข้อบทเรียนหรือกิจกรรมจากที่กำหนดให้ แล้วอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการดำเนินกิจกรรม ❹ ตอบคำถามเพื่อทบทวนพื้นฐานภาษาอังกฤษสั้นๆ (15 ข้อ ในหน้าที่ 3 ของแบบฟอร์มออนไลน์) ☆ ▶ #ปิดรับสมัคร อังคารที่ 15 ต.ค. 2562 ▶ นำเสนอกิจกรรมและ #สัมภาษณ์ เสาร์ที่ 19 ▶ #อบรม ผู้นำกิจกรรม อาทิตย์ที่ 20 (ค้างคืน) ▶ #ปฏิบัติงาน จันทร์ที่ 21 - พุธที่ 23 ☆ ~ #เกียรติบัตร และ #ทุนการศึกษา ~ ★ ผู้ที่ได้รับเลือกให้มานำเสนอกิจกรรมในวันสัมภาษณ์ จะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา คนละ 500 บาท ★ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการนำเสนอกิจกรรมในวันสัมภาษณ์ จะได้เข้ารับการอบรม "การเป็นผู้นำกิจกรรมแบบ Mind Gen" ในช่วงกลางวัน ของวันที่ 20 และพักค้างคืน เพื่อสร้างความ คุ้นเคยและเตรียมความพร้อมกับกิจกรรมต่างๆ โดยจะได้รับเกียรติบัตร พร้อมจดหมายรับรองการทำงาน และทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท ณ วันสุดท้ายของการปฏิบัติงาน ☆ ~ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำตามวิถีพุทธธรรม (ร่วมสมัย) เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะใหม่ ให้วัยรุ่นไทย มีหัวใจ Mindful กับ ค่ายภาษาอังกฤษ และ กิจกรรมฝึกสติอย่างสร้างสรรค์ ❝Mindful English Camp❞ ~ ☆ ~✾ สมัครแล้ว แอดไลน์และแจ้งว่าส่งใบสมัครแล้วด้วยน้า ^^ ✾~ ✆ 0989014695 ★ LINE ID: mind.gen [[ https://line.me/ti/p/aqI-HsfXLF ]] ✰ facebook.com/MindGen.MindfulGeneration ~~~~ ลิงค์ โพสต์จากหน้าเพจ Mind Gen https://web.facebook.com/MindGen.MindfulGeneration/posts/133138328057862
รบกวนแอดมินทำแผนที่มหาวิทยาลัย ตำแหน่งคณะเกษตร หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ🙏🏻
ku52